Bomann MWG 1956 H CB manual

Vis en manual for Bomann MWG 1956 H CB under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Bomann
  • Produkt: Mikrobølgeovn
  • Model/navn: MWG 1956 H CB
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Polsk, Russisk, Norsk, Ungarsk

Innholdsfortegnelse

Side: 63
64
NORSK
NORSK
Generelle sikkerhetsanvisninger
Les nøye gjennom bruksanvisningen før du tar apparatet i bruk.
Ta godt vare på bruksanvisningen, garantibeviset, kassalappen
og helst også esken med innvendig emballasje. Gis apparatet
videre til en tredjeperson, må bruksanvisningen også følge med.
• Apparatet må bare brukes til private formål og de formål
det der er beregnet på. Dette apparatet er ikke ment for
industriell bruk. Det må ikke benyttes utendørs. Hold det
unna varme, direkte solskinn, fuktighet (senk det aldri ned
i væsker) og skarpe kanter. Ikke bruk apparatet hvis du er
fuktig på hendende. Hvis apparatet har blitt fuktig eller vått,
må du trekke ut støpselet med en gang.
• Slå av apparatet og trekk alltid støpselet ut av stikkontak-
ten (trekk i støpselet, ikke i ledningen) når du ikke bruker
apparatet, fest tilbehørsdeler for rengjøring eller ved feil.
• Ikke bruk apparatet uten oppsikt. Hvis du forlater arbeids-
plassen, må du alltid slå apparatet av eller trekke støpselet
ut av stikkontakten (trekk i støpselet, ikke i ledningen).
• Kontroller jevnlig om det er skader på apparat og ledning.
Skadede apparater må ikke brukes.
• Ikke reparer apparatet selv. Oppsøk en autorisert fagmann.
Hvis en nettledning er defekt, må du sørge for at den kun
skiftes ut med en lik ledning, for slik å unngå farer. Dette må
gjøres av produsenten, vår kundetjeneste eller en lignende
kvalifisert person.
• Bruk bare originaltilbehør.
• Legg merke til “Spesielle sikkerhetsanvisninger” nedenfor.
Barn og skrøpelige personer
• La aldri emballasjedeler ligge innenfor barns rekkevidde
(plastposer, kartong, styropor, osv.).
ADVARSEL!
Ikke la små barn leke med plast. De kan kveles!
• Pass på at apparatet kun brukes under oppsikt for å besky-
tte barn og skrøpelige personer mot faren for elektrisk støt.
Apparatet er ikke et leketøy. Ikke la små barn leke med det.
Symboler i denne bruksanvisningen
Informasjon som er viktig for din sikkerhet, er merket spesielt.
Følg alltid denne informasjonen for å unngå ulykker og skader
på apparatet:
ADVARSEL:
Advarer mot helsefarer og viser mulig skaderisiko.
OBS:
Viser til mulige farer for apparatet eller andre gjenstander.
TIPS: Uthever tips og informasjon for deg.
Viktige sikkerhetsanvisninger!
Les grundig gjennom teksten og ta vare på den
for senere bruk.
• Ikke varm opp puter som er fylt med granulater, kirsebær-
steiner eller gelé i mikrobølgeovnen. BRANNFARE!!!
• Advarsel: Hvis døren eller dørpakningene er skadet, må
ikke ovnen brukes før den er blitt reparert av en person som
er utdannet til dette.
• Advarsel: Reparer aldri apparatet selv, men oppsøk en
autorisert fagmann. Mye vedlikeholds- og reparasjonsarbeid
krever at man må fjerne et deksel som beskytter mot stråle-
belastning grunnet mikrobølgeenergi. Slikt arbeid er farlig for
alle andre enn fagfolk.
• Advarsel: Ikke varm opp væsker i lukkede beholdere.
Eksplosjonsfare!
• Advarsel: Mikrobølgeovnen må ikke plasseres inne i et
skap. Overhold en ventilasjonsavstand på minst 20 cm til
skap, vegger o.l. på alle sider av ovnen.
• Advarsel: Barn og skrøpelige personer må bare bruke ov-
nen uten oppsikt dersom de har fått tilstrekkelige instrukser,
slik at de vet hvordan ovnen brukes på en sikker måte, og
forstår hvilke farer det medfører å bruke den galt.
• Advarsel: Når apparatet brukes i kombidrift, må det bare
brukes av barn under oppsikt av voksne, dette grunnet de
høye temperaturene.
• Merk: Mikrobølgeovnen er ikke beregnet til oppvarming av
levende dyr.
• Bruk kun egnet service, som:
glass, porselen, keramikk, varmefast plastservice eller
spesielt mikrobølgeservice.
• Når du varmer opp eller koker mat i brennbare materialer,
for eksempel plast- eller papirbeholdere, må du sjekke
mikrobølgeovnen hyppig på grunn av faren for antenning.
• Ved røykutvikling skal apparatet slås av og støpselet trekkes
ut. Hold døren lukket for å kvele eventuelle flammer.
• Advarsel kokeforsinkelse: I forbindelse med koking,
spesielt etteroppvarming av væsker (vann), kan det
forekomme at koketemperaturen er nådd, men at de typiske
dampboblene ennå ikke har begynt å stige opp. Væsken
koker ikke jevnt. Når du tar ut kokekaret, oppstår det gjerne
små rystinger. Da kan denne såkalte kokeforsinkelsen føre
til at det plutselig danner seg dampbobler, og at matvarene
eller væsken dermed blir overkokt. Det er fare for forbren-
ning! For å oppnå jevn koking kan du sette en glasstav eller
lignende (ikke noe av metall!) i kokekaret.
• Innholdet i tåteflasker og glass med barnemat må røres eller
ristes, og temperaturen må kontrolleres før det fortæres. Det
er fare for forbrenning.
• Matvarer med skall eller skinn, som egg og pølser,
hermetiske matvarer i lukkede glass osv. må ikke varmes
opp i mikrobølgeovn. De kan eksplodere, til og med etter at
oppvarmingen med mikrobølger er avsluttet.
• Dørramme/dørpakning og tilstøtende deler må rengjøres
grundig med en fuktig klut hvis de er tilgriset.
• Rengjør mikrobølgeovnen regelmessig og fjern matrester
som legger seg inni ovnen.
• Hvis ovnen ikke holdes ordentlig ren, kan overflaten bli
skadet. Dette kan påvirke ovnens levetid og kan muligens
også føre til farlige situasjoner.
Symboler på ovnen!
ADVARSEL: Varm overflate!
De berørbare overflatene kan bli svært varme under bruk.
05-MWG 1956 H_GlasEdition.indd 64
05-MWG 1956 H_GlasEdition.indd 64 31.03.2008 10:29:33 Uhr
31.03.2008 10:29:33 Uhr
Side: 64
65
NORSK
NORSK
Beskrivelse av betjeningselementene
Delebetegnelse
1 Luftslisse
2 Betjeningsfelt med display
3 Deksel
4 Glidering
5 Grillrist
6 Drivaksel
7 Dørlås
8 Vindu
9 Dreietallerken
Tastene i betjeningsfeltet
MicroPower Ytelse:
Velg mikrobølgeovnens ytelsesnivå
Grill.Combi
Conv.Combi
Varmluft/Kombi Grill/Kombi
Varmluft:
Ren varmluftsdrift, termostatstyrt
Varmluft/Kombi:
Varmluftsdrift og mikrobølgedrift arbei-
der vekselvis
Grill:
Til grilling og gratinering
Grill/Kombi:
Grill og mikrobølgedrift arbeider
vekselvis
AutoCooking Kokeprogrammer:
Velg et automatisk program ved å trykke
på tasten gjentatte ganger
PresetClock Klokke:
I forbindelse med piltastene for å stille
inn klokkeslettet
AutoDefrost
Time.Weight
Piltaster
Til innstilling av klokkeslettet, tempera-
turer eller vektverdier
Stop.Cancel Stopp/slett
Trykk en gang på tasten for å avbryte
kokingen
Trykk to ganger på tasten for å slette
programmet
Hold tasten inne i 3 sekunder for å sette
sperre på/oppheve sperre på apparatet
Instant.Start Start programmet
Hensiktsmessig bruk
Dette apparatet er ment for:
• oppvarming og koking av faste og flytende næringsmidler,
• gratinering og grilling av faste næringsmidler.
Det er utelukkende ment for dette formål og må bare brukes til
dette. Det må kun brukes på den måten som er beskrevet i den-
ne bruksanvisningen. Apparatet må ikke brukes kommersielt.
Enhver annen bruk gjelder som ikke hensiktsmessig, og kan
føre til skader på apparatet og også på personer.
C. Bomann GmbH overtar ikke ansvar for skader som oppstår
på grunn av ikke hensiktsmessig bruk.
Ta i bruk mikrobølgeovnen
• Hvis det er koke- eller oljerester på huset eller varmeele-
mentet, kan det utvikle seg røyk og lukt i begynnelsen. Dette
er normalt og vil forsvinne når ovnen brukes igjen.
Vi anbefaler på det sterkeste å gå fram på følgende måte:
Still inn varmluft- eller grillfunksjonen og sett ovnen på flere
ganger uten mat inni. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
OBS:
Ovnen kan bare settes på uten mat inni i varmlufts- eller
grillmodus, dette er ikke mulig i kombi- eller mikrobølgemo-
dus!
• Ta ut alt tilbehøret som ligger inne i ovnen, pakk det ut
og legg glideringen i midten. Plasser glasstallerkenen på
drivakselen slik at den går i lås i utbulingene på drivakselen
og ligger jevnt på denne.
• Kontroller at apparatet ikke har noen synlige skader, spesielt
i dørområdet. Finnes det noen form for skader, må ikke
apparatet tas i bruk under noen omstendigheter.
• For å unngå forstyrrelser fra andre apparater når mikrobøl-
geovnen er i bruk, må du ikke sette den i umiddelbar nærhet
til andre elektroniske apparater.
• Fjern ev. beskyttelsesfolie fra huset.
• Stikk støpselet inn i en korrekt installert jordet kontakt,
230 V, 50 Hz.
Bruke apparatet
Verdt å vite om bruk av mikrobølgeovn:
• Dette apparatet arbeider med mikrobølgestråling, som
varmer opp vannpartikler i matvarer på svært kort tid. Her
finnes det ingen varmestråling, og dermed skjer det heller
ingen bruning.
• Kun matvarer må varmes opp med dette apparatet.
• Ikke bruk mikroovnen til fritering, for varm olje kan skade
ovnen og føre til hudforbrenninger.
• Varm bare opp 1–2 porsjoner om gangen. Ellers reduseres
apparatets effekt.
• For å avbryte kokeprosessen trykker du på Stop.Cancel-
knappen.
• Mikrobølger gir full energi med en gang. Forhåndsoppvar-
ming er dermed ikke nødvendig.
• Apparatet må aldri brukes i mikrobølgedrift når det er tomt.
• Mikrobølgeovnen erstatter ikke en tradisjonell komfyr. Den
kan først og fremst brukes til:
• tining av dypfrys- og frysevarer
• rask oppvarming av matvarer eller drikkevarer
• koking av matvarer
Veiledning for bruk av grill og kombinert drift
• Ved bruk av grill og kombinert drift brukes strålevarme. Bruk
derfor bare varmefast service.
• I ren grilldrift kan du også bruke service av metall eller
aluminium – men ikke i kombinert drift eller mikrobølgedrift.
05-MWG 1956 H_GlasEdition.indd 65
05-MWG 1956 H_GlasEdition.indd 65 31.03.2008 10:29:33 Uhr
31.03.2008 10:29:33 Uhr
Side: 65
66
NORSK
NORSK
• Ikke sett noe på oversiden av huset. Det blir varmt.
Sørg alltid for at luftespalten er fri.
• Bruk grillristen hvis du vil at matvarene skal ligge nærmere
inntil varmeelementet.
Servise som egner seg i mikroovn
• Det ideelle materialet for bruk i mikroovn er gjennomsiktig
og gjør at mikrobølgestrålingen kan varme maten jevnt opp.
• Mikrobølgestråler kan ikke trenge gjennom metall. Derfor
kan det ikke brukes metallbeholdere eller -tallerkener.
• Ikke bruk papirskåler av resirkulert materiale. De kan
inneholde små mengder metall, og dette kan gi gnister eller
føre til brann.
• Runde/ovale skåler og tallerkener er bedre egnet enn
firkantede, for maten i hjørnene kan bli overkokt.
Listen under hjelper deg å avgjøre hva slags servise som egner
seg i mikrobølgeovn:
Materiale
Egnet til
mikrobøl-
geovn
grill varmluft
kombi-
nasjon*
Ildfaste glassbeholdere ja ja ja ja
Ikke ildfaste glassbe-
holdere
neI neI neI neI
Ildfaste keramikk-be-
holdere/-tallerkener
ja ja ja ja
Plastbeholdere som
tåler mikrobølgeovn
ja neI neI neI
Kjøkkenpapir ja neI neI neI
Metallbrett neI ja ja neI
Grillrist neI ja ja neI
Aluminiumsfolie og
beholdere i aluminium
neI ja ja neI
*) Kombinasjon av grill med mikrobølgedrift eller varmluft.
Stille inn klokken
TIPS:
Når du slår på apparatet første gang, lyser først alle displayan-
visningene opp, deretter ser du et blinkende dobbeltpunkt.
• Trykk på Stop.Cancel-tasten.
• Trykk på PresetClock-tasten. Anvisningen bytter til „0:00“.
Det første tallet blinker.
• Bruk piltastene for å taste inn ønsket timetall.
• Trykk på PresetClock-tasten. De neste tallene blinker.
• Bruk piltastene for å taste inn ønsket minuttall.
• Trykk på PresetClock-tasten igjen eller vent i noen sekun-
der.
Det nye klokkeslettet er aktivert.
Betjening av mikrobølgeovnen
Legg maten som skal varmes opp, i et egnet kokekar. Åpne
døren og sett kokekaret midt på glasstallerkenen. Lukk døren.
(Av sikkerhetsmessige årsaker virker apparatet bare når døren
er ordentlig lukket.)
1. Trykk på Stop.Cancel-tasten.
2. Velg ønsket mikrobølgeeffekt ved å trykke én eller flere
ganger på MicroPower-knappen.
Valgt effekten vises i
displayet i %
Effekt i watt
(ca.)
Bruksområde
100 800 Hurtig oppvarming
80 640 Koking
60 480 Viderekoking
40 320 Smelting av ost osv.
20 160
Opptining av
frysevarer
3. Bruk piltastene for å stille inn ønsket koketid.
For eksempel: 10:00 min koking med 100 % ytelse
Trinn Tast Anvisning
1 Stop.Cancel
2 MicroPower 10 0P
3 10:00
4 Instant.Start
4. Trykk på Instant.Start-knappen for å starte kokingen.
Koketiden retter seg etter innholdsmengde og -type. Med litt
øving lærer du raskt å beregne koketiden.
TIPS:
Koking i mikrobølgeovn skjer mye raskere enn i en steke-
ovn. Still inn lav koketid hvis du er usikker, og etterkok
ved behov.
Når tiden er løpt ut, slår ovnen seg av. På displayet står det
„END“. Ta da ut maten.
Avbryte eller avslutte kokingen
• Dersom du ønsker å avbryte kokingen, kan du enten trykke
på Stop.Cancel-tasten, eller simpelthen åpne døren.
• Skal du fortsette med kokingen, må du lukke døren og
trykke på Instant.Start-tasten.
• Dersom du ønsker å avslutte kokingen, må du trykke på
Stop.Cancel-tasten to ganger.
Automatisk tining
Gå fram på følgende måte for å tine frossent kjøtt, fjærkre eller
sjømat automatisk:
1. Trykk på Stop.Cancel-tasten.
2. Trykk på en piltast. Du befinner deg nå i tineprogrammet.
Ved å trykke på piltasten gjentatte ganger, velger du et av
tineprogrammene:
d.1 Tining av kjøtt fra 0,1 – 2,0 kg
d.2 Tining av fjærkre fra 0,2 – 3,0 kg
d.3 Tining av sjømat fra 0,1 – 0,9 kg
3. Trykk på Instant.Start-tasten for å bekrefte valget.
4. Bruk så piltastene for å velge en vekt.
05-MWG 1956 H_GlasEdition.indd 66
05-MWG 1956 H_GlasEdition.indd 66 31.03.2008 10:29:34 Uhr
31.03.2008 10:29:34 Uhr
Side: 66
67
NORSK
NORSK
For eksempel: Tining av 2,0 kg fjærkre.
Trinn Tast Anvisning
1 Stop.Cancel
2 d.2
3 Instant.Start
4 2.0
5 Instant.Start
5. Trykk på Instant.Start-tasten for å starte tiningen.
Når tiden har gått ut, slås apparatet av og END vises på
displayet. Ta da ut matvaren.
I tabellen under finner du informasjon for manuell tining.
Tabell for tining
Næringsmidler/mat-
varer
Mengde
Effekt
ca. watt
Tid ca.
min.
Etterti-
ningstid
min.
Kjøtt, pølser
Kjøtt (okse, kalv, svin)
i helt stykke
500 g
1000 g
160
160
14 – 18
25 - 30
10 – 15
20 - 25
Snitsel, kotelett 200 g 160 4 - 6 5 - 10
Kjøttdeig 250 g 160 6 - 8 5 - 10
Steikepølse, knak-
kpølse
200 g 160 4 - 6 5 - 10
Pålegg 300 g 160 4 - 6 5 - 10
Tips: Snu kjøttet etter halve tiden, dekk til ømfintlige deler, del
opp kjøttdeig, fjern deler som er ferdigtinte, del pølser opp i
skiver.
Fjærkre
Kylling 1000 g 160 20 - 25 10 - 15
Kyllingdeler 500 g 160 12 - 15 5 - 10
And 1700 g 160 25 - 40 20 - 25
Deler av gås, kalkun 500 g 160 12 - 18 10 - 15
Tips: Snu fjærkre etter halve tiden, dekk til vinger og lår, hell
bort tinevæske.
OBS: Fjern opptiningsvann og ikke la andre matvarer komme i
berøring med det.
Vilt
Viltsadel 1000 g 160 20 - 35 20 - 30
Haresadel 500 g 160 12 - 13 10 - 20
Tips: Snu kjøttet én gang, dekk til kantområder.
Fisk og sjømat
Krabber, reker 250 g 160 5 - 7 5 - 10
Ørret 340 g 160 4 - 6 5 - 10
Hel fisk 500 g 160 7 - 10 10 - 15
Fiskefilet 250 g 160 5 - 7 5 - 10
Tips: Rør rundt flere ganger, snu ofte.
Frukt
Bringebær, jordbær 250 g 160 4 - 6 5 - 10
Kirsebær, plommer 250 g 160 5 - 7 5 - 10
Eplemos 500 g 160 9 - 12 5 - 10
Tips: Rør forsiktig rundt eller del opp frukten.
Brød og bakevarer
Rundstykker 4 stk. 160 ca. 1-3 5
Brød 1000 g 160 13 - 15 8 - 10
Toastbrød 500 g 160 5 - 6 5 - 10
Sukkerbrødkake 500 g 160 6 - 8 5 - 10
Næringsmidler/mat-
varer
Mengde
Effekt
ca. watt
Tid ca.
min.
Etterti-
ningstid
min.
Fruktkake 1 stk. 160 2 - 3 2 - 3
Terte
1 stk. 160 0,5 - 1 3 - 5
1200 g 160 10 - 12 30 - 60
Tips: Legg brød og bakevarer på kjøkkenpapir, slik at fuktig-
heten reduseres, ømfintlige bakevarer bør ikke tines ferdig i
mikrobølgeovn.
Melkeprodukter
Smør 250 g 160 5 - 7 10 - 15
Ostemasse 250 g 160 6 - 8 5 - 10
Krem 200 g 160 3 - 5 2 - 3
Tips: Fjern aluminiumsfolie, rør rundt etter halve tiden, piske
krem mens den fremdeles er halvfrossen.
Oppvarming
Oppvarming er et område der mikrobølgeovnen byr på særlige
fordeler. Det er svært lett å få matvarer og væsker som kommer
rett fra kjøleskapet, opp i romtemperatur eller spisetemperatur,
uten at du trenger å bruke mange gryter.
Oppvarmingstidene som er angitt i tabellen under, kan bare
fungere som retningslinjer. Tiden er svært avhengig av hva tem-
peraturen er i utgangspunktet, og av matvaresammensetningen.
Det anbefales derfor å av og til se etter om retten er varm nok.
Tabell for oppvarming
Næringsmidler/mat-
varer
Mengde
Effekt
ca. watt
Tid ca.
min.
Tildek-
king
Væsker
Vann, 1 kopp 150 g 800 0,5 - 1 nei
Vann, 0,5 l 500 g 800 3,5 - 5 nei
Vann, 0,75 l 750 g 800 5 - 7 nei
Kaffe, 1 kopp 150 g 800 0,5 - 1 nei
Melk, 1 kopp 150 g 800 0,5 - 1 nei
OBS: Sett en glasstav e.l. (ikke metall) i beholderen for å forhindre
forsinket oppkoking. Rør godt rundt før du drikker.
Tallerkenretter
Snitsel, poteter og
grønnsaker
450 g 800 2,5 - 3,5 ja
Gulasj med pasta 450 g 800 2 - 2,5 ja
Kjøtt, raspeball og saus 450 g 800 2,5 - 3,5 ja
Tips: Fukte maten lett på forhånd, rør om iblant.
Kjøtt
Snitsel, panert 200 g 800 1 - 2 nei
Kjøttkaker, 4 stk. 500 g 800 3 - 4 nei
Braadvlees 250 g 800 2 - 3 nei
Tips: Pensle med olje, slik at paneringen eller skorpen ikke blir bløt.
Fjærkre
1/2 kylling 450 g 800 3,5 - 5 nei
Hønsefrikassé 400 g 800 3 - 4,5 ja
Tips: Pensle kjøttet med olje, rør om iblant.
Tilbehør
Pasta, ris 1 porsjon
2 porsjoner
150 g 800 1 - 2 ja
300 g 800 2,5 - 3,5 ja
Poteter 500 g 800 3 - 4 ja
Tips: Fukte matvarene lett på forhånd.
05-MWG 1956 H_GlasEdition.indd 67
05-MWG 1956 H_GlasEdition.indd 67 31.03.2008 10:29:35 Uhr
31.03.2008 10:29:35 Uhr
Side: 67
68
NORSK
NORSK
Næringsmidler/mat-
varer
Mengde
Effekt
ca. watt
Tid ca.
min.
Tildek-
king
Supper/sauser
Klar suppe, 1 tallerken 250 g 800 1 - 1,5 ja
Suppe med biter av kjøtt,
pasta, grønnsaker e.l.
250 g 800 1,5 - 2 ja
Saus 250 g 800 1 - 2 ja
Babymat
Melk 100 ml 480 0,5 - 1 nei
Grøt 200 g 480 1 - 1,5 nei
Tips: Rist godt og rør om. Kontroller temperaturen!
Koking
Praktiske tips om koking
Hold deg til retningslinjene i koketabellen og oppskriftene. Følg
med på kokeprosessen hvis du ikke har så mye øvelse ennå.
Du kan alltid åpne døren til mikrobølgeovnen. Ovnen slås da
automatisk av.
Det fortsetter ikke før døren er lukket og du har trykket en gang
til på Instant.Start-tasten.
Matvarer som kommer rett fra kjøleskapet, trenger lengre koketid
enn matvarer med romtemperatur.
Jo mer kompakt en matvare er, desto lengre er koketiden. Der-
med trenger f.eks. et stort kjøttstykke lengre koketid enn strimlet
kjøtt i samme mengde. For større mengder anbefales det å
begynne med maksimal effekt og så gå over til middels effekt for
at maten skal bli kokt så jevnt som mulig.
Flate matvarer kokes raskere enn høye, prøv derfor å fordele
matvarene utover så flatt som mulig. Legg tynnere biter, f.eks.
kyllinglår eller fiskefilet, innover eller la dem overlappe hverandre.
Mindre mengder kokes raskere enn store.
Følgende tommelfingerregel gjelder:
Dobbel mengde = nesten dobbel tid
Halv mengde = halv tid
Hvis du ikke finner noen passende tidsangivelse for en rett,
gjelder regelen:
per 100 g ca. 1 minutt koketid
Alle matvarer som du dekker til på komfyren, bør du også dekke
til i mikrobølgeovnen.
Et lokk forhindrer at matvarene tørker ut. En tallerken snudd
opp ned, bakepapir eller mikrobølgefolie egner seg til å dekke til
med. Matvarer som skal ha en skorpe, må kokes uten tildekning.
Koketabell
Næringsmidler/mat-
varer
Mengde
Effekt
watt
Tid
ca. min.
Tildek-
king
Grønnsaker
Auberginer 500 g 640 7 - 10 ja
Blomkål 500 g 640 8 - 11 ja
Brokkoli 500 g 640 6 - 9 ja
Sikori 500 g 640 6 - 7 ja
Erter 500 g 640 6 - 7 ja
Fennikel 500 g 640 8 - 11 ja
Næringsmidler/mat-
varer
Mengde
Effekt
watt
Tid
ca. min.
Tildek-
king
Aspargesbønner 300 g 640 13 - 15 ja
Poteter 500 g 640 9 - 12 ja
Kålrabi 500 g 640 8 - 10 ja
Purreløk 500 g 640 7 - 9 ja
Maiskolber 250 g 640 7 - 9 ja
Gulrøtter 500 g 640 8 - 10 ja
Paprika 500 g 640 6 - 9 ja
Rosenkål 300 g 640 7 - 10 ja
Asparges 300 g 640 6 - 9 ja
Tomater 500 g 640 6 - 7 ja
Squash 500 g 640 9 - 10 ja
Tips: Skjær grønnsaker opp i små biter og kok dem med 2–3 ts.
væske, rør om iblant, la dem etterkoke i 3–5 min., ikke krydre før
like før servering.
Frukt
Eple-, pærekompott 500 g 640 5 - 8 ja
Plommemos 250 g 640 4 - 6 nei
Rabarbrakompott 250 g 640 5 - 8 ja
Stekte epler, 4 stk. 500 g 640 7 - 9 ja
Tips: Tilsett 125 ml vann, sitronsaft forhindrer at frukten misfarges,
la frukten etterkoke i 3–5 min.
Kjøtt *)
Kjøtt med saus 400 g 640 10 - 12 ja
Gulasj, strimlet kjøtt 500 g 640 10 - 15 ja
Okserullade 250 g 640 7 - 8 ja
Tips: Rør om iblant, la kjøttet etterkoke i 3–5 min.
Fjærkre *)
Hønsefrikassé 250 g 640 6 - 7 ja
Fjærkresuppe 200 g 640 5 - 6 ja
Tips: Rør om iblant, la det stå i 3–5 min.
Fisk
Fiskefilet 300 g 640 7 - 8 ja
Fiskefilet 400 g 640 8 - 9 ja
Tips: Snu fisken etter halve tiden, la den etterkoke i 3–5 min.
Tine og koke grønnsaker
Rødkål 450 g 640 14 -16 ja
Bladspinat 300 g 640 11 - 13 ja
Blomkål 200 g 640 7 - 9 ja
Brekkbønner 200 g 640 8 - 10 ja
Brokkoli 300 g 640 8 - 9 ja
Erter 300 g 640 7 - 8 ja
Kålrabi 300 g 640 13 -15 ja
Purreløk 200 g 640 10 - 11 ja
Mais 200 g 640 4 - 6 ja
Gulrøtter 200 g 640 5 - 6 ja
Rosenkål 300 g 640 7 - 8 ja
Spinat
450 g 640 12 - 13 ja
600 g 640 15 - 17 ja
Tips: Kok med 1–2 ts. væske, rør om iblant, del ev. forsiktig opp, la
grønnsakene etterkoke i 2–3 min., ikke krydre før like før servering.
Supper/gryteretter *)
Gryterett 500 g 640 13 - 15 ja
Suppe med biter av
kjøtt, pasta, grønnsaker
e.l.
300 g 640 7 - 8 ja
Kremet suppe 500 g 640 13 - 15 ja
Tips: Rør om iblant, la retten etterkoke i 3–5 min.
*) Prefabrikkerte matvarer
05-MWG 1956 H_GlasEdition.indd 68
05-MWG 1956 H_GlasEdition.indd 68 31.03.2008 10:29:36 Uhr
31.03.2008 10:29:36 Uhr
Side: 68
69
NORSK
NORSK
Automatiske programmer
Du kan få hjelp av automatikken til å få kokt ferdig bestemte
mengder matvarer. Koketid og mikrobølgeovnens ytelse ligger i
programmet.
Gå da fram på følgende måte:
1. Trykk på Stop.Cancel-tasten.
2. Trykk på AutoCooking-tasten. Du befinner deg nå i koke-
programmet.
Ved å trykke gjentatte ganger på AutoCooking-tasten
velger du et av programmene:
Kode Program Vekt
AC-1
Ris/pasta 0,1 kg 0,2 kg 0,3 kg
Ris,
med vann
180 ml 330 ml 480 ml Dekk til retten
Pasta,
med vann
300 ml 600 ml 900 ml Ikke dekk til retten
AC-2
Grønnsaker,
ferske
0,2 kg 0,3 kg 0,4 kg 0,5 kg 0,6 kg 0,7 kg 0,8 kg
Med vann 2 ss 2 ss 2 ss 4 ss 4 ss 4 ss 4 ss
AC-3
Grønnsaker,
frosne
0,2 kg 0,3 kg 0,4 kg 0,5 kg 0,6 kg 0,7 kg 0,8 kg
AC-4 Popkorn
3,0 Oz 3,5 Oz Tilsvarer ca. 80/100 g
Bruk kun mikrobølgeovn-popkorn i pose
AC-5 Væsker
250 ml 500 ml
Ikke dekk til! Forsiktig: kokeforsinkelse!
AC-6 Poteter
0,45 kg 0,65kg
Prikk potetene, plasser dem med avstand på
dreietallerkenen.
AC-7
Pizza
(varme opp)
0,15 kg
AC-8 Fisk
0,45 kg
Snitt fisken på forhånd
3. Bruk piltastene for å velge en vekt i programmene AC-1 til
AC-6.
For eksempel: Koke 0,2 kg ferske grønnsaker.
Trinn Tast Anvisning
1 Stop.Cancel
2 AutoCooking AC -2
3 0.2
4 Instant.Start
4. Trykk på Instant.Start-tasten for å starte kokingen.
Når tiden har gått ut, slås apparatet av og END vises på display-
et. Ta da ut matvaren.
TIPS: ss tilsvarer en spiseskje.
Varmluft/Kombi Grill/Kombi
Varmluft og varmluft-/kombidrift
For varmluft og varmluft-/kombidrift går du fram på følgende
måte:
1. Trykk på Stop.Cancel-tasten.
2. Trykk på Grill.Combi/Conv.Combi-tasten.
Ved å trykke på Grill.Combi/Conv.Combi-tasten gjentatte
ganger, velger du et av programmene:
C. Kun varmluft
C.1 Varmluft og mikrobølgeovn i kombinasjon
C.2
Varmluft og mikrobølgeovn i kombinasjon med
høyere andel mikrobølgeovn
3. Bruk til slutt piltastene for å stille inn temperaturen på
mellom 100° C og 210° C.
TIPS:
I kombidrift kan du kun stille temperaturen opp til 180° C.
4. Bekreft inntastingene med Instant.Start-tasten.
5. Bruk piltastene for å angi ønsket koketid.
For eksempel: Program C, ved 180° C, 8 min koketid.
Trinn Tast Anvisning
1 Stop.Cancel
2 Grill.Combi/Conv.Combi C.2
3 180C
4 Instant.Start
5 08:00
6 Instant.Start
6. Trykk på Instant.Start-tasten for å starte kokingen.
Når tiden har gått ut, slås apparatet av og END vises på display-
et. Ta da ut matvaren.
Feilmeldinger
• Det står „Err2“ på displayet under koking.
Temperaturen inne i ovnen har oversteget den forhåndsinn-
stilte temperaturen.
Det er mulig at den valgte temperaturen er for lav for denne
kokingen. Foreta korrekt innstilling.
• Det står „Err3“ på displayet under koking.
Den forhåndsinnstilte temperaturen kunne ikke oppnås
innenfor en forhåndsoppgitt tid.
Foreta korrekt innstilling.
Grill og grill-/kombidrift
Bruk grillristen til grilling. Bruk en egnet, varmefast tallerken eller
legg grillmaten rett på grillristen.
Store, tykke matvarer blir grillet direkte på dreietallerkenen!
Det er ikke nødvendig å varme opp grillen på forhånd. Infrarød-
grillen produserer strålevarme med en gang.
Hvis du tilbereder matvarer i kombinert drift mikrobølge–grill, bør
du være klar over følgende:
For store, tykke matvarer, f.eks. svinesteik, er mikrobølgetiden
lengre enn for små, flate matvarer. Med grillen er det imidlertid
motsatt. Jo nærmere matvarene kommer grillen, desto
05-MWG 1956 H_GlasEdition.indd 69
05-MWG 1956 H_GlasEdition.indd 69 31.03.2008 10:29:37 Uhr
31.03.2008 10:29:37 Uhr
Side: 69
70
NORSK
NORSK
fortere blir de brune. Det vil si at når du tilbereder store
kjøttstykker i kombinert drift, kan grilltiden eventuelt være kortere
enn for mindre kjøttstykker.
For grill og grill-/kombidrift går du fram på følgende måte:
1. Trykk på Stop.Cancel-tasten.
2. Trykk på Grill.Combi/Conv.Combi-tasten.
Ved å trykke på Grill.Combi/Conv.Combi-tasten gjentatte
ganger, velger du et av programmene:
G. Kun grill
G.1 Grill og mikrobølgeovn i kombinasjon
G.2
Grill og mikrobølgeovn i kombinasjon med høyere
andel grill
3. Bruk piltastene for å angi ønsket koketid.
For eksempel: Program G2, 10:30 min koketid
Trinn Tast Anvisning
1 Stop.Cancel
2 Grill.Combi/Conv.Combi G.2
3 10:30
4 Instant.Start
4. Trykk på Instant.Start-tasten for å starte kokingen.
Når tiden har gått ut, slås apparatet av og END vises på display-
et. Ta da ut matvaren.
Tabell for kombinert drift
Næringsmidler/
matvarer
Mengde Tid ca. min. Tildekking
Kjøtt, pølser
Okse-, svine- eller
kalvekjøtt
i helt stykke
500 g 10 - 12 nei
750 g 12 - 15 nei
Skinke 500 g 12 - 14 nei
Kjøttpudding 500 g 13 - 15 nei
Wienerpølser 200 g 2 - 3 nei
Knakkpølse 200 g 2 - 3 nei
Tips: Snu kjøttet etter halve tiden, la det etterkoke i 3–5 min., smør
kjøttpudding inn med eggehvite, stikk pølser med en gaffel.
Fjærkre
Høns til suppe 1000 g 13 - 15 nei
Kyllingbiter 250 g 4 - 5 nei
Tips: La kjøttet koke i egen saft uten væske, snu det en gang, la
det etterkoke i 4–5 min.
Fisk
Ørret, au bleu 300 g 5 - 6 nei
Fiskefilet 300 g 3 - 4 nei
Tips: Snu fisken etter halve tiden, la den etterkoke i 3–5 min.
Individuelt kokeprogram
Dersom du ønsker å angi et eget kokeprogram for koking av
bestemte ting, kan du sette dette sammen ut fra programmene
mikrobølgeovnens ytelse, Grill/Kombi (G., G.1, G.2) og/eller
Varmluft/Kombi (C., C.1, C.2).
Gå for eksempel fram slik:
1. Trykk på Stop.Cancel-tasten.
2. Velg ønsket mikrobølgeovninnstilling ved å trykke en eller
gjentatte ganger på MicroPower-tasten.
3. Bruk piltastene for å angi ønsket koketid.
4. Velg et av programmene C., C.1, C.2, G., G.1 eller G.2 ved
å trykke en eller flere ganger på Grill.Combi/Conv.Combi-
tasten.
5. Bruk piltastene for å angi ønsket koketid.
For eksempel: 3:00 min koketid med 100 % ytelse, deretter
9:00 min grilling.
Trinn Tast Anvisning
1 Stop.Cancel
2 MicroPower 10 0P
3 03:00
4 Grill.Combi/Conv.Combi G.
5 09:00
6 Instant.Start
6. Trykk på Instant.Start-tasten for å starte kokingen.
Når tiden har gått ut, slås apparatet av og END vises på display-
et. Ta da ut matvaren.
TIPS:
På denne måten kan du kombinere opp til 4 forskjellige koke-
sekvenser etter hverandre. Du kan også starte programmet
med en grill/kombi- eller varmluft/kombi-innstilling.
Spesialfunksjoner
Automatisk start:
Du kan starte mikrobølgeovnen eller en grill/kombi- eller varm-
luft/kombi-innstilling på et forhåndsbestemt tidspunkt. Da må du
først stille inn klokkeslettet.
For å f.eks. starte mikrobølgeovnen automatisk går du fram på
følgende måte:
1. Trykk på Stop.Cancel-tasten.
2. Velg ønsket ytelse ved å trykke en eller gjentatte ganger på
MicroPower-tasten.
3. Bruk piltastene for å angi ønsket koketid.
4. Hold PresetClock-tasten inne i over 2 sekunder. Et signal
lyder, og anvisningen bytter til det aktuelle klokkeslettet. Det
første tallet blinker.
5. Bruk piltastene for å angi ønsket starttid.
6. Trykk på PresetClock-tasten. Et lengre signal lyder.
TIPS:
Dersom en annen funksjon ble programmert, blir den
tilsvarende anvisningen vist på displayet.
05-MWG 1956 H_GlasEdition.indd 70
05-MWG 1956 H_GlasEdition.indd 70 31.03.2008 10:29:38 Uhr
31.03.2008 10:29:38 Uhr
Side: 70
71
NORSK
NORSK
For eksempel:12:30 min koketid med 100 % ytelse, starttid
kl. 14.20.
Trinn Tast Anvisning
1 Stop.Cancel
2 MicroPower 10 0P
3 12:30
4 PresetClock 10:00
5 14:20
6 PresetClock 14:20
TIPS:
• Ønsker du å se på starttiden igjen, trykker du på Preset-
Clock-tasten.
• Apparatet starter til forhåndsinnstilt tid.
ADVARSEL:
• Brannfare! Bruk apparatet prinsipielt kun under oppsikt.
Ved tidsforskjøvet koking må du alltid stille tiden inn slik at
apparatet er under egnet oppsikt under kokingen.
• Ikke bruk en tom mikrobølgeovn. Dersom du tar ut det du
koker før tiden er gått ut, må du avbryte programmet med
Stop.Cancel-tasten.
Når tiden har gått ut, slås apparatet av og END vises på display-
et. Ta da ut matvaren.
Automatisk påminning
Etter at en tilberedningsprosess er avsluttet, blir du minnet om å
ta ut matvarene ved hjelp av en pipetone som høres hvert andre
minutt.
Når du åpner døren eller trykker på Stop.Cancel-tasten, slås
påminningen av.
Sperre
Hold Stop.Cancel-tasten inne i over 2 sek. for å sperre appa-
ratet. Sperringen vises i displayet. Funksjonen til betjeningsele-
mentene er da blokkert. Hold Stop.Cancel-tasten inne i over 2
sek. igjen for å oppheve sperringen.
Feilmeldinger
Mens ovnen går, står det „Err0“ oder „Err1“ på displayet. I dette
tilfellet er det en feil i den elektroniske styringen.
Rengjøring
Slå av mikroovnen og trekk ut støpselet.
Inni ovnen
• Hold ovnen ren inni. Væske som har kokt over og sprutet på
ovnsveggene, kan fjernes med en fuktig klut. Hvis ovnen er
sterkt tilgriset, kan du også bruke et mildt rengjøringsmiddel.
Ikke bruk sterke rengjøringsmidler.
• Tørk av vinduet på innsiden og utsiden med en fuktig klut
og fjern skvetter og flekker fra væske som har kokt over,
regelmessig.
Ytterveggene
• Ytterveggene på ovnen bør bare rengjøres med en fuktig
klut. Pass på at det ikke kommer vann inn gjennom åpnin-
gene på huset og dermed inn i selve ovnen.
• Bruk også bare en fuktig klut til å rengjøre bryterne. Når
du skal rengjøre funksjonsbryterne, må du først åpne
ovnsdøren for å unngå at du slår ovnen på utilsiktet.
TIPS:
For å forhindre at apparatet slås på utilsiktet, kan du også
sperre knappene. Se „Sperre“, side 71.
Tilbehør
• Glasstallerkenen bør rengjøres av og til med oppvaskmiddel
eller i oppvaskmaskinen.
• Også dreieringen og ovnsbunnen bør rengjøres regelmes-
sig. Dreieringen kan tas ut og vaskes for hånd. Her kan du
bruke et mildt rengjøringsmiddel eller et vindusvaskemiddel.
Tørk godt av den. Sørg for å sette ringen korrekt inn igjen.
• Vask grillristen for hånd i vanlig oppvaskvann. Denne delen
er ikke egnet for rengjøring i oppvaskmaskinen.
Lukt
• For å fjerne ubehagelig lukt fra mikroovnen kan du sette
en skål med vann og sitronsaft i ovnen (bruk en skål som
egner seg for mikroovn) og varme dette opp i ca. 5 minutter.
Deretter tørker du ut av ovnen med en myk klut.
Ovnlys
• Hvis du må skifte lyset i ovnen, må du henvende deg til et
lokalt spesialverksted.
Tekniske data
Modell:................................................................MWG 1956 H CB
Spenningsforsyning: .................................................230 V, 50 Hz
Inngangsstrøm:
mikrobølgeovn:...........................................................1280 W
varmluft:......................................................................1000 W
grill: .............................................................................1000 W
Beregnet mikrobølgeutgangseffekt:....................................800 W
Ovnens volum:....................................................................22 liter
Beskyttelsesklasse:...................................................................... Ι
Nettovekt: ...........................................................................13,7 kg
Dette apparatet har blitt testet i henhold til alle aktuelle CE-
retningslinjer som det rammes av, f.eks. elektromagnetisk
toleranse og direktiver om lavspenning. Det er laget i henhold til
dagens nyeste sikkerhetstekniske forskrifter.
Med forbehold om tekniske endringer!
05-MWG 1956 H_GlasEdition.indd 71
05-MWG 1956 H_GlasEdition.indd 71 31.03.2008 10:29:39 Uhr
31.03.2008 10:29:39 Uhr
Side: 71
72
NORSK
NORSK
Garanti
For apparat som vi har solgt, påtar vi oss en garanti på
24 måneder fra kjøpsdato (kassalapp).
Innenfor garantitiden fjerner vi mangler på apparat eller tilbehør
uten omkostninger hvis manglene skyldes material- eller
produksjonsfeil. Dette gjør vi ved reparasjon eller – etter vår
vurdering – bytting.
Garantiytelser medfører ingen forlengelse av garantitiden, og det
oppstår heller ikke noe krav på en ny garanti på grunn av dette!
Som garantibevis gjelder kjøpsbeviset. Uten dette beviset kan
du ikke få byttet eller reparert apparatet gratis.
I forbindelse med garanti ber vi om at du gir hele apparatet i ori-
ginalemballasjen sammen med kassalappen til din forhandler.
Verken defekter på forbrukstilbehør og slitasjedeler eller rengjø-
ring, vedlikehold og utskifting av slitasjedeler går inn under
garantien. Slike ting er derfor kostnadspliktige!
Garantien utgår ved inngrep utenfra.
Etter garantien
Etter at garantitiden har gått ut, kan reparasjoner utføres av den
aktuelle faghandelen eller reparasjonsservice mot betaling.
05-MWG 1956 H_GlasEdition.indd 72
05-MWG 1956 H_GlasEdition.indd 72 31.03.2008 10:29:40 Uhr
31.03.2008 10:29:40 Uhr

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Bomann MWG 1956 H CB ennå.

Spør et spørsmål om Bomann MWG 1956 H CB

Har du et spørsmål om Bomann MWG 1956 H CB men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Bomann MWG 1956 H CB. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med MWG 1956 H CB Bomann så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.