Bomann MWG 1244 CB manual

Vis en manual for Bomann MWG 1244 CB under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Bomann
  • Produkt: Mikrobølgeovn
  • Model/navn: MWG 1244 CB
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Polsk, Norsk, Ungarsk, Russisk, Tjekkisk

Innholdsfortegnelse

Side: 22
23
NORSK
Generelle sikkerhetsanvisninger
• Les nøye gjennom bruksanvisningen før du tar
apparatet i bruk. Ta godt vare på bruksanvisningen,
garantibeviset, kassalappen og helst også esken med
innvendig emballasje.
• Apparatet må bare brukes til private formål og de
formål det der er beregnet på. Dette apparatet er
ikke ment for industriell bruk. Det må ikke benyttes
utendørs (bortsett fra hvis det bare er beregnet
på utendørs bruk). Hold det unna varme, direkte
solskinn, fuktighet (senk det aldri ned i væsker) og
skarpe kanter. Ikke bruk apparatet hvis du er fuktig på
hendende. Hvis apparatet har blitt fuktig eller vått, må
du trekke ut støpselet med en gang. Ikke kom borti
vannet.
• Slå av apparatet og trekk alltid støpselet ut av stikkon-
takten (trekk i støpselet, ikke i ledningen) når du ikke
bruker apparatet, fest tilbehørsdeler for rengjøring
eller ved feil.
• Ikke bruk apparatet uten oppsikt. Hvis du forlater
arbeidsplassen, må du alltid slå apparatet av eller
trekke støpselet ut av stikkontakten (trekk i støpselet,
ikke i ledningen.
• For å beskytte barn mot farer forbundet med elektris-
ke apparater, må du alltid sørge for at ledningen ikke
henger ned, og at apparatet ikke er tilgjengelig for
barn.
• Kontroller jevnlig om det er skader på apparat og
ledning. Skadede apparater må ikke brukes.
• Ikke reparer apparatet selv. Oppsøk en autorisert
fagmann. Hvis en nettledning er defekt, må du sørge
for at den kun skiftes ut med en lik ledning, for slik
å unngå farer. Dette må gjøres av produsenten, vår
kundetjeneste eller en lignende kvalifisert person.
• Bruk bare originaltilbehør.
• Legg merke til “Spesielle sikkerhetsanvisninger”
nedenfor.
Viktige sikkerhetsanvisninger!
Les grundig gjennom teksten og ta vare
på den for senere bruk.
• Advarsel: Hvis døren eller dørpakningene er skadet,
må ikke ovnen brukes før den er blitt reparert av en
person som er utdannet til dette.
• Advarsel: Reparer aldri apparatet selv, men oppsøk
en autorisert fagmann. Mye vedlikeholds- og repara-
sjonsarbeid krever at man må fjerne et deksel som
beskytter mot strålebelastning grunnet mikrobølgeen-
ergi. Slikt arbeid er farlig for alle andre enn fagfolk
• Advarsel: Ikke varm opp væsker i lukkede beholdere.
Eksplosjonsfare!
• Advarsel: Når apparatet brukes i kombidrift, må det
bare brukes av barn under oppsikt av voksne, dette
grunnet de høye temperaturene.
• Merk: Mikrobølgeovnen er ikke beregnet til oppvar-
ming av levende dyr.
• Advarsel: Barn og skrøpelige personer må bare
bruke ovnen uten oppsikt dersom de har fått tilstrek-
kelige instrukser, slik at de vet hvordan ovnen brukes
på en sikker måte, og forstår hvilke farer det medfører
å bruke den galt.
• Hvis du ønsker å ha mikrobølgeovnen i et skap, en
hylle e.l., må du passe på at det er minimum 10 cm
ventilasjonsavstand til skap, vegger o.a. på alle sider
av apparatet.
• Bruk kun egnet service, som:
glass, porselen, keramikk, varmefast plastservice
eller spesielt mikrobølgeservice.
• Når du varmer opp eller koker mat i brennbare mate-
rialer, for eksempel plast- eller papirbeholdere, må du
sjekke mikrobølgeovnen hyppig på grunn av faren for
antenning.
• Ved røykutvikling skal apparatet slås av og støpselet
trekkes ut. Hold døren lukket for å kvele eventuelle
flammer.
• Obs kokeforsinkelse: I forbindelse med koking,
spesielt etteroppvarming av væsker (vann), kan det
forekomme at koketemperaturen er nådd, men at de
typiske dampboblene ennå ikke har begynt å stige
opp. Væsken koker ikke jevnt. Når du tar ut kokekaret,
oppstår det gjerne små rystinger. Da kan denne
såkalte kokeforsinkelsen føre til at det plutselig dan-
ner seg dampbobler, og at matvarene eller væsken
dermed blir overkokt. Det er fare for forbrenning! For
å oppnå jevn koking kan du sette en glasstav eller
lignende (ikke noe av metall!) i kokekaret.
• Innholdet i tåteflasker og glass med barnemat må
røres eller ristes, og temperaturen må kontrolleres før
det fortæres. Det er fare for forbrenning.
• Matvarer med skall eller skinn, som egg og pølser, her-
metiske matvarer i lukkede glass osv. må ikke varmes
opp i mikrobølgeovn. De kan eksplodere, til og med
etter at oppvarmingen med mikrobølger er avsluttet.
• Dørramme/dørpakning og tilstøtende deler må reng-
jøres grundig med en fuktig klut hvis de er tilgriset.
• Rengjør mikrobølgeovnen regelmessig og fjern ma-
trester som legger seg inni ovnen.
• Hvis ovnen ikke holdes ordentlig ren, kan overflaten
bli skadet. Dette kan påvirke ovnens levetid og kan
muligens også føre til farlige situasjoner.
Beskrivelse av betjeningselementene
1 Dørlås
2 Vindu*
3 Deksel mikrobølgeutgang*
4 Drivaksel
5 Glidering
6 Dreietallerken
7 Tidsbryter
8 Effektregulator
9 Grillvarme
10 Grillrist
Obs: Ikke fjern noen monterte deler fra ovnen og ingen-
ting fra innsiden av døren!
Fjern aldri folier på innsiden av døren!
Veiledning for bruk av grill
og kombinert drift
• Ved bruk av grill og kombinert drift brukes strålevar-
me. Bruk derfor bare varmefast service.
• I ren grilldrift kan du også bruke service av metall eller
aluminium – men ikke i kombinert drift eller mikrobøl-
gedrift.
• Ikke sett noe på oversiden av huset. Det blir varmt.
Sørg alltid for at luftespalten er fri.
• Bruk grillristen hvis du vil at matvarene skal ligge nær-
mere inntil varmeelementet.
05-MWG 733 New 23 28.07.2005, 15:59:14 Uhr
Side: 23
24
NORSK
Ta i bruk mikrobølgeovnen
• Hvis du ønsker å ha mikrobølgeovnen i et skap, en
hylle e.l., må du passe på at det er minimum 10 cm
ventilasjonsavstand til skap, vegger o.a. på alle sider
av apparatet.
• Ta ut alt tilbehøret som ligger inne i ovnen, pakk det
ut og legg glideringen i midten. Plasser glasstallerke-
nen på drivakselen slik at den går i lås i utbulingene
på drivakselen og ligger jevnt på denne.
• Kontroller at apparatet ikke har noen synlige skader,
spesielt i dørområdet. Finnes det noen form for
skader, må ikke apparatet tas i bruk under noen
omstendigheter.
• For å unngå forstyrrelser fra andre apparater når
mikrobølgeovnen er i bruk, må du ikke sette den i
umiddelbar nærhet til andre elektroniske apparater.
• Fjern ev. beskyttelsesfolie fra huset.
• Fjern aldri folier på innsiden av døren!
• Stikk støpselet inn i en korrekt installert jordet kontakt,
230 V, 50 Hz.
• Ikke fjern monterte deler fra ovnen eller fra innsiden
av døren!
Bruke apparatet
Verdt å vite om bruk av mikrobølgeovn:
• Dette apparatet arbeider med mikrobølgestråling, som
varmer opp vannpartikler i matvarer på svært kort tid.
Her finnes det ingen varmestråling, og dermed skjer
det heller ingen bruning.
• Kun matvarer må varmes opp med dette apparatet.
• Apparatet egner seg ikke til baking i svømmende fett.
• Varm bare opp 1–2 porsjoner om gangen. Ellers
reduseres apparatets effekt.
• For å avbryte tilberedingsprosessen setter du timeren
på “0”.
• Ikke varm opp matvarer med skall eller skinn, som
egg og pølser, og ikke lukket hermetikk osv. Eksplos-
jonsfare!
• Mikrobølger gir full energi med en gang. Forhånd-
soppvarming er dermed ikke nødvendig.
• Apparatet må aldri brukes i mikrobølgedrift når det er
tomt.
• Mikrobølgeovnen erstatter ikke en tradisjonell komfyr.
Den kan først og fremst brukes til:
– tining av dypfrys- og frysevarer
– rask oppvarming av matvarer eller drikkevarer
– koking av matvarer
• Bruk kun egnet service, som:
– glass, porselen, keramikk, varmefast plastservice
eller spesielt mikrobølgeservice.
• Bruk aldri plastikk- eller papirservice.
Betjening
1. Legg maten som skal varmes opp, i et egnet kokekar.
2. Åpne døren og sett kokekaret midt på glasstaller-
kenen. Lukk døren (Av sikkerhetsmessige årsaker
virker apparatet bare når døren er ordentlig lukket).
3. Still inn ønsket mikrobølgeeffekt:
Symbol Verdi
Effekt
Bruksområde
grill
i %
mikro-
bølge
i %*
LOW
Varmhol-
ding
– 18 smelting av ost osv.
DEFROST Tining – 36
opptining av
frysevarer
MED Lav – 58 viderekoking
M.HIGH Middels – 81
f.eks. til koking
av kjøtt
HIGH Høy – 100 rask oppvarming
GRILL Grill 100 – grilling og gratinering
COMB. 1
Grill + mi-
krobølge
70 30 opptining og grilling
COMB. 2
Grill + mi-
krobølge
51 49 koking og bruning
COMB. 3
Grill + mi-
krobølge
33 67 koking og lett bruning
* 100 % tilsvarer 800 W
4. Still inn nødvendig tilberedningstid med tidsbryteren.
Tilberedningstiden er avhengig av hvor mye og hva
slags mat du skal tilberede. Med litt øving lærer du
raskt å beregne tilberedningstiden.
Legg merke til følgende: Koking i mikrobølgeovn
skjer mye raskere enn i en stekeovn. Still inn lav
koketid hvis du er usikker, og etterkok ved behov.
Når tilberedningstiden er stilt inn, slår apparatet seg
på. Ovnsbelysningen lyser.
Hvis du vil stille inn kortere tid enn 3 minutter, vrir du
knappen til over 10-minuttersmerket og tilbake. Da
går klokken mer nøyaktig.
5. Når tiden er ute, slår apparatet seg av, og det høres et
sluttsignal. Da kan du ta ut maten.
Legg merke til følgende: Legg en dekkhette over maten
i ren mikrobølgedrift.
Kokebøker fås i faghandelen.
Rengjøring
• Koble apparatet fra strømnettet.
• Rengjør inni ovnen med en lett fuktig klut etter bruk.
• Rengjør tilbehøret i vanlig oppvaskvann.
• Dørrammen/dørpakningen og tilstøtende deler må
rengjøres grundig med en fuktig klut hvis de har blitt
tilgriset.
05-MWG 733 New 24 28.07.2005, 15:59:15 Uhr
Side: 24
25
NORSK
Tekniske data
Modell: ...................................................... MWG 1244 CB
Spenningsforsyning:.............................230 - 240 V, 50 Hz
Inngangsstrøm:
mikrobølgeovn: ................................................1200 W
grill: ..................................................................1000 W
Beregnet mikrobølgeutgangseffekt:.........................800 W
Ovnens volum:.........................................................20 liter
Beskyttelsesklasse: .......................................................... Ι
Dette apparatet har blitt testet i henhold til alle aktuelle
CE-retningslinjer som det rammes av, f.eks. elektro-
magnetisk toleranse og direktiver om lavspenning. Det
er laget i henhold til dagens nyeste sikkerhetstekniske
forskrifter.
Med forbehold om tekniske endringer!
Garanti
For apparat som vi har solgt, påtar vi oss en garanti på
24 måneder fra kjøpsdato (kassalapp).
Innenfor garantitiden fjerner vi mangler på apparat eller
tilbehør*) uten omkostninger hvis manglene skyldes ma-
terial- eller produksjonsfeil. Dette gjør vi ved reparasjon
eller – etter vår vurdering – bytting.
Garantiytelser medfører ingen forlengelse av garantitiden,
og det oppstår heller ikke noe krav på en ny garanti på
grunn av dette!
Som garantibevis gjelder kjøpsbeviset. Uten dette beviset
kan du ikke få byttet eller reparert apparatet gratis.
I forbindelse med garanti ber vi om at du gir hele appara-
tet i originalemballasjen sammen med kassalappen til
din forhandler.
*) Skader på tilbehørsdeler fører ikke automatisk til at du
får byttet hele apparatet gratis. I slike tilfeller ber vi deg
om å henvende deg til vår hotline! Glasskader eller sprek-
ker i plastdeler er i prinsippet kostnadspliktige!
Verken defekter på forbrukstilbehør og slitasjedeler
(for eksempel motorkull, eltekroker, drivremmer, ekstra
fjernbetjening, ekstra tannbørster, sagblader osv.) eller
rengjøring, vedlikehold og utskifting av slitasjedeler går
inn under garantien. Slike ting er derfor kostnadspliktige!
Garantien utgår ved inngrep utenfra.
Etter garantien
Etter at garantitiden har gått ut, kan reparasjoner utføres
av den aktuelle faghandelen eller reparasjonsservice mot
betaling.
05-MWG 1244 CB New 25 01.08.2005, 8:27:18 Uhr

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Bomann MWG 1244 CB ennå.

Spør et spørsmål om Bomann MWG 1244 CB

Har du et spørsmål om Bomann MWG 1244 CB men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Bomann MWG 1244 CB. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med MWG 1244 CB Bomann så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.