Bomann MWG 1237 H CB manual

Vis en manual for Bomann MWG 1237 H CB under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Bomann
  • Produkt: Mikrobølgeovn
  • Model/navn: MWG 1237 H CB
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Polsk, Russisk, Norsk, Ungarsk, Tjekkisk

Innholdsfortegnelse

Side: 53
54
NORSK
NORSK
Generelle sikkerhetsanvisninger
Les nøye gjennom bruksanvisningen før du tar apparatet i bruk.
Ta godt vare på bruksanvisningen, garantibeviset, kassalappen
og helst også esken med innvendig emballasje. Gis apparatet
videre til en tredjeperson, må bruksanvisningen også følge med.
• Apparatet må bare brukes til private formål og de formål
det der er beregnet på. Dette apparatet er ikke ment for
industriell bruk. Det må ikke benyttes utendørs. Hold det
unna varme, direkte solskinn, fuktighet (senk det aldri ned
i væsker) og skarpe kanter. Ikke bruk apparatet hvis du er
fuktig på hendende. Hvis apparatet har blitt fuktig eller vått,
må du trekke ut støpselet med en gang.
• Slå av apparatet og trekk alltid støpselet ut av stikkontak-
ten (trekk i støpselet, ikke i ledningen) når du ikke bruker
apparatet, fest tilbehørsdeler for rengjøring eller ved feil.
• Ikke bruk apparatet uten oppsikt. Hvis du forlater arbeids-
plassen, må du alltid slå apparatet av eller trekke støpselet
ut av stikkontakten (trekk i støpselet, ikke i ledningen).
• Kontroller jevnlig om det er skader på apparat og ledning.
Skadede apparater må ikke brukes.
• Ikke reparer apparatet selv. Oppsøk en autorisert fagmann.
Hvis en nettledning er defekt, må du sørge for at den kun
skiftes ut med en lik ledning, for slik å unngå farer. Dette må
gjøres av produsenten, vår kundetjeneste eller en lignende
kvalifisert person.
• Bruk bare originaltilbehør.
• Legg merke til “Spesielle sikkerhetsanvisninger” nedenfor.
Barn og skrøpelige personer
• La aldri emballasjedeler ligge innenfor barns rekkevidde
(plastposer, kartong, styropor, osv.).
ADVARSEL!
Ikke la små barn leke med plast. De kan kveles!
• Pass på at apparatet kun brukes under oppsikt for å besky-
tte barn og skrøpelige personer mot faren for elektrisk støt.
Apparatet er ikke et leketøy. Ikke la små barn leke med det.
Symboler i denne bruksanvisningen
Informasjon som er viktig for din sikkerhet, er merket spesielt.
Følg alltid denne informasjonen for å unngå ulykker og skader
på apparatet:
ADVARSEL:
Advarer mot helsefarer og viser mulig skaderisiko.
OBS:
Viser til mulige farer for apparatet eller andre gjenstander.
TIPS: Uthever tips og informasjon for deg.
Viktige sikkerhetsanvisninger!
Les grundig gjennom teksten og ta vare på den
for senere bruk.
• Ikke varm opp puter som er fylt med granulater, kirsebær-
steiner eller gelé i mikrobølgeovnen. BRANNFARE!!!
• Advarsel: Hvis døren eller dørpakningene er skadet, må
ikke ovnen brukes før den er blitt reparert av en person som
er utdannet til dette.
• Advarsel: Reparer aldri apparatet selv, men oppsøk en
autorisert fagmann. Mye vedlikeholds- og reparasjonsarbeid
krever at man må fjerne et deksel som beskytter mot stråle-
belastning grunnet mikrobølgeenergi. Slikt arbeid er farlig for
alle andre enn fagfolk.
• Advarsel: Ikke varm opp væsker i lukkede beholdere.
Eksplosjonsfare!
• Advarsel: Mikrobølgeovnen må ikke plasseres inne i et
skap. Overhold en ventilasjonsavstand på minst 20 cm til
skap, vegger o.l. på alle sider av ovnen.
• Advarsel: Barn og skrøpelige personer må bare bruke ov-
nen uten oppsikt dersom de har fått tilstrekkelige instrukser,
slik at de vet hvordan ovnen brukes på en sikker måte, og
forstår hvilke farer det medfører å bruke den galt.
• Advarsel: Når apparatet brukes i kombidrift, må det bare
brukes av barn under oppsikt av voksne, dette grunnet de
høye temperaturene.
• Merk: Mikrobølgeovnen er ikke beregnet til oppvarming av
levende dyr.
• Bruk kun egnet service, som:
glass, porselen, keramikk, varmefast plastservice eller
spesielt mikrobølgeservice.
• Når du varmer opp eller koker mat i brennbare materialer,
for eksempel plast- eller papirbeholdere, må du sjekke
mikrobølgeovnen hyppig på grunn av faren for antenning.
• Ved røykutvikling skal apparatet slås av og støpselet trekkes
ut. Hold døren lukket for å kvele eventuelle flammer.
• Advarsel kokeforsinkelse: I forbindelse med koking,
spesielt etteroppvarming av væsker (vann), kan det
forekomme at koketemperaturen er nådd, men at de typiske
dampboblene ennå ikke har begynt å stige opp. Væsken
koker ikke jevnt. Når du tar ut kokekaret, oppstår det gjerne
små rystinger. Da kan denne såkalte kokeforsinkelsen føre
til at det plutselig danner seg dampbobler, og at matvarene
eller væsken dermed blir overkokt. Det er fare for forbren-
ning! For å oppnå jevn koking kan du sette en glasstav eller
lignende (ikke noe av metall!) i kokekaret.
• Innholdet i tåteflasker og glass med barnemat må røres eller
ristes, og temperaturen må kontrolleres før det fortæres. Det
er fare for forbrenning.
• Matvarer med skall eller skinn, som egg og pølser,
hermetiske matvarer i lukkede glass osv. må ikke varmes
opp i mikrobølgeovn. De kan eksplodere, til og med etter at
oppvarmingen med mikrobølger er avsluttet.
• Dørramme/dørpakning og tilstøtende deler må rengjøres
grundig med en fuktig klut hvis de er tilgriset.
• Rengjør mikrobølgeovnen regelmessig og fjern matrester
som legger seg inni ovnen.
• Hvis ovnen ikke holdes ordentlig ren, kan overflaten bli
skadet. Dette kan påvirke ovnens levetid og kan muligens
også føre til farlige situasjoner.
05-MWG 1237 H CB 54
05-MWG 1237 H CB 54 05.03.2008 9:21:09 Uhr
05.03.2008 9:21:09 Uhr
Side: 54
55
NORSK
NORSK
Symboler på ovnen!
ADVARSEL: Varme overflater!
Under bruk kan apparatets berørbare overflater bli svært
varme.
Oversikt over betjeningselementene
Bilde 1: Delebetegnelse
1 Grillvarme
2 Dreietallerken
3 Deksel mikrobølgeutgang
4 Grillrist
5 Dørlås
6 Svivel
7 Gjennomsiktig vindu
Bilde 2: Betjeningselementer
POWER (mikrobølger)
Valg av effekttrinn
CONVECTION (varmluft)
Ren varmluftsdrift, termostatstyrt
GRILL (Grill)
Grill til grilling og gratinering
MICRO.+CONVE
Vekselvis varmluft og mikrobølger
COMBI
Mikrobølgene og grillen arbeider vekselvis
CLOCK/WEI. (klokke/vekt)
Innstilling av klokkeslett og vektangivelser
TIME/MENU
Knapp til innstilling av tid og programmer
START/QUICK START (start/hurtigstart)
Start av programmet – Angivelse av hurtig-koketid
STOP/CANCEL (stopp/nullstilling)
• Trykk én gang for å stoppe kokeprosessen.
• Trykk to ganger for å slette programmet
• Hold knappen inne i 3 sekunder for å sperre / låse opp
apparatet
Hensiktsmessig bruk
Dette apparatet er ment for:
• oppvarming og koking av faste og flytende næringsmidler,
• gratinering og grilling av faste næringsmidler.
Det er utelukkende ment for dette formål og må bare brukes til
dette. Det må kun brukes på den måten som er beskrevet i den-
ne bruksanvisningen. Apparatet må ikke brukes kommersielt.
Enhver annen bruk gjelder som ikke hensiktsmessig, og kan
føre til skader på apparatet og også på personer.
C. Bomann GmbH overtar ikke ansvar for skader som oppstår
på grunn av ikke hensiktsmessig bruk.
Ta i bruk mikrobølgeovnen
Hvis det er koke- eller oljerester på huset eller varmeelementet,
kan det utvikle seg røyk og lukt i begynnelsen. Dette er normalt
og vil forsvinne når ovnen brukes igjen.
Vi anbefaler på det sterkeste å gå fram på følgende måte:
• Still inn varmluft- eller grillfunksjonen og sett ovnen på flere
ganger uten mat inni. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
TIPS:
Ovnen kan bare settes på uten mat inni i varmlufts- eller
grillmodus, dette er ikke mulig i kombi- eller mikrobølge-
modus!
• Ta ut alt tilbehøret som ligger inne i ovnen, pakk det ut
og legg glideringen i midten. Plasser glasstallerkenen på
drivakselen slik at den går i lås i utbulingene på drivakselen
og ligger jevnt på denne.
• Kontroller at apparatet ikke har noen synlige skader, spesielt
i dørområdet. Finnes det noen form for skader, må ikke
apparatet tas i bruk under noen omstendigheter.
• Fjern ev. beskyttelsesfolie fra huset.
• Stikk støpselet inn i en korrekt installert jordet kontakt,
230 V, 50 Hz.
OBS:
• For å unngå forstyrrelser fra andre apparater når
mikrobølgeovnen er i bruk, må du ikke sette den i
umiddelbar nærhet til andre elektroniske apparater.
• Apparatet må aldri brukes i mikrobølgedrift når det er
tomt.
Bruke apparatet
Verdt å vite om bruk av mikrobølgeovn:
• Dette apparatet arbeider med mikrobølgestråling, som
varmer opp vannpartikler i matvarer på svært kort tid. Her
finnes det ingen varmestråling, og dermed skjer det heller
ingen bruning.
• Kun matvarer må varmes opp med dette apparatet.
• Ikke bruk mikroovnen til fritering, for varm olje kan skade
ovnen og føre til hudforbrenninger.
• Varm bare opp 1–2 porsjoner om gangen. Ellers reduseres
apparatets effekt.
• For å avbryte kokeprosessen trykker du på STOP/CANCEL-
knappen.
• Mikrobølger gir full energi med en gang. Forhåndsoppvar-
ming er dermed ikke nødvendig.
• Mikrobølgeovnen erstatter ikke en tradisjonell komfyr. Den
kan først og fremst brukes til:
– tining av dypfrys- og frysevarer
– rask oppvarming av matvarer eller drikkevarer
– koking av matvarer
Veiledning for bruk av grill og kombinert drift
• Ved bruk av grill og kombinert drift brukes strålevarme. Bruk
derfor bare varmefast service.
• I ren grilldrift kan du også bruke service av metall eller
aluminium – men ikke i kombinert drift eller mikrobølgedrift.
05-MWG 1237 H CB 55
05-MWG 1237 H CB 55 05.03.2008 9:21:10 Uhr
05.03.2008 9:21:10 Uhr
Side: 55
56
NORSK
NORSK
• Ikke sett noe på oversiden av huset. Det blir varmt.
Sørg alltid for at luftespalten er fri.
• Bruk grillristen hvis du vil at matvarene skal ligge nærmere
inntil varmeelementet.
Servise som egner seg i mikroovn
• Det ideelle materialet for bruk i mikroovn er gjennomsiktig
og gjør at mikrobølgestrålingen kan varme maten jevnt opp.
• Mikrobølgestråler kan ikke trenge gjennom metall. Derfor
kan det ikke brukes metallbeholdere eller -tallerkener.
• Ikke bruk papirskåler av resirkulert materiale. De kan
inneholde små mengder metall, og dette kan gi gnister eller
føre til brann.
• Runde/ovale skåler og tallerkener er bedre egnet enn
firkantede, for maten i hjørnene kan bli overkokt.
Listen under hjelper deg å avgjøre hva slags servise som egner
seg i mikrobølgeovn:
Materiale
Egnet til
mikrobøl-
geovn
grill varmluft
kombi-
nasjon*
Ildfaste glassbeholdere ja ja ja ja
Ikke ildfaste glassbe-
holdere
nei nei nei nei
Ildfaste keramikk-be-
holdere/-tallerkener
ja ja ja ja
Plastbeholdere som
tåler mikrobølgeovn
ja nei nei nei
Kjøkkenpapir ja nei nei nei
Metallbrett nei ja ja nei
Grillrist nei ja ja nei
Aluminiumsfolie og
beholdere i aluminium
nei ja ja nei
*) Kombinasjon av mikrobølger og grill eller varmluft.
Stille inn klokken
1. Trykk på STOP/CANCEL-knappen.
2. Hold inne CLOCK/WEI.-knappen. På displayet vises “24H”.
Trykk på CLOCK/WEI.-knappen en gang til for å få fram
“12H”-modus.
3. Still inn riktig time med skruknappen TIME/MENU.
4. Trykk på CLOCK/WEI.-knappen en gang til.
5. Still inn riktig minutt med skruknappen TIME/MENU.
6. Trykk på CLOCK/WEI.-knappen en gang til for å aktivere
det nye klokkeslettet.
Betjening av mikrobølgeovnen
1. Legg maten som skal varmes opp, i et egnet kokekar.
2. Åpne døren og sett kokekaret midt på glasstallerkenen. Lukk
døren. (Av sikkerhetsmessige årsaker virker apparatet bare
når døren er ordentlig lukket.)
3. Trykk på STOP/CANCEL-knappen. Velg ønsket mikrobølge-
effekt ved å trykke én eller flere ganger på POWER-knap-
pen.
Valgt effekten
vises i
displayet i %
Effekt i
watt (ca.)
Bruksområde
HI 800 Hurtig oppvarming
90 720
80 640 Koking
70 560
60 480 Viderekoking
50 400
40 320 Holde varmt
30 240
20 160 Opptining av frysevarer
10 80
0 0
Kun timerfunksjon, f.eks. til
tidsstyrt avkjøling
QUICK START 800 Hurtig oppvarming
4. Still inn ønsket koketid mellom 10 sekunder og 95 minutter
med skruknappen TIME/MENU.
5. Trykk på START/QUICK START-knappen for å starte
kokingen.
TIPS:
• Koketiden retter seg etter innholdsmengde og -type.
Med litt øving lærer du raskt å beregne koketiden.
• Koking i mikrobølgeovn skjer mye raskere enn i en
stekeovn. Still inn lav koketid hvis du er usikker, og
etterkok ved behov.
6. Når tiden er løpt ut, slår ovnen seg av. På displayet står det
„End“. Ta da ut maten.
Avbryte og stanse kokeprosessen
• Hvis du vil avbryte kokeprosessen midlertidig, kan du trykke
på STOP/CANCEL-knappen eller bare åpne døren.
• Hvis du så ønsker å fortsette kokingen, må du lukke døren
og trykke på START/QUICK START-knappen.
• Hvis du vil stanse kokeprosessen helt, trykker du to ganger
på STOP/CANCEL-knappen.
Oppvarming
Oppvarming er et område der mikrobølgeovnen byr på særlige
fordeler. Det er svært lett å få matvarer og væsker som kommer
rett fra kjøleskapet, opp i romtemperatur eller spisetemperatur,
uten at du trenger å bruke mange gryter.
Oppvarmingstidene som er angitt i tabellen under, kan bare
fungere som retningslinjer. Tiden er svært avhengig av hva tem-
peraturen er i utgangspunktet, og av matvaresammensetningen.
Det anbefales derfor å av og til se etter om retten er varm nok.
Tabell for oppvarming
Næringsmidler/
matvarer
Mengde
Effekt
ca. watt
Tid ca.
min.
Tildek-
king
Væsker
Vann, 1 kopp 150 g 800 0,5 - 1 nei
Vann, 0,5 l 500 g 800 3,5 - 5 nei
Vann, 0,75 l 750 g 800 5 - 7 nei
05-MWG 1237 H CB 56
05-MWG 1237 H CB 56 05.03.2008 9:21:10 Uhr
05.03.2008 9:21:10 Uhr
Side: 56
57
NORSK
NORSK
Næringsmidler/
matvarer
Mengde
Effekt
ca. watt
Tid ca.
min.
Tildek-
king
Kaffe, 1 kopp 150 g 800 0,5 - 1 nei
Melk, 1 kopp 150 g 800 0,5 - 1 nei
OBS: Sett en glasstav i beholderen for å forhindre koking, rør godt
om før du drikker.
Tallerkenretter
Snitsel, poteter og
grønnsaker
450 g 800 2,5 - 3,5 ja
Gulasj med pasta 450 g 800 2 - 2,5 ja
Kjøtt, raspeball og saus 450 g 800 2,5 - 3,5 ja
Tips: Fukte maten lett på forhånd, rør om iblant.
Kjøtt
Snitsel, panert 200 g 800 1 - 2 nei
Kjøttkaker, 4 stk. 500 g 800 3 - 4 nei
Braadvlees 250 g 800 2 - 3 nei
Tips: Pensle med olje, slik at paneringen eller skorpen ikke blir bløt.
Fjærkre
1/2 kylling 450 g 800 3,5 - 5 nei
Hønsefrikassé 400 g 800 3 - 4,5 ja
Tips: Pensle kjøttet med olje, rør om iblant.
Tilbehør
Pasta, ris 1 porsjon
2 porsjoner
150 g 800 1 - 2 ja
300 g 800 2,5 - 3,5 ja
Poteter 500 g 800 3 - 4 ja
Tips: Fukte matvarene lett på forhånd.
Supper/sauser
Klar suppe, 1 tallerken 250 g 800 1 - 1,5 ja
Suppe med biter av kjøtt,
pasta, grønnsaker e.l.
250 g 800 1,5 - 2 ja
Saus 250 g 800 1 - 2 ja
Babymat
Melk 100 ml 480 0,5 - 1 nei
Grøt 200 g 480 1 - 1,5 nei
Tips: Rist godt og rør om. Kontroller temperaturen!
Koking
Praktiske tips om koking
Hold deg til retningslinjene i koketabellen og oppskriftene. Følg
med på kokeprosessen hvis du ikke har så mye øvelse ennå.
Du kan alltid åpne døren til mikrobølgeovnen. Ovnen slås da
automatisk av.
Det fortsetter ikke før døren er lukket og du har trykket en gang
til på START/QUICK START-tasten.
Matvarer som kommer rett fra kjøleskapet, trenger lengre koketid
enn matvarer med romtemperatur.
Jo mer kompakt en matvare er, desto lengre er koketiden. Der-
med trenger f.eks. et stort kjøttstykke lengre koketid enn strimlet
kjøtt i samme mengde. For større mengder anbefales det å
begynne med maksimal effekt og så gå over til middels effekt for
at maten skal bli kokt så jevnt som mulig.
Flate matvarer kokes raskere enn høye, prøv derfor å fordele
matvarene utover så flatt som mulig. Legg tynnere biter,
f.eks. kyllinglår eller fiskefilet, innover eller la dem overlappe
hverandre.
Mindre mengder kokes raskere enn store.
Følgende tommelfingerregel gjelder:
Dobbel mengde = nesten dobbel tid
Halv mengde = halv tid
Hvis du ikke finner noen passende tidsangivelse for en rett,
gjelder regelen:
per 100 g ca. 1 minutt koketid
Alle matvarer som du dekker til på komfyren, bør du også dekke
til i mikrobølgeovnen.
Et lokk forhindrer at matvarene tørker ut. En tallerken snudd
opp ned, bakepapir eller mikrobølgefolie egner seg til å dekke til
med. Matvarer som skal ha en skorpe, må kokes uten tildekning.
Koketabell
Næringsmidler/
matvarer
Mengde
Effekt
watt
Tid
ca. min.
Tildek-
king
Grønnsaker
Auberginer 500 g 640 7 - 10 ja
Blomkål 500 g 640 8 - 11 ja
Brokkoli 500 g 640 6 - 9 ja
Sikori 500 g 640 6 - 7 ja
Erter 500 g 640 6 - 7 ja
Fennikel 500 g 640 8 - 11 ja
Aspargesbønner 300 g 640 13 - 15 ja
Poteter 500 g 640 9 - 12 ja
Kålrabi 500 g 640 8 - 10 ja
Purreløk 500 g 640 7 - 9 ja
Maiskolber 250 g 640 7 - 9 ja
Gulrøtter 500 g 640 8 - 10 ja
Paprika 500 g 640 6 - 9 ja
Rosenkål 300 g 640 7 - 10 ja
Asparges 300 g 640 6 - 9 ja
Tomater 500 g 640 6 - 7 ja
Squash 500 g 640 9 - 10 ja
Tips: Skjær grønnsaker opp i små biter og kok dem med 2–3 ts.
væske, rør om iblant, la dem etterkoke i 3–5 min., ikke krydre før
like før servering.
Frukt
Eple-, pærekompott 500 g 640 5 - 8 ja
Plommemos 250 g 640 4 - 6 nei
Rabarbrakompott 250 g 640 5 - 8 ja
Stekte epler, 4 stk. 500 g 640 7 - 9 ja
Tips: Tilsett 125 ml vann, sitronsaft forhindrer at frukten misfarges,
la frukten etterkoke i 3–5 min.
Kjøtt (Prefabrikkerte matvarer)
Kjøtt med saus 400 g 640 10 - 12 ja
Gulasj, strimlet kjøtt 500 g 640 10 - 15 ja
Okserullade 250 g 640 7 - 8 ja
Tips: Rør om iblant, la kjøttet etterkoke i 3–5 min.
Fjærkre (Prefabrikkerte matvarer)
Hønsefrikassé 250 g 640 6 - 7 ja
Fjærkresuppe 200 g 640 5 - 6 ja
Tips: Rør om iblant, la det stå i 3–5 min.
Fisk
Fiskefilet 300 g 640 7 - 8 ja
Fiskefilet 400 g 640 8 - 9 ja
Tips: Snu fisken etter halve tiden, la den etterkoke i 3–5 min.
05-MWG 1237 H CB 57
05-MWG 1237 H CB 57 05.03.2008 9:21:10 Uhr
05.03.2008 9:21:10 Uhr
Side: 57
58
NORSK
NORSK
Næringsmidler/
matvarer
Mengde
Effekt
watt
Tid
ca. min.
Tildek-
king
Tine og koke grønnsaker
Rødkål 450 g 640 14 -16 ja
Bladspinat 300 g 640 11 - 13 ja
Blomkål 200 g 640 7 - 9 ja
Brekkbønner 200 g 640 8 - 10 ja
Brokkoli 300 g 640 8 - 9 ja
Erter 300 g 640 7 - 8 ja
Kålrabi 300 g 640 13 -15 ja
Purreløk 200 g 640 10 - 11 ja
Mais 200 g 640 4 - 6 ja
Gulrøtter 200 g 640 5 - 6 ja
Rosenkål 300 g 640 7 - 8 ja
Spinat
450 g 640 12 - 13 ja
600 g 640 15 - 17 ja
Tips: Kok med 1–2 ts. væske, rør om iblant, del ev. forsiktig opp, la
grønnsakene etterkoke i 2–3 min., ikke krydre før like før servering.
Supper/gryteretter (Prefabrikkerte matvarer)
Gryterett 500 g 640 13 - 15 ja
Suppe med biter av
kjøtt, pasta, grønnsaker
e.l.
300 g 640 7 - 8 ja
Kremet suppe 500 g 640 13 - 15 ja
Tips: Rør om iblant, la retten etterkoke i 3–5 min.
Automatisk koking
Du kan få hjelp av automatikken til å få kokt ferdig bestemte
mengder matvarer. Gå da fram på følgende måte:
1. Trykk på STOP/CANCEL-knappen.
2. Vri på TIME/MENU-knappen og velg ønsket program.
3. Trykk på CLOCK/WEI.-tasten til du får fram cirkavekten
(eller antall kopper) for det du skal varme opp. De innstil-
lingene som er mulige, finner du i tabellen under.
Kode Program Vekt / Kopper
A-1 Poteter 230g 460g 690g
A-2 Kaffe/suppe 1 2 3
A-3 Popkorn 99g (3:30min standard)*
A-4 Oppvarming
200g til 800g
i trinn på 100g
A-5 Spagetti 100g 200g 300g
A-6 Pizza 150g 300g 450g
A-7 Kylling 800g 1000g 1200g 1400g
A-8 Kake 475g (50:00min standard)*
A-9 Tining
100g til 1800g
i trinn på 100g
4. Trykk på START/QUICK START-knappen for å starte
programmet.
* TIPS:
Popkorn: Bruk bare mikrobølgepopkorn i pose på
80 til 100 g.
Kake: Oppskrift, se side 60.
Tining/kylling: • Når halve tiden er gått, vil du høre et
signal som tegn på at du må snu maten.
• Etterpå trykker du en gang til på START/
QUICK START-knappen for å fortsette
tiningen.
Grill
Bruk grillristen til grilling. Bruk en egnet, varmefast tallerken eller
legg grillmaten rett på grillristen.
Det er ikke nødvendig å varme opp grillen på forhånd. Infrarød-
grillen produserer strålevarme med en gang.
For å grille og gratinere går du fram på følgende måte:
1. Trykk på STOP/CANCEL-knappen.
2. Trykk på GRILL-knappen.
3. Still inn ønsket grilltid mellom 10 sekunder og 95 minutter
med skruknappen TIME/MENU.
4. Trykk på START/QUICK START-knappen for å starte
programmet.
Næringsmidler/matvarer Mengde
Tid ca.
min.
Tildek-
king
Ostesmørbrød 2-3 3-4 nei
COMBI
På disse innstillingene arbeider mikrobølgeeffekt og grill veksel-
vis innenfor den forhåndsinnstilte tiden etter forholdet:
Kombinert drift 1 Kombinert drift 2
30% mikrobølgeeffekt 55% mikrobølgeeffekt
70% grill 45% grill
1. Trykk på STOP/CANCEL-knappen.
2. Trykk 1 eller 2 ganger på COMBI-tasten.
3. Still inn ønsket tilberedningstid mellom 10 sekunder og
95 minutter med skruknappen TIME/MENU.
4. Trykk på START/QUICK START-knappen for å starte
programmet.
Tips om kombinert drift
Hvis du tilbereder matvarer i kombinert drift mikrobølge–grill, bør
du være klar over følgende:
For store, tykke matvarer, f.eks. svinesteik, er mikrobølgetiden lengre
enn for små, flate matvarer. Med grillen er det imidlertid motsatt.
Jo nærmere matvarene kommer grillen, desto fortere blir de
brune. Det vil si at når du tilbereder store kjøttstykker i kombinert
drift, kan grilltiden eventuelt være kortere enn for mindre kjøttstykker.
Bruk risten til grilling for å oppnå rask og jevn bruning. (Unntak:
Store, tykke matvarer grilles rett på grilltallerkenen!).
05-MWG 1237 H CB 58
05-MWG 1237 H CB 58 05.03.2008 9:21:11 Uhr
05.03.2008 9:21:11 Uhr
Side: 58
59
NORSK
NORSK
Tabell for kombinert drift
Næringsmidler/matvarer Mengde
Tid ca.
min.
Tildek-
king
Kjøtt, pølser
Okse-, svine- eller kalvekjøtt
i helt stykke
500 g 10 - 12 nei
750 g 12 - 15 nei
Skinke 500 g 12 - 14 nei
Kjøttpudding 500 g 13 - 15 nei
Wienerpølser 200 g 2 - 3 nei
Knakkpølse 200 g 2 - 3 nei
Tips: Snu kjøttet etter halve tiden, la det etterkoke i 3–5 min., smør
kjøttpudding inn med eggehvite, stikk pølser med en gaffel.
Fjærkre
Høns til suppe 1000 g 13 - 15 nei
Kyllingbiter 250 g 4 - 5 nei
Tips: La kjøttet koke i egen saft uten væske, snu det en gang, la
det etterkoke i 4–5 min.
Fisk
Ørret, au bleu 300 g 5 - 6 nei
Fiskefilet 300 g 3 - 4 nei
Tips: Snu fisken etter halve tiden, la den etterkoke i 3–5 min.
Varmluft (CONVECTION)
Når du vil bruke varmluft, går du fram på følgende måte:
1. Trykk på STOP/CANCEL-knappen.
2. Trykk på CONVECTION-knappen.
3. Trykk flere ganger på CONVECTION-knappen for å velge
temperatur fra 110 °C, 120 °C, 130 °C til 200 °C.
4. Med TIME/MENU-knappen stiller du inn ønsket tid mellom 2
minutter og 9 timer og 30 minutter.
5. Trykk på START/QUICK START-knappen for å starte
programmet.
TIPS:
Vil du vite hvilken temperatur du har stilt inn mens ovnen
er på?
• Trykk på CONVECTION-knappen, så får du se
verdien.
Varmluft + mikrobølger i kombinasjon
Når du vil bruke varmluft-kombinasjonen, går du fram på
følgende måte:
1. Trykk på STOP/CANCEL-knappen.
2. Trykk på MICRO.+CONVE-knappen.
3. Trykk flere ganger på MICRO.+CONVE-knappen for å velge
temperatur fra 110°C, 140°C, 170°C til 200°C.
4. Med TIME/MENU-knappen stiller du inn ønsket tid mellom 2
minutter og 9 timer og 30 minutter.
5. Trykk på START/QUICK START-knappen for å starte
programmet.
Koke i flere trinn
Du kan stille inn programmene slik at du kan velge 3 ulike
funksjoner.
La oss anta at du velger følgende kokeprogram:
Oppvarming i mikrobølgemodus
쒆
Koking med varmluft
1. Trykk på STOP/CANCEL-knappen.
2. Trykk på POWER-knappen.
3. Velg ønsket mikrobølgeeffekt ved å trykke én eller flere
ganger på POWER-knappen.
4. Still inn ønsket tilberedningstid mellom 10 sekunder og
95 minutter med skruknappen TIME/MENU.
5. Trykk på CONVECTION-knappen.
6. Trykk flere ganger på CONVECTION-knappen for å velge
temperatur fra 110 °C, 120 °C, 130 °C til 200 °C.
7. Med TIME/MENU-knappen stiller du inn ønsket tid mellom 2
minutter og 9 timer og 30 minutter.
8. Trykk på START/QUICK START-knappen for å starte
programmet.
Når tiden er løpt ut, slår ovnen seg av. På displayet står det
„End“. Ta da ut maten.
Spesialfunksjoner
QUICK START
Trykk på START/QUICK START-knappen for rask oppvarming
med 100 % mikrobølgeeffekt. Kokeprosessen begynner, og hver
gang du trykker på knappen, forlenger du koketiden med
30 sekunder. Maksimal koketid er 10:30 minutter.
Automatisk påminning
Etter at en tilberedningsprosess er avsluttet, blir du minnet om å
ta ut matvarene ved hjelp av en pipetone som høres hvert andre
minutt.
Påminningen kobles ut ved at du åpner døren eller trykker på
STOP/CANCEL-knappen.
Sperre
Hold STOP/CANCEL-knappen inne i mer enn 3 sekunder
for å sperre mikrobølgeovnen. Sperringen vises i displayet.
Funksjonen til betjeningselementene er da blokkert. Hold
STOP/CANCEL-knappen inne i mer enn 3 sekunder en gang til
for å oppheve sperren.
Viftekjøling
Fordi det oppstår så høye temperaturer, er ovnen utstyrt med
viftekjøling.
Den kan fortsette å gå i 3 minutter etter at ovnen er slått av.
05-MWG 1237 H CB 59
05-MWG 1237 H CB 59 05.03.2008 9:21:12 Uhr
05.03.2008 9:21:12 Uhr
Side: 59
60
NORSK
NORSK
Formkake
Bruk en rund form som tåler mikrobølgeovn,
og som har en utvendig diameter på 230 mm og en høyde på
50 mm (+/- 10 mm).
Ingredienser (samlet vekt ca. 625 g)
• 170 g siktet hvetemel
• 170 g sukker
• 10 g bakepulver
• 100 g vann
• 50 g margarin med 80 % til 85 % fettinnhold
• ca. 125 g egg, plomme og eggehvite pisket sammen.
Tilberedning
• Legg bakepapir i formen.
• Ha egg og sukker i en bolle og pisk det i 2–3 min.
• Hell oppi smeltet margarin.
• Tilsett mel, bakepulver og vann litt etter litt.
• Hell så røren rett i formen.
Ovnsinnstilling
Velg kakeprogrammet under Automatisk koking.
TIPS:
• Forleng steketiden ved behov.
• La kaken stå i ca. 5 minutter etter at den er ferdig.
Feilmeldinger
Mens ovnen går, står det „E-1“, „E-2“, „E-3“ oder „E-4“ på dis-
playet. I dette tilfellet er det en feil i den elektroniske styringen.
• Trykk på STOP/CANCEL-knappen og gjenta prosessen.
• Skulle feilen oppstå på nytt, trykker du på STOP/CANCEL-
knappen og trekker ut støpselet.
Rengjøring
Slå av mikroovnen og trekk ut støpselet.
Inni ovnen
• Hold ovnen ren inni. Væske som har kokt over og sprutet på
ovnsveggene, kan fjernes med en fuktig klut. Hvis ovnen er
sterkt tilgriset, kan du også bruke et mildt rengjøringsmiddel.
Ikke bruk sterke rengjøringsmidler.
• Tørk av vinduet på innsiden og utsiden med en fuktig klut
og fjern skvetter og flekker fra væske som har kokt over,
regelmessig.
Ytterveggene
• Ytterveggene på ovnen bør bare rengjøres med en fuktig
klut. Pass på at det ikke kommer vann inn gjennom åpnin-
gene på huset og dermed inn i selve ovnen.
• Bruk også bare en fuktig klut til å rengjøre bryterne. Når
du skal rengjøre funksjonsbryterne, må du først åpne
ovnsdøren for å unngå at du slår ovnen på utilsiktet.
TIPS:
For å forhindre at apparatet slås på utilsiktet, kan du også
sperre knappene. Se „Sperre“, side 59.
Tilbehør
• Glasstallerkenen bør rengjøres av og til med oppvaskmiddel
eller i oppvaskmaskinen.
• Også dreieringen og ovnsbunnen bør rengjøres regelmes-
sig. Dreieringen kan tas ut og vaskes for hånd. Her kan du
bruke et mildt rengjøringsmiddel eller et vindusvaskemiddel.
Tørk godt av den. Sørg for å sette ringen korrekt inn igjen.
• Vask grillristen for hånd i vanlig oppvaskvann. Denne
komponenten tåler ikke oppvaskmaskin.
Lukt
• For å fjerne ubehagelig lukt fra mikroovnen kan du sette
en skål med vann og sitronsaft i ovnen (bruk en skål som
egner seg for mikroovn) og varme dette opp i ca. 5 minutter.
Deretter tørker du ut av ovnen med en myk klut.
Ovnlys
• Hvis du må skifte lyset i ovnen, må du henvende deg til et
lokalt spesialverksted.
Tekniske data
Modell:................................................................MWG 1237 H CB
Spenningsforsyning: .................................................230 V, 50 Hz
Inngangsstrøm:
mikrobølgeovn:...........................................................1200 W
varmluft:......................................................................2000 W
grill: .............................................................................1250 W
Beregnet mikrobølgeutgangseffekt:....................................800 W
Ovnens volum:....................................................................20 liter
Beskyttelsesklasse:...................................................................... Ι
Nettovekt: ........................................................................... 14,1 kg
Dette apparatet har blitt testet i henhold til alle aktuelle CE-
retningslinjer som det rammes av, f.eks. elektromagnetisk
toleranse og direktiver om lavspenning. Det er laget i henhold til
dagens nyeste sikkerhetstekniske forskrifter.
Med forbehold om tekniske endringer!
05-MWG 1237 H CB 60
05-MWG 1237 H CB 60 05.03.2008 9:21:12 Uhr
05.03.2008 9:21:12 Uhr
Side: 60
61
NORSK
NORSK
Garanti
For apparat som vi har solgt, påtar vi oss en garanti på
24 måneder fra kjøpsdato (kassalapp).
Innenfor garantitiden fjerner vi mangler på apparat eller tilbehør
uten omkostninger hvis manglene skyldes material- eller
produksjonsfeil. Dette gjør vi ved reparasjon eller – etter vår
vurdering – bytting.
Garantiytelser medfører ingen forlengelse av garantitiden, og det
oppstår heller ikke noe krav på en ny garanti på grunn av dette!
Som garantibevis gjelder kjøpsbeviset. Uten dette beviset kan
du ikke få byttet eller reparert apparatet gratis.
I forbindelse med garanti ber vi om at du gir hele apparatet i ori-
ginalemballasjen sammen med kassalappen til din forhandler.
Verken defekter på forbrukstilbehør og slitasjedeler eller rengjø-
ring, vedlikehold og utskifting av slitasjedeler går inn under
garantien. Slike ting er derfor kostnadspliktige!
Garantien utgår ved inngrep utenfra.
Etter garantien
Etter at garantitiden har gått ut, kan reparasjoner utføres av den
aktuelle faghandelen eller reparasjonsservice mot betaling.
05-MWG 1237 H CB 61
05-MWG 1237 H CB 61 05.03.2008 9:21:12 Uhr
05.03.2008 9:21:12 Uhr

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Bomann MWG 1237 H CB ennå.

Spør et spørsmål om Bomann MWG 1237 H CB

Har du et spørsmål om Bomann MWG 1237 H CB men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Bomann MWG 1237 H CB. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med MWG 1237 H CB Bomann så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.