Bomann MWG 1228 CB manual

Vis en manual for Bomann MWG 1228 CB under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Bomann
  • Produkt: Mikrobølgeovn
  • Model/navn: MWG 1228 CB
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Polsk, Russisk, Norsk, Ungarsk, Tjekkisk

Innholdsfortegnelse

Side: 51
52
NORSK
NORSK
Generelle sikkerhetsanvisninger
Les nøye gjennom bruksanvisningen før du tar apparatet i bruk.
Ta godt vare på bruksanvisningen, garantibeviset, kassalappen
og helst også esken med innvendig emballasje. Gis apparatet
videre til en tredjeperson, må bruksanvisningen også følge med.
• Apparatet må bare brukes til private formål og de formål
det der er beregnet på. Dette apparatet er ikke ment for
industriell bruk. Det må ikke benyttes utendørs. Hold det
unna varme, direkte solskinn, fuktighet (senk det aldri ned
i væsker) og skarpe kanter. Ikke bruk apparatet hvis du er
fuktig på hendende. Hvis apparatet har blitt fuktig eller vått,
må du trekke ut støpselet med en gang.
• Slå av apparatet og trekk alltid støpselet ut av stikkontak-
ten (trekk i støpselet, ikke i ledningen) når du ikke bruker
apparatet, fest tilbehørsdeler for rengjøring eller ved feil.
• Ikke bruk apparatet uten oppsikt. Hvis du forlater arbeids-
plassen, må du alltid slå apparatet av eller trekke støpselet
ut av stikkontakten (trekk i støpselet, ikke i ledningen).
• Kontroller jevnlig om det er skader på apparat og ledning.
Skadede apparater må ikke brukes.
• Ikke reparer apparatet selv. Oppsøk en autorisert fagmann.
Hvis en nettledning er defekt, må du sørge for at den kun
skiftes ut med en lik ledning, for slik å unngå farer. Dette må
gjøres av produsenten, vår kundetjeneste eller en lignende
kvalifisert person.
• Bruk bare originaltilbehør.
• Legg merke til “Spesielle sikkerhetsanvisninger” nedenfor.
Barn og skrøpelige personer
• La aldri emballasjedeler ligge innenfor barns rekkevidde
(plastposer, kartong, styropor, osv.).
ADVARSEL!
Ikke la små barn leke med plast. De kan kveles!
• Pass på at apparatet kun brukes under oppsikt for å besky-
tte barn og skrøpelige personer mot faren for elektrisk støt.
Apparatet er ikke et leketøy. Ikke la små barn leke med det.
Viktige sikkerhetsanvisninger!
Les grundig gjennom teksten og ta vare på den
for senere bruk.
• Ikke varm opp puter som er fylt med granulater, kirsebær-
steiner eller gelé i mikrobølgeovnen. BRANNFARE!!!
• Advarsel: Hvis døren eller dørpakningene er skadet, må
ikke ovnen brukes før den er blitt reparert av en person som
er utdannet til dette.
• Advarsel: Reparer aldri apparatet selv, men oppsøk en
autorisert fagmann. Mye vedlikeholds- og reparasjonsarbeid
krever at man må fjerne et deksel som beskytter mot stråle-
belastning grunnet mikrobølgeenergi. Slikt arbeid er farlig for
alle andre enn fagfolk.
• Advarsel: Ikke varm opp væsker i lukkede beholdere.
Eksplosjonsfare!
• Advarsel: Mikrobølgeovnen må ikke plasseres inne i et
skap. Overhold en ventilasjonsavstand på minst 20 cm til
skap, vegger o.l. på alle sider av ovnen.
• Advarsel: Barn og skrøpelige personer må bare bruke ov-
nen uten oppsikt dersom de har fått tilstrekkelige instrukser,
slik at de vet hvordan ovnen brukes på en sikker måte, og
forstår hvilke farer det medfører å bruke den galt.
• Advarsel: Når apparatet brukes i kombidrift, må det bare
brukes av barn under oppsikt av voksne, dette grunnet de
høye temperaturene.
• Merk: Mikrobølgeovnen er ikke beregnet til oppvarming av
levende dyr.
• Bruk kun egnet service, som:
glass, porselen, keramikk, varmefast plastservice eller
spesielt mikrobølgeservice.
• Når du varmer opp eller koker mat i brennbare materialer,
for eksempel plast- eller papirbeholdere, må du sjekke
mikrobølgeovnen hyppig på grunn av faren for antenning.
• Ved røykutvikling skal apparatet slås av og støpselet trekkes
ut. Hold døren lukket for å kvele eventuelle flammer.
• Obs kokeforsinkelse: I forbindelse med koking, spesielt
etteroppvarming av væsker (vann), kan det forekomme at
koketemperaturen er nådd, men at de typiske dampboblene
ennå ikke har begynt å stige opp. Væsken koker ikke jevnt.
Når du tar ut kokekaret, oppstår det gjerne små rystinger. Da
kan denne såkalte kokeforsinkelsen føre til at det plutselig
danner seg dampbobler, og at matvarene eller væsken der-
med blir overkokt. Det er fare for forbrenning! For å oppnå
jevn koking kan du sette en glasstav eller lignende (ikke noe
av metall!) i kokekaret.
• Innholdet i tåteflasker og glass med barnemat må røres eller
ristes, og temperaturen må kontrolleres før det fortæres. Det
er fare for forbrenning.
• Matvarer med skall eller skinn, som egg og pølser,
hermetiske matvarer i lukkede glass osv. må ikke varmes
opp i mikrobølgeovn. De kan eksplodere, til og med etter at
oppvarmingen med mikrobølger er avsluttet.
• Dørramme/dørpakning og tilstøtende deler må rengjøres
grundig med en fuktig klut hvis de er tilgriset.
• Rengjør mikrobølgeovnen regelmessig og fjern matrester
som legger seg inni ovnen.
• Hvis ovnen ikke holdes ordentlig ren, kan overflaten bli
skadet. Dette kan påvirke ovnens levetid og kan muligens
også føre til farlige situasjoner.
• Symboler på ovnen!
ADVARSEL: Varme overflater!
Under bruk kan apparatets berørbare overflater bli svært
varme.
Oversikt over betjeningselementene
Delebetegnelse
1 Luftegitter
2 Betjeningsfelt
3 Deksel mikrobølgeutgang
4 Glidering
5 Drivaksel
6 Grillrist
7 Dørlås
8 Gjennomsiktig vindu
9 Dreietallerken
05-MWG 1228 C.indd 52
05-MWG 1228 C.indd 52 19.02.2008 11:39:40 Uhr
19.02.2008 11:39:40 Uhr
Side: 52
53
NORSK
NORSK
Betjeningselementer
POWER
Ytelse: Her velger du mikrobølgeovnens ytelses
nivå
GRILL/COMBI
Grill: For grilling og gratinering
Grill/Combi: Grill og mikrobølgeovn jobber vekselvis
DEFROST Automatisk tining
CLOCK
Klokke: I forbindelse med skruknappen for
innstilling av klokkeslettet
PAUSE/CANCEL
Avbryt/avslutt: Trykk én gang for å avbryte kokingen
Trykk to ganger for å avslutte programmet
Hold inne i 3 sekunder for å sperre
apparatet/oppheve sperre
INSTANT/START Start programmet eller hurtigstart
AUTO COOKING
TIME.WEIGHT Skruknapp for innstilling av klokkeslett,
automatikkprogrammer eller vektverdier
Hensiktsmessig bruk
Dette apparatet er ment for:
• oppvarming og koking av faste og flytende næringsmidler,
• gratinering og grilling av faste næringsmidler.
Det er utelukkende ment for dette formål og må bare brukes til
dette. Det må kun brukes på den måten som er beskrevet i den-
ne bruksanvisningen. Apparatet må ikke brukes kommersielt.
Enhver annen bruk gjelder som ikke hensiktsmessig, og kan
føre til skader på apparatet og også på personer.
C. Bomann GmbH overtar ikke ansvar for skader som oppstår
på grunn av ikke hensiktsmessig bruk.
Ta i bruk mikrobølgeovnen
• Ta ut alt tilbehøret som ligger inne i ovnen, pakk det ut
og legg glideringen i midten. Plasser glasstallerkenen på
drivakselen slik at den går i lås i utbulingene på drivakselen
og ligger jevnt på denne.
• Kontroller at apparatet ikke har noen synlige skader, spesielt
i dørområdet. Finnes det noen form for skader, må ikke
apparatet tas i bruk under noen omstendigheter.
• For å unngå forstyrrelser fra andre apparater når mikrobøl-
geovnen er i bruk, må du ikke sette den i umiddelbar nærhet
til andre elektroniske apparater.
• Fjern ev. beskyttelsesfolie fra huset.
• Stikk støpselet inn i en korrekt installert jordet kontakt,
230 V, 50 Hz.
Hvis det er koke- eller oljerester på huset eller varmeelementet,
kan det utvikle seg røyk og lukt i begynnelsen. Dette er normalt
og vil forsvinne når ovnen brukes igjen.
Vi anbefaler på det sterkeste å gå fram på følgende måte:
• Still apparatet inn på grillfunksjon og la programmet gå flere
ganger uten noe inni ovnen.
• Sørg for tilstrekkelig utlufting.
OBS:
Det er kun mulig å bruke tom ovn dersom du bruker grill-
funksjonen, dette er ikke mulig i kombidrift eller med normal
mikrobølgeovn!
Bruke apparatet
Verdt å vite om bruk av mikrobølgeovn:
• Dette apparatet arbeider med mikrobølgestråling, som
varmer opp vannpartikler i matvarer på svært kort tid. Her
finnes det ingen varmestråling, og dermed skjer det heller
ingen bruning.
• Kun matvarer må varmes opp med dette apparatet.
• Ikke bruk mikroovnen til fritering, for varm olje kan skade
ovnen og føre til hudforbrenninger.
• Varm bare opp 1–2 porsjoner om gangen. Ellers reduseres
apparatets effekt.
• For å avbryte kokeprosessen trykker du på
PAUSE/CANCEL-knappen.
• Mikrobølger gir full energi med en gang. Forhåndsoppvar-
ming er dermed ikke nødvendig.
• Apparatet må aldri brukes i mikrobølgedrift når det er tomt.
• Mikrobølgeovnen erstatter ikke en tradisjonell komfyr. Den
kan først og fremst brukes til:
– tining av dypfrys- og frysevarer
– rask oppvarming av matvarer eller drikkevarer
– koking av matvarer
Veiledning for bruk av grill og kombinert drift
• Ved bruk av grill og kombinert drift brukes strålevarme. Bruk
derfor bare varmefast service.
• I ren grilldrift kan du også bruke service av metall eller
aluminium – men ikke i kombinert drift eller mikrobølgedrift.
• Ikke sett noe på oversiden av huset. Det blir varmt.
Sørg alltid for at luftespalten er fri.
• Bruk grillristen hvis du vil at matvarene skal ligge nærmere
inntil varmeelementet.
Servise som egner seg i mikroovn
• Det ideelle materialet for bruk i mikroovn er gjennomsiktig
og gjør at mikrobølgestrålingen kan varme maten jevnt opp.
• Mikrobølgestråler kan ikke trenge gjennom metall. Derfor
kan det ikke brukes metallbeholdere eller -tallerkener.
• Ikke bruk papirskåler av resirkulert materiale. De kan
inneholde små mengder metall, og dette kan gi gnister eller
føre til brann.
• Runde/ovale skåler og tallerkener er bedre egnet enn
firkantede, for maten i hjørnene kan bli overkokt.
05-MWG 1228 C.indd 53
05-MWG 1228 C.indd 53 19.02.2008 11:39:41 Uhr
19.02.2008 11:39:41 Uhr
Side: 53
54
NORSK
NORSK
Listen under hjelper deg å avgjøre hva slags servise som egner
seg i mikrobølgeovn:
Materiale
Egnet til
mikrobølgeovn grill kombinasjon*
Ildfaste glassbeholdere ja ja ja
Ikke ildfaste glassbe-
holdere
neI neI neI
Ildfaste keramikk-
beholdere/-tallerkener
ja ja ja
Plastbeholdere som
tåler mikrobølgeovn
ja neI neI
Kjøkkenpapir ja neI neI
Metallbrett neI ja neI
Grillrist neI ja neI
Aluminiumsfolie og
beholdere i aluminium
neI ja neI
*) Kombinasjon av mikrobølger og grill.
Stille inn klokken
TIPS:
Når apparatet slås på, lyser alle displayanvisningene opp,
deretter lyser et blinkende dobbelpunkt.
• Trykk på CLOCK-tasten. Anvisningen skifter til „0:00“. Det
første tallet blinker.
• Bruk skruknappen for å stille inn ønsket timetall.
• Trykk på CLOCK-tasten. De andre tallene blinker.
• Bruk skruknappen for å stille inn ønsket minuttall.
• Trykk på CLOCK-tasten igjen, eller vent i noen sekunder.
Det nye klokkeslettet er aktivert.
Betjening av mikrobølgeovnen
1. Legg maten som skal varmes opp, i et egnet kokekar.
2. Åpne døren og sett kokekaret midt på glasstallerkenen. Lukk
døren. (Av sikkerhetsmessige årsaker virker apparatet bare
når døren er ordentlig lukket.)
3. Trykk på PAUSE/CANCEL-knappen. Velg ønsket mikrobølge-
effekt ved å trykke én eller flere ganger på POWER-knappen.
Valgt effekten
vises i
displayet i %
Effekt i watt
(ca.)
Bruksområde
100 800 Hurtig oppvarming
80 640 Koking
60 480 Viderekoking
40 320 Smelting av ost osv.
20 160 Opptining av frysevarer
QUICK START 800 Hurtig oppvarming
4. Still inn ønsket koketid mellom 10 sekunder og 60 minutter
med skruknappen.
5. Trykk på INSTANT/START-knappen for å starte kokingen.
Koketiden retter seg etter innholdsmengde og -type. Med litt
øving lærer du raskt å beregne koketiden.
TIPS:
Koking i mikrobølgeovn skjer mye raskere enn i en ste-
keovn. Still inn lav koketid hvis du er usikker, og etterkok
ved behov.
6. Når tiden er løpt ut, slår ovnen seg av. På displayet står det
„END“. Ta da ut maten.
Avbryte og stanse kokeprosessen
• Hvis du vil avbryte kokeprosessen midlertidig, kan du trykke
på PAUSE/CANCEL-knappen eller bare åpne døren.
• Hvis du så ønsker å fortsette kokingen, må du lukke døren
og trykke på INSTANT/START-knappen.
• Hvis du vil stanse kokeprosessen helt, trykker du to ganger
på PAUSE/CANCEL-knappen.
Oppvarming
Oppvarming er et område der mikrobølgeovnen byr på særlige
fordeler. Det er svært lett å få matvarer og væsker som kommer
rett fra kjøleskapet, opp i romtemperatur eller spisetemperatur,
uten at du trenger å bruke mange gryter.
Oppvarmingstidene som er angitt i tabellen under, kan bare
fungere som retningslinjer. Tiden er svært avhengig av hva tem-
peraturen er i utgangspunktet, og av matvaresammensetningen.
Det anbefales derfor å av og til se etter om retten er varm nok.
Tabell for oppvarming
Næringsmidler/
matvarer
Mengde
Effekt
ca. watt
Tid ca.
min.
Tildek-
king
Væsker
Vann, 1 kopp 150 g 800 0,5 - 1 nei
Vann, 0,5 l 500 g 800 3,5 - 5 nei
Vann, 0,75 l 750 g 800 5 - 7 nei
Kaffe, 1 kopp 150 g 800 0,5 - 1 nei
Melk, 1 kopp 150 g 800 0,5 - 1 nei
OBS: Sett en glasstav i beholderen for å forhindre koking, rør godt
om før du drikker.
Tallerkenretter
Snitsel, poteter og
grønnsaker
450 g 800 2,5 - 3,5 ja
Gulasj med pasta 450 g 800 2 - 2,5 ja
Kjøtt, raspeball og saus 450 g 800 2,5 - 3,5 ja
Tips: Fukte maten lett på forhånd, rør om iblant.
Kjøtt
Snitsel, panert 200 g 800 1 - 2 nei
Kjøttkaker, 4 stk. 500 g 800 3 - 4 nei
Braadvlees 250 g 800 2 - 3 nei
Tips: Pensle med olje, slik at paneringen eller skorpen ikke blir bløt.
Fjærkre
1/2 kylling 450 g 800 3,5 - 5 nei
Hønsefrikassé 400 g 800 3 - 4,5 ja
Tips: Pensle kjøttet med olje, rør om iblant.
Tilbehør
Pasta, ris 1 porsjon
2 porsjoner
150 g 800 1 - 2 ja
300 g 800 2,5 - 3,5 ja
Poteter 500 g 800 3 - 4 ja
Tips: Fukte matvarene lett på forhånd.
05-MWG 1228 C.indd 54
05-MWG 1228 C.indd 54 19.02.2008 11:39:41 Uhr
19.02.2008 11:39:41 Uhr
Side: 54
55
NORSK
NORSK
Næringsmidler/mat-
varer
Mengde
Effekt
ca. watt
Tid ca.
min.
Tildek-
king
Supper/sauser
Klar suppe, 1 tallerken 250 g 800 1 - 1,5 ja
Suppe med biter av kjøtt,
pasta, grønnsaker e.l.
250 g 800 1,5 - 2 ja
Saus 250 g 800 1 - 2 ja
Babymat
Melk 100 ml 480 0,5 - 1 nei
Grøt 200 g 480 1 - 1,5 nei
Tips: Rist godt og rør om. Kontroller temperaturen!
Koking
Praktiske tips om koking
Hold deg til retningslinjene i koketabellen og oppskriftene. Følg
med på kokeprosessen hvis du ikke har så mye øvelse ennå.
Du kan alltid åpne døren til mikrobølgeovnen. Ovnen slås da
automatisk av.
Det fortsetter ikke før døren er lukket og du har trykket en gang
til på INSTANT/START-tasten.
Matvarer som kommer rett fra kjøleskapet, trenger lengre koketid
enn matvarer med romtemperatur.
Jo mer kompakt en matvare er, desto lengre er koketiden. Der-
med trenger f.eks. et stort kjøttstykke lengre koketid enn strimlet
kjøtt i samme mengde. For større mengder anbefales det å
begynne med maksimal effekt og så gå over til middels effekt for
at maten skal bli kokt så jevnt som mulig.
Flate matvarer kokes raskere enn høye, prøv derfor å fordele
matvarene utover så flatt som mulig. Legg tynnere biter,
f.eks. kyllinglår eller fiskefilet, innover eller la dem overlappe
hverandre.
Mindre mengder kokes raskere enn store.
Følgende tommelfingerregel gjelder:
Dobbel mengde = nesten dobbel tid
Halv mengde = halv tid
Hvis du ikke finner noen passende tidsangivelse for en rett,
gjelder regelen:
per 100 g ca. 1 minutt koketid
Alle matvarer som du dekker til på komfyren, bør du også dekke
til i mikrobølgeovnen.
Et lokk forhindrer at matvarene tørker ut. En tallerken snudd
opp ned, bakepapir eller mikrobølgefolie egner seg til å dekke til
med. Matvarer som skal ha en skorpe, må kokes uten tildekning.
Koketabell
Næringsmidler/
matvarer
Mengde
Effekt
watt
Tid
ca. min.
Tildek-
king
Grønnsaker
Auberginer 500 g 640 7 - 10 ja
Blomkål 500 g 640 8 - 11 ja
Brokkoli 500 g 640 6 - 9 ja
Sikori 500 g 640 6 - 7 ja
Erter 500 g 640 6 - 7 ja
Næringsmidler/mat-
varer
Mengde
Effekt
watt
Tid
ca. min.
Tildek-
king
Fennikel 500 g 640 8 - 11 ja
Aspargesbønner 300 g 640 13 - 15 ja
Poteter 500 g 640 9 - 12 ja
Kålrabi 500 g 640 8 - 10 ja
Purreløk 500 g 640 7 - 9 ja
Maiskolber 250 g 640 7 - 9 ja
Gulrøtter 500 g 640 8 - 10 ja
Paprika 500 g 640 6 - 9 ja
Rosenkål 300 g 640 7 - 10 ja
Asparges 300 g 640 6 - 9 ja
Tomater 500 g 640 6 - 7 ja
Squash 500 g 640 9 - 10 ja
Tips: Skjær grønnsaker opp i små biter og kok dem med 2–3 ts.
væske, rør om iblant, la dem etterkoke i 3–5 min., ikke krydre før
like før servering.
Frukt
Eple-, pærekompott 500 g 640 5 - 8 ja
Plommemos 250 g 640 4 - 6 nei
Rabarbrakompott 250 g 640 5 - 8 ja
Stekte epler, 4 stk. 500 g 640 7 - 9 ja
Tips: Tilsett 125 ml vann, sitronsaft forhindrer at frukten misfarges,
la frukten etterkoke i 3–5 min.
Kjøtt*)
Kjøtt med saus 400 g 640 10 - 12 ja
Gulasj, strimlet kjøtt 500 g 640 10 - 15 ja
Okserullade 250 g 640 7 - 8 ja
Tips: Rør om iblant, la kjøttet etterkoke i 3–5 min.
Fjærkre*)
Hønsefrikassé 250 g 640 6 - 7 ja
Fjærkresuppe 200 g 640 5 - 6 ja
Tips: Rør om iblant, la det stå i 3–5 min.
Fisk
Fiskefilet 300 g 640 7 - 8 ja
Fiskefilet 400 g 640 8 - 9 ja
Tips: Snu fisken etter halve tiden, la den etterkoke i 3–5 min.
Tine og koke grønnsaker
Rødkål 450 g 640 14 -16 ja
Bladspinat 300 g 640 11 - 13 ja
Blomkål 200 g 640 7 - 9 ja
Brekkbønner 200 g 640 8 - 10 ja
Brokkoli 300 g 640 8 - 9 ja
Erter 300 g 640 7 - 8 ja
Kålrabi 300 g 640 13 -15 ja
Purreløk 200 g 640 10 - 11 ja
Mais 200 g 640 4 - 6 ja
Gulrøtter 200 g 640 5 - 6 ja
Rosenkål 300 g 640 7 - 8 ja
Spinat
450 g 640 12 - 13 ja
600 g 640 15 - 17 ja
Tips: Kok med 1–2 ts. væske, rør om iblant, del ev. forsiktig opp, la
grønnsakene etterkoke i 2–3 min., ikke krydre før like før servering.
Supper/gryteretter*)
Gryterett 500 g 640 13 - 15 ja
Suppe med biter av kjøtt,
pasta, grønnsaker e.l.
300 g 640 7 - 8 ja
Kremet suppe 500 g 640 13 - 15 ja
Tips: Rør om iblant, la retten etterkoke i 3–5 min.
*) Prefabrikkerte matvarer.
05-MWG 1228 C.indd 55
05-MWG 1228 C.indd 55 19.02.2008 11:39:42 Uhr
19.02.2008 11:39:42 Uhr
Side: 55
56
NORSK
NORSK
INSTANT START
Ønsker du å varme opp en rett eller drikke hurtig på høyeste
ytelse?
• Start mikrobølgeovnen med én gang ved å trykke direkte på
INSTANT/START-tasten.
• Kokingen starter med én gang, og hvert nye tastetrykk
forlenger koketiden med 10 sekunder.
• Fra 5 minutter blir koketiden forlenget med 30 sekunder for
hvert tastetrykk.
• Mikrobølgeovnens ytelse er på 100 %.
Automatisk koking
Du kan få hjelp av automatikken til å få kokt ferdig bestemte
mengder matvarer. Gå da fram på følgende måte:
1. Trykk på PAUSE/CANCEL-knappen.
2. Vri knappen mot klokken og velg ønsket automatikkprogram.
De innstillingene som er mulige, finner du i tabellen under.
Kode Program Vekt/Innhold/Tips
A.1 Popkorn* Mikrobølgeovn-popkorn ca. 85g
A.2 Popkorn* Mikrobølgeovn-popkorn ca. 100g
A.3 Pizza
Varmer opp en ferdig pizza på ca.
150g
A.4 Drikker
Varmer opp ca. 250ml væske med
en starttemperatur på 5-10° C. Ikke
dekk til!
A.5 Drikker
Varmer opp ca. 500ml væske med
en starttemperatur på 5-10° C. Ikke
dekk til!
A.6 Poteter 450 g Skjær potetene opp i ca.
5X5 mm brede strimler. Legg
strimlene på en stor tallerken
og fyll på vann så det dekker
bunnen av tallerkenen.
A.7 Poteter 650 g
A.8 Fisk
Du kan dampkoke ca. 450g fisk.
Vask og puss fisken, snitt skinnet
flere ganger. Velg en flat tallerken. La
fisken stå i 2 minutter etter kokingen.
TIPS:
*) Bruk kun mikrobølgeovn-popkorn i pose.
3. Trykk på INSTANT/START-knappen for å starte programmet.
Automatisk tining
Ønsker du å tine frossent kjøtt, fjærkre eller sjømat automatisk,
går du fram på følgende måte:
1. Trykk på PAUSE/CANCEL-tasten.
2. Velg et tineprogram ved å trykke gjentatte ganger på
DEFROST-tasten:
d1 Tining av kjøtt fra 0,1 – 2,0kg
d2 Tining av fjærkre fra 0,2 – 3,0kg
d3 Tining av sjømat fra 0,1 – 0,9kg
3. Bruk skruknappen for å stille inn ønsket vekt.
4. Trykk på INSTANT/START-tasten for å starte tiningen.
Når tiden er løpt ut, slår ovnen seg av. På displayet står det
„END“. Ta da ut maten.
Grill
Bruk grillristen til grilling. Bruk en egnet, varmefast tallerken eller
legg grillmaten rett på grillristen.
Det er ikke nødvendig å varme opp grillen på forhånd. Infrarød-
grillen produserer strålevarme med en gang.
For å grille og gratinere går du fram på følgende måte:
1. Trykk på PAUSE/CANCEL-knappen.
2. Trykk på GRILL/COMBI-knappen.
3. Still inn ønsket grilltid mellom 10 sekunder og 60 minutter
med skruknappen.
4. Trykk på INSTANT/START-knappen for å starte programmet.
Næringsmidler/matvarer Mengde
Tid ca.
min.
Tildek-
king
Ostesmørbrød 2-3 3-4 nei
MICRO.+GRILL
På disse innstillingene arbeider mikrobølgeeffekt og grill veksel-
vis innenfor den forhåndsinnstilte tiden etter forholdet:
C.1 C.2
30% mikrobølgeeffekt 55% mikrobølgeeffekt
70% grill 45% grill
1. Trykk på PAUSE/CANCEL-knappen.
2. Trykk på GRILL/COMBI-tasten 1x, 2x eller 3x.
3. Still inn ønsket tilberedningstid mellom 10 sekunder og
60 minutter med skruknappen.
4. Trykk på INSTANT/START-knappen for å starte programmet.
Tips om kombinert drift
Hvis du tilbereder matvarer i kombinert drift mikrobølge–grill, bør
du være klar over følgende:
For store, tykke matvarer, f.eks. svinesteik, er mikrobølgetiden lengre
enn for små, flate matvarer. Med grillen er det imidlertid motsatt.
Jo nærmere matvarene kommer grillen, desto fortere blir de
brune. Det vil si at når du tilbereder store kjøttstykker i kombinert
drift, kan grilltiden eventuelt være kortere enn for mindre kjøttstykker.
Bruk risten til grilling for å oppnå rask og jevn bruning. (Unntak:
Store, tykke matvarer grilles rett på grilltallerkenen!)
Tabell for kombinert drift
Næringsmidler/matvarer Mengde
Tid ca.
min.
Tildek-
king
Kjøtt, pølser
Okse-, svine- eller kalvekjøtt
i helt stykke
500 g 10 - 12 nei
750 g 12 - 15 nei
Skinke 500 g 12 - 14 nei
Kjøttpudding 500 g 13 - 15 nei
Wienerpølser 200 g 2 - 3 nei
Knakkpølse 200 g 2 - 3 nei
Tips: Snu kjøttet etter halve tiden, la det etterkoke i 3–5 min., smør
kjøttpudding inn med eggehvite, stikk pølser med en gaffel.
05-MWG 1228 C.indd 56
05-MWG 1228 C.indd 56 19.02.2008 11:39:43 Uhr
19.02.2008 11:39:43 Uhr
Side: 56
57
NORSK
NORSK
Næringsmidler/matvarer Mengde
Tid ca.
min.
Tildek-
king
Fjærkre
Kyllingbiter 250 g 4 - 5 nei
Tips: La kjøttet koke i egen saft uten væske, snu det en gang, la
det etterkoke i 4–5 min.
Fisk
Ørret, au bleu 300 g 5 - 6 nei
Fiskefilet 300 g 3 - 4 nei
Tips: Snu fisken etter halve tiden, la den etterkoke i 3–5 min.
Koke i flere trinn
Du kan stille inn programmene slik at du kan velge 3 ulike
funksjoner.
La oss anta at du velger følgende kokeprogram:
Oppvarming i mikrobølgemodus
쒆
Grilling
1. Trykk på PAUSE/CANCEL-knappen.
2. Trykk på POWER-knappen.
3. Velg ønsket mikrobølgeeffekt ved å trykke én eller flere
ganger på POWER-knappen.
4. Still inn ønsket tilberedningstid mellom 10 sekunder og
60 minutter med skruknappen.
5. Trykk på GRILL/COMBI-knappen.
6. Velg en funksjon ved å trykke gjentatte ganger på GRILL/
COMBI-tasten.
7. Still inn ønsket tilberedningstid mellom 10 sekunder og
60 minutter med skruknappen.
8. Trykk på INSTANT/START-knappen for å starte programmet.
Når tiden er løpt ut, slår ovnen seg av. På displayet står det
„END“. Ta da ut maten.
Spesialfunksjoner
Automatisk start
Du kan stille inn apparatet så mikrobølgeovnen eller en grill-
/kombi-innstilling starter til et forhåndsbestemt tidspunkt.
TIPS: Da må du først stille inn klokkeslettet!
For å starte mikrobølgeovnen automatisk, går du fram på
følgende måte:
1. Trykk på PAUSE/CANCEL-tasten.
2. Trykk én eller flere ganger på POWER-tasten for å velge
ønsket ytelse.
3. Bruk skruknappen for å velge ønsket koketid.
4. Hold CLOCK-tasten inne i over 3 sekunder. En signaltone
lyder, og anvisningen på displayet skifter til det aktuelle
klokkeslettet. Det første tallet blinker.
5. Bruk skruknappen for å stille inn timetallet for ønsket starttid.
6. Trykk på CLOCK-tasten. En signaltone lyder, og minuttene
blinker på displayet.
7. Bruk skruknappen for å stille inn minuttallet for ønsket
starttid.
8. Trykk igjen på CLOCK-tasten. En signaltone lyder, og
klokkesymbolet blinker på displayet.
For eksempel: 12:00 min koketid på 100 % ytelse, starttid kl.
14.20
Trinn Tast
Anvis-
ning
1 PAUSE/CANCEL
2 POWER
3 12:00
4 3 sek. CLOCK 10:00 (Aktuelt klokkeslett)
5 14:00
6 CLOCK 14:00
7 14:20
8 CLOCK 10:00 (Aktuelt klokkeslett)
TIPS:
Ønsker du å se starttiden igjen, trykker du på CLOCK-tasten.
Mikrobølgeovnen starter til forhåndsbestemt tid.
ADVARSEL: Brannfare!
• Bruk apparatet prinsipielt kun under oppsikt.
• Ved tidsforskjøvet koking må du alltid stille inn tiden slik at
apparatet er under egnet oppsikt under drift.
• Ikke bruk mikrobølgeovnen uten noe inni.
• Ønsker du å ta ut det som kokes før tiden er ute, må du
avbryte programmet ved å trykke på PAUSE/CANCEL-
tasten.
Når tiden er løpt ut, slår ovnen seg av. På displayet står det
„END“. Ta da ut maten.
Automatisk påminning
Etter at en tilberedningsprosess er avsluttet, blir du minnet om å
ta ut matvarene ved hjelp av en pipetone som høres hvert andre
minutt.
Påminningen kobles ut ved at du åpner døren eller trykker på
PAUSE/CANCEL-knappen.
Sperre
Hold PAUSE/CANCEL-knappen inne i mer enn 3 sekunder
for å sperre mikrobølgeovnen. Sperringen vises i displayet.
Funksjonen til betjeningselementene er da blokkert. Hold
PAUSE/CANCEL-knappen inne i mer enn 3 sekunder en gang til
for å oppheve sperren.
Rengjøring
Slå av mikroovnen og trekk ut støpselet.
Inni ovnen
• Hold ovnen ren inni. Væske som har kokt over og sprutet på
ovnsveggene, kan fjernes med en fuktig klut. Hvis ovnen er
sterkt tilgriset, kan du også bruke et mildt rengjøringsmiddel.
Ikke bruk sterke rengjøringsmidler.
05-MWG 1228 C.indd 57
05-MWG 1228 C.indd 57 19.02.2008 11:39:43 Uhr
19.02.2008 11:39:43 Uhr
Side: 57
58
NORSK
NORSK
• Tørk av vinduet på innsiden og utsiden med en fuktig klut
og fjern skvetter og flekker fra væske som har kokt over,
regelmessig.
Ytterveggene
• Ytterveggene på ovnen bør bare rengjøres med en fuktig
klut. Pass på at det ikke kommer vann inn gjennom åpnin-
gene på huset og dermed inn i selve ovnen.
• Bruk også bare en fuktig klut til å rengjøre bryterne. Når du
skal rengjøre funksjonsbryterne, må du først åpne ovnsdø-
ren for å unngå at du slår ovnen på utilsiktet.
Tilbehør
• Glasstallerkenen bør rengjøres av og til med oppvaskmiddel
eller i oppvaskmaskinen.
• Også dreieringen og ovnsbunnen bør rengjøres regelmes-
sig. Dreieringen kan tas ut og vaskes for hånd. Her kan du
bruke et mildt rengjøringsmiddel eller et vindusvaskemiddel.
Tørk godt av den. Sørg for å sette ringen korrekt inn igjen.
Lukt
• For å fjerne ubehagelig lukt fra mikroovnen kan du sette
en skål med vann og sitronsaft i ovnen (bruk en skål som
egner seg for mikroovn) og varme dette opp i ca. 5 minutter.
Deretter tørker du ut av ovnen med en myk klut.
Ovnlys
• Hvis du må skifte lyset i ovnen, må du henvende deg til et
lokalt spesialverksted.
Tekniske data
Modell: .................................................................. MWG 1228 CB
Spenningsforsyning: .................................................230 V, 50 Hz
Inngangsstrøm:
mikrobølgeovn:............................................................1150 W
grill: ...............................................................................800 W
Beregnet mikrobølgeutgangseffekt:....................................700 W
Ovnens volum:....................................................................17 liter
Beskyttelsesklasse:...................................................................... Ι
Nettovekt: ...........................................................................10,7 kg
Dette apparatet har blitt testet i henhold til alle aktuelle CE-
retningslinjer som det rammes av, f.eks. elektromagnetisk
toleranse og direktiver om lavspenning. Det er laget i henhold til
dagens nyeste sikkerhetstekniske forskrifter.
Med forbehold om tekniske endringer!
Garanti
For apparat som vi har solgt, påtar vi oss en garanti på
24 måneder fra kjøpsdato (kassalapp).
Innenfor garantitiden fjerner vi mangler på apparat eller tilbehør
uten omkostninger hvis manglene skyldes material- eller
produksjonsfeil. Dette gjør vi ved reparasjon eller – etter vår
vurdering – bytting.
Garantiytelser medfører ingen forlengelse av garantitiden, og det
oppstår heller ikke noe krav på en ny garanti på grunn av dette!
Som garantibevis gjelder kjøpsbeviset. Uten dette beviset kan
du ikke få byttet eller reparert apparatet gratis.
I forbindelse med garanti ber vi om at du gir hele apparatet i ori-
ginalemballasjen sammen med kassalappen til din forhandler.
Verken defekter på forbrukstilbehør og slitasjedeler eller rengjø-
ring, vedlikehold og utskifting av slitasjedeler går inn under
garantien. Slike ting er derfor kostnadspliktige!
Garantien utgår ved inngrep utenfra.
Etter garantien
Etter at garantitiden har gått ut, kan reparasjoner utføres av den
aktuelle faghandelen eller reparasjonsservice mot betaling.
05-MWG 1228 C.indd 58
05-MWG 1228 C.indd 58 19.02.2008 11:39:44 Uhr
19.02.2008 11:39:44 Uhr

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Bomann MWG 1228 CB ennå.

Spør et spørsmål om Bomann MWG 1228 CB

Har du et spørsmål om Bomann MWG 1228 CB men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Bomann MWG 1228 CB. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med MWG 1228 CB Bomann så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.