Bomann MWG 1211 H CB manual

Vis en manual for Bomann MWG 1211 H CB under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Bomann
  • Produkt: Mikrobølgeovn
  • Model/navn: MWG 1211 H CB
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Polsk, Russisk, Norsk, Ungarsk

Innholdsfortegnelse

Side: 63
64
NORSK
NORSK
Generelle sikkerhetsanvisninger
Les nøye gjennom bruksanvisningen før du tar apparatet i bruk.
Ta godt vare på bruksanvisningen, garantibeviset, kassalappen
og helst også esken med innvendig emballasje. Gis apparatet
videre til en tredjeperson, må bruksanvisningen også følge med.
• Apparatet må bare brukes til private formål og de formål
det der er beregnet på. Dette apparatet er ikke ment for
industriell bruk. Det må ikke benyttes utendørs (bortsett
fra hvis det bare er beregnet på utendørs bruk). Hold det
unna varme, direkte solskinn, fuktighet (senk det aldri ned
i væsker) og skarpe kanter. Ikke bruk apparatet hvis du er
fuktig på hendende. Hvis apparatet har blitt fuktig eller vått,
må du trekke ut støpselet med en gang.
• Slå av apparatet og trekk alltid støpselet ut av stikkontak-
ten (trekk i støpselet, ikke i ledningen) når du ikke bruker
apparatet, fest tilbehørsdeler for rengjøring eller ved feil.
• Ikke bruk apparatet uten oppsikt. Hvis du forlater arbeids-
plassen, må du alltid slå apparatet av eller trekke støpselet
ut av stikkontakten (trekk i støpselet, ikke i ledningen).
• Kontroller jevnlig om det er skader på apparat og ledning.
Skadede apparater må ikke brukes.
• Ikke reparer apparatet selv. Oppsøk en autorisert fagmann. Hvis
en nettledning er defekt, må du sørge for at den kun skiftes ut
med en lik ledning, for slik å unngå farer. Dette må gjøres av pro-
dusenten, vår kundetjeneste eller en lignende kvalifisert person.
• Bruk bare originaltilbehør.
• Legg merke til “Spesielle sikkerhetsanvisninger” nedenfor.
Barn og skrøpelige personer
• La aldri emballasjedeler ligge innenfor barns rekkevidde
(plastposer, kartong, styropor, osv.).
OBS! Ikke la små barn leke med plast. De kan kveles!
• Pass på at apparatet kun brukes under oppsikt for å besky-
tte barn og skrøpelige personer mot faren for elektrisk støt.
Apparatet er ikke et leketøy. Ikke la små barn leke med det.
Symboler i denne bruksanvisningen
Informasjon som er viktig for din sikkerhet, er merket spesielt.
Følg alltid denne informasjonen for å unngå ulykker og skader
på apparatet:
ADVARSEL:
Advarer mot helsefarer og viser mulig skaderisiko.
OBS:
Viser til mulige farer for apparatet eller andre gjenstander.
TIPS: Uthever tips og informasjon for deg.
Viktige sikkerhetsanvisninger!
Les grundig gjennom teksten og ta vare på den
for senere bruk.
• Advarsel: Hvis døren eller dørpakningene er skadet, må
ikke ovnen brukes før den er blitt reparert av en person som
er utdannet til dette.
• Advarsel: Reparer aldri apparatet selv, men oppsøk en
autorisert fagmann. Mye vedlikeholds- og reparasjonsarbeid
krever at man må fjerne et deksel som beskytter mot stråle-
belastning grunnet mikrobølgeenergi. Slikt arbeid er farlig for
alle andre enn fagfolk.
• Advarsel: Ikke varm opp væsker i lukkede beholdere.
Eksplosjonsfare!
• Advarsel: Mikrobølgeovnen må ikke plasseres inne i et
skap. Overhold en ventilasjonsavstand på minst 20 cm til
skap, vegger o.l. på alle sider av ovnen.
• Advarsel: Barn og skrøpelige personer må bare bruke ov-
nen uten oppsikt dersom de har fått tilstrekkelige instrukser,
slik at de vet hvordan ovnen brukes på en sikker måte, og
forstår hvilke farer det medfører å bruke den galt.
• Advarsel: Når apparatet brukes i kombidrift, må det bare
brukes av barn under oppsikt av voksne, dette grunnet de
høye temperaturene.
• Merk: Mikrobølgeovnen er ikke beregnet til oppvarming av
levende dyr.
• Bruk kun egnet service, som:
glass, porselen, keramikk, varmefast plastservice eller
spesielt mikrobølgeservice.
• Når du varmer opp eller koker mat i brennbare materialer,
for eksempel plast- eller papirbeholdere, må du sjekke
mikrobølgeovnen hyppig på grunn av faren for antenning.
• Ved røykutvikling skal apparatet slås av og støpselet trekkes
ut. Hold døren lukket for å kvele eventuelle flammer.
• Obs kokeforsinkelse: I forbindelse med koking, spesielt
etteroppvarming av væsker (vann), kan det forekomme at
koketemperaturen er nådd, men at de typiske dampboblene
ennå ikke har begynt å stige opp. Væsken koker ikke jevnt.
Når du tar ut kokekaret, oppstår det gjerne små rystinger. Da
kan denne såkalte kokeforsinkelsen føre til at det plutselig
danner seg dampbobler, og at matvarene eller væsken der-
med blir overkokt. Det er fare for forbrenning! For å oppnå
jevn koking kan du sette en glasstav eller lignende (ikke noe
av metall!) i kokekaret.
• Innholdet i tåteflasker og glass med barnemat må røres eller
ristes, og temperaturen må kontrolleres før det fortæres. Det
er fare for forbrenning.
• Matvarer med skall eller skinn, som egg og pølser,
hermetiske matvarer i lukkede glass osv. må ikke varmes
opp i mikrobølgeovn. De kan eksplodere, til og med etter at
oppvarmingen med mikrobølger er avsluttet.
• Dørramme/dørpakning og tilstøtende deler må rengjøres
grundig med en fuktig klut hvis de er tilgriset.
• Rengjør mikrobølgeovnen regelmessig og fjern matrester
som legger seg inni ovnen.
• Hvis ovnen ikke holdes ordentlig ren, kan overflaten bli
skadet. Dette kan påvirke ovnens levetid og kan muligens
også føre til farlige situasjoner.
• Ikke oppbevar matvarer eller andre gjenstander inni ovnen.
• Symboler på ovnen!
ADVARSEL: Varm overflate!
De berørbare overflatene kan bli svært varme under bruk.
05-MWG 1211 H CB 64 18.04.2007, 12:56:27 Uhr
Side: 64
65
NORSK
NORSK
Beskrivelse av betjeningselementene
Delebetegnelse
1 Dørlås
2 Display
3 Apparathus
4 Drivaksel
5 Glidering
6 Dreietallerken
7 Betjeningsfelt
8 Deksel
9 Grillrist
Tastene i betjeningsfeltet
Ytelse:
Velg mikrobølgeovnens ytelsesnivå
Klokke:
I forbindelse med piltastene for å stille inn
klokkeslettet
Kokeprogrammer:
Velg et automatisk program ved å trykke på
tasten gjentatte ganger
Varmluft/Kombi Grill/Kombi
Varmluft:
Ren varmluftsdrift, termostatstyrt
Varmluft/Kombi:
Varmluftsdrift og mikrobølgedrift arbeider
vekselvis
Grill:
Til grilling og gratinering
Grill/Kombi:
Grill og mikrobølgedrift arbeider vekselvis
Piltaster
Til innstilling av klokkeslettet, temperaturer eller
vektverdier
Stopp/slett
Trykk en gang på tasten for å avbryte kokingen
Trykk to ganger på tasten for å slette program-
met
Hold tasten inne i 3 sekunder for å sette sperre
på/oppheve sperre på apparatet
Start programmet eller hurtigstart
Ta i bruk mikrobølgeovnen
• Hvis det er koke- eller oljerester på huset eller varmeele-
mentet, kan det utvikle seg røyk og lukt i begynnelsen. Dette
er normalt og vil forsvinne når ovnen brukes igjen.
Vi anbefaler på det sterkeste å gå fram på følgende måte:
Still inn varmluft- eller grillfunksjonen og sett ovnen på flere
ganger uten mat inni. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
OBS:
Ovnen kan bare settes på uten mat inni i varmlufts- eller grill-
modus, dette er ikke mulig i kombi- eller mikrobølgemodus!
• Ta ut alt tilbehøret som ligger inne i ovnen, pakk det ut
og legg glideringen i midten. Plasser glasstallerkenen på
drivakselen slik at den går i lås i utbulingene på drivakselen
og ligger jevnt på denne.
• Kontroller at apparatet ikke har noen synlige skader, spesielt
i dørområdet. Finnes det noen form for skader, må ikke
apparatet tas i bruk under noen omstendigheter.
• For å unngå forstyrrelser fra andre apparater når mikrobøl-
geovnen er i bruk, må du ikke sette den i umiddelbar nærhet
til andre elektroniske apparater.
• Fjern ev. beskyttelsesfolie fra huset.
• Stikk støpselet inn i en korrekt installert jordet kontakt,
230 V, 50 Hz.
Bruke apparatet
Verdt å vite om bruk av mikrobølgeovn:
• Dette apparatet arbeider med mikrobølgestråling, som
varmer opp vannpartikler i matvarer på svært kort tid. Her
finnes det ingen varmestråling, og dermed skjer det heller
ingen bruning.
• Kun matvarer må varmes opp med dette apparatet.
• Ikke bruk mikroovnen til fritering, for varm olje kan skade
ovnen og føre til hudforbrenninger.
• Varm bare opp 1–2 porsjoner om gangen. Ellers reduseres
apparatets effekt.
• For å avbryte kokeprosessen trykker du på STOP-knappen.
• Mikrobølger gir full energi med en gang. Forhåndsoppvar-
ming er dermed ikke nødvendig.
• Apparatet må aldri brukes i mikrobølgedrift når det er tomt.
• Mikrobølgeovnen erstatter ikke en tradisjonell komfyr. Den
kan først og fremst brukes til:
• tining av dypfrys- og frysevarer
• rask oppvarming av matvarer eller drikkevarer
• koking av matvarer
Veiledning for bruk av grill og kombinert drift
• Ved bruk av grill og kombinert drift brukes strålevarme. Bruk
derfor bare varmefast service.
• I ren grilldrift kan du også bruke service av metall eller
aluminium – men ikke i kombinert drift eller mikrobølgedrift.
• Ikke sett noe på oversiden av huset. Det blir varmt.
Sørg alltid for at luftespalten er fri.
• Bruk grillristen hvis du vil at matvarene skal ligge nærmere
inntil varmeelementet.
Servise som egner seg i mikroovn
• Det ideelle materialet for bruk i mikroovn er gjennomsiktig
og gjør at mikrobølgestrålingen kan varme maten jevnt opp.
• Mikrobølgestråler kan ikke trenge gjennom metall. Derfor
kan det ikke brukes metallbeholdere eller -tallerkener.
• Ikke bruk papirskåler av resirkulert materiale. De kan
inneholde små mengder metall, og dette kan gi gnister eller
føre til brann.
05-MWG 1211 H CB 65 18.04.2007, 12:56:29 Uhr
Side: 65
66
NORSK
NORSK
• Runde/ovale skåler og tallerkener er bedre egnet enn
firkantede, for maten i hjørnene kan bli overkokt.
Listen under hjelper deg å avgjøre hva slags servise som egner
seg i mikrobølgeovn:
Materiale
Egnet til
mikrobøl-
geovn
grill varmluft
kombi-
nasjon*
Ildfaste glassbeholdere ja ja ja ja
Ikke ildfaste glassbe-
holdere
neI neI neI neI
Ildfaste keramikk-
beholdere/-tallerkener
ja ja ja ja
Plastbeholdere som
tåler mikrobølgeovn
ja neI neI neI
Kjøkkenpapir ja neI neI neI
Metallbrett neI ja ja neI
Grillrist neI ja ja neI
Aluminiumsfolie og
beholdere i aluminium
neI ja ja neI
*) Kombinasjon av grill med mikrobølgedrift eller varmluft.
Stille inn klokken
TIPS:
Når du slår på apparatet første gang, lyser først alle displayan-
visningene opp, deretter ser du et blinkende dobbeltpunkt.
• Trykk på Stopp-tasten.
• Trykk på CLOCK-tasten. Anvisningen bytter til „0:00“.
Det første tallet blinker.
• Bruk piltastene for å taste inn ønsket timetall.
• Trykk på CLOCK-tasten. De neste tallene blinker.
• Bruk piltastene for å taste inn ønsket minuttall.
• Trykk på CLOCK-tasten igjen eller vent i noen sekunder.
Det nye klokkeslettet er aktivert.
Betjening av mikrobølgeovnen
Legg maten som skal varmes opp, i et egnet kokekar. Åpne
døren og sett kokekaret midt på glasstallerkenen. Lukk døren.
(Av sikkerhetsmessige årsaker virker apparatet bare når døren
er ordentlig lukket.)
1. Trykk på Stopp-tasten.
2. Velg ønsket mikrobølgeeffekt ved å trykke én eller flere
ganger på POWER-knappen.
Valgt effekten
vises i
displayet i %
Effekt i watt
(ca.)
Bruksområde
100 900 Hurtig oppvarming
80 720 Koking
60 540 Viderekoking
40 360 Smelting av ost osv.
20 180 Opptining av frysevarer
START 900 Hurtig oppvarming
3. Bruk piltastene for å stille inn ønsket koketid.
For eksempel: 10:00 min koking med 100 % ytelse.
Trinn Tast Anvisning
1
2 10 0P
3 10:00
4
4. Trykk på START-knappen for å starte kokingen. Koketiden
retter seg etter innholdsmengde og -type. Med litt øving
lærer du raskt å beregne koketiden.
TIPS:
Koking i mikrobølgeovn skjer mye raskere enn i en ste-
keovn. Still inn lav koketid hvis du er usikker, og etterkok
ved behov.
Når tiden er løpt ut, slår ovnen seg av. På displayet står det
„END“. Ta da ut maten.
Avbryte eller avslutte kokingen
• Dersom du ønsker å avbryte kokingen, kan du enten trykke
på Stopp-tasten, eller simpelthen åpne døren.
• Skal du fortsette med kokingen, må du lukke døren og
trykke på START-tasten.
• Dersom du ønsker å avslutte kokingen, må du trykke på
Stopp-tasten to ganger.
Automatisk tining
Gå fram på følgende måte for å tine frossent kjøtt, fjærkre eller
sjømat automatisk:
1. Trykk på Stopp-tasten.
2. Trykk på en piltast. Du befinner deg nå i tineprogrammet.
Ved å trykke på piltasten gjentatte ganger, velger du et av
tineprogrammene:
AD1 Tining av kjøtt fra 0,1 – 2,0 kg
AD2 Tining av fjærkre fra 0,2 – 3,0 kg
AD3 Tining av sjømat fra 0,1 – 0,9 kg
3. Trykk på START-tasten for å bekrefte valget.
4. Bruk så piltastene for å velge en vekt.
05-MWG 1211 H CB 66 18.04.2007, 12:56:31 Uhr
Side: 66
67
NORSK
NORSK
For eksempel: Tining av 2,0 kg fjærkre.
Trinn Tast Anvisning
1
2 AD -2
3
4 2.0
5
5. Trykk på START-tasten for å starte tiningen.
Når tiden har gått ut, slås apparatet av og END vises på
displayet. Ta da ut matvaren.
I tabellen under finner du informasjon for manuell tining.
Tabell for tining
Næringsmidler/
matvarer
Mengde
Effekt
ca. watt
Tid ca.
min.
Etterti-
ningstid
min.
Kjøtt, pølser
Kjøtt (okse, kalv, svin)
i helt stykke
500 g
1000 g
180
180
14 – 18
25 - 30
10 – 15
20 - 25
Snitsel, kotelett 200 g 180 4 - 6 5 - 10
Kjøttdeig 250 g 180 6 - 8 5 - 10
Steikepølse,
knakkpølse
200 g 180 4 - 6 5 - 10
Pålegg 300 g 180 4 - 6 5 - 10
Tips: Snu kjøttet etter halve tiden, dekk til ømfintlige deler, del
opp kjøttdeig, fjern deler som er ferdigtinte, del pølser opp i
skiver.
Fjærkre
Kylling 1000 g 180 20 - 25 10 - 15
Kyllingdeler 500 g 180 12 - 15 5 - 10
And 1700 g 180 25 - 40 20 - 25
Deler av gås, kalkun 500 g 180 12 - 18 10 - 15
Tips: Snu fjærkre etter halve tiden, dekk til vinger og lår, hell
bort tinevæske.
OBS: Fjern opptiningsvann og ikke la andre matvarer komme i
berøring med det.
Vilt
Viltsadel 1000 g 180 20 - 35 20 - 30
Haresadel 500 g 180 12 - 13 10 - 20
Tips: Snu kjøttet én gang, dekk til kantområder.
Fisk og sjømat
Krabber, reker 250 g 180 5 - 7 5 - 10
Ørret 340 g 180 4 - 6 5 - 10
Hel fisk 500 g 180 7 - 10 10 - 15
Fiskefilet 250 g 180 5 - 7 5 - 10
Tips: Rør rundt flere ganger, snu ofte.
Næringsmidler/
matvarer
Mengde
Effekt
ca. watt
Tid ca.
min.
Etterti-
ningstid
min.
Frukt
Bringebær, jordbær 250 g 180 4 - 6 5 - 10
Kirsebær, plommer 250 g 180 5 - 7 5 - 10
Eplemos 500 g 180 9 - 12 5 - 10
Tips: Rør forsiktig rundt eller del opp frukten.
Brød og bakevarer
Rundstykker 4 stk. 180 ca. 1-3 5
Brød 1000 g 180 13 - 15 8 - 10
Toastbrød 500 g 180 5 - 6 5 - 10
Sukkerbrødkake 500 g 180 6 - 8 5 - 10
Fruktkake 1 stk. 180 2 - 3 2 - 3
Terte
1 stk. 180 0,5 - 1 3 - 5
1200 g 180 10 - 12 30 - 60
Tips: Legg brød og bakevarer på kjøkkenpapir, slik at fukti-
gheten reduseres, ømfintlige bakevarer bør ikke tines ferdig i
mikrobølgeovn.
Melkeprodukter
Smør 250 g 180 5 - 7 10 - 15
Ostemasse 250 g 180 6 - 8 5 - 10
Krem 200 g 180 3 - 5 2 - 3
Tips: Fjern aluminiumsfolie, rør rundt etter halve tiden, piske
krem mens den fremdeles er halvfrossen.
Oppvarming
Oppvarming er et område der mikrobølgeovnen byr på særlige
fordeler. Det er svært lett å få matvarer og væsker som kommer
rett fra kjøleskapet, opp i romtemperatur eller spisetemperatur,
uten at du trenger å bruke mange gryter.
Oppvarmingstidene som er angitt i tabellen under, kan bare
fungere som retningslinjer. Tiden er svært avhengig av hva tem-
peraturen er i utgangspunktet, og av matvaresammensetningen.
Det anbefales derfor å av og til se etter om retten er varm nok.
Tabell for oppvarming
Næringsmidler/
matvarer
Mengde
Effekt
ca. watt
Tid ca.
min.
Tildek-
king
Væsker
Vann, 1 kopp 150 g 900 0,5 - 1 nei
Vann, 0,5 l 500 g 900 3,5 - 5 nei
Vann, 0,75 l 750 g 900 5 - 7 nei
Kaffe, 1 kopp 150 g 900 0,5 - 1 nei
Melk, 1 kopp 150 g 900 0,5 - 1 nei
OBS: Sett en glasstav e.l. (ikke metall) i beholderen for å forhindre
forsinket oppkoking. Rør godt rundt før du drikker.
Tallerkenretter
Snitsel, poteter og
grønnsaker
450 g 900 2,5 - 3,5 ja
Gulasj med pasta 450 g 900 2 - 2,5 ja
Kjøtt, raspeball og saus 450 g 900 2,5 - 3,5 ja
Tips: Fukte maten lett på forhånd, rør om iblant.
Kjøtt
Snitsel, panert 200 g 900 1 - 2 nei
Kjøttkaker, 4 stk. 500 g 900 3 - 4 nei
Braadvlees 250 g 900 2 - 3 nei
Tips: Pensle med olje, slik at paneringen eller skorpen ikke blir bløt.
05-MWG 1211 H CB 67 18.04.2007, 12:56:32 Uhr
Side: 67
68
NORSK
NORSK
Næringsmidler/
matvarer
Mengde
Effekt
ca. watt
Tid ca.
min.
Tildek-
king
Fjærkre
1/2 kylling 450 g 900 3,5 - 5 nei
Hønsefrikassé 400 g 900 3 - 4,5 ja
Tips: Pensle kjøttet med olje, rør om iblant.
Tilbehør
Pasta, ris 1 porsjon
2 porsjoner
150 g 900 1 - 2 ja
300 g 900 2,5 - 3,5 ja
Poteter 500 g 900 3 - 4 ja
Tips: Fukte matvarene lett på forhånd.
Supper/sauser
Klar suppe, 1 tallerken 250 g 900 1 - 1,5 ja
Suppe med biter av kjøtt,
pasta, grønnsaker e.l.
250 g 900 1,5 - 2 ja
Saus 250 g 900 1 - 2 ja
Babymat
Melk 100 ml 540 0,5 - 1 nei
Grøt 200 g 540 1 - 1,5 nei
Tips: Rist godt og rør om. Kontroller temperaturen!
Koking
Praktiske tips om koking
Hold deg til retningslinjene i koketabellen og oppskriftene. Følg
med på kokeprosessen hvis du ikke har så mye øvelse ennå.
Du kan alltid åpne døren til mikrobølgeovnen. Ovnen slås da
automatisk av.
Det fortsetter ikke før døren er lukket og du har trykket en gang
til på START-tasten.
Matvarer som kommer rett fra kjøleskapet, trenger lengre koketid
enn matvarer med romtemperatur.
Jo mer kompakt en matvare er, desto lengre er koketiden. Der-
med trenger f.eks. et stort kjøttstykke lengre koketid enn strimlet
kjøtt i samme mengde. For større mengder anbefales det å
begynne med maksimal effekt og så gå over til middels effekt for
at maten skal bli kokt så jevnt som mulig.
Flate matvarer kokes raskere enn høye, prøv derfor å fordele
matvarene utover så flatt som mulig. Legg tynnere biter,
f.eks. kyllinglår eller fiskefilet, innover eller la dem overlappe
hverandre.
Mindre mengder kokes raskere enn store.
Følgende tommelfingerregel gjelder:
Dobbel mengde = nesten dobbel tid
Halv mengde = halv tid
Hvis du ikke finner noen passende tidsangivelse for en rett,
gjelder regelen:
per 100 g ca. 1 minutt koketid
Alle matvarer som du dekker til på komfyren, bør du også dekke
til i mikrobølgeovnen.
Et lokk forhindrer at matvarene tørker ut. En tallerken snudd
opp ned, bakepapir eller mikrobølgefolie egner seg til å dekke til
med. Matvarer som skal ha en skorpe, må kokes uten tildekning.
Koketabell
Næringsmidler/
matvarer
Mengde
Effekt
watt
Tid
ca. min.
Tildek-
king
Grønnsaker
Auberginer 500 g 720 7 - 10 ja
Blomkål 500 g 720 8 - 11 ja
Brokkoli 500 g 720 6 - 9 ja
Sikori 500 g 720 6 - 7 ja
Erter 500 g 720 6 - 7 ja
Fennikel 500 g 720 8 - 11 ja
Aspargesbønner 300 g 720 13 - 15 ja
Poteter 500 g 720 9 - 12 ja
Kålrabi 500 g 720 8 - 10 ja
Purreløk 500 g 720 7 - 9 ja
Maiskolber 250 g 720 7 - 9 ja
Gulrøtter 500 g 720 8 - 10 ja
Paprika 500 g 720 6 - 9 ja
Rosenkål 300 g 720 7 - 10 ja
Asparges 300 g 720 6 - 9 ja
Tomater 500 g 720 6 - 7 ja
Squash 500 g 720 9 - 10 ja
Tips: Skjær grønnsaker opp i små biter og kok dem med 2–3 ts.
væske, rør om iblant, la dem etterkoke i 3–5 min., ikke krydre før
like før servering.
Frukt
Eple-, pærekompott 500 g 720 5 - 8 ja
Plommemos 250 g 720 4 - 6 nei
Rabarbrakompott 250 g 720 5 - 8 ja
Stekte epler, 4 stk. 500 g 720 7 - 9 ja
Tips: Tilsett 125 ml vann, sitronsaft forhindrer at frukten misfarges,
la frukten etterkoke i 3–5 min.
Kjøtt *)
Kjøtt med saus 400 g 720 10 - 12 ja
Gulasj, strimlet kjøtt 500 g 720 10 - 15 ja
Okserullade 250 g 720 7 - 8 ja
Tips: Rør om iblant, la kjøttet etterkoke i 3–5 min.
Fjærkre *)
Hønsefrikassé 250 g 720 6 - 7 ja
Fjærkresuppe 200 g 720 5 - 6 ja
Tips: Rør om iblant, la det stå i 3–5 min.
Fisk
Fiskefilet 300 g 720 7 - 8 ja
Fiskefilet 400 g 720 8 - 9 ja
Tips: Snu fisken etter halve tiden, la den etterkoke i 3–5 min.
Tine og koke grønnsaker
Rødkål 450 g 720 14 -16 ja
Bladspinat 300 g 720 11 - 13 ja
Blomkål 200 g 720 7 - 9 ja
Brekkbønner 200 g 720 8 - 10 ja
Brokkoli 300 g 720 8 - 9 ja
Erter 300 g 720 7 - 8 ja
Kålrabi 300 g 720 13 -15 ja
Purreløk 200 g 720 10 - 11 ja
Mais 200 g 720 4 - 6 ja
Gulrøtter 200 g 720 5 - 6 ja
Rosenkål 300 g 720 7 - 8 ja
Spinat
450 g 720 12 - 13 ja
600 g 720 15 - 17 ja
Tips: Kok med 1–2 ts. væske, rør om iblant, del ev. forsiktig opp, la
grønnsakene etterkoke i 2–3 min., ikke krydre før like før servering.
05-MWG 1211 H CB 68 18.04.2007, 12:56:35 Uhr
Side: 68
69
NORSK
NORSK
Næringsmidler/
matvarer
Mengde
Effekt
watt
Tid
ca. min.
Tildek-
king
Supper/gryteretter *)
Gryterett 500 g 720 13 - 15 ja
Suppe med biter av
kjøtt, pasta, grønnsaker
e.l.
300 g 720 7 - 8 ja
Kremet suppe 500 g 720 13 - 15 ja
Tips: Rør om iblant, la retten etterkoke i 3–5 min.
*) Prefabrikkerte matvarer
INSTANT START
Ønsker du å varme opp en matrett eller en drikke raskt på
høyeste mikrobølgeytelse?
• Start INSTANT START ved å trykke direkte på START-tas-
ten.
• Kokingen starter med en gang, og ethvert nytt trykk på
tasten forlenger koketiden med 10 sekunder.
• Fra 5 minutter blir koketiden forlenget med 30 sekunder for
hvert tastetrykk.
• Mikrobølgeovnens ytelse er da på 100 %.
Automatiske programmer
Du kan få hjelp av automatikken til å få kokt ferdig bestemte
mengder matvarer. Koketid og mikrobølgeovnens ytelse ligger i
programmet.
Gå da fram på følgende måte:
1. Trykk på Stopp-tasten.
2. Trykk på AUTO COOK-tasten. Du befinner deg nå i kokepro-
grammet.
Ved å trykke gjentatte ganger på AUTO COOK-tasten velger
du et av programmene:
Kode Program Vekt
AC-1
Ris/pasta
0,1
kg
0,2
kg
0,3
kg
Ris,
med vann
180
ml
330
ml
480
ml
Dekk til retten
Pasta,
med vann
300
ml
600
ml
900
ml
Ikke dekk til retten
AC-2
Grønnsaker,
ferske
0,2
kg
0,3
kg
0,4
kg
0,5
kg
0,6
kg
0,7
kg
0,8
kg
Med vann 2 ss 2 ss 2 ss 4 ss 4 ss 4 ss 4 ss
AC-3
Grønnsaker,
frosne
0,2
kg
0,3
kg
0,4
kg
0,5
kg
0,6
kg
0,7
kg
0,8
kg
AC-4 Popkorn
3,0
Oz
3,5
Oz
Tilsvarer ca. 80/100 g
Bruk kun mikrobølgeovn-popkorn i pose
AC-5 Væsker
250
ml
500
ml
Ikke dekk til! Forsiktig: kokeforsinkelse!
AC-6 Poteter
0,45
kg
0,65
kg
Prikk potetene, plasser dem med avstand på
dreietallerkenen.
AC-7
Pizza
(varme opp)
0,15
kg
Kode Program Vekt
AC-8 Fisk
0,45
kg
Snitt fisken på forhånd
3. Bruk piltastene for å velge en vekt i programmene AC-1 til
AC-6.
For eksempel: Koke 0,2 kg ferske grønnsaker.
Trinn Tast Anvisning
1
2 AC -2
3 0.2
4
4. Trykk på START-tasten for å starte kokingen.
Når tiden har gått ut, slås apparatet av og END vises på display-
et. Ta da ut matvaren.
TIPS: ss tilsvarer en spiseskje.
Varmluft/Kombi Grill/Kombi
Varmluft og varmluft-/kombidrift
For varmluft og varmluft-/kombidrift går du fram på følgende
måte:
1. Trykk på Stopp-tasten.
2. Trykk på Varmluft/Kombi Grill/Kombi-tasten.
Ved å trykke på Varmluft/Kombi Grill/Kombi-tasten gjentatte
ganger, velger du et av programmene:
C Kun varmluft
C1 Varmluft og mikrobølgeovn i kombinasjon
C2
Varmluft og mikrobølgeovn i kombinasjon med
høyere andel mikrobølgeovn
3. Bruk til slutt piltastene for å stille inn temperaturen på
mellom 100° C og 230° C.
TIPS:
I kombidrift kan du kun stille temperaturen opp til 180° C.
4. Bekreft inntastingene med START-tasten.
5. Bruk piltastene for å angi ønsket koketid.
For eksempel: Program C, ved 180° C, 8 min koketid.
Trinn Tast Anvisning
1
2 C 2
3 180C
05-MWG 1211 H CB 69 18.04.2007, 12:56:38 Uhr
Side: 69
70
NORSK
NORSK
Trinn Tast Anvisning
4
5 08:00
6
6. Trykk på START-tasten for å starte kokingen.
Når tiden har gått ut, slås apparatet av og END vises på display-
et. Ta da ut matvaren.
Feilmeldinger
• Det står „Err2“ på displayet under koking.
Temperaturen inne i ovnen har oversteget den forhåndsinn-
stilte temperaturen.
Det er mulig at den valgte temperaturen er for lav for denne
kokingen. Foreta korrekt innstilling.
• Det står „Err3“ på displayet under koking.
Den forhåndsinnstilte temperaturen kunne ikke oppnås
innenfor en forhåndsoppgitt tid.
Foreta korrekt innstilling.
Grill og grill-/kombidrift
Bruk grillristen til grilling. Bruk en egnet, varmefast tallerken eller
legg grillmaten rett på grillristen.
Store, tykke matvarer blir grillet direkte på dreietallerkenen!
Det er ikke nødvendig å varme opp grillen på forhånd. Infrarød-
grillen produserer strålevarme med en gang.
Hvis du tilbereder matvarer i kombinert drift mikrobølge–grill, bør
du være klar over følgende:
For store, tykke matvarer, f.eks. svinesteik, er mikrobølgetiden
lengre enn for små, flate matvarer. Med grillen er det imidlertid
motsatt. Jo nærmere matvarene kommer grillen, desto
fortere blir de brune. Det vil si at når du tilbereder store
kjøttstykker i kombinert drift, kan grilltiden eventuelt være kortere
enn for mindre kjøttstykker.
For grill og grill-/kombidrift går du fram på følgende måte:
1. Trykk på Stopp-tasten.
2. Trykk på Varmluft/Kombi Grill/Kombi-tasten.
Ved å trykke på Varmluft/Kombi Grill/Kombi-tasten gjentatte
ganger, velger du et av programmene:
G Kun grill
G1 Grill og mikrobølgeovn i kombinasjon
G2
Grill og mikrobølgeovn i kombinasjon med høyere
andel grill
3. Bruk piltastene for å angi ønsket koketid.
For eksempel: Program G2, 10:30 min koketid.
Trinn Tast Anvisning
1
2 G 2
3 10:30
4
4. Trykk på START-tasten for å starte kokingen.
Når tiden har gått ut, slås apparatet av og END vises på display-
et. Ta da ut matvaren.
Tabell for kombinert drift
Næringsmidler/matvarer Mengde
Tid ca.
min.
Tildek-
king
Kjøtt, pølser
Okse-, svine- eller kalvekjøtt
i helt stykke
500 g 10 - 12 nei
750 g 12 - 15 nei
Skinke 500 g 12 - 14 nei
Kjøttpudding 500 g 13 - 15 nei
Wienerpølser 200 g 2 - 3 nei
Knakkpølse 200 g 2 - 3 nei
Tips: Snu kjøttet etter halve tiden, la det etterkoke i 3–5 min., smør
kjøttpudding inn med eggehvite, stikk pølser med en gaffel.
Fjærkre
Høns til suppe 1000 g 13 - 15 nei
Kyllingbiter 250 g 4 - 5 nei
Tips: La kjøttet koke i egen saft uten væske, snu det en gang, la
det etterkoke i 4–5 min.
Fisk
Ørret, au bleu 300 g 5 - 6 nei
Fiskefilet 300 g 3 - 4 nei
Tips: Snu fisken etter halve tiden, la den etterkoke i 3–5 min.
Individuelt kokeprogram
Dersom du ønsker å angi et eget kokeprogram for koking av
bestemte ting, kan du sette dette sammen ut fra programmene
mikrobølgeovnens ytelse, Grill/Kombi (G, G1, G2) og/eller
Varmluft/Kombi (C, C1, C2).
Gå for eksempel fram slik:
1. Trykk på Stopp-tasten.
2. Velg ønsket mikrobølgeovninnstilling ved å trykke en eller
gjentatte ganger på POWER-tasten.
3. Bruk piltastene for å angi ønsket koketid.
4. Velg et av programmene C, C1, C2, G, G1 eller G2 ved å
trykke en eller flere ganger på Varmluft/Kombi Grill/Kombi-
tasten.
5. Bruk piltastene for å angi ønsket koketid.
05-MWG 1211 H CB 70 18.04.2007, 12:56:39 Uhr
Side: 70
71
NORSK
NORSK
For eksempel: 3:00 min koketid med 100 % ytelse, deretter
9:00 min grilling.
Trinn Tast Anvisning
1
2 10 0P
3 03:00
4 G
5 09:00
6
6. Trykk på START-tasten for å starte kokingen.
Når tiden har gått ut, slås apparatet av og END vises på display-
et. Ta da ut matvaren.
TIPS:
På denne måten kan du kombinere opp til 4 forskjellige koke-
sekvenser etter hverandre. Du kan også starte programmet
med en grill/kombi- eller varmluft/kombi-innstilling.
Spesialfunksjoner
Automatisk start:
Du kan starte mikrobølgeovnen eller en grill/kombi- eller
varmluft/kombi-innstilling på et forhåndsbestemt tidspunkt. Da
må du først stille inn klokkeslettet.
For å f.eks. starte mikrobølgeovnen automatisk går du fram på
følgende måte:
1. Trykk på Stopp-tasten.
2. Velg ønsket ytelse ved å trykke en eller gjentatte ganger på
POWER-tasten.
3. Bruk piltastene for å angi ønsket koketid.
4. Hold CLOCK-tasten inne i over 2 sekunder. Et signal lyder,
og anvisningen bytter til det aktuelle klokkeslettet. Det første
tallet blinker.
5. Bruk piltastene for å angi ønsket starttid.
6. Trykk på CLOCK-tasten. Et lenger signal lyder, og en „M“
vises på displayet.
TIPS:
Dersom en annen funksjon ble programmert, blir den
tilsvarende anvisningen vist på displayet.
For eksempel:12:30 min koketid med 100 % ytelse, starttid
kl. 14.20.
Trinn Tast Anvisning
1
2 10 0P
3 12:30
4 10:00
5 14:20
6 14:20
TIPS:
• Ønsker du å se på starttiden igjen, trykker du på CLOCK-
tasten.
• Apparatet starter til forhåndsinnstilt tid.
ADVARSEL:
• Brannfare! Bruk apparatet prinsipielt kun under oppsikt.
Ved tidsforskjøvet koking må du alltid stille tiden inn slik at
apparatet er under egnet oppsikt under kokingen.
• Ikke bruk en tom mikrobølgeovn. Dersom du tar ut det du
koker før tiden er gått ut, må du avbryte programmet med
Stopp-tasten.
Når tiden har gått ut, slås apparatet av og END vises på display-
et. Ta da ut matvaren.
Automatisk påminning
Etter at en tilberedningsprosess er avsluttet, blir du minnet om å
ta ut matvarene ved hjelp av en pipetone som høres hvert andre
minutt.
Når du åpner døren eller trykker på Stopp-tasten, slås påmin-
ningen av.
Sperre
Hold Stopp-tasten inne i over 2 sek. for å sperre apparatet.
Sperringen vises i displayet. Funksjonen til betjeningselemente-
ne er da blokkert. Hold Stopp-tasten inne i over 2 sek. igjen for å
oppheve sperringen.
Feilmeldinger
Mens ovnen går, står det „Err0“ oder „Err1“ på displayet. I dette
tilfellet er det en feil i den elektroniske styringen.
05-MWG 1211 H CB 71 18.04.2007, 12:56:41 Uhr
Side: 71
72
NORSK
NORSK
Rengjøring
Slå av mikroovnen og trekk ut støpselet.
Inni ovnen
• Hold ovnen ren inni. Væske som har kokt over og sprutet på
ovnsveggene, kan fjernes med en fuktig klut. Hvis ovnen er
sterkt tilgriset, kan du også bruke et mildt rengjøringsmiddel.
Ikke bruk sterke rengjøringsmidler.
• Tørk av vinduet på innsiden og utsiden med en fuktig klut
og fjern skvetter og flekker fra væske som har kokt over,
regelmessig.
Ytterveggene
• Ytterveggene på ovnen bør bare rengjøres med en fuktig
klut. Pass på at det ikke kommer vann inn gjennom åpninge-
ne på huset og dermed inn i selve ovnen.
• Bruk også bare en fuktig klut til å rengjøre bryterne. Når du
skal rengjøre funksjonsbryterne, må du først åpne ovnsdø-
ren for å unngå at du slår ovnen på utilsiktet.
Tilbehør
• Glasstallerkenen bør rengjøres av og til med oppvaskmiddel
eller i oppvaskmaskinen.
• Også dreieringen og ovnsbunnen bør rengjøres regelmes-
sig. Dreieringen kan tas ut og vaskes for hånd. Her kan du
bruke et mildt rengjøringsmiddel eller et vindusvaskemiddel.
Tørk godt av den. Sørg for å sette ringen korrekt inn igjen.
Lukt
• For å fjerne ubehagelig lukt fra mikroovnen kan du sette
en skål med vann og sitronsaft i ovnen (bruk en skål som
egner seg for mikroovn) og varme dette opp i ca. 5 minutter.
Deretter tørker du ut av ovnen med en myk klut.
Ovnlys
• Hvis du må skifte lyset i ovnen, må du henvende deg til et
lokalt spesialverksted.
Tekniske data
Modell:................................................................MWG 1211 H CB
Spenningsforsyning: .................................................230 V, 50 Hz
Inngangsstrøm:
mikrobølgeovn:........................................................... 1400 W
varmluft:......................................................................1300 W
grill: .............................................................................1000 W
Beregnet mikrobølgeutgangseffekt:....................................900 W
Ovnens volum:....................................................................25 liter
Beskyttelsesklasse:...................................................................... Ι
Dette apparatet har blitt testet i henhold til alle aktuelle CE-
retningslinjer som det rammes av, f.eks. elektromagnetisk
toleranse og direktiver om lavspenning. Det er laget i henhold til
dagens nyeste sikkerhetstekniske forskrifter.
Med forbehold om tekniske endringer!
Garanti
For apparat som vi har solgt, påtar vi oss en garanti på
24 måneder fra kjøpsdato (kassalapp).
Innenfor garantitiden fjerner vi mangler på apparat eller tilbehør
uten omkostninger hvis manglene skyldes material- eller
produksjonsfeil. Dette gjør vi ved reparasjon eller – etter vår
vurdering – bytting.
Garantiytelser medfører ingen forlengelse av garantitiden, og det
oppstår heller ikke noe krav på en ny garanti på grunn av dette!
Som garantibevis gjelder kjøpsbeviset. Uten dette beviset kan
du ikke få byttet eller reparert apparatet gratis.
I forbindelse med garanti ber vi om at du gir hele apparatet i ori-
ginalemballasjen sammen med kassalappen til din forhandler.
Verken defekter på forbrukstilbehør og slitasjedeler eller reng-
jøring, vedlikehold og utskifting av slitasjedeler går inn under
garantien. Slike ting er derfor kostnadspliktige!
Garantien utgår ved inngrep utenfra.
Etter garantien
Etter at garantitiden har gått ut, kan reparasjoner utføres av den
aktuelle faghandelen eller reparasjonsservice mot betaling.
05-MWG 1211 H CB 72 18.04.2007, 12:56:42 Uhr

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Bomann MWG 1211 H CB ennå.

Spør et spørsmål om Bomann MWG 1211 H CB

Har du et spørsmål om Bomann MWG 1211 H CB men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Bomann MWG 1211 H CB. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med MWG 1211 H CB Bomann så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.