Bomann MW 1243 CB manual

Vis en manual for Bomann MW 1243 CB under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Bomann
  • Produkt: Mikrobølgeovn
  • Model/navn: MW 1243 CB
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Polsk, Russisk, Norsk, Ungarsk, Tjekkisk

Innholdsfortegnelse

Side: 38
39
NORSK
Generelle sikkerhetsanvisninger
• Les nøye gjennom bruksanvisningen før du tar
apparatet i bruk. Ta godt vare på bruksanvisningen,
garantibeviset, kassalappen og helst også esken med
innvendig emballasje.
• Apparatet må bare brukes til private formål og de
formål det der er beregnet på. Dette apparatet er
ikke ment for industriell bruk. Det må ikke benyttes
utendørs (bortsett fra hvis det bare er beregnet
på utendørs bruk). Hold det unna varme, direkte
solskinn, fuktighet (senk det aldri ned i væsker) og
skarpe kanter. Ikke bruk apparatet hvis du er fuktig på
hendende. Hvis apparatet har blitt fuktig eller vått, må
du trekke ut støpselet med en gang. Ikke kom borti
vannet.
• Slå av apparatet og trekk alltid støpselet ut av stikkon-
takten (trekk i støpselet, ikke i ledningen) når du ikke
bruker apparatet, fest tilbehørsdeler for rengjøring
eller ved feil.
• Ikke bruk apparatet uten oppsikt. Hvis du forlater
arbeidsplassen, må du alltid slå apparatet av eller
trekke støpselet ut av stikkontakten (trekk i støpselet,
ikke i ledningen.
• For å beskytte barn mot farer forbundet med elektris-
ke apparater, må du alltid sørge for at ledningen ikke
henger ned, og at apparatet ikke er tilgjengelig for
barn.
• Kontroller jevnlig om det er skader på apparat og
ledning. Skadede apparater må ikke brukes.
• Ikke reparer apparatet selv. Oppsøk en autorisert
fagmann. Hvis en nettledning er defekt, må du sørge
for at den kun skiftes ut med en lik ledning, for slik
å unngå farer. Dette må gjøres av produsenten, vår
kundetjeneste eller en lignende kvalifisert person.
• Bruk bare originaltilbehør.
• Legg merke til “Spesielle sikkerhetsanvisninger”
nedenfor.
Viktige sikkerhetsanvisninger!
Les grundig gjennom teksten og ta vare
på den for senere bruk.
• Advarsel: Hvis døren eller dørpakningene er skadet,
må ikke ovnen brukes før den er blitt reparert av en
person som er utdannet til dette.
• Advarsel: Reparer aldri apparatet selv, men oppsøk
en autorisert fagmann. Mye vedlikeholds- og repara-
sjonsarbeid krever at man må fjerne et deksel som
beskytter mot strålebelastning grunnet mikrobølgeen-
ergi. Slikt arbeid er farlig for alle andre enn fagfolk
• Advarsel: Ikke varm opp væsker i lukkede beholdere.
Eksplosjonsfare!
• Merk: Mikrobølgeovnen er ikke beregnet til oppvar-
ming av levende dyr.
• Advarsel: Barn og skrøpelige personer må bare
bruke ovnen uten oppsikt dersom de har fått tilstrek-
kelige instrukser, slik at de vet hvordan ovnen brukes
på en sikker måte, og forstår hvilke farer det medfører
å bruke den galt.
• Montert under overskap: Hvis du vil plassere
mikrobølgeovnen i et skap, en hylle e.l., følger du vår
“Veiledning for montering under overskap”. Ikke fjern
beina på undersiden av ovnen.
• Stående på benk: Også når mikroovnen skal stå på
en benk, er det viktig med tilstrekkelig luftsirkulasjon.
Overhold derfor en avstand på 10 mm bak, 40 mm
på sidene og 150 mm over mikroovnen. Ikke dekk til
noen av åpningene!
• Bruk kun egnet service, som:
glass, porselen, keramikk, varmefast plastservice
eller spesielt mikrobølgeservice.
• Når du varmer opp eller koker mat i brennbare mate-
rialer, for eksempel plast- eller papirbeholdere, må du
sjekke mikrobølgeovnen hyppig på grunn av faren for
antenning.
• Ved røykutvikling skal apparatet slås av og støpselet
trekkes ut. Hold døren lukket for å kvele eventuelle
flammer.
• Obs kokeforsinkelse: I forbindelse med koking,
spesielt etteroppvarming av væsker (vann), kan det
forekomme at koketemperaturen er nådd, men at de
typiske dampboblene ennå ikke har begynt å stige
opp. Væsken koker ikke jevnt. Når du tar ut kokekaret,
oppstår det gjerne små rystinger. Da kan denne
såkalte kokeforsinkelsen føre til at det plutselig dan-
ner seg dampbobler, og at matvarene eller væsken
dermed blir overkokt. Det er fare for forbrenning! For
å oppnå jevn koking kan du sette en glasstav eller
lignende (ikke noe av metall!) i kokekaret.
• Innholdet i tåteflasker og glass med barnemat må
røres eller ristes, og temperaturen må kontrolleres før
det fortæres. Det er fare for forbrenning.
• Matvarer med skall eller skinn, som egg og pølser, her-
metiske matvarer i lukkede glass osv. må ikke varmes
opp i mikrobølgeovn. De kan eksplodere, til og med
etter at oppvarmingen med mikrobølger er avsluttet.
• Dørramme/dørpakning og tilstøtende deler må reng-
jøres grundig med en fuktig klut hvis de er tilgriset.
• Rengjør mikrobølgeovnen regelmessig og fjern ma-
trester som legger seg inni ovnen.
• Hvis ovnen ikke holdes ordentlig ren, kan overflaten
bli skadet. Dette kan påvirke ovnens levetid og kan
muligens også føre til farlige situasjoner.
Beskrivelse av betjeningselementene
1 Dørlås
2 Vindu
3 Deksel mikrobølgeutgang
4 Drivaksel
5 Glidering
6 Dreietallerken
7 Tidsbryter
8 Effektregulator
9 Døråpner
Obs: Ikke fjern noen monterte deler fra ovnen og ingen-
ting fra innsiden av døren!
Fjern aldri folier på innsiden av døren!
05-MW 1243 CB 39 31.08.2005, 12:12:55 Uhr
Side: 39
40
NORSK
Veiledning for montering under overskap
• Ta ut alt som står i overskapet, og alle knuselige
gjenstander fra de tilgrensende skapene.
• For at mikroovnen skal kunne monteres under et
overskap, må det oppfylle følgende betingelser :
– Skapbunnen må være fra 16 mm til 19 mm tykk.
– Skapet må være minimum 600 mm bredt.
– Skapet må være minimum 410 mm dypt.
– Skapet må ikke være sprukket, fliset eller skadet
på andre måter. Alle forbindelser må være stabile.
• Skapet må minimum kunne tåle en belastning på
40 kg.
• Veggopphenget for overskapet må være stabilt og
festet til veggen med minst 2 skruer.
• Viktig! Ikke monter ovnen over en kokesone! Av-
standen til tilgrensende høyskap på sidene må være
minst 40 mm (illustrasjon A).
• Ikke fjern beina på undersiden av ovnen.
• Før ovnen monteres, må du sjekke at det finnes en
stikkontakt innen rekkevidde for ledningen.
• Stikkontakten må være enkel å komme til, slik at man
raskt kan trekke ut støpselet i et nødstilfelle.
• Viktig! Ikke koble til ovnen før den er montert!
• Ovnen kan ikke monteres under overskap som har en
lyslist under.
Monteringstilbehør
Pos. Betegnelse Antall
1 Skruer 4
2 Sluttskiver 4
3 Boresjabloner 1
Advarsel!
• Hold deg til de målene som er oppgitt i monteringsvei-
ledningen.
• Bruk monteringstilbehøret som følger med.
• Skruer som er skrudd for langt inn (for lange skruer),
kan skade ovnen eller medføre fare for liv og helse.
Montering
Illustrasjon A
a Gjenget hull
b Skapbunn
c Mikrobølgeovn
Illustrasjon B
Skapbunnen
må være
16 mm til
19 mm tykk.
Merknad:
Alle mål er oppgitt i mm.
Illustrasjon C
Bor hullene i overskapet
i henhold til de oppgitte
målene.
Bruk boresjablonen til
hjelp.
Illustrasjon D
Fjern de 4 blindplugge-
ne oppå mikroovnen.
Illustrasjon E
Fest mikroovnen til
skapbunnen med 4
skruer og sluttskiver.
Illustrasjon F
Sett forfra
05-MW 1243 CB 40 31.08.2005, 12:12:56 Uhr
Side: 40
41
NORSK
Ta i bruk mikrobølgeovnen
• Ta ut alt tilbehøret som ligger inne i ovnen, pakk det
ut og legg glideringen i midten. Plasser glasstallerke-
nen på drivakselen slik at den går i lås i utbulingene
på drivakselen og ligger jevnt på denne.
• Kontroller at apparatet ikke har noen synlige skader,
spesielt i dørområdet. Finnes det noen form for
skader, må ikke apparatet tas i bruk under noen
omstendigheter.
• For å unngå forstyrrelser fra andre apparater når
mikrobølgeovnen er i bruk, må du ikke sette den i
umiddelbar nærhet til andre elektroniske apparater.
• Fjern ev. beskyttelsesfolie fra huset.
• Fjern aldri folier på innsiden av døren!
• Stikk støpselet inn i en korrekt installert jordet kontakt,
230 V, 50 Hz.
• Ikke fjern monterte deler fra ovnen eller fra innsiden
av døren!
Bruke apparatet
Verdt å vite om bruk av mikrobølgeovn:
• Dette apparatet arbeider med mikrobølgestråling, som
varmer opp vannpartikler i matvarer på svært kort tid.
Her finnes det ingen varmestråling, og dermed skjer
det heller ingen bruning.
• Kun matvarer må varmes opp med dette apparatet.
• Ikke bruk mikroovnen til fritering, for varm olje kan
skade ovnen og føre til hudforbrenninger.
• Varm bare opp 1–2 porsjoner om gangen. Ellers
reduseres apparatets effekt.
• For å avbryte tilberedingsprosessen setter du timeren
på “0”.
• Ikke varm opp matvarer med skall eller skinn, som
egg og pølser, og ikke lukket hermetikk osv. Eksplos-
jonsfare!
• Mikrobølger gir full energi med en gang. Forhånd-
soppvarming er dermed ikke nødvendig.
• Apparatet må aldri brukes i mikrobølgedrift når det er
tomt.
• Mikrobølgeovnen erstatter ikke en tradisjonell komfyr.
Den kan først og fremst brukes til:
– tining av dypfrys- og frysevarer
– rask oppvarming av matvarer eller drikkevarer
– koking av matvarer
Servise som egner seg i mikroovn
• Det ideelle materialet for bruk i mikroovn er gjen-
nomsiktig og gjør at mikrobølgestrålingen kan varme
maten jevnt opp.
• Mikrobølgestråler kan ikke trenge gjennom metall.
Derfor kan det ikke brukes metallbeholdere eller
-tallerkener.
• Ikke bruk papirskåler av resirkulert materiale. De
kan inneholde små mengder metall, og dette kan gi
gnister eller føre til brann.
• Runde/ovale skåler og tallerkener er bedre egnet enn
firkantede, for maten i hjørnene kan bli overkokt.
• Strimler av tynn aluminiumsfolie kan beskytte maten
mot overoppheting, men vær oppmerksom på at det
må være en avstand på ca. 3 cm mellom aluminiums-
folien og veggene i ovnen.
Listen under hjelper deg å avgjøre hva slags servise som
egner seg i mikrobølgeovn:
Materiale Egnet for mikroovn
Ildfaste glassbeholdere ja
Ikke ildfaste glassbeholdere nei
Ildfaste keramikkbeholdere/-tallerkener ja
Plastbeholdere som tåler mikrobølgeovn ja
Kjøkkenpapir ja
Metallbrett nei
Metallbeholdere nei
Aluminiumsfolie og beholdere i aluminium nei
Betjening
1. Legg maten som skal varmes opp, i et egnet kokekar.
2. Åpne døren og sett kokekaret midt på glasstaller-
kenen. Lukk døren. (Av sikkerhetsmessige årsaker
virker apparatet bare når døren er ordentlig lukket).
3. Still inn ønsket mikrobølgeeffekt:
Symbol Verdi
Effekt
mikrobølge
i %
Bruksområde
Varmhol-
ding
17 smelting av ost osv.
Tining 40 opptining av frysevarer
Lav 48 viderekoking
Middels 66 f.eks. til koking av kjøtt
Høy 85 rask oppvarming
Maksimal 100 rask oppvarming
* 100 % tilsvarer 800 W
4. Still inn nødvendig tilberedningstid med tidsbryteren.
Tilberedningstiden er avhengig av hvor mye og hva
slags mat du skal tilberede. Med litt øving lærer du
raskt å beregne tilberedningstiden.
Legg merke til følgende: Koking i mikrobølgeovn
skjer mye raskere enn i en stekeovn. Still inn lav
koketid hvis du er usikker, og etterkok ved behov.
Når tilberedningstiden er stilt inn, slår apparatet seg
på. Ovnsbelysningen lyser.
Hvis du vil stille inn kortere tid enn 3 minutter, vrir du
knappen til over 10-minuttersmerket og tilbake. Da
går klokken mer nøyaktig.
5. Når tiden er ute, slår apparatet seg av, og det høres et
sluttsignal. Da kan du ta ut maten.
OBS!
Sett alltid tidstelleren tilbake til null!
Hvis du tar mat ut av mikroovnen før koketiden er avslut-
tet, må du stille bryteren tilbake til null for å slå av ovnen.
Kokebøker fås i faghandelen.
05-MW 1243 CB 41 31.08.2005, 12:12:58 Uhr
Side: 41
42
NORSK
Tabell for tining
Næringsmidler/matvarer Mengde
Effekt ca.
watt
Tid ca.
min.
Etterti-
ningstid
min.
Kjøtt, pølser
Kjøtt (okse, kalv, svin) i
helt stykke
500 g
1000 g
280
280
14 – 18
25 - 30
10 – 15
20 - 25
Snitsel, kotelett 200 g 280 4 - 6 5 - 10
Kjøttdeig 250 g 280 6 - 8 5 - 10
Steikepølse, knakkpølse 200 g 280 4 - 6 5 - 10
Pålegg 300 g 280 4 - 6 5 - 10
Tips: Snu kjøttet etter halve tiden, dekk til ømfintlige deler, del opp kjøttd-
eig, fjern deler som er ferdigtinte, del pølser opp i skiver.
Fjærkre
Kylling 1000 g 280 20 - 25 10 - 15
Kyllingdeler 500 g 280 12 - 15 5 - 10
And 1700 g 280 25 - 40 20 - 25
Deler av gås, kalkun 500 g 280 12 - 18 10 - 15
Tips: Snu fjærkre etter halve tiden, dekk til vinger og lår, hell bort tinevæske.
OBS: Fjern opptiningsvann og ikke la andre matvarer komme i berøring med det.
Vilt
Viltsadel 1000 g 280 20 - 35 20 - 30
Haresadel 500 g 280 12 - 13 10 - 20
Tips: Snu kjøttet én gang, dekk til kantområder.
Fisk og sjømat
Krabber, reker 250 g 280 5 - 7 5 - 10
Ørret 340 g 280 4 - 6 5 - 10
Hel fisk 500 g 280 7 - 10 10 - 15
Fiskefilet 250 g 280 5 - 7 5 - 10
Tips: Rør rundt flere ganger, snu ofte.
Frukt
Bringebær, jordbær 250 g 280 4 - 6 5 - 10
Kirsebær, plommer 250 g 280 5 - 7 5 - 10
Eplemos 500 g 280 9 - 12 5 - 10
Tips: Rør forsiktig rundt eller del opp frukten.
Brød og bakevarer
Rundstykker 4 stk. 280 ca. 1-3 5
Brød 1000 g 280 13 - 15 8 - 10
Toastbrød 500 g 280 5 - 6 5 - 10
Sukkerbrødkake 500 g 280 6 - 8 5 - 10
Fruktkake 1 stk. 280 2 - 3 2 - 3
Terte
1 stk. 280 0,5 - 1 3 - 5
1200 g 280 10 - 12 30 - 60
Tips: Legg brød og bakevarer på kjøkkenpapir, slik at fuktigheten reduse-
res, ømfintlige bakevarer bør ikke tines ferdig i mikrobølgeovn.
Melkeprodukter
Smør 250 g 280 5 - 7 10 - 15
Ostemasse 250 g 280 6 - 8 5 - 10
Krem 200 g 280 3 - 5 2 - 3
Tips: Fjern aluminiumsfolie, rør rundt etter halve tiden, piske krem mens
den fremdeles er halvfrossen.
Oppvarming
Oppvarming er et område der mikrobølgeovnen byr på
særlige fordeler. Det er svært lett å få matvarer og væsker
som kommer rett fra kjøleskapet, opp i romtemperatur eller
spisetemperatur, uten at du trenger å bruke mange gryter.
Oppvarmingstidene som er angitt i tabellen under, kan
bare fungere som retningslinjer. Tiden er svært avhengig
av hva temperaturen er i utgangspunktet, og av matva-
resammensetningen. Det anbefales derfor å av og til se
etter om retten er varm nok.
Tabell for oppvarming
Næringsmidler/matvarer Mengde
Effekt ca.
watt
Tid ca.
min.
Tildekking
Væsker
Vann, 1 kopp 150 g 800 0,5 - 1 nei
Vann, 0,5 l 500 g 800 3,5 - 5 nei
Vann, 0,75 l 750 g 800 5 - 7 nei
Kaffe, 1 kopp 150 g 800 0,5 - 1 nei
Melk, 1 kopp 150 g 800 0,5 - 1 nei
OBS: Sett en glasstav e.l. (ikke metall) i beholderen for å forhindre forsinket
oppkoking. Rør godt rundt før du drikker.
Tallerkenretter
Snitsel, poteter og
grønnsaker
450 g 800 2,5 - 3,5 ja
Gulasj med pasta 450 g 800 2 - 2,5 ja
Kjøtt, raspeball og saus 450 g 800 2,5 - 3,5 ja
Tips: Fukte maten lett på forhånd, rør om iblant.
Kjøtt
Snitsel, panert 200 g 800 1 - 2 nei
Kjøttkaker, 4 stk. 500 g 800 3 - 4 nei
Braadvlees 250 g 800 2 - 3 nei
Tips: Pensle med olje, slik at paneringen eller skorpen ikke blir bløt.
Fjærkre
1/2 kylling 450 g 800 3,5 - 5 nei
Hønsefrikassé 400 g 800 3 - 4,5 ja
Tips: Pensle kjøttet med olje, rør om iblant.
Tilbehør
Pasta, ris 1 porsjon
2 porsjoner
150 g 800 1 - 2 ja
300 g 800 2,5 - 3,5 ja
Poteter 500 g 800 3 - 4 ja
Tips: Fukte matvarene lett på forhånd.
Supper/sauser
Klar suppe, 1 tallerken 250 g 800 1 - 1,5 ja
Suppe med biter av kjøtt,
pasta, grønnsaker e.l.
250 g 800 1,5 - 2 ja
Saus 250 g 800 1 - 2 ja
Babymat
Melk 100 ml ca. 450 0,5 - 1 nei
Grøt 200 g ca. 450 1 - 1,5 nei
Tips: Rist godt og rør om. Kontroller temperaturen!
Rengjøring
Slå av mikroovnen og trekk ut støpselet.
Inni ovnen
• Hold ovnen ren inni. Væske som har kokt over og
sprutet på ovnsveggene, kan fjernes med en fuktig
klut. Hvis ovnen er sterkt tilgriset, kan du også bruke
et mildt rengjøringsmiddel. Ikke bruk sterke reng-
jøringsmidler.
• Tørk av vinduet på innsiden og utsiden med en fuktig
klut og fjern skvetter og flekker fra væske som har
kokt over, regelmessig.
Ytterveggene
• Ytterveggene på ovnen bør bare rengjøres med en
fuktig klut. Pass på at det ikke kommer vann inn
gjennom åpningene på huset og dermed inn i selve
ovnen.
• Bruk også bare en fuktig klut til å rengjøre bryterne.
Når du skal rengjøre funksjonsbryterne, må du først
åpne ovnsdøren for å unngå at du slår ovnen på
utilsiktet.
05-MW 1243 CB 42 31.08.2005, 12:12:59 Uhr
Side: 42
43
NORSK
Tilbehør
• Glasstallerkenen bør rengjøres av og til med opp-
vaskmiddel eller i oppvaskmaskinen.
• Også dreieringen og ovnsbunnen bør rengjøres re-
gelmessig. Dreieringen kan tas ut og vaskes for hånd.
Her kan du bruke et mildt rengjøringsmiddel eller et
vindusvaskemiddel. Tørk godt av den. Sørg for å sette
ringen korrekt inn igjen.
Lukt
• For å fjerne ubehagelig lukt fra mikroovnen kan du
sette en skål med vann og sitronsaft i ovnen (bruk en
skål som egner seg for mikroovn) og varme dette opp
i ca. 5 minutter. Deretter tørker du ut av ovnen med en
myk klut.
Hvis du må skifte lyset i ovnen, må du henvende deg til et
lokalt spesialverksted.
Tekniske data
Modell: .........................................................MW 1243 CB
Spenningsforsyning:..............................230–240 V, 50 Hz
Inngangsstrøm:......................................................1200 W
Beregnet mikrobølgeutgangseffekt:.......800 W, 2450 MHz
Ovnens volum:.........................................................20 liter
Beskyttelsesklasse: .......................................................... Ι
Dette apparatet har blitt testet i henhold til alle aktuelle
CE-retningslinjer som det rammes av, f.eks. elektro-
magnetisk toleranse og direktiver om lavspenning. Det
er laget i henhold til dagens nyeste sikkerhetstekniske
forskrifter.
Med forbehold om tekniske endringer!
Garanti
For apparat som vi har solgt, påtar vi oss en garanti på
24 måneder fra kjøpsdato (kassalapp).
Innenfor garantitiden fjerner vi mangler på apparat eller
tilbehør*) uten omkostninger hvis manglene skyldes ma-
terial- eller produksjonsfeil. Dette gjør vi ved reparasjon
eller – etter vår vurdering – bytting.
Garantiytelser medfører ingen forlengelse av garantitiden,
og det oppstår heller ikke noe krav på en ny garanti på
grunn av dette!
Som garantibevis gjelder kjøpsbeviset. Uten dette beviset
kan du ikke få byttet eller reparert apparatet gratis.
I forbindelse med garanti ber vi om at du gir hele appara-
tet i originalemballasjen sammen med kassalappen til
din forhandler.
*) Skader på tilbehørsdeler fører ikke automatisk til at du
får byttet hele apparatet gratis. I slike tilfeller ber vi deg
om å henvende deg til vår hotline! Glasskader eller sprek-
ker i plastdeler er i prinsippet kostnadspliktige!
Verken defekter på forbrukstilbehør og slitasjedeler
(for eksempel motorkull, eltekroker, drivremmer, ekstra
fjernbetjening, ekstra tannbørster, sagblader osv.) eller
rengjøring, vedlikehold og utskifting av slitasjedeler går
inn under garantien. Slike ting er derfor kostnadspliktige!
Garantien utgår ved inngrep utenfra.
Etter garantien
Etter at garantitiden har gått ut, kan reparasjoner utføres
av den aktuelle faghandelen eller reparasjonsservice mot
betaling.
05-MW 1243 CB 43 31.08.2005, 12:13:02 Uhr

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Bomann MW 1243 CB ennå.

Spør et spørsmål om Bomann MW 1243 CB

Har du et spørsmål om Bomann MW 1243 CB men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Bomann MW 1243 CB. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med MW 1243 CB Bomann så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.