Bomann KW 1413 CB manual

Vis en manual for Bomann KW 1413 CB under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Bomann
  • Produkt: Kjøkkenvekt
  • Model/navn: KW 1413 CB
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Polsk, Russisk, Norsk, Ungarsk

Innholdsfortegnelse

Side: 37
N
38
Generelle sikkerhetsanvisninger
Les nøye gjennom bruksanvisningen før du tar apparatet i bruk. Ta godt vare på
bruksanvisningen, garantibeviset, kassalappen og helst også esken med innven-
dig emballasje.
• Apparatet må bare brukes til private formål og de formål det der er beregnet
på. Dette apparatet er ikke ment for industriell bruk. Det må ikke benyttes
utendørs (bortsett fra hvis det bare er beregnet på utendørs bruk). Hold det
unna varme, direkte solskinn, fuktighet (senk det aldri ned i væsker) og skarpe
kanter. Ikke bruk apparatet hvis du er fuktig på hendende. Hvis apparatet har
blitt fuktig eller vått, må du trekke ut støpselet med en gang. Ikke kom borti
vannet.
• Slå av apparatet og trekk alltid støpselet ut av stikkontakten (trekk i støpselet,
ikke i ledningen) når du ikke bruker apparatet, fest tilbehørsdeler for rengjøring
eller ved feil.
• Ikke bruk apparatet uten oppsikt. Hvis du forlater arbeidsplassen, må du alltid
slå apparatet av eller trekke støpselet ut av stikkontakten (trekk i støpselet,
ikke i ledningen.
• Kontroller jevnlig om det er skader på apparat og ledning. Skadede apparater
må ikke brukes.
• Ikke reparer apparatet selv. Oppsøk en autorisert fagmann. Hvis en nettled-
ning er defekt, må du sørge for at den kun skiftes ut med en lik ledning, for
slik å unngå farer. Dette må gjøres av produsenten, vår kundetjeneste eller en
lignende kvalifisert person.
• Bruk bare originaltilbehør.
• Legg merke til “Spesielle sikkerhetsanvisninger” nedenfor.
Bar
• La aldri emballasjedeler ligge innenfor barns rekkevidde (plastposer, kartong,
styropor, osv.).
OBS! Ikke la små barn leke med plast. De kan kveles!
• For å beskytte barn mot farer forbundet med elektriske apparater, må du alltid
sørge for at ledningen ikke henger ned, og at apparatet ikke er tilgjengelig for
barn.
Spesielle sikkerhetsanvisninger for dette apparatet
• Kjøkkenvekten må aldri dyppes i vann.
• Kjøkkenvekten er beregnet for en maksimumsvekt på 3 kg.
• Apparatet er fullstendig vedlikeholdsfritt.
• Beskytt måleinstrumentet mot direkte sollys, høy temperatur, fuktighet og støv.
05-KW 1413 CB 38 14.03.2006, 10:27:11 Uhr
Side: 38
N
39
Første gangs bruk
Batterirom (undersiden av vekten)
• Batteriet i batteriromet er transportsikret med en folie. Dette forlenger batteriets
levetid.
• Fjern plastfilmen før første gangs bruk.
Legge inn batteriet
Batteriet er et litiumbatteri med lang levetid. Hvis meldingen ”Lo” vises i displayet,
begynner batteriene å gå tomme. Da gjør du følgende:
1. Åpne batterirommet på undersiden av vekten. Ta ut batteriet.
2. Skift batteriet med et annet av samme type, “CR 2032”. Pass på at du legger
dem riktig vei (Siden med typeklassifisering CR 2032 skal peke opp)!
3. Lukk batterirommet igjen.
4. Hvis apparatet ikke blir brukt over lengre tid, bør du ta ut batteriet for å unngå
at det “renner ut” batterisyre.
5. Det er ikke tillatt å bruke forskjellige batterityper eller nye og brukte batterier
sammen.
OBS: Batterier hører ikke hjemme i husholdningsavfallet. Brukte batterier skal
leveres på ansvarlige oppsamlingssteder eller hos en forhandler.
Kast aldri batterier i ovnen.
Bruk
Kjøkkenvekten er utviklet for å vise vekten på matvarer og ingredienser. Velg et
passende sted der kjøkkenvekten kan stå. Et tørt, jevnt og sklisikkert underlag der
det er lett å betjene vekten, egner seg godt.
Stille inn klokka (24 h)
Når du har fjernet plasten fra batterirommet, blinker minuttene „:00“, og indikatoren
„TM“ vises på displayet.
1. Trykk på eller hold inne UNIT-knappen til du får fram ønsket antall minutter.
Hvert enkelt tastetrykk bekreftes med et lydsignal.
2. For å stille inn timene trykker du først på MODE-knappen. Da begynner timein-
dikatoren å blinke.
3. Hvis du trykker én gang på UNIT-knappen, hopper indikatoren én time videre.
Hvis du holder knappen inne, går indikatoren raskere til du får fram ønsket
tidspunkt.
4. Trykk en gang til på MODE for lagre klokkeslettet. Klokkeslettet på displayet
blinker ikke lenger.
05-KW 1413 CB 39 14.03.2006, 10:27:12 Uhr
Side: 39
N
40
UNIT
Ved å trykke på UNIT mens apparatet står i vektmodus, kan du velge innstillingen
gram (g) eller ounce (oz).
Nedtellingstimer
• Når du vil stille inn timeren, trykker du én gang kort på MODE-knappen. På
displayet vises „00:00“ og indikatoren „TMR“. Hold deretter inne MODE-knap-
pen til sekundene begynner å blinke.
• Hvis du trykker én gang på UNIT-knappen, hopper indikatoren ett sekund
videre. Holder du tastene inne, blar timeren raskt fram til ønsket tid. Trykker du
en gang til på MODE-knappen, blinker minuttene på displayet. Still inn minut-
tene med UNIT-knappen. Hvis du trykker på MODE-knappen etterpå, starter
nedtellingen.
• Når den har nådd „00:00“, hører du et lydsignal. Det slås av automatisk etter
ca. 30 sek. Signalet kan avbrytes med MODE eller UNIT-knappen. Indikatoren
skifter tilbake til å vise klokka hvis du trykker på MODE-knappen eller venter i
ca. 20 sek.
• Trykk på UNIT-knappen for å stanse nedtellingen kort for så å gå videre.
• Hvis du trykker på MODE-knappen under nedtellingen, gir indikatoren tilbake
til å vise klokka. Timeren gir videre i bakgrunnen. For å stille nedtellingen
tilbake til „00:00“ holder du UNIT-knappen inne.
• Hvis du først trykker på MODE og så på UNIT-knappen, vises den sist innstilte
timer-tiden.
Timeren kan stilles inn i trinn på inntil 99 minutter.
Vektfunksjon
1. Trykk på tasten ON/TARE for å slå på vekten. Indikatoren settes på “0 g” eller
“0,0 oz”.
2. Legg det du skal veie, på glassflaten. Vekten vises. Hvis du legger oppå flere
ingredienser, legges vekten av disse til.
3. Ønsker du å bruke en bolle eller en beholder, kan du bare sette den på glass-
flaten og deretter trykke på ON/TARE. Da settes indikatoren på „0“. Når du
fyller noe oppi bollen, er det vekten på dette som vises.
Nullstillingsfunksjon (TARA)
Hvis du vil veie opp flere ingredienser fortløpende, kan du bruke tarafunksjonen.
1. Trykk en gang til på ON/TARE.
2. Legg så en annen ingrediens på vektskålen. Nå viser displayet den faktiske
vekten på den nye ingrediensen. Gjenta dette for alle ingrediensene du trenger.
3. Hvis du ikke bruker vekten, går displayet automatisk over til å vise klokka igjen
etter ca. 30 sek.. Slik varer batteriet lenger. Du kan også holde ON/TARE-tas-
ten inne i ca. 3 sekunder.
05-KW 1413 CB 40 14.03.2006, 10:27:13 Uhr
Side: 40
N
41
Behandle vekten forsiktig, husk at det er et måleinstrument. Pass på at kjøkken-
vekten ikke faller ned.
For å unngå skader på apparatet må du ikke belaste det med mer enn 3 kg.
Når det står „Err” i displayet, liger vekten over 3 kg.
Rengjøring
• Ikke legg vekten ned i vann, dette kan ødelegge elektronikken.
• Til å rengjøre apparatet på utsiden bruker du bare en lett fuktig klut.
• Vri glassflaten mot klokka og løsne den fra festet når du skal rengjøre den.
• Som tilsetningsmiddel kan du bruke vanlig oppvaskmiddel eller en enkel såpe.
• Glasset tåler ikke oppvaskmaskin.
• Ikke bruk sterke eller skurende rengjøringsmidler.
• Tørk av apparatet med en tørr, myk klut etter rengjøring.
Tekniske data
Modell: ..................................................................................................KW 1413 CB
Spenningsforsyning:.................................................................... DC 3 V (CR 3032)
Maks. vektbelastning:.........................................................................................3 kg
Dette apparatet har blitt testet i henhold til alle aktuelle CE-retningslinjer som det
rammes av, f.eks. elektromagnetisk toleranse og direktiver om lavspenning. Det er
laget i henhold til dagens nyeste sikkerhetstekniske forskrifter.
Med forbehold om tekniske endringer!
05-KW 1413 CB 41 14.03.2006, 10:27:15 Uhr
Side: 41
N
42
Garanti
For apparat som vi har solgt, påtar vi oss en garanti på 24 måneder fra kjøpsdato
(kassalapp).
Innenfor garantitiden fjerner vi mangler på apparat eller tilbehør*) uten omkost-
ninger hvis manglene skyldes material- eller produksjonsfeil. Dette gjør vi ved
reparasjon eller – etter vår vurdering – bytting.
Garantiytelser medfører ingen forlengelse av garantitiden, og det oppstår heller
ikke noe krav på en ny garanti på grunn av dette!
Som garantibevis gjelder kjøpsbeviset. Uten dette beviset kan du ikke få byttet
eller reparert apparatet gratis.
I forbindelse med garanti ber vi om at du gir hele apparatet i originalemballasjen
sammen med kassalappen til din forhandler.
*) Skader på tilbehørsdeler fører ikke automatisk til at du får byttet hele apparatet
gratis. I slike tilfeller ber vi deg om å henvende deg til vår hotline! Glasskader eller
sprekker i plastdeler er i prinsippet kostnadspliktige!
Verken defekter på forbrukstilbehør og slitasjedeler (for eksempel motorkull, elte-
kroker, drivremmer, ekstra fjernbetjening, ekstra tannbørster, sagblader osv.) eller
rengjøring, vedlikehold og utskifting av slitasjedeler går inn under garantien. Slike
ting er derfor kostnadspliktige!
Garantien utgår ved inngrep utenfra.
Etter garantien
Etter at garantitiden har gått ut, kan reparasjoner utføres av den aktuelle faghan-
delen eller reparasjonsservice mot betaling.
05-KW 1413 CB 42 14.03.2006, 10:27:16 Uhr

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Bomann KW 1413 CB ennå.

Spør et spørsmål om Bomann KW 1413 CB

Har du et spørsmål om Bomann KW 1413 CB men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Bomann KW 1413 CB. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med KW 1413 CB Bomann så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.