AEG TS250K manual

Vis en manual for AEG TS250K under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: AEG
  • Produkt: Sagestasjon
  • Model/navn: TS250K
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Kinesisk

Innholdsfortegnelse

Side: 20
18
Ø 38 mm
Ø 64,5 mm
X
Side: 40
38
Nor bruksanvisningenforåfestesagebladet.
FJERNSKRUNØKLENE.Venndegtilåsjekkeatskrunøkleneerfjernetfra
verktøyetførdustarterdet.
Brukaldribordsirkelsagentilsagingavandrematerialerenndesomer
oppgittibruksanvisningen.
Arbeidstykkermedrundeelleruregelmessigtverrsnitt(f.eksved)skal
ikkesages,fordidisseikkekanholdessikkertvedsagingen.Vedsaging
avflatearbeidsstykkerpåhøykantskaldetbrukesetegnethjelpereds-
kapforsikkerføringavarbeidsstykket.
Feilimaskinen, ogsåinnebefattetverneinnretningenellersagebla-
dene,skalmedengangdeoppdages,meldestilpersonensomer
ansvarligforsikkerheten.
Sirkelsagenskalikkebrukestilslissing(notsomslutteriemnet).
Falsingognotfresingerbaretillattmedegnetverneinnretningover
sagebordet,f.eks.tunnelverneinnretning.
Detanbefalesålesebruksanvisningenomhyggeligogbliinstruertiden
praktiskehåndteringenførapparatettasibrukførstegang.
Brukalltidmaskinensbeskyttelsesinnretninger.
Bordsirkelsagenmåkunburkesmedsikkerfunksjonerendeoggodt
vedlikeholdtvernehette.Vernehettenskalautomatisksvingetilbake.
Detbevegeligevernedekseletmåikkeklemmesfastiåpnettilstand.
Ikkegripinnidetfarligeområdetnårknivenerigang!
Sponellerflisermåikkefjernesmensmaskinenerigang.
Ikkefjernsageresterellerandredeleravarbeidsstykkerfrasagensom-
rådemensmaskinengårogsagehodeikkebefinnersegihvilestilling.
Hvisetsagbladklemmerfastellersagingenavbrytesavandregrunner
måduslippepå-/av-bryterenogholdesagenroligimaterialettil
sagbladetstårheltstille.Forsøkaldriåfjernesagenfraetarbeidsstykke
ellertrekkedenbakoversålengesagbladetbevegersegellerdetkan
oppståettilbakeslag.Finnårsakentilatsagbladeterklemtfastogfjern
denneårsakenmedegnedetiltak.
Tavarepåsikkerhetenvedåbrukeanordningersomverne-ogtrykkan-
ordninger,anleggsplate,matestokkosv!
Støttplateneellerstørrearbeidsstykker,foråredusererisikoenforet
tilbakeslaggrunneteninneklemtkappeskive.Storearbeidsstykkerkan
bøyesegundersinegenvekt.Arbeidsstykketmåstøttespåbeggesider,
bådenærkappesnittetogpåkanten.
Sjekkatparallellanslagetliggerparalleltmedbladet.
ADVARSEL!Lesallesikkerhetsinstrukserogbruksanvis-
ninger,ogsådeidenvedlagtebrosjyren.
Feilvedoverholdelsenavadvarsleneognedenståendeanvisningerkan
medføreelektriskestøt,brannog/elleralvorligeskader.
Tagodtvarepåalleadvarsleneoginformasjonene.
SPESIELLE SIKKERHETSHENVISNINGER
Brukhørselsvern.Støykanføretiltapavhørselen.
Brukalltidvernebrillenårduarbeidermedmaskinen.Detanbefaleså
brukearbeidshansker,fasteogsklisikreskoogforkle.
Støvsomoppstårunderarbeideteroftehelsefarligogbørikkekomme
innikroppen.Brukstøvavsugogitilleggegnetestøvbeskyttelsesmas-
ke.Fjernoppsamletstøvgrundig,f.eks.oppsuging.
Stikkontakterutendørsmåværeutstyrtmedfeilstrøm-sikkerhetsbryter
(FI,RCD,PRCD).Detteforlangesavinstallasjonsforskriftenforelektroan-
legg.Vennligstfølgdettenårdubrukervårtapparat.
Trekkstøpseletutavstikkontaktenføralletyperarbeidpåmaskinen.
Kontrollerapparat,tilkoplingsledning,skjøteledningogstøpselfor
skaderogaldringførbruk.Laenfagmannreparereskadetedeler.
Maskinenmåværeslåttavnårdenkoplestilstikkontakten.
Holdledningenalltidvekkframaskinensvirkeområde.
Kontrolleratmaskinenalltidstårstabilt.
Brukingensagebladsomerskadetellerdeformert
Brukbareordenligsliptesageblad.
Ikkebruksagbladsomikkeeritrådmedegenskapeneidenne
bruksanvisningen.
Selvesagbladetmåikkeværetykkereogvikkingenikkemindreenn
tykkelsenpåspaltekilen.Spaltekilenmåikkefjernes.
Foråminimerestøyutslippetmådusørgeforatverktøyeterriktigslipt/
kvesset.Alleelementerforstøyreduksjon(dekslerosv.)måværeriktig
innstilt.
BrukbareverktøysomerisamsvarmedEN847-1.
Bruksagbladsomeregnetformaterialetsomskalsages.
Detpåsagebladetangittemaksimumomdreiningstalletmå
overholdes.
Brukingensagebladlagetavhurtigstål.
Brukbaredevedlagteflenseneogdeflensenesomdeterbildeav i
Norsk
TEKNISKE DATA
Bordsirkelsag
TS 250 K
Produksjonsnummer 4192 66 01...
4109 06 01...
... 000001-999999
Nominell inngangseffekt 1800W
Nominell strømstyrke 7,5A
Tomgangsturtall 4800 min -1
Sagblaø x hull-ø 254 x 30 mm
sagebladtykkelse 1,8 mm
Maks. Kuttdybde ved 90° 90 mm
Maks. Kuttdybde ved 45° 62 mm
Vekt i henhold til EPTA-Prosedyren 01/2003 41 kg
Støy/Vibrasjonsinformasjon
Måleverdier fastslått i samsvar med EN 61029.
Det typiske A-bedømte støynivået for maskinen er:
Lydtrykknivå (K=3dB(A))
Lydeffektnivå (K=3dB(A))
Bruk hørselsvern!
98 dB(A)
111 dB(A)
Side: 41
39
Norsk
TABORTparallellanslagetnårdukapper.
Gulverskalværefrittforsponogsagerester.
Skiftslittebordinnlegg
Justerspalteknivensombeskrevetibruksanvisningen.Galtykkelse,
posisjonogopprettingkanværegrunnentilatspalteknivenikke
virkeligforhindrerettilbakeslag.
Bordsirkelsagenmåkuntransporteresihåndtaketmedlåsttransport-
sikring.
Detøverstevernedekseletskalikkebrukessombærehåndtak!
Undertransportavmaskinenskaldetøverstevernedekseletdekke
øverstedelavsagbladet.
Selvomallegjeldendebyggeforskrifteroverholdes,kandetoppstå
farligesituasjonernårmaskineneribruk,foreksempelpågrunnav
-emnedelersomslyngesvekk
-verktøydelersomslyngesvekkfordiverktøyeterdefekt
-støyutslipp
-utslippavtrestøv
FORMÅLSMESSIG BRUK
Bordsirkelsagenmåkunbenyttestilsagingavtreogtreprodukter.
Detteapparatetmåkunbrukestildeoppgitteformål.
NETTILKOPLING
Skalbaretilsluttesenfasevekselstrømogbaretildenpåskiltet
angittenettspenning.Tilslutningtilstikkontakterutenjordetkontakter
muligfordibeskyttelsebeskyttelsesklasseIIerforhanden.
CE-SAMSVARSERKLÆRING
Vierklærerialeneansvaratproduktetbeskreveti„Tekniskdata“
overensstemmermedallerelevanteforskriftertilEudirektiv2011/65/
EU(RoHs),2004/108/EG,2006/42/EGogdefølgendeharmoniserte
normativedokumentene:
EN61029-1:2009+A11:2010
EN61029-2-1:2010
EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN61000-3-3:2008
Winnenden,2013-06-17
AlexanderKrug/ManagingDirector
Autoriserttilåutarbeidedentekniskedokumentasjonen
TechtronicIndustriesGmbH
Max-Eyth-Straße10,71364Winnenden,Germany
VEDLIKEHOLD
Fjernstøvregelmessig.Foråunngårisikoenforbrannmådufjerne
sagsponsomsamlerseginneisagen.
BrukkunAEGtilbehørogreservedeler.Komponenterderutskiftning
ikkeerbeskrevetskalskiftesuthosAEGkundeservice(sebrosjyre
garanti/kundeserviceadresser).
Vedbehovkandetfåseneksplosjonstegningavapparatethoskunde-
serviceellerdirektehosTechtronicIndustriesGmbH,Max‑Eyth‑Stra-
ße10,71364Winnenden,Germanyvedangivelseavmaskinenstypeog
detsekstalligenummeretpåmaskinensskilt.
SYMBOLER
Lesnøyegjennombruksanvisningenførmaskinentas
ibruk.
OBS!ADVARSEL!FARE!
Trekkstøpsletutavstikkontaktenførdubegynner
arbeiderpåmaskinen.
Brukhørselsvern!
Brukalltidvernebrillenårduarbeidermedmaskinen.
Brukvernehansker!
Holdhendenebortefraområdettilsagebladet.
Maskinenskalikkeutsettesforregn.
Tilbehør-inngårikkeileveransen,anbefaltkomplette-
ringfratilbehørsprogrammet.
Kastaldrielektroverktøyihusholdningsavfallet!Ihen-
holdtilEU-direktiv2002/96/EFomkasserteelektriske
ogelektroniskeprodukterogdirektivetsiverksetting
inasjonalrett,måelektroverktøysomikkelengerskal
brukes,samlesseparatogreturnerestiletmiljøvennlig
gjenvinningsanlegg.
VerneklasseII,elektroverktøy,vernmotelektriskeslag
berorikkebarepåbasisisoleringen,menogsåpåati
tilleggvernetiltaksomdobbelteisoleringellerforsterket
isoleringanvendes.
Nor

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om AEG TS250K ennå.

Spør et spørsmål om AEG TS250K

Har du et spørsmål om AEG TS250K men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for AEG TS250K. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med TS250K AEG så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.