AEG SRC 4321 manual

Vis en manual for AEG SRC 4321 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: AEG
  • Produkt: Radioer
  • Model/navn: SRC 4321
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Polsk, Russisk, Norsk, Tjekkisk, Ungarsk

Innholdsfortegnelse

Side: 44
45
Generelle sikkerhetsanvisninger
Les nøye gjennom bruksanvisningen før bruk
og oppbevar den sammen med garantisertifi-
katet, kassalappen og hvis mulig, originalem-
ballasjen inklusive den innvendig emballasjen.
Hvis du overleverer utstyret til en tredjeperson,
skal også bruksanvisningen overleveres.
• For å unngå fare for elektriske støt, skal du
ikke utsette utstyret for regn eller fuktighet.
Ikke bruk utstyret i nærheten av vann (for
eksempel baderom, svømmebasseng, fuktige
kjellere).
• Utstyret skal kun brukes til tiltenkt formål.
• Utstyret skal kun plugges i en riktig montert
stikkontakt. Sørg for at spenningen på utstyret
tilsvarer gittermotstanden.
• Når du bruker eksterne gitteradaptere, skal
du være nøye med riktig polaritet og spen-
ning. Sett inn batteriene riktig.
• Unngå å dekke over utstyrets ventilasjon-
såpninger.
• Åpne aldri kassen på utstyret. Feilaktige
reparasjoner kan forårsake alvorlige skader
på brukeren. Hvis utstyret eller spesielt strøm-
ledningen er skadet, skal du lenger ikke bruke
utstyret og få det reparert av en kvalifisert
spesialist. Kontroller strømledningen for
skader med jevne mellomrom.
• For å unngå noen form for fare, må en skadet
strømledning kun skiftes ut av produsenten,
dens kundeservice eller en lignende kvalifisert
person med en lik ledning.
• Hvis utstyret ikke skal brukes over en lengre
tidsperiode, skal du koble fra strømledningen
og ta ut batteriene.
Disse symbolene kan du finne på utstyret og
skal vise følgende:
Barn og funksjonshemmede personer.
• For dine barns sikkerhet, skal du holde embal-
lasjedeler (plastposer, kartong, polystyrens-
kum etc.) utenfor deres rekkevidde.
Advarsel!
Ikke la små barn leke med folie da det er fare
for kvelning!
• For å verne barn eller svake personer fra fare
for elektrisk utstyr, skal du sørge for at dette
utstyret kun brukes under tilsyn. Dette utstyret
er ingen leke. Ikke la små barn leke med det.
Symboler i bruksanvisningen
Viktige notater for din sikkerhet er uttrykkelig
merket. Vær absolutt oppmerksom på dem for
å unngå uhell og skader p utstyret.
Advarsel!
Advarer mot helsefarer og indikerer potensi-
elle fare for skader.
Forsiktig:
Indikerer potensiell fare for utstyret og andre
gjenstander.
Merk:
Fremhever tips og informasjon for deg.
Det lyn - symbolet advarer brukeren
om farlige høyspenning inne i kas-
sen.
Utropstegnet påpeker viktige
instruksjoner eller vedlikeholdskom-
mentarer i veiledningene som følger
med.
Norsk
SRC 4321 CD IM all languages 09245 45
SRC 4321 CD IM all languages 09245 45 2008-9-30 18:18:50
2008-9-30 18:18:50
Side: 45
46
Plassering av kontroller
1 iPod tilkobling
2 TUNING+/TUNING- knapper
3 SET AL1 knapp (stille inn alarm)
4 AL2 (2. alarmtid) knapp
5 SET AL2 knapp (stille inn 2. alarmtid)
6 MIN knapp (minutter)
7 HR knapp (timer)
8 Alarmintervall/knapp for forsinket slå av
(SNOOZE/SLEEP)
9 Tidsinnstilling (TIME SET) knapp
10 BBS knapp
11 FUNCTION (Funksjon) utvalgsknapp for
operasjoner
12 AL1 (alarm 1) knapp
13 STANDBY knapp
14 VOL+/VOL- volumkontrollknapper
Bakside
15 DIMMER L/H bryter
16 DC 15V tilkobling
17 LINE IN plugg
18 PHONE plugg
19 DST 0/+1 bryter (vinter/sommertid)
Fjernkontroll
20 FUNCTION utvalgsknapp for operasjoner
21 / knapper (søk fwd/bwd)
22 (Play/Pause) knapp
23 BBS knapp
24 VOL+/VOL- volumkontrollknapper
25 MUTE knapp
26 Forsinket slå-av knapp (SLEEP)
27 POWER knapp
28 12/24 knapp (klokketidsmodus)
Første gangs bruk av utstyret/
innledning
• Før første gangs bruk av utstyret, skal du lese
brukermanualen nøye.
• Finn en egnet plass for apparatet som er tørt
og som har en jevn og ikke glatt overflate slik
at du enkelt kan bruke apparatet.
• Sørg for at apparatet har tilstrekkelig med
ventilasjon.
• Hvis det framdeles er på, ta av beskyttelses-
folien fra skjermen.
Strømforsyning.
• Sett kontakten inn i en korrekt installert
tretanns støpsel med 230V, 50Hz Koble til
apparatet med koplingstykket ved å sette inn
pluggen i DC 15V plugg (16) på apparatet.
• Sørg for at nettspenningen samsvarer med de
oppgitte merkedata på typeskiltet.
Forsiktig:
• Koplingstykket som følger med må bare
bli brukt med dette apparatet. Ikke til bruk for
andre apparater.
• Bruk kun en strømadapter med 15V
( ), en annen adapter kan
ødelegge apparatet.
Merk:
Hvis apparatet ikke er i bruk over en lengre
periode må strømadapteren tas ut av støpse-
let.
Innsetting av batteri
Batterier følger ikke med apparatet.
I tilfelle strømstans eller hvis apparatet blir
plugget ut med batteriene innsatt, vil innstill-
ingene bli bevart.
1. Åpne batterilokket på bunnen av apparatet.
2. Sett inn 2 R03 “AAA” batterier 1.5V. Husk å
sett batteriene riktig vei (som vist i bunnen av
batteriboksen).
3. Lukk batteriboksen.
4. Hvis apparatet ikke skal brukes over en
lengre periode, ta ut batteriene for å unngå
lekkasje av batterisyre.
Merk:
Hvis strømnivået på batteriet er lavt eller at
batteriene ikke er satt inn, vil dette symbolet
“ ” vises på skjermen.
Forsiktig:
• Bruk aldri forskjellige batterityper eller nye
og brukte batterier sammen.
• Batterier må ikke kastes i avfallet. Vær
vennlig å levere brukte batterier på godkjente
miljøtorg eller tilbake til forhandler.
Norsk
SRC 4321 CD IM all languages 09246 46
SRC 4321 CD IM all languages 09246 46 2008-9-30 18:18:51
2008-9-30 18:18:51
Side: 46
47
Advarsel:
Utsett ikke batteriene for høye temperaturer
eller direkte sollys, kast heller ikke batteriene i
åpne flammer. Fare for eksplosjon!
Hodetelefonplugg (18)
For bruk av hodetelefonen, bruk et hodetelefon-
sett med en 3,3mm stereo jack plugg. Denne
stikker du inn i tilkoblingen til hodetelefonen,
PHONE. Høytalerne vil bli dempet.
Generell bruk
Merk:
Noen av knappene kan man finne både på ap
paratet og på fjernkontrollen. Identiske knap-
per har samme funksjon.
Slå apparatet av/på (13/27)
Ved å trykke på STANDBY (POWER) knap-
pen, kan man sette apparatet i hvilemodus.
Hvis man trykker på knappen igjen slår man på
apparatet.
Skjermlysstyrke
Ved DIMMER L/H bryteren (15), kan man just-
ere lysstyrken på skjermen.
Volum
Ved å trykke på VOL+/VOL- (14/24) knappen
kan man justere til ønsket volum.
Infrarød fjernkontroll.
For trådløs kontroll innen en rekkevidde på
5m. Hvis avstanden reduseres bør man bytte
batteriene. For optimal bruk bør det være fri
sikt mellom fjernkontrollen og sensoren på ap-
paratet.
BBS (10/23)
Øker eller reduserer bassen. For å aktivere
eller deaktivere funksjon, trykk BBS knappen.
MUTE (25 på RC)
For øyeblikkelig muting av volumet. For å
avslutte funksjonen, trykk MUTE knappen igjen.
12/24 timers veksling på/av (28 på RC)
Ved å trykke på 12/24 knappen, kan man bytte
mellom 12 timers eller 24 timers skjermmodus.
Merk:
På 12 timers skjermen, PM = ettermiddag.
Vinter/sommertidsbytte (19)
DST 0/+1 bryteren bytter mellom vinter og som-
mertid.
Etter årstiden, flytt DST 0/+1 bryteren i rett still-
ing før du setter inn klokkeslettet.
0 = vintertid (normaltid), +1 = sommertid.
Stilling av klokken.
• Trykk TIME SET knappen (9) så vil skjermen
blinke.
• Trykk på HR knappen (7) for å stille timene.
Trykk inn og hold inn knappen til ønsket
timetall vises.
• For å stille minuttene, trykk på MIN knappen
(6). Trykk og hold inn knappen til ønsket
minuttall vises på skjermen.
• Trykk på TIME SET knappen igjen for å lagre
klokkeslettet.
Merk:
Etter ca. 8 sekunder vil tallene slutte å blinke
og klokkeslettet vil bli lagret automatisk.
Radio innstilling
• Trykk på STANDBY (POWER) knappen
(13/27) for å starte apparatet.
• Trykk på FUNCTION knappen (11/20) gjen-
tatte ganger til FM eller AM vises på skjermen.
FM (MHz) = eldig høy frekvens, AM (KHz) =
Medium bølgelengde
• Still inn kanalene ved å trykke på TUNING+/
TUNING- knappene (2). Skjermen vil vise
radiofrekvensen og, til venstre, radio kanalen.
• Stereokontrollampen (på skjermen) er opplyst
bare når det valgte programmet blir mottatt
i stereokvalitet. Hvis signalet er for dårlig og
støyende i det mottatte programmet, vil det
blinke. Prøv å forbedre mottakerforholdene
med innstillingen eller ved å trekke ut an-
tenna.
Norsk
SRC 4321 CD IM all languages 09247 47
SRC 4321 CD IM all languages 09247 47 2008-9-30 18:18:51
2008-9-30 18:18:51
Side: 47
48
• For å motta AM signal er en a-ntenne inklud-
ert med apparatet. Apparatet kan justeres på
signal ved å vri på det. I denne frekvensen
kan signalet bare sendes i mono modus.
Alarm Funksjon
Still alarmen
Du kan stille inn to alarmtider, fortsett som
følgende:
• Trykk inn SET AL1 knappen (3). Den innstilte
alarmtiden blinker på skjermen.
• Nå, trykk og hold inn HR og MIN knappen
(7/6) for å stille inn den ønskede alarmtiden.
Merk:
Tallene slutter å blinke etter ca. 8 sekunder og
den nåværende tiden på skjermen er lagret.
• Trykk inn AL1 knappen (12); skjermen vil vise
ALARM1 og still inn alarmtiden. Den første
alarmtiden er aktivert.
Still andre alarm:
• Trykk inn SET AL2 knappen (5). Den innstilte
alarmtiden blinker på skjermen.
• Nå, trykk og hold inn HR og MIN knappen
(7/6) for å stille inn den ønskede alarmtiden.
Merk:
Tallene slutter å blinke etter ca. 8 sekunder og
den nåværende tiden på skjermen er lagret.
• Trykk inn AL2 knappen (4); skjermen vil vise
ALARM2 og still inn alarmtiden. Den andre
alarmtiden er aktivert.
Trykk inn SATNDBY (POWER) knappen for å
slå av alarmen til neste dag.
Deaktiver Alarm
• For å deaktivere den første alarmen, trykk
AL1 knappen (12) gjentatte ganger inntil
ALARM1 slåes av på skjermen.
• For å deaktivere den andre alarmen, trykk
AL2 knappen (4) gjentatte ganger inntil
ALARM2 slåes av på skjermen.
Våkne opp til radio
• Trykk på STANDBY (POWER) knappen for å
slå av apparatet etter å ha satt alarmen.
• Trykk på AL1 eller AL2 knappen gjentatte
ganger til RADIO vises på skjermen. Det
nåværende signalet vil vises. Trykk på
TUNING+/TUNING- (2) for å stille inn en an-
nen radio stasjon.
Merk:
Du har 8 sekunder på å stille inn en ny
radiostasjon før frekvensen blir lagret.
• Radioen slår seg automatisk på ved den
innstilte alarmtiden og den valgte radiostas-
jonen blir spilt. Volumet øker gradvis
Våkne opp til Buzzer
• Trykk på STANDBY (POWER) knappen for å
slå av apparatet etter å ha stilt inn alarmen.
• Trykk på AL1 eller AL2 knappen gjentatte
ganger til BUZZER vises på skjermen.
• Radioen starter automatisk med buzzeren i
stedet for radiostasjonen ved den inntilte alar-
mtiden. Volumet øker gradvis
Våkne opp til iPod
• Koble til iPoden til iPod tilkoplingen.
Merk:
Bruk en forskjellig tilkoplings adapter for å
sørge for en ordentlig tilkopling til din iPod.
• Trykk på AL1 eller AL2 knappen gjentatte
ganger til ”iPod” vises på skjermen. Forsikker
deg om at iPoden er ordentlig tilkoplet.
• iPoden starter i det innstilte modus til den
ønskede alarmtiden. Volumet øker gradvis
Merk:
• Følg din iPods brukermanual for å velge din
ønskede modus.
• Hvis iPoden ikke er tilkoplet vil apparatet
vekke deg med BUZZER modus.
Slumre Funksjon
Trykk på SNOOZE/SLEEP knappen (8) for å
deaktiver alarmen i ca. 10 minutter.
Norsk
SRC 4321 CD IM all languages 09248 48
SRC 4321 CD IM all languages 09248 48 2008-9-30 18:18:52
2008-9-30 18:18:52
Side: 48
49
Slå av alarmen
Trykk inn STANDBY (POWER) knappen for å
slå av alarmen til neste dag.
Sovetimer (SNOOZE/SLEEP
knapp (8/26))
I løpet av PÅ modusen kan du automatisk sette
på sovetiden i 15-minutters intervaller mellom
90 og 15 minutter; etter denne perioden vil
apparatet gå inn i strandby modus. Trykk på
denne knappen gjentatte ganger til det har gått
ønsket tid. SLEEP vises dersom funksjonen er
aktivert. Ette r den bestemte tiden vil apparatet
automatisk slåes av.
Etter å ha stilt inn sovetiden trykk inn SNOOZE/
SLEEP for å forandre innstilingene.
Trykk på STANDBY (POWER) knappen for å
stoppe funksjonen.
Spill musikk fra iPod
(iPod ikke med)
1. Koble til iPoden til iPod tilkoplingen (1).
2. Trykk på STANDBY (POWER) knappen
(13/27) for å starte apparatet. Trykk på
FUNCTION knappen (11/20) gjentatte
ganger hvis iPod modusen ikke automatisk
blir valgt.
3. Trykk på knappen (22) for å spille
musikk.
4. Følg brukermanualen til iPoden for videre
bruk.
Forsiktig:
Gå tilbake til radiomodus før du kopler fra din
iPod for å unngå skader på din iPod.
Beskrivelse av iPod kontroller
(22)
Du kan pause og fortsette musikkavspilling.
Trykk igjen for å fortsette musikkavspilling.
Norsk
(21)
Trykk 1 x = Start sangen på nytt fra
begynnelsen.
Trykk 2 x = Gå til den forrige sangen.
Trykk 3 x = Gå til sangen før den forrige
sangen, og osv. Trykk og hold ned
under avspilling for å søke
gjennom sangen i revers.
(21)
Trykk for å hoppe over til neste sang og den
neste etter det. Trykk og hold ned under avspill-
ing for å søke gjennom sangen forover.
iPod lading
Etter tilkopling av iPoden til iPod stasjonen vil
batteriene til iPoden bli ladet. Apparatet må
være tilkoplet hovedstrømmen og må være i
STANDBY (POWER) modus.
Merk:
• Bruk en forskjellig tilkoplingsadapter for å
forsikre en ordentlig tilkopling til din iPod.
• Ikke alle iPod varianter kan bruke lademo-
dusen.
LINE IN støpsel (17)
Tilknytt hvilken som helst analog avspillingskil-
de som MP3 spiller, CD spiller, osv. Avspilling
skjer via høytalerne til apparatet.
1. Kople til det eksterne apparatet via en
3.5mm stereo plugg i LINE IN støpselet.
Apparatet vil automatisk bytte til AUX modus.
2. Till inn volumnivået med VOL+/VOL–
knappene (14/24) og lytt til musikk fra det
eksterne apparatet via høytalerne til dette
apparatet.
3. Du vil finne videre instruksjoner i brukerman-
ualen til ditt eksterne apparat.
Merk:
Still inn lydnivået på det eksterne apparatet til
et fornuftig nivå.
SRC 4321 CD IM all languages 09249 49
SRC 4321 CD IM all languages 09249 49 2008-9-30 18:18:52
2008-9-30 18:18:52
Side: 49
50
Rengjøring
• Før rengjøring, koble fra strømforsyningen.
• Rengjør apparatet med en myk fuktig klut
uten vaskemidler.
• Senk ikke apparatet i vann.
Tekniske spesifikasjoner
Modell:...............................................SRC 4321
Strømforsyning: Ekstern strømadapter
Inngang:................................ AC 230V – 50 Hz
Utgang:...................................... DC 15V / 1.5 A
Polaritet: ..............................................
Reservebatteri:.....................2 x 1.5V, R03, AAA
Nytteeffekt:..................................30 Watt PMPO
Beskyttelsesklasse:..........................................II
Radio:
Frekvensområde:.................FM 87.5 ~ 108MHz
..................AM 522 ~ 1620kHz
Reservert mot teknisk modifikasjoner
Dette apparatet følger de nåværende CE direk-
tivene, som elektromagnetisk kompatibilitet og
spenningsdirektiver og er produsert i overens-
stemmelse med de siste sikkerhetsregulerin-
gene.
Kan endres uten forhandsvarsel!
Norsk
SRC 4321 CD IM all languages 09250 50
SRC 4321 CD IM all languages 09250 50 2008-9-30 18:18:53
2008-9-30 18:18:53

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om AEG SRC 4321 ennå.

Spør et spørsmål om AEG SRC 4321

Har du et spørsmål om AEG SRC 4321 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for AEG SRC 4321. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med SRC 4321 AEG så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.