AEG SR 4322 CD/MP3 manual

Vis en manual for AEG SR 4322 CD/MP3 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

 • Merke: AEG
 • Produkt: CD-spiller
 • Model/navn: SR 4322 CD/MP3
 • Filtype: PDF
 • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Polsk, Russisk, Norsk, Ungarsk

Innholdsfortegnelse

Side: 40
Norsk 41
Generelle sikkerhetsanvisninger
Les nøye gjennom bruksanvisningen før du tar apparatet
i bruk. Ta godt vare på bruksanvisningen, garantibe-
viset, kassalappen og helst også esken med innvendig
emballasje. Gis apparatet videre til en tredjeperson, må
bruksanvisningen også følge med.
• For å unngå fare for brann eller støt bør du ikke
utsette apparatet for regn eller fuktighet. Ikke bruk
apparatet i umiddelbar nærhet til vann (f.eks. på
badet, ved et badebasseng, i en fuktig kjeller).
• Apparatet må kun brukes til det tiltenkte formålet.
• Apparatet må kun kobles til en forskriftsmessig
installert stikkontakt. Pass på at den oppgitte
spenningen stemmer overens med spenningen i
stikkontakten.
• Sørg for riktig polaritet og spenning ved bruk av
eksterne strømadaptere, legg alltid batterier inn riktig
vei.
• Sett apparatet slik at ventilasjonsåpningene ikke blir
tildekket.
• Åpne aldri apparathuset. Feilaktige reparasjoner
kan medføre stor fare for brukeren. Ved skader på
apparatet, spesielt på strømledningen, må du ikke
lenger bruke det, men få det reparert av en fagmann.
Kontroller strømledningen regelmessig for å se etter
eventuelle skader.
• De eneste som har tillatelse til å skifte ut en defekt
strømledning, er produsenten, vår kundeservice eller
en lignende kvalifisert person. Ledningen skal da byttes
ut med en tilsvarende strømledning, for å unngå fare.
• Ikke bruk apparatet lenger, trekk støpselet ut av
stikkontakten eller ta ut batteriene.
Disse symbolene kan ev. finnes på apparatet. De skal
henvise til følgende:
Lyn-symbolet skal gjøre brukeren oppmerk-
som på deler inni apparatet som har farlig høy
spenning.
Symbolet med utropstegn skal gjøre brukeren
oppmerksom på viktige betjenings- eller ved-
likeholdstips i de medfølgende papirene.
På apparater med dette symbolet foregår den
optiske avlesningen av CD-en med en “klasse
1-laser”. De innebygde sikkerhetsbryterne
skal forhindre at brukeren blir utsatt for
farlige laserstråler som ikke er synlige for det
menneskelige øyet, når CD-spilleren er åpen.
Disse sikkerhetsbryterne bør aldri kortsluttes eller mani-
puleres med, det kan medføre fare for at du blir utsatt
for laserstrålene.
Barn og skrøpelige personer
• La aldri emballasjedeler ligge innenfor barns rekke-
vidde (plastposer, kartong, styropor, osv.).
ADVARSEL!
Ikke la små barn leke med plast. De kan kveles!
• Pass på at apparatet kun brukes under oppsikt for å
beskytte barn og skrøpelige personer mot faren for
elektrisk støt. Apparatet er ikke et leketøy. Ikke la
små barn leke med det.
Symboler i denne bruksanvisningen
Informasjon som er viktig for din sikkerhet, er merket
spesielt. Følg alltid denne informasjonen for å unngå
ulykker og skader på apparatet:
ADVARSEL:
Advarer mot helsefarer og viser mulig skaderisiko.
OBS:
Viser til mulige farer for apparatet eller andre gjenstander.
 TIPS: Uthever tips og informasjon for deg.
Spesielle sikkerhetsanvisninger
Dette apparatet har en laser i
klasse 1.
Oversikt over betjeningselementene
1 Teleskopantenne
2 Håndtak
3 CD-spiller
4 TUNING-bryter
5 Båndvelger (FM.ST / FM / AM)
6 Flik til å åpne CD-spilleren med
(OPEN/CLOSE)
7 Bryter for funksjonsvalg
(OFF / CD/MP3/USB / RADIO)
8 VOLUME (volumkontroll)
9 STOP knapp
10 SKIP- knapp (søking tilbake)
11 SKIP+ knapp (søking framover)
12 IR Føler for fjernbetjeningen
13 LCD-display
14 Kontrollampe FM.ST
15 ALBUM knapp (et album opp)
16 PROG knapp (lagring)
17 MODE knapp
(gjentakelse/tilfeldig avspilling)
18 Høyttalere
19 USB tilkobling
20 PLAY/PAUSE knapp (avspillings-/pause)
21 Kortspor
Bakside
22 SET knapp (Klokkeslett)
23 HOUR knapp (Timer)
24 MIN knapp (Minutter)
05-SR 4322 CD_MP3_AEG.indd 41
05-SR 4322 CD_MP3_AEG.indd 41 09.09.2008 16:39:19 Uhr
09.09.2008 16:39:19 Uhr
Side: 41
Norsk
42
25 PHONES Tilkobling til hodetelefoner
26 AC Strømtilkobling
27 Batterirom
Fjernbetjening
1 II knapp (avspillings-/pause)
2 PROGRAM knapp (lagring)
3 SKIP+/SKIP- knapper
(søking framover/tilbake)
4 ALBUM UP knapp (et album opp)
5 +10 TRACK knapp
6 MODE knapp
7 STOP knapp
Hensiktsmessig bruk
Dette apparatet er beregnet for
• mottak av radiokanaler
• avspilling av lyd-/MP3-CD-er/filer.
Det er utelukkende ment for dette formål og må bare
brukes til dette. Det må kun brukes på den måten som er
beskrevet i denne bruksanvisningen. Apparatet må ikke
brukes kommersielt.
Enhver annen bruk gjelder som ikke hensiktsmessig, og
kan føre til skader på apparatet og også på personer.
ETV – Elektro-Technische Vertriebsgesellschaft mbH
overtar ikke ansvar for skader som oppstår på grunn av
ikke hensiktsmessig bruk.
Ta i bruk apparatet / Innføring
• Les nøye gjennom bruksanvisningen før du tar anleg-
get i bruk!
• Velg et egnet sted der apparatet kan stå. Et tørt,
jevnt og sklisikkert underlag der det er enkelt å bruke
apparatet, egner seg godt.
• Sørg for at apparatet blir tilstrekkelig ventilert!
• Fjern eventuell beskyttelsesfolie fra displayet.
Strømforsyning
• Koble den vedlagte ledningen (se ev. batterirom
(27)) til en forskriftsmessig installert jordet kontakt,
230 V / 50 Hz, og strømtilkoblingen AC ~ (26) på
baksiden av apparatet.
• Sjekk at nettspenningen stemmer med opplysningene
på merkeplaten.
Stille inn klokka (i standby-modus (OFF))
• Hold inne SET-knappen (22).
• Trykk på HOUR-knappen (23) for å stille inn timene.
Hold knappen inne til du får fram ønsket time.
• For å stille inn minuttene trykker du på MIN-knappen
(24). Hold knappen inne til du får fram ønsket antall
minutter.
• Klokkeslettet lagres automatisk.
 TIPS:
Klokka har 12-timers visning.
AM = formiddag; PM = ettermiddag.
 TIPS:
Lagring/anvisning av klokkeslettet går tapt når
strømforsyningen avbrytes. Ønsker du at klokkeslettet
vises også når strømmen er avbrutt, må du legge inn to
batterier av typen UM2/R14 1,5 V i fordypningen i bat-
terihuset (batterier er ikke del av leveringsinnholdet).
Åpne batterihusdekselet på apparatets underside.
Legge inn batterier (batterier leveres ikke med)
• Åpne lokket på batterirommet (27) på undersiden.
• Legg inn 6 batterier av typen UM 2/R14 1,5 V. Pass på
at de ligger riktig vei (se bunnen av batterirommet)!
• Hvis apparatet blir stående utbrukt over lengre tid,
bør du ta ut batteriene for å unngå at det “renner ut”
batterisyre.
• Lukk batterirommet.
 TIPS:
Hvis du har koblet til en strømledning, kobles batterie-
ne automatisk ut.
OBS:
• Det er ikke tillatt å bruke forskjellige batterityper
eller nye og brukte batterier sammen.
• Batterier hører ikke hjemme i husholdningsavfallet.
Brukte batterier skal leveres på ansvarlige oppsam-
lingssteder eller hos en forhandler.
ADVARSEL:
Ikke utsett batterier for sterk varme eller direkte sollys.
Kast aldri batterier på åpen flamme. Da kan det oppstå
eksplosjonsfare!
Transportsikring CD-spiller
• Åpne CD-spilleren (3) ved å trekke opp dekselet etter
fliken (6).
• Fjern eventuell transportsikring fra CD-spilleren før
du tar den i bruk.
Hodetelefonplugg (25)
Bruk hodetelefoner med en 3,5 mm stereo hannplugg.
Denne stikker du inn i tilkoblingen til hodetelefoner,
PHONES. Høyttalerne kobles ut.
Volum
Du kan stille inn ønsket lydstyrke med VOLUME /-knap-
pen (8).
Slå av
Apparatet er slått av når funksjonsbryteren (7) står i
posisjonen OFF. Klokkeslettet vises. Trekk deretter ut
støpselet.
05-SR 4322 CD_MP3_AEG.indd 42
05-SR 4322 CD_MP3_AEG.indd 42 09.09.2008 16:39:20 Uhr
09.09.2008 16:39:20 Uhr
Side: 42
Norsk 43
USB-tilkobling (19)
Dette apparatet er produsert i henhold til de siste teknis-
ke utviklingene på USB-området, men i dag tilbys det
så mange forskjellige typer USB-lagringsmedier at det
dessverre ikke er mulig å sikre full kompatibilitet med alle
slike medier. På grunn av dette, kan det i sjeldne tilfeller
oppstå problemer med avspilling av USB-lagringsmedia.
Dette skyldes ikke feil på apparatet.
1. Sett funksjonsbryteren (7) i posisjonen CD/MP3/USB.
2. Hold II PLAY/PAUSE-tasten (20/1) trykt inn for å
velge USB-modus. Det står USB på displayet.
3. Koble til et USB-lagringsmedium. Etter noen sekun-
der vises rask totalt antall titler, deretter begynner
avspillingen. På displayet vises den aktuelle sangen,
anvisningen MP3 og USB.
Se avsnittet “Spille av CD-er/MP3” for hvordan spilleren
betjenes”.
 TIPS:
Hvis det samtidig ikke er noen CD i CD-spilleren, velges
USB-tilkoblingen automatisk.
OBS:
Før du fjerner USB-lagringsenheten, må du sette
funksjonsvelgeren (7) i posisjonen RADIO.
Kortspor (21)
1. Hvis du vil spille av data fra et SD/MMC-kort, setter
du kortet inn i kortåpningen.
2. Sett funksjonsbryteren (7) i posisjonen CD/MP3/USB.
3. Hold II PLAY/PAUSE-tasten (20/1) trykt inn for å
velge CARD-modus. Det står CARD på displayet. Etter
noen sekunder vises raskt totalt antall titler, deretter
begynner avspillingen. På displayet vises den aktuelle
sangen, anvisningen MP3 og CARD.
Se avsnittet “Spille av CD-er/MP3” for hvordan spilleren
betjenes.
 TIPS:
• Hvis et USB-lagringsmedium også er tilkoblet, er
det ikke mulig å velge minnekortet.
• Hvis det samtidig ikke er noen CD i CD-spilleren,
velges kortsporet automatisk.
Høre radio
1. Sett funksjonsbryteren (7) i posisjonen RADIO.
2. Velg ønsket frekvensbånd ved hjelp av båndvalgtasten (5).
Kortbølge (stereo) = FM ST., Kortbølge = FM,
mellombølge = AM (Mono)
3. Still inn ønsket stasjon med TUNING-bryteren (4).
4. Kontrollampen FM.ST (14) lyser bare når du har valgt
kortbølge stereo og mottar stasjonen i stereokvalitet.
Hvis mottaket er for svakt og det er støy på stas-
jonen, står lyset og flimrer. Hvis mottaket er dårlig,
anbefaler vi å koble om til FM.
5. Hvis du hører FM-radio, trekker du ut teleskopanten-
nen (1) og vrir på den for å forbedre mottaket.
6. Det er integrert en antenne i apparatet til mottak av
AM-stasjoner. Du kan stille inn apparatet mot stas-
jonen ved å vri og flytte på det. I dette frekvensbån-
det sendes programmene bare i “mono”.
Spille av CD-er/MP3
Slik spiller du av en CD
1. Sett funksjonsbryteren (7) i posisjonen „CD/MP3/
USB“. Klokkeslettet vises.
2. Åpne CD-spilleren (3) ved å trekke opp dekselet etter
fliken (6).
3. Legg inn en lyd-CD med den trykte siden. Legg CD-en
på sentreringskjeglen slik at den går mekanisk i lås,
og lukk deretter dekselet til CD-spilleren.
4. Etter noen sekunder vises totalt antall sanger/spor i
displayet.
5. CD-en spilles da av fra første spor. Den aktuelle
sangen og visningen / MP3 vises på displayet.
6. For å ta ut en CD trykker du på STOP-knappen (9/7),
åpner CD-spilleren og løfter CD-en forsiktig opp.
Hold alltid CD-dekselet lukket.
 TIPS:
• Når det byttes til en annen mappe for CD-er i MP3-
format med mappe, vises 001 for den første sangen
i den nye mappen.
• Hvis en disk legges inn gal vei eller det ikke er lagt
inn noen disk, blinker meldingen „- - -“, og på
displayet vises „no“ (nei).
• På grunn av det store mangfoldet som finnes av
programvare og CD-medier, kan vi ikke garantere at
brente CD-er kan spilles av.
Beskrivelse av CD-knappene
 TIPS:
Noen av knappene finner du både på apparatet og
på fjernkontrollen. Likelydende knapper har samme
funksjon.
II PLAY/PAUSE (20)
Raskt trykk:
Du kan avbryte avspillingen kort og starte den igjen.
På displayet blinker symbolet . Trykker du en gang til,
starter avspillingen igjen.
Langt trykk:
Velger USB-tilkoblingen eller kortsporet.
05-SR 4322 CD_MP3_AEG.indd 43
05-SR 4322 CD_MP3_AEG.indd 43 09.09.2008 16:39:20 Uhr
09.09.2008 16:39:20 Uhr
Side: 43
Norsk
44
SKIP+/SKIP- (11/10/3)
Mens en lyd-CD eller en CD i MP3-format går:
Med SKIP + kan du hoppe til neste spor, sporet etter der
igjen osv.
• Hvis du holder knappen inne, starter et sporsøk.
SKIP --knappen kan brukes på følgende måter:
1 x trykk = Hopper til forrige spor.
2 x trykk = Spiller sangen før der igjen osv. Holder
du knappen inne, starter et sporsøk.
 TIPS:
Når det byttes til en annen mappe for CD-er i MP3-
format med mappe, vises 001 for den første sangen i
den nye mappen.
STOP (9/7)
CD-en stanses.
MODE (17/6)
Mens en lyd-CD eller en CD i MP3-format går:
1x trykk = (REP lyser) den aktuelle sangen gjentas
hele tiden.
2x trykk = ( ALL lyser) hele CD-en gjentas.
3x trykk = på displayet vises RAND og første
sangnummer, som blir spilt av først.
Alle sporene spilles av i tilfeldig rek-
kefølge.
4x trykk = alle funksjonene oppheves og CD-en
spilles videre i normal modus.
Bare for CD-er i MP3-format
1x trykk = den låten som spilles for øyeblikket
gjentas kontinuerlig (i displayet vises
REP).
2x trykk = den valgte mappen for MP3 CD
repeteres om og om igjen (i displayet
vises REP ALBUM). Mappene kan velges
enkeltvis ved hjelp av ALBUM UP
tasten (15/4).
3x trykk = hele CDen gjentas kontinuerlig
(i displayet vises ALL).
4x trykk = på displayet vises RAND, MP3 og
første sangnummer, som blir spilt av
først. Alle sporene spilles av i tilfeldig
rekkefølge.
5x trykk = Funksjonen deaktiveres og CDen spilles
i normal modus.
ALBUM UP (15/4)
Trykk på denne knappen under avspillingen for å skifte til
mappen under. Visningen, f.eks. ALBUM 001, blinker kort.
Deretter spilles CD-en av automatisk. Hvis du trykker
på knappen i stopp-modus, blinker også visningen på
displayet. Start deretter avspillingen med knappen
II PLAY/PAUSE.
+10 TRACK (5 på fjernbetjeningen)
Trykk på denne tasten for å hoppe 10 titler fram (så sant
det er mer enn 10 titler lagret på CD-en).
Programmert avspilling
Gjør det mulig å programmere en ønsket rekkefølge av
sanger.
1. Trykk på STOP-knappen (9/7).
2. Trykk på PROG(RAM)-knappen (16/2). I displayet
blinker “P01” (lagringsplass) og indikatoren PROG.
Velg ønsket spor med SKIP+/SKIP- -knappene
(11/10/3) og trykk på PROG(RAM)-knappen en gang
til. Indikatoren i displayet skifter over til lagringsplass
P02.
 TIPS:
• Ved CD-er i MP3-format velges kun titlene i den
aktuelle mappen. Trykk på ALBUM UP-tasten
(15/4) for å bytte mappe.
• Når det byttes til en annen mappe for CD-er
i MP3-format med mappe, vises 001 for den
første sangen i den nye mappen.
3. Velg neste spor med SKIP+/SKIP- -knappene og trykk
en gang til på PROG(RAM)-knappen. Gjenta dette til
du har valgt alle de sporene du vil ha med.
4. Trykk på II PLAY/PAUSE-knappen (20/1). Avspil-
lingen starter. På displayet vises det første valgte
tittelnummeret, og anvisningen eller MP3 og
PROG lyser. Med denne knappen kan du også avbryte
programmet kort.
5. Trykker du en gang på STOP-knappen, stoppes avspil-
lingen, men programmet blir liggende.
6. For å spille av programmet på nytt, trykker du på
II PLAY/PAUSE-tasten.
7. For å slette kanalen trykker du i stopp-modus først
på PROG(RAM)-tasten og deretter på STOP-tasten.
Indikatoren PROG slukkes.
Apparatet stopper automatisk etter at alle de program-
merte titlene er avspilt. Anvisningen PROG slukker, og
den programmerte rekkefølgen slettes fra minnet.
Du kan også kombinere de programmerte sporene med
REPEAT-funksjonen. Etter at du har programmert og har
startet apparatet, trykker du inntil 3 x på MODE-knappen
(17/6). Funksjonene kan brukes slik det er beskrevet
under avsnittet „MODE)“.
05-SR 4322 CD_MP3_AEG.indd 44
05-SR 4322 CD_MP3_AEG.indd 44 09.09.2008 16:39:20 Uhr
09.09.2008 16:39:20 Uhr
Side: 44
Norsk 45
Avspilling av musikk i MP3-format
Med dette apparatet kan du spille av musikkstykker i
MP3-format. Apparatet støtter dessuten de alminnelige
CD-typene: CD, CD-RW, CD-R.
Med dette apparatet kan du spille av MP3-CD-er. På slike
CD-er kan inntil 200 spor lagres komprimert. Apparatet
gjenkjenner en MP3-CD automatisk (på displayet vises
totalt antall spor MP3). For å spille av disse CD-ene går
du fram slik det er beskrevet for avspilling av CD-er/MP3.
Du kan programmere spor på samme måte som det er
beskrevet under “Programmert avspilling”.
NB!
Det finnes mange brenne- og komprimeringsmetoder, og
det er kvalitetsforskjell på ferdigkjøpte CD-er og brente
CD-er.
I tillegg følger ikke musikkindustrien noen fast standard
(kopisperre).
Derfor kan det i sjeldne tilfeller oppstå problemer ved
avspilling av CD-er og MP3-disker. Dette skyldes ikke feil
på apparatet.
Rengjøring og vedlikehold
• Trekk ut støpselet før rengjøring.
• Utvendige flekker kan du tørke bort med en lett
fuktig klut uten tilsetningsmidler.
Utbedring av feil
Symptomer Årsak Løsning
Det går ikke an å
spille av CD-er.
Det er enten ikke
lagt inn noen CD
eller den er lagt
inn galt.
Forsikre deg om
at disken er lagt
inn med etiketten
opp.
For svake bat-
terier.
Legg inn nye
batterier eller
koble apparatet
til strøm.
CD-en hopper
under avspilling.
Kontroller om det
er fingeravtrykk,
smuss eller riper
på disken.
Rengjør den med
en myk klut fra
midten og utover.
Minnekortet spil-
les ikke av eller
kan ikke velges.
Et USB-lagrings-
medium er også
tilkoblet.
Fjern USB-
lagringsmediet.
Tekniske data
Modell: ............................................................... SR 4322 CD/MP3
Spenningsforsyning:................................................230 V, 50 Hz
Batteridrevet:......................................6 x 1,5 V, type UM2/R14
Inngangsstrøm:.........................................................................18 W
Beskyttelsesklasse:..........................................................................ΙΙ
Nettovekt:................................................................................ 2,0 kg
Radiodel:
Frekvensområder:........ultrakortbølge / FM 87,5 ~ 108,0 MHz
..............mellombølge / AM 530 ~ 1640 kHz
Dette apparatet har blitt testet i henhold til alle aktuelle
CE-retningslinjer som det rammes av, f.eks. elektro-
magnetisk toleranse og direktiver om lavspenning. Det
er laget i henhold til dagens nyeste sikkerhetstekniske
forskrifter.
Med forbehold om tekniske endringer!
05-SR 4322 CD_MP3_AEG.indd 45
05-SR 4322 CD_MP3_AEG.indd 45 09.09.2008 16:39:21 Uhr
09.09.2008 16:39:21 Uhr

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om AEG SR 4322 CD/MP3 ennå.

Spør et spørsmål om AEG SR 4322 CD/MP3

Har du et spørsmål om AEG SR 4322 CD/MP3 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for AEG SR 4322 CD/MP3. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med SR 4322 CD/MP3 AEG så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.