AEG MRC 4109 manual

Vis en manual for AEG MRC 4109 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: AEG
  • Produkt: Klokkeradio
  • Model/navn: MRC 4109
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Polsk, Norsk, Ungarsk, Russisk, Tjekkisk

Innholdsfortegnelse

Side: 22
Norsk 23
Generelle sikkerhetsanvisninger
Les nøye gjennom bruksanvisningen før du tar apparatet
i bruk. Ta godt vare på bruksanvisningen, garantibe-
viset, kassalappen og helst også esken med innvendig
emballasje. Gis apparatet videre til en tredjeperson, må
bruksanvisningen også følge med.
• For å unngå fare for brann eller støt bør du ikke
utsette apparatet for regn eller fuktighet. Ikke bruk
apparatet i umiddelbar nærhet til vann (f.eks. på
badet, ved et badebasseng, i en fuktig kjeller).
• Apparatet må kun brukes til det tiltenkte formålet.
• Apparatet må kun kobles til en forskriftsmessig
installert stikkontakt. Pass på at den oppgitte
spenningen stemmer overens med spenningen i
stikkontakten.
• Sørg for riktig polaritet og spenning ved bruk av
eksterne strømadaptere, legg alltid batterier inn riktig
vei.
• Sett apparatet slik at ventilasjonsåpningene ikke blir
tildekket.
• Åpne aldri apparathuset. Feilaktige reparasjoner
kan medføre stor fare for brukeren. Ved skader på
apparatet, spesielt på strømledningen, må du ikke
lenger bruke det, men få det reparert av en fagmann.
Kontroller strømledningen regelmessig for å se etter
eventuelle skader.
• De eneste som har tillatelse til å skifte ut en defekt
strømledning, er produsenten, vår kundeservice eller
en lignende kvalifisert person. Ledningen skal da byttes
ut med en tilsvarende strømledning, for å unngå fare.
• Ikke bruk apparatet lenger, trekk støpselet ut av
stikkontakten eller ta ut batteriene.
Disse symbolene kan ev. finnes på apparatet. De skal
henvise til følgende:
Lyn-symbolet skal gjøre brukeren oppmerk-
som på deler inni apparatet som har farlig høy
spenning.
Symbolet med utropstegn skal gjøre brukeren
oppmerksom på viktige betjenings- eller ved-
likeholdstips i de medfølgende papirene.
Barn og skrøpelige personer
• La aldri emballasjedeler ligge innenfor barns rekke-
vidde (plastposer, kartong, styropor, osv.).
ADVARSEL!
Ikke la små barn leke med plast. De kan kveles!
• Pass på at apparatet kun brukes under oppsikt for å
beskytte barn og skrøpelige personer mot faren for
elektrisk støt. Apparatet er ikke et leketøy. Ikke la
små barn leke med det.
Symboler i denne bruksanvisningen
Informasjon som er viktig for din sikkerhet, er merket
spesielt. Følg alltid denne informasjonen for å unngå
ulykker og skader på apparatet:
ADVARSEL:
Advarer mot helsefarer og viser mulig skaderisiko.
OBS:
Viser til mulige farer for apparatet eller andre gjenstan-
der.
 TIPS: Uthever tips og informasjon for deg.
Spesielle sikkerhetsanvisninger
• Ikke bruk apparatet på ekstremt varme, kalde, støv-
fylte eller fuktige steder.
• Velg et egnet sted der apparatet kan stå. Et tørt,
jevnt og sklisikkert underlag der det er enkelt å bruke
apparatet, egner seg godt.
• Sørg for at apparatet blir tilstrekkelig ventilert!
• Ikke dekk til noen av ventilasjonsåpningene med
gjenstander som blader, duker, gardiner e.l.
• Ikke ta på støpselet eller ledningen med våte hender.
• Hold støpselet unna varme apparater.
• Ikke sett tunge gjenstander på ledningen.
• Hold apparatet unna blomstervaser, badekar, vasker
osv. Hvis det kommer fuktighet inn i apparatet, kan
det føre til alvorlige skader.
Oversikt over betjeningselementene
1 Time-knapp (HOUR)
2 Minutt-knapp (MIN)
3 Funksjonsknapp for tidsinnstilling (TIME)
4 Funksjonsknapp for vekketid (ALARM)
5 Funksjonsknapp for forsinket utkobling
(SLEEP)
6 FM/AM Båndvelger
7 Funksjonsbryter (AUTO/OFF/ON)
Ta i bruk apparatet
Stikk støpselet inn i en forskriftsmessig installert jordet
kontakt, 230 V, 50 Hz.
Sendereinstilling
1. Sett båndvelgeren (6) i posisjon FM eller AM, alt etter
hvilket frekvensbånd du ønsker å høre på.
Kortbølge = FM, Mellombølge = AM.
2. Skyv funksjonsbryteren (7) til posisjonen ON.
3. Funksjonen tuningregulator (befinner seg på ap-
paratets høyre side): Vri på tuningregulatoren for å
stille inn en sender. Senderskalaen viser den avstemte
frekvensen.
05-MRC 4109 AEG.indd 23
05-MRC 4109 AEG.indd 23 03.07.2008 8:28:32 Uhr
03.07.2008 8:28:32 Uhr
Side: 23
Norsk
24
4. Dersom mottaket er for dårlig, må du forandre posis-
jonen til kasteantennen for å forbedre mottaket.
5. Det er integrert en antenne i apparatet til mottak av
AM-stasjoner. Apparatet kan stilles inn på senderen
ved å forandre posisjonen.
Volum
Med volumkontrollen VOLUME (på apparatets venstre
side) kan du stille inn ønsket lydstyrke.
Stille inn tiden (24 h)
Timer: Trykk på TIME-knappen (3) og samtidig
på HOUR-knappen (1).
Minutter: Trykk på TIME-knappen (3) og samtidig
på MIN-knappen (2).
Stille inn vekketiden (24 h)
Timer: Trykk på ALARM-knappen (4) og
samtidig på HOUR-knappen (1).
Minutter: Trykk på ALARM-knappen (4) og
samtidig på MIN-knappen (2).
Vekking med radio
Etter at du har stilt inn vekketiden og valgt en radio-
senter, skyver du funksjonsbryteren (7) til posisjonen
AUTO. Symbolet „쎲“ lyser på displayet.
 TIPS:
Når den angitte vekketiden inntreffer, slår radioen seg
på. Den utvalgte senderen høres med det volumet som
er stilt inn.
Vekking med summer
• Hvis du ikke vil bli vekket med radiosignalet, vrir du
VOLUME-kontrollen (på apparatets venstre side) til
posisjonen „Buzzer“. Hør at den går tydelig i lås.
• I stedet for radiosignalet høres nå en signaltone når
den angitte vekketiden inntreffer.
Slå av vekkesignalet
For å slå av vekkesignalet, må du skyve funksjonsbryteren
(7) til posisjonen OFF.
Automatisk vekkeintervall
SNOOZE/LIGHT-tasten betjener du ved å trykke oppå
kulens hus. Den automatisk innstilte vekkefunksjonen
kan slås av i ca. 8 minutter med SNOOZE/LIGHT-knappen
(oppe).
Lysfunksjon (LIGHT)
På apparatets bakside kan du stille inn driftstiden til
det innebygde blå lyset med lysbryteren (LIGHT). Du kan
velge mellom varig drift (ON) og 8 sekunders (8s) lystid.
Slå av
Apparatet er slått av når funksjonsbryteren (7) står i
posisjonen “OFF”.
Forsinket utkobling
Funksjonen forsinket utkobling kan du bruke i bryterpo-
sisjonene AUTO og OFF.
• Ved å trykke på SLEEP-tasten (5), slår radioen seg av
etter 59 minutter, eller eventuelt 1 time 59 minutter.
Du kan justere utkoblingstiden ved samtidig å trykke
på SLEEP-knappen og hhv. HOUR-knappen (1) eller
MIN-knappen (2).
• Med SNOOZE/LIGHT-knappen (oppe) kan du oppheve
denne funksjonen igjen.
Legge inn batteri
(Batterier leveres ikke med)
Hvis det skulle oppstå et strømbrudd, eller hvis støpselet
trekkes ut av stikkontakten, beholdes innstillingene
dersom du har lagt inn et reserverbatteri.
1. Åpne batterirommet på undersiden.
2. Koble et 9 volts batteri (E-block) til tilkoblingen. Sørg
for at det ligger riktig vei.
3. Lukk batterirommet igjen.
4. Hvis apparatet ikke blir brukt over lengre tid, bør
du ta batteriet ut av apparatet for å unngå at det
“renner ut” batterisyre.
OBS:
Batterier hører ikke hjemme i husholdningsavfallet.
Brukte batterier skal leveres på ansvarlige oppsamlings-
steder eller hos en forhandler.
ADVARSEL:
Ikke utsett batterier for sterk varme eller direkte sollys.
Kast aldri batterier på åpen flamme. Da kan det oppstå
eksplosjonsfare!
Rengjøring
• Trekk ut støpselet før rengjøring.
• Rengjør apparatet med en lett fuktig klut uten tilset-
ningsmidler.
• Legg aldri apparatet ned i vann.
05-MRC 4109 AEG.indd 24
05-MRC 4109 AEG.indd 24 03.07.2008 8:28:33 Uhr
03.07.2008 8:28:33 Uhr
Side: 24
Norsk 25
Tekniske data
Modell: .............................................................................MRC 4109
Spenningsforsyning:.......................................2 0-240 V, 50 Hz
Inngangsstrøm:........................................................................ W
Reservebatteri:.................................................................9 V-blokk
Beskyttelsesklasse:..........................................................................ΙΙ
Nettovekt:..............................................................................0,44 kg
Radiodel:
Frekvensområder:........ultrakortbølge / FM 88,0 ~ 108,0 MHz
..............mellombølge / AM 5 0 ~ 1600 kHz
Dette apparatet har blitt testet i henhold til alle aktuelle
CE-retningslinjer som det rammes av, f.eks. elektro-
magnetisk toleranse og direktiver om lavspenning. Det
er laget i henhold til dagens nyeste sikkerhetstekniske
forskrifter.
Med forbehold om tekniske endringer!
05-MRC 4109 AEG.indd 25
05-MRC 4109 AEG.indd 25 03.07.2008 8:28:33 Uhr
03.07.2008 8:28:33 Uhr
4
3
4
...

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om AEG MRC 4109 ennå.

Spør et spørsmål om AEG MRC 4109

Har du et spørsmål om AEG MRC 4109 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for AEG MRC 4109. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med MRC 4109 AEG så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.