AEG DBB5760HM manual

Vis en manual for AEG DBB5760HM under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: AEG
  • Produkt: Eksoshette
  • Model/navn: DBB5760HM
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Norsk, Finsk, Rumensk, Tyrkisk, Slovakisk, Gresk, Ungarsk, Slovensk, Kroatisk, Ukrainsk, Arabisk, Bulgarian

Innholdsfortegnelse

Side: 50
51
NORSK
FOR PERFEKTE RESULTATER
Takk for at du har valgt dette AEG-produktet. Vi har konstruert det for å gi deg perfekt ytelse
i mange år, med innovativ teknologi som bidrar til å gjøre livet enklere - egenskaper som du
kanskje ikke finner i ordinære produkter. Vi vil be deg bruke noen øyeblikk til å lese denne,
for å få mest mulig ut av produktet.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.aeg.com
Registrere produktet ditt for å få bedre service:
www.aeg.com/productregistration
Kjøpe tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.aeg.com/shop
MILJØVERN
Resirkuler materialer som er merket med symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det.
Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast produkter som er merket med symbolet sammen med
husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der hvor tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger.
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Vi anbefaler at du bruker originale reservedeler.
Når du kontakter serviceavdelingen, må du sørge for å ha følgende data for hånden.
Informasjonen finner du på typeskiltet. Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Advarsel/Forsiktig - Sikkerhetsinformasjon.
Med forbehold om endringer.
SIKKERHETSINFORMASJON
Før det utføres et hvilket som helst vedlikehold eller rengjøring må hetten
kobles fra strømmen, enten ved å dra ut støpselet eller ved å kutte
strømmen i hele huset.
Bruk alltid arbeidshansker under hele installasjonen og når det utføres
vedlikehold.
Dette apparatet kan benyttes av barn fra 8 år og oppover og av personer
med svekkede fysiske, følelsesmessige eller mentale egenskaper, eller
manglende erfaring og kjennskap, hvis de overvåkes eller hvis de er
opplært til å ta apparatet i bruk på en sikker måte og er informert om
tilhørende farer.
Pass på at barn ikke leker med apparatet.
Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn, med mindre de
overvåkes.
Rommet må være tilstrekkelig ventilert hvis hetten anvendes sammen med
NO BRUKSVEILEDNING
Side: 51
www.aeg.com
52
andre apparater som forbrenner gass eller annet brensel.
Hetten må vaskes ofte både innvendig og utvendig (MINST EN GANG I
MÅNEDEN), overhold uansett indikasjonene som er oppført i vedlikeholdsi
nstruksjonene i denne veiledningen.
Manglende overholdelse av reglene for rengjøring av hetten og utbytting
og rengjøring av filter, kan føre til brann.
Det er strengt forbudt å lage flambert mat under hetten.
1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER
Frie flammer kan skade filtrene og medføre
brann og må derfor alltid unngås.
Frityrsteking må overvåkes for å unngå at
oljen blir for varm og antennes.
VÆR OPPMERKSOM: Hettens
tilgjengelige deler kan bli varme når
koketoppen er i drift.
Bruk kun samme type lyspære som
indikeres i avsnittet vedlikehold/utbytting av
lyspære i denne veiledningen når lyspæren
skal byttes ut.
Vær oppmerksom! Ikke kobl apparatet
til strømnettet før installasjonen er helt
ferdig.
Når det gjelder tekniske mål og sikkerhet
for røykuttak, følg nøye alle lokale forskrifter
og regler.
Oppsugd luft må ikke føres inn i et rør
som benyttes som uttak for apparater med
gassforbrenning eller annen brensel.
Ikke bruk hetten uten lyspære eller med
feilmontert lyspære, da det finnes fare for
elektriske støt.
Ikke bruk hetten med feilmontert rist!
Hetten må ALDRI brukes som støtteflate,
med mindre dette er uttrykkelig indikert.
Bruk kun de festeskruene som leveres
sammen med apparatet for å utføre
installasjonen eller, hvis de ikke utleveres,
kjøp riktige skruer. Bruk riktig lengde på
skruene som er oppført i Installasjonsv
eiledningen. Vennligst ta kontakt med
et autorisert servicesenter eller lignende
kvalifisert personell hvis man er i tvil.
VÆR OPPMERKSOM! Manglende
installasjon av skruer og festeanordninger i
samsvar med disse instruksjonene kan føre
til elektriske farer.
2.BRUK
Kjøkkenhetten brukes til avtrekk av røyk
og damp fra matlaging. I den vedlagte
installasjonsanvisningen er det angitt hvilken
versjon som kan anvendes på modellen du
eier; versjonen med direkte avtrekk ut i friluft
, eller versjonen med resirkulering av
luften .
3.INSTALLASJON
Nettspenningen må være i samsvar med
den elektriske spenningen som angis på
typeskiltet inne i ventilatoren. Hvis det
følger med støpsel, kobles ventilatoren
til en lett tilgjengelig stikkontakt som er
godkjent i henhold til gjeldende normer.
Stikkontakten må være lett tilgjengelig
også etter installasjonen. Hvis det ikke
følger med støpsel (direkte kobling til
strømnettet), eller stikkontakten selv etter
installasjonen ikke er lett tilgjengelig, må
man sette på en godkjent topolet bryter
som garanterer fullstendig frakobling fra
strømnettet i situasjonene som oppstår i
kategorien overspenning III, i henhold til
installasjonsreglene.
Advarsel! Før man kobler ventilatorens
strømkrets til strømnettet og fastslår
at alt fungerer korrekt, må man alltid
kontrollere at strømledningen er korrekt
montert.
Side: 52
53
NORSK
Minimumsavstanden mellom koketoppen
og undersiden av kjøkkenventilatoren
må ikke være på mindre enn 50cm når
det gjelder elektriske kokeplater og 65cm
når det gjelder gassbluss og kombinerte
koketopper.
Dersom bruksanvisningen for et
gasskokeapparat opererer med en større
avstand, må denne overholdes.
4. VEDLIKEHOLD
Advarsel! Før enhver form for
rengjøring eller vedlikehold må
ventilatorhetten frakobles strømnettet
ved å dra ut ledningen eller slå av
husets hovedstrømbryter.
Ventilatoren må rengjøres jevnlig, både
innvendig og utvendig (minst så ofte som
man utfører vedlikehold av fettfiltrene). Til
rengjøring benyttes en klut fuktet med et
nøytralt rengjøringsmiddel.
Unngå bruk av slipende eller etsende
produkter.
Advarsel! Hvis ikke reglene for
rengjøring og utskifting av filtrene
følges, kan det føre til brann. Det er
derfor meget viktig å følge denne
bruksanvisningen nøye.
Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar
for eventuelle skader på motoren, brann
som skyldes manglende vedlikehold eller
andre skader som skyldes at instruksene
over ikke er blitt fulgt.
4.1 Fettfilteret
Fettfilteret må rengjøres en gang i måneden
uten bruk av aggressive rengjøringsmidler,
for hånd eller i oppvaskmaskin ved lav
temperatur og med kort syklus.
Ved vask i oppvaskmaskin kan
fettfilteret i metall miste fargen, men dets
filterkarakteristikker endres absolutt ikke.
Side: 53
www.aeg.com
54
4.2 Type 20 LONG LIFE - Vaskbart aktivt
kullfilter
Karbonfilteret kan vaskes annenhver
måned i varmt vann og med egnede
rengjøringsmidler, eller i oppvaskmaskin ved
65°C (hvis man vasker det i oppvaskmaskin
må det vaskes med full syklus uten annen
oppvask i maskinen).
Ta vekk overflødig vann uten å ødelegge
filteret, ta deretter ut ”madrassen” inne i
plastikkdekselet og sett den i stekeovnen
ved 100°C i 10 minutter for å tørke den
ordentlig.
Skift ut ”madrassen” hvert 3. år og ellers
hver gang stoffet er skadet.
4.3 Type 15 - IKKE vaskbart aktivt
kullfilter
Kullfilteret må skiftes ut hver 4. måned ved
middels bruk av ventilatoren, og oftere hvis
ventilatoren brukes mye.
Det kan IKKE vaskes eller benyttes om igjen
(1*) (2*)
(3**)
(4**)
(*) Type 20 (**) Type 15 - Type 20
4.4 Regenererbart karbonfilter
Kullfilteret må regenereres hver annen måned
(eller når systemet for metningsindikasjon av
filtrene - dersom dette finnes på din modell-
angir at dette er nødvendig) og ved å følge
prosedyren som angis nedenfor:
1. Frakoble apparatet fra strømnettet.
2. Rengjør filteroverflaten med en fuktig klut
for å fjerne fettdannelser fra overflaten.
3. Plasser filteret i ovnen på 200 grader i 45
minutter.
4. Slå av ovnen og vent en time før du tar ut
filteret.
Vær oppmerksom! Før du berører filter, påse
at det er kaldt.
Type SUPCHARC-E
Side: 54
55
NORSK
5. KONTROLLER
Viften er utstyrt med et kontrollpanel med
viftehastighetsvalg og en lysbryter for å
kontrollere kokeområdets lys.
Bruk største hastighet ved høy
dampkonsentrasjon på kjøkkenet.
Vi anbefaler å slå på viften 5 minutter før
du begynner å lage mat, og la den fortsette
å virke i enda cirka 15 minutter etter du er
ferdig med matlagingen.
Bryterne er plassert øverst på høyre side av
ventilatorfronten.
T6
1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9
2 3 4 5 6 7 8 9
1 Tast ON/OFF hastighet
Tast aktivering/deaktivering
kontrollpanel
2 Tast hastighet avtrekksvifte (effekt) 1
3 Tast hastighet avtrekksvifte (effekt) 2
4 Tast hastighet avtrekksvifte (effekt) 3
5 Tast hastighet avtrekksvifte (effekt) 4
Merk: Avtrekkshastigheten 4 (effekten)
forblir i funksjon forblir i funksjon i 5
minutter før den går tilbake til forrige
innstilling.
6 Funksjonstast "Breeze"
(Romventilasjon)
Avtrekkshetten slår seg på ved lav
hastighet (effekt) i 60 minutter før den
slår seg av.
7 Kontrolltast og aktivering/
deaktivering filtermetning
8 Varselsignal funksjonsvalg
Hob2
Hood
9 Tast ON/OFF lys
Aktivering/deaktivering av kontrollpanel
Med avtrekkshetten i stand-by trykker man
på tasten 1 - alle led-lamper slår seg av:
kontrollpanel deaktivert.
Trykk igjen på tasten 1 - alle led-lamper
slår seg på: kontrollpanel aktivert.
Aktivering/deaktivering av
metningskontroll karbonfilter
Med avtrekkshetten i stand-by trykker man
på tasten 5 i mer enn 3 sekunder
Tasten 7 blinker for å vise at
metningskontrollen i karbonfilteret er blitt
aktivert.
Tasten 7 lyser for å vise at
metningskontrollen i karbonfilteret er blitt
deaktivert.
Kontroll og nullstilling av filtermetning
Ved faste intervaller (avhenger av
brukstiden til avtrekkshetten) vil tasten 7
begynne å lyse for å varsle om at filteret må
vedlikeholdes i henhold til anvisningene i
det aktuelle kapittel.
Tasten 7 lyser fast: det må utføres
vedlikehold av fettfilter.
Tasten 7 blinker: det må utføres
vedlikehold av karbonfilter.
Nullstille metningskontroll
Med avtrekkshetten i stand-by trykker man
på tasten 7 i mer enn 3 sek.
Gjenta operasjonen hvis nødvendig.
Side: 55
www.aeg.com
56
5.1 Hob2
Hood
Hetten er utstyrt med en trådløs kobling
til koketoppen for automatisk justering
av den mest egnede viftehastigheten.
Se koketoppens bruksanvisning for å
sjekke om denne funksjonen er tilstede og
eventuell kompatibilitet.
Ved første tilkobling til strømnettet eller
ved plutselig strømbrudd, skal man vente 1
minutt på at hetten gjenoppretter koblingen
til koketoppen. Hvis avtrekkshetten står
i funksjon Hob2
Hood vil tasten 8 være
aktiv.
6. BELYSNING
Ventilatoren er utstyrt med et
belysningssystem basert på LED-teknologi.
LED-lysene garanterer optimal belysning,
har opptil 10 ganger lengre varighet
enn tradisjonelle lyspærer og tillater en
strømsparing på 90 %.
Forsiktig! Ikke se direkte på LED-lyset.
Vennligst ta kontakt med autorisert kontor
for reservedeler for å bytte ut lyspæren.

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om AEG DBB5760HM ennå.

Spør et spørsmål om AEG DBB5760HM

Har du et spørsmål om AEG DBB5760HM men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for AEG DBB5760HM. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DBB5760HM AEG så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.