AEG CDP 4212 manual

Vis en manual for AEG CDP 4212 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: AEG
  • Produkt: CD-spiller
  • Model/navn: CDP 4212
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Norsk, Tjekkisk, Ungarsk, Slovakisk

Innholdsfortegnelse

Side: 28
05-CDP 4212.indd
05-CDP 4212.indd 29 03.04.2008 14:03:48Uhr
03.04.2008 14:03:48 Uhr
Generelle sikkerhetsanvisninger
Les nøye gjennom bruksanvisningen før du tar apparatet
i bruk. Ta godt vare på bruksanvisningen, garantibe-
viset, kassalappen og helst også esken med innvendig
emballasje. Gis apparatet videre til en tredjeperson, må
bruksanvisningen også følge med.
• For å unngå fare for brann eller støt bør du ikke
utsette apparatet for regn eller fuktighet. Ikke bruk
apparatet i umiddelbar nærhet til vann (f.eks. på
badet, ved et badebasseng, i en fuktig kjeller).
• Apparatet må kun brukes til det tiltenkte formålet.
• Apparatet må kun kobles til en forskriftsmessig
installert stikkontakt. Pass på at den oppgitte
spenningen stemmer overens med spenningen i
stikkontakten.
• Sørg for riktig polaritet og spenning ved bruk av
eksterne strømadaptere, legg alltid batterier inn riktig
vei.
• Sett apparatet slik at ventilasjonsåpningene ikke blir
tildekket.
• Åpne aldri apparathuset. Feilaktige reparasjoner
kan medføre stor fare for brukeren. Ved skader på
apparatet må du ikke lenger bruke det, men få det
reparert av en fagmann.
• Ikke bruk apparatet lenger, trekk støpselet ut av
stikkontakten eller ta ut batteriene.
Disse symbolene kan ev. finnes på apparatet. De skal
henvise til følgende:
Lyn-symbolet skal gjøre brukeren oppmerk-
som på deler inni apparatet som har farlig høy
spenning.
Symbolet med utropstegn skal gjøre brukeren
oppmerksom på viktige betjenings- eller ved-
likeholdstips i de medfølgende papirene.
På apparater med dette symbolet foregår den
optiske avlesningen av CD-en med en “klasse
1-laser”. De innebygde sikkerhetsbryterne
skal forhindre at brukeren blir utsatt for
farlige laserstråler som ikke er synlige for det
menneskelige øyet, når CD-spilleren er åpen.
Disse sikkerhetsbryterne bør aldri kortsluttes eller mani-
puleres med, det kan medføre fare for at du blir utsatt
for laserstrålene.
Barn og skrøpelige personer
• La aldri emballasjedeler ligge innenfor barns rekke-
vidde (plastposer, kartong, styropor, osv.).
ADVARSEL!
Ikke la små barn leke med plast. De kan kveles!
• Pass på at apparatet kun brukes under oppsikt for å
beskytte barn og skrøpelige personer mot faren for
elektrisk støt. Apparatet er ikke et leketøy. Ikke la
små barn leke med det.
Symboler i denne bruksanvisningen
Informasjon som er viktig for din sikkerhet, er merket
spesielt. Følg alltid denne informasjonen for å unngå
ulykker og skader på apparatet:
ADVARSEL:
Advarer mot helsefarer og viser mulig skaderisiko.
OBS:
Viser til mulige farer for apparatet eller andre gjenstander.
쫵 TIPS: Uthever tips og informasjon for deg.
Spesielle sikkerhetsanvisninger
Dette apparatet har en laser i
klasse 1.
ADVARSEL OG ANBEFALING:
HVIS DU LYTTER TIL MUSIKK MED SVÆRT HØY
LYDSTYRKE OFTE OG OVER LANG TID KAN DU SKADE
HØRSELEN. DET ANBEFALES Å BRUKE EN BEHAGELIG
LYDSTYRKE. EN LAV LYDSTYRKE SPARER BATTERIENER-
GI OG BESKYTTER HØRSELEN.
Oversikt over betjeningselementene
1 LCD-display
2 왘II PLAY/PAUSE knapp (avspilling/pause)
3 왎 STOP/af knapp
4 BBS knapp
5 LINE OUT uttak
6 PHONES hodetelefonkontakt
7 VOLUME / volumkontroll
8 CD-spiller
9 OPEN CD-spiller
10 PROG knapp (CD-programmering)
11 MODE knapp
12 DC 4,5V tilkobling for adaptere
13 왘왘I SKIP+ knapp (søker framover)
14 I왗왗 SKIP- knapp (søker bakover)
15 ESP/DIR knapp
16 HOLD tastesperre
17 Batterirom
Hensiktsmessig bruk
Dette apparatet er beregnet for
• avspilling av lyd-/MP3-CD-er.
Det er utelukkende ment for dette formål og må bare
brukes til dette. Det må kun brukes på den måten som er
beskrevet i denne bruksanvisningen. Apparatet må ikke
brukes kommersielt.
Norsk 29
Side: 29
Norsk
05-CDP 4212.indd
05-CDP 4212.indd 30 03.04.2008 14:03:48Uhr
03.04.2008 14:03:48 Uhr
Enhver annen bruk gjelder som ikke hensiktsmessig, og
kan føre til skader på apparatet og også på personer.
ETV – Elektro-Technische Vertriebsgesellschaft mbH
overtar ikke ansvar for skader som oppstår på grunn av
ikke hensiktsmessig bruk.
Ta i bruk apparatet
Transportsikring CD-spiller
• Når du skyver OPEN-knappen (9) mot høyre, åpner
CD-spilleren (8) seg.
• Eventuell transportsikring må fjernes fra CD-spilleren
før den tas i bruk.
Sette inn batteri/batterier (Batteri/batterier
er ikke inkludert i leveringsinnholdet.)
• Åpne batterirommet (17) på innsiden av apparatet.
• Legg inn 2 batterier, 1,5 V, type R6, AA. Pass på at de
ligger riktig vei (se bunnen av batterirommet).
• Lukk batterirommet.
• Et batterisymbol i displayet indikerer at batteriene
bør skiftes ut.
• Hvis apparatet ikke er i bruk over lengre tid, bør du ta
ut batteriene for å unngå at det “renner ut“ batteri-
syre.
OBS:
• Det er ikke tillatt å bruke forskjellige batterityper
eller nye og brukte batterier sammen.
• Batterier hører ikke hjemme i husholdningsavfallet.
Brukte batterier skal leveres på ansvarlige oppsam-
lingssteder eller hos en forhandler.
ADVARSEL:
Ikke utsett batterier for sterk varme eller direkte sollys.
Kast aldri batterier på åpen flamme. Da kan det oppstå
eksplosjonsfare!
Bruk av adapter
(Støpsel er ikke del av leveringsinnholdet)
Du kan også bruke apparatet med en adapter.
1. Stikk adapteren inn i en forskriftsmessig installert
jordet kontakt, 230 V, 50 Hz.
2. Koble CD-spilleren til adapteren ved å stikke pluggen
på adapteren inn i DC 4,5 V-uttaket (12).
3. Ved bruk av adapter (DC 4,5V / 00 mA) må du sørge
for riktig poling i henhold til inskripsjonen på CD-
spilleren.
Generell betjening
HOLD (16)
Sperrer funksjonene til alle knappene på apparatet for
å beskytte mot utilsiktet utløsing av en knapp. Hvis du
skyver bryteren mot høyre, vises ”HOLD” i displayet.
OPEN (9)
Til å åpne CD-spilleren med.
4,5 V uttak (12)
For å koble til en strømadapter.
LINE-OUT (5)
For tilkobling til f.eks. et stereoanlegg.
BBS (4)
Forsterker bassen. Når apparatet er slått på står det BBS
på displayet.
VOLUME (7)
For innstilling av lydstyrken.
PHONES (6)
For tilkobling av hodetelefoner eller øreplugger.
Slå av
Du slår av apparatet ved å trykke på 왎 STOP-tasten (3)
1x, eller 2x dersom apparatet er i drift.
쫵 TIPS:
Dersom apparatet ikke betjenes mer i stopp-modus, slår
det seg av etter ca. 30 sekunder.
Spille av CD-er
1. Når du skyver OPEN-knappen (9) mot høyre, åpner
CD-spilleren seg.
2. Legg inn en CD med etiketten opp. Trykk den ned på
”pucken” over kulene, slik at den går i lås. Lukk CD-
spilleren.
3. Trykk på 왘II PLAY/PAUSE-knappen (2) for å slå på
apparatet og spille av CD-en. På displayet står det
„Cd“, „ESP“ og anvisningen „MP3“ blinker. Deretter
vises kort antall titler og total spilletid. Så vises kort
antall spor og total spilletid. CD-en spilles av fra
første spor. Den aktuelle sangen og avspilt spilletid
vises i displayet.
4. For å ta ut en CD trykker du på 왎 STOP-knappen (3),
åpner CD-spilleren med OPEN-knappen og løfter CD-
en forsiktig av.
Hold alltid CD-dekselet lukket.
쫵 TIPS:
Når en disk er lagt inn gal vei, vises “Er” i displayet, og når
det ikke er lagt inn noen disk, vises meldingen “NO dISC”.
Avspilling av musikk i MP3-format
Med dette apparatet kan du spille av musikkstykker i
MP3-format. Apparatet støtter dessuten de alminnelige
CD-typene: CD, CD-RW, CD-R. I displayet vises alltid den
aktive ESP-funksjonen (minne sek.), se punktet “ESP”.
20
1
30
5
Side: 30
Norsk
05-CDP 4212.indd
05-CDP 4212.indd 31 03.04.2008 14:03:49 Uhr
03.04.2008 14:03:49 Uhr
1. Legg en MP3-CD i CD-rommet som beskrevet tid-
ligere. Lukk CD-spilleren.
2. Trykk på 왘II PLAY/PAUSE-knappen (2) for å slå på
apparatet og spille av CD-en.
3. På displayet står det „Cd“, „ESP“ og anvisningen
„MP3“ blinker. Deretter vises kort antall mapper,
titler og total spilletid. MP3-CDen spilles av fra første
tittel. Den aktuelle mappen, den aktuelle sangen og
spilletiden som har passert vises på displayet.
Beskrivelse av CD-knappene
왘II PLAY/PAUSE (2)
Du kan avbryte avspillingen kort og starte den igjen.
Spilletiden blinker på displayet. Trykker du en gang til,
starter avspillingen igjen.
I왗왗 SKIP- (14)
Mens CD-en spiller:
1 x trykk = starter den aktuelle sangen forfra
igjen.
2 x trykk = hopper til forrige spor.
3 x trykk = Hvis du holder knappen inne, begynner
et sporsøk.
왘왘I SKIP+ (13)
Mens CD-en spiller:
Med denne knappen kan du hoppe til neste spor eller
sporet etter der igjen, osv. Hvis du holder knappen inne,
starter et sporsøk.
왎 STOP (3)
CD-en stanses. Trykker du en gang til, slås apparatet av.
ESP/DIR (15)
ESP i CD-modus:
Fyller opp det elektroniske 0-sekunders lageret, slik at
CD-ene ikke hopper. Ved støy leses CD-musikkdataene ut
av et mellomlager uten at støyen kommer ut. Avlesings-
feil korrigeres etterskuddsvis i mellomlageret. Etter hver
gang apparatet slås på, vises det på displayet at Anti
shock-funksjonen er aktivert. Trykk på ESP-knappen for å
deaktivere funksjonen.
DIR-funksjon kun i MP3-modus:
Når det er lagt inn en MP3-CD, fungerer denne knappen
som velgerknapp for å skifte mellom mappene som er
opprettet på CD-en.
MODE (11)
Med MODE-knappen kan du velge følgende funksjoner:
1 x trykk = „ “: Det aktuelle sporet gjentas hele
tiden.
2 x trykk = „ ALL“: Den aktuelle CD-en gjen-
tas hele tiden.
3 x trykk = „INTRO“: displayet blinker ordet
„INTRO“ (under avspillingen). Hvis du
trykker på 왘II PLAY/PAUSE-knappen
(2). Spilles 10 sekunder av alle sporene.
4 x trykk = I displayet blinker ordet „RND“ (under
avspillingen). Hvis du trykker på 왘II
PLAY/PAUSE-knappen, spilles alle
sporene av i tilfeldig rekkefølge.
5 x trykk = alle funksjonene er opphevet. Den
normale avspillingen fortsettes.
Funksjoner i avspillingsmodus med en MP3-CD:
1 x trykk = „ “: Det aktuelle sporet gjentas hele
tiden.
2 x trykk = „ ALBUM“: Den aktuell mappen
som er valgt (albumet), gjentas hele
tiden.
3 x trykk = „ ALL ALBUM“: Den aktuelle CD-
en gjentas hele tiden.
4 x trykk = „INTRO“: displayet blinker ordet
„INTRO“ (under avspillingen). Hvis du
trykker på 왘II PLAY/PAUSE-knappen
(2). Spilles 10 sekunder av alle sporene.
5 x trykk = I displayet blinker ordet „RND“ (under
avspillingen). Hvis du trykker på 왘II
PLAY/PAUSE-knappen, spilles alle
sporene av i tilfeldig rekkefølge.
6 x indrukken = alle funksjonene er opphevet. Den
normale avspillingen fortsettes.
Programmert avspilling
1. Trykk på 쐽 STOP-knappen (3).
2. Trykk på PROG-knappen (10).
3. I displayet blinker PGM og ”Cd 00” (spornummer).
Ved siden av det ser du lagringsplassnummer P-01.
4. I MP3-modus vises mappenummeret øverst og
tittelnummeret under det. Ved siden av det ser du
lagringsplassnummer P-01.
5. Velg de sporene du ønsker, med 왘왘I SKIP+/I왗왗
SKIP- -knappene (13/14) og trykk en gang til på
PROG-knappen.
쫵 TIPS:
Trykk på ESP/DIR-tasten for å velge ønsket mappe i
MP3-modus.
6. Indikatoren i displayet hopper til lagringsplass 02.
7. Velg neste spor med 왘왘I SKIP+/I왗왗 SKIP- -knap-
pene og trykk en gang til på PROG.-knappen. Gjenta
dette til du har valgt ut alle sporene du ønsker. Trykk
på 왘II PLAY/PAUSE-knappen (2). Avspillingen startes.
Med denne knappen kan du også avbryte program-
met kort.
4
31
Side: 31
Norsk
05-CDP 4212.indd
05-CDP 4212.indd 32 03.04.2008 14:03:50 Uhr
03.04.2008 14:03:50 Uhr
8. Hvis du trykker én gang på 쐽 STOP-knappen, stanses
avspillingen, men programmet blir liggende i minnet.
9. For å spille av programmet en gang til trykker du
først én gang på PROG-knappen og deretter på
왘II PLAY/PAUSE-knappen.
10. For å slette programmet trykker du to ganger på
쐽 STOP-knappen. Apparatet slås da av.
Apparatet stanser automatisk når alle de programmerte
sporene er spilt av. Den programmerte rekkefølgen blir
liggende i minnet til CD-en tas ut av CD-spilleren eller
apparatet blir slått av.
Du kan også kombinere de programmerte sporene med
MODE-funksjonen. Etter at du har programmert og satt i
gang apparatet, trykker du opptil 4 ganger på MODE-
knappen. Da kan funksjonene ” ”, ” ALL” og
„INTRO” brukes slik det er beskrevet i avsnittet ”MODE”.
MP3 – CDs
Med dette apparatet kan du spille av MP3-CD-er. På slike
CD-er kan inntil 200 spor lagres komprimert. Apparatet
gjenkjenner en MP3-CD automatisk (i displayet vises
ordet MP3). For å spille av disse CD-ene går du fram slik
det er beskrevet for avspilling av CD-er. Du kan program-
mere spor på samme måte som det er beskrevet under
“Programmert avspilling”.
Tekniske data
Modell: ............................................................ CDP 4212 CD/MP3
Hodetelefonplugg:........................3,5 mm hannplugg, stereo
LINE OUT-plugg: ............................3,5 mm hannplugg, stereo
Adapter:.........................4,5 V DC, 00 mA, polaritet
Batteridrevet:............................................2 x 1,5 V, type R6, AA
Nettovekt:................................................................................ 0,2 kg
Dette apparatet har blitt testet i henhold til alle aktuelle
CE-retningslinjer som det rammes av, f.eks. elektro-
magnetisk toleranse og direktiver om lavspenning. Det
er laget i henhold til dagens nyeste sikkerhetstekniske
forskrifter.
Med forbehold om tekniske endringer!
32
5

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om AEG CDP 4212 ennå.

Spør et spørsmål om AEG CDP 4212

Har du et spørsmål om AEG CDP 4212 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for AEG CDP 4212. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med CDP 4212 AEG så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.