AEG BH 22 manual

Vis en manual for AEG BH 22 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: AEG
  • Produkt: Drill
  • Model/navn: BH 22
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Norsk, Finsk, Tjekkisk, Rumensk, Tyrkisk, Slovakisk, Gresk, Ungarsk, Slovensk, Kinesisk, Kroatisk

Innholdsfortegnelse

Side: 16
32 33
.........650 W
.........325 W
....0-1290 /min
.........850 /min
.......3700 /min
..........2,5 J
...........22 mm
...........13 mm
...........30 mm
...........43 mm
..........2,4 kg
........89,5 dB (A)
......100,5 dB (A)
........15,5 m/s2
..........1,5 m/s2
NORSK
TEKNISKE DATA
Nominell inngangseffekt...........................................................
Avgitt effekt...............................................................................
Tomgangsturtall........................................................................
Lastturtall maks........................................................................
Lastslagtall maks......................................................................
Enkeltslagenergi.......................................................................
Bor-ø i betong.
..........................................................................
Bor-ø i stål................................................................................
Bor-ø i treverk.
..........................................................................
Spennhals-ø.............................................................................
Vekt uten nettkabel...................................................................
Støyinformasjon
Måleverdier fastslått i samsvar med EN 60745.
Det typiske A-bedømte støynivået for maskinen er:
Lydtrykknivå (K=3dB(A))......................................................
Lydeffektnivå (K=3dB(A)).....................................................
Bruk hørselsvern!
Vibrasjonsinformasjon
Totale svingningsverdier (vektorsum fra tre retninger)
beregnet jf. EN 60745.
Svingningsemisjonsverdi ah
:
Hammerboring i betong: svingningens emisjonsverdi ah
.........
Usikkerhet K = .........................................................................
ADVARSEL! Les alle sikkerhetsinstrukser og
bruksanvisninger, også de i den vedlagte brosjyren. Feil
ved overholdelsen av advarslene og nedenstående
anvisninger kan medføre elektriske støt, brann og/eller
alvorlige skader.
Ta godt vare på alle advarslene og informasjonene.
SPESIELLE SIKKERHETSHENVISNINGER
Bruk hørselsvern. Støy kan føre til tap av hørselen
Bruk de med apparatet medleverte tileggshandtak. Tap
av kontrollen kan føre til skader.
Hold apparatet i de isolerte holdeflatene, når det
arbeides på steder hvor elektroverktøyet kan treffe
skjulte strømledninger eller verktøyets egen kabel.
Kontakt med en spenningsførende ledning setter også
maskinens metalldeler under spenning og fører til elektriske
støt.
Stikkontakter utendørs må være utstyrt med feilstrøm-
sikkerhetsbryter. Dette forlanges av installasjonsforskriften
for elektroanlegg. Vennligst følg dette når du bruker vårt
apparat.
Bruk alltid vernebrille når du arbeider med maskinen. Det
anbefales å bruke arbeidshansker, faste og sklisikre sko og
forkle.
Spon eller fliser må ikke fjernes mens maskinen er i gang.
Trekk støpslet ut av stikkontakten før du begynner arbeider
på maskinen.
Maskinen må være slått av når den koples til stikkontakten.
Hold ledningen alltid vekk fra maskinens virkeområde. Før
ledningen alltid bakover fra maskinen.
Pass på kabler, gass- og vannledninger når du arbeider i
vegger, tak eller gulv.
Støvet som oppstår ved arbeidet er ofte helsefarlig og skal
ikke komme i kontakt med kroppen. Bruk derfor vernemaske
som er egnet for støv.
Under innvirkning av ekstreme elektromagnetiske
forstyrrelser utenfra, kan det i enkelte tilfeller oppstå
forbigående turtallendringer.
FORMÅLSMESSIG BRUK
Borhammeren kan brukes universelt til hammerboring i
steinarter og til boring i treverk, metall og plast.
Dette apparatet må kun brukes til de oppgitte formål.
ADVARSEL
Svingningsnivået som er angitt i denne instruksjonen er målt i overensstemmelse med målemetoden normert i direktiv
EN 60745 og kan brukes til å sammenligne elektromaskiner med hverandre. Den egner seg også for en foreløbig vurdering av
svingningsbelastningen.
Det angitte svingningsnivået representerer de hovedsaklige bruk av elektroverktøyet. Men anvendes elektroverktøyet for
andre bruk med avvikende utskiftbare verktøy eller vedlikeholdet er utilstrekkelig, kan svingningsnivået være avvikende.
Dette kan forhøye svingningsbelastning betydelig over hele arbeidsperioden. For en nøyaktig vurdering av
svingningsbelastningen må også det tas hensyn til tiden apparatet er avslått eller står på, men ikke er i bruk. Dette kan
redusere svingningsbelastningen betydelig over hele arbeidsperioden.
Innfør også ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte bruker mot utvirkingen av svingningene. Disse kan f.eks. være: vedlikehold
av elektroverktøyet og det utskiftbare verktøyet, holde hendene varme, organisasjon av arbeidsforløpet.
NORSK
CE-SAMSVARSERKLÆRING
Vi erklærer på eget ansvar at dette produktet stemmer
overens med de følgende normer eller normative
dokumenter. EN 60745, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, i henhold til bestemmelsene i
direktivene 98/37/EF, 2004/108/EF
Rainer Kumpf
Manager Product Development
Winnenden, 2008-10-14
NETTILKOPLING
Skal bare tilsluttes enfasevekselstrøm og bare til den på
skiltet angitte nettspenning. Tilslutning til stikkontakter uten
jordet kontakt er mulig fordi beskyttelse beskyttelsesklasse
II er forhanden.
VEDLIKEHOLD
Hold alltid lufteåpningene på maskinen rene.
Når kullbørstene er slitte bør det i tillegg til at disse skiftes ut
gjennomføres en servide i et serviceverksted. Dette
forlenger maskinens levetid og garanterer en stadig
driftsberedskap.
Bruk kun AEG tilbehør og reservedeler. Komponenter der
utskiftning ikke er beskrevet skal skiftes ut hos AEG
kundeservice (se brosjyre garanti/kundeserviceadresser).
Ved behov kan du be om en eksplosjonstegning av
apparatet hos din kundeservice eller direkte hos AEG
Elektrowerkzeuge, Max‑Eyth‑Straße 10,
D‑71364 Winnenden, Germany. Oppgi maskintype og det
tisifrete nummeret på typeskiltet.
SYMBOLER
Les nøye gjennom bruksanvisningen før
maskinen tas i bruk.
Trekk støpslet ut av stikkontakten før du
begynner arbeider på maskinen.
Tilbehør - inngår ikke i leveransen, anbefalt
komplettering fra tilbehørsprogrammet.
Kast aldri elektroverktøy i
husholdningsavfallet! I henhold til EU-
direktiv 2002/96/EF om kasserte elektriske
og elektroniske produkter og direktivets
iverksetting i nasjonal rett, må
elektroverktøy som ikke lenger skal brukes,
samles separat og returneres til et
miljøvennlig gjenvinningsanlegg.

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om AEG BH 22 ennå.

Spør et spørsmål om AEG BH 22

Har du et spørsmål om AEG BH 22 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for AEG BH 22. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med BH 22 AEG så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.