AEG A52100HLW0 manual

Vis en manual for AEG A52100HLW0 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: AEG
  • Produkt: Fryser
  • Model/navn: A52100HLW0
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Tysk, Polsk, Gresk, Dansk, Norsk, Finsk

Innholdsfortegnelse

Side: 29
INNHOLD
1. SIKKERHETSANVISNINGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2. BRUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
3. BETJENINGSPANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
4. FØRSTE GANGS BRUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
5. DAGLIG BRUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
6. NYTTIGE TIPS OG RÅD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
7. STELL OG RENGJØRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
8. HVA MÅ GJØRES, HVIS... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
9. TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
10. MONTERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
11. STØY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
FOR PERFEKTE RESULTATER
Takk for at du har valgt et AEG-produkt. Med dette produktet vil du oppleve perfekt
kombinasjon mellom funksjonell design og optimal teknologi. Du kan være sikker på at du vil
oppnå perfekte resultater, og at du har full kontroll med det du gjør. Vi vil be deg å lese denne
bruksanvisningen nøye, for å få mest mulig nytte av produktet.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.aeg.com
Registrere produktet ditt for å få bedre service:
www.aeg.com/productregistration
Kjøpe tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.aeg.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Vi anbefaler at du bruker originale reservedeler.
Når du kontakter serviceavdelingen, må du sørge for å ha følgende data for hånden.
Informasjonen finner du på typeskiltet. Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Advarsel/Forsiktig - Sikkerhetsinformasjon.
Generelle informasjoner og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
30 www.aeg.com
Side: 30
1. SIKKERHETSANVISNINGER
For din egen sikkerhets skyld og for å si-
kre korrekt bruk, bør du lese denne
bruksanvisningen og dens henvisninger
og advarsler før du installerer og bruker
apparatet for første gang. For å unngå
unødvendige feil og ulykker er det viktig
at du sørger for at alle som skal bruke
dette apparatet er fortrolige med hvor-
dan det brukes og kjenner til sikkerhets-
funksjonene. Ta vare på denne bruksan-
visningen og pass på at den følger med
apparatet hvis du selger eller flytter det,
slik at alle brukerne får informasjon om
bruk og sikkerhet så lenge apparatet be-
nyttes.
Av grunner som angår personsikkerhet
eller materiell skade er det viktig at alle
instruksjonene i bruksanvisningen blir
fulgt. Produsenten overtar intet ansvar
for skader som er forårsaket av at in-
struksjonene ikke er blitt fulgt.
1.1 Sikkerhet for barn og
personer med reduserte evner
• Dette apparatet er ikke beregnet på å
bli brukt av personer (også barn) med
redusert fysisk eller psykisk helse eller
som mangler erfaring eller kunnskaper
om bruken, dersom de ikke er gitt inn-
føring eller instruksjon om bruken av
apparatet av en person som er ansvar-
lig for deres sikkerhet.
Hold øye med barn, slik at de ikke le-
ker med apparatet.
• Hold all emballasje borte fra barn. Det
foreligger kvelningsfare.
• Når apparatet skal vrakes: Trekk støp-
selet ut av stikkontakten, kutt av nett-
kabelen (så nær inntil apparatet som
mulig) og fjern døren for å forhindre at
lekende barn kan få elektrisk støt eller
kan lukke seg selv inne i apparatet.
• Dersom dette apparatet, som er ut-
styrt med magnetiske dørpakninger,
skal erstatte et gammelt apparat med
fjærlås (smekklås) på døren eller lok-
ket, er det viktig at du ødelegger
smekklåsen før du kasserer det gamle
apparatet. Dette forhindrer at det
gamle apparatet utgjør en dødsfelle
for et barn.
1.2 Generelt om sikkerhet
ADVARSEL
Hold ventilasjonsåpningene i apparatets
kabinett eller i den innebygde strukturen
fri for hindringer.
• Produktet er beregnet på oppbeva-
ring av matvarer og/eller drikkevarer i
en vanlig husholdning og lignende
steder som:
– personalkjøkken i butikker, på kon-
torer og andre arbeidsmiljøer;
– gårder og av gjester på hoteller,
moteller og andre boligtyper;
– "bed and breakfast"-miljøer;
– catering og lignende ikke-detaljhan-
del.
• Ikke bruk mekanisk verktøy eller ekstra
hjelpemidler for å fremskynde avrimin-
gen.
• Ikke bruk andre elektriske apparater
(for eksempel iskremmaskiner) inne i
et kjøleskap, med mindre de er god-
kjent for dette av produsenten.
• Ikke skad kjølekretsen.
• Kjølekretsen i skapet er fylt med kjøle-
middelet isobutan (R600a), som er en
naturlig og meget miljøvennlig gass,
men som likevel er brennbar.
Pass på at ingen deler av kjølekretsen
blir skadet under transport og installa-
sjon av skapet.
Dersom kjølekretsen skulle bli skadet:
– unngå åpen flamme eller kilder som
avgir gnist
– luft godt ut i rommet der skapet
står.
• Det er farlig å endre spesifikasjonene
eller foreta noen form for endringer på
produktet. Hvis strømkabelen blir ska-
det, kan dette forårsake kortslutning,
brann og/eller elektrisk støt.
ADVARSEL
Alle elektriske komponenter
(strømledning, støpsel, kompres-
sor) må skiftes av et autorisert
serviceverksted eller en elektriker
for å unngå fare.
NORSK 31
Side: 31
1. Strømkabelen må ikke forlenges
med skjøteledning.
2. Pass på at støpselet ikke ligger i
klem eller kommer i skade på bak-
siden av produktet. Et støpsel som
ligger i klem eller som kommer i
skade kan bli overopphetet og
forårsake brann.
3. Pass på at produktets hovedstøp-
sel er tilgjengelig.
4. Ikke trekk i strømkabelen.
5. Dersom stikkontakten sitter løst,
må du ikke sette støpselet inn i
den. Det er fare for strømstøt eller
brann.
6. Du må ikke bruke produktet uten
at lampedekselet (avhengig av
modell) til den innvendige belys-
ningen er montert.
• Dette produktet er tungt. Vær forsiktig
når du flytter det.
• Ikke ta ut varer fra fryseseksjonen eller
berør dem med våte/fuktige hender,
da dette kan forårsake hudskader eller
frostskader.
• Ikke utsett produktet for direkte sollys
over lengre tid.
• Lyspærene (avhengig av modell) som
brukes i dette produktet, er spesial-
pærer kun beregnet på husholdnings-
apparater. De egner seg ikke til rom-
belysning.
1.3 Daglig bruk
• Ikke sett varme gryter på plastdelene i
apparatet.
• Ikke oppbevar brannfarlig gass eller
væske i apparatet. De kan eksplodere.
• Ikke plasser matvarer direkte mot ven-
tilasjonsåpningen på bakveggen. (Hvis
produktet er FrostFree)
• Frosne matvarer må ikke fryses inn
igjen når de har vært int.
• Oppbevar frosne ferdigretter i sam-
svar med instruksjonene fra ferdigrett-
produsenten.
• Anbefalingene til oppbevaring fra ap-
paratets produsent må følges nøye.
Les instruksjonene i de gjeldende av-
snittene.
• Ikke plasser drikkevarer med kullsyre
eller musserende vin i fryseseksjonen,
for det dannes trykk på beholderen
som kan føre til at den eksploderer,
som igjen kan skade apparatet.
• Ispinner kan forårsake frostskader hvis
de spises like etter at de er tatt ut av
fryseren.
1.4 Rengjøring og stell
• Slå av apparatet og trekk støpselet ut
av stikkontakten før vedlikeholds- eller
rengjøringsarbeid.
• Ikke bruk metallredskaper til rengjø-
ring av apparatet.
• Ikke bruk skarpe redskaper til å fjerne
rim fra apparatet. Bruk en plastskrape.
1.5 Installasjon
Følg nøye instruksjonene i avsnit-
tene for tilkopling til strømnettet.
• Pakk ut apparatet og kontroller at det
ikke er skadet. Ikke kople til et skadet
apparat. Meld øyeblikkelig fra i butik-
ken der du kjøpte apparatet om even-
tuelle skader. I så fall må du ta vare på
emballasjen.
• Vi anbefaler at du venter i minst fire ti-
mer før du tilkopler apparatet, slik at
oljen kan samle seg i kompressoren.
• Det må være tilstrekkelig luftsirkula-
sjon rundt hele apparatet, ellers kan
apparatet overopphetes. Følg instruk-
sjonene som gjelder installasjonen for
å oppnå tilstrekkelig ventilasjon.
• Apparatet må ikke oppstilles i nærhe-
ten av en radiator eller komfyr.
• Pass på at støpselet til forsyningsnet-
tet er tilgjengelig etter monteringen
av apparatet.
1.6 Service
• Alt elektrisk arbeid som er nødvendig i
forbindelse med vedlikehold av dette
apparatet må utføres av en faglært
elektriker eller annen kompetent per-
son.
• Dette produktet må kun repareres av
autorisert servicesenter, og det må
kun brukes originale reservedeler.
32 www.aeg.com
Side: 32
1.7 Miljøvern
Dette apparatet inneholder ikke
gasser som skader ozonlaget,
hverken i kjølekretsen eller i iso-
lasjonsmaterialet. Dette appara-
tet skal ikke avhendes sammen
med alminnelig husholdningsav-
fall. Isolasjonsskummet innehol-
der brennbare gasser: apparatet
skal avfallsbehandles i samsvar
med gjeldende bestemmelser
om avfallsbehandling. Disse får
du hos kommunen der du bor.
Unngå at kjøleenheten blir ska-
det, særlig på baksiden i nærhe-
ten av varmeveksleren. Materia-
lene i dette apparatet som er
merket med symbolet , kan
gjenvinnes.
2. BRUK
2.1 Slå på
Sett støpselet i stikkontakten.
Kontrollampen tennes.
Drei termostatbryteren med urviserne til
middels innstilling.
Dersom temperaturen inne i fry-
seren er for høy, vil alarmlampen
lyse.
2.2 Slå av
Drei termostatbryteren til OFF -posisjon
for å slå apparatet av
2.3 Regulere temperaturen
Temperaturen reguleres automatisk.
Gå frem som følger for å betjene pro-
duktet:
• drei termostatbryteren mot for å
oppnå minimal kjøling.
• drei termostatbryteren mot for å
oppnå maksimal kjøling.
Vanligvis er middels innstilling
mest passende.
Likevel bør du huske på at temperaturen
inne i produktet avhenger av følgende
når du velger innstilling:
• romtemperaturen
• hvor ofte lokket åpnes
• mengde mat som oppbevares
• produktets plassering.
3. BETJENINGSPANEL
1 2 3 4
1 Alarmlys for høy temperatur
2 Kontrollampe
NORSK 33
Side: 33
3 FROSTMATIC-lampe
4 FROSTMATIC-bryter
Bryter for tilbakestilling av alarm
3.1 FROSTMATIC-funksjon
Du kan aktivere FROSTMATIC-funksjo-
nen ved å trykke på FROSTMATIC-bryte-
ren.
FROSTMATIC-lampen vil tennes.
Denne funksjonen stopper automatisk
etter 52 timer.
Denne funksjonen kan når som helst de-
aktiveres ved å trykke på FROSTMATIC-
bryteren. FROSTMATIC-lampen vil sluk-
ke.
3.2 Alarm for høy temperatur
En temperaturøkning i fryseren (for ek-
sempel på grunn av strømbrudd) vises
ved:
• Alarmlampen slås på
• det høres et lydsignal.
I løpet av en alarmfase kan lydsignalet
slås av ved å trykke på alarmens tilbake-
stillingsbryter.
Ikke plasser mat i fryseren under en
alarmfase.
Når normale forhold er gjenopprettet,
slår alarmlampen seg av automatisk.
4. FØRSTE GANGS BRUK
4.1 Rengjøre inne i apparatet
Før du tar apparatet i bruk, må du vaske
det innvendig samt alt utstyret i lunkent
vann tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel
for å fjerne den typiske lukten i flunken-
de nye apparater. Husk å tørke nøye.
Ikke bruk kraftige vaskemidler el-
ler skurepulver, da dette vil ska-
de overflaten.
5. DAGLIG BRUK
5.1 Innfrysing av ferske
matvarer
Fryserseksjonen er egnet til å fryse inn
ferske matvarer og for å oppbevare fros-
sen og dypfryst mat over lengre tid.
Når du vil fryse inn ferske matvarer, må
FROSTMATIC-funksjonen aktiveres
minst 24 timer før varene som skal fryses
inn legges i fryserseksjonen.
Maksimal mengde mat som kan fryses
inn på 24 timer, er angitt på typeskiltet
(Se "Tekniske data").
Innfrysingsprosessen tar ett døgn: I løpet
av denne perioden må du ikke legge inn
flere matvarer som skal fryses.
5.2 Oppbevaring av frosne
matvarer
Når apparatet slås på for første gang el-
ler etter en periode der det ikke har vært
i bruk, må du la apparatet stå på i minst
2 timer på høyeste innstilling før du leg-
ger inn matvarer.
Dersom det oppstår tining, f.eks.
på grunn av strømbrudd, og hvis
strømmen er borte lengre enn
den verdien som er oppført i ta-
bellen over tekniske egenskaper
under "stigetid", må den tinte
maten brukes opp så raskt som
mulig eller tilberedes øyeblikke-
lig og så fryses inn igjen (etter av-
kjøling)
34 www.aeg.com
Side: 34
5.3 Oppbevaring av frosne matvarer
Symbolene viser forskjellige typer fryse-
varer.
Tallene angir oppbevaringstider i måne-
der for de ulike matvaretypene. Om det
er den øvre eller nedre angitte verdien
som gjelder, avhenger av matvarenes
kvalitet og behandling før innfrysing.
5.4 Åpne og lukke lokket
Siden lokket er utstyrt med en tettluk-
kende pakning, er det ikke lett å åpne
lokket igjen like etter at det ble lukket
(pga. vakuumet som dannes i fryseren).
Vent noen minutter før du åpner lokket
igjen. Vakuumventilen gjør det lettere å
åpne lokket.
ADVARSEL
Du må aldri bruke makt for å åp-
ne lokket.
5.5 "Low frost"-system
Dette produktet er ustyrt med LowFrost-
system (du kan se en ventil på innsiden
av fryserens bakside) som minsker rim-
dannelse i fryseboksen med opp til 80 %.
5.6 Oppbevaringskurver
A B
Heng kurvene på den øvre kanten av fry-
seren (A) eller plassere dem nede i fryse-
ren (B). Vri og lås håndtakene for disse to
posisjonene som vist på bildet.
230
806
606 946 1061
1201 1336 1611
Kurvene vil gli inn i hverandre.
De følgende bildene viser hvor mange
kurver som kan plasseres i de forskjellige
frysermodellene.
Ekstra kurver kan skaffes hos forhandle-
ren.
5.7 Sikkerhetslås
Fryseren er utstyrt med en spesiallås, slik
at låsing i vanvare kan unngås. Låsen er
utformet slik at du kan vri nøkkelen og
dermed låse lokket kun dersom du først
har satt nøkkelen inn i låsen.
For å lukke fryseren, følg disse punktene:
1. skyv nøkkelen forsiktig inn i låsen.
2. drei nøkkelen mot klokken til symbo-
let .
For å åpne fryseren, følg disse punktene:
1. skyv nøkkelen forsiktig inn i låsen.
2. drei nøkkelen med klokken til sym-
bolet .
Ekstra nøkler kan bestilles hos
kundeservice.
ADVARSEL
Hold nøkkelen borte fra barn.
Pass på at nøkkelen tas ut av lå-
sen før produktet med tiden skal
kasseres.
NORSK 35
Side: 35
6. NYTTIGE TIPS OG RÅD
6.1 Tips til frysing
Her følger noen nyttige tips som gir best
mulig frysing:
• maksimal mengde matvarer som kan
innfryses i løpet av ett døgn er oppført
på typeskiltet;
• innfrysingen tar et døgn. Det bør ikke
legges flere matvarer inn i fryseren i
denne perioden;
• kun ferske matvarer av høy kvalitet og
som er godt renset bør innfryses;
• pakk matvarene i små porsjoner, slik at
de innfryses raskt og helt til kjernen og
slik at det senere blir enklere å tine
kun den mengden du vil bruke;
• pakk maten inn i aluminiumsfolie eller
plast og sørg for at pakkene er lufttet-
te;
• ikke la ferske, ufrosne matvarer kom-
me i kontakt med matvarer som allere-
de er frosne for å hindre at temperatu-
ren øker i disse;
• magre matvarer har lenger holdbarhet
enn fete; salt reduserer matvarenes
oppbevaringstid;
• saftis som spises like etter at de er tatt
ut av fryseseksjonen, kan forårsake
frostskader på huden;
• det er lurt å merke hver enkelt pakke
med innfrysingsdatoen, slik at du let-
tere kan følge med på oppbevaringsti-
den.
6.2 Tips til oppbevaring av
frosne matvarer
For at apparatet skal oppnå best mulig
effekt, bør du:
• passe på at kjøpte ferdigretter har
vært oppbevart på riktig måte i butik-
ken;
• passe på at frosne matvarer fraktes fra
butikken til fryseren din hjemme på
kortest mulig tid;
• at lokket ikke åpnes for ofte, og at det
ikke står åpent lenger enn nødvendig.
• Når maten er tint, bederves den raskt
og kan ikke fryses inn igjen.
• Ikke overskrid oppbevaringstidene
som matvareprodusenten har merket
emballasjen med.
7. STELL OG RENGJØRING
OBS
Trekk støpselet ut av stikkontak-
ten før du starter enhver rengjø-
ring av apparatet.
Dette apparatet inneholder hy-
drokarboner i kjøleenheten: Ved-
likehold og påfylling skal derfor
kun utføres av autorisert tekniker.
7.1 Regelmessig rengjøring
1. Slå av apparatet.
2. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
3. Gjør fryseren og tilbehørt rent med
jevne mellomrom med varmt vann
og såpe. Rengjør lokkpakningen
grundig.
4. Tørk apparatet grundig.
5. Sett støpselet inn i stikkontakten.
6. Slå apparatet på.
OBS
Ikke bruk vaskemiddel, slipende
produkter, parfymerte rengjø-
ringsprodukter eller polerings-
midler til å rengjøre innsiden
Unngå å skade kjølesystemet.
Det er ikke behov for å rengjøre
området rundt kompressororen.
Mange kjøkkenrengjøringsprodukter in-
neholder kjemikalier som angriper/ska-
der plastdelene som er brukt i dette ap-
paratet. Derfor anbefaler vi at utsiden av
dette apparatet kun rengjøres med
36 www.aeg.com
Side: 36
varmt vann tilsatt litt flytende oppvask-
middel.
7.2 Avriming av fryseren
Avrim fryseren når rimlaget er blitt ca.
10-15 mm tykt.
Den beste tiden å avrime fryseren er når
den inneholder lite.
Gå frem som følger for å fjerne rim:
1. Slå av apparatet.
2. Ta ut alle matvarene, pakk dem godt
inn i flere lag avispapir og plasser
dem på et kaldt sted.
3. La lokket stå åpent, ta ut pluggen fra
avløpet for tint vann og samle opp
alt smeltevann på et brett. Bruk en
skrape til å fjerne isen fort.
4. Når avrimingen er ferdig, tørk innsi-
den av apparatet grundig og sett
pluggen inn igjen.
5. Slå apparatet på.
6. Still termostatbryteren på maksimal
kjøling og la apparatet gå i to eller
tre timer med denne innstillingen.
7. Legg matvarene inn i seksjonen
igjen.
Du må aldri bruke skarpe metal-
lredskaper for å skrape rim, for
apparatet kan bli skadet. Ikke
bruk mekaniske redskaper eller
annet utstyr som ikke produsen-
ten har anbefalt for å gjøre avri-
mingsprosessen raskere. Dersom
temperaturen stiger i de frosne
matvarepakkene under avri-
mingsprosessen, kan sikker opp-
bevaringstid bli kortere.
Mengden av frost på veggene i
produktet økes med det høye ni-
vået av luftfuktighet utenfor pro-
duktet og hvis den frosne maten
ikke er pakket godt.
7.3 Perioder uten bruk
Dersom apparatet ikke skal brukes over
et lengre tidsrom, tas følgende forholds-
regler:
1. Slå av apparatet.
2. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
3. Fjern alle matvarer.
4. Rengjør apparatet og alt tilbehør.
5. La lokket stå åpent for å hindre at
det danner seg ubehagelig lukt.
Dersom du lar apparatet være i
drift, bør du be noen om å kon-
trollere det fra tid til annen for å
sikre at ikke matevarene blir øde-
lagt ved eventuelt strømbrudd.
NORSK 37
Side: 37
8. HVA MÅ GJØRES, HVIS...
OBS
Før feilsøking skal støpselet trek-
kes ut av stikkontakten.
Feil som ikke er oppført i feilsø-
kingslisten i denne bruksanvisnin-
gen, skal kun utbedres av kvalifi-
sert elektriker eller faglært per-
son.
Apparatet lager lyder under nor-
mal drift (kompressor, sirkulering
av kjølevæske).
Problem Mulig årsak Løsning
Apparatet lager
høye lyder.
Apparatet står ikke støtt. Kontroller om apparatet
står støtt (alle fire føtter
skal berøre gulvet).
Kompressoren arbei-
der uavbrutt.
Temperaturen er ikke kor-
rekt innstilt.
Still inn en høyere tempe-
ratur.
Lokket har vært åpnet for
ofte.
Ikke la lokket stå åpent len-
ger enn nødvendig.
Lokket lukker ikke riktig. Kontroller om lokket lukker
godt og pakningen er
uskadd og ren.
Store matvaremengder
var lagt i fryseren for ned-
frysing samtidig.
Vent i noen timer og kon-
troller temperaturen igjen.
Mat som er plassert i ap-
paratet er for varm.
La all mat kjøles til rom-
temperatur før den settes i
fryseren.
Temperaturen i rommet
der apparatet står, er for
høy til effektiv drift.
Forsøk å redusere tempe-
raturen i rommet der ap-
paratet står.
Alarmlys for høy
temperatur er tent.
Det er for høy temperatur
i fryseren.
Se etter i "Alarm for høy
temperatur".
Fryseboksen er nettopp
slått på og temperaturen
er fortsatt for høy.
Se etter i "Alarm for høy
temperatur".
Det er for mye rim
og is.
Matvarene er ikke riktig
innpakket.
Pakk inn maten skikkelig.
Lokket er ikke riktig
stengt eller lukker ikke
tett.
Kontroller om lokket lukker
godt og pakningen er
uskadd og ren.
Temperaturen er ikke kor-
rekt innstilt.
Still inn en høyere tempe-
ratur.
Pluggen for drenering av
smeltevann sitter ikke rik-
tig.
Plasser dreneringspluggen
slik at den sitter riktig.
Lokket lukker ikke
helt.
Det er for mye rim. Fjern rimet.
38 www.aeg.com
Side: 38
Problem Mulig årsak Løsning
Pakningene på lokket er
skitne eller klebrige.
Rengjør lokkpakningene.
Lokket blokkeres av pak-
ker med matvarer.
Arranger matvarene på rik-
tig måte. Se etiketten på
apparatet.
Det er vanskelig å
åpne lokket.
Pakningene på lokket er
skitne eller klebrige.
Rengjør lokkpakningene.
Ventilen er blokkert. Kontroller ventilen.
Lampen lyser ikke. Pæren er defekt. Se etter i "Skifte lyspære".
Det er for høy tem-
peratur i fryseren.
Temperaturen er ikke kor-
rekt innstilt.
Still temperaturen lavere.
Lokket lukker ikke tett el-
ler er ikke riktig stengt.
Kontroller om lokket lukker
godt og pakningen er
uskadd og ren.
Apparatet var ikke til-
strekkelig nedkjølt før
nedfrysing.
Nedkjøl apparatet i lenge
nok.
Store matvaremengder
var lagt i fryseren for ned-
frysing samtidig.
Vent i noen timer og kon-
troller temperaturen igjen.
Neste gang bør du legge
ned mindre matvaremeng-
der som skal nedfryses på
en gang.
Mat som er plassert i ap-
paratet er for varm.
La all mat kjøles til rom-
temperatur før den settes
bort i fryseren.
Produkter som skal fryses
er plassert for nær hve-
randre.
Plasser produktene slik at
kaldluft kan sirkulere rundt
dem.
Lokket har vært åpnet of-
te.
Prøv å ikke åpne lokket så
ofte.
Lokket har vært åpent i
lengre tid.
Ikke la lokket stå åpent len-
ger enn nødvendig.
Det er for kaldt i fry-
seren.
Temperaturen er ikke kor-
rekt innstilt.
Still inn en høyere tempe-
ratur.
Apparatet virker ik-
ke i det hele tatt.
Verken kjøling eller
lys virker.
Støpslet er ikke satt or-
dentlig i stikkontakten.
Sett støpselet riktig inn i
stikkontakten.
Apparatet får ikke strøm. Forsøk å koble et annet
elektrisk apparat i stikkon-
takten.
Apparatet er ikke slått på. Slå apparatet på.
NORSK 39
Side: 39
Problem Mulig årsak Løsning
Stikkontakten er ikke
spenningsførende (forsøk
å koble et annet elektrisk
apparat i den).
Ring en elektriker.
8.1 Kundeservice
Dersom apparatet ikke virker riktig etter
kontrollene nevnt ovenfor er utført, kon-
takt nærmeste servicesenter.
For å oppnå rask service, er det viktig at
du spesifiserer modellen og serienum-
meret til apparatet når du ber om servi-
ce. Denne informasjonen finner du på ty-
peskiltet som er plassert på yttersiden av
apparatets høyreside.
8.2 Skifte lyspære
1. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
2. Skift den brukte pæren med en ny
pære med samme effekt og som er
spesielt beregnet på husholdnings-
produkter. (makseffekten er angitt
på lampedekslet)
3. Sett støpselet inn i stikkontakten.
4. Åpne lokket. Påse at lampen tennes.
ADVARSEL
Ikke fjern lampedekselet ved ut-
skifting.
Ikke bruk fryseren dersom lampe-
dekselet er skadd eller mangler.
9. TEKNISKE DATA
Mål Høyde × bredde × dybde
(mm):
Ytterligere teknisk informasjon
finner du på typeskiltet til høy-
re på apparatets utside.
876 × 806 × 665
Tid for tem-
peraturøk-
ning
28 timer
40 www.aeg.com
Side: 40
10. MONTERING
10.1 Plassering
ADVARSEL
Dersom du vraker et gammelt
apparat som er utstyrt med lås
eller smekklås på lokket, må du
passe på at det blir gjort ubruke-
lig for å forhindre at barn kan
stenge seg inne.
Apparatets støpsel må være til-
gjengelig også etter at apparatet
er installert.
Dette apparatet kan installeres i et tørt,
godt ventilert rom innendøres (garasje
eller en kjeller), men for optimal effekt
bør det plasseres på et sted der rom-
temperaturen samsvarer med den klima-
klassen som er oppført på typeskiltet
Klima-
klasse
Rommets temperatur
SN +10 °C til +32 °C
N +16 °C til +32 °C
ST +16 °C til +38 °C
T +16 °C til +43 °C
10.2 Elektrisk tilkopling
Før du setter støpselet inn i stikkontak-
ten, forsikre deg om at spenningen og
frekvensen som er oppført på typeskiltet
samsvarer med strømnettet i hjemmet
ditt.
Apparatet skal jordes. Støpslet på nett-
ledningen er utstyrt med jordingskon-
takt. Dersom husets stikkontakt ikke er
jordet, skal apparatet koples til en sepa-
rat jording i overensstemmelse med
gjeldende forskrifter. Kontakt en faglært
elektriker.
Produsenten fraskriver seg ethvert an-
svar dersom sikkerhetsreglene ikke blir
fulgt.
Dette apparatet er i overensstemmelse
med EU-direktiver.
10.3 Krav til ventilasjon
1. Set fryseren i vannrett stilling på en
vannrett overflate. Fryserboksen må
stå på alle fire føttene.
2. Sørg for at avstanden mellom appa-
ratet og bakveggen er 5 cm.
3. Sørg for at avstanden mellom appa-
ratet og sideveggene er 5 cm.
Luftstrømmen bak apparatet må være til-
strekkelig.
11. STØY
Fryseren lager lyder under normal drift
(kompressor, sirkulering av kjølevæske).
BRRR!
HISSS!
CLICK!
BLUBB! CRACK!
SSSRRR!
OK
NORSK 41
Side: 42
SSSRRR! SSSRRR!
CRACK!
CRACK!
12. MILJØVERN
Resirkuler materialer som er merket
med symbolet . Legg emballasjen
i riktige beholdere for å resirkulere
det.
Bidrar til å beskytte miljøet,
menneskers helse og for å resirkulere
avfall av elektriske og elektroniske
produkter. Ikke kast produkter som
er merket med symbolet sammen
med husholdningsavfallet. Produktet
kan leveres der hvor tilsvarende
produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere
opplysninger.
NORSK 43

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om AEG A52100HLW0 ennå.

Spør et spørsmål om AEG A52100HLW0

Har du et spørsmål om AEG A52100HLW0 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for AEG A52100HLW0. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med A52100HLW0 AEG så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.