LYCOS E/280 T

Wolf Garten LYCOS E/280 T handleiding

LYCOS E/280 T

Handleiding voor de Wolf Garten LYCOS E/280 T in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 155 pagina's.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148
 • 149
 • 150
 • 151
 • 152
 • 153
 • 154
 • 155
Pagina: 1
Betekenis van de symbolen 40 NL WAARSCHUWING! Lees voor het eerste gebruik van uw apparaat deze gebruikshandleiding zorgvuldig en handel daarnaar. Bewaar deze gebruikshandleiding voor later gebruik of de volgende eigenaar. Î Lees vóór de eerste ingebruikname absoluut de veiligheidsaanwijzingen! Bij niet-naleving van de gebruikshandleiding en de veiligheidsaanwijzingen kunnen beschadigingen aan het apparaat en gevaren voor de bediener en andere personen ontstaan. Î Alle personen, die met de ingebruikname, bediening en onderhoud van het apparaat te maken hebben, moeten overeenkomstig zijn gekwali¿ceerd. Verbod op eigenmachtige wijzigingen en ombouw Het is verboden wijzigingen aan het apparaat aan te brengen of hier aanbouwapparaten van te maken. Zulke wijzigingen kunnen leiden tot persoonlijk letsel en storingen. Î Reparaties aan het apparaat mogen alleen worden uitgevoerd door hiertoe opgedragen en opgeleide personen. Gebruik hierbij altijd de originele reserve- onderdelen. Daarmee wordt verzekerd, dat de vei- ligheid van het apparaat in stand wordt gehouden. Informatiesymbolen in deze handleiding De tekens en symbolen in deze handleiding moeten u helpen, de handleiding en het apparaat snel en veilig te gebruiken. Aanwijzing ,QIRUPDWLHRYHUKHWPHHVWH௺HFWLHYHRI SUDNWLVFKHJHEUXLNYDQKHWDSSDUDDW Î Actiestap Vraagt u om een acite. 3 Actieresultaat Hier vindt u het resultaat van een reeks actiestap- pen. [1]Positienummer Positienummers zijn in de tekst met vierkante haakjes [ ] aangegeven. A Illustratiekenmerk Illustraties zijn met letters aangegeven en in de tekst gemarkeerd. $ Actiestapnummer De vermelde volgorde van actiestappen is met nummers aangegeven in de tekst. Voor uw veiligheid Betekenis van de symbolen WAARSCHUWING! Lees de gebruikshandleiding voor ingebruikname! Voorzichtig! Houd derden altijd weg uit de geva- renzone. 360° Voorzichtig! Houd andere personen altijd uit de gevarenzone. Voorzichtig! Onderdelen blijven nog draaien nadat de motor is uitgeschakeld. Voor alle werkzaamheden aan het apparaat of bij beschadiging resp. verstrengeling van de aansluitkabel apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken! Draag steeds oog- en oorbescher- ming! Zorg dat het apparaat niet wordt blootgesteld aan regen! Inhoud Betekenis van de symbolen............................... 40 Voor uw veiligheid.............................................. 40 Veiligheidsaanwijzingen..................................... 41 Beoogd gebruik ................................................. 43 Typeplaatje ........................................................ 44 Montage............................................................. 44 Gebruik.............................................................. 44 Onderhoud......................................................... 45 Verhelpen van storingen.................................... 47 Garantie............................................................. 47 EG-conformiteitsverklaring ................................ 47 Milieuvriendelijke verwijdering........................... 47
Pagina: 2
Veiligheidsaanwijzingen 41 NL Veiligheidsaanwijzingen Gevarenniveaus van waarschuwingsaanwij- zingen In deze gebruikshandleiding worden de volgende gevarenniveaus gebruikt om op potentieel gevaar- lijke situaties te wijzen: GEVAAR! De gevaarlijke situatie doet zich onmiddellijk voor en leidt, indien de maatregelen niet worden opgevolgd, tot ernstige verwondingen tot dodelijk letsel. WAARSCHUWING! De gevaarlijke situatie kan ontstaan en leidt, indien de maatregelen niet worden opgevolgd, tot ernstig letsel of de dood. VOORZICHTIG! De gevaarlijke situatie kan ontstaan en leidt, indien de maatregelen niet worden opgevolgd, tot licht of matig letsel. Let op! Een mogelijk schadelijke situatie kan ontstaan en leidt, indien deze niet wordt vermeden, tot materiële schade. Opbouw van de veiligheidsaanwijzingen GEVAAR! Soort en bron van het gevaar! ÂGevolgen bij niet naleven ¾ Maatregel voor de veiligheid Veiligheidsaanwijzingen Bescherming van uzelf en andere personen ¾ Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen jonger dan 16 jaar of personen met beperkte lichamelijke, sensorische of geestelijke vaardigheden of met ontoereikende ervaring en kennis. Ook personen die niet vertrouwd zijn met deze gebruiksaanwijzing, mogen de machine niet gebruiken. Plaatselijke voorschriften kunnen een leeftijdsbeperking voor gebruikers opleggen. ¾ Om veiligheidsredenen mogen kinderen onder 16 jaar of personen, die de gebruikershandleiding niet kennen, de grastrimmer niet gebruiken. Plaatselijke voorschriften kunnen de minimumleeftijd van de gebruiker bepalen. ¾ Neem de trimmer niet in gebruik, wanneer er personen (vooral kinderen) of dieren dicht in de buurt zijn. Zorg dat kinderen niet met de trimmer spelen. ¾ Onderbreek het gebruik van de machine, als u merkt dat er personen (vooral kinderen) of huisdieren in de buurt zijn. ¾ Schakel de motor alleen in, wanneer uw voeten en handen op veilige afstand van de snij-inrichting zijn. ¾ Wanneer u het apparaat onbeheerd achterlaat of wanneer u een blokkering verwijdert, moet u het apparaat altijd eerst van de voeding scheiden. ¾ Draag bij het werken met of aan de trimmer altijd stevige, dichte schoenen en een lange broek en andere geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsbril, gehoorbescherming, werkhandschoenen etc.). Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen vermindert het gevaar voor letsel. Vermijd het dragen wijde losse kleding, etc., die kan worden gegrepen door het snijgereedschap. Vóór het gebruik ¾ Maak u vóór aanvang van werkzaamheden met de trimmer vertrouwd met zijn functies en bedieningselementen. ¾ Monteer nooit een metalen maaikop. ¾ Gebruik nooit een trimmer waarvan de schakelaar defect is en niet meer in- of uitgeschakeld kan worden. Laat deze door een gekwali¿ceerd vakman of een gespecialiseerde werkplaats repareren. ¾ Sluit nooit een beschadigde kabel op het elektriciteitsnet aan. Raak een beschadigde kabel niet aan voordat die van het elektriciteitsnet is gescheiden. Via een beschadigde kabel kunt u rechtstreeks in contact komen met onderdelen die onder stroom staan.
Pagina: 3
Veiligheidsaanwijzingen 42 NL Veiligheidsaanwijzingen ¾ De machine mag nooit worden gebruikt met beschadigde of ontbrekende veiligheidsvoorzieningen of afdekkingen. Laat deze door een daartoe gekwali¿ceerd vakman of gespecialiseerde werkplaats repareren of indien nodig vervangen. ¾ Vergewis u er voor het gebruik van, dat er geen takken, stenen, draden enz. op het gras liggen en houd tijdens het trimmen steeds rekening met dergelijke obstakels. ¾ Voordat u het apparaat instelt, reinigt of de aansluitkabels controleert, moet u het uitschakelen en de voedingsstekker uit het stopcontact trekken. ¾ Controleer vóór de ingebruikname van het apparaat en na elk contact met een obstakel of de aansluitkabel tekenen vertoont van slijtage of beschadiging. Laat noodzakelijke reparaties door een elektricien of een gespecialiseerde werkplaats uitvoeren. ¾ Controleer voor elk gebruik, of de apparaatkabel met stekker of de aansluitkabel beschadigd, bros/verouderd of verward zijn. Beschadigde kabels onmiddellijk voor het verdere gebruik in een gespecialiseerde werkplaats laten vervangen. Kabels ¾ Gebruik uitsluitend verlengkabels met een minimale doorsnede van 3 x 1,5 mm2 en een maximale lengte van 25 m: • bij gebruik van rubberen slangleidingen, moeten die minimaal van het type HO7RN-F zijn • bij gebruik van PVC-leidingen, moeten die minimaal van het type HO5 VV-F zijn (leidingen van dat type zijn niet geschikt voor permanent buitengebruik, bijv.: onder de grond plaatsen voor aansluiting van een stopcontact in de tuin, aansluiting van een vijverpomp of opslag in open lucht) ¾ de stekker en de koppeling moeten spatwaterdicht zijn. ¾ Gebruik een aardlekschakelaar (RCD) met een foutstroom van niet meer dan 30 mA. ¾ Bevestig de aansluitkabel aan de trekontlasting. Niet tegen randen, scherpe of puntige voorwerpen schuren. Laat de kabel niet beklemd raken in kieren van deuren of ramen. Schakelvoorzieningen mogen niet worden verwijderd of overbrugd (bijv. koppelen van de bedieningshendel aan de geleidingsrail) ¾ Gebruik alleen aansluitkabels, die in perfecte toestand zijn. Tijdens het gebruik ¾ Werk met het apparaat niet in een explosiegevaarlijke omgeving, waarin zich brandbare vloeistoႇen, gassen of stoႇen bevinden. De trimmer kan vonken afgeven, die het stof of de dampen kunnen doen ontsteken. ¾ Laat bij onderbrekingen van het werk de trimmer nooit onbeheerd achter en berg hem op een veilige plaats op. ¾ Houd de trimmer tijdens het inschakelen evenwijdig aan het gras om gevaar voor letsel te voorkomen. ¾ Houd ook tijdens het werk een veilige afstand tot de roterende draad. ¾ Grijp niet in de roterende maaikop. ¾ Wees voorzichtig dat u geen letsel oploopt aan de draadafsnijder. Na het uittrekken van een nieuwe draad moet u de trimmer steeds in normale werkpositie houden vooraleer u het apparaat inschakelt. ¾ Draag altijd geschikte oog- en gehoorbescherming! ¾ Vermijd een abnormale lichaamshouding. Zorg dat u stevig staat en steeds uw evenwicht bewaart. Ren nooit, maar beweeg in een rustig tempo voorwaarts. Daardoor kunt u het apparaat in onverwachte situaties beter onder controle houden. ¾ Wees zeer voorzichtig als u achteruit loopt. Struikelgevaar! ¾ De motor bij het transport naar/van de verschillende werklocaties uitschakelen. ¾ Houd de aansluitkabels uit de buurt van de snijgereedschappen, om beschadigingen aan de kabels te vermijden, welke tot het aanraken van actieve delen kunnen leiden. ¾ Wordt de netkabel van dit apparaat beschadigd, moet deze door de fabrikant of zijn klantenservice of een gekwali¿ceerde persoon worden vervangen, om risico's te vermijden. ¾ De op de trimmer gemonteerde schakelvoorzieningen mogen nooit worden overbrugd of verwijderd (bijv. door het koppelen van de drukknop aan de handgreep). ¾ Zorg ervoor dat de maaikop niet in contact komt met de bodem of met muren. Wanneer de maaikop aan een sterke schok is blootgesteld, moet u letten op sterke trilllingen in de handgreep. Wanneer dat het geval is, moet het apparaat door een gekwali¿ceerd vakman of in een gespecialiseerde werkplaats worden gecontroleerd en indien nodig worden gerepareerd.
Pagina: 4
Veiligheidsaanwijzingen 43 NL ¾ Schakel onder de volgende omstandigheden het apparaat uit en verwijder de stekker uit de voeding. Vergewis u ervan, dat alle bewegende delen volledig tot stilstand zijn gekomen: - Voor u het apparaat verlaat; - voor u een blokkade verwijdert; - voor u reinigings-, onderhouds- of instelwerk- zaamheden uitvoert; - voor u het apparaat op beschadigingen contro- leert, bijvoorbeeld nadat een vreemd voorwer- pen is geraakt; - bij overmatig sterke trillingen van het apparaat. Na het gebruik ¾ Schakel het apparaat uit, trek de netstekker eruit en controleer het apparaat op beschadiging. Let op, gevaar! Het snijgereedschap loopt na! ¾ Schakel, wanneer u onderhouds- en reinigingswerkzaamheden aan het apparaat uitvoert, het apparaat uit en trek de stekker eruit. ¾ Wacht altijd de stilstand van het snijgereedschap af. ¾ Het verwijderen van de bescherminrichtingen of de vervanging van de draadspoel mogen alleen bij gestopte motor en uitgeschakelde maaimechanisme en alleen bij uitgetrokken stekker worden uitgevoerd. Gebruik alleen originele draadspoelen let op de inbouwinstructies! ¾ Zorg ervoor dat de ventilatiesleuven vrij zijn van vuil. ¾ Apparaat niet met water reinigen. ¾ Berg de trimmer op een veilige plaats op. ¾ Berg de trimmer buiten het bereik van kinderen op. ¾ Zelf geen reparaties aan de machine uitvoeren, maar laat deze alleen door een gekwali¿ceerd vakman of een gespecialiseerde werkplaats uitvoeren. ¾ Laat de motor afkoelen, voordat u de trimmer wegzet. Algemene veiligheidsaanwijzingen ¾ Vervangingsonderdelen moeten voldoen aan de door de fabrikant vastgelegde eisen. Gebruik daarom alleen originele vervangingsonderdelen of de door de fabrikant goedgekeurde vervangingsonderdelen. Neem bij het vervangen altijd de meegeleverde inbouwinstructies in acht en trek eerst de voedingsstekker eruit. ¾ Laat reparaties uitsluitend door een gekwali¿ceerd vakman of een gespecialiseerde werkplaats uitvoeren. Adressen van gespecialiseerde werkplaatsen vindt u op onze internetpagina. ¾ Deze trimmer is bestemd voor de verzorging van gazonkanten en kleinere grasvelden in de privésector. Wegens gevaar voor lichamelijk letsel van de gebruiker of andere personen mag het apparaat niet voor andere doeleinden worden gebruikt. ¾ Gebruik de trimmer alleen bij daglicht of goede kunstmatige verlichting. Houd uw werkgebied schoon en goed verlicht. ¾ Gebruik de trimmer alleen bij droog weer. Het apparaat niet blootstellen aan regen of andere nattigheid. Door het binnendringen van water in de trimmer verhoogt het gevaar van een elektrische schok. ¾ Gebruik het apparaat niet bij regen of onweer. ¾ Ook bij inachtneming van alle veiligheids- en bedieningsinstructies bestaat altijd een restrisico op letsel en materiële schade. Wees u hier altijd bewust van. ¾ Vervang alle versleten of beschadigde aanwijzingsborden op het apparaat. Veiligheidsaanwijzingen
Pagina: 5
Beoogd gebruik 44 NL Beoogd gebruik Deze trimmer is uitsluitend bedoeld voor de verzor- ging van gazonkanten en kleinere grasvelden in de privésector. Elk ander of verdergaand gebruik geldt als niet beoogd. De gebruiker is aansprakelijk voor schade door niet beoogd gebruik. Niet-bedoeld gebruik Deze trimmer mag niet worden gebruikt op open- bare plaatsen, in parken, sportinstallaties, aan wegen, enz., en ook niet in de land- en bosbouw. Omwille van het risico op lichamelijk letsel voor de gebruiker mag de trimmer niet worden gebruikt: - voor het trimmen van heggen en struiken; - voor het afsnijden van bloemen; - voor het vermalen voor compostering. Typeplaatje Positie Het typeplaatje vindt u op de behuizing van de trimmer. Aanwijzing 'HDDQGXLGLQJEH]LWR௻FLsOHZDDUGHHQPDJ niet gewijzigd of onleesbaar gemaakt worden. Opbouw MTD Products AG Industriestraße 23 D-66129 Saarbrücken XXX W XX kg 230V~ 50Hz XXXX min-1 Lawn Trimmer LYCOS E/XXX X XXXXXXXXXXX 41XXXXXX650 XXXX xxx 1 Geluidsvermogen gegarandeerd 2 Beschermingsklasse/beschermingssoort 3 CE-markering 4 Fabrikant 5 Apparaatgroep 6 Modelnaam 7 Modelnummer 8 Serienummer 9 Vermogen 10 Motortoerental in min-1 11 Gewicht 12 Nominale spanning, stroomsoort, frequentie 13 Afvoeraanwijzing 14 Bouwjaar Montage Gazontrimmer monteren A ÎHet grastrimmerbovendeel en het grastrimme- ronderdeel in elkaar steken, tot de verbinding hoorbaar vastklikt. Beschermkap bevestigen @> ÎPlaats de beschermkap op de gazontrimmer @. ÎFixeer de beschermkap met de bevestigings- schroeven >$. Aanwijzing Verwijder voor het starten van het apparaat de snijbescherming op het draadmes >%. Aanwijzing De gazontrimmer kan voor het maaien van kleine gazons ? en de randafwerking < worden gebruikt. Gebruik WAARSCHUWING! Gevaar voor letsel door het snijgereedschap. ¾ Schakel de motor uit, wacht tot de maaikop stilstaat en trek de voedingsstekker uit het stopcontact, voordat u instellingen aan het apparaat uitvoert. Bedieningselementen 2 1 Bovengreep 2 Ontgrendelingsknop 3 Kabeltrekontlasting 4 Middengreep 5 Vergrendelknop 6 Draadafsnijder 7 Draadspoel 8 Aantipknop voor draadaanpassing 9 Aan-uitschakelaar 10 Kabel 11 Beschermkap Bedrijfstijden ÎNeem de regionale voorschriften in acht. ÎVraag de toegestane gebruikstijden op bij de lokale regelgevende instantie.
Pagina: 6
Gebruik 45 NL Kabel in de trekontlasting leiden = De trekontlasting in de bovengreep voorkomt onbe- doeld lostrekken van de verlengkabel. ÎBevestig de verlengkabel in de trekontlasting, zoals afgebeeld. Aansluiting op het stopcontact (230 volt, 50 Hz) WAARSCHUWING! Gevaar van letsel of materiële schade. ¾ De netspanning aanhouden. ¾ De spanning van de stroombron moet overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje van het apparaat. ¾ Het apparaat mag enkel worden aangesloten op een stopcontact dat met een 10-16 A trage zekering (of LS- schakelaar type B) is uitgerust. Aanwijzing 'H]HYHLOLJKHLGVYRRU]LHQLQJHQEHVFKHUPHQ u tegen ernstig letsel bij het aanraken van EHVFKDGLJGHVWURRPNDEHOVEHVFKDGLJGH isolatie en in bepaalde gevallen ook bij het EHVFKDGLJHQYDQRQGHUVSDQQLQJVWDDQGH leidingen. • Wij raden aan om het apparaat enkel aan te sluiten op stopcontacten die met een aardlek- schakelaar (RCD) met een foutstroom van niet meer dan 30 mA zijn beveiligd. • Vervangende onderdelen zijn verkrijgbaar voor oude installaties. Raadpleeg een gekwali¿ceerd elektricien. In- / uitschakelen 7 WAARSCHUWING! Gevaar op letsel door roterende maaidraad. ÂApparaat loopt na! ¾ Wacht altijd de stilstand van het snijgereedschap af. ¾ Houd de trimmer tijdens het inschakelen evenwijdig aan het gras. Het apparaat inschakelen ÎHoud de ontgrendelingsknop ingedrukt $. ÎDruk de Aan-/uitschakelaar %. ÎLaat de ontgrendelingsknop los. 3 Het maaimechanisme loopt. Apparaat uitschakelen ÎLaat de Aan-/uitschakelaar los. 3 Het maaimechanisme komt na korte tijd tot stil- stand. Maaivarianten voor het gebruik Maaien van kleine gazons ? ÎHoud het apparaat vast aan de boven- en midden- greep. ÎBeweeg de trimmer in een halve cirkel voor u uit (zonder contact met de bodem). Aanwijzing De optimale werkhoek voor het maaien EHGUDDJWFDƒ+RRJJUDVPRHWX langzaam en trapsgewijs trimmen. Randafwerking < De functie van de randafwerking maakt nauwkeurig trimmen langs van de gazonrand mogelijk. WAARSCHUWING! Gevaar voor letsel door het snijgereedschap. ¾ Instellingen aan het apparaat enkel bij uitgeschakelde motor en stilstaande maaikop uitvoeren. ÎDruk de vergrendelknop $. ÎDraai het grastrimmerbovendeel 180° naar links, tot dit hoorbaar vastklikt %. ÎHoud het apparaat vast aan de boven- en midden- greep. ÎLeid het apparaat langs de gazonrand (zonder bodemcontact) '. Draadafstelling ; ÎTik het lopende apparaat met de aantipknop op een vast ondergrond, bijv. een tegel (aandruk- kracht ca. 3 kg). Er wordt automatisch ca. 1,5 cm snijdraad toegevoerd.
Pagina: 7
Onderhoud 46 NL Onderhoud WAARSCHUWING! Gevaar van letsel of materiële schade. ¾ Onderhouds- en reinigingswerkzaamheden aan het apparaat mogen alleen bij uitgeschakelde motor en stilstaande maaikop worden uitgevoerd. ¾ Vóór alle werkzaamheden moet de voedingsstekker uit het stopcontact worden getrokken! ¾ Laat reparatie- en onderhoudswerkzaamheden en het vervangen van veiligheidselementen alleen door gekwali¿ceerde vakmensen of een gespecialiseerde werkplaats uitvoeren. Reiniging van de trimmer ÎSchakel de trimmer uit en wacht tot de maaikop tot stilstand is gekomen. ÎReinig het apparaat na elk gebruik met een hand- veger. ÎVerwijder ook regelmatig grasresten uit de ventila- tiesleuven en aan de onderkant van het apparaat. Let op! Apparaat niet met water reinigen. Draadspoel vervangen :69 WAARSCHUWING! Gevaar voor letsel door het snijgereedschap. ¾ Instellingen aan het apparaat enkel bij uitgeschakelde motor en stilstaande maaikop uitvoeren. ¾ Grijp niet in de roterende maaikop. ¾ Vóór alle werkzaamheden moet de voedingsstekker uit het stopcontact worden getrokken! ÎDruk de houderlippen op het spoeldeksel samen :$en trek hem er met de draadspoel af :%. ÎVerwijder de draadspoel 6$. ÎVerwijder eventueel aanwezige vervuiling. ÎZet een nieuwe draadspoel in het spoel- deksel 6%. ÎRijg de draadeinden door de ogen van het spoel- deksel 6'. Aanwijzing 2PRQEHGRHOGDIZLNNHOHQWHYHUPLMGHQ draad van de nieuwe draadspoel voor het inzetten niet uit de vasthoudsleuven nemen 9. ÎTrek, na het inrijgen en in elkaar zetten van de draadspoel in het spoeldeksel, krachtig aan de beide draadeinden om deze los te maken uit de vasthoudsleuven van de draadspoel. ÎZet het spoeldeksel samen met de draadspoel zo op de draadspoel-opname, dat de beide houder- lippen van het spoeldeksel merkbaar vastklikken 5. WAARSCHUWING! Gevaar van verwondingen door roterende maaikop. ÂBij het inschakelen wordt de draad op werklengte geknipt. ¾ Schakel het apparaat enkel in werkpositie in. Transport en opslag WAARSCHUWING! Gevaar voor letsel door het snijgereedschap. ¾ Vóór elk transport en elke opslag de trimmer uitschakelen en wachten tot het snijgereedschap stilstaat. ¾ De stekker uit het stopcontact trekken! Opslag ÎReinig uw machine na elk seizoen grondig. ÎSla uw trimmer in een schone en droge ruimte op. ÎBescherm de gazontrimmer bij langere opslag tegen roest/oxidatie.
Pagina: 8
Verhelpen van storingen 47 NL Verhelpen van storingen WAARSCHUWING! Gevaar van letsel of materiële schade. ¾ Bezoek bij twijfel altijd een gespecialiseerde werkplaats. ¾ Schakel vóór elke controle of vóór werkzaamheden aan het apparaat de motor uit en trek de voedingsstekker uit het stopcontact. Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing Het bijregelen van de draad werkt niet. De draadspoel is leeg. Vervang de draadspoel. De draad is afgebroken en in de draadspoel getrokken. Verwijder de draadspoel, eventueel de draad opnieuw opwikkelen en de spoel opnieuw plaatsen. De draad zit op de spoel geklemd. De draaid zit vast op de spoel. Verwijder het vastzittende deel van de draad, eventueel de draad opnieuw op- wikkelen en de spoel opnieuw plaatsen. Motor loopt niet. Geen netspanning. Controleer de voeding en laat die eventu- eel repareren door een elektrotechnicus. Kabelschade: Let op! Elektrische schok door beschadigde kabel! De zekering wordt niet altijd geactiveerd, wan- neer de kabel doorgesneden of beschadigd is. ÎRaak de kabel niet aan, voordat de voedings- stekker uit het stopcontact is getrokken. De trimmer begint sterk te trillen. Aandrijving wordt geblokkeerd of het lager is defect. Laat de trimmer in een gespecialiseerde werkplaats inspecteren en eventueel repareren. Garantie In elk land gelden de door ons bedrijf of door de importeur opgegeven garantiebepalingen. Storin- gen aan uw apparaat verhelpen wij kosteloos in het kader van de garantie, indien een materiaal- of productiefout hiervan de oorzaak is. Neem voor garantie contact op met uw verkoper of de dichtstbij- zijnde vestiging. EG-conformiteitsverklaring Meer informatie over het apparaat vindt u in GHDSDUWELMJHYRHJGH(*FRQIRUPLWHLWVYHU- NODULQJGLHHHQEHVWDQGGHHOYDQGHJH- bruikshandleiding is. Milieuvriendelijke verwijdering Elektrisch gereedschap, hun toebehoren en verpak- kingen moeten na afdanking milieuvriendelijk wor- den gerecycled. Voer het elektrische gereedschap niet via het huidhoudelijk afval af! Het voor het recyclen inleveren bij een geschikt inzamelpunt.

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Wolf Garten LYCOS E/280 T en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Wolf Garten LYCOS E/280 T. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Wolf Garten LYCOS E/280 T zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Wolf Garten LYCOS E/280 T

Naam
E-mail
Reactie

Bekijk hieronder de handleiding van de Wolf Garten LYCOS E/280 T. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

 • Merk: Wolf Garten
 • Product: Grastrimmers
 • Model/naam: LYCOS E/280 T
 • Bestandstype: PDF
 • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Pools, Noors, Fins, Slowaaks, Grieks, Hongaars, Sloveens, Kroatisch