Whirlpool FSCR 90413 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Whirlpool FSCR 90413. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Whirlpool
  • Product: Wasmachine
  • Model/naam: FSCR 90413
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands

Inhoudsopgave

Pagina: 0
NL
1
30’
40°
60°
MAX
1. 7.
2.
12.
6. 8.
4. 10.
3. 9.
5. 11.
13.
SNELLE REFERENTIEGIDS
PRODUCTBESCHRIJVING
BEDIENINGSPANEEL
APPARAAT
1. Werkblad
2.Wasmiddeldoseerbakje
3.Bedieningspaneel
4.Deurknop
5.Deur
6.Waterfilter/noodafvoerslang
(indien beschikbaar) - achter de
plint -
7. Plint (verwijderbaar)
8.Verstelbare pootjes (4)
1. Aan/uit-toets
(Resetten/Aftappen indien het
ingedrukt wordt gehouden)
2.Programmatoets
3.Kleuren 15°
4.Fresh Care toets
5.Toets "Doseerhulp"
6.Knop (Ronddraaien voor
selectie /Indrukken voor
bevestiging)
7. Klaar in-toets
8.Temperatuurtoets
9.Toets centrifugeersnelheid
10. Optie-toets
(Toetsenvergrendeling indien het
ingedrukt wordt gehouden)
11. Start / Pauze-knop
12. Display
13. Gebied programma's
DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN
WHIRLPOOL PRODUCT
Voor meer informatie en support, gelieve uw
product te registreren op
www‌.‌
whirlpool‌
.‌
eu‌
/‌
register
WWW
U kunt de Veiligheidsinstructies en de Gids
voor Gebruik en Onderhoud downloaden
van onze website docs.whirlpool.eu en de
instructies aan de achterzijde van dit
boekje opvolgen.
Lees voordat u het apparaat gaat gebruiken
zorgvuldig de gids voor Gezondheid en
Veiligheid.
Voordat u de wasmachine in gebruik neemt,
moeten de transportschroeven verwijderd
worden.
Kijk voor meer gedetailleerde instructies over het
verwijderen ervan in de Installatiegids.
1.
3.
2.
5.
7.
6.
8.
4.
Pagina: 1
2
1. Hoofdwasvakje
• Hoofdwasmiddel
• Vlekkenmiddelen
• Waterontharder
2.Voorwasvakje
• Voorwasmiddel.
3.Wasverzachtervakje
• Wasverzachter
• Vloeibaar stijfsel
Schenk wasverzachter of stijfseloplossing tot maximaal
het teken “MAX” in het bakje.
De toets loslaten (Indrukken om het wasmiddeldoseerbakje
te verwijderen voor reiniging).
DOSEERBAKJE WASMIDDEL
Aanbevolen wasmiddelen voor de verschillende soorten wasgoed
Stevige witte was (Koud -95°C) Zwaar wasmiddel
Fijne witte was (koud -40°C Mild wasmiddel met witmaker en/of optische heldermakers
Lichte/pastelkleuren (koud-60°C) Wasmiddel met witmaker en/of optische heldermakers
Intensieve kleuren (koud -60°C) Kleurwasmiddel zonder witmaker/optische heldermakers
Zwarte/donkere kleuren (koud -60°C) speciale wasmiddelen voor zwart/donker wasgoed
Zie de paragraaf over DAGELIJKS GEBRUIK voor informatie over het
selecteren en starten van een programma.
EERSTE CYCLUS
Wanneer u de stekker van de wasmachine in het stopcontact steekt zal
deze automatisch worden ingeschakeld. Er zal gevraagd worden om de
gewenste taal van het display in te stellen.
Draai de knop om de taal te selecteren, de knop indrukken om te
bevestigen.
Daarna kunt u de instelling van de waterhardheid van uw wasmachine
aanpassen aan uw regionale waterhardheid. Dit is raadzaam, om de
functie Doseerhulp te optimaliseren.
De knop draaien, om te kiezen tussen zacht/gemiddeld/hard, en
bevestigen door de knop in te drukken.
Voor het verwijderen van resten uit het fabricageproces:
• Kies het programma "Katoen " op een temperatuur van 95 ° C
• Doe een klein beetje zwaar wasmiddel (maximaal 1/3 van de
hoeveelheid die aanbevolen wordt door de fabrikant voor
licht vervuild wasgoed) in het hoofdwasvakje van het
wasmiddeldoseerbakje
• Het programma starten zonder wasgoed.
Zie de Gids voor Gebruik en Verzorging voor meer details over de functies /
zie de laatste pagina voor informatie over het verkrijgen van de Gids voor
Gebruik en Verzorging
1.WAS IN DE MACHINE DOEN
• Sorteer uw wasgoed voor volgens de aanbevelingen in de paragraaf
"HINTS en TIPS".
• Zorg ervoor dat de sluitingen dichtzitten en linten zijn
samengebonden, de sluitingen dichtzitten en linten zijn
samengebonden.
• Maak de deur open en doe de was in de machine.
Houd u aan de maximale belading die te vinden is in de
programmatabel
2. DEUR SLUITEN
• Zorg ervoor dat er geen was vast komt te zitten
tussen het deurglas en de rubberen sluitring.
• De deur zodanig sluiten dat u de sluitklik hoort.
3. DE WATERKRAAN OPENDRAAIEN
• Zorg ervoor dat de wasmachine is aangesloten op het
netsnoer.
• De waterkraan opendraaien
EERSTE GEBRUIK
DAGELIJKS GEBRUIK
Pagina: 2
NL
3
4. DE WASMACHINE INSCHAKELEN
• De Aan/Uit toets indrukken totdat de programmatoets gaat
branden. Er wordt een animatie weergegeven en er is een
geluid. Daarna is de wasmachine bedrijfsklaar.
5.HET GEWENSTE PROGRAMMA INSTELLEN
GELEIDE MODUS - het lampje van de toets geleidt u door het instellen
van uw programma, in de volgende volgorde: keuze van programma /
temperatuur / centrifugeersnelheid / opties. Zodra u een keuze bevestigt
door op de knop te drukken, springt het lampje van de toets naar de
volgende stap.
• Keuze van het programma:
Zorg ervoor dat de programmatoets brandt. Selecteer het
gewenste programma door aan de knop te draaien.
Op het display verschijnt naam en duur van het programma.
Bevestig het gewenste programma door het indrukken van de
knop. Na een aantal seconden wordt de maximale mogelijke belading
wasgoed voor het geselecteerde programma aangegeven.
  
• Wijzig de temperatuur, indien nodig
Wanneer u de op de temperatuurtoets aangegeven temperatuur
wilt wijzigen, zorg er dan voor dat de temperatuurtoets brandt.
Draai de knop om de gewenste temperatuur te selecteren en de
knop indrukken om te bevestigen.
• De centrifugeersnelheid wijzigen, indien nodig
Wanneer u de op de centrifugeertoets aangegeven
centrifugeersnelheid wilt wijzigen, zorg er dan voor dat de
centrifugeertoets brandt.
Draai de knop om de gewenste centrifugeersnelheid of
spoelstop te selecteren, daarna de knop indrukken om te bevestigen.
• Selecteer opties, indien nodig
Zorg ervoor dat de optietoets brandt. De opties die voor uw
programma geselecteerd kunnen worden staan aangegeven met
verlichte pijlen.
Selecteer de gewenste opties door aan de knop te draaien. Het symbool
voor de geselecteerde optie knippert. Druk op de knop om te bevestigen.
Een aantal opties / functies kunnen worden geselecteerd door
rechtstreeks op de toets te drukken:
Raadpleeg de paragraaf OPTIES, FUNCTIES EN INDICATOREN voor meer
informatie.
INDIVIDUELE MODUS
Nadat u de wasmachine heeft ingeschakeld bent u niet gedwongen de
BEGELEIDE MODUS te volgen.
Het is aan u om de volgorde te kiezen waarin u het programma instelt.
Voor een instelling eerst de betreffende toets indrukken, daarna voor de
keuze de knop draaien, en tenslotte op de knop drukken voor
bevestiging.
Het bereik van temperatuur, centrifugeersnelheid en opties is afhankelijk
van het geselecteerde programma. Daarom is het raadzaam om te
beginnen met het selecteren van het programma.
6.WASMIDDEL TOEVOEGEN
• Wanneer u niet gebruik maakt van de functie "Doseerhulp",
het wasmiddeldoseerbakje uitlichten en nu wasmiddel (en
nabehandelingsproducten/wasverzachter) toevoegen, zoals
staat aangegeven in de paragraaf WASMIDDELDOSEERBAKJE.
Volg de aanwijzingen op de verpakking van het wasmiddel.
Wanneer u VOORWAS of KLAAR IN hebt geselecteerd, volg dan de
aanwijzingen in de paragraaf OPTIES, FUNCTIES EN INDICATOREN.
Daarna het wasmiddeldoseerbakje zorgvuldig sluiten.
• Als u gebruik maakt van de functie "Doseerhulp",het wasmiddel later
toevoegen, nadat u het programma hebt gestart. Raadpleeg de
paragraaf OPTIES, FUNCTIES EN INDICATOREN.
• Wanneer er eenmaal wasmiddel/nabehandelingsproducten zijn
toegevoegd het wasmiddeldoseerbakje niet meer openen, om
overstromingen te voorkomen.
7.PROGRAMMA STARTEN
• "Start/Pauze" indrukken en ingedrukt houden, totdat de toets
ononderbroken brandt; het programma wordt gestart.
• Als u 'Doseerhulp' heeft geselecteerd geeft de wasmachine u
de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel voor uw lading was
aan, nadat het programma is gestart. Volg de aanwijzingen zoals
aangegeven in de paragraaf OPTIES, FUNCTIES EN INDICATOREN/
Doseerhulp.
8.EEN PROGRAMMA IN UITVOERING WIJZIGEN,
INDIEN NODIG
U kunt de instellingen nog steeds wijzigen terwijl een programma wordt
uitgevoerd. De wijzigingen zullen worden toegepast, mits de betreffende
programmafase nog niet voltooid is.
• De betreffende toets indrukken (bijvoorbeeld de "Centrifugeersnelheid"
toets om de centrifugeersnelheid te veranderen). De waarde knippert
een aantal seconden.
• Terwijl het knippert kunt u de instelling aanpassen door aan de knop te
draaien. Als de waarde niet meer knippert nogmaals de toets
indrukken.
• Druk op de knop om de aanpassing te bevestigen. Als u het niet
bevestigt wordt de aanpassing automatisch bevestigd - de gewijzigde
instelling stopt met knipperen
Het programma gaat automatisch verder.
Om de instellingen van een programma in uitvoering te wijzigen kunt u
ook
• Druk op "Start/Pauze" om het programma in uitvoering te onderbreken
• Uw Instellingen wijzigen
• Druk opnieuw op "Start/Pauze" om het programma te vervolgen.
9. ONDERBREEK EEN PROGRAMMA IN
UITVOERING EN OPEN DE DEUR OPEN,
INDIEN GEWENST
• "Start/Pauze" indrukken en ingedrukt houden om een
programma in uitvoering te onderbreken.
• Mits het waterpeil niet te hoog is, of het wasgoed niet te warm, zal het
indicatorlampje voor de deur branden. U kunt de deur
bijvoorbeeld openen om was toe te voegen/er uit te halen.
• Sluit de deur weer en druk op "Start/Pauze" om het
programma te vervolgen.
10. EEN PROGRAMMA IN UITVOERING
RESETTEN, INDIEN NODIG
• De "Aan/Uit" toets ingedrukt houden totdat het display geeft
aan dat het programma is gewist.
Het water wordt afgetapt, het programma eindigt en de deur
wordt ontgrendeld.
11. DE WASMACHINE UITSCHAKELEN NADAT
HET PROGRAMMA IS BEËINDIGD
• Het display geeft aan dat de cyclus is voltooid, en het indicatorlampje
voor "Deur geopend" brandt- u kunt uw was er uit halen.
• "Aan/Uit" indrukken om de wasmachine uit te schakelen.
Wanneer u de machine niet uitschakelt wordt, ongeveer een
kwartier nadat het programma is beëindigd, de wasmachine
automatisch uitgeschakeld, om energie te besparen.
• De deur open laten staan, zodat de binnenkant van de wasmachine kan
drogen.
Pagina: 3
4
SORTEER HET WASGOED OP
• Soort stof / waslabel (katoen, gemengde vezels, Synthetische stoffen,
wol, handwas artikelen)
• Kleur (gekleurde en witte artikelen scheiden, nieuwe gekleurde
artikelen apart wassen)
• Afmeting (Was stukken van verschillende afmetingen samen voor
betere wasresultaten en een optimale verdeling van de belading in
de trommel)
• Fijne was (kleine artikelen – zoals nylonkousen- en onderdelen met
haken – zoals bh's – in een kledingzak of kussensloop met rits
wassen).
MAAK ALLE ZAKKEN LEEG
• Voorwerpen als munten of veiligheidsspelden kunnen uw wasgoed
en de trommel beschadigen.
WASLABELS
De temperatuur in het wastobbe symbool geeft de maximale
mogelijke temperatuur voor het wassen van het artikel aan.
Normale mechanische actie
Beperkte mechanische actie
Zeer beperkte mechanische actie
Alleen handwas
Niet wassen
HET WATERFILTER REGELMATIG REINIGEN
• Helpt te voorkomen dat het verstopt kan raken en dat het
afvoerwater niet meer weggepompt kan worden. Raadpleeg de
paragraaf VERZORGING EN ONDERHOUD / "Waterfilter reinigen" in
de Gids voor Gebruik en Verzorging.
BESPARINGEN EN MILIEU
• Gebruik energie, water, wasmiddel en tijd op de beste manier, door
de trommel altijd zo vol mogelijk te laden voor de programma's,
zoals staat aangegeven in de programmatabel.
• Overschrijd de in de instructies van de wasmiddelenfabrikant
aangegeven dosering wasmiddel niet. Gebruik de functie
Doseerhulp.
• Bespaar energie door op 60°C te wassen in plaats van 95°C, of op
40°C in plaats van 60°C. Voor katoen wordt het Eco Katoen
programma bij 40 °C of 60 °C aanbevolen.
• Bespaar energie en tijd door een hoge centrifugeersnelheid in te
stellen zodat er minder water in het wasgoed achterblijft, voordat u
een wasdroger gaat gebruiken.
HINTS EN TIPS
INSTELLINGEN
De volgende instellingen kunnen gewijzigd / geselecteerd worden:
Taalweergave / toetstonen / waarschuwing einde cyclus/
contrastweergave / waterhardheid / doseerhulp (doseerhoeveelheden
aanpassen voor de wasmiddelen die u gebruikt) / eco modus
(automatische uitschakelfunctie na einde programma) / terug naar
fabrieksinstellingen.
• Druk op de Programmatoets en houd hem minimaal 3 seconden
ingedrukt.
• Draai de knop, om de instelling die u wilt veranderen te selecteren;
bevestig met de knop.
• Draai de knop, om de instelling aan te passen; bevestig met de knop.
• Om de Instellingenmodus af te sluiten, de knop draaien totdat het
display aan geeft dat u kunt afsluiten – vervolgens bevestigen door
op de knop te drukken. Of anders de programmaknop indrukken.
Deze gegevens kunnen in uw huis verschillen, als gevolg van veranderende
omstandigheden in de inlaattemperatuur van het water, waterdruk enz.
VERBRUIKSGEGEVENS
PROGRAMMA
TEMPERATUUR
(°C)
BELADING
(KG)
WATER
(L)
ENERGIE
(KWH)
GESCHATTE
PROGRAMMA DUUR (U:MIN) GESCHATTE
RESTERENDE
VOCHTINHOUD (%)
ZONDER
"SNELWAS"
MET
"SNELWAS"
Gemengde was 40 6,0 50 0,50 01:00 00:55 55
Katoen 95 9,0 (max.) 90 2,60 02:40 -- 55
Katoen 60 9,0 (max.) 88 1,75 02:20 01:40 55
Katoen 40 9,0 (max.) 84 1,00 03:20 02:00 55
Synthetisch 60 3,5 50 0,95 02:20 01:20 35
Synthetisch 40 3,5 45 0,68 02:20 01:20 35
ECO KATOEN 60 9,0 (max.) 57 0,72 04:00 03:00 53
ECO KATOEN 60 4,5 40 0,65 03:45 * 53
ECO KATOEN 40 4,5 40 0,65 03:45 * 53
Onder normale omstandigheden volgens IEC/EN 60456 gemeten
waarden. Water, energie en de resterende vochtinhoud waarden
verwijzen naar de standaardinstelling van de programma's, zonder
opties.
max. = maximale belading wasmachinecapaciteit
* Duur aangegeven na detectie belading
Eco Katoen is het standaard programma voor het wassen van normaal
bevuild katoen, en het is de meest efficiënte programma in termen van
gecombineerd water- en energieverbruik. Om energie te besparen kan
de werkelijke watertemperatuur afwijken van de opgegeven
cyclustemperatuur.
Stroomverbruik in uitgeschakelde modus is 0,25 W/in ingeschakelde
modus 0,25 W.
Pagina: 4
NL
5
Te selecteren met behulp van de
toets Opties
Rechtstreeks te
selecteren
Centrifuge-
ren
Wasmiddel en
nabehande-
lingsproducten
Programma
Onderhoudslabels
Temperatuur
Max.
belading
(kg)
Voorwas
Warm
spoelen
Vlekken
15°
Zware
vlekken
Intensief
spoelen
Snel
Kleuren
15°
Fresh
Care
Doseerhulp
Klaar
in
Max.
centrifugeer-
snelheid
(rpm)
Spoelstop
Voorwas
Hoofdwas
Wasverzachter
ECO KATOEN
Koud/
60°C
max — — — — max —
KATOEN
Koud/
95°C
max max
GEMENGDE WAS
Koud/
60°C
6,0 — — max —
SYNTHETISCH
Koud/
60°C
3,5 — max
FIJNE WAS
Koud /
40°C
2,5 — — — — 1000
WOL
Koud/
40°C
2,0 — — — — — 1000 —
KLEUREN
Koud/
60°C
6,0 — — 1000
SNELWAS 30’
30’
Koud/
30°C
3,0 — — — — — — max —
spoelen en
centrifugeren
— max — — — — — — — max — —
centrifugeren — max — — — — — — — — max — — — —
AFPOMPEN — max — — — — — — — — — — — — —
OVERHEMDEN
Koud/
40°C
2,5 — — — — 1000
DEKBED
Koud/
60°C
3,0 — 1000
BEDDENGOED
Koud/
95°C
3,5 — max
KASJMIER
Koud/
40°C
2,0 - - - - - 400 -
SPORTKLEDING
Koud/
40°C
3,5 — — max —
JEANS
Koud/
60°C
5,0 1000
BABYKLEERTJES
Koud/
60°C
5,0 1000
MINI LADING
Koud/
40°C
1,0 — — — — max —
Selecteerbaar/optioneel —
Niet selecteerbaar/van
toepassing
Dosering vereist Dosering optioneel
PROGRAMMATABEL
Pagina: 5
6
Raadpleeg de programmatabel om te controleren of er opties beschikbaar
zijn voor het geselecteerde programma
OPTIES die direct te selecteren zijn door het
indrukken van de speciale toets
Kleuren 15°
Draagt bij tot de bescherming van de kleuren van uw
wasgoed door het te wassen met koud water (15° C).
Bespaart energie voor het verwarmen van water, terwijl
tevens een goed wasresultaat gewaarborgd is.
Geschikt voor licht vervuild gekleurd wasgoed zonder vlekken.
• Controleer of uw wasmiddel geschikt is voor koude
wastemperaturen (15 of 20°C).
• Niet te kiezen voor Katoen 95 °C.
Fresh Care
Helpt uw wasgoed fris te houden als u deze niet snel na afloop
van het programma uit de machine kan worden gehaald.
Kort na het einde van het programma begint de wasmachine
regelmatig te draaien. Dit draaien duurt tot ongeveer 6 uur na
het einde van uw wasprogramma. U kunt het op elk gewenst moment
stoppen door een willekeurige toets in te drukken; de deur wordt
ontgrendeld en u kunt uw wasgoed er uit halen.
Doseerhulp
Helpt bij het doseren van de juiste hoeveelheid wasmiddel
voor uw geladen wasgoed.
De optie voorbereiden zoals beschreven in DOSEERHULP/
EERSTE GEBRUIK in de Gids voor Gebruik en Verzorging.
• Nadat u de was heeft geladen de deur heeft gesloten en programma
en opties heeft geselecteerd de toets Doseerhulp indrukken. De
toets gaat branden.
• Start het programma door op "Start/Pauze" te drukken.-De
trommel draait om te wasbelading te vinden; het display
geeft de lastafhankelijke fase aan. Op het bedieningspaneel
verschijnt een animatie. Daarna verschijnt de aanbevolen
hoeveelheid wasmiddel voor het hoofdwasvakje in ml op het display.
Als u de optie "Voorwas" heeft geselecteerd, bevat de weergave
afwisselend de hoeveelheid voor het voorwasvakje (I) en
hoofdwasvakje (II).
• Het wasmiddeldoseerbakje uitlichten en de aanbevolen
hoeveelheid wasmiddel in het hoofdwasvakje (II) gieten en,
als "Voorwas" is geselecteerd, ook in het voorwasvakje (I)
van het wasmiddeldoseerbakje.
• Sluit het wasmiddeldoseerbakje (of de deur) en druk op
"Start/Pauze" om het programma te vervolgen.
Houd de aanbevelingen op de verzorgingslabels van uw wasgoed in acht.
ECO KATOEN
Normaal vervuild katoenen wasgoed. Bij 40 °C en 60 °C
standaard katoenprogramma en meest gewenst
programma in termen van gecombineerd water- en
energieverbruik voor het wassen van katoenen wasgoed.
De waarden op het energielabel zijn gebaseerd op dit programma
KATOEN
Normaal tot sterk vervuilde en stevige katoenen en linnen was,
zoals handdoeken, ondergoed, tafellakens enz.
GEMENGDE WAS
Licht tot normaal vervuild stevig wasgoed van katoen, linnen,
synthetische vezels en gemengde weefsels. 1-uur programma.
SYNTHETISCHE STOFFEN
Normaal vervuilde was van synthetische vezels (zoals polyester,
polyacryl, viscose enz.) of gemengde weefsels met katoen.
FIJNE WAS
Fijne was van tere stoffen, die met zachtheid behandeld moeten
worden.
WOL
Wollen kleding met het wolmerk die in de machine gewassen
mag worden, evenals wasgoed van zijde, linnen, wol en viscose
dat volgens het etiket met de hand gewassen moet worden.
SNELWAS 30’
Licht vervuild wasgoed van katoen, synthetisch en hun
mengsels. Vernieuw het programma voor wasgoed zonder
vlekken.
KLEUREN
Licht tot normaal vervuild wasgoed van katoen, synthetisch of
hun mengsels; ook tere weefsels. Helpt de kleuren te behouden.
SPOELEN+CENTR.
Programma met apart spoelen en intensief centrifugeren. Voor
stevige was.
CENTRIFUGEREN
Apart intensief centrifugeerprogramma. Voor stevige was.
30’
AFPOMPEN
Afzonderlijk programma voor het aftappen van het water, zonder
centrifugeren.
SPECIALE PROGRAMMA'S'
Om een van de volgende programma's in te stellen de positie
van de speciale programma's selecteren en bevestigen. Daarna
de knop draaien om een van de volgende acht programma's te
selecteren het display geeft de naam van het programma aan. Bevestig
het gewenste programma door het indrukken van de knop.
OVERHEMDEN
Overhemden en bloezen en tere zakenkleding, gemaakt van
katoen,synthetische weefsels of gemengde weefsels.
DEKBED
Grote artikelen zoals slaapzakken, wasbare dekens, badmatten, kussens
en dekbedden, gevuld met veren of synthetisch materiaal.
BEDDENGOED
Wit of bont beddengoed van katoen en synthetische weefsels, of
gemengde weefsels van beide.
KASJMIER
Kasjmier kledingstukken van hoge kwaliteit die in de wasmachine of op
de hand kunnen worden gewassen.
SPORTKLEDING
Normaal vervuilde en bezwete sportkleding van katoenen jersey of
microvezels. Met voorwascyclus - u dient ook wasmiddel in het
voorwasbakje te doen. Gebruik geen wasverzachter.
JEANS
Normaal vervuild katoenen wasgoed van spijkerstof of kledingstukken
van zwaar, op spijkerstof lijkend, materiaal zoals broeken en jacks.
BABYKLEERTJES
Normaal vervuilde babykleren van katoen en/of linnen.
Het schuim wordt nog grondiger uitgespoeld, waardoor de gevoelige
babyhuid beter wordt beschermd.
MINI LADING
Katoen en/of synthetisch wasgoed gemaakt van stabiele weefseltypen.
Ideaal programma voor het zuinig wassen van een kleine waslading.
PROGRAMMA 'S
OPTIES, FUNCTIES EN INDICATOREN
Pagina: 6
NL
7
OPTIES die te selecteren zijn door de toets
Opties in te drukken
Voorwas
Helpt bij het reinigen van zwaar vervuild wasgoed, door aan
het geselecteerde wasprogramma een voorwasfase toe te
voegen.
Verlengt het programma met ongeveer 20 minuten.
Ook wasmiddel toevoegen aan het voorwasvakje van het
wasmiddeldoseerbakje, of rechtstreeks in de trommel. Gebruik
poederwasmiddel voor de hoofdwas, om er zeker van te zijn dat het
wasmiddel tot het begin van de hoofdwasfase in het
wasmiddeldoseerbakje blijft.
Warm spoelen
Het programma eindigt met een fase van warm spoelen.
Ontspant de vezels van uw wasgoed, en de was voelt
comfortabel warm aan wanneer het kort na de beëindiging
van het programma er uit wordt gehaald.
Vlekken 15°
Help bij het verwijderen van alle soorten vlekken met
uitzondering van vet/olie.
Het programma begint met een fase van wassen met
koud water. Verlengt het programma met ongeveer 10 minuten.
Voor hardnekkige vlekken wordt voorbehandeling aanbevolen.
Niet te kiezen voor Katoen 95 °C.
Zware vlekken
Helpt bij het reinigen van zwaar bevuilde was met vlekken,
door het optimaliseren van de goede werking van
nabehandelingsproducten voor het verwijderen van vlekken.
Voeg de juiste hoeveelheid vlekkenverwijderaar (poeder) toe in het
bakje voor hoofdwasmiddel, samen met uw wasmiddel (alleen
waspoeder). Kan het programma verlengen met maximaal
15 minuten.
Geschikt voor gebruik met ontvlekkingsmiddelen op zuurstofbasis en
bleekmiddelen.
Bleekmiddelen op basis van chloor of perboraat mogen niet
worden gebruikt!
Intensief spoelen
Helpt te voorkomen dat er resten wasmiddel in het wasgoed
achterblijven, door uitbreiding van de spoelfase.
Vooral geschikt voor het wassen van babywas, voor mensen
die lijden aan allergieën en voor gebieden met zacht water.
Snel
Maakt sneller wassen mogelijk.
Aanbevolen voor slechts licht vervuild wasgoed.
Niet te kiezen voor Katoen 95 °C.
FUNCTIES
Spoelstop
Voorkomt automatisch centrifugeren van de was aan het einde
van het programma. De was blijft in het laatste spoelwater
staan, het display geeft de spoelstop aan en het programma
wordt niet meer voortgezet.
Geschikt voor fijne was die niet passend is voor centrifugeren, of met
een lage centrifugeersnelheid gedraaid moet worden. Niet geschikt
voor zijde.
Ter afsluiting van de functie "Spoelstop", kiezen tussen:
• water afvoeren, niet centrifugeren:
draai de selectieknop voor centrifugeren naar
centrifugeersnelheid '0' en druk op "Start/Pauze": Het water
zal worden afgevoerd en het programma wordt beëindigd
• wasgoed centrifugeren:
de standaard centrifugeersnelheid knippert - de
centrifugeercyclus starten door op Start/pauze te drukken.
Of selecteer een andere centrifugeersnelheid door te draaien
aan de knop, indrukken om te bevestigen, en op Start/Pauze
drukken.
Klaar in-toets
Maakt het mogelijk om de was op een bepaald moment klaar
te hebben door een vertraging in te stellen tot het einde van
het programma.
Kies een vertraging tot maximaal 23 uur. Gebruik geen vloeibaar
wasmiddel met deze functie.
• Stel het programma, de temperatuur en de extra functies in.
• De toets "Klaar in" indrukken -het symbool op de toets brandt.
• Draai de knop om een vertraging van tot maximaal 23 uur te
selecteren. Bevestig de gewenste vertraging door het indrukken van
de knop.
• Wanneer u klaar bent met uw instellingen bent drukt u op "Start /
Pauze" - het aftellen van de vertraging is gestart. Het display geeft
aan dat de Klaar in geactiveerd is en dat de wasmachine in de
wachtmodus staat.
• Het programma begint automatisch, tijdig,om te worden beëindigd
aan het einde van de vertragingsperiode. Wanneer het programma
start wordt de vertraging op het scherm vervangen door de
resterende duur van het programma.
Om de vertraging te wissen
• Op "Start/pauze" drukken om de vertraging te wissen; Druk
nogmaals op “Start (Pauze)” om het gekozen programma
onmiddellijk te starten
• of houd "Aan/Uit" ingedrukt om de volledige programma-instelling
te wissen.
Toetsenvergrendeling
Hiermee vergrendelt u de toetsen en de knop op het
bedieningspaneel tegen ongewenste werking.
Om te vergrendelen:
• De wasmachine moet ingeschakeld zijn.
• De optietoets moet worden ingedrukt en ingedrukt
gehouden worden totdat het belangrijkste symbool op het
bedieningspaneel brandt. Knop en toetsen zijn nu vergrendeld.
Alleen "Aan/Uit" werkt.
Als u de wasmachine uit- en weer inschakelt blijft de
toetsvergrendeling geactiveerd totdat u het ontgrendelt.
Om te ontgrendelen: de optietoets opnieuw minimaal 3 seconden
ingedrukt houden, totdat het toetssymbool niet meer brandt.
INDICATOREN
De deur kan geopend worden
Storing: Bekijk de melding op het display.
Raadpleeg bij eventuele storingen de paragraaf "Opsporen van
storingen" in de Gids voor Gebruik en Verzorging.
Energie / Water controle
Geeft feedback over het energie- en waterverbruik van uw
programma-instelling.
Hoe minder indicatoren er branden, des te economischer is
uw programma-instelling. Kan nog worden aangepast na de
lastafhankelijke fase van het laden van het wasgoed.
Ontkalken
Een melding op het display zal u er regelmatig aan herinneren dat u de
wasmachine moet ontkalken. Zoek een ontkalker die geschikt is voor
de wasmachine op www.whirlpool.eu.
Om de herinnering op het display te wissen drukt u op de knop.
Pagina: 7
8
001
4 0 0 0 1 0 8 8 4 6 8 6
Gedrukt in Italië
PRODUCT
WWW De productfiche met energiegegevens van dit
apparaat kunnen gedownload worden van de Whirlpool
website docs.whirlpool.eu
HOE DE GIDSVOOR GEBRUIK EN ONDERHOUDTE
VERKRIJGEN
> WWWDownload de Gids voor Gebruik en
Onderhoud van onze website
docs.whirlpool.eu (u kunt deze QR code
gebruiken), onder vermelding van de
handelscode van het product.
> U kunt ook contact opnemen met onze
Consumentenservice
CONTACT OPNEMEN MET ONZE
CONSUMENTENSERVICE
Onze contactgegevens staan in
de garantiehandleiding. Wanneer
u contact opneemt met de
Consumentenservice gelieve de
codes te vermelden die op het
identificatieplaatje van het
apparaat staan.
xxxxxxxxxxxx

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Whirlpool FSCR 90413.

Stel een vraag over de Whirlpool FSCR 90413

Heb je een vraag over de Whirlpool FSCR 90413 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Whirlpool FSCR 90413. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Whirlpool FSCR 90413 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.