Step Slide Out V16

Thule Step Slide Out V16 handleiding

Step Slide Out V16

Handleiding voor de Thule Step Slide Out V16 in het Engels. Deze PDF handleiding heeft 15 pagina's.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
Pagina: 1
NL VOORSCHRIFTEN Lees deze gebruiksvoorschriften en de veiligheidsinstructies in bijlage aandachtig. Bij verkeerd gebruik vervalt elke aanspraak op garantie. 1 - Gebruik • DeThulestepwordtbediendmetdetuimelschakelaar(S1). • Demaximale statischebelastingis200kg • Belangrijk:Bijhetuitschuivenvandetrede,deschakelaarzolangvasthoudentotdetredevolle dig uit is. Slechts in deze positie is de trede geblokkeerd en kan de motor niet beschadigd worden. In geen geval de trede gebruiken als die ingeschoven is of niet volledig uit is. • Leteropdatbijhetrijdendetredesteedsingetrokkenis. 2 - Onderhoud Het kan dat de step, door vuil of vorst, slecht of niet meer functioneert, in dit geval moeten de bewegende delen gereinigd of ontdooid worden. De scharnieren kunnen gesmeerd worden met een siliconenspray. Houd de trede proper en controleer de werking van de eindeloopschakelaar op regelmatige basis. Om de step binnenin te reinigen is het mogelijk de trede uit te nemen. • Schuifdetredeuitmetdeschakelaar,maarnetniethelemaalindienmogelijk.Verbreekhetelectrisch contact. • Ontkoppeldetredevande2drijfstangenmet de clipsaandeonderkantvandetrede • Neemdezwarteeindstopswegdoorzelosteschroevenaandebuitenkant • Schuifdetredeuitdecassetteenmaakzeschoon • Borsteldebinnenkantvandecassetteschoonenverwijderhetvuilmeteenalleszuiger.Gebruikgeen hogedrukreiniger of water. • Verbindeerstdetredeterugmetdedrijfstangen.Danpasdeeindstopsterugvastschroeven. 3 - Bij defect  Wanneerdetredenietmeerelektrischkaningetrokkenwordenishetmogelijkdetredelostekop- pelenenmanueel in te schuiven:zietekeningen. Nooit de trede manueel in- of uitschuiven zonder deze ontkoppeling. 4 - Stroomverbruik  Bijin-enuitgaan:±2A;Bijblokkeringinofuit:±9A 5 - Opties • SchakeldoosOptionelectronic(308812):Elektronischebesturingvoorhetbedienenvandetrede door middel van een deurcontact. Het uit- of inklappen gebeurt dan met het openen of sluiten van de deur. • Relaisvoorautomatischintrekkenbijhetstarten(x10)(308200). FR INSTRUCTIONS DE MONTAGE Lisez attentivement la présente notice de usage et les consignes de sécurité en annexe. Un usage non conforme annule tout droit à la garantie. 1 - Mode d’emploi • LemarchepiedThuleStepestcommandéàl’aidedel’interrupteuràbascule. • Lachargestatiquemaximaleestde200kg. • Remarque:lorsdudéploiementdumarchepied,maintenirl’interrupteurenfoncéjusqu’àcequele marchepiedsoitentièrementsorti. • Cen’estquedanscettepositionquelemarchepiedestbloquéetquelemoteurnerisquepasd’être endommagé.N’utiliserenaucuncaslemarchepiedlorsqu’ilestrepliéoun’estpasentièrementsorti. • Faitestoujoursattentionàcequelemarchepiedsoittoujoursrentrépourlaconduite. 2 - Entretien  LaprésencedesaletésoudegelpeutgênerlebonfonctionnementdumarchepiedThuleStep. Dans cecas,lespartiesarticuléesdoiventêtrenettoyéesoudégelées.Maintenezlemarchepied  toujourspropreetvérifiezrégulièrementlefonctionnementdel’interrupteur.  Ilestpossibledesortirlemarchepiedafindenettoyerl’intérieurdesmarches. • Rentrezlemarchepiedàl’aideducommutateur,pasentièrementlorsquecelaestpossible.  Débranchezl’alimentationdumarchepied. • Débranchezlesdeuxtigesd’entraînementdumarchepiedenretirantlesclipssurlapartie inférieure de ce dernier. • Retirezlesdeuxbutéesnoiresaveclesvisàl’extérieur • Déposezlemarchepiedetnettoyez-le • Brossezl’intérieurdumarchepiedetenlevezlasaletéavecunaspirateur.Nejamaisutiliser un  nettoyeurhautepressionoudel’eau. • Remonteztoutd’abordlestigesd’entraînement,puisfixerlesbutées. 3 - En cas de panne électrique  Silamarcheneserétractepasàl’aidedumoteur:ilestpossibledefermer lemarchepied manuellement.Voir les dessins.  Remarque:Nejamaisdéployernirepliermanuellementlemarchepiedsansavoireffectué ce  désaccouplementmécanique. 2
Pagina: 2
NL VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Lees deze veiligheidsaanwijzingen zorgvuldig voordat u het apparaat start, en bewaar ze op een veilige plaats. Als het apparaat aan een andere persoon wordt overgedragen, dient deze handleiding eveneens te worden overgedragen.  Geefdehandleidingbijdoorverkoopvanhettoesteldooraandegebruiker. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Waarschuwing!  Veiligheidsinstructie:hetnietinachtnemenhiervankanmateriëleschadeenlichamelijkletseltot gevolg hebben en de werking van het toestel beperken. Waarschuwing!  Veiligheidsinstructie,wijstopgevarenmetbetrekkingtotelektrischestroomofelektrischespanning: hetnietinachtnemenhiervankanmateriëleschadeenlichamelijkletseltotgevolghebbenende werking van het toestel beperken.  Defabrikantkannietaansprakelijkgesteldwordenvoorschadeveroorzaaktdoor: • montage-ofaansluitfouten • beschadigingenaanhettoesteldoormechanischeinvloedenenoverspanningen, • veranderingenaanhettoestelzonderuitdrukkelijketoestemmingvandefabrikant, • gebruikvooranderedandeindehandleidingbeschreventoepassingen. Waarschuwing! Koppelinverbandmetkortsluitinggevaarvoor werkzaamheden aan het elektrisch systeem van het voertuig altijd de min pool los. Bij voertuigen met extra accu moet u hiervan eveneens de minpool loskoppelen. Waarschuwing! Ontoereikende verbindingen kunnen tot gevolg hebben, dat door kortsluiting • kabelbrandenontstaan, • deairbagwordtgeactiveerd, • elektronischebesturingsinrichtingenwordenbeschadigd, • elektrischefunctiesuitvallen(knipperlicht,remlicht,claxon,contact,licht). Let op! Het gebruik van de verkeerde zekering kan kabelbrand veroorzaken bij een kortsluiting.  ThuleNVisnietverantwoordelijkvoordrukfouten. Deze instructies kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Eventuele fouten in de inhoud voorbehouden. FR CONSIGNES DE SÉCURITÉ  Lisezsoigneusmentcesconsignesdesécurité,avantdedémarrercetappareiletdu conserver en lieu sûr. Si cet appareil devait être passé à une autre personne, ce manuel devra lui être donné également.  Encasdereventedel’appareil,veuillezlaremettreaunouvelacquéreur. CONSIGNES DE SÉCURITÉ Attention!  Consignedesécurité:toutnon-respectdesinstructionspeutêtreàl’originededommagesmatériels etnuireaufonctionnementdel’appareil. Attention!  Consignedesécuritéindiquantundangerliéàuncourantélectriqueouàunetensionélectrique:tout non-respect peut causer des dommages matériels, compromettre la sécurité de personnes et nuire aufonctionnementdel’appareil.  Lefabricantdéclinetouteresponsabilitéencasdedommagescauséspar: • desdéfautsdemontageouderaccordement, • desinfluencesmécaniquesetdessurtensionsayantendommagélematériel, • desmodificationsapportéesàl’appareilsansautorisationexplicitedelapartdufabricant, • uneutilisationdifférentedecelledécritedanslanotice. Attention!  Débrancheztoujourslepôlenégatifavantd’effectuerdestravauxsurlesélémentsélectriquesdu véhicule,afind’évitertoutrisquedecourt-circuit.  Surlesvéhiculeséquipésd’unebatteriesupplémentaire,vousdevezégalementdébrancherlepôle négatifdecettedernière. 10

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Thule Step Slide Out V16 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Thule Step Slide Out V16. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Thule Step Slide Out V16 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Thule Step Slide Out V16

Naam
E-mail
Reactie

Bekijk hieronder de handleiding van de Thule Step Slide Out V16. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

 • Merk: Thule
 • Product: Niet gecategoriseerd
 • Model/naam: Step Slide Out V16
 • Bestandstype: PDF
 • Beschikbare talen: Engels, Italiaans, Nederlands