Thule Ocean 700 handleiding

Handleiding voor de Thule Ocean 700 in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 5 pagina's.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Pagina: 1
22 Geachte klant, wij verheugen ons er over, dat u een product van THULE heeft gekocht, en wensen u veel vreugde bij het gebruik ervan. Belangrijk daarvoor is echter, dat u voor de montage van de dakdakkoffer deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig doorleest en in acht neemt. En nu veel plezier met uw nieuwe dakkoffer! Alvorens de dakkoffer te monteren: Deze dakkoffer past op alle allesdragers met een maxi- male breedte van 82mm en dikte van 18mm tot 53mm. Monteer de allesdrager op de auto volgens de montage- instructies van de allesdrager alsook de autoproducent. De afstand tussen de allesdragerstangen is toegelaten van 540mm tot 990mm. Wanneer een allesdrager met T-gleuf wordt gebruikt (zoals Thule Aeroprofielen) kunnen sperciale adapters worden gebruikt. Deze zijn beschikbaar via de locale Thule dealer. Monteren van de dakkoffer: Plaats de dakkoffer evenwijdig met de auto, centraal op de allesdrager. Voor hatchbacks, plaats de dakkoffer en/of de allesdrager zodanig dat het openen van de kof- ferbak geen probleem vormt. Voor veiligheidsredenen dient de dakkofer zo gemon- teerd te worden, dat deze langs de passierszijde wordt geopend. Zodoende staat de persoon die de dakkoffer laadt veilig op de stoep. Eens de dakkoffer in de juiste positie staat, wordt deze op de lager vermelde wijze bevestigd. Ocean 80 Schuif daartoe de bevestigingsbeugel langs onder over de dragerbuis door de betreffende boringen in de bodem van de dakkoffer. Over de uitstekende schroefdraa- deinden van de bevestigingsbeugel steekt u eerst de adapter, daarna de kartelschijven en schroef het bevesti- gingssysteem met de spanmoerenvast. Schroef de spanmoeren met de hand gelijkmatig vast. Om een veilige bevestiging van de dakkoffer te berei- ken, dienen de spanmoeren met een draaimoment van 2 - 2,5 Nm te worden aangetrokken - dit draaimoment is met deze spanmoeren zonder technisch hulpmiddel bereikbaar. Let op de gelijkmatige inbouwlengte van de bevesti- gingsbeugels. Ocean 100, 200, 500, 600, 700 Uw dakkoffer is voorzien van snelbevestigingsets, dewelke u toelaten de koffer snel en zonder ge- reedsschap te monteren. Er zijn vier posities met gaten voorzien in de bodem van de dakkoffer. Duw de monta- gesets -met de voorgemonteerde rubberstrip- in de gaten over de allesdragerstangen, tot deze vastklikken. Trek de RODE veiligheidpen omhoog tot u een klik hoort. Dan draait u de blauwe hendel tegenwijzer- sin naar de open positie. Glijd de U-beugel langs onder in de uitstekende pinnen van het montagesysteem tot deze bij de al- lesdrager stoppen. Behoud de druk op de U-beugel en draai de blauwe hendel terug in de gesloten positie. Het blauwe bo- vendeel en zwarte onderdeel van de bevestignsset mo- eten nu evenwijdig tegenover elkaar staan! Nu kan u de RODE veiligheidspen indrukken en hoort u een KLIK. Indien dit niet lukt is de montage niet goed en dient u deze opniew te doen. Bevestig alle vier de montagesets op dezelfde wijze. Indien de montageset niet correct is gemonteerd en de veiligheidspen niet goed in zijn plaats is geklikt, zit de dakkoffer niet veilig vast en kan niet worden gebruikt. De dakkoffer kan van het dak glijden tij- dens het rijden en een ongeval veroorzaken. Open boringen De na de montage nog openstaande boringen sluit u met de meegeleverde stickers. Beladen van de dakkoffer De maximale nuttige lading van uw dakkoffer bedraagt 50 kg. Overschrijd nooit de maximum toegelaten dak- last van uw voertuig (zie gebruiksaanwijzing van de voertuigfabrikant). Let bij het laden van de dakkoffer op een verdeling van de last, zoals in afbeelding 4 wordt aangetoond. Let ook op de laadhoogte van de gesloten dakkoffer. Beveiliging van de geladen goederen De geladen goederen moeten met geschikte spangor- dels worden beveiligd (naargelang welke in de leveringsomvang begrepen of als toebehoren ver- krijgbaar). Bij het transport van ski’s moeten deze met geschikte spangordels en/of skihouders (naargelang de in de leve- ringsomvang begrepen of als toebehoren verkrijgbaar) worden beveiligd. Bestelnummers van de skihouders: Model 500 - bestelnr.: 698 Model 600 - bestelnr.: 701 Model 700 - bestelnr.: 699 A B C D
Pagina: 2
23 Controleer voor elke rit en daarna volgens de toestand van de rijbaan in gepaste afstanden, of de dakkoffer vast op het dragersysteem gemonteerd, de lading voldoende beveiligd, de dakkoffer gesloten en de sleutels afge- trokken zijn. Niet voldoende beveiligde lading of niet correct beves- tigde dragersystemen en dakkoffers kunnen tijdens het rijden loskomen en zware verkeersongevallen veroor- zaken! Let op de veranderde hoogteafmetingen en het veran- derde rijgedrag van het voertuig (zijwindgevoeligheid, gedrag in bochten en tijdens het remmen) bij gemon- teerde en in het bijzonder beladen dragersystemen, resp. dakkoffers. Op de buitenkant van de dakkoffer mogen geen verdere lasten worden aangebracht. Het toegelaten totale gewicht van het voertuig mag niet worden overschreden. De aanwijzingen van de voer- tuigfabrikant met betrekking tot de maximale daklast moeten worden gerespecteerd. Bepaling van de aanwezige daklast: gewicht van het lastdragersysteem + gewicht van de dakkoffer + gewicht van de lading = aanwezige daklast Eigengewicht van de dakkoffer: Model 80 = 11 kg Model 100 = 12 kg Model 200 = 14 kg Model 500 = 12 kg Model 600 = 14 kg Model 700 = 15 kg De snelheid moet aan de te transporteren last, de aan- wezige voorwaarden zoals toestand van de rijbaan, het wegdek, het verkeer, windverhoudingen enz. en natuur- lijk aan de geldende snelheidsbeperkingen worden aan- gepast! Voor zover er geen andere snelheidsbeperkingen bestaan, raden wij een maximale snelheid van 130 km/uur aan. De dakkoffer dient bijzonder tijdens de wintermaanden zorgvuldig te worden gereinigd en verzorgd. Gebruik hiervoor uitsluitend een oplossing uit water en een ge- bruikelijk spoelmiddel zonder alcohol-, chloor- of am- moniacbestanddelen omdat anders het oppervlak van de dakkoffer wordt beschadigd. Gebruik geen gebruikelijke cockpitspray’s voor het schoonmaken van de dakkoffer. De sloten dienen met een sproeismeermiddel (mag niet op het kunststofoppervlak terechtkomen) te worden gesmeerd. De sloten zo nodig met een geschikt sproeibaar smeer- middel smeren. Opgelet: smeermiddelen, olie en vet mogen niet op het kunststofoppervlak terechtkomen, omdat er gevaar bestaat dat het materiaal verbrost, zodat er daardoor een breuk mogelijk is. Bij het gebruik van uw dakkoffer dient u hiermee re- kening te houden: - De voertuighoogte kan tot 60 cm verhogen (naar- gelang het lastdragertype). - Let op bij lage garageinritten of lage passages, laaghangende takken enz...! - Er kan windgeruis ontstaan. - Bij het gebruik van een automatische wasinstallatie moeten dakkoffer en dakdragersysteem worden ver- wijderd. - Let buiten de instructies van deze gebruiksaanwij- zing ook op instructies in de montageaanwijzing van de daklastdrager en de gebruiksaanwijzing van het voertuig! - Om reden van energiebesparing en de veiligheid van andere weggebruikers dienen dakkoffer en dakdra- gersysteem bij het niet gebruiken ervan te worden gedemonteerd. - Voor uw eigen veiligheid mag u slechts gecontroleerde (bijv. GS-gecontroleerd) en voor uw voertuig toege- laten dakdragersystemen gebruiken. - Om verhoogde stijgkrachten te vermijden dient de dakkoffer zonder aanstelhoek (zo parallel mogelijk met de rijbaan) te worden gemonteerd. Deze gebruiksaanwijzing dient met de bedieningsa- anwijzing van het voertuig te worden bewaard en mee- gevoerd. Elke verandering aan montagesets en aan de dakkoffer, alsook het gebruik van reserveonderdelen en toebeho- ren die vreemd zijn aan de fabrikant, leiden ertoe, dat elke aansprakelijkheid en garantie van de fabrikant bij beschadigingen aan het materiaal en bij ongevallen vervalt! Houdt u zich daarom nauwkeurig aan deze gebruiksaanwijzing, gebruik uitsluitend de originele meegeleverde delen. Indien u delen zou verliezen of indien er delen verslijten, dient u uitsluitend de originele reserveonderdelen te gebruiken, die bij de handelaar of de fabrikant verkrijgbaar zijn. Om een snelle verzorging met reserveonderdelen te ver- zekeren en om tijdverspillende navragen te vermijden, vragen wij u, bij alle bestellingen van reserveonderdelen resp. navragen het “BA - NR.” aan te geven. Dit “BA - NR:” bevindt zich op een in een dakkofferondeksel ingeplakte sticker. Om in het geval van verloren of defecte sleutels zo snel mogelijk reservesleutels te kunnen bestellen, raden wij u aan het slot- en sleutelnummer op te schrijven. Berg de gereinigde dakkoffer in een droge kamer en zo mogelijk in een horizontaal liggende positie op. De fabrikant is niet aansprakelijk voor beschadi- gingen en ongevallen, die door het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing, verandering van onderde- len of het gebruik van andere onderdelen als de origi- nele reserveonderdelen van de fabrikant, ontstaan! Belangrijke instructies MONTAGE-INSTRUCTIES

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Thule Ocean 700 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Thule Ocean 700. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Thule Ocean 700 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Thule Ocean 700

Naam
E-mail
Reactie

Bekijk hieronder de handleiding van de Thule Ocean 700. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Thule
  • Product: Dakkoffers
  • Model/naam: Ocean 700
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Pools, Russisch, Fins, Tsjechisch, Turks, Slowaaks, Grieks, Hongaars, Sloveens, Chinees, Kroatisch