Thule Evolution 100 handleiding

Handleiding voor de Thule Evolution 100 in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 6 pagina's.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Pagina: 1
20 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 Geachte klant, Fijn dat u voor een product van THULE gekozen heeft. Wij wensen u veel plezier bij het gebruik. Belangrijk hierbij is echter, dat u voor de montage van de koffer deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig leest en de instructies aan het einde van deze handleiding in acht neemt. En nu veel plezier met uw nieuwe dakkoffer! Alvorens het monteren van de dakkoffer Deze dakkoffer past op alle in de handel verkrijgbare dakdragers met de volgende draagbuisafmetingen: breedte max. 80 mm hoogte 18-42 mm. Monteer eerst de dakdragers op uw auto met inacht- neming van de aanwijzingen van de voertuigfabrikant en de montagehandleiding voor de dakdragers. De afstand tussen de draagbalken moet tenminste 623 mm bedra- gen. De maximale draagbuisafstand mag 981 mm bedra- gen. In verband met de stabiliteit moet altijd voor een zo groot mogelijke afstand tussen de draagbuizen worden gekozen. Voor montage van de dakkoffer op dakdragers met gleufprofiel (T-gleuf-profielrails), zoals bv. THULE Aero Bar, bieden wij speciale adaptersets aan. Deze om- bouwsets kunnen bij de vakhandelaar worden verkregen. Het monteren van de dakkoffer Leg de dakkoffer eerst parallel aan de auto midden op de dakdragers. Bij een auto met achterklep plaatst u de dakkoffer en/of de dakdragers zodanig op de auto, dat de dakkoffer het openen van de achterklep niet hindert. U kan de koffers Evolution 100, 700 en 900 zowel links als rechts openen. Hiervoor is het wel nodig dat de niet geopende zijde met de sleutel afgesloten is. Let tijdens het openen dat het slotmechanisme aan de andere zijde goed geborgd is. Omwille van veiligheids- redenen is het aan te raden de dakkoffer zo te monteren dat de lading beschikbaar is langs de passagierszijde. Op de openbare weg staan tijdens het in - en uitladen, brengt steeds risico’s met zich mee. Uw dakkoffer is uitgerust met een variabele snelbevestiging die een snelle, eenvoudige montage zonder gebruik van gereedschap mogelijk maakt. Er zijn vier verschuifbare bevestigingsunits voorgemonteerd in de bodem van uw koffer. Plaats deze bevestigingsunits recht boven de dakdragers. De dakdragerstang moet zich nu tussen de beide uitstekende pennen van de bevesti- gingsunit bevinden. Hef de bevestigingshendel (boven- aan de bevestigingsunit) op nadat u het rode veilig- heidsslot heeft opgeklapt en schuif de U-beugel langs onder in de uitstekende pennen. Nu drukt u de hendel terug in de horizontale positie. Hierbij dient u een lichte tegendruk te voelen omdat u de koffer tegen de dakdragers aantrekt. Dan duwt u ook het rode veiligheidsslot in de horizontale positie. U moet nu een “KLIK” horen. Is dit niet het geval, kijk dan na of de U-beugel goed gemonteerd is en zonodig pas aan. Bevestig de vier be- vestigingsunits op deze manier. Indien u niet bij alle vier rode veiligheidssloten de “KLIK” heeft gehoord, is de koffer niet veilig gemonteerd en mag deze niet ge- bruikt worden. De koffer toch gebruiken kan er toe lei- den dat de koffer van de dakdrager glijdt en ernstige on- gevallen veroorzaakt. Beladen van de dakkoffer De maximale belading van de dakkoffer bedraagt 50 kg. (Evolution 900 max. 75 kg) Overschrijd nooit de maxi- maal toelaatbare dakbelasting van uw auto (zie de handleiding van de autofabrikant). Let bij het beladen van de dakkoffer op een verdeling van de last zoals op afb. 4 wordt getoond en op de hoogte van de gesloten dakkoffer. Vervoer van de lading. De lading moet met geschikte spanriemen worden vast- gezet (afhankelijk van de dakkofferversie bij de levering inbegrepen of als accessoire verkrijgbaar). Vervoer van ski’s. Bij het transport van ski’s moeten deze met skihouders of spanbanden worden vastgezet (afhankelijk van de dakkofferversie bij de levering inbegrepen of als acces- soire verkrijgbaar). Bestelnummers van de skihouders: Evolution 500 - bestnr.: 698 Evolution 700 - bestnr.: 699 Evolution 900 - bestnr.: 700. Skihouders die niet in de voorziene plaats vastgeklikt worden, mogen niet gebruikt worden, aangezien deze de koffer en de lading kunnen beschadigen. De spanriemen kunnen dan door het voorziene oog in de bevestigingsunit gemonteerd worden. Openen en sluiten van de dakkoffer Om de dakkoffer te openen drukt u het deksel licht naar beneden en draait u vervolgens de sleutel om. Om de dakkoffer te sluiten, drukt u het deksel gelijkmatig hele- maal naar beneden en draait u vervolgens de sleutel te- genwijzerzin om. Uw dakkoffer is met een veiligheidsvergrendelingssys- teem uitgerust, waarbij het uitnemen van de sleutel al- leen mogelijk is, wanneer het deksel op correcte wijze is gesloten.
Pagina: 2
21 Belangrijke instructies MONTAGE-INSTRUCTIES Controleer voor iedere rit en daarna afhankelijk van de conditie van het wegdek met de nodige tussenpozen, of de dakkoffer vast op de dakdragers is gemonteerd, de lading toereikend vastgezet is en de sleutels zijn uitge- nomen. Niet goed vastgezette lading of niet goed bevestigde dakdragers en dakkoffers kunnen tijdens het rijden los- raken en ernstige ongelukken veroorzaken! Let op de gewijzigde hoogteafmetingen, evenals het ve- randerde rijgedrag van uw auto (zijwindgevoeligheid, bochten- en remgedrag) bij gemonteerde en vooral bela- den dakdragers c.q. dakkoffers. Aan de buitenkant van de dakkoffer mogen geen verdere lasten worden aange- bracht. Het toelaatbare totale gewicht van het voertuig mag niet worden overschreden. De aanwijzingen van de autofa- brikant met betrekking tot de maximale dakbelasting moeten in acht worden genomen: Berekening van de totale dakbelasting: Gewicht van de dakdragers + Gewicht van de dakkoffer + Gewicht van de belading = Te dragen dakbelasting Eigengewicht van de dakkoffer: Model 100 = 20 kg Model 500 = 17 kg Model 700 = 23 kg Model 900 = 27 kg De rijsnelheid moet aan de te transporteren last en van- zelfsprekend aan alle geldende snelheidsbeperkingen worden aangepast! Voor zover geen andere snelheidsbe- perkingen gelden, adviseren wij een maximumsnelheid van 130 km/u. De snelheid van de auto bij het vervoeren van welke last dan ook moet echter aan de heersende omstandigheden, zoals conditie van het wegdek, soort wegdek, verkeerssituatie, weersomstandigheden enz. worden aangepast! De dakkoffer moet zorgvuldig worden gereinigd en on- derhouden, in het bijzonder tijdens de wintermaanden. Gebruik hiervoor uitsluitend een oplossing van water en een gangbaar afwasmiddel zonder alcohol-, chloor- of ammoniaktoevoeging, daar anders het materiaal van de dakkoffer wordt beschadigd. Gebruik a.u.b. geen cock- pitspray voor het reinigen van de dakkoffers. De sluitin- gen moeten met een spuitsmeermiddel (mag niet op het kunststofoppervlak terechtkomen) worden gesmeerd. Let a.u.b. bij het gebruik van de dakkoffer op het volgende: - De hoogte van uw auto kan tot 60 cm hoger worden (afhankelijk van het type dakdragers). - Opletten bij lage garage-ingangen of lage doorgan- gen, laag hangende takken enz.! - Er kan windgeruis ontstaan. - Bij gebruikmaking van een automatische wasstraat moeten de dakkoffer en de dakdragers worden verwij- derd. - Neem behalve de instructies in deze gebruiksaanwij- zing a.u.b. ook de aanwijzingen in de montagehandlei- ding van de dakdragers en het instructieboekje van uw auto in acht! - Indien de dakkoffer en dakdragers niet worden ge- bruikt, dienen deze uit oogpunt van brandstofbespa- ring en veiligheid van andere weggebruikers gede- monteerd te worden. - Omwille van uw eigen veiligheid dient u alleen goed- gekeurde (bijv. GS-keurmerk) en voor uw auto toege- stane dakdragers te gebruiken. - Om grote krachten te voorkomen mag de koffer niet in een hoek worden gemonteerd. - Voor zover geen anders luidende voorschriften van fa- brikantenzijde bestaan en de voertuigspecifieke om- standigheden het toelaten, dient een zo groot mogelij- ke afstand van de draagsteunen - binnen het verstel- bereik van de variabele snelbevestiging - te worden gekozen. Let u hierbij op het feit, dat wijzigingen (bijv. extra boorgaten) in het bevestigingssysteem van de dakkoffer niet zijn toegestaan. Deze gebruiksaanwijzing dient bij het instructieboekje van de auto te worden bewaard en tijdens iedere rit te worden meegenomen. Iedere aangebrachte verandering aan de montageset en de dakkoffer, zoals het gebruik van andere reserveonder- delen of accessoires als die van de fabrikant, leidt ertoe dat iedere garantie en aansprakelijkheid van de fabrikant voor materiële schade of ongelukken vervalt! Houdt u zich daarom precies aan deze gebruiksaanwijzing en ge- bruikt u alleen de geleverde originele onderdelen. Mocht u onderdelen verliezen of mochten onderdelen vers- lijten, gebruik dan a.u.b. alleen originele reserveonder- delen, die bij de vakhandel of de fabrikant verkrijgbaar zijn. Om zeker te zijn van een snelle levering van reserveon- derdelen en tijdrovend heen en weer bellen te voorko- men, verzoeken wij u, bij alle bestellingen van reserve- onderdelen c.q. orders het ”BA-nr. te vermelden. Dit ”BA-nr. kunt u vinden op een sticker op de dakkofferon- derdelen. Om in het geval van verloren of defecte sleutels zo snel mogelijk nieuwe aan te kunnen vragen, raden wij u aan om het slot- en sleutelnummer op te schrijven. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade en on- gelukken, die door het niet inachtnemen van de ge- bruiksaanwijzing, het veranderen van onderdelen of het gebruik van andere dan de originele reserveon- derdelen van de fabrikant, ontstaan!

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Thule Evolution 100 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Thule Evolution 100. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Thule Evolution 100 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Thule Evolution 100

Naam
E-mail
Reactie

Bekijk hieronder de handleiding van de Thule Evolution 100. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

 • Merk: Thule
 • Product: Dakkoffers
 • Model/naam: Evolution 100
 • Bestandstype: PDF
 • Beschikbare talen: Nederlands