Thule BackUp handleiding

Handleiding voor de Thule BackUp in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 7 pagina's.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Pagina: 1
20 Geachte klant, Wij zijn blij dat u een product van Thule gekozen hebt en wensen u veel plezier bij het gebruik. Belangrijk hiervoor is echter dat u vóór de montage van de aanbouwbox deze gebruiksaanwijzing zorg- vuldig doorneemt en in acht neemt. De aanbouwbox is getest en goed bevonden voor de pasvorm op de hierna volgende Thule aanbouwbare houders: EuroClassic 910, 911, 913, 914, EuroClassic Pro 902, 903 en BackPac 973 indien voor het desbetreffende voer- tuig volgens de typelijst een belading met 4 fietsen toegelaten is. Bij de BackPac 973 dient een adapterset met het ar- tikelnummer 900-1 gebruikt te worden. De aanbouwbox kan soms ook op houders van an- dere fabrikanten passen. Op grond van uiteenlopende constructies, stabili- teitscriteria en veiligheidsvoorschriften kan de firma Thule voor houders van andere fabrikanten geen algemene aanbeveling of goedkeuring geven. Vóór de montage van de aanbouwbox Monteer eerst de aanbouwbare houder aan het voertuig met inachtneming van de gegevens in de montage- instructies van de aanbouwbare houder en vanwege de fabrikant van het voertuig. Eventueel moet de nodige informatie bij de vakhandel of bij de fabrikant opgevraagd worden. Plaats de aanbouwbox in het midden op de aanbouw- bare houder. De hierna volgende nummering leidt u door de opeen- volgende afbeeldingen, die u in het voorste gedeelte van deze montage-instructies kunt openklappen. 1. Montage van de aanbouwbox Nadat met inachtneming van de hoger vermelde punten de meest doelmatige positionering van de aanbouwbox op de aanbouwbare houder vastgesteld werd, bevestigt u de box met het bijgevoegde montagemateriaal zoals hierna beschreven en op de pagina met de afbeelding grafisch voorgesteld. Draai de knevelmoeren met de hand gelijkmatig vast aan. Om een veilige bevestiging van de aanbouwbox te realiseren, moeten de knevelmoeren met een draaimo- ment van 2 - 2,5 Nm aangedraaid worden. Dit kan met de hand zonder mechanische hulpmiddelen gerealiseerd worden. Gelieve in acht te nemen dat de U-beugels niet schuin / aan één zijde vast getrokken worden (dezelfde lengte van de schroefdraad) Bij de montage dient er in het bijzonder op gelet te worden dat er aan de daarvoor bestemde bevesti- gingspunten (2x aan achterwand, 2x aan de vloer) een spanningvrije montage en voldoende steunpun- ten zijn. Scherpe en hoekige contactpunten dienen vermeden te worden. 2. Open boringen Gelieve open, niet gebruikte boringen met de bijge- voegde stickers af te sluiten. 3. Mogen niet overschreden worden: • Het toegelaten maximumgewicht van het voertuig • De maximale steunlast van de aanhangkoppeling. • De maximale bijlading van het draagsysteem • De maximale bijlading van de aanbouwbox (50 kg) Gelieve in geval van twijfel bij de vakhandel na te vragen. Het nettogewicht van de aanbouwbox bedraagt circa14 kg De gebruiksaanwijzingen van aanhangkoppeling en aanbouwbare houder dienen onvoorwaardelijk in acht genomen te worden. 4. Beladen en beveiligen van de te la- den artikelen Er moet op gelet worden dat de last in de box res- pectievelijk gelijkmatig verdeeld wordt en zich in het midden van de box bevindt. Zware voorwerpen moeten dicht bij de grond geplaatst worden. De te laden artikelen moeten met geschikte spangordels beveiligd worden (2 gordels maken deel uit van de levering). De lading mag het sluiten van het deksel niet be- lemmeren. Het deksel moet vrij van spanning af te sluiten zijn.
Pagina: 2
21 Gelieve met regelmatige tussenpozen te controleren, of de aanbouwbox vast op de aanbouwbare houder gemon- teerd, de lading voldoende beveiligd, de aanbouwbox afgesloten en de sleutel afgetrokken is. Een onvoldoende beveiligde lading of een niet correct beveiligde aanbouwbare houder en aanbouwbox kunnen tijdens de rit loskomen en ernstige ongevallen veroor- zaken! Gelieve de wijzigingen van de afmetingen in de lengte/breedte, de gevoeligheid voor zijwaartse wind, het gedrag in bochten en remgedrag van het voertuig bij een gemonteerde aanbouwbare houder met aan- bouwbox in acht te nemen. Aan de buitenzijde van de aanbouwbox mogen er geen bijkomende lasten of aanbouwonderdelen aangebracht worden! Er mogen geen levende wezens en geen losse be- schermroosters, zoals bijvoorbeeld zand, stenen enz., in de aanbouwbox geladen worden. Het toegelaten maximumgewicht van het voertuig mag niet overschreden worden. De aanwijzingen vanwege de fabrikant van het voertuig en vanwege de fabrikant van de aanhanginrichting met betrekking tot de aanhanglast moeten in acht genomen worden. De snelheid moet aan de te vervoeren last, aan de heer- sende omstandigheden zoals de toestand op de weg, verkeer, windverhoudingen enz. en vanzelfsprekend aan alle van toepassing zijnde snelheidsbeperkingen aange- past worden! Voor zover er geen andere snelheidsbeperkingen zijn, bedraagt de maximumsnelheid 130 km/h. Meer in het bijzonder tijdens de wintermaanden dient de aanbouwbox zorgvuldig gereinigd en on- derhouden te worden. Maak daarvoor uitsluitend gebruik van onze als toebehoren aangeboden Thule Box Cleaner of een oplossing bestaande uit water en een in de handel gebruikelijk afwasmiddel zonder additieven van alcohol, chloor of ammoniak, omdat anders het oppervlak van de aanbouwbox bescha- digd wordt. Gebruik geen in de handel gebruikelijke cockpitsprays voor de reiniging of het onderhoud van de aanbouwbox. Het slot mag uitsluitend met een grafiet- of siliconen- smeermiddel gesmeerd worden. Indien er aan kunststofonderdelen van de aan- bouwbox olie, vet of andere agressieve substanties geraken, moet het desbetreffende punt onmiddellijk gereinigd worden! Gelieve bij het gebruik van de aanbouwbox in acht te nemen: • Gewijzigde afmetingen van het voertuig. Gelieve hierop meer in het bijzonder tijdens het par- keren te letten. • Het zicht naar achteren, meer in het bijzonder tijdens het achteruitrijden, is beperkt. • Er kan windgeruis ontstaan. • Bij het gebruik van een automatische autowasinstalla- tie moeten de aanbouwbox en de aanbouwbare houder verwijderd worden. • Omwille van energiebesparing en veiligheid van andere weggebruikers dienen de aanbouwbox en de aanbouwbare houder gedemonteerd worden wanneer ze niet gebruikt worden. Deze gebruiksaanwijzing dient samen met de hand- leiding van het voertuig bewaard en meegenomen te worden. Iedere wijziging aan montagesets en aan de aanbouw- box evenals het gebruik van andere reserveonderdelen of toebehoren dan deze van de fabrikant leidt ertoe dat iedere vorm van garantie en aansprakelijkheid van de fabrikant voor beschadigingen aan het materiaal of on- gevallen komt te vervallen! Houd u daarom nauwgezet aan deze gebruiksaanwijzing en gebruik uitsluitend de bijgeleverde originele onderdelen. Indien u onderdelen verliest of indien er onderdelen verslijten, gelieve dan uitsluitend originele reserveonderdelen, die bij de han- delaar of de fabrikant verkrijgbaar zijn, te gebruiken. Om een snelle bevoorrading van reserveonderdelen te vrijwaren en om veel tijd in beslag nemende vragen te vermijden, verzoeken wij u, bij alle bestellingen van reserveonderdelen en aanvragen het „BA-nummer“ te vermelden. Dit nummer bevindt zich op een sticker in het binnenste gedeelte van de box. Opdat u ingeval van verloren geraakte of defecte sleutels zo snel mogelijk in de vervanging ervan kunt voorzien, raden wij u aan, het slot- en sleutelnummer in het daarvoor bestemde veld aan de achterzijde van de montage-instructies te registreren. Thule kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en ongevallen, die door veronachtzaming van de gebruiksaanwijzing, door wijzigingen van onder- delen of door gebruikmaking van andere onderdelen dan de originele reserveonderdelen van de fabrikant ontstaan. Belangrijke aanwijzingen MONTAGE-INSTRUCTIES

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Thule BackUp en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Thule BackUp. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Thule BackUp zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Thule BackUp

Naam
E-mail
Reactie

Bekijk hieronder de handleiding van de Thule BackUp. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

 • Merk: Thule
 • Product: Dakkoffers
 • Model/naam: BackUp
 • Bestandstype: PDF
 • Beschikbare talen: Nederlands