Soundmaster UR620 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Soundmaster UR620. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Soundmaster
  • Product: Radio
  • Model/naam: UR620
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Roemeens, Slowaaks

Inhoudsopgave

Pagina: 19
Veiligheids-, milieu- en instellingsaanwijzingen
NL
MILIEUBESCHERMING
Gooi dit product niet weg bij het huishoudafval aan
het einde van de levensduur ervan. Breng het product
terug naar een inzamelingspunt voor hergebruik van
electrische en electronische apparatuur. Dit wordt
aangegeven door dit symbool op het product, in de
gebruiksaanwijzing of op de verpakking.
De materialen zijn herbruikbaar volgens de markeringen.
Door materiaal te recyclen of oude apparaten op een andere
manier te hergebruiken draagt u bij aan het bescherming van
ons milieu. Neem a.u.b. contact op met uw gemeente voor
informatie over inzamelingspunten.
WAARSCHUWING
Risico voor een elektrische schok
Niet openen!
Waarschuwing: Verwijder de behuizing (of achterzijde) niet,
om het risico op elektrische schokken te verkleinen. Geen
voor de gebruiker te onderhouden onderdelen binnenin het
apparaat. Laat reparatie over aan gekwalificeerd
onderhoudspersoneel.
Dit symbool wijst op de aanwezigheid van een
gevaarlijke spanning binnenin de behuizing, die groot
genoeg is om electrische schokken te veroorz aken.
Dit symbool wijst de gebruiker op de aanwezigheid
van belangrijke gebruiks- en onderhoudsinstructies
voor het apparaat.
Gebruikte batterijen zijn gevaarlijk afval en mogen
NIET weggegooid worden bij het huishoudelijk afval!!!
Als consument bent u wettelijk verplicht alle batterijen
terug te brengen voor milieuvriendelijk hergebruik - of
de batterijen gevaarlijke stoffen*) bevatten of niet.
U kunt batterijen gratis terugbrengen naar openbare
inzamelingspunten in uw gemeente of bij winkels die de
betreffende soort batterijen verkopen.
Alleen volledig lege batterijen.
*) met de markering Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood
 Gebruik het apparaat alleen binnenshuis in een
droge omgeving.
 Bescherm het apparaat tegen vocht.
 Open het apparaat niet. ELECTRISCHE
SCHOKGEVAAR! Laat opening en reparatie
over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
 Sluit dit apparaat alleen aan op een goed
geïnstalleerd en geaard stopcontact. Zorg
ervoor dat de netspanning overeenkomt met
het de specificaties op het etiket.
 Zorg ervoor dat het electriciteitssnoer droog
blijft tijdens gebruik. Zorg ervoor dat het
electriciteitssnoer niet afgeknepen of op een
andere manier beschadigd wordt.
 Beschadigde snoeren of stekkers moeten
meteen vervangen worden door geautoriseerd
onderhoudspersoneel.
 In geval van bliksem moet de stekker
onmiddellijk uit het stopcontact getrokken
worden.
 Wanneer kinderen het apparaat gebruiken,
moeten de ouders toezicht houden.
 Reinig het apparaat alleen met een droge
doek.
 Gebruik GEEN SCHOONMAAKMIDDELEN
of SCHUURSPONSJES!
 Stel het apparaat niet bloot aan direct
zonlicht of andere hittebronnen.
 Installeer het apparaat op een plaats met
voldoende ventilatie, om oververhitting te
voorkomen.
 Dek de ventilatieopeningen niet af!
 Installeer het apparaat op een veilige en
vibratie-vrije plaats.
 Installeer het apparaat zo ver mogelijk uit
de buurt van computers en magnetrons;
anders kan de radio-ontvangst gestoord
worden.
 Open de behuizing niet en probeer het
apparaat niet te repareren. Dit is gevaarlijk
en doet uw garantie vervallen. Reparaties
mogen alleen uitgevoerd worden door
geautoriseerd onderhoudspersoneel.
 Gebruik alleen kwik- en cadmium-vrije
batterijen.
 Gebruikte batterijen zijn gevaarlijk afval en
mogen NIET weggegooid worden bij het
huishoudelijk afval!!! Breng de batterijen
terug naar uw handelaar of naar
inzamelingspunten in uw gemeente.
 Houd batterijen buiten bereik van kinderen.
Kinderen kunnen batterijen per ongeluk
inslikken. Raadpleeg onmiddellijk een
dokter wanneer een kind een batterij
ingeslikt heeft.
 Controleer uw batterijen regelmatig om
batterijlekkage te voorkomen.
 De stekker of een koppelkabel wordt
gebruikt als onderbrekingsapparaat. De
onderbrekingsapparaten zullen gereed zijn
voor gebruik.
 Zet geen open vuurbronnen, zoals
brandende kaarsen, op het apparaat.
 Zet geen met vloeistof gevulde objecten,
zoals vazen, op het apparaat.
 Dit apparaat is voor gebuik in omgevingen
met een gematigd klimaat; niet geschikt in
landen met een tropisch klimaat.
Pagina: 20
UR620 / Nederlands Gebruiksaanwijzing
1
LOCATIE VAN BEDIENINGEN
1 IN-/UITSCHAKELEN
2 BRON
3 LEDLAMPJE (oranje) VOOR
BLUETOOTH/FM-RADIO/
AUX-IN/SLAAP
4 VOLUME-
5 VOLUME+
6 OMLAAG AFSTEMMEN/UUR
7 AFSPELEN/RADIOPRESET
8 OMHOOG AFSTEMMEN/MIN
9 ALARMZOEMER/ALARM
LEDLAMPJE (oranje) VOOR
RADIO
LEDLAMPJE (rood) VOOR
BATTERIJ BIJNA LEEG
10 ALARM
11 SLUIMER/HELDERHEID
12 SLAAPFUNCTIE
13 TIJDINSTELLING
14 BLUETOOTH KOPPELEN
15 FM-ANTENNE
16 DC-IN-aansluiting
17 LINE-IN-AANSLUITING
18 USB-oplaadpoort
19 LUIDSPREKERS
20 LED-SCHERM
21 BATTERIJHOUDER
(onderzijde van apparaat)
INSTALLATIE
Gebruik uitsluitend de meegeleverde voedingsadapter (AC in – 100-240V AC, 50/60Hz/DC
uit – 5V 2,0A).
Sluit het apparaat niet aan voordat u de netspanning heeft gecontroleerd en alles is aangesloten.
Steek de plug van de voedingsadapter in de stroomaansluiting (16) van de hoofdeenheid. Steek
de voedingsadapter vervolgens in een stopcontact.
Wanneer u het apparaat voor het eerst aansluit, zal “0:00” op het scherm (20) verschijnen en
gaan knipperen.
Om de tijd nauwkeurig te houden, gebruikt dit apparaat (2) "AAA-batterijen" (niet meegeleverd)
om de klok actueel te houden.
De batterijen houden de klok werkende in geval van een stroomstoring.
Pagina: 21
UR620 / Nederlands Gebruiksaanwijzing
2
Installatie van back-upbatterijen
Open het batterijklepje (21) door op de lipjes te duwen en het klepje te verwijderen.
Plaats twee (2) ‘AAA’-batterijen volgens de juiste polariteit die is aangegeven in het batterijvakje.
Plaats het batterijklepje (21) terug op het vakje.
OPMERKING: De batterijen worden gebruikt om de klok en alarmtijden actueel te houden
wanneer de adapter is losgehaald of er een stroomstoring plaatsvindt.
Alkalinebatterijen worden aanbevolen voor de beste prestaties.
Haal de voedingsadapter niet los tijdens het vervangen van de batterijen, anders zullen de tijd,
alarmen en vooringestelde zenders worden gewist.
Vervang de batterijen wanneer: De batterijindicator rood brandt, wat betekent dat er geen
batterijen aanwezig zijn of de batterijen bijna leeg zijn.
DE INVOERBRON WIJZIGEN
Druk, terwijl de UR620 “AAN” staat, herhaaldelijk op de toets “SOURCE” om de invoerbron te
wijzigen naar FM-radio, Bluetooth of AUX-IN.
DE RADIO AFSPELEN
Druk, terwijl de klokradio in het stopcontact zit en “AAN” staat, op de toets “SOURCE”-en
selecteer FM en de frequentie-indicator zal op het scherm verschijnen.
Druk herhaaldelijk op de toets “TUNE UP/MIN” of “TUNE DOWN/HOUR” om het afstemmen
handmatig op het scherm aan te passen, totdat de gewenste zender verschijnt.
Houd, voor automatisch afstemmen, de toets “TUNE UP/MIN” of “TUNE DOWN/HOUR”
ingedrukt tot het scherm begint te scannen en laat de toets dan los, waarna de afstemmer de
volgende zender met sterk signaal zal zoeken en daar stoppen. Herhaal dit totdat de gewenste
zender op het scherm verschijnt.
OPMERKING: Trek de FM-antenne volledig uit om de ontvangstgevoeligheid te vergroten. Houd
digitale muziekspelers of mobiele telefoons uit de buurt van de FM-antenne, aangezien dit
storing kan veroorzaken. Plaats de FM-antenne niet in de buurt van de voedingsadapter,
aangezien dit ontvangststoring kan veroorzaken.
RADIOPRESETS INSTELLEN
Om een radiozender op te slaan in het geheugen, volgt u de bovenstaande stappen om op de
gewenste zender af te stemmen.
Houd de toets “PLAY/RADIO PRESET” ingedrukt om een preset aan te maken voor de huidige
zender.
“P” en “##” (het presetnummer) zullen op het scherm knipperen.
Druk op de toets “TUNE UP/MIN” of “TUNE DOWN/HOUR” om een presetnummer (01 - 10) te
selecteren.
Druk opnieuw op de toets “PLAY/RADIO PRESET” om de instelling te bevestigen, waarna de
zender is opgeslagen in het geheugen. Herhaal de bovenstaande stappen voor maximaal
10 presets.
Om een vooringestelde zender terug te roepen, drukt u herhaaldelijk op de toets “PLAY/RADIO
PRESET” totdat het gewenste presetnummer verschijnt op het scherm en op de zender is
afgestemd.
Pagina: 22
UR620 / Nederlands Gebruiksaanwijzing
3
DE KLOK INSTELLEN
Steek de UR620 in het stopcontact, maar laat deze “UIT” staan.
Houd de toets “TIME SET” (13) ingedrukt totdat de klok knippert op het scherm.
Druk herhaaldelijk op de toets “TUNE DOWN/HOUR” (6) om de uren in te stellen en op “TUNE
UP/MIN” (8) om de minuten in te stellen.
Druk opnieuw op de toets “TIME SET” (13) om de nieuwe instelling van de klok op te slaan.
OPMERKING: Als u 10 seconden geen toets indrukt tijdens het instellen van de klok, zal het
instellen van de klok worden geannuleerd.
Het alarm instellen
Houd, in stand-by-modus, de toets “ALARM” (10) ingedrukt, waarna het scherm begint te knipperen.
Druk op de toets “TUNE DOWN/HOUR” of “TUNE UP/MIN” (6 of 8) om de gewenste alarmtijd in
te stellen.
Druk op de toets “ALARM” (10) om de ingestelde alarmtijd te bevestigen.
Het oranje ledlampje van de alarmbronindicator (standaard als alarmradio) zal knipperen.
Druk op de toets “TUNE DOWN/HOUR” of “TUNE UP/MIN” (6 of 8) om de gewenste alarmbron
(Zoemer of Radio) in te stellen. Het oranje ledlampje van de geselecteerde alarmbronindicator
zal gaan branden
Druk op de toets “ALARM” (10) om de ingestelde alarmbron te bevestigen. Het volumeniveau zal
knipperen op het scherm (er is geen volume-instelling als de alarmbron is ingesteld op Zoemer).
Druk op de toets “TUNE DOWN/HOUR” of “TUNE UP/MIN” om het maximale alarmvolume in te
stellen.
Druk op de toets “ALARM” (10) om het ingestelde alarm te bevestigen.
Druk op de toets “ALARM” of “POWER ON/OFF” (10 of 1) om het alarm uit te zetten.
OPMERKING: Druk op de toets “ALARM” (10) om het alarm te deactiveren; het oranje ledlampje
van de alarmbronindicator zal uitgaan. Zorg er, voor het instellen van het alarm, voor dat de
kloktijd juist is ingesteld (zie De klok instellen).
SLUIMERFUNCTIE
Wanneer het alarm afgaat, zal het indrukken van de toets “SNOOZE/BRIGHTNESS” (11) het
alarm tijdelijk uitzetten. Het alarm zal opnieuw afgaan na ongeveer 10 minuten.
Om de sluimerduur uit te stellen, drukt u herhaaldelijk op de toets “SNOOZE/BRIGHTNESS” (11)
om door de opties te bladeren en een van de sluimeropties te selecteren.
OPMERKING: Druk, nadat de sluimerfunctie is geactiveerd, op ieder gewenst moment op de
toets “SNOOZE/BRIGHTNESS” (11), waarna het scherm de resterende tijd zal tonen. Druk
herhaaldelijk op de toets “SNOOZE/BRIGHTNESS” (11) om de instellingen van de huidige
sluimertijd aan te passen.
Pagina: 23
UR620 / Nederlands Gebruiksaanwijzing
4
SLAAPTIMER
De UR620 heeft een slaaptimer waarmee u in slaap kunt vallen terwijl u naar het apparaat luistert.
Nadat de vooringestelde tijdsduur eindigt, zal het apparaat automatisch uitschakelen.
Druk, wanneer het apparaat AAN staat, op de toets “SLEEP” (12). Het oranje ledlampje van de
“SLEEP”-indicator zal branden en er zal kort “15” op het scherm verschijnen, wat aangeeft dat
het apparaat na 15 minuten zal uitschakelen.
Druk, om de duur van de slaaptijd tot maximaal 90 minuten te verlengen, herhaaldelijk op de
toets “SLEEP” (12) om een van de volgende vooringestelde slaaptijden te selecteren.
Druk, terwijl de slaaptimer actief is, één keer op de toets “SLEEP” (12) om de resterende
slaaptijd te bekijken.
Druk, om de slaaptimer te annuleren, herhaaldelijk op de toets “SLEEP” (12) totdat “UIT” op het
scherm verschijnt.
DE HELDERHEID INSTELLEN
Het scherm heeft drie niveaus van helderheid (de standaardinstelling is laag). Druk op de toets
“SNOOZE/BRIGHTNESS” (11) om te bladeren en de gewenste instelling te selecteren
OPMERKING: Zorg ervoor dat het apparaat niet in de status voor alarmgeluid staat.
DRAADLOOS AUDIO STREAMEN MET BLUETOOTH®
U kunt draadloos vanaf 10 meter audio streamen naar de klokradio met behulp van uw
smartphone, tablet, laptop of ander apparaat met A2DP Bluetooth®
ingeschakeld.
Zet het apparaat aan door op de toets “POWER ON/OFF” (1) te drukken.
Druk vervolgens op de toets “SOURCE” of “BLUETOOTH PAIR” (2 of 14). De Bluetooth®
ledindicator zal knipperen.
Zet uw apparaat met Bluetooth®
ingeschakeld aan en zoek en selecteer “UR620”.
Als er wordt gevraagd naar een wachtwoord, voert u “0000” in.
De Bluetooth®
ledindicator zal stoppen met knipperen en blijven branden, wat betekent dat uw
Bluetooth®
-apparaat verbonden is met UR620.
Houd de toets “BLUETOOTH PAIR” (14) 3 seconden ingedrukt om de verbinding met Bluetooth®
te verbreken.
OPMERKING: Als het laatst gekoppelde Bluetooth®
audioapparaat is ingeschakeld en binnen het
bereik van de luidspreker is, zal het apparaat automatisch opnieuw verbinding maken met UR620.
Voor de beste audioprestatie zet u het volume op het hoogste niveau op uw Bluetooth®
-apparaat.
Als het niet lukt om het apparaat te koppelen met uw Bluetooth®
-apparaat, gaat u naar het
Bluetooth®
-instellingenmenu en selecteert u UR620 “Info”. Selecteer voor Android-apparaten
“Unpair” of voor een Apple OS-apparaat “Forget this Device”. Wanneer UR620 verschijnt in uw
lijst met Bluetooth®
-apparaten, selecteert u deze om het koppelen te voltooien.
UR620 kan uitsluitend audio afspelen vanaf één bron. Als UR620 is aangesloten op een Line-In-
bron, zal Bluetooth®
niet werken. Haal de 3,5 mm Line-In-audiokabel los en druk op de toets
“SOURCE” of “BLUETOOTH PAIR” (2 of 14) om naar Bluetooth®
om te schakelen.
Pagina: 24
UR620 / Nederlands Gebruiksaanwijzing
5
USB-oplaadpoort
De UR620 heeft een USB-poort (18) aan de achterkant van het apparaat (zie "locatie van de
bedieningselementen"). De USB-poort ondersteunt het opladen van de meeste USB-apparaten,
smartphones, tablets, e-readers, digitale camera's en meer. Gebruik een USB-kabel (apart
verkrijgbaar) om een herlaadbaar apparaat aan te sluiten op UR620.
AUX IN-AANSLUITING
Steek het ene uiteinde van de 3,5 mm audiokabel (niet meegeleverd) in de “LINE OUT”-
aansluiting van uw externe apparaat (mobiele telefoon, MP3-speler, digitale mediaspeler, enz.)
en het andere uiteinde in de “LINE-IN”-aansluiting (17) aan de achterkant van dit apparaat.
Om naar de externe audiobron te luisteren zet u dit apparaat aan door op de toets “POWER
ON/OFF” (1) te drukken en vervolgens de externe audiobron aan te zetten. Druk vervolgens op
de toets “SOURCE” (2) om AUX-IN-modus te selecteren. Het oranje ledlampje van de AUX-IN-
indicator zal gaan branden.
Druk op afspelen op de externe audiobron, waarna het geluid zal afspelen uit de luidsprekers
van de UR620.
OPMERKING: Het wordt aanbevolen om de audiokabel los te halen wanneer u niet naar de
externe audiobron luistert.
TECHNISCHE SPECIFICATIES
Voedingsspanning : Gebruik uitsluitend de meegeleverde stroomadapter
Voedingsingang : 100-240V - 50/60Hz 0,4A
Stroomuitgang : DC 5V 2A
Back-upbatterij : 2 1,5V “AAA”-batterijen
USB-uitgang : DC 5V 1A
FM-bereik : 87,5 – 108MHz
Bluetooth-versie : Versie 4.2
Audio-uitgangsvermogen : 2x 3W RMS
IMPORTEUR
Wörlein GmbH Tel.: +49 9103 71 67 0
Gewerbestrasse 12 Fax: +49 9103 71 67 12
D 90556 Cadolzburg Email: service@woerlein.com
Duitsland Website: www.woerlein.com
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten
Auteursrecht van Woerlein GmbH, 90556 Cadolzburg, www.woerlein.com
Vervielfältigung nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Woerlein GmbH

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Soundmaster UR620.

Stel een vraag over de Soundmaster UR620

Heb je een vraag over de Soundmaster UR620 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Soundmaster UR620. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Soundmaster UR620 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.