Sony STR-DN1000 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Sony STR-DN1000. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Sony
  • Product: Receiver
  • Model/naam: STR-DN1000
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Engels, Nederlands, Duits, Zweeds, Spaans

Inhoudsopgave

Pagina: 1
2NL
Stel dit apparaat niet bloot aan regen of
vocht. Zo kunt u het risico op brand of
elektrische schokken verkleinen.
Dek de ventilatieopening van het apparaat niet af
met bijvoorbeeld kranten, tafelkleden en gordijnen.
Zo kunt u het risico op brand verkleinen.
Plaats geen voorwerpen met open vuur, zoals
brandende kaarsen, op het apparaat.
Stel het apparaat niet bloot aan waterdruppels of
spatten en plaats geen met vloeistof gevulde
voorwerpen, zoals een vaas, op dit apparaat. Zo kunt
u het risico op brand of elektrische schokken
verkleinen.
Plaats het apparaat niet in een gesloten ruimte, zoals
een boekenkast of inbouwkast.
Aangezien de stekker wordt gebruikt om het
apparaat los te koppelen van de netvoeding, moet u
het apparaat aansluiten op een gemakkelijk
toegankelijk stopcontact. Als er een probleem
optreedt met het apparaat, moet u de stekker van het
apparaat onmiddellijk uit het stopcontact halen.
Stel de batterijen of apparatuur met geïnstalleerde
batterijen niet bloot aan extreem hoge temperaturen,
zoals zonlicht, vuur, enzovoort.
Het apparaat blijft onder spanning staan zolang de
stekker in het stopcontact zit, zelfs als het apparaat
zelf is uitgeschakeld.
Extreme geluidsdruk van de oortelefoon of
hoofdtelefoon kan gehoorbeschadiging tot gevolg
hebben.
Met dit symbool wordt de
gebruiker geattendeerd op de
aanwezigheid van een heet
oppervlak dat heet kan zijn als het
wordt aangeraakt tijdens normaal
gebruik.
Voor klanten in Europa
Verwijdering van oude
elektrische en elektronische
apparaten (Toepasbaar in de
Europese Unie en andere
Europese landen met
gescheiden
ophaalsystemen)
Het symbool op het product of op de verpakking
wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval
mag worden behandeld. Het moet echter naar een
plaats worden gebracht waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u
ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier
wordt verwijderd, voorkomt u voor mens en milieu
negatieve gevolgen die zich zouden kunnen
voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling.
De recycling van materialen draagt bij tot het
vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer
details in verband met het recyclen van dit product,
neemt u contact op met de gemeentelijke instanties,
het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering
van huishoudafval of de winkel waar u het product
hebt gekocht.
WAARSCHUWING
Pagina: 2
3NL
Verwijdering van oude
batterijen (in de Europese
Unie en andere Europese
landen met afzonderlijke
inzamelingssystemen)
Dit symbool op de batterij of verpakking wijst erop
dat de meegeleverde batterij van dit product niet als
huishoudelijk afval behandeld mag worden.
Op sommige batterijen kan dit symbool voorkomen
in combinatie met een chemisch symbool. De
chemische symbolen voor kwik (Hg) of lood (Pb)
worden toegevoegd als de batterij meer dan
0,0005 % kwik of 0,004 % lood bevat.
Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren,
voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen
die zich zouden kunnen voordoen in geval van
verkeerde afvalbehandeling. Het recycleren van
materialen draagt bij tot het vrijwaren van
natuurlijke bronnen.
In het geval dat de producten om redenen van
veiligheid, prestaties dan wel in verband met data-
integriteit een permanente verbinding met batterij
vereisen, dient deze batterij enkel door
gekwalificeerd servicepersoneel vervangen te
worden.
Om ervoor te zorgen dat de batterij op een juiste
wijze zal worden behandeld, dient het product aan
het eind van zijn levenscyclus overhandigd te
worden aan het desbetreffende inzamelingspunt
voor de recyclage van elektrisch en elektronisch
materiaal.
Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het
gedeelte over hoe de batterij veilig uit het product te
verwijderen. Overhandig de batterij bij het
desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage
van batterijen.
Voor meer details in verband met het recyclen van
dit product of batterij, neemt u contact op met de
gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst
belast met de verwijdering van huishoudafval of de
winkel waar u het product hebt gekocht.
Kennisgeving voor klanten: de
volgende informatie geldt alleen voor
apparatuur die wordt verkocht in
landen waar EU-richtlijnen van
toepassing zijn.
De fabricant van dit product is Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. De
geauthoriseerde vertegenwoordiging voor EMC en
produkt veiligheid is Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland.
Voor service- of garantiezaken verwijzen wij u graag
naar de addressen in de afzonderlijke service/
garantie documenten.
Over deze gebruiksaanwijzing
• De aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing
gelden voor het model STR-DN1000. Controleer
het modelnummer, dat rechtsonder op het
voorpaneel staat vermeld. In deze
gebruiksaanwijzing wordt het model met de
regiocode CEL ter illustratie gebruikt, tenzij
anders aangegeven. Verschillen in bediening
worden in de tekst duidelijk aangegeven,
bijvoorbeeld met "Alleen modellen met regiocode
E51".
• In deze gebruiksaanwijzing worden de
bedieningselementen op de bijgeleverde
afstandsbediening beschreven. U kunt ook de
bedieningselementen op de receiver gebruiken als
deze dezelfde of soortgelijke namen hebben als die
op de afstandsbediening.
• "Neural-THX" en "NEURAL-THX" die in de
Gebruiksaanwijzing worden beschreven en
worden weergegeven op het GUI-menuscherm en
het display betekenen Neural-THX Surround.
Over regiocodes
De regiocode op de receiver die u hebt
aangeschaft, wordt rechtsonder op het
achterpaneel weergegeven (zie de onderstaande
afbeelding).
Verschillen in bediening, op basis van de
regiocode, worden in de tekst duidelijk
aangegeven, bijvoorbeeld met "Alleen modellen
met regiocode AA".
L
R
1 OUT
FRONT A
L
R
SURROUND
Regiocode
NL
Pagina: 3
4NL
Deze receiver is voorzien van Dolby* Digital en Pro
Logic Surround en het DTS** Digital Surround
System.
* Gefabriceerd onder licentie van Dolby
Laboratories. Dolby en het symbool double-D
zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.
** Gefabriceerd onder licentie volgens de
Amerikaanse patenten: 5.451.942; 5.956.674;
5.974.380; 5.978.762; 6.226.616; 6.487.535;
7.212.872; 7.333.929; 7.392.195; 7.272.567 en
andere Amerikaanse en wereldwijde patenten die
verleend of in behandeling zijn. DTS is een
gedeponeerd handelsmerk en de DTS-logo's, het
DTS-symbool, DTS-HD en DTS-HD Master
Audio zijn handelsmerken van DTS, Inc.
© 1996-2008 DTS, Inc. Alle rechten
voorbehouden.
Deze receiver beschikt over HDMITM-technologie
(High-Definition Multimedia Interface).
HDMI, het logo van HDMI en High-Definition
Multimedia Interface zijn handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing
LLC.
Het lettertype (Shin Go R) dat is geïnstalleerd op
deze receiver wordt geleverd door MORISAWA &
COMPANY LTD. Deze namen zijn de
handelsmerken van MORISAWA & COMPANY
LTD. en het auteursrecht van het lettertype berust
ook bij MORISAWA & COMPANY LTD.
Dit product dat Neural-THX®
Surround gebruikt, is
gefabriceerd onder licentie van Neural Audio
Corporation en THX Ltd. Sony Corporation verleent
de gebruiker hierbij een niet-exclusief, niet-
overdraagbaar, beperkt recht om dit product te
gebruiken volgens Amerikaanse en buitenlandse
patenten, patenten die in behandeling zijn en andere
technologie of handelsmerken die eigendom zijn
van Neural Audio Corporation en THX Ltd. "Neural
Surround", "Neural Audio", "Neural" en "NRL" zijn
handelsmerken en logo's die eigendom zijn van
Neural Audio Corporation, THX is een handelsmerk
van THX Ltd., dat kan zijn gedeponeerd in bepaalde
rechtsgebieden. Alle rechten voorbehouden.
iPod is een handelsmerk van Apple Inc.,
gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere
landen.
Alle andere handelsmerken en gedeponeerde
handelsmerken zijn handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve
eigenaars. In deze gebruiksaanwijzing worden ™ en
® niet gebruikt.
Het symbool en de logo's van Bluetooth zijn
eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en deze symbolen
worden onder licentie door Sony Corporation
gebruikt.
Overige handelsmerken en merknamen zijn
eigendom van de respectieve eigenaars.
"M-crew Server" is een handelsmerk van Sony
Corporation.
"x.v.Colour" en het "x.v.Colour"-logo zijn
handelsmerken van Sony Corporation.
"BRAVIA" is een handelsmerk van Sony
Corporation.
"S-AIR" en het bijbehorende logo zijn
handelsmerken van Sony Corporation.
DLNA en DLNA CERTIFIED zijn handelsmerken
en/of servicemerken van de Digital Living Network
Alliance.
De receiver is compatibel met de S-AIR-functie
waarmee geluiden draadloos kunnen worden
overgedragen tussen S-AIR-producten.
De volgende S-AIR-producten kunnen worden
gebruikt met de receiver:
• Surround-versterker: U kunt draadloos luisteren
naar surroundluidsprekergeluid.
• S-AIR-receiver: U kunt naar geluid van de
receiver luisteren in een andere kamer.
Deze S-AIR-producten kunnen optioneel worden
aangeschaft (de beschikbare S-AIR-producten
verschillen per regio).
Opmerkingen of instructies voor de surround-
versterker of S-AIR-receiver in deze
gebruiksaanwijzing alleen als de surround-
versterker of S-AIR-receiver wordt gebruikt.
Zie "S-AIR-functies" (pagina 96) voor meer
informatie over de S-AIR-functie.
Informatie over auteursrechten
Over de S-AIR-functie
Pagina: 4
5NL
Inhoudsopgave
Beschrijving en positie van onderdelen ........ 7
Aan de slag
1: Luidsprekers installeren.......................... 18
2: Luidsprekers aansluiten .......................... 20
3: De televisie aansluiten ............................ 22
4a De audiocomponenten aansluiten........... 24
4b: De videocomponenten aansluiten ......... 26
5: De antennes aansluiten............................ 36
6: De receiver en de afstandsbediening
voorbereiden........................................... 37
7: Het GUI-menu weergeven op de
televisie .................................................. 39
8: Het voorluidsprekersysteem selecteren... 40
9: De juiste luidsprekerinstellingen
automatisch kalibreren
(Auto Calibration).................................. 41
Toelichting bij de bediening van het
schermmenu........................................... 47
Afspelen
Beelden/geluid weergeven via de component
die op de receiver is aangesloten............ 50
Beelden/geluid weergeven van de
componenten die op de DIGITAL
MEDIA PORT zijn aangesloten............. 52
Tunerfuncties
Luisteren naar FM/AM-radio...................... 55
AM/FM-voorkeurszenders instellen ........... 57
RDS (Radio Data System) .......................... 59
(Alleen modellen met regiocode
CEL, CEK)
Genieten van surround
sound
Afspelen met 2-kanaals geluid ....................61
Afspelen met meerkanaals surround
sound ......................................................62
Een surroundeffect voor muziek/film
beluisteren ..............................................65
De oorspronkelijke instellingen van
de geluidsvelden herstellen ....................68
Versterkerfuncties
Instelmenu gebruiken ..................................68
Instellingen voor Automatische Kalibratie
(menu Auto Calibration) ........................70
Instellingen voor de luidspreker
(menu Speaker Settings).........................71
Instellingen voor surround sound
(menu Surround Settings).......................76
Instellingen voor EQ (menu EQ).................77
Instellingen voor audio
(menu Audio Settings) ...........................78
Instellingen voor de video
(menu Video Settings)............................79
Instellingen voor HDMI
(menu HDMI Settings)...........................81
Instellingen voor de S-AIR
(menu S-AIR Settings) ...........................82
Bedienen zonder aansluiting op een
televisie...................................................83
wordt vervolgd
Pagina: 5
6NL
"BRAVIA" Sync-functies
Wat is "BRAVIA" Sync? .............................92
Voorbereiden voor "BRAVIA" Sync ...........93
Componenten afspelen met één handeling
(Afspelen met één druk op een toets).....94
Het geluid van de televisie beluisteren
via de luidsprekers die op de receiver
zijn aangesloten (Audioregeling voor
het systeem)............................................95
De receiver samen met de televisie
uitschakelen (Systeem uitschakelen)......96
S-AIR-functies
Over S-AIR-producten ................................96
Een S-AIR-product instellen .......................98
Geluid van uw geluidssysteem beluisteren
in een andere kamer..............................103
Het kanaal wijzigen voor betere
geluidsoverdracht..................................105
S-AIR-ontvangst stabiliseren.....................107
De S-AIR-receiver gebruiken terwijl de
S-AIR-hoofdeenheid is ingesteld op
de stand-bystand ...................................108
Andere handelingen
Schakelen tussen digitaal en analoog
geluid (INPUT MODE)........................109
Genieten van geluid/beelden van andere
invoerbronnen.......................................110
De slaaptimer gebruiken............................112
De helderheid van het uitleesvenster op
het voorpaneel wijzigen (DIMMER)....112
Het surroundeffect beluisteren bij lage
volumeniveaus (NIGHT MODE) .........113
Opnemen met de receiver ..........................113
Een dubbele versterkeraansluiting
gebruiken ..............................................114
De afstandsbediening
gebruiken
Elke component bedienen met de
afstandsbediening................................. 116
De afstandsbediening programmeren ....... 118
Alle inhoud wissen uit het geheugen van
de afstandsbediening............................ 123
Aanvullende informatie
Woordenlijst.............................................. 123
Voorzorgsmaatregelen............................... 127
Problemen oplossen .................................. 128
Technische gegevens................................. 135
Index ......................................................... 137
Pagina: 6
7NL
Beschrijving en positie van onderdelen
Voorpaneel
MULTI CHANNEL DECODING
?/1
INPUT SELECTOR
MUTING
MASTER VOLUME
SPEAKERS
PHONES 2 CH/
A.DIRECT A.F.D. MOVIE MUSIC INPUT MODE DIMMER DISPLAY
VIDEO 2 IN
VIDEO L AUDIO R
AUTO CAL MIC
6
3 8
4 7
5
9
q;
qa
qs
qd
qf
qg
qh
1 2
Naam Functie
A ?/1
(aan/stand-by)
Druk op deze toets om de
receiver in of uit te
schakelen (pagina 38, 39,
57, 68).
B Afstandsbedie-
ningssensor
Hiermee worden signalen
van de afstandsbediening
ontvangen.
C Wit lampje Gaat branden wanneer de
receiver is ingeschakeld.
Gaat uit wanneer de
receiver is uitgeschakeld of
de "DIMMER" is ingesteld
op "70% DOWN".
D MULTI
CHANNEL
DECODING-
lampje
Gaat branden wanneer
meerkanaalse
audiosignalen worden
gedecodeerd (pagina 130).
Naam Functie
E Display De huidige status van de
geselecteerde component
of een lijst met items die
kunnen worden
geselecteerd, wordt hier
weergegeven (pagina 9).
F MUTING Druk op deze toets om het
geluid tijdelijk uit te
schakelen.
Druk nogmaals op
MUTING om het geluid te
herstellen (pagina 51, 128).
G INPUT
SELECTOR +/–
Druk herhaaldelijk op deze
toets om de invoerbron
voor het afspelen te
selecteren (pagina 51, 109,
113).
wordt vervolgd
Pagina: 7
8NL
Naam Functie
H MASTER
VOLUME
Draai deze regelaar om het
volumeniveau van alle
luidsprekers in één keer aan
te passen (pagina 50, 128).
I VIDEO 2 IN-
aansluitingen
Hierop kunt u een
draagbare audio-/
videocomponent
aansluiten, zoals een
camcorder of spelconsole
(pagina 33, 50).
J AUTO CAL MIC-
aansluiting
Hierop kunt u de
bijgeleverde
optimalisatiemicrofoon
voor de functie
Automatische Kalibratie
aansluiten (pagina 42).
K DISPLAY Druk herhaaldelijk op deze
toets om informatie te
selecteren die op het
display wordt weergegeven
(pagina 88, 134).
L DIMMER Druk herhaaldelijk op deze
toets om de helderheid van
het display aan te passen
(pagina 112).
M INPUT MODE Druk op deze toets om de
ingangsstand te selecteren
wanneer dezelfde
componenten zijn
aangesloten op zowel de
digitale als analoge
aansluitingen (pagina 109).
N 2CH/A.DIRECT Druk op deze toetsen om
een geluidsveld te
selecteren (pagina 61, 62,
65).
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
O SPEAKERS Druk hierop om het
voorluidsprekersysteem
(pagina 40) te selecteren.
P PHONES-
aansluiting
Hierop kunt u de
hoofdtelefoon aansluiten
(pagina 129).
Pagina: 8
9NL
Over de aanduidingen op het display
1 2 4 5 6 8
7 9
qh
qk qj q;
3
qa
qg qf qs
qd
Naam Functie
A SW Deze aanduiding gaat branden
wanneer een subwoofer is
aangesloten en het audiosignaal
wordt uitgevoerd via de
SUBWOOFER-aansluiting.
Als deze aanduiding brandt,
maakt de receiver een
subwoofersignaal op basis van
het LFE-signaal van de disc die
wordt afgespeeld of de lage-
frequentiecomponenten van de
voorkanalen.
B LFE Deze aanduiding gaat branden
wanneer de disc die wordt
afgespeeld, een LFE (Low
Frequency Effect)-kanaal bevat
en het signaal van het LFE-
kanaal daadwerkelijk wordt
gereproduceerd.
Naam Functie
C Invoer-
aanduidingen
COAX
OPT
HDMI
DMPORT
ANALOG
De aanduidingengaan branden
om de huidige invoer aan te
duiden.
Deze aanduiding gaat branden
wanneer INPUT MODE is
ingesteld op "AUTO" en het
bronsignaal een digitaal
signaal is dat wordt ingevoerd
via de COAXIAL-aansluiting
(pagina 109).
Deze aanduiding gaat branden
wanneer INPUT MODE is
ingesteld op "AUTO" en het
bronsignaal een digitaal
signaal is dat wordt ingevoerd
via de OPTICAL-aansluiting
(pagina 109).
De receiver herkent een
component die is aangesloten
op een HDMI IN-aansluiting.
De DIGITAL MEDIA PORT-
adapter is aangesloten en
"DMPORT" is geselecteerd.
Er wordt geen digitaal signaal
ingevoerd. Wanneer INPUT
MODE is ingesteld op
"ANALOG" of wanneer
"Analog Direct" wordt
geselecteerd, gaat deze
aanduiding ook branden.
wordt vervolgd
Pagina: 9
10NL
Naam Functie
D Dolby
Digital
Surround-
aanduidingen
D
D EX
D+
TrueHD
Een van de bijbehorende
aanduidingen gaat branden
wanneer de receiver de
bijbehorende Dolby Digital-
signalen decodeert.
Dolby Digital
Dolby Digital Surround EX
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
Opmerking
Als u een disc in Dolby
Digital-indelingafspeelt,moet
u ervoor zorgen dat u digitale
aansluitingen hebt gemaakt en
dat INPUT MODEis ingesteld
op "AUTO" (pagina 109).
E Neural-THX Deze aanduiding gaat branden
wanneer de receiver Neural-
THX-verwerking toepast op
invoersignalen.
F DTS(-ES)-
aanduidingen
DTS
DTS 96/24
NEO:6
DTS-ES
Deze aanduidingen gaan
branden wanneer DTS- of
DTS-ES-signalen worden
ingevoerd.
Deze aanduiding gaat branden
wanneer de receiver DTS-
signalen decodeert.
Deze aanduiding gaat branden
wanneer de receiver DTS-
signalen met 96 kHz/24 bits
decodeert.
Deze aanduiding gaat branden
wanneer de DTS Neo:6
Cinema/Music-decoder is
geactiveerd (pagina 64).
Deze aanduiding gaat branden
wanneer de receiver DTS-ES-
signalen decodeert.
Opmerking
Als u een disc in DTS-indeling
afspeelt, moet u ervoor zorgen
dat u digitale aansluitingen
hebt gemaakt en dat INPUT
MODE is ingesteld op
"AUTO" (pagina 109).
G D.RANGE Deze aanduiding gaat branden
wanneer compressie van het
dynamische bereik is
geactiveerd.
Naam Functie
H SP A/SP B/
SP A+B
Deze aanduiding gaat branden
op basis van het
voorluidsprekersysteem dat
wordt gebruikt (pagina 40).
Deze aanduidingen gaan
echter niet branden als de
luidsprekeruitvoer is
uitgeschakeld of als er een
hoofdtelefoon is aangesloten.
I SLEEP Deze aanduiding gaat branden
wanneer de slaaptimer is
geactiveerd.
J A.DIRECT Deze aanduiding gaat branden
als "Analog Direct" is
geselecteerd.
K Tuner-
aanduidingen
MEM
MONO
RDS
ST
Deze aanduiding gaat branden
wanneer de receiver afstemt op
radiozenders.
Deze aanduiding gaat branden
wanneer een geheugenfunctie,
zoals het voorinstelgeheugen
(pagina 57), wordt
geactiveerd.
Mono-uitzending
RDS-gegevens worden
ontvangen.
Opmerking
"RDS" wordt alleen
weergegeven voor modellen
met de regiocode CEL of CEK.
Stereo-uitzending
L S-AIR Deze aanduiding gaat branden
wanneer de S-AIR-
zendeenheid (niet bijgeleverd)
is aangesloten.
M Dolby
Pro Logic-
aanduidingen
PL
PL II
PL IIx
Een van de bijbehorende
aanduidingen gaat branden
wanneer de receiver Dolby Pro
Logic-verwerking toepast op
2-kanaals signalen om de
signalen van de midden- en
surroundkanalen uit te voeren.
Dolby Pro Logic
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic IIx
Opmerking
Deze aanduidingen gaan niet
branden als de
middenluidspreker of de
surroundluidspreker niet is
aangesloten.
Pagina: 10
11NL
Naam Functie
N BI-AMP Deze aanduiding gaat branden
wanneer "SB Assign" is
ingesteld op "BI-AMP"
(pagina 114).
O EQ Deze aanduiding gaat branden
wanneer de equalizer is
geactiveerd.
P DTS-HD-
aanduidingen
DTS-HD
MSTR
DTS-HD HI
RES
Een van de bijbehorende
aanduidingen gaat branden
wanneer de receiver de
bijbehorende DTS-HD-
signalen decodeert.
DTS-HD Master Audio
DTS-HD High Resolution
Audio
Q LPCM Deze aanduiding gaat branden
wanneer LinearPCM-signalen
(Pulse Code Modulation)
worden ingevoerd.
Naam Functie
R Afspeel-
aanduidingen
voor kanalen
L
R
C
SL
SR
S
SBL
SBR
SB
De letters (L, C, R, enzovoort)
geven aan welke kanalen
worden afgespeeld. De vakken
rond de letters verschillen om
aan te geven hoe de receiver
het brongeluid reduceert
("downmixen"). Dit is
afhankelijk van de
luidsprekerinstellingen.
Voor (links)
Voor (rechts)
Midden (mono)
Surround (links)
Surround (rechts)
Surround (mono of de
surroundcomponenten die
worden verkregen met Pro
Logic-verwerking)
Surround-achter (links)
Surround-achter (rechts)
Surround-achter (de surround-
achtercomponenten die
worden verkregen met 6.1-
kanaals decodering)
Voorbeeld:
Opname-indeling (Voor/
surround): 3/2.1
Uitvoerkanaal: Als "SP
Pattern" is ingesteld op "3/0.1"
(pagina 71, 85)
Geluidsveld: "A.F.D. Auto"
Pagina: 11
12NL
Achterpaneel
6
8
1 4
3
5
7 6
2
L
R
VIDEO
OUT
MONITOR
L
R
DIGITAL (ASSIGNABLE)
DC5V
0.7A MAX
HDMI
ANTENNA
DMPORT
IN 4
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
IN 3
IN 2
IN 3 IN 1 OUT
AM
Y
PB/
CB
COMPONENT VIDEO
OUT IN
PR/
CR
IN 2 IN 1 MONITOR
OUT
SA-CD/CD/CD-R VIDEO 1
IN
TV
AUDIO
IN
VIDEO
IN
SAT
AUDIO
OUT
AUDIO
OUT
VIDEO
OUT
OPTICAL IN
AUDIO
IN
VIDEO
IN
SUBWOOFER
AUDIO
IN
VIDEO
IN
BD
L
R
L
R
SPEAKERS
SAT IN BD IN DVD IN
OPTICAL
CENTER
FRONT A
COAXIAL
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
SURROUND BACK/
FRONT B/
BI-AMP
TV
EZW-T100
L
R
SURROUND
(for AUDIO)
A S-AIR (EZW-T100)
LET OP
Verwijder de
sleufklep pas
wanneer u de
draadloze
zendeenheid wilt
installeren.
Hierop kan een
draadloze
zendeenheid (niet
bijgeleverd) worden
aangesloten (pagina
98).
B DMPORT
DMPORT-
aansluiting
Hierop kunt u een
Sony DIGITAL
MEDIA PORT-
adapter aansluiten
(pagina 24).
Met sleufklep
sleuf
C Het gedeelte ANTENNA
FM
ANTENNA-
aansluiting
Hierop kunt u de
FM-draadantenne
aansluiten die bij
deze receiver wordt
geleverd (pagina 36).
AM
ANTENNA-
aansluitingen
Hierop kunt u de
AM-kaderantenne
aansluiten die bij
deze receiver wordt
geleverd (pagina 36).
Pagina: 12
13NL
* U kunt de geselecteerde beelden bekijken wanneer
u de MONITOR OUT- of HDMI OUT-aansluiting
op een televisie aansluit (pagina 22). U kunt deze
receiver bedienen met een GUI (Graphical User
Interface) als u de HDMI OUT-aansluiting of
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT-
aansluitingen aansluit op een televisie (pagina 39).
D Het gedeelte DIGITAL INPUT/
OUTPUT
OPTICAL
IN-
aansluitingen
Hierop kunt u een
BD-speler,
enzovoort,
aansluiten (pagina
22, 27, 30, 31, 32).
COAXIAL
IN-
aansluiting
HDMI IN/
OUT*-
aansluitingen
Hierop kunt u een
DVD-speler,
satelliettuner of een
Blu-ray Disc-speler
aansluiten. Het beeld
wordt uitgevoerd
naar een televisie of
een projector terwijl
het geluid kan
worden uitgevoerd
naar een televisie en/
of luidsprekers die
zijn aangesloten op
dezereceiver (pagina
22, 27).
E Het gedeelte SPEAKERS
Hierop kunt u de
luidsprekers
aansluiten (pagina
20).
F Het gedeelte AUDIO INPUT/
OUTPUT
AUDIO IN/
OUT-
aansluitingen
Hierop kunt u een
Super Audio CD-
speler, enzovoort,
aansluiten (pagina
22, 24, 27).
AUDIO
OUT-
aansluiting
Hierop kunt u een
subwoofer
aansluiten (pagina
20).
G Het gedeelte VIDEO/AUDIO INPUT/
OUTPUT
AUDIO IN/
OUT-
aansluitingen
Hierop kunt u een
videorecorder, Blu-
ray Disc-speler,
enzovoort,
aansluiten (pagina
31, 32, 33).
VIDEO IN/
OUT*-
aansluitingen
Wit (L)
Rood (R)
Zwart
Wit (L)
Rood (R)
Geel
H Het gedeelte COMPONENT VIDEO
INPUT/OUTPUT
Y, PB/CB,
PR/CR
IN/OUT*-
aansluitingen
Hierop kunt u een
BD-speler, televisie,
satelliettuner,
enzovoort,
aansluiten (pagina
22, 30, 31, 32).
Groen
(Y)
Blauw
(PB/CB)
Rood
(PR/CR)
Pagina: 13
14NL
U kunt de bijgeleverde afstandsbediening
gebruiken om de receiver te bedienen en om de
audio-/videocomponenten van Sony te
bedienen die aan de afstandsbediening zijn
toegewezen.
U kunt de afstandsbediening ook
programmeren om audio-/videocomponenten
van andere merken dan Sony te bedienen. Zie
"De afstandsbediening programmeren"
(pagina 118) voor meer informatie.
RM-AAP042
Afstandsbediening
1 2 3
4 5 6
7 8 9
-/-- 0/10 ENT/MEM
2CH/
A.DIRECT A.F.D. MOVIE MUSIC
THEATRE
SYSTEM STANDBY
RM SET UP
?/1
CLEAR/>10
SHIFT
TUNING – TUNING +
DISC SKIP D.TUNING
RESOLUTION
.
m M
>
X x
MUTING
VIDEO 1 VIDEO 2 BD
SAT TV
HDMI 3
HDMI 2
HDMI 1
HDMI 4
SA-CD/
CD DMPORT
TUNER
TV VOL
MASTER VOL
TV CH
PRESET
< <
MENU
AV ?/1
F1 F2
TV INPUT
TOP MENU MENU
BD/DVD
WIDE
RETURN/
EXIT
TOOLS/
OPTIONS
HOME
DISPLAY GUI MODE
O
DVD
INPUT
MODE SLEEP
NIGHT
MODE
TV AMP
1
2
3
4
5
6
7
8
0
qs
qd
qf
qg
9
qh
qj
qk
ql
w;
wa
wd
wf
wh
ws
qa
wg
Naam Functie
A AV ?/1a)
(aan/stand-by)
Druk op deze toets om de
audio-/videocomponenten
waarvoor de
afstandsbediening is
geprogrammeerd, in of uit te
schakelen.
Als u de televisie wilt in- of
uitschakelen, drukt u op TV
(D) en drukt u vervolgens op
AV ?/1.
Als u tegelijkertijd op ?/1
(B) drukt, worden de
receiver en andere
componenten uitgeschakeld
(SYSTEM STANDBY).
Opmerking
De functie van de AV ?/1-
schakelaar wordt automatisch
gewijzigd wanneer u op de
ingangstoetsen drukt (E).
B ?/1
(aan/stand-by)
Druk op deze toets om de
receiver in te schakelen of om
deze in de stand-bystand te
zetten.
Als u alle componenten wilt
uitschakelen, drukt u
tegelijkertijd op ?/1 en AV
?/1 (A) (SYSTEM
STANDBY).
Energie besparen in
de stand-bystand.
Als "Ctrl for HDMI" is
ingesteld op "OFF" (pagina
93) en "S-AIR Stby" is
ingesteld op "OFF" (pagina
108).
C AMP Druk op deze toets om de
bediening van de receiver in
te schakelen (pagina 83).
D TV Druk op deze toets om de
aanduiding te laten branden.
De functie van de toets op de
afstandsbediening wordt
gewijzigd om de toetsen met
gele opdruk te activeren.
Bovendien worden de toetsen
DISPLAY (U), TOOLS/
OPTIONS (K), HOME
(L), RETURN/EXIT O
(T), (J) en V/v/B/b
(J) geactiveerd zodat u
alleen menubewerkingen
voor Sony-televisies kunt
uitvoeren.
Pagina: 14
15NL
Naam Functie
E Ingangs-
toetsen
(SATb)
)
Druk op een van de toetsen
om de component te
selecteren die u wilt
gebruiken. Wanneer u op een
van de ingangstoetsen drukt,
wordt de receiver
ingeschakeld. De toetsen zijn
in de fabriek toegewezen om
Sony-componenten te
bedienen (pagina 50).
U kunt de procedure bij “De
afstandsbediening
programmeren" op pagina
118 uitvoeren om de
afstandsbediening te
programmeren voor het
bedienen van componenten
die niet van Sony zijn.
Cijfertoetsena)
(cijfer 5b)
)
Druk op SHIFT (X) en druk
vervolgens opde cijfertoetsen
om
– voorkeurszenders in te
stellen/af te stemmen op
voorkeurszenders.
– tracknummers op de CD-
speler, DVD-speler, Blu-
ray Disc-speler of MD-deck
te selecteren. Druk op 0/10
om tracknummer 10 te
selecteren.
– kanaalnummers op de
videorecorder of
satelliettuner, enzovoort te
selecteren.
Druk op TV (D) en druk
vervolgens opde cijfertoetsen
om de televisiekanalen te
selecteren.
ENT/MEMa)
Druk op SHIFT (X) en
vervolgens opENT/MEM om
– de waarde op te geven nadat
u met de cijfertoetsen een
kanaal, disc of track hebt
geselecteerd.
– een zender op te slaan
tijdens een tunerbewerking.
Als u de waarde voor een
Sony-televisie wilt opgeven,
drukt u op TV (D) en
vervolgens op ENT/MEM.
Naam Functie
CLEARa)
Druk op SHIFT (X) en
vervolgens op CLEAR om
– een fout te wissen wanneer u
op een onjuiste cijfertoets
drukt.
– terug te keren naar de stand
voor doorlopend afspelen,
enzovoort van de
satelliettuner of DVD-speler.
-/--a)
Druk op SHIFT (X) en
vervolgens op -/-- om de
invoerstand voor kanalen (een
of twee cijfers) voor de
videorecorder of satelliettuner
te selecteren.
Als u de invoerstand voor
kanalen van de televisie wilt
selecteren, drukt u op TV (D)
en vervolgens op -/--.
>10a) Druk op SHIFT (X) en
vervolgens op >10 om
– tracknummers hoger dan 10
op de CD-speler, DVD-
speler, Blu-ray Disc-speler
of MD-deck, enzovoort te
selecteren.
– kanaalnummers van Digital
CATV-aansluiting te
selecteren.
F 2CH/
A.DIRECT
Druk op deze toetsen om een
geluidsveld te selecteren
(pagina 61, 62, 65).
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
G SLEEP Druk op deze toets om de
functie Slaaptimer te activeren
en de duur in te stellen waarna
de receiver automatisch wordt
uitgeschakeld (pagina 112).
H NIGHT MODE Druk op deze toets om de
NIGHT MODE-functie te
activeren (pagina 113).
I GUI MODE Druk op deze toets om het
GUI-menu op de televisie
weer te geven.
J
V/v/B/ba)
Druk op V/v/B/b om de menu-
items te selecteren.
Druk vervolgens op om de
selectie in te voeren.
,
a)
wordt vervolgd
Pagina: 15
16NL
Naam Functie
K TOOLS/
OPTIONSa)
Druk op deze toets om items
uit de optiemenu's van de
receiver, DVD-speler, Blu-
ray Disc-speler of
satelliettuner weer te geven en
te selecteren.
Druk op TV (D) en op
TOOLS/OPTIONS om de
opties van een Sony-televisie
weer te geven.
L HOMEa)
,
MENUa)
Druk op deze toets om het
menu weer te geven waarmee
de audio-/videocomponenten
kunnen worden bediend.
Als u de menu's van een
Sony-televisie wilt
weergeven, drukt u op TV
(D) en vervolgens op
HOME.
M ./>a)
m/Ma)
Na)b)
Xa)
xa)
Druk op deze toets om de
DVD-speler, Blu-ray Disc-
speler, CD-speler, MD-deck,
cassettedeck of component te
bedienen die is aangesloten
op de DIGITAL MEDIA
PORT-adapter, enzovoort.
/ a)
Druk op deze toets om op de
DVD-speler of Blu-ray Disc-
speler, enzovoort de vorige
scène opnieuw weer te geven
of de huidige scène snel
vooruit te spoelen.
TUNING +/–a)
Druk op deze toetsen om naar
een zender te zoeken.
D.TUNINGa)
Druk op deze toets om naar de
stand voor afstemmen over te
schakelen (pagina 56, 91).
N TV CH +b)
/–a)
Druk op TV (D) en
vervolgens op TV CH +/– om
vooraf ingestelde
televisiekanalen te selecteren.
PRESET
+b)
/–a)
Druk op deze toets om
– voorkeurszenders te
selecteren.
– voorkeurskanalen te
selecteren op de
videorecorder,
satelliettuner, Blu-ray Disc-
speler, DVD-speler, LD-
speler, DVD/VHS COMBO
of DVD/HDD COMBO.
< <
Naam Functie
O F1a)
, F2a)
Druk op BD of DVD (E) en
vervolgens op F1 of F2 om
een component te selecteren.
• DVD/HDD COMBO
F1: HDD
F2: DVD-disc, Blu-ray Disc
• DVD/VHS COMBO
F1: DVD-disc, Blu-ray Disc
F2: VHS
P BD/DVD TOP
MENUa)
Druk op deze toets om het
menu of de schermgids van de
DVD of Blu-ray Disc-speler,
PSX of DVD/VHS COMBO
op de televisie weer te geven.
Gebruik vervolgens V/v/B/b
(J) en (J) om de
menubewerkingen uit te
voeren.
BD/DVD
MENUa)
Druk op deze toets om het
menu van de DVD-speler of
Blu-ray Disc-speler op de
televisie weer te geven.
Gebruik vervolgens V/v/B/b
(J) en (J) om de
menubewerkingen uit te
voeren.
TV INPUTa)
Druk op TV (D) en druk
vervolgens op TV INPUT om
het ingangssignaal te
selecteren (televisie-invoer of
video-invoer).
WIDEa)
Druk op TV (D) en
vervolgens op WIDE om de
breedbeeldstand te selecteren.
Q MUTINGa)
Druk op deze toets om het
geluid tijdelijk uit te
schakelen. Druk nogmaals op
deze toets om het geluid te
herstellen.
Als u het geluid van de
televisie wilt dempen, drukt u
op TV (D) en vervolgens op
MUTING.
R TV VOL +/–a) Druk op TV (D) en
vervolgens op TV VOL +/–
om het volume van de
televisie aan te passen.
MASTER
VOL +/–a)
Druk op deze toetsen om het
volume van alle luidsprekers
in één keer aan te passen.
S DISC SKIPa)
Druk op deze toets om een
disc over te slaan wanneer u
een discwisselaar gebruikt.
Pagina: 16
17NL
a)
Zie de tabel op pagina 117 voor meer informatie
over de toetsen die u kunt gebruiken om elke
component te bedienen.
b)
De toetsen 5/SAT, TV CH +/PRESET + en N zijn
voorzien van voelstippen. Gebruik de voelstippen
als richtpunt wanneer u de receiver bedient.
Opmerkingen
• Sommige functies die in dit gedeelte worden
beschreven, werken wellicht niet. Dit is
afhankelijk van het model.
• De bovenstaande uitleg is alleen bedoeld als
voorbeeld. De bovenstaande bediening is wellicht
niet mogelijk of werkt anders dan beschreven. Dit
is afhankelijk van de component.
Naam Functie
T RETURN/
EXIT Oa)
Druk op deze toets om
– terug te gaan naar het vorige
menu.
– het menu te sluiten wanneer
het menu of de schermgids
van de VCD-speler, DVD-
speler, enzovoort, wordt
weergegeven op de
televisie.
Als u wilt teruggaan naar het
vorige menu van een Sony-
televisie, drukt u op TV (D)
en vervolgens op RETURN/
EXIT O.
U DISPLAYa)
Druk op deze toets om de
huidige status of informatie
weer te geven voor
componenten die zijn
aangesloten op de receiver.
Opmerking
Druk in de GUI MODE op de
toets om het menu op de
televisie weer te geven.
V RESOLUTION Druk herhaaldelijk op deze
toets om de resolutie van de
signaaluitvoer van de HDMI
OUT- of COMPONENT
VIDEO MONITOR OUT-
aansluiting te wijzigen
(pagina 79).
W INPUT MODE Druk op deze toets om de
ingangsstand te selecteren
wanneer dezelfde
componentenzijnaangesloten
op zowel de digitale als
analoge aansluitingen (pagina
109).
X SHIFT Druk op deze toets om de
aanduiding te laten branden.
De functie van de toets op de
afstandsbediening wordt
gewijzigd om de toetsen met
roze opdruk te activeren.
Y THEATRE Druk op deze toets om de
theaterstand in of uit te
schakelen wanneer u de
receiver aansluit op producten
met "BRAVIA" Sync.
Z RM SET UP Druk op deze toets om de
afstandsbediening in te
stellen.
Pagina: 17
18NL
1: Luidsprekers installeren
Met deze receiver kunt u een 7.1-kanaals
systeem gebruiken (7 luidsprekers en een
subwoofer).
Als u wilt luisteren naar meerkanaals surround
sound, zoals in de bioscoop, hebt u vijf
luidsprekers (twee voorluidsprekers, een
middenluidspreker en twee
surroundluidsprekers) en een subwoofer nodig
(5.1-kanaals).
Voorbeeld van een opstelling
van een 5.1-kanaals
luidsprekersysteem
AVoorluidspreker (links)
BVoorluidspreker (rechts)
CMiddenluidspreker
DSurroundluidspreker (links)
ESurroundluidspreker (rechts)
HSubwoofer
U kunt een hifiweergave beluisteren van
DVD- of Blu-ray Disc-inhoud die is
opgenomen in de Surround EX-indeling als u
een extra surround-achterluidspreker (6.1-
kanaals) of twee surround-achterluidsprekers
(7.1-kanaals) aansluit.
Voorbeeld van een opstelling
van een 7.1-kanaals
luidsprekersysteem
AVoorluidspreker (links)
BVoorluidspreker (rechts)
CMiddenluidspreker
DSurroundluidspreker (links)
ESurroundluidspreker (rechts)
FSurround-achterluidspreker (links)
GSurround-achterluidspreker (rechts)
HSubwoofer
Aan de slag
Luisteren naar een 5.1-/7.1-
kanaals systeem
Pagina: 18
19NL
Aan
de
slag
Tips
• Wanneer u een 7.1-kanaals luidsprekersysteem
aansluit, moet de hoek A overal gelijk zijn.
• Wanneer u een 6.1-kanaals luidsprekersysteem
aansluit, plaatst u de surround-achterluidspreker
achter de luisterpositie.
• Aangezien de subwoofer niet richtingsgevoelig is,
kunt u de subwoofer overal neerzetten.
Pagina: 19
20NL
2: Luidsprekers aansluiten
Voordat u de kabels aansluit, moet u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen.
AVoorluidspreker A (links)
BVoorluidspreker A (rechts)
CMiddenluidspreker
DSurroundluidspreker (links)
ESurroundluidspreker (rechts)
FSurround-achterluidspreker (links)a)b)c)
GSurround-achterluidspreker (rechts)a)b)c)
HSubwooferd)
VIDEO
OUT
MONITOR
DIGITAL (ASSIGNABLE)
C5V
7A MAX
HDMI
ANTENNA
MPORT
IN 4 IN 2
IN 3
AM
VIDEO 1
AUDIO
OUT
VIDEO
OUT
OPTICAL IN
AUDIO
IN
VIDEO
IN
AUDIO
IN
VIDEO
IN
BD
L
R
SAT IN BD IN DVD IN
OPTICAL COAXIAL
TV
L
R
L
R
FRONT A
SURROUND BACK/
FRONT B/
BI-AMP
R
AUDIO
OUT
SUBWOOFER
10 mm
SPEAKERS
SURROUND
CENTER
IN 1
(for AUDIO) OUT
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
L
H
A B
B
F
G
A Mono-audiokabel (niet bijgeleverd)
B Luidsprekerkabel (niet bijgeleverd)
E
B
C D
A
Pagina: 20
21NL
Aan
de
slag
a)
Als u maar één surround-achterluidspreker
aansluit, moet u deze aansluiten op de SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT B/BI-AMP L-
aansluitingen.
b)
Als u geen surround-achterluidspreker gebruikt en
u hebt een extra voorluidsprekersysteem, sluit u
het extra voorluidsprekersysteem aan op de
SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT B/
BI-AMP-aansluitingen. Stel "SB Assign" in op
"Speaker B" in het menu Speaker Settings (pagina
72).
U kunt het voorluidsprekersysteem selecteren dat
u wilt gebruiken met SPEAKERS op het
voorpaneel (pagina 40).
c)
Als u geen surround-achterluidsprekers gebruikt,
kunt u de voorluidsprekers aansluiten op de
SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT B/
BI-AMP-aansluitingen met een bi-
amplifieraansluiting (pagina 114).
Stel "SB Assign" in op "BI-AMP" in het menu
Speaker Settings (pagina 72).
d)
Als u een subwoofer met een automatische stand-
byfunctie aansluit, moet u deze functie
uitschakelen bij het bekijken van films. Als de
automatische stand-byfunctie is ingeschakeld, kan
de subwoofer automatisch op stand-by worden
gezet, afhankelijk van het ingangssignaal naar de
subwoofer, zodat er geen geluid wordt uitgevoerd.
Opmerking
Voordat u het netsnoer aansluit, moet u ervoor
zorgen dat de metalen draden van de
luidsprekerkabels elkaar niet raken tussen de
SPEAKERS-aansluitingen.
Pagina: 21
22NL
3: De televisie aansluiten
U kunt de geselecteerde beelden bekijken
wanneer u de HDMI OUT- of MONITOR
OUT-aansluiting op een televisie aansluit. U
kunt deze receiver bedienen met een GUI
(Graphical User Interface) als u de HDMI
OUT-aansluiting of COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT-aansluitingen op een
televisie aansluit.
U hoeft niet alle kabels aan te sluiten.
Sluit de audio- en videokabels aan die
overeenkomen met de aansluitingen van de
componenten.
Voordat u de kabels aansluit, moet u de stekker
van het netsnoer uit het stopcontact halen.
L
R
L
R
DIGITAL (ASSIGNABLE)
DC5V
0.7A MAX
ANTENNA
DMPORT
AM
OUT IN
SA-CD/CD/CD-R VIDEO 1
AUDIO
IN
VIDEO
IN
SAT
AUDIO
OUT
AUDIO
OUT
VIDEO
OUT
OPTICAL IN
AUDIO
IN
VIDEO
IN
SUBWOOFER
AUDIO
IN
VIDEO
IN
BD
L
R
L
R
SPEAKERS
SAT IN BD IN DVD IN
OPTICAL
CENTER
FRONT A
COAXIAL
SURROUND BACK/
FRONT B/
BI-AMP
TV
EZW-T100
L
R
SURROUND
Y
PB/
CB
PR/
CR
IN 2 IN 1 MONITOR
OUT
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
IN
TV
VIDEO
OUT
MONITOR
HDMI
IN 4
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
IN 2
IN 3 IN 1 OUT
(for AUDIO)
IN 3
COMPONENT VIDEO
Televisie
A B
AComponentvideokabel (niet bijgeleverd)
BVideokabel (niet bijgeleverd)
COptisch digitale kabel (niet bijgeleverd)
DAudiokabel (niet bijgeleverd)
EHDMI-kabel (niet bijgeleverd)
Sony raadt u aan een goedgekeurde HDMI-kabel of Sony HDMI-kabel te gebruiken.
Videosignalen
C D E
Audiosignalen Audio-/videosignalen
Pagina: 22
23NL
Aan
de
slag
Opmerkingen
• Schakel de receiver in wanneer de video- en
audiosignalen van een afspeelcomponent via de
receiver worden uitgevoerd naar een televisie. Als
de receiver niet is ingeschakeld, worden er geen
video- of audiosignalen verzonden.
• Sluit de componenten voor beeldweergave, zoals
een televisie of projector, aan op de HDMI OUT-
of MONITOR OUT-aansluiting op de receiver. U
kunt wellicht niet opnemen, zelfs niet wanneer u
opnamecomponenten aansluit.
• Afhankelijk van de status van de aansluiting tussen
de televisie en de antenne, kan het beeld op het
televisiescherm zijn vervormd. In dit geval plaatst
u de antenne verder bij de receiver vandaan.
• Wanneer u optisch digitale kabels aansluit, moet u
de stekkers recht in de aansluitingen steken tot
deze vastklikken.
• Buig de optisch digitale kabels niet en maak er
geen knoop in.
Tips
• De receiver heeft een videoconversiefunctie. Zie
"Functie voor conversie van videosignalen"
(pagina 34) voor meer informatie.
• Het geluid van de televisie wordt uitgevoerd uit de
luidsprekers die zijn aangesloten op de receiver als
u de audio-uitvoeraansluiting van de televisie
aansluit op de TV IN-aansluitingen van de
receiver. In deze opstelling moet u de audio-
uitvoeraansluiting van de televisie instellen op
"Fixed" als deze kan worden geschakeld tussen
"Fixed" of "Variable".
Pagina: 23
24NL
4a De audiocomponenten aansluiten
In de volgende afbeelding wordt weergegeven
hoe u een Super Audio CD-speler, CD-speler,
CD-recorder of DIGITAL MEDIA PORT-
adapter kunt aansluiten. Voordat u de kabels
aansluit, moet u de stekker van het netsnoer uit
het stopcontact halen.
Ga door met "4b: De videocomponenten
aansluiten" (pagina 26) of "5: De antennes
aansluiten" (pagina 36) nadat u de
audiocomponent hebt aangesloten.
Audiocomponenten aansluiten
L
R
VIDEO
OUT
MONITOR
DIGITAL (ASSIGNABLE)
HDMI
ANTENNA
IN 4
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
IN 3
IN 2
IN 3 IN 1 OUT
AM
Y
PB/
CB
COMPONENT VIDEO
PR/
CR
IN 2 IN 1 MONITOR
OUT
VIDEO 1
IN
TV
AUDIO
IN
VIDEO
IN
SAT
AUDIO
OUT
AUDIO
OUT
VIDEO
OUT
OPTICAL IN
AUDIO
IN
VIDEO
IN
SUBWOOFER
AUDIO
IN
VIDEO
IN
BD
L
R
L
R
SPEAKERS
SAT IN BD IN DVD IN
OPTICAL
CENTER
FRONT A
COAXIAL
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
SURROUND BACK/
FRONT B/
BI-AMP
TV
EZW-T100
L
R
SURROUND
(for AUDIO)
R
SA-CD/CD/CD-R
DC5V
0.7A MAX
DMPORT
L
OUT IN
Super Audio CD-speler,
CD-speler, CD-recorder
DIGITAL MEDIA
PORT-adapter
AAudiokabel (niet bijgeleverd)
A
Pagina: 24
25NL
Aan
de
slag
Opmerkingen over het
aansluiten van de DIGITAL
MEDIA PORT-adapter
• Sluit de DIGITAL MEDIA PORT-adapter
niet aan of koppel deze niet los terwijl de
receiver is ingeschakeld.
• Plaats de stekker recht in de aansluiting om
de DMPORT stevig aan te sluiten.
• Aangezien de aansluiting van de DIGITAL
MEDIA PORT-adapter kwetsbaar is, moet u
voorzichtig zijn wanneer u de receiver
plaatst of verplaatst.
• Wanneer u de DIGITAL MEDIA PORT-
adapter aansluit, moet u ervoor zorgen dat de
pijl in de richting van de pijl op de
DMPORT-aansluiting wijst. Als u de
DIGITAL MEDIA PORT-adapter wilt
loskoppelen, houdt u A ingedrukt en trekt u
de aansluiting naar buiten.
A
Pagina: 25
26NL
4b: De videocomponenten aansluiten
In dit gedeelte wordt beschreven hoe u de
videocomponenten op deze receiver aansluit.
Voordat u begint, bekijkt u Zie "Component
die u wilt aansluiten" hieronder voor de
pagina's waarin wordt beschreven hoe u elke
component kunt aansluiten. Voordat u de
kabels aansluit, moet u de stekker van het
netsnoer uit het stopcontact halen.
Ga door met "5: De antennes aansluiten"
(pagina 36) nadat u alle componenten hebt
aangesloten.
Component die u wilt aansluiten
Als u meerdere digitale
componenten wilt aansluiten,
maar geen ongebruikte ingang
kunt vinden
Zie "Genieten van geluid/beelden van andere
invoerbronnen" (pagina 110).
De beeldkwaliteit is afhankelijk van de
aansluiting. Bekijk de volgende afbeelding.
Selecteer de aansluiting die overeenkomt met
de aansluitingen van de componenten.
Opmerking
Schakel de receiver in wanneer de video- en
audiosignalen van een afspeelcomponent via de
receiver worden uitgevoerd naar een televisie. Als
de receiver niet is ingeschakeld, worden er geen
video- of audiosignalen verzonden.
Videosignalen converteren
Deze receiver beschikt over een functie voor
het omhoog converteren van videosignalen.
Zie "Functie voor conversie van
videosignalen" (pagina 34) voor meer
informatie.
De componenten aansluiten
Component Pagina
Televisie 22
Met HDMI-aansluiting 27
DVD-speler 30
Blu-ray Disc-speler 31
Satelliettuner, settopbox 32
DVD-recorder, videorecorder 33
Camcorder, spelconsole,
enzovoort
33
Aan te sluiten video-ingang/-
uitgang
HDMI
VIDEO
COMPONENT VIDEO
Y
PB/CB
PR/CR
Digitaal Analoog
Beeld van hoge kwaliteit
Pagina: 26
27NL
Aan
de
slag
HDMI is de afkorting voor High-Definition
Multimedia Interface. Met deze interface
worden video- en audiosignalen in digitale
indeling verzonden.
Sony raadt u aan componenten aan te sluiten
op de receiver met een HDMI-kabel.
Met HDMI kunt u eenvoudig genieten van
geluid van hoge kwaliteit en beelden van hoge
kwaliteit.
U moet echter de audio-uitgang
van de televisie aansluiten op de
audio-ingang van de receiver met
een optisch digitale kabel om naar
televisie-uitzendingen met
meerkanaals surround sound te
luisteren via de receiver.
Door onderdelen te gebruiken die compatibel
zijn met Sony "BRAVIA" Sync, zoals HDMI-
kabels en ""BRAVIA" Sync-functies" maakt u
bewerkingen eenvoudiger (pagina 92).
Opmerkingen
• Zorg ervoor dat u de fabrieksinstelling van de
HDMI 1-4-ingangstoets op de afstandsbediening
wijzigt, zodat u de toets kunt gebruiken voor de
componenten. Zie "De afstandsbediening
programmeren" (pagina 118) voor meer
informatie.
• U kunt de HDMI-ingang ook opnieuw benoemen,
zodat deze kan worden weergegeven op het display
van de receiver. Zie "De ingang een naam geven
(Name Input)" (pagina 51) voor meer informatie.
HDMI-kenmerken
• Digitale audiosignalen die met HDMI
worden verzonden, kunnen worden
uitgevoerd via de luidsprekers die op de
receiver zijn aangesloten. Dit signaal biedt
ondersteuning voor Dolby Digital en Linear
PCM.
• Deze receiver kan meerkanaals Multi Linear
PCM (maximaal 8 kanalen) met een
bemonsteringsfrequentie van 192 kHz of
minder ontvangen via een HDMI-
aansluiting.
• Analoge videosignalen die worden
ingevoerd via de VIDEO-aansluiting of
COMPONENT VIDEO-aansluitingen,
kunnen omhoog worden geconverteerd naar
HDMI-signalen. Audiosignalen worden niet
uitgevoerd van een HDMI OUT-aansluiting
wanneer het beeld wordt geconverteerd.
• Deze receiver ondersteunt High Bitrate
Audio (DTS-HD Master Audio, Dolby
TrueHD), Deep Colour en x.v.Colour-
overdracht, uitgebreid met HDMI-versie
1.3.
• Deze receiver ondersteunt de functie
Controle voor HDMI. Zie ""BRAVIA"
Sync-functies" (pagina 92) voor meer
informatie.
• HDMI 3-invoer heeft een betere
geluidskwaliteit. Als een hogere
geluidskwaliteit vereist is, sluit u de
component aan op de HDMI IN 3-
aansluiting (for AUDIO) en selecteert u
HDMI 3 als ingang.
Componenten met HDMI-
aansluitingen aansluiten
wordt vervolgd
Pagina: 27
28NL
a)
Sluit ten minste een van de audiokabels (B of C) aan.
L
R
VIDEO
OUT
MONITOR
L
R
DIGITAL (ASSIGNABLE)
DC5V
0.7A MAX
ANTENNA
DMPORT
IN 3
AM
Y
PB/
CB
COMPONENT VIDEO
OUT IN
PR/
CR
IN 2 IN 1 MONITOR
OUT
VIDEO 1
AUDIO
IN
VIDEO
IN
SAT
AUDIO
OUT
AUDIO
OUT
VIDEO
OUT
AUDIO
IN
VIDEO
IN
SUBWOOFER
AUDIO
IN
VIDEO
IN
BD
L
R
L
R
SPEAKERS
SAT IN BD IN DVD IN
OPTICAL
CENTER
FRONT A
COAXIAL
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
SURROUND BACK/
FRONT B/
BI-AMP
TV
EZW-T100
L
R
SURROUND
HDMI
IN 4
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
IN 2
IN 3 IN 1 OUT
IN
(for AUDIO)
OPTICAL IN
SA-CD/CD/CD-R TV
A
A HDMI-kabel (niet bijgeleverd)
Sony raadt u aan een goedgekeurde HDMI-kabel of Sony HDMI-kabel te gebruiken.
BAudiokabel (niet bijgeleverd)a)
COptisch digitale kabel (niet bijgeleverd)a)
DVD-speler
Audio-/
videosignalen
Blu-ray Disc-speler
Audio-/
videosignalen
A
A
Televisie, projector, enzovoort
Audio-/
videosignalen
Audio-/
videosignalen
Satelliettuner, settopbox
A
C
Audiosignalen
B
Pagina: 28
29NL
Aan
de
slag
Opmerkingen over
aansluitkabels
• U kunt het beste een HDMI-kabel met het
HDMI-logo (gemaakt door Sony) gebruiken
voor de HDMI-aansluiting die overeenkomt
met hoge snelheid (een HDMI-kabel versie
1.3a, categorie 2) wanneer u beelden bekijkt
of geluid beluistert tijdens Deep Colour-
overdracht of wanneer u een video van
1080p of hoger bekijkt.
• U kunt beter niet een HDMI-DVI-
conversiekabel gebruiken. Wanneer u een
HDMI-DVI-conversiekabel aansluit op een
DVI-D-component, worden het geluid en/of
het beeld wellicht niet uitgevoerd. Sluit
andere audiokabels of digitale
aansluitkabels aan en stel "Input Assign" in
het menu Input Option in wanneer het geluid
niet correct wordt uitgevoerd.
Opmerkingen over HDMI-
aansluitingen
• Een audiosignaal dat wordt ingevoerd via de
HDMI IN-aansluiting, wordt uitgevoerd via
de SPEAKERS-aansluitingen en de HDMI
OUT-aansluiting. Het signaal wordt niet
uitgevoerd via andere audio-aansluitingen.
• Een videosignaal dat wordt ingevoerd via de
HDMI IN-aansluiting, kan alleen worden
uitgevoerd via de HDMI OUT-aansluiting.
De video-ingangssignalen kunnen niet
worden uitgevoerd via de VIDEO OUT-
aansluitingen of de MONITOR OUT-
aansluitingen.
• De audio- en videosignalen van HDMI-
invoer worden niet uitgevoerd via de HDMI
OUT-aansluiting terwijl het receivermenu
wordt weergegeven.
• Wanneer u het geluid wilt beluisteren via de
luidsprekers van de televisie, stelt u "Audio
Out" in op "TV+AMP" in het menu HDMI
Settings (pagina 81). Als u een meerkanaalse
audiobron niet kunt afspelen, stelt u "AMP"
in. Het geluid wordt echter niet uitgevoerd
via de luidsprekers van de televisie.
• DSD-signalen van Super Audio CD worden
niet ingevoerd en uitgevoerd.
• Schakel de receiver in wanneer de video- en
audiosignalen van eenafspeelcomponent via
de receiver worden uitgevoerd naar een
televisie. Als de receiver niet is
ingeschakeld, worden er geen video- of
audiosignalen verzonden.
• Audiosignalen (bemonsteringsfrequentie,
bitsnelheid, enzovoort) die worden
verzonden via een HDMI-aansluiting,
kunnen worden genegeerd door de
aangesloten component. Controleer de
instellingen van de aangesloten component
als het beeld van slechte kwaliteit is of als
het geluid van de aangesloten component
niet wordt uitgevoerd via de HDMI-kabel.
• Het geluid kan worden onderbroken
wanneer de bemonsteringsfrequentie, het
aantal kanalen of de audio-indeling van
audio-uitgangssignalen van de
afspeelcomponent wordt gewijzigd.
• Als de aangesloten component niet
compatibel is met
copyrightbeveiligingstechnologie (HDCP),
kunnen beeld en/of geluid van de HDMI
OUT-aansluiting worden vervormd of
helemaal niet worden uitgevoerd.
In dit geval controleert u de specificaties van
de aangesloten component.
• U kunt alleen High Bitrate Audio (DTS-HD
Master Audio, Dolby TrueHD) en
meerkanaals Linear PCM beluisteren viaeen
HDMI-aansluiting.
• Stel de beeldresolutie van de
afspeelcomponent in op meer dan 720p om
te luisteren naar High Bitrate Audio (DTS-
HD Master Audio, Dolby TrueHD).
• Er moeten wellicht bepaalde instellingen
voor de beeldresolutie van de
afspeelcomponent worden opgegeven
voordat u meerkanaals Linear PCM kunt
beluisteren. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de
afspeelcomponent voor meer informatie.
• Niet elke HDMI-component biedt
ondersteuning voor alle functies die worden
gedefinieerd door de opgegeven HDMI-
versie. Componenten die ondersteuning
bieden voor HDMI, versie 1.3a, bieden
wellicht geen ondersteuning voor Deep
Colour.
• Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van elke
aangesloten component voor meer
informatie.
Pagina: 29
30NL
In de volgende afbeelding wordt weergegeven
hoe u een DVD-speler kunt aansluiten.
U hoeft niet alle kabels aan te sluiten. Sluit de
audio- en videokabels aan die overeenkomen
met de aansluitingen van de componenten.
Opmerkingen
• De COMPONENT VIDEO IN 2-aansluitingen zijn
toegewezen aan de DVD-speler. Als u de DVD-
speler aansluit op de COMPONENT VIDEO IN 1-
of IN 3-aansluiting, stelt u "Input Assign" in het
menu Input Option in (pagina 110).
• Als u meerkanaals digitale audio wilt invoeren
vanaf de DVD-speler, stelt u de instellingen voor
digitale audio-uitvoer op de DVD-speler in.
Raadpleeg de handleiding van de DVD-speler voor
meer informatie.
• Wanneer u optisch digitale kabels aansluit, moet u
de stekkers recht in de aansluitingen steken tot
deze vastklikken.
• Buig de optisch digitale kabels niet en maak er
geen knoop in.
Tip
Alle digitale audioaansluitingen zijn compatibel met
de bemonsteringsfrequenties 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz en 96 kHz.
* Als u een component aansluit met een OPTICAL-
aansluiting, stelt u "Input Assign" in het menu
Input Option in.
Een DVD-speler aansluiten
L
R
VIDEO
OUT
MONITOR
L
R
DC5V
0.7A MAX
HDMI
ANTENNA
DMPORT
IN 4
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
IN 2
IN 3 IN 1 OUT
AM
OUT IN
SA-CD/CD/CD-R VIDEO 1
IN
TV
AUDIO
IN
VIDEO
IN
SAT
AUDIO
OUT
AUDIO
OUT
VIDEO
OUT
OPTICAL IN
AUDIO
IN
VIDEO
IN
SUBWOOFER
AUDIO
IN
VIDEO
IN
BD
L
R
L
R
SPEAKERS
CENTER
FRONT A
SURROUND BACK/
FRONT B/
BI-AMP
TV
EZW-T100
L
R
SURROUND
(for AUDIO)
DIGITAL
SAT IN BD IN DVD IN
OPTICAL COAXIAL
IN 3
Y
PB/
CB
PR/
CR
OUT
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
COMPONENT VIDEO
IN 1 MONITOR
(ASSIGNABLE)
IN 2
DVD-speler
A B
AComponentvideokabel (niet bijgeleverd)
BOptisch digitale kabel (niet bijgeleverd)
CDigitale coaxkabel (niet bijgeleverd)
C
Videosignalen Audiosignalen
Pagina: 30
31NL
Aan
de
slag
In de volgende afbeelding wordt weergegeven
hoe u een Blu-ray Disc-speler kunt aansluiten.
U hoeft niet alle kabels aan te sluiten. Sluit de
audio- en videokabels aan die overeenkomen
met de aansluitingen van de componenten.
Opmerkingen
• De COMPONENT VIDEO IN 1-aansluitingen zijn
toegewezen aan de Blu-ray Disc-speler. Als u de
Blu-ray Disc-speler aansluit op de COMPONENT
VIDEO IN 2- of IN 3-aansluiting, moet u "Input
Assign" in het menu Input Option instellen (pagina
110).
• Als u meerkanaals digitale audio wilt invoeren
vanaf de Blu-ray Disc-speler, stelt u de instellingen
voor digitale audio-uitvoer op de Blu-ray Disc-
speler in. Raadpleeg de handleiding van de Blu-ray
Disc-speler voor meer informatie.
• Wanneer u optisch digitale kabels aansluit, moet u
de stekkers recht in de aansluitingen steken tot
deze vastklikken.
• Buig de optisch digitale kabels niet en maak er
geen knoop in.
Tip
Alle digitale audioaansluitingen zijn compatibel met
de bemonsteringsfrequenties 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz en 96 kHz.
* Als u een component aansluit met een COAXIAL-
aansluiting, stelt u "Input Assign" in het menu
Input Option in.
Een Blu-ray Disc-speler
aansluiten
L
R
VIDEO
OUT
MONITOR
L
R
DC5V
0.7A MAX
ANTENNA
DMPORT
IN 4 IN 2
IN 3 IN 1 OUT
AM
OUT IN
SA-CD/CD/CD-R VIDEO 1
IN
TV
AUDIO
IN
VIDEO
IN
SAT
AUDIO
OUT
AUDIO
OUT
VIDEO
OUT
AUDIO
IN
VIDEO
IN
SUBWOOFER
L
R
L
R
SPEAKERS
CENTER
FRONT A
SURROUND BACK/
FRONT B/
BI-AMP
EZW-T100
L
R
SURROUND
(for AUDIO)
AUDIO
IN
BD
OPTICAL IN
TV
Y
PB/
CB
PR/
CR
MONITOR
OUT
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
IN 3
COMPONENT VIDEO
IN 2 IN 1
VIDEO
IN
SAT IN BD IN
OPTICAL
DVD IN
COAXIAL
DIGITAL (ASSIGNABLE)
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
HDMI
Blu-ray Disc-speler
A
AComponentvideokabel (niet bijgeleverd)
BVideokabel (niet bijgeleverd)
CAudiokabel (niet bijgeleverd)
DOptisch digitale kabel (niet bijgeleverd)
EDigitale coaxkabel (niet bijgeleverd)
C
B
Videosignalen Audiosignalen
D E
Pagina: 31
32NL
In de volgende afbeelding wordt weergegeven
hoe u een satelliettuner of settopbox kunt
aansluiten.
U hoeft niet alle kabels aan te sluiten. Sluit de
audio- en videokabels aan die overeenkomen
met de aansluitingen van de componenten.
Opmerkingen
• De COMPONENT VIDEO IN 3-aansluitingen zijn
toegewezen aan de satelliettuner. Als u de
satelliettuner aansluit op de COMPONENT
VIDEO IN 1- of IN 2-aansluiting, stelt u "Input
Assign" in het menu Input Option in (pagina 110).
• Wanneer u optisch digitale kabels aansluit, moet u
de stekkers recht in de aansluitingen steken tot
deze vastklikken.
• Buig de optisch digitale kabels niet en maak er
geen knoop in.
Tip
Alle digitale audioaansluitingen zijn compatibel met
de bemonsteringsfrequenties 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz en 96 kHz.
Een satelliettuner, settopbox
aansluiten
L
R
VIDEO
OUT
MONITOR
L
R
DC5V
0.7A MAX
HDMI
ANTENNA
DMPORT
IN 4
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
IN 2
IN 3 IN 1 OUT
AM
OUT IN
SA-CD/CD/CD-R VIDEO 1
IN
TV
AUDIO
OUT
AUDIO
OUT
VIDEO
OUT
OPTICAL IN
AUDIO
IN
VIDEO
IN
SUBWOOFER
AUDIO
IN
VIDEO
IN
BD
L
R
L
R
SPEAKERS
CENTER
FRONT A
SURROUND BACK/
FRONT B/
BI-AMP
TV
EZW-T100
L
R
SURROUND
(for AUDIO)
AUDIO
IN
DIGITAL (ASSIGNABLE)
SAT IN BD IN DVD IN
OPTICAL COAXIAL
Y
PB/
CB
PR/
CR
MONITOR
OUT
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
IN 3
COMPONENT VIDEO
IN 2 IN 1
VIDEO
IN
SAT
B
A
Videosignalen Audiosignalen
C
Satelliettuner, settopbox
D
A Componentvideokabel (niet bijgeleverd)
B Videokabel (niet bijgeleverd)
C Optisch digitale kabel (niet bijgeleverd)
D Audiokabel (niet bijgeleverd)
Pagina: 32
33NL
Aan
de
slag
In de volgende afbeelding wordt weergegeven
hoe u een component met analoge
aansluitingen, zoals een DVD-recorder,
videorecorder, enzovoort, kunt aansluiten.
U hoeft niet alle kabels aan te sluiten. Sluit de
audio- en videokabels aan die overeenkomen
met de aansluitingen van de componenten.
Opmerkingen
• Zorg ervoor dat u de fabrieksinstelling van de
VIDEO 1-ingangstoets op de afstandsbediening
wijzigt, zodat u de toets kunt gebruiken voor de
DVD-recorder. Zie "De afstandsbediening
programmeren" (pagina 118) voor meer
informatie.
• U kunt de VIDEO 1-ingang ook opnieuw
benoemen, zodatdeze kan worden weergegeven op
de televisie en het display. Zie "De ingang een
naam geven (Name Input)" (pagina 51) voor meer
informatie.
Componenten met analoge
video- en audioaansluitingen
aansluiten
L
R
VIDEO
OUT
MONITOR
L
R
DIGITAL (ASSIGNABLE)
DC5V
0.7A MAX
HDMI
ANTENNA
DMPORT
IN 4
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
IN 3
IN 2
IN 3 IN 1 OUT
AM
Y
PB/
CB
COMPONENT VIDEO
OUT IN
PR/
CR
IN 2 IN 1 MONITOR
OUT
SA-CD/CD/CD-R
IN
TV
AUDIO
IN
VIDEO
IN
SAT
AUDIO
OUT
OPTICAL IN
AUDIO
IN
VIDEO
IN
BD
L
R
SPEAKERS
SAT IN BD IN DVD IN
OPTICAL
CENTER
FRONT A
COAXIAL
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
SURROUND BACK/
FRONT B/
BI-AMP
TV
EZW-T100
L
R
SURROUND
(for AUDIO)
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
L
R
VIDEO 2 IN
VIDEO L AUDIO R
AUTO CAL MIC
SUBWOOFER
VIDEO 1
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
DVD-recorder, videorecorder
A
Naar de VIDEO 2 IN-aansluitingen
(voorpaneel)
Camcorder,
spelconsole
C
Audiosignalen Videosignalen
B
A Audiokabel (niet bijgeleverd)
B Videokabel (niet bijgeleverd)
C Audio-/videokabel (niet bijgeleverd)
wordt vervolgd
Pagina: 33
34NL
Functie voor conversie van videosignalen
Deze receiver beschikt over een functie voor het converteren van videosignalen.
U kunt het videosignaal uitvoeren nadat u deze receiver hebt aangesloten via de MONITOR OUT-
of HDMI OUT-aansluiting zoals wordt weergegeven in de afbeelding hieronder.
• Videosignalen kunnen worden uitgevoerd als HDMI-videosignalen en componentvideosignalen.
• Componentvideosignalen kunnen worden uitgevoerd als HDMI-videosignalen.
Met de oorspronkelijke instelling worden videosignalen die worden ingevoerd via de aangesloten
component, uitgevoerd naar de HDMI OUT- of MONITOR OUT-aansluitingen zoals wordt
aangegeven in de tabel hieronder.
U kunt het beste de functie voor videoconversie zo instellen dat deze overeenkomt met de resolutie
van het beeldscherm dat u gebruikt.
Zie "Instellingen voor de video (menu Video Settings)" (pagina 79) voor meer informatie over de
functie voor videoconversie.
a : Videosignalen worden omhoog geconverteerd en uitgevoerd via de videoconverter.
f : Hetzelfde type signaal als het invoersignaal wordt uitgevoerd. Videosignalen worden niet geconverteerd.
X : Videosignalen worden niet uitgevoerd.
L
R
L
R
DIGITAL (ASSIGNABLE)
DC5V
0.7A MAX
ANTENNA
DMPORT
AM
OUT IN
SA-CD/CD/CD-R
IN
TV
AUDIO
OUT
OPTICAL IN
SUBWOOFER
L
R
SPEAKERS
SAT IN BD IN DVD IN
OPTICAL
CENTER
FRONT A
COAXIAL
SURROUND BACK/
FRONT B/
BI-AMP
TV
EZW-T100
L
R
SURROUND
VIDEO 1
HDMI
IN 4
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
IN 2
IN 3 IN 1 OUT
(for AUDIO)
IN 3
Y
PB/
CB
COMPONENT VIDEO
PR/
CR
IN 2 IN 1 MONITOR
VIDEO 1
AUDIO
IN
VIDEO
IN
SAT
AUDIO
OUT
VIDEO
OUT
AUDIO
IN
VIDEO
IN
AUDIO
IN
VIDEO
IN
BD
L
R
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
OUT
VIDEO
OUT
MONITOR
Ingangssignalen
Uitgangssignalen
B
A B
A B C
HDMI OUT COMPONENT
VIDEO
MONITOR OUT
MONITOR
VIDEO OUT
COMPONENT
VIDEO IN A
a f/a X
VIDEO IN B a a f
HDMI IN C f X X
INPUT-
aansluiting
OUTPUT-
aansluiting
Pagina: 34
35NL
Aan
de
slag
Opmerkingen over het
converteren van videosignalen
• Wanneer de videosignalen van een
videorecorder, enzovoort worden
geconverteerd op deze receiver en
uitgevoerd naar uw televisie, wordt,
afhankelijk van de status van de
videosignaaluitvoer, het beeld op de
televisie mogelijk horizontaal vervormd of
wordt er mogelijk geen beeld weergegeven.
• HDMI-videosignalen kunnen niet worden
geconverteerd naar
componentvideosignalen en videosignalen.
• Als u een videorecorder afspeelt met een
beeldverbeteringscircuit, zoals TBC,
kunnen de beelden worden vervormd of
mogelijk helemaal niet worden uitgevoerd.
Schakel in dit geval het
beeldverbeteringscircuit uit.
• De resolutie van de signalen die worden
uitgevoerd naar de COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT-aansluitingen en HDMI
OUT-aansluiting, worden omhoog
geconverteerd naar 1080i.
• Voor COMPONENT VIDEO MONITOR
OUT-aansluitingen gelden beperkingen
voor de resolutie wanneer videosignalen met
copyrightbeveiliging wordt geconverteerd.
Resolutie van maximaal 480p kan worden
uitgevoerd naar de COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT-aansluitingen. De HDMI
OUT-aansluiting heeft geen beperking voor
de resolutie.
• Videosignalen waarvoor de resolutie is
geconverteerd, kunnen niet worden
uitgevoerd via de COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT-aansluitingen of de HDMI
OUT-aansluiting. De videosignalen worden
uitgevoerd via de HDMI OUT-aansluiting
wanneer beide zijn aangesloten.
Ondertitels weergeven
Stel "Resolution" inop "DIRECT" in het menu
Video Settings wanneer u een signaal ontvangt
dat ondertiteling ondersteunt.
Gebruik dezelfde kabeltypen voor de ingangs-
/uitgangssignalen.
Een opnamecomponent
aansluiten
Wanneer u opneemt, moet u de
opnamecomponent aansluiten op de VIDEO
OUT-aansluitingen van de receiver. Sluit
kabels voor ingangs- en uitgangssignalen aan
op hetzelfde type aansluiting omdat VIDEO
OUT-aansluitingen niet beschikken over een
functie voor omhoog converteren.
Opmerking
Signalen die worden uitgevoerd via de HDMI OUT-
of MONITOR OUT-aansluitingen, worden
mogelijk niet correct opgenomen.
Pagina: 35
36NL
5: De antennes aansluiten
Sluit de bijgeleverde AM-kaderantenne en FM-draadantenne aan.
Voordat u de antennes aansluit, moet u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen.
* De vorm van de stekker is afhankelijk van de regiocode van deze receiver.
Opmerkingen
• Houd de AM-kaderantenne uit de buurt van de receiver en andere componenten om ruis te voorkomen.
• Strek de FM-draadantenne zo ver mogelijk uit.
• Houd de FM-draadantenne zo horizontaal mogelijk na het aansluiten.
L
R
VIDEO
OUT
MONITOR
L
R
DIGITAL (ASSIGNABLE)
DC5V
0.7A MAX
HDMI
ANTENNA
DMPORT
IN 4
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
IN 3
IN 2
IN 3 IN 1 OUT
AM
Y
PB/
CB
COMPONENT VIDEO
OUT IN
PR/
CR
IN 2 IN 1 MONITOR
OUT
SA-CD/CD/CD-R VIDEO 1
IN
TV
AUDIO
IN
VIDEO
IN
SAT
AUDIO
OUT
AUDIO
OUT
VIDEO
OUT
OPTICAL IN
AUDIO
IN
VIDEO
IN
SUBWOOFER
AUDIO
IN
VIDEO
IN
BD
L
R
L
R
SPEAKERS
SAT IN BD IN DVD IN
OPTICAL
CENTER
FRONT A
COAXIAL
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
SURROUND BACK/
FRONT B/
BI-AMP
TV
EZW-T100
L
R
SURROUND
L
R
VIDEO
OUT
MONITOR
L
R
DIGITAL (ASSIGNABLE)
DC5V
0.7A MAX
HDMI
ANTENNA
DMPORT
IN 4
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
IN 3
IN 2
IN 3 IN 1 OUT
AM
Y
PB/
CB
COMPONENT VIDEO
OUT IN
PR/
CR
IN 2 IN 1 MONITOR
OUT
SA-CD/CD/CD-R VIDEO 1
IN
TV
AUDIO
IN
VIDEO
IN
SAT
AUDIO
OUT
AUDIO
OUT
VIDEO
OUT
OPTICAL IN
AUDIO
IN
VIDEO
IN
SUBWOOFER
AUDIO
IN
VIDEO
IN
BD
L
R
L
R
SPEAKERS
SAT IN BD IN DVD IN
OPTICAL
CENTER
FRONT A
COAXIAL
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
SURROUND BACK/
FRONT B/
BI-AMP
TV
EZW-T100
L
R
SURROUND
(for AUDIO)
FM-draadantenne (bijgeleverd)
AM-kaderantenne (bijgeleverd)
Pagina: 36
37NL
Aan
de
slag
6: De receiver en de
afstandsbediening
voorbereiden
(Alleen modellen met regiocode
E51)
Als de receiver een voltagekeuzeschakelaar op
het achterpaneel heeft, moet de
voltagekeuzeschakelaar zijn ingesteld op het
voltage van de plaatselijke netvoeding. Als dit
niet het geval is, moet u met een
schroevendraaier de keuzeschakelaar instellen
op de juiste positie voordat u het netsnoer
aansluit op een stopcontact.
Afhankelijk van de modellen voor de
regiocode, kan de VOLTAGE SELECTOR
verschillen.
Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.
Opmerkingen
• Voordat u het netsnoer aansluit, moet u ervoor
zorgen dat de metalen draden van de
luidsprekerkabels elkaar niet raken tussen de
SPEAKERS-aansluitingen.
• Sluit het netsnoer stevig aan.
De voltagekeuzeschakelaar
instellen
120V
220V
240V
VOLTAGE SELECTOR
Het netsnoer aansluiten
L
OUT
L
Netsnoer
Naar een stopcontact
Pagina: 37
38NL
Voordat u de receiver voor de eerste keer
gebruikt, moet u de volgende procedure
uitvoeren om de receiver te initialiseren. U
kunt met deze procedure ook de
fabrieksinstellingen herstellen.
Gebruik hiervoor de toetsen op de receiver.
1 Druk op ?/1 om de receiver uit
te schakelen.
2 Houd ?/1 5 seconden
ingedrukt.
"CLEARING" wordt enige tijd op het
display weergegeven. Vervolgens wordt
"CLEARED!" weergegeven.
Alle instellingen die u hebt gewijzigd of
aangepast, worden hersteld naar de
oorspronkelijke instellingen.
Plaats twee R6-batterijen (AA-formaat) in de
afstandsbediening RM-AAP042.
Let op de juiste richting van de polen bij het
plaatsen van de batterijen.
Opmerkingen
• Laat de afstandsbediening niet achter op een zeer
warme of vochtige plaats.
• Gebruik geen combinatie van oude en nieuwe
batterijen.
• Gebruik geen combinatie van mangaanbatterijen
en andere soorten batterijen.
• Stel de afstandsbedieningssensor niet bloot aan
direct zonlicht of lichtbronnen. Hierdoor kan de
werking worden verstoord.
• Als u de afstandsbediening gedurende langere tijd
niet gebruikt, moet u de batterijen verwijderen om
mogelijke schade door batterijlekkage en corrosie
te voorkomen.
• Wanneer u de batterijen vervangt, worden de
geprogrammeerde codes van de afstandsbediening
wellicht gewist. Als dit gebeurt, moet u de codes
voor de afstandsbediening opnieuw programmeren
(pagina 118).
• Als de afstandsbediening niet meer werkt, moet u
alle batterijen vervangen door nieuwe.
De eerste
installatiehandelingen
uitvoeren
MULTI CHANNEL DECODING
?/1
INPUT SELECTOR
MUTING
MASTER VOLUME
?/1
Batterijen in de
afstandsbediening plaatsen
Pagina: 38
39NL
Aan
de
slag
7: Het GUI-menu
weergeven op de
televisie
U kunt functies selecteren of instellingen van
de receiver wijzigen met het GUI-menu op de
televisie. Volg de onderstaande procedures om
de instellingen aan te passen zodat het GUI-
menu op de televisie wordt weergegeven.
Opmerking
Het GUI-menu wordt niet weergegeven op de
televisie wanneer u de televisie hebt aangesloten op
de MONITOR VIDEO OUT-aansluiting.
Tip
Zie "Bedienen zonder aansluiting op een televisie"
(pagina 83) als u de receiver wilt bedienen zonder
deze aan te sluiten op een televisie.
1 Sluit een televisie aan op deze
receiver.
Zie "3: De televisie aansluiten" (pagina
22).
2 Zet de televisie aan.
3 Druk op ?/1 om de receiver in te
schakelen.
4 Druk op GUI MODE.
Nadat "MENU ON" een tijdje op het
display is weergegeven, wordt "GUI"
weergegeven en verschijnt het GUI-menu
op de televisie.
Druk op MENU als het GUI-menu niet
wordt weergegeven op de televisie.
Het menu afsluiten
Druk op MENU.
1 2 3
4 5 6
7 8 9
-/-- 0/10 ENT/MEM
2CH/
A.DIRECT A.F.D. MOVIE MUSIC
THEATRE
SYSTEM STANDBY
RM SET UP
?/1
CLEAR/>10
SHIFT
RESOLUTION
VIDEO 1 VIDEO 2 BD
SAT TV
HDMI 3
HDMI 2
HDMI 1
HDMI 4
SA-CD/
CD DMPORT
TUNER
MENU
AV ?/1
RETURN/
EXIT
TOOLS/
OPTIONS
HOME
DISPLAY GUI MODE
O
DVD
INPUT
MODE SLEEP
NIGHT
MODE
TV AMP
?/1
GUI MODE
MENU
Input
Music
Video
VIDEO 1
VIDEO 2
BD
DVD
SAT
Pagina: 39
40NL
8: Het
voorluidsprekersysteem
selecteren
U kunt de voorluidsprekers selecteren die u
wilt gebruiken.
Gebruik hiervoor de toetsen op de receiver.
Druk herhaaldelijk op SPEAKERS
om het voorluidsprekersysteem te
selecteren dat u wilt gebruiken.
* Als u "SP B" of "SP A + B" wilt selecteren, stelt u
"SB Assign" in op "Speaker B" in het menu
Speaker Settings (pagina 72).
De luidsprekeruitvoer
uitschakelen
Druk herhaaldelijk op SPEAKERS tot de
aanduidingen "SP A", "SP B" of "SP A + B"
op het display niet langer branden. "ALL
OFF" wordt enige tijd op het display
weergegeven.
Opmerking
Wanneer de hoofdtelefoon is aangesloten, kunt u het
voorluidsprekersysteem niet wijzigen door op
SPEAKERS te drukken.
Voorluidsprekers B instellen
1 Druk op GUI MODE.
Nadat "MENU ON" een tijdje op het
display is weergegeven, wordt "GUI"
weergegeven en verschijnt het GUI-menu
op de televisie.
Druk op MENU als het GUI-menu niet
wordt weergegeven op de televisie.
2 Druk herhaaldelijk op V/v om
"Settings" te selecteren en
druk op of b.
De menulijst Settings wordt weergegeven
op de televisie.
3 Druk herhaaldelijk op V/v om
"Speaker" te selecteren en druk
op of b.
4 Druk herhaaldelijk op V/v om
"SP Pattern" te selecteren en
druk op of b.
5 Druk herhaaldelijk op V/v om
het juiste luidsprekerpatroon te
selecteren zodat er geen
surround-achterluidsprekers
zijn en druk op .
Selectie Gaat
branden
De voorluidsprekers die zijn
aangesloten op de SPEAKERS
FRONT A-aansluitingen
SP A
De voorluidsprekers die zijn
aangesloten op de SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT B/
BI-AMP-aansluitingen
SP B*
De voorluidsprekers die zijn
aangesloten op de SPEAKERS
FRONT A- en SURROUND BACK/
FRONT B/BI-AMP-aansluitingen
(parallelle aansluiting)
SP A + B*
?/1
MASTER VOLUME
SPEAKERS
PHONES 2 CH/
A.DIRECT A.F.D. MOVIE MUSIC INPUT MODE DIMMER DISPLAY
VIDEO 2 IN
VIDEO L AUDIO R
AUTO CAL MIC
MULTI CHANNEL DECODING
INPUT SELECTOR
MUTING
SPEAKERS
2CH/
A.DIRECT A.F.D. MOVIE MUSIC
RESOLUTION
. >
< <
MENU
RETURN/
EXIT
TOOLS/
OPTIONS
HOME
DISPLAY GUI MODE
O
INPUT
MODE SLEEP
NIGHT
MODE
V/v/B/b,
GUI MODE
MENU
Pagina: 40
41NL
Aan
de
slag
6 Druk herhaaldelijk op V/v om
"SB Assign" te selecteren en
druk op of b.
7 Druk herhaaldelijk op V/v om
"Speaker B" te selecteren en
druk op .
Dezelfde signalen die worden uitgevoerd
via de SPEAKERS FRONT A-
aansluitingen kunnen ook worden
uitgevoerd van de SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT B/
BI-AMP-aansluitingen.
Het menu afsluiten
Druk op MENU.
Opmerkingen
• Stel "SB Assign" in op "Speaker B" voordat u
Automatische Kalibratie uitvoert.
• Als u "SB Assign" instelt op "Speaker B", worden
het luidsprekerniveau en de afstandsinstellingen
van de surround-achterluidsprekers ongeldig en
worden die van de voorluidsprekers gebruikt.
• Als u "SP Pattern" instelt op een instelling met
surround-achterluidsprekers, kunt u "SB Assign"
niet instellen op "Speaker B".
9: De juiste
luidsprekerinstellingen
automatisch kalibreren
(Auto Calibration)
Deze receiver is uitgerust met een DCAC-
functie (Digital Cinema Auto Calibration)
waarmee u een automatische kalibratie kunt
uitvoeren om het volgende te meten:
• Luidsprekeraansluitingena)
• Luidsprekerpolariteit
• Luidsprekerafstanda)
• Luidsprekerformaata)
• Luidsprekerniveau
• Frequentiekenmerkena)b)
a)
De metingsresultaten worden niet gebruikt als
"Analog Direct" is geselecteerd.
b)
• Signalen met een bemonsteringsfrequentie die
hoger is dan 96 kHz, worden altijd afgespeeld op
44,1 kHz of 48 kHz.
• De metingsresultaten worden niet gebruikt als
Dolby TrueHD-signalen met een
bemonsteringsfrequentie van meer dan 96 kHz
worden ontvangen.
De DCAC-technologie is ontwikkeld om een
juiste geluidsbalans in de ruimte te verkrijgen.
U kunt het niveau en de balans van de
luidsprekers echter handmatig aanpassen aan
uw voorkeuren. Zie "Test Tone (Testtoon)"
(pagina 74) voor meer informatie.
Pagina: 41
42NL
Voordat u de Automatische Kalibratie
uitvoert, moet u de luidsprekers opstellen en
aansluiten (pagina 18–20).
• De AUTO CAL MIC-aansluiting kan alleen
worden gebruikt voor de bijgeleverde
optimalisatiemicrofoon. Sluit geen andere
microfoons aan op deze aansluiting. Als u
dit wel doet, kunnen de receiver en de
microfoon worden beschadigd.
• Tijdens de meting is het geluid dat door de
luidsprekers wordt uitgevoerd, erg hard. Het
volume van het geluid kan niet worden
aangepast. Houd daarom rekening met de
aanwezigheid van kinderen en met de
invloed die dit geluid op uw omgeving kan
hebben.
• Voer de meting uit in een stille omgeving
om storing te voorkomen en nauwkeurige
metingsresultaten te verkrijgen.
• Als er zich obstakels tussen de
optimalisatiemicrofoon en de luidsprekers
bevinden, kan de kalibratie niet correct
worden uitgevoerd. Verwijder eventuele
obstakels uit het metingsgebied om
metingsfouten te voorkomen.
• Als u een dubbele versterkeraansluiting
gebruikt, stelt u "SB Assign" in op "BI-
AMP" in het menu Speaker Settings (pagina
72) voordat u Automatische Kalibratie
uitvoert.
• Als u de voorluidsprekeraansluiting (B)
gebruikt, stelt u "SB Assign" in op "Speaker
B" in het menu Speaker Settings (pagina 72)
voordat u Automatische Kalibratie uitvoert.
• Als u een surround-versterker wilt
gebruiken, moet u de surround-versterker
koppelen aan de S-AIR-hoofdeenheid
voordat u automatische kalibratie uitvoert
(pagina 101).
• Selecteer positie 1, 2 of 3 voor de
luisterpositie om het resultaat van de
Automatische Kalibratie op te slaan (pagina
70).
Opmerkingen
• De functie Automatische Kalibratie functioneert
niet in de volgende gevallen.
– Als de hoofdtelefoon is aangesloten.
– Als SPEAKERS is uitgeschakeld.
• Als u de functie voor dempen activeert tijdens de
Automatische Kalibratie, wordt de functie voor
dempen automatisch uitgeschakeld.
1 Sluit de bijgeleverde
optimalisatiemicrofoon aan op
de AUTO CAL MIC-aansluiting.
2 Stel de optimalisatiemicrofoon
op.
Plaats de optimalisatiemicrofoon bij uw
luisterpositie. Gebruik een krukje of
statief om ervoor te zorgen dat de
optimalisatiemicrofoon zich op dezelfde
hoogte bevindt als uw oren.
Voordat u Automatische
Kalibratie uitvoert
?/1
MASTER VOLUME
SPEAKERS
PHONES 2 CH/
A.DIRECT A.F.D. MOVIE MUSIC INPUT MODE DIMMER DISPLAY
VIDEO 2 IN
VIDEO L AUDIO R
AUTO CAL MIC
MULTI CHANNEL DECODING
INPUT SELECTOR
MUTING
AUTO CAL MIC
Optimalisatiemicrofoon
Pagina: 42
43NL
Aan
de
slag
Over het opstellen van de
actieve subwoofer
• Wanneer een subwoofer is aangesloten,
schakelt u van tevoren de subwoofer in en
zet u het volume hoger. Draai MASTER
VOLUME tot net voor het midden.
• Als u een subwoofer aansluit met een
crossoverfrequentiefunctie, moet u de
maximale waarde instellen.
• Als u een subwoofer met een automatische
stand-byfunctie aansluit, moet u deze functie
uitschakelen.
Opmerking
Afhankelijk van de kenmerken van de gebruikte
subwoofer kan de ingestelde waarde voor de afstand
verder weg zijn dan de werkelijke positie.
1 Druk op GUI MODE.
Nadat "MENU ON" een tijdje op het
display is weergegeven, wordt "GUI"
weergegeven en verschijnt het GUI-menu
op de televisie.
Druk op MENU als het GUI-menu niet
wordt weergegeven op de televisie.
2 Druk herhaaldelijk op V/v om
"Settings" te selecteren en
druk op of b.
De menulijst Settings wordt weergegeven
op de televisie.
Automatische Kalibratie
uitvoeren
1 2 3
4 5 6
7 8 9
-/-- 0/10 ENT/MEM
2CH/
A.DIRECT A.F.D. MOVIE MUSIC
THEATRE
SYSTEM STANDBY
RM SET UP
?/1
CLEAR/>10
SHIFT
TUNING – TUNING +
DISC SKIP D.TUNING
RESOLUTION
.
m M
>
X x
MUTING
VIDEO 1 VIDEO 2 BD
SAT TV
HDMI 3
HDMI 2
HDMI 1
HDMI 4
SA-CD/
CD DMPORT
TUNER
TV VOL
MASTER VOL
TV CH
PRESET
< <
MENU
AV ?/1
RETURN/
EXIT
TOOLS/
OPTIONS
HOME
DISPLAY GUI MODE
O
DVD
INPUT
MODE SLEEP
NIGHT
MODE
TV AMP
V/v/b,
GUI
MODE
MENU
MASTER
VOL +/–
Ingangs-
toetsen
?/1-
schakelaar
MUTING
wordt vervolgd
Pagina: 43
44NL
3 Druk herhaaldelijk op V/v om
"Auto Cal." te selecteren en
druk op of b.
4 Druk herhaaldelijk op V/v om
"Auto Cal. Start" te selecteren
en druk op of b.
5 Druk op om "START" te
selecteren.
6 De meting start na vijf
seconden.
7 De meting wordt gestart.
De meting met een testtoon duurt
ongeveer 30 seconden. Wacht to de
meting is voltooid.
Tip
De metingen kunnen wellicht niet correct worden
uitgevoerd of de Automatische Kalibratie kan niet
wordenuitgevoerd wanneer er speciale luidsprekers,
zoals dipole luidsprekers, worden gebruikt.
De meting annuleren
In de volgende gevallen wordt de meting
geannuleerd:
– Druk op ?/1.
– U drukt op de ingangstoetsen op de
afstandsbediening of u drukt herhaaldelijk
op INPUT SELECTOR +/– op de receiver.
– Druk op MUTING.
– U drukt op SPEAKERS op de receiver.
– U wijzigt het volume.
– U sluit de hoofdtelefoon aan.
1 Bevestig de metingsresultaten.
Er klinkt een pieptoon wanneer de meting
wordt beëindigd.
Count Down
Please press enter key
to stop.
5
Auto Calibration
RETURN
CANCEL
Auto Calibration
TONE T.S.P. WOOFER
De metingsresultaten
bevestigen/opslaan
Auto Calibration
Save
Pagina: 44
45NL
Aan
de
slag
2 Druk herhaaldelijk op V/v om
het gewenste item te selecteren
en druk op .
* Als de luidsprekers niet in fase zijn, wordt
"OUT" weergegeven op de televisie. De
aansluiting "+"- en "–" van de luidspreker
zijn wellicht omgekeerd aangesloten.
Afhankelijk van de luidsprekers kan "OUT"
ook worden weergegeven op de televisie,
zelfs als de luidsprekers correct zijn
aangesloten. Dit is afhankelijk van de
specificaties van de luidspreker. In dit geval
kunt u de receiver gewoon blijven gebruiken.
3 Selecteer "Save" in stap 2 om
het metingsresultaat op te
slaan.
4 Druk herhaaldelijk op V/v om
het type voor Automatische
Kalibratie te selecteren en druk
op .
Tip
Het formaat van een luidspreker ("Large"/"Small")
wordt bepaald door de kenmerken van de lage
frequenties. De metingsresultaten kunnen
verschillen afhankelijk van de positie van de
optimalisatiemicrofoon en luidsprekers en de vorm
van de kamer. U kunt het beste de metingsresultaten
volgen. U kunt deze instellingen echter wijzigen in
het menu Speaker Settings. Sla de metingsresultaten
eerst op en wijzig daarna zo nodig de instellingen.
Item Uitleg
Retry Automatische Kalibratie
nogmaals uitvoeren.
Save De metingsresultaten opslaan
en het instelproces afsluiten.
Warning Waarschuwing met
betrekking tot de
metingsresultaten weergeven.
Zie "Berichtenlijst na
metingen van Automatische
Kalibratie" (pagina 46).
Phase* De fase van elke luidspreker
weergeven (in/uit fase).
Distance De metingsresultaten voor de
luidsprekerafstand
weergeven.
Level De metingsresultaten voor het
luidsprekerniveau weergeven.
Exit Het instelproces afsluiten
zonder de metingsresultaten
op te slaan.
Parameter Uitleg
Full Flat De meting van de frequentie
van elke luidspreker wordt
geëffend.
Engineer De frequentie wordt ingesteld
op een set die overeenkomt
metdie van deSony-standaard
voor luisterruimtes.
Front
Reference
De karakteristieken van alle
luidsprekers worden
aangepast aan de
karakteristieken van de
voorluidspreker.
Off Automatische Kalibratie
wordt uitgeschakeld.
Auto Cal. Type
Engineer
Front Reference
Off
Auto Calibration
RETURN
Full Flat
Pagina: 45
46NL
Foutcode 31, 32, 33
1 Als u op drukt, wordt "RETRY?"
weergegeven.
2 Druk op B/b om "YES" te selecteren.
3 Druk op .
De meting start na vijf seconden.
Als "Warning" wordt weergegeven
Als er een waarschuwing met betrekking tot de
metingsresultaten is, wordt gedetailleerde
informatie weergegeven.
Druk op om terug te gaan naar stap 1 van
"De metingsresultaten bevestigen/opslaan"
(pagina 44).
Tip
De metingsresultaten voor polariteit kunnen
verschillen afhankelijk van de positie van de
subwoofer. Er zullen echter geen problemen
optreden, zelfs niet als u de receiver blijft gebruiken
met deze waarde.
Berichtenlijst na metingen van Automatische Kalibratie
Fout- en
waarschuwings
code
Uitleg
Foutcode 31 SPEAKERS is uitgeschakeld. Stel deze instelling op een andere waarde in en voer
Automatische Kalibratie nogmaals uit.
Foutcode 32 Er zijn geen luidsprekers herkend. Controleer of de optimalisatiemicrofoon correct is
aangesloten en voer de meting opnieuw uit.
Als u de optimalisatiemicrofoon correct hebt aangesloten, maar de foutcode wordt
weergegeven, is de kabel van de optimalisatiemicrofoon mogelijk beschadigd of onjuist
aangesloten.
Foutcode 33 • Er zijn geen voorluidsprekers aangesloten of er is slechts één voorluidspreker
aangesloten.
• De optimalisatiemicrofoon is niet aangesloten.
• De linker- of rechtersurroundluidspreker is niet aangesloten.
• Er zijn surround-achterluidsprekers aangesloten terwijl er geen surroundluidsprekers zijn
aangesloten. Sluit de surroundluidspreker(s) aan op de SPEAKERS SURROUND-
aansluitingen.
• De surround-achterluidspreker is alleen aangesloten op de SPEAKERS SURROUND
BACK/FRONT B/BI-AMP R-aansluitingen. Als u maar één surround-achterluidspreker
aansluit, moet u deze aansluiten op de SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT B/
BI-AMP L-aansluitingen.
Waarschuwing 40 De meting is voltooid. Er is echter veel omgevingsruis. U kunt de meting mogelijk correct
uitvoeren als u deze nogmaals probeert, hoewel de meting niet in alle omgevingen kan
worden uitgevoerd. Voer de meting uit in een stille omgeving.
Waarschuwing 41
Waarschuwing 42
De invoer van de microfoon is te groot.
• De afstand tussen de luidspreker en de microfoon is mogelijk te klein.
Probeer de meting opnieuw nadat u de microfoon en luidspreker verder uit elkaar hebt
geplaatst.
Waarschuwing 43 De afstand en positie van de subwoofer kunnen niet worden vastgesteld. Dit kan worden
veroorzaakt door ruis. Voer de meting uit in een stille omgeving.
NO WARNING Er is geen waarschuwingsinformatie.
Pagina: 46
47NL
Aan
de
slag
Toelichting bij de
bediening van het
schermmenu
U kunt het menu van de receiver weergeven op
de televisie en de gewenste functie selecteren
op de televisie door op de afstandsbediening
op V/v/B/b en te drukken.
Als u het menu van de receiver wilt weergeven
op de televisie, moet u ervoor zorgen dat de
receiver is ingesteld op de "GUI MODE" door
de stappen te volgen in "7: Het GUI-menu
weergeven op de televisie" (pagina 39).
1 Druk op GUI MODE.
Nadat "MENU ON" een tijdje op het
display is weergegeven, wordt "GUI"
weergegeven en verschijnt het GUI-menu
op de televisie.
Druk op MENU als het GUI-menu niet
wordt weergegeven op de televisie.
2 Druk herhaaldelijk op V/v om
het gewenste menu te
selecteren.
3 Druk op of b om het menu te
openen.
Het menu-item wordt weergegeven op de
televisie.
4 Druk herhaaldelijk op V/v om
het menu-item te selecteren dat
u wilt aanpassen.
5 Druk op of b om het menu-
item te selecteren.
Menu gebruiken
2CH/
A.DIRECT A.F.D. MOVIE MUSIC
RESOLUTION
. >
< <
MENU
RETURN/
EXIT
TOOLS/
OPTIONS
HOME
DISPLAY GUI MODE
O
INPUT
MODE SLEEP
NIGHT
MODE
V/v/b,
GUI MODE
MENU
TOOLS/
OPTIONS
RETURN/
EXIT O
FM
FM
AM
AM
Setting
Auto Cal.
Speaker
Surround
EQ
Audio
Setting
Auto Cal.
Speaker
Surround
EQ
Audio
Main/Sub
Dec. Priority:
Dual Mono:
Audio Settings
RETURN
0 ms
A/V Sync:
wordt vervolgd
Pagina: 47
48NL
6 Druk herhaaldelijk op V/v om
de parameter te selecteren die
u wilt aanpassen.
7 Druk op of b om de
parameter in te voeren.
8 Druk herhaaldelijk op V/v om
de gewenste instelling te
selecteren.
9 Druk op om de instelling in
te voeren.
10Herhaal stap 2 tot en met 9 om
andere instellingen op te
geven.
Terugkeren naar het vorige
scherm
Druk op RETURN/EXIT O.
Het menu afsluiten
Druk op MENU.
"GUI MODE" afsluiten
Druk op GUI MODE. "MENU OFF" wordt
weergegeven en u kunt de receiver bedienen
met het menu op het display van de receiver.
Overzicht van de hoofdmenu's
30 ms
A/V Sync:
20 ms
10 ms
Dec. Priority:
Dual Mono:
Audio Settings
RETURN
0 ms
Menupictogram Beschrijving
Input Hiermee selecteert u de
invoerbroncomponent die is
aangesloten op de receiver
(pagina 50).
Music Hiermee selecteert u de
muziek van de
audiocomponent die is
aangesloten op de DIGITAL
MEDIA PORT-adapter
(pagina 52).
Video Hiermee selecteert u de
beelden van de
videocomponenten die zijn
aangesloten op de DIGITAL
MEDIA PORT-adapter
(pagina 52).
FM/AM Hiermee selecteert u de
ingebouwde FM/AM-radio
(pagina 55).
Settings U kunt de instellingen
aanpassen van de
luidsprekers,
surroundeffecten, equalizer,
audio, video en andere
invoerbronnen die zijn
aangesloten op de HDMI-
aansluitingen (pagina 68).
Pagina: 48
49NL
Aan
de
slag
Als u op TOOLS/OPTIONS drukt, wordt het
optiemenu voor het geselecteerde hoofdmenu
weergegeven. U kunt een bijbehorende functie
selecteren zonder het menu opnieuw te
selecteren.
1 Druk op GUI MODE.
Nadat "MENU ON" een tijdje op het
display is weergegeven, wordt "GUI"
weergegeven en verschijnt het GUI-menu
op de televisie.
Druk op MENU als het GUI-menu niet
wordt weergegeven op de televisie.
2 Druk herhaaldelijk op V/v om
het gewenste menu te
selecteren.
3 Druk op of b om het menu te
openen.
De lijst met menu-items wordt
weergegeven op de televisie.
Voorbeeld: als u "Input" selecteert.
4 Druk op TOOLS/OPTIONS
terwijl de lijst met menu-items
wordt weergegeven.
Het optiemenu wordt weergegeven.
5 Druk herhaaldelijk op V/v om
het gewenste optiemenu-item
te selecteren en druk op of
b.
6 Druk herhaaldelijk op V/v om
de gewenste parameter te
selecteren en druk op .
Het menu afsluiten
Druk op MENU.
Het optiemenu gebruiken
Input
Music
Video
VIDEO 1
VIDEO 2
BD
DVD
SAT
Input
VIDEO 1
VIDEO 2
DVD
SAT
BD
Input
VIDEO 1
VIDEO 2
DVD
SAT
BD Name lnput
Input Assign
Pagina: 49
50NL
Beelden/geluid
weergeven via de
component die op de
receiver is aangesloten
1 Druk op GUI MODE.
Nadat "MENU ON" een tijdje op het
display is weergegeven, wordt "GUI"
weergegeven en verschijnt het GUI-menu
op de televisie.
Druk op MENU als het GUI-menu niet
wordt weergegeven op de televisie.
2 Druk herhaaldelijk op V/v om
"Input" te selecteren en druk op
of b.
De lijst met menu-items wordt
weergegeven op de televisie.
3 Druk herhaaldelijk op V/v om
de gewenste component te
selecteren en druk op .
4 Schakel de component in en
start het afspelen.
5 Druk op MASTER VOL +/– om
het volume aan te passen.
U kunt ook MASTER VOLUME op de
receiver gebruiken.
Afspelen
1 2 3
4 5 6
7 8 9
-/-- 0/10 ENT/MEM
2CH/
A.DIRECT A.F.D. MOVIE MUSIC
THEATRE
SYSTEM STANDBY
RM SET UP
?/1
CLEAR/>10
SHIFT
TUNING – TUNING +
DISC SKIP D.TUNING
RESOLUTION
.
m M
>
X x
MUTING
VIDEO 1 VIDEO 2 BD
SAT TV
HDMI 3
HDMI 2
HDMI 1
HDMI 4
SA-CD/
CD DMPORT
TUNER
TV VOL
MASTER VOL
TV CH
PRESET
< <
MENU
AV ?/1
F1 F2
TV INPUT
TOP MENU MENU
BD/DVD
WIDE
RETURN/
EXIT
TOOLS/
OPTIONS
HOME
DISPLAY GUI MODE
O
DVD
INPUT
MODE SLEEP
NIGHT
MODE
TV AMP
V/v/B/b,
GUI MODE
MENU
TOOLS/
OPTIONS
MUTING MASTER
VOL +/–
Ingangs-
toetsen
?/1-
schakelaar
RETURN/
EXIT O
Geselecteerde
ingang
Componenten die
kunnen worden
afgespeeld
VIDEO 1 Videorecorder, enzovoort,
aangesloten op de VIDEO
1-aansluiting
VIDEO 2 Camcorder, spelconsole,
enzovoort, aangesloten op
de VIDEO 2 IN-aansluiting
BD Blu-ray Disc-speler,
enzovoort, aangesloten op
de BD-aansluiting
DVD DVD-speler, enzovoort,
aangesloten op de DVD-
aansluiting
SAT Satelliettuner, settopbox,
enzovoort, aangesloten op
de SAT-aansluiting
TV Televisie, enzovoort,
aangesloten op de TV-
aansluiting
SA-CD/CD/
CD-R
Super Audio CD-speler,
CD-speler, enzovoort,
aangesloten op de SA-CD/
CD/CD-R-aansluiting
HDMI 1, 2, 3, 4 HDMI-componenten
aangesloten op de HDMI
IN 1-, HDMI IN 2-, HDMI
IN 3- (for AUDIO) of
HDMI IN 4-aansluiting
Pagina: 50
51NL
Afspelen
Tips
• U kunt herhaaldelijk op INPUT SELECTOR +/–
op de receiver drukken of op de ingangstoetsen op
de afstandsbediening drukken om de gewenste
component te selecteren.
• U kunt het volume op verschillende manieren
aanpassen afhankelijk van de snelheid waarmee u
MASTER VOLUME op de receiver draait.
Als u het volume snel wilt verhogen of verlagen,
draait u de regelaar snel.
Als u het volume nauwkeuriger wilt aanpassen,
draait u de regelaar langzaam.
• U kunt het volume op verschillende manieren
aanpassen afhankelijk van hoe lang u MASTER
VOL +/– op de afstandsbediening ingedrukt houdt.
Als u het volume snel wilt verhogen of verlagen,
houdt u de toets ingedrukt.
Als u het volume nauwkeuriger wilt aanpassen,
drukt u op de toets en laat u deze direct weer los.
De functie voor dempen
activeren
Druk op MUTING.
In de volgende gevallen wordt de functie voor
dempen geannuleerd.
• U drukt nogmaals op MUTING.
• U verhoogt het volume.
• U schakelt de receiver uit.
Beschadiging van de
luidsprekers voorkomen
Zorg dat u het volume verlaagt voordat u de
receiver uitschakelt.
U kunt een naam van maximaal 8 tekens
opgeven voor ingangen en deze naam
weergeven.
U kunt aansluitingen dus de namen van de
aangesloten componenten geven.
1 Druk herhaaldelijk op V/v op
het scherm "Input" om de
gewenste ingang te selecteren.
2 Druk op TOOLS/OPTIONS.
3 Druk herhaaldelijk op V/v om
"Name Input" te selecteren en
druk op .
4 Druk op V/v/B/b om een teken
te selecteren en druk op .
De naam die u hebt opgegeven, wordt
vastgelegd.
Invoeren van naam annuleren
Druk op RETURN/EXIT O.
De ingang een naam geven
(Name Input)
Input
VIDEO 1
VIDEO 2
DVD
SAT
BD
Input Assign
Name lnput

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Sony STR-DN1000.

Stel een vraag over de Sony STR-DN1000

Heb je een vraag over de Sony STR-DN1000 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Sony STR-DN1000. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Sony STR-DN1000 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.