Sony MHC-V81D handleiding

Gerelateerde videos

Instructievideo's, unboxing video's en productvideo's. Hieronder is een selectie van interresante video's te vinden over de Sony MHC-V81D.

Aansluiten

Bekijk hieronder de handleiding van de Sony MHC-V81D. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Sony
  • Product: Hifi systeem
  • Model/naam: MHC-V81D
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Duits, Engels, Frans, Spaans

Inhoudsopgave

Pagina: 97
2NL
WAARSCHUWING
Dek de ventilatieopening van
het apparaat niet af met kranten,
tafelkleden en gordijnen enz. Zo kunt u
het risico op brand verkleinen.
Stel het apparaat niet bloot aan
open vuur (bijvoorbeeld brandende
kaarsen).
Stel het apparaat niet bloot aan
waterdruppels of spatten en
plaats geen met vloeistof gevulde
voorwerpen, zoals een vaas, op dit
apparaat. Zo kunt u het risico op brand
of elektrische schokken verkleinen.
Aangezien de stekker wordt gebruikt
om het apparaat los te koppelen van
de netvoeding, moet u het apparaat
aansluiten op een gemakkelijk
toegankelijk stopcontact.
Als er een probleem optreedt met
het apparaat, moet u de stekker van
het apparaat onmiddellijk uit het
stopcontact halen.
Plaats het apparaat niet in een
gesloten ruimte, zoals een boekenkast
of inbouwkast.
Stel de batterijen of apparatuur met
geïnstalleerde batterijen niet bloot
aan extreem hoge temperaturen, zoals
zonlicht en vuur.
Het apparaat blijft onder spanning
staan zolang de stekker in het
stopcontact zit, zelfs als het apparaat
zelf is uitgeschakeld.
Alleen voor gebruik binnenshuis.
Voor product met CE-
markering
De validiteit van de CE-markering is
beperkt tot alleen die landen waar
het wettelijk is bekrachtigd en dit
is hoofdzakelijk in de EEA-landen
(Europees Economisch Gebied).
LET OP
Het gebruik van optische instrumenten
met dit product verhoogt de kans op
oogletsel.
Dit apparaat wordt geclassificeerd als
een product CLASS 1 LASER onder IEC
60825-1:2007. Deze markering staat op
de achterkant van het apparaat.
Voor klanten in Europa
Verwijdering van oude
batterijen, elektrische en
elektronische apparaten (van
toepassing in de Europese
Unie en andere landen met
afzonderlijke
inzamelingssystemen)
Dit symbool op het
product, de batterij of op
de verpakking wijst erop
dat het product en de
batterij, niet als
huishoudelijk afval
behandeld mogen worden. Op
sommige batterijen kan dit symbool
gebruikt worden in combinatie met
een chemisch symbool. Het chemisch
symbool voor lood (Pb) wordt
toegevoegd wanneer de batterij meer
dan 0,004% lood bevat. Door deze
producten en batterijen op juiste wijze
af te voeren, vermijdt u mogelijke
negatieve gevolgen voor mens en
milieu die zijn gekoppeld aan
verkeerde afvalbehandeling. Het
recyclen van materialen draagt bij aan
het behoud van natuurlijke bronnen. In
het geval dat de producten om
redenen van veiligheid, prestaties dan
wel in verband met data-integriteit
een permanente verbinding met een
Pagina: 98
3NL
ingebouwde batterij vereisen, mag
deze batterij enkel door gekwalificeerd
servicepersoneel worden vervangen.
Om ervoor te zorgen dat de batterij,
elektrische en elektronische apparaten
op een juiste wijze zal worden
behandeld, dienen deze producten
aan het eind van hun levenscyclus
worden ingeleverd bij het juiste
inzamelingspunt voor het recyclen van
elektrisch en elektronisch materiaal.
Voor alle andere batterijen verwijzen
we u naar het hoofdstuk over het veilig
verwijderen van batterijen. Lever de
batterijen in bij het juiste
inzamelingspunt voor het recyclen van
batterijen. Voor meer informatie over
het recyclen van dit product of de
batterij, kunt u contact opnemen met
de gemeentelijke instanties, de
organisatie belast met de verwijdering
van huishoudelijk afval of de winkel
waar u het product of batterij hebt
gekocht.
Kennisgeving voor klanten: de
volgende informatie geldt
alleen voor apparatuur die
wordt verkocht in landen waar
EU-richtlijnen van toepassing
zijn.
Dit product werd vervaardigd door of
in opdracht van Sony Corporation.
EU importeur: Sony Europe Limited.
Vragen aan de EU invoerder of
met betrekking tot Europese
productconformiteit kunnen
worden gericht aan de gemachtigde
vertegenwoordiger, Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da
Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, België.
Hierbij verklaart Sony Corporation dat
deze radioapparatuur conform is met
Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-
conformiteitsverklaring kan worden
geraadpleegd op het volgende
internetadres:
http://www.compliance.sony.de/
Deze radioapparatuur is bedoeld
voor gebruik met de goedgekeurde
versie(s) van de software die
is/zijn aangegeven in de EU-
conformiteitsverklaring. De software
die in deze radioapparatuur is geladen,
voldoet aan de belangrijkste eisen van
de Richtlijn 2014/53/EU.
Softwareversie: 
_ _ _ _ _ _ _
DVD _ _ _ _
U kunt de softwareversie controleren
door op OPTIONS te drukken
en selecteer daarna "SYSTEM" –
"VERSION" met behulp van / en .
Dit apparaat is getest en voldoet in
combinatie met een aansluitkabel
korter dan 3 meter aan de
voorschriften die gesteld zijn in de
EMC-richtlijn.
Dit Home Audio System is ontworpen
om gebruikt te worden voor de
volgende doeleinden:
•
• Afspelen van muziek-/videobronnen
op discs of USB-apparaten
•
• Overzetten van muziek naar USB-
apparaten
•
• Luisteren naar radiozenders
•
• Luisteren naar het geluid van de
televisie
•
• Afspelen van muziekbronnen op
BLUETOOTH-apparaten
•
• Genieten van sociale bijeenkomsten
met de Bekabelde Feestgroep- en
Draadloze Feestgroep-functies
Pagina: 99
4NL
Kennisgeving licentie en
handelsmerk
•
• Het is een handelsmerk
van DVD Format/Logo Licensing
Corporation.
•
• "DVD+RW", "DVD-RW", "DVD+R",
"DVD-R", "DVD VIDEO" en de "CD"-
logos zijn handelsmerken.
•
• WALKMAN® en het WALKMAN®-logo
zijn geregistreerde handelsmerken
van de Sony Corporation.
•
• MPEG Layer-3
audiocoderingstechnologie en
patenten gelicenseerd door
Fraunhofer IIS en Thomson.
•
• Windows Media is een geregistreerd
handelsmerk of handelsmerk van
Microsoft Corporation in de VS en/
of andere landen.
•
• Dit product is beschermd
door bepaalde intellectuele
eigendomsrechten van de
Microsoft Corporation. Gebruik
of distributie van een dergelijke
technologie buiten dit product om
is verboden zonder een licentie van
Microsoft of een geautoriseerde
vertegenwoordiger van Microsoft.
•
• Dit systeem is uitgerust met Dolby*
Digital.
* Geproduceerd onder licentie van
Dolby Laboratories. Dolby, Dolby
Audio, en het dubbele-D-symbool
zijn handelsmerken van Dolby
Laboratories.
•
• Dit systeem is uitgerust met High-
Definition Multimedia Interface
(HDMI™)-technologie. De begrippen
HDMI, HDMI High-Definition
Multimedia Interface en het
HDMI-logo zijn handelsmerken of
geregistreerde handelsmerken van
HDMI Licensing Administrator, Inc.
in de Verenigde Staten en andere
landen.
•
• "BRAVIA" is een handelsmerk van
Sony Corporation.
•
• LDAC™ en het LDAC-logo
zijn handelsmerken van Sony
Corporation.
•
• Het merk en logo BLUETOOTH® zijn
geregistreerde handelsmerken van
de Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik
van dergelijke merken door Sony
Corporation is onder licentie. Andere
handelsmerken en handelsnamen
zijn van de respectievelijke
eigenaren.
•
• De N-Mark is een handelsmerk of
geregistreerd handelsmerk van NFC
Forum, Inc. in de VS en in andere
landen.
•
• Android is een handelsmerk van
Google LLC.
•
• Google Play is een handelsmerk van
Google LLC.
•
• Apple, het Apple logo, iPhone en
iPod touch zijn gedeponeerde
handelsmerken van Apple Inc. in de
V.S. en andere landen. App Store is
een servicemerk van Apple Inc.
•
• Siri is een handelsmerk van Apple
Inc.
•
• De aanduidingen "Made for iPod"
en "Made for iPhone" betekenen
dat een elektronisch accessoire
specifiek ontworpen is voor
aansluiting op een iPod of iPhone
en volgens de certificering van
de ontwikkelaar voldoet aan de
prestatienormen van Apple. Apple
is niet verantwoordelijk voor het
functioneren van dit apparaat of
de naleving van veiligheidsnormen
en wettelijke voorschriften. Houd
er rekening mee dat het gebruik
van dit accessoire met een iPod
of iPhone invloed kan hebben op
draadloze prestaties.
•
• DIT PRODUCT IS GELICENSEERD
UIT HOOFDE VAN HET MPEG-4
VISUAL PATENT PORTFOLIOLICENTIE
VOOR PERSOONLIJK EN NIET-
COMMERCIEEL GEBRUIK DOOR EEN
CONSUMENT OM
Pagina: 100
5NL
(i) VIDEO TE CODEREN IN
OVEREENSTEMMING MET DE
MPEG-4 VISUAL STANDAARD
("MPEG-4 VIDEO")
EN/OF
(ii) MPEG-4 VIDEO TE DECODEREN
DIE DOOR EEN CONSUMENT
VOOR PERSOONLIJK EN NIET-
COMMERCIEEL WAS GECODEERD
EN/OF IS VERKREGEN VAN EEN
AANBIEDER VAN VIDEO DIE
BEVOEGD IS OM MPEG-4 VIDEO
AAN TE BIEDEN.
VOOR AL HET OVERIGE GEBRUIK
WORDT GEEN LICENTIE VERLEEND
OF GEÏMPLEMENTEERD.
ADDITIONELE INFORMATIE
INCLUSIEF DE INFORMATIE MET
BETREKKING TOT PROMOTIONEEL,
INTERN EN COMMERCIEEL GEBRUIK
EN LICENSERING KAN VERKEGEN
WORDEN DOOR MPEG LA, L.L.C.
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
•
• Alle andere handelsmerken
zijn handelsmerken van de
respectievelijke eigenaren.
•
• In deze gebruiksaanwijzing,
zijn ™ en ®-aanduidingen niet
gespecificeerd.
Over deze
gebruiksaanwijzing
•
• De aanwijzingen in deze
gebruiksaanwijzing gelden voor
de modellen MHC-V81D en
MHC-V71D. In deze
gebruiksaanwijzing, wordt
de MHC-V81D gebruikt voor
illustratiedoeleiden tenzij anders
is aangegeven.
•
• Deze handleiding geeft uitleg
over de handelingen die met
de afstandsbediening kunnen
worden uitgevoerd, maar dezelfde
handelingen kunnen ook worden
uitgevoerd met de toetsen op het
apparaat, die dezelfde naam of
een vergelijkbare naam hebben.
•
• Pictogrammen als bijvoorbeeld
die bij het begin van
diverse beschrijvingen worden
aangegeven, tonen het soort
media dat kan worden gebruikt
met de functie die wordt
uitgelegd.
•
• Bepaalde afbeeldingen verschillen
van de werkelijke producten
en dienen uitsluitend ter
verduidelijking van de uitleg.
•
• De onderdelen die op het TV-
scherm worden getoond zijn
mogelijk per gebied verschillend.
•
• De standaardinstelling wordt
onderstreept aangegeven.
•
• Tekst tussen haakjes ([--])
verschijnt op het TV-scherm en de
tekst tussen aanhalingstekens
("--") verschijnt op het display.
Pagina: 101
6NL
Inhoudsopgave
Over deze
gebruiksaanwijzing................5
Uitpakken................................9
Afspeelbare discs of
bestanden op discs/USB-
apparaat.................................9
Websites voor compatibele
apparaten..............................12
Handleiding over
onderdelen en
bedieningselementen...........13
Aan de slag
Het systeem aansluiten.........19
De demonstratie
deactiveren...........................20
Batterijen aanbrengen..........20
Installeren van de
zijbeschermer (optioneel).....21
De TV aansluiten................... 22
Dragen van het apparaat...... 24
Veranderen van het
kleursysteem........................ 24
De snelle installatie
uitvoeren............................... 24
De displaymodus
wijzigen................................. 25
Afspelen disc/USB
Alvorens u het USB-apparaat
gebruikt................................26
Basisweergave......................26
Overige bedieningen voor
weergave.............................. 27
Afspeelmodus gebruiken.....30
Beperken van de weergave
van een disc (Kinderslot)....... 32
Lezen van informatie van
een disc en USB-apparaat.... 33
Gebruik van het
Setup-menu..........................34
USB-overdracht
Alvorens u het USB-apparaat
gebruikt................................38
Overdragen van muziek.......38
Tuner
Naar de radio luisteren.........42
BLUETOOTH-verbinding
Meer over de draadloze
BLUETOOTH-technologie.....43
Dit systeem met een
BLUETOOTH-apparaat
koppelen...............................43
Luisteren naar muziek
op een BLUETOOTH-
apparaat...............................44
Dit systeem met meerdere
BLUETOOTH-apparaten
verbinden (Meervoudige
apparatenverbinding)..........45
One-touch BLUETOOTH-
verbinding met NFC..............46
Pagina: 102
7NL
Instellen van de BLUETOOTH-
audiocoderingen.................. 47
De BLUETOOTH-stand-
bystand instellen..................48
Het BLUETOOTH-signaal in-
of uitschakelen.....................48
Bediening van het systeem
met gebruik van een
smartphone of tablet
(Sony | Music Center)............49
Waanzinnige feestjes vieren
met de "Fiestable"-app.........50
Een Feestvierders-ranglijst
tot stand brengen en delen,
en bonusfuncties krijgen
met Feestkoning...................50
Gebarenbesturing
Van de Gebarenbesturing
genieten.................................51
De Gebarenbesturing
gebruiken tijdens het
afspelen.................................51
Een partysfeer maken
(DJ-effect).............................. 52
De Gebarenbesturing
gebruiken tijdens Karaoke-
functie................................... 53
Geluidsaanpassing
Het geluid aanpassen...........54
De Virtuele Voetbal-modus
selecteren.............................54
U eigen geluidseffect
maken................................... 55
Overige functies
Gebruik van de Controle
voor HDMI-functie................ 55
Met meerdere systemen
van bedraad afspelen
genieten (Bedrade
Feestgroep-functie)..............58
Met meerdere systemen van
draadloos afspelen genieten
(Draadloze Feestgroep-
functie)...................................61
Draadloos naar muziek
luisteren met twee
systemen (functie
Luidsprekertoevoeging).......63
Genieten van handsfree
bellen....................................65
De functie Spraakassistent
op smartphone gebruiken....66
Meezingen: Karaoke............. 67
Van het geluid van een
gitaar genieten.....................69
De drum bespelen (Taiko).....69
Van muziek genieten met
de Feestverlichting en
Luidsprekerverlichting...........71
De slaaptimer gebruiken.......71
De Stembegeleiding
gebruiken...............................71
Optioneel apparatuur
gebruiken.............................. 72
Het aanraakpaneel op de
eenheid deactiveren
(Kinderslot)........................... 72
Het aanraakpaneel op
de eenheid korte tijd
deactiveren
(Feestvergrendeling)............ 73
Pagina: 103
8NL
De functie automatische
stand-by instellen................. 73
De software updaten............ 74
Aanvullende informatie
Problemen oplossen............. 74
Voorzorgsmaatregelen......... 87
Specificaties..........................89
Taalcodelijst..........................92
Pagina: 104
9NL
Uitpakken
•
• Dit apparaat (MHC-V81D of
MHC-V71D) (1)
•
• Afstandsbediening (1)
•
• R03 (AAA-formaat) batterijen (2)
•
• FM-draadantenne (1)
•
• Netsnoer (1)
•
• Netstekkeradapter* (1) (wordt
alleen in bepaalde regio’s
geleverd)
* Deze stekkeradapter kan niet
in Chili, Paraguay en Uruguay
worden gebruikt. Gebruik deze
stekkeradapter in landen waar het
nodig is.
•
• Zijbeschermer (2) (Alleen
MHC-V81D)
•
• Schroef (2) (Alleen MHC-V81D)
Opmerking
Bij het uitpakken van het karton, dient u
het apparaat met twee personen vast te
pakken. Het laten vallen van het apparaat
kan persoonlijk letsel en/of materiële
schade veroorzaken.
Afspeelbare discs of
bestanden op discs/
USB-apparaat
Afspeelbare discs
•
• DVD VIDEO
•
• DVD-R/DVD-RW in DVD VIDEO-
formaat of videofunctie
•
• DVD+R/DVD+RW in DVD VIDEO-
formaat
•
• VIDEO CD (Versie 1.0, 1.1 en
2.0-discs)
•
• Super VCD
•
• CD-R/CD-RW/CD-ROM in VIDEO
CD-formaat of super VCD-formaat
•
• AUDIO CD
•
• CD-R/CD-RW in AUDIO CD-
formaat
Afspeelbare bestanden op discs
•
• Muziek:
MP3-bestanden (.mp3)*1
*2
•
• Video:
MPEG4-bestanden (.mp4/.
m4v)*2
*3
, Xvid-bestanden (.avi)
Afspeelbare bestanden op
USB-apparaat
•
• Muziek:
MP3-bestanden (.mp3)*1*2,
WMA-bestanden (.wma)*2, AAC-
bestanden (.m4a/.mp4/.3gp)*2,
WAV-bestanden (.wav)*2
•
• Video:
MPEG4-bestanden (.mp4/.
m4v)*2*3, Xvid-bestanden (.avi)
Opmerking
•
• De discs moeten het volgende formaat
hebben:
—
— CD-ROM/-R/-RW in DATA CD-
formaat met MP3*1*2, MPEG4*2*3 en
Xvid-bestanden die overeenkomen
met ISO 9660*4 Level 1/Level 2 of
Joliet (uitgebreid formaat).
—
— DVD-ROM/-R/-RW/+R/+RW in
DATA DVD-formaat met MP3*1*2,
MPEG4*2*3 en Xvid-bestanden die
overeenkomen met UDF (Universal
Disk Format).
•
• Het systeem zal proberen data met
de hierboven vermelde extensies
af te spelen, zelfs als dit niet het
ondersteunde formaat betreft. Het
afspelen van dergelijke data kan een
hard geluid opwekken, waardoor het
luidsprekersysteem zou kunnen worden
beschadigd.
*1
MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) is een
standaardformaat gedefinieerd door
ISO/MPEG voor gecomprimeerde
audiodata. MP3-bestanden moeten
van het MPEG 1 Audio Layer 3-formaat
zijn.
Pagina: 105
10NL
*2 Bestanden met kopieerbescherming
(Digital Rights Management)
kunnen niet op dit systeem worden
afgespeeld.
*3 MPEG4-bestanden moeten van
het MP4-bestandsformaat zijn.
De volgende videocoderingen
en audiocoderingen worden
ondersteund:
—
— Videocodec: MPEG4 eenvoudig
profiel (AVC wordt niet
ondersteund.)
—
— Audiocodec: AAC-LC (HE-AAC wordt
niet ondersteund.)
*4 Een logisch formaat van bestanden en
mappen op CD-ROM’s, gedefinieerd
door ISO (International Organization
for Standardization).
Discs/bestanden die niet
kunnen worden afgespeeld
•
• U kunt de volgende discs niet
afspelen
—
—BD’s (Blu-ray Discs)
—
—CD-ROM’s opgenomen in
PHOTO CD-formaat
—
—Datagedeelte van CD-Extra of
Gemengde Modus CD’s*
—
—CD grafische discs
—
—Super audio-CD’s
—
—DVD Audio
—
—DATA CD/DATA DVD die met
het Packet Write-formaat is
opgenomen
—
—DVD-RAM
—
—DATA CD/DATA DVD die niet juist
is afgerond
—
—CPRM (Content Protection for
Recordable Media) compatibele
DVD-R/-RW opgenomen met
Copy-Once-programma’s
—
—Discs met afwijkende vormen
(bijvoorbeeld hartvormig,
vierkant, ster)
—
—Discs waarop plakband, papier
of een sticker is aangebracht
•
• U kunt de volgende bestanden
niet afspelen
—
—Een videobestand dat groter is
dan 720 (breedte) × 576 (hoogte)
pixels.
—
—Een videobestand met een hoge
breedte-tot-lengte ratio.
—
—Een WMA-bestand in WMA
DRM, WMA Lossless of WMA
PRO-formaat.
—
—Een AAC-bestand in AAC DRM of
AAC Lossless-formaat.
—
—AAC-bestanden die met 96 kHz
zijn gecodeerd.
—
—Bestanden die gecodeerd
of beschermd zijn met
wachtwoorden.
—
—Bestanden met DRM (Digital
Rights Management)
kopieerbescherming.
—
—Bepaalde Xvid-bestanden die
langer dan 2 uur zijn.
•
• Het MP3 PRO-audiobestand
kan als MP3-bestand worden
afgespeeld.
•
• Het systeem speelt een Xvid-
bestand mogelijk niet af indien
het bestand werd samengesteld
van twee of meer Xvid-bestanden.
* Gemengde Modus CD: Met dit formaat
worden data op het eerste spoor en
audio (AUDIO CD-data) op het tweede
en daarop volgende sporen van een
sessie opgenomen.
Opmerkingen over CD-R/-RW en
DVD-R/-RW/+R/+RW
•
• In bepaalde gevallen kan
een CD-R/-RW en DVD-R/-RW/
+R/+RW niet op dit systeem
worden afgespeeld vanwege
de opnamekwaliteit of conditie
van de disc, of vanwege
de karakteristieken van de
opnameapparatuur en gebruikte
software. Zie voor meer informatie
de Gebruiksaanwijzing van de
opname-apparatuur.
Pagina: 106
11NL
•
• Bepaalde weergavefuncties
kunnen mogelijk niet voor
sommige DVD+R’s/+RW’s worden
gebruikt, ook al zijn de discs goed
afgerond. U moet in dat geval
de normale weergavefunctie
gebruiken.
Opmerkingen over discs
•
• Dit product is ontworpen om discs
af te spelen die aan de Compact
Disc (CD)-standaard voldoen.
•
• DualDisc en bepaalde muziekdiscs
die zijn gecodeerd met
kopieerbeschermingstechnologie
voldoen niet aan de CD-standaard.
Deze discs zijn derhalve mogelijk
niet compatibel met dit systeem.
Opmerking over multisessie-
disc
Dit systeem kan achtereenvolgende
sessies op een disc afspelen
wanneer deze met hetzelfde
formaat als de eerste sessie zijn
opgenomen. Het wordt echter
niet gegarandeerd dat weergave
mogelijk is.
Opmerking over DVD VIDEO- en
VIDEO CD-
weergavebedieningen
Bepaalde weergavebedieningen
voor een DVD VIDEO of VIDEO CD
worden mogelijk door de fabrikant
van de software beperkt. Bepaalde
weergavefuncties kunnen derhalve
dan niet worden gebruikt. Lees de
Gebruiksaanwijzing van de DVD
VIDEO of VIDEO CD.
Opmerkingen over afspeelbare
bestanden
•
• Het starten van de weergave duurt
mogelijk langer wanneer:
—
—een DATA CD/DATA DVD/USB-
apparaat is opgenomen met
een gecompliceerde structuur
en lagen.
—
—audiobestanden of
videobestanden van een andere
map net zijn afgespeeld.
•
• Het systeem kan een DATA CD/
DATA DVD of een USB-apparaat
met de volgende condities
afspelen:
—
—tot een maximale diepte van
8 mappen
—
—maximaal 300 mappen
—
—maximaal 999 bestanden in een
disc
—
—maximaal 2.000 bestanden in
een USB-apparaat
—
—maximaal 650 bestanden in een
map
Deze aantallen verschillen
mogelijk afhankelijk van de
bestanden en configuratie van
mappen.
•
• Mappen zonder audiobestanden
of videobestanden worden
overgeslagen.
•
• Bestanden die door een apparaat
als bijvoorbeeld een computer
werden overgedragen, worden
mogelijk niet in de volgorde
waarin ze zijn verstuurd
afgespeeld.
•
• De weergavevolgorde is mogelijk
anders afhankelijk van de
software die voor het maken
van de audiobestanden of
videobestanden werd gebruikt.
•
• Compatibiliteit met alle
codering/schrijfsoftware van
de ondersteunde formaten,
opnameapparatuur en
opnamemedia kan niet worden
gegarandeerd.
•
• Afhankelijk van het Xvid-bestand
is het beeld mogelijk niet helder of
slaat het geluid over.
Pagina: 107
12NL
Opmerkingen over de USB-
apparaat
•
• De werking van het systeem
wordt niet met alle USB-apparaten
gegarandeerd.
•
• Ook al zijn er diverse complexe
functies voor USB-apparaten,
is de afspeelbare inhoud
van USB-apparaten die met
het systeem zijn verbonden
uitsluitend weergave van muziek
en video. Zie voor details de
Gebruiksaanwijzing van het USB-
apparaat.
•
• Na het plaatsen van een USB-
apparaat, leest het systeem alle
bestanden op het USB-apparaat
af. Indien er veel mappen of
bestanden op het USB-apparaat
staan, kan het lange tijd duren om
deze allemaal te lezen.
•
• Sluit het systeem en het USB-
apparaat niet aan via een USB-
hub.
•
• Met bepaalde verbonden USB-
apparaten is er mogelijk een
vertraging met het uitvoeren van
een bediening met dit systeem.
•
• De weergavevolgorde voor het
systeem kan verschillen van de
volgorde van het aangesloten
USB-apparaat.
•
• Controleer alvorens gebruik van
een USB-apparaat dat er geen
bestanden met virussen op het
USB-apparaat zijn.
Websites voor
compatibele apparaten
Controleer de onderstaande website
voor de laatste informatie over
compatibele USB en BLUETOOTH-
apparaten.
Voor klanten in Latijns-Amerika:
<http://esupport.sony.com/LA>
Voor klanten in Europa en
Rusland:
<http://www.sony.eu/support>
Voor klanten in andere landen/
regio’s:
<http://www.sony-asia.com/
support>
Compatibele iPhone/iPod-
modellen
De compatibele modellen van
iPhone/iPod zijn als volgt. Update
uw iPhone/iPod met de nieuwste
software, voordat u de iPhone/iPod
met het systeem gebruikt.
BLUETOOTH-technologie werkt met:
•
• iPhone 7 Plus
•
• iPhone 7
•
• iPhone SE
•
• iPhone 6s Plus
•
• iPhone 6s
•
• iPhone 6 Plus
•
• iPhone 6
•
• iPhone 5s
•
• iPhone 5c
•
• iPhone 5
•
• iPhone 4s
•
• iPod touch (6e generatie)
•
• iPod touch (5e generatie)
Pagina: 108
13NL
Handleiding over onderdelen en
bedieningselementen
U kunt de toetsen, behalve  (stroom), op de eenheid vergrendelen om te
voorkomen dat ze per ongeluk worden bediend (pagina 72).
Apparaat
Boven
Voorkant Achterkant
Pagina: 109
14NL
  (stroom)-toets
Druk om het systeem in te
schakelen of zet het in de stand-
bystand.
  (afspelen)-toets
Raak aan om het afspelen te
starten.
Houd  langer dan 2 seconden
aangeraakt, om de ingebouwde
demonstratie te starten. Raak
 aan om de demonstratie te
stoppen.
 (stoppen)-toets
—
— Raak aan om het afspelen
te stoppen. Bij tweemaal
aanraken kan afspelen
hervatten worden
geannuleerd.
—
— Raak aan om overdracht
tijdens muziekoverdracht te
stoppen.
—
— Raak aan om de ingebouwde
demonstratie te stoppen.
 FUNCTION-toets
Raak aan om een functie te
selecteren.
 BLUETOOTH-aanduiding
(pagina 43)
BLUETOOTH-toets
Raak aan om de BLUETOOTH-
functie te selecteren.
PAIRING-toets
Houd deze toets aangeraakt
om BLUETOOTH-koppeling
te activeren tijdens de
BLUETOOTH-functie.
(oproep)-toets
Raak aan om een oproep te
ontvangen/beëindigen wanneer
de handsfree-oproepfunctie
met uw BLUETOOTH-verbonden
mobiele telefoon wordt gebruikt
(pagina 66).
 GESTURE ON/OFF-toets
(pagina 51)
 MEGA BASS-aanduidingen
Licht op wanneer het MEGA
BASS-geluidseffect wordt
geselecteerd.
MEGA BASS-toets (pagina 54)
 WIRELESS PARTY CHAIN-toets
(pagina 62)
PARTY CHAIN-toets
Houd aangeraakt om Bekabelde
Feestgroep te activeren (pagina
60)
PARTY LIGHT-toets (pagina 71)
FIESTA-toets (pagina 54)
 Weergave
 GESTURE CONTROL-sensor
(pagina 51)
 De aansluitingen/poorten
bevinden zich achter een klepje.
Druk om het klepje te openen.
Pagina: 110
15NL
(USB) REC/PLAY-poort
Gebruik om een USB-apparaat
aan te sluiten.
Deze poort kan zowel voor
afspelen als muziekoverdracht
worden gebruikt.
MIC1-aansluiting
Gebruik om de microfoon aan te
sluiten.
MIC2/GUITAR-aansluiting
Gebruik om de microfoon of
gitaar aan te sluiten.
 VOICE CHANGER-toets
(pagina 68)
GUITAR-aanduidingen
Licht op wanneer de
gitaarmodus wordt
ingeschakeld.
GUITAR-toets (pagina 69)
VOCAL FADER-toets
(pagina 68)
MIC ECHO-toets (pagina 67)
 MIC/GUITAR LEVEL +/– -toets
(pagina 67, 69)
 (N-Mark) (pagina 47)
 +/– (map selecteren)-toets
Raak aan om een map op een
datadisc of een USB-apparaat te
selecteren.
 SOUND FIELD-toets (pagina
54)
 VOLUME +/– -toets
Raak aan om het volume aan te
passen.
 PLAYBACK-toets (pagina 51)
DJ-toets (pagina 52)
SAMPLER-toets (pagina 52)
KARAOKE-toets (pagina 53)
  (openen/sluiten)-toets
Raak aan om de disclade te
openen of te sluiten.
 / (achterwaarts/
voorwaarts)-toets (pagina
27)
TUNING+/– -toets (pagina
42)
 TAIKO-toets (pagina 70)
 Afstandsbedieningssensor
(pagina 21)
 Ingebouwde microfoon
(pagina 65)
 Feestverlichting
(pagina 71)
Kijk niet direct in de lichtbron
wanneer de feestverlichting is
geactiveerd.
 Zijbeschermer (Alleen
MHC-V81D) (pagina 21)
 Disclade
Pagina: 111
16NL
 Tweeter L/R achterzijde
(Alleen MHC-V81D)
Genereert 360° Livegeluid
met een andere geluidsdruk
in vergelijking met de
voorluidsprekers.
Afstandsbediening
  (stroom)-toets
Druk om het systeem in te
schakelen of zet het in de stand-
bystand.
 PLAY MODE-toets (pagina
30, 39)
 REPEAT/FM MODE-toets
(pagina 31, 42)
 Cijfertoetsen (0 – 9)*1*2
—
— Druk om een track, hoofdstuk
of bestand met bijbehorend
itemnummer te selecteren.
—
— Druk om cijfers of waarden in
te voeren.
MEGA BASS-toets (pagina 54)
REC TO USB-toets
(pagina 39)
Druk om muziek over te brengen
naar het USB-apparaat dat op de
(USB)-poort is aangesloten.
MEDIA MODE-toets (pagina
26)
Druk om de af te spelen media
te selecteren op een datadisc of
USB-apparaat.
SUBTITLE-toets (pagina 29)
AUDIO-toets*2 (pagina 29, 33)
ANGLE-toets (pagina 29)
SCORE-toets (pagina 68)
VOICE CHANGER-toets
(pagina 68)
MIC LEVEL+/– -toets (pagina
67)
VOCAL FADER-toets (pagina
68)
MIC ECHO-toets (pagina 67)
Pagina: 112
17NL
+/– (map selecteren)-toets
Druk om een map op een
datadisc of een USB-apparaat te
selecteren.
KEY CONTROL /-toets
(pagina 68)
 DVD TOP MENU-toets
Druk om de DVD-titel op het TV-
scherm weer te geven.
DVD/TUNER MENU-toets
(pagina 27, 28, 42)
CLEAR-toets*1 (pagina 28)
RETURN-toets (pagina 27)
SETUP-toets*1 (pagina 34)
OPTIONS-toets
Druk om het optiesmenu te
openen of te sluiten.
/ / / -toets
Druk om de menu-onderdelen
te selecteren.
(invoeren)-toets
Druk om de instellingen in te
voeren/bevestigen.
 SEARCH-toets (pagina 27, 28)
  (volume) +/– -toets*2
Druk om het volume aan te
passen.
 / (snel achteruit/snel
vooruit)-toets (pagina 27)
/ (langzaam terug/
langzaam vooruit)-toets
(pagina 28)
TUNING+/– -toets (pagina
42)
 (afspelen)-toets*2
Druk om het afspelen te starten.
/ (achterwaarts/
voorwaarts)-toets (pagina
27)
PRESET+/– -toets (pagina 42)
 (pauze)-toets
Druk om het afspelen te
onderbreken. Druk op  om
het afspelen te hervatten.
 (stoppen)-toets
—
— Druk om het afspelen te
stoppen. Bij tweemaal
indrukken kan afspelen
hervatten worden
geannuleerd.
—
— Druk om overdracht tijdens
muziekoverdracht te stoppen.
—
— Druk om de ingebouwde
demonstratie te stoppen.
 SHIFT-toets*1
Houd ingedrukt voor gebruik
van de roze gedrukte toetsen.
 SOUND FIELD +/– -toets
(pagina 54)
 FUNCTION-toets
Druk om een functie te
selecteren.
 PARTY LIGHT-toets (pagina
25, 71)
LIGHT MODE-toets (pagina 71)
Pagina: 113
18NL
 DISPLAY-toets (pagina 20,
25, 33, 42, 44)
Druk om de informatie op het
display te veranderen.
DISPLAY-toets*1 (pagina
33)
Druk om de weergave op
het scherm te bekijken of te
verbergen.
 SLEEP-toets (pagina 71)
*1 Deze knop is roze bedrukt. Houd, om
deze knop te gebruiken, de SHIFT ()-
knop ingedrukt en druk op deze knop.
*2 De cijfertoets 5/AUDIO,  + en 
hebben een voelbare stip. Gebruik
de voelstip als herkenning bij het
bedienen van het systeem.
Pagina: 114
Aan
de
slag
19NL
Aan de slag
Het systeem aansluiten
Eenheid (achterkant)
Opmerking
De aansluitingen/aansluitklem op het achterpaneel hebben een klepje, open het klepje
en breng vervolgens de verbinding tot stand.
 
FM ANTENNA-aansluiting
Zoek, bij het plaatsen van de
antenne, een locatie en een
richting die voor een goede
ontvangst zorgt.
Houd de antenne uit de buurt
van het netsnoer en de USB-
kabel om ruis te voorkomen.
Verleng in horizontale
richting de FM-
draadantenne
Pagina: 115
20NL
 
Ingangs- en
uitgangsaansluitingen voor
audio
Gebruik een audiokabel (niet
bijgeleverd) om als volgt een
verbinding te maken:
•
• AUDIO/PARTY CHAIN OUT
L/R-aansluitingen
—
—Verbind de audio-
ingangsaansluitingen van
een optioneel apparaat.
—
—Aansluiten op ander
audiosysteem om van de
Draadloze Feestgroep-
functie te genieten
(pagina 58).
•
• AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV)
L/R-aansluitingen
—
—Aansluiten op de audio-
uitgangen van een televisie
of een audio/videoapparaat.
Het geluid wordt uitgestuurd
via dit systeem.
—
—Aansluiten op ander
audiosysteem om van de
Draadloze Feestgroep-
functie te genieten
(pagina 58).
 
VIDEO OUT-aansluiting
Gebruik een videokabel (niet
bijgeleverd) voor het verbinden
met de video-ingangsaansluiting
van een TV of projector (pagina
22).
Opmerking
Verbind dit systeem niet via een
videodeck met de TV.
 
HDMI OUT (TV) ARC-
aansluiting
Gebruik een HDMI-kabel (niet
bijgeleverd) voor het verbinden
met de HDMI-ingangsaansluiting
van een TV (pagina 22).
 Netsnoer
Sluit het netsnoer
(hoofdvoeding) (bijgeleverd)
op het apparaat aan en steek
vervolgens de stekker in het
stopcontact.
Naar het
stopcontact
De demonstratie (pagina 25)
start automatisch. Als u op 
(stroom) drukt om het systeem
in te schakelen, wordt de
demonstratie beëindigd.
De demonstratie
deactiveren
Druk, om de demonstratie te
deactiveren terwijl het systeem
wordt uitgeschakeld, herhaaldelijk
op DISPLAY om de geen-weergave-
modus (Energiebesparingsmodus)
te selecteren (pagina 25).
Batterijen aanbrengen
Breng de twee bijgeleverde R03
(formaat AAA) batterijen aan
overeenkomstig de polariteit, zie
onderstaande afbeelding.
Pagina: 116
Aan
de
slag
21NL
Opmerking
•
• Plaats geen oude batterijen bij
nieuwe batterijen en gebruik nooit
verschillende soorten batterijen door
elkaar.
•
• Als u de afstandsbediening gedurende
langere tijd niet gebruikt, moet u de
batterijen verwijderen om schade
door batterijlekkage en corrosie te
voorkomen.
Het systeem met de
afstandsbediening bedienen
Richt de afstandsbediening naar de
afstandsbedieningssensor van het
apparaat.
Installeren van de
zijbeschermer
(optioneel)
(Alleen MHC-V81D)
U kunt de bijgeleverde
zijbeschermers aan de zijkant van
het apparaat installeren om het
systeem te stabiliseren.
Opmerking
Wees uiterst voorzichtig bij het installeren
van de zijbeschermer. Het laten vallen van
het apparaat kan persoonlijk letsel en/of
materiële schade veroorzaken.
1 Leg het bovenste haakje en het
onderste haakje op één lijn met
de gaten op het apparaat en
duw enigszins totdat beide
haakjes in de gaten vallen.
2 Maak de zijbeschermer met de
meegeleverde schroef vast aan
het apparaat.
Zorg ervoor dat de zijbescherming
volledig is vergrendeld en op zijn
plaats zit voordat de zijbescherming
wordt vastgezet met schroeven.
3 Herhaal stap 1 en 2 om de
zijbescherming voor de andere
zijde van het apparaat te
installeren.
Bovenste
haakje
Onderste
haakje
Zijbeschermer
(binnenaanzicht)
Zijbe-
schermer
Bovenste
haakje
Onderste
haakje
Apparaat
Opening
Apparaat (zijkant)
Pagina: 117
22NL
De TV aansluiten
Zorg ervoor dat de stekker van het netsnoer uit het stopcontact is getrokken
voordat u de kabels aansluit.
Video kijken
Selecteer de aansluitingsmethoden overeenkomstig de aansluitingen van uw
TV.
VIDEO IN
HDMI IN (ARC)*
HDMI IN
 High Speed HDMI-kabel met
ethernet (niet bijgeleverd)
 Videokabel (niet bijgeleverd)
of
* U kunt via het systeem naar TV-geluid luisteren als u het systeem op de HDMI IN
(ARC)-aansluiting van de TV aansluit. Het Audio-retourkanaal (ARC-functie) schakelt
de TV in om het geluid via het systeem met een HDMI-aansluiting af te spelen,
zonder een audioverbinding tot stand te brengen (aansluiting  hieronder). Zie
[AUDIO RETURN CHANNEL] (pagina 38) om de ARC-functie op dit systeem in te
stellen. Raadpleeg, om de compatibiliteit van de ARC-functie van uw TV te controleren,
de Gebruiksaanwijzing die zijn meegeleverd met uw TV.
Pagina: 118
Aan
de
slag
23NL
Via het systeem naar TV-geluid luisteren
Kies één van de onderstaande aansluitingen ( of ).
HDMI IN (ARC)
AUDIO OUT
 Audiokabel (niet bijgeleverd)
Druk, om naar TV-geluid te luisteren, herhaaldelijk op FUNCTION om "TV" te
selecteren.
Tip
•
• U kunt ook van het geluid van externe apparatuur (DVD-spelers, enz.) via het systeem
genieten door de AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV) L/R-aansluiting als aansluiting 
hierboven aan te sluiten. Voor meer informatie zie de Gebruiksaanwijzing van uw
apparaat.
•
• Als het audio-uitgangsniveau van het systeem laag is wanneer het op externe
apparatuur aangesloten is, probeer dan de audio-uitgangsinstellingen op de
aangesloten apparatuur aan te passen. Mogelijk verbetert hierdoor het audio-
uitgangsniveau. Voor meer informatie zie de Gebruiksaanwijzing van uw apparaat.
Als "CODE 01" en "SGNL ERR" op het display van de eenheid
verschijnen
Als de audio-ingangssignalen naar het systeem verschillen van de
2-kanaals lineaire PCM-signalen, dan verschijnen de berichten "CODE 01"
en "SGNL ERR" (duiden aan dat de ingevoerde audiosignalen niet worden
ondersteund) op het display van de eenheid.
Selecteer in dat geval de juiste audio-uitgangsmodus op de TV om
2-kanaals lineaire PCM-audiosignalen uit te voeren. Zie voor meer
informatie de Gebruiksaanwijzing van de televisie.
 High Speed HDMI-kabel met
ethernet (niet bijgeleverd)
Pagina: 119
24NL
Dragen van het
apparaat
Het apparaat beschikt over
zwenkwielen zodat u het makkelijk
kunt rollen. Normaal gesproken
wordt deze draagmethode voor
het apparaat alleen aanbevolen op
vlakke ondergronden.
Voordat u het apparaat gaat dragen,
moeten eerst alle kabels worden
losgekoppeld.
Opmerking
•
• De zwenkwielen kunnen alleen
op vlakke ondergronden worden
gebruikt. Til op oneffen oppervlakken
het apparaat met twee personen
op. Juiste plaatsing van de handen
tijdens het dragen van het apparaat
is erg belangrijk om persoonlijk letsel
en/of schade aan eigendommen te
voorkomen. Vergeet niet het handvat
te gebruiken bij het tillen van het
apparaat.
Handvat
•
• Wees uiterst voorzichtig wanneer
het apparaat op een helling wordt
gedragen.
•
• Draag het apparaat niet met een
persoon, bagage, enz. erop.
•
• Laat geen kinderen of peuters nabij
komen wanneer het apparaat wordt
gedragen.
Veranderen van het
kleursysteem
(Uitgezonderd modellen uit Latijns-
Amerika, Europa en Rusland)
Stel het kleursysteem op PAL
of NTSC, afhankelijk van het
kleursysteem van uw TV.
Het kleursysteem verandert als
volgt wanneer u de onderstaande
procedure uitvoert:
NTSC  PAL
Gebruik de toetsen op het
aanraakpaneel van het apparaat om
deze handeling uit te voeren.
1 Druk op  om het systeem in te
schakelen.
2 Raak FUNCTION herhaaldelijk
aan om "DVD/CD" te selecteren.
3 Houd MIC ECHO en MEGA BASS
langer dan 3 seconden
aangeraakt.
"NTSC" of "PAL" wordt op het
display weergegeven.
De snelle installatie
uitvoeren
Alvorens het systeem in gebruik
te nemen, kunt u minimale
basisinstellingen aanbrengen in de
snelle installatie.
Pagina: 120
Aan
de
slag
25NL
1 Schakel uw TV in en selecteer de
ingang in overeenstemming
met de aansluiting.
2 Druk op  om het systeem in te
schakelen.
3 Druk herhaaldelijk op
FUNCTION om "DVD/CD" te
selecteren.
De begeleidende mededeling
[Press ENTER to run QUICK SETUP.]
verschijnt onder op het TV-scherm.
4 Druk op zonder een disc te
laden.
[LANGUAGE SETUP] wordt
weergegeven op het
televisiescherm. De getoonde
onderdelen verschillen mogelijk
afhankelijk van het land of de regio.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
1
CHINESE
CHINESE 2
THAI
5 Druk herhaaldelijk op / om
een taal te selecteren en druk
dan op .
[VIDEO-INSTELLING] wordt
weergegeven op het
televisiescherm.
6 Druk herhaaldelijk op / om
de instelling voor uw TV-type te
selecteren en druk dan op .
Het systeem staat voor weergave
gereed nadat [Snelle instelling is
klaar.] op het TV-scherm wordt
getoond.
De instellingen handmatig
wijzigen
Zie "Gebruik van het Setup-menu"
(pagina 34).
De snelle installatie beëindigen
Houd SHIFT ingedrukt en druk op
SETUP.
Opmerking
De begeleidende mededeling
verschijnt wanneer u het systeem
voor het eerst inschakelt of na het
uitvoeren van [HERSTELLEN] (zie "De
setupmenu-instellingen naar de
standaardinstellingen terugzetten" op
pagina 85).
De displaymodus
wijzigen
Druk herhaaldelijk op DISPLAY
terwijl het systeem is
uitgeschakeld.
Telkens wanneer u op de knop drukt,
verandert de displaymodus als volgt.
Demonstratie
De berichten over de
hoofdkenmerken van dit systeem
scrollen over het display en de
verlichting schakelt in.
Druk op PARTY LIGHT om de
verlichting uit te schakelen.
Geen display (stroomspaarstand)
Het display en de verlichting
worden uitgeschakeld om stroom te
besparen.
Pagina: 121
26NL
Afspelen disc/USB
Alvorens u het USB-
apparaat gebruikt
Zie "Websites voor compatibele
apparaten" (pagina 12) voor
compatibele USB-apparaten.
(U kunt uw iPhone/iPod alleen
gebruiken met dit systeem via de
BLUETOOTH-verbinding.)
Basisweergave
1 Druk herhaaldelijk op
FUNCTION om "DVD/CD" of
"USB" te selecteren.
2 Maak de afspeelbron gereed.
Voor de DVD/CD-functie:
Raak  op het apparaat aan om de
disclade te openen en laad een disc
met het label omhoog gericht in de
disclade.
Als u een disc van 8 cm afspeelt,
zoals een CD-single, dient u deze
in de binnen cirkel van de lade te
plaatsen.
Raak  aan op het apparaat om de
disclade te sluiten.
Druk niet krachtig tegen de disclade
om deze te sluiten, omdat dit een
defect kan veroorzaken.
USB-functie:
Druk op het USB/MIC-klepje en sluit
vervolgens een USB-apparaat aan
op de (USB)-poort.
Opmerking
U kunt een USB-adapter (niet
bijgeleverd) gebruiken om het USB-
apparaat op het apparaat aan te
sluiten, als het USB-apparaat niet in de
(USB)-poort gestoken kan worden.
3 (Alleen )
Druk herhaaldelijk op MEDIA
MODE om het door u gewenste
mediatype ([MUZIEK]/[VIDEO])
te selecteren.
4 Druk op  om het afspelen te
starten.
Overige functies
Functie Handeling
Afspelen
stoppen
Druk op .
Afspelen
onderbreken
Druk op .
Voortzetten
van de
weergave of
terugkeren
naar normale
weergave
Druk op .
Annuleren van
het punt voor
het voortzetten
Druk tweemaal op .
Pagina: 122
Afspelen
disc/USB
27NL
Functie Handeling
Selecteer een
track, bestand,
hoofdstuk of
fragment
Druk op  of 
tijdens weergave.
Of houd SHIFT
ingedrukt en druk op
de cijfertoetsen en
druk dan op .
(De bediening is
mogelijk verboden
door de disc of het
USB-apparaat.)
Gebruik van de
Gebarenbesturing tijdens het
afspelen
Zie “De Gebarenbesturing gebruiken
tijdens het afspelen” (pagina 51).
Vanaf een bepaald bestand
afspelen
1 Druk herhaaldelijk op MEDIA
MODE om de optie [MUZIEK] of
[VIDEO] te selecteren.
2 Druk op SEARCH om de maplijst
te tonen.
3 Druk herhaaldelijk op / om de
gewenste map te selecteren.
4 Druk op om de bestandlijst te
tonen.
5 Druk herhaaldelijk op / om
het gewenste bestand te
selecteren en druk dan op .
Overige bedieningen
voor weergave
Afhankelijk van het soort disc of
bestand werken bepaalde functies
mogelijk niet.
Functie Handeling
Lezen van het
DVD-menu
Druk op DVD/TUNER
MENU.
Lezen van de
maplijst of
bestandlijst
Druk op SEARCH.
Druk nogmaals op
SEARCH om de
maplijst of bestandlijst
te verwijderen.
Terugkeren
naar de
maplijst
wanneer de
bestandlijst
wordt getoond
Druk op RETURN.
Snel een punt
opzoeken met
snel
voorwaarts of
snel
achterwaarts
(Lock Search)
Druk op  of 
tijdens weergave.
Door iedere druk op
 of verandert
de weergavesnelheid.
Pagina: 123
28NL
Functie Handeling
Beeld-voor-
beeld
weergave
(Slow-motion
weergave)
Druk op  en druk dan
op of .
Door iedere druk op
of  verandert de
weergavesnelheid.
Opzoeken van een bepaald
track
Houd SHIFT ingedrukt en druk op
de cijfertoetsen om het af te
spelen track te selecteren en druk
dan op .
Zoeken met gebruik van de
SEARCH-toets
1 Druk op SEARCH om de maplijst
te tonen.
2 Druk herhaaldelijk op / om
het gewenste track te selecteren
en druk dan op .
Opzoeken van een bepaalde
titel/hoofdstuk/fragment/
track/index
1 Druk tijdens weergave
herhaaldelijk op SEARCH om de
zoekfunctie te selecteren.
2 Houd SHIFT ingedrukt en druk
op de cijfertoetsen om het
nummer van een titel,
hoofdstuk, fragment, track of
index in te voeren en druk dan
op .
Afspelen start.
Opmerking
•
• Voor VIDEO CD met PBC-weergave,
drukt u op SEARCH om een fragment op
te zoeken.
•
• Voor VIDEO CD zonder PBC-weergave,
drukt u op SEARCH om een track en
index op te zoeken.
Met behulp van de tijdcode naar
een specifiek punt zoeken
1 Druk tijdens weergave
herhaaldelijk op SEARCH om de
tijdzoekfunctie te selecteren.
2 Houd SHIFT ingedrukt en druk op
de cijfertoetsen om de tijdcode in
te voeren en druk dan op .
Bijvoorbeeld: Voor het opzoeken
van een fragment van 2 uur,
10 minuten en 20 seconden, houdt u
SHIFT ingedrukt en drukt u op 2, 1, 0,
2, 0 ([2:10:20]).
Als u een fout maakt, houd dan
SHIFT ingedrukt en druk op CLEAR
om het nummer te annuleren.
Zoeken met gebruik van het
DVD-menu
1 Druk op DVD/TUNER MENU.
2 Druk op / / / of houd SHIFT
ingedrukt en druk op de
cijfertoetsen om een af te spelen
titel of onderdeel te selecteren
en druk dan op .
Pagina: 124
Afspelen
disc/USB
29NL
De hoeken van de camera
veranderen
Druk herhaaldelijk op ANGLE
tijdens het afspelen om de door u
gewenste camerahoek te
selecteren.
De ondertitelingsinstelling
selecteren
Druk tijdens weergave
herhaaldelijk op SUBTITLE om de
taal voor de ondertitels te
selecteren of de ondertitels uit te
schakelen.
Veranderen van de taal/geluid
Druk tijdens weergave
herhaaldelijk op AUDIO om een
gewenste audioformaat of functie
te selecteren.
DVD VIDEO
U kunt audioformaat of taal
selecteren wanneer de bron
meerdere audioformaten of
meertalige audio bevat.
Taalcodes worden met 4 cijfers
getoond. Zie "Taalcodelijst"
(pagina 92) voor de taal van
de taalcode. Indien dezelfde taal
twee keer of vaker wordt getoond,
is de DVD VIDEO met meerdere
audioformaten opgenomen.
VIDEO CD/AUDIO CD/
audiobestand
U kunt de geluidsuitvoer
veranderen.
•
• [STEREO]: Stereo-geluid.
•
• [1/L]/[2/R]: Mono-geluid van het
linker- of rechterkanaal.
SUPER VIDEO CD
•
• [1:STEREO]: Stereogeluid van
audiotrack 1.
•
• [1:1/L]/[1:2/R]: Mono-geluid van
het linker- of rechterkanaal van
audiotrack 1.
•
• [2:STEREO]: Stereogeluid van
audiotrack 2.
•
• [2:1/L]/[2:2/R]: Mono-geluid van
het linker- of rechterkanaal van
audiotrack 2.
Weergave van een VIDEO CD
met PBC-functie
U kunt het PBC (Playback Control)-
menu gebruiken om van de
interactieve mogelijkheden van
VIDEO CD (VIDEO CD Versie 2.0 en
Super VCD) te genieten.
1 Druk op  om een VIDEO CD
met PBC-functies af te spelen.
Het PBC-menu verschijnt op het
TV-scherm.
2 Houd SHIFT ingedrukt en druk
op de cijfertoetsen om het
nummer van het af te spelen
onderdeel selecteren en druk
dan op .
3 Volg de aanwijzingen op het
menu voor de weergave.
Pagina: 125
30NL
Opmerking
PBC-weergave wordt geannuleerd
wanneer Herhaaldelijk afspelen wordt
geactiveerd.
Annuleren van PBC-weergave
1 Druk op  of  of houd
SHIFT ingedrukt en druk dan op
de cijfertoetsen om een track te
selecteren wanneer de weergave
is gestopt.
2 Druk op  of .
De weergave start vanaf het
geselecteerde track.
Terugkeren naar PBC-weergave
Druk tweemaal op  en dan op .
Multi-disc voortzetten van de
weergave
Dit systeem kan de punten voor het
voortzetten van de weergave voor
maximaal 6 discs vastleggen en de
weergave vanaf het betreffende
punt voortzetten wanneer u
dezelfde disc weer plaatst. Wanneer
u een punt voor het voortzetten
van de weergave van de 7de disc
vastlegt, wordt het punt van de
eerste disc gewist.
Voor het activeren van deze functie
stelt u [MULTI-DISC RESUME] in
[SYSTEEMINSTELLING] op [AAN]
(pagina 37).
Opmerking
Druk voor het starten van de weergave
vanaf het begin van de disc tweemaal op
 en druk dan op .
Afspeelmodus
gebruiken
Op volgorde afspelen
(Normaal afspelen)
Druk wanneer de weergave is
gestopt herhaaldelijk op PLAY
MODE.
 
Een disc afspelen
•
• [DISC]: afspelen van een disc.
•
• [MAP]*: speelt alle afspeelbare
bestanden in de opgegeven map
op de disc af.
* Kan niet worden geselecteerd voor
AUDIO CD.
 
Een USB-apparaat afspelen
•
• [ÉÉN USB-APPARAAT]: speelt het
USB-apparaat af.
•
• [MAP]: speelt alle afspeelbare
bestanden in de opgegeven map
op het USB-apparaat af.
Opmerking
•
• "FLDR" en "SHUF" gaan uit op
het display wanneer Normaal
afspelen is ingesteld op [DISC] of
[ÉÉN USB-APPARAAT].
•
• "FLDR" licht op het display op wanneer
Normaal afspelen op [MAP] is gesteld.
Pagina: 126
Afspelen
disc/USB
31NL
In willekeurige volgorde
afspelen (Afspelen in
willekeurige volgorde)
Druk wanneer de weergave is
gestopt herhaaldelijk op PLAY
MODE.
 
Een disc afspelen
•
• [DISC (SHUFFLE)]: alle
audiobestanden op de disc
herschikken.
•
• [MAP (SHUFFLE)]*: alle
audiobestanden in de opgegeven
map op de disc herschikken.
* Kan niet worden geselecteerd voor
AUDIO CD.
 
Een USB-apparaat afspelen
•
• [ÉÉN USB-APPARAAT (SHUFFLE)]:
alle audiobestanden op het USB-
apparaat herschikken.
•
• [MAP (SHUFFLE)]: alle
audiobestanden in de opgegeven
map op het USB-apparaat
herschikken.
Opmerking
•
• "SHUF" licht op het display
op wanneer Willekeurige
weergave op [DISC (SHUFFLE)] of
[ÉÉN USB-APPARAAT (SHUFFLE)] is
gesteld.
•
• "FLDR" en "SHUF" licht op het display
op wanneer Willekeurige weergave op
[MAP (SHUFFLE)] is gesteld.
•
• Afspelen in willekeurige volgorde is niet
mogelijk met videobestanden.
•
• Afspelen in willekeurige volgorde wordt
geannuleerd wanneer u:
—
— de disclade opent.
—
— Gesynchroniseerde overdracht
uitvoert.
—
— Mediamodus verandert.
•
• Afspelen in willekeurige volgorde wordt
mogelijk geannuleerd wanneer u een
map of track voor weergave selecteert.
Herhaaldelijk afspelen
(Herhaaldelijk afspelen)
Druk herhaaldelijk op REPEAT.
Afhankelijk van het soort disc of
bestand zijn bepaalde instellingen
mogelijk niet beschikbaar.
•
• [UIT]: geen herhaalde weergave.
•
• [ALLES]: herhalen van alle tracks of
bestanden met de geselecteerde
weergavefunctie.
•
• [DISC]: herhalen van alle contents
(alleen DVD VIDEO en VIDEO CD).
•
• [TITEL]: herhalen van de huidige
titel (alleen DVD VIDEO).
•
• [HOOFDSTUK]: herhalen van het
huidige hoofdstuk (alleen DVD
VIDEO).
•
• [MUZIEKSTUK]: herhalen van het
huidige track.
•
• [BESTAND]: herhalen van het
huidige videobestand.
Herhaaldelijk afspelen
annuleren
Druk herhaaldelijk op REPEAT om
[UIT] te selecteren.
Opmerking
•
• " " licht op het display op wanneer
Herhaaldelijk weergave op [ALLES] of
[DISC] is gesteld.
•
• " " licht op het display op wanneer
Herhaaldelijk afspelen op [TITEL],
[HOOFDSTUK], [MUZIEKSTUK] of
[BESTAND] is gesteld.
•
• Herhaaldelijk afspelen met VIDEO CD
tijdens PBC-weergave is niet mogelijk.
•
• Afhankelijk van de DVD VIDEO is
Herhaaldelijk afspelen niet mogelijk.
Pagina: 127
32NL
•
• Herhaaldelijk afspelen wordt
geannuleerd wanneer u:
—
— de disclade opent.
—
— schakel het systeem uit (alleen DVD
VIDEO en VIDEO CD).
—
— verander de functie (alleen DVD
VIDEO en VIDEO CD).
—
— Gesynchroniseerde overdracht
uitvoert.
—
— Mediamodus verandert.
Beperken van de
weergave van een disc
(Kinderslot)
U kunt de weergave van DVD-
VIDEO’s in overeenstemming met
vooraf bepaalde niveau’s beperken.
Bepaalde fragmenten worden
overgeslagen of door andere
fragmenten vervangen.
1 Houd SHIFT ingedrukt en druk
op SETUP zodra het afspelen is
gestopt.
2 Druk herhaaldelijk op / om
[SYSTEEMINSTELLING] te
selecteren en druk dan op .
3 Druk herhaaldelijk op / om
[KINDERBEVEILIGING] te
selecteren en druk dan op .
4 Houd SHIFT ingedrukt en druk
op de cijfertoetsen om uw
4-cijferige wachtwoord in te
voeren of opnieuw in te voeren,
druk vervolgens op .
5 Druk herhaaldelijk op / om
[STANDAARD] te selecteren en
druk dan op .
6 Druk herhaaldelijk op / om
een regio voor het niveau voor
de beperking te selecteren en
druk dan op .
De regio is nu geselecteerd.
Wanneer u [ANDERE] selecteert,
voer dan de regiocode voor het
door u gewenste gebied in
overeenstemming met de "Lijst
voor gebieden met
kinderslotcodes" (pagina 93)
door SHIFT ingedrukt te houden en
op de cijfertoetsen te drukken.
7 Druk herhaaldelijk op / om
[NIVEAU] te selecteren en druk
dan op .
8 Druk herhaaldelijk op / om
het gewenste niveau te
selecteren en druk dan op .
De beperking is strikter met een
lager niveau.
De ouderlijk toezichtfunctie
uitschakelen
Stel [NIVEAU] op [UIT] in stap 8.
Afspelen van disc waarvoor
ouderlijk toezicht is ingesteld
1 Plaats de disc en druk op .
Het display voor het invoeren van
het wachtwoord verschijnt op het
TV-scherm.
2 Houd SHIFT ingedrukt en druk op
de cijfertoetsen om uw
4-cijferige wachtwoord in te
voeren of opnieuw in te voeren,
druk vervolgens op .
Het systeem start de weergave.
Pagina: 128
Afspelen
disc/USB
33NL
Indien u het wachtwoord bent
vergeten
Verwijder de disc en herhaal
stappen 1 tot 3 van "Beperken van de
weergave van een disc (Kinderslot)"
(pagina 32).
Houd SHIFT ingedrukt en druk op de
cijfertoetsen om het wachtwoord
"199703" in te voeren, druk
vervolgens op .
Volg de aanwijzingen op het
scherm en voer een nieuw 4-cijferig
wachtwoord in. Plaats de disc weer
en druk op .
U moet uw nieuwe wachtwoord
nogmaals invoeren.
Lezen van informatie
van een disc en USB-
apparaat
Informatie op het TV-scherm
Houd tijdens weergave SHIFT
ingedrukt en druk herhaaldelijk
op DISPLAY.
 Weergave-informatie
Speelduur en resterende
speelduur
 Bitsnelheid
 Mediatype
 Weergavestatus
 Titel*1/track/bestandsnaam*2
 Album*1/mapnaam*2/
hoofdstuk/indexnummer
 Artiestennaam*1*2
Verschijnt bij weergave van een
audiobestand.
*1 Indien een audiobestand een ID3-tag
heeft, toont het systeem de naam van
een album/titel/artiest met gebruik
van de ID3-taginformatie. Het systeem
ondersteunt ID3 versie 1.0/1.1/2.2/2.3.
*2 Als de naam tekens bevat die niet
kunnen worden weergegeven, dan
zullen deze tekens als "_" worden
weergegeven.
Opmerking
•
• Afhankelijk van de spelende bron
—
— wordt bepaalde informatie mogelijk
niet getoond.
—
— worden bepaalde tekens niet
getoond.
•
• Afhankelijk van de weergavefunctie
is de informatie die wordt getoond
verschillend.
De informatie van het
audioformaat in DVD VIDEO’s en
videobestanden weergeven
Druk tijdens weergave herhaaldelijk
op AUDIO.
Informatie op het display
Druk herhaaldelijk op DISPLAY als
het systeem is ingeschakeld.
U kunt de informatie als volgt
weergeven:
—
—weergavetijd/resterende tijd van
track, titel, hoofdstuk
—
—scènenummer
—
—bestandsnaam, mapnaam
—
—informatie over de titel, artiest en
album
Pagina: 129
34NL
Opmerking
•
• De naam van de disc of track wordt
afhankelijk van de tekens mogelijk niet
getoond.
•
• De weergavetijd van audiobestanden
en videobestanden wordt mogelijk niet
juist getoond.
•
• De verstreken speeltijd voor een
audiobestand dat gecodeerd is met een
VBR (variabele bitsnelheid), wordt niet
correct weergegeven.
Gebruik van het Setup-
menu
U kunt diverse instellingen voor het
beeld en geluid maken.
De getoonde onderdelen verschillen
afhankelijk van het land of de regio.
Opmerking
De op de disc opgeslagen weergave-
instellingen hebben voorrang over
de instellingen van het Setup-menu.
Bepaalde instellingen van het Setup-
menu worden derhalve soms niet
uitgevoerd.
1 Houd SHIFT ingedrukt en druk
op SETUP wanneer het afspelen
in DVD/CD- of USB-functie is
gestopt.
Het Setup-menu verschijnt op het
TV-scherm.
2 Druk herhaaldelijk op / om
[TAALKEUZE], [VIDEO-
INSTELLING], [AUDIO
INSTELLING],
[SYSTEEMINSTELLING] of
[HDMI-INSTELLING] te
selecteren, en druk dan op .
3 Druk herhaaldelijk op / om
het gewenste onderdeel te
selecteren en druk dan op .
4 Druk herhaaldelijk op / om
de gewenste instelling te
selecteren en druk dan op .
De instelling wordt gemaakt en het
instellen is voltooid.
Het menu sluiten
Houd SHIFT ingedrukt en druk op
SETUP.
Instellen van de taal
– [TAALKEUZE]
[SCHERMDISPL.]
Stelt de taal van de weergave op het
scherm in.
[MENU]
Stelt de taal voor het DVD-menu in.
[GELUID]
Verander de taal voor het geluid.
Met [ORIGINEEL] geselecteerd,
wordt de taal die als voorkeur op de
disc is vastgelegd gebruikt.
[ONDERTITELING]
Verander de taal voor de ondertitels
die zijn opgenomen in de DVD
VIDEO.
Met [ALS GELUID] geselecteerd,
verandert de taal in
overeenstemming met de taal die u
voor het geluid heeft gekozen.
Opmerking
Indien u [ANDERE] in [MENU], [GELUID]
en [ONDERTITELING] selecteert, moet
u een taalcode uit "Taalcodelijst"
(pagina 92) met de cijfertoetsen
invoeren.
Pagina: 130
Afspelen
disc/USB
35NL
Instellen van het TV-
scherm –
[VIDEO-INSTELLING]
[TV TYPE]
[16:9]: Selecteer dit indien
u een breedbeeld-TV of TV
met breedbeeldfunctie heeft
aangesloten.
[4:3 LETTER BOX]: Selecteert
dit wanneer u een 4:3 TV-
scherm aansluit dat niet over
een breedbeeldfunctie beschikt.
Met deze instelling wordt een
breedbeeld met zwarte balken aan
de boven- en onderkant getoond.
[4:3 PAN&SCAN]: Selecteert dit
wanneer u een 4:3 TV-scherm
aansluit dat niet over een
breedbeeldfunctie beschikt. Met
deze instelling wordt het beeld met
de gehele hoogte maar afgesneden
zijkanten op het hele scherm
getoond.
[4:3 VERHOUDING]
[VOLLEDIG]: Selecteer dit indien
u een TV met breedbeeldfunctie
heeft aangesloten. Toont een
4:3 schermbeeld met een
beeldverhouding van 16:9, ook al is
het een breedbeeld-TV.
[NORMAAL]: Verandert de
beeldgrootte om de schermgrootte
aan de beeldverhouding van het
originele beeld aan te passen. Deze
instelling toont zwarte banden aan
de linker- en rechterkant als u een
4:3 schermbeeld weergeeft.
[KLEURSYSTEEM(VIDEO CD)]
(Uitgezonderd modellen uit Latijns-
Amerika, Europa en Rusland)
Stelt het kleursysteem (PAL of NTSC)
in.
[AUTO]: Het videosignaal
wordt in overeenstemming met
het kleursysteem van de disc
uitgestuurd. Selecteer dit indien uw
TV het DUAL-systeem gebruikt.
[PAL]: Verandert het videosignaal
van een NTSC-disc en voert het uit in
PAL-systeem.
[NTSC]: Verandert het videosignaal
van een PAL-disc en voert het uit in
NTSC-systeem.
Voor meer informatie, zie
"Veranderen van het kleursysteem"
(pagina 24).
Pagina: 131
36NL
[ZWARTNIVEAU]
(Alleen model Latijns-Amerika)
Selecteer het zwartniveau (setup-
niveau) voor de videosignalen
die via de VIDEO OUT-aansluiting
worden uitgestuurd.
[AAN]: Het zwartniveau van het
uitgangssignaal wordt op het
standaardniveau gesteld.
[UIT]: Het standaard zwartniveau
wordt verlaagd. Gebruik dit wanneer
het beeld te wittig is.
[PAUZESTAND]
[AUTO]: Het beeld, met inbegrip
van onderwerpen die dynamisch
bewegen, wordt zonder trillingen
uitgestuurd. Selecteer normaliter
deze instelling.
[BEELD]: Het beeld, met inbegrip
van onderwerpen die niet
dynamisch bewegen, wordt met een
hoge resolutie uitgestuurd.
Instellen van de audio-
opties –
[AUDIO INSTELLING]
[AUDIO DRC]
(Compressie dynamisch bereik)
Handig voor het bekijken van films’s
nachts met een laag volume.
[UIT]: Uit.
[STANDAARD]: Het dynamische
bereik is gecomprimeerd zoals
bedoeld door de opnametechnicus.
[MUZIEKSTUKKEUZE]
Het geluidsspoor dat het hoogste
aantal kanalen bevat krijgt voorrang
bij weergave van een DVD VIDEO
waarop meerdere audioformaten
(PCM, MPEG audio of Dolby Digital)
zijn opgenomen.
[UIT]: Geen prioriteit gegeven.
[AUTO]: Prioriteit gegeven.
[A/V SYNC]
(Alleen videobestanden)
[UIT]: Past zich niet aan.
[AAN]: Past de vertraging tussen
beeld en geluid aan wanneer het
geluid niet synchroniseert met het
weergegeven beeld.
[DOWN MIX]
Selecteren van het audio-
uitgangssignaal voor weergave van
multi-kanaal audio.
[NORMAAL]: Weergave van multi-
kanaal audio met een 2-kanaal
stereosignaal.
[DOLBY SURROUND]: Weergave
van multi-kanaal audio met een
2-kanaal surroundsignaal.
Opmerking
Deze functie werkt alleen voor de HDMI
OUT (TV) ARC-aansluiting.
Instellen van het systeem
– [SYSTEEMINSTELLING]
[SCHERMBEVEILIGING]
De screensaver helpt voorkomen
dat uw schermtoestel beschadigd
raakt (spookbeelden). Druk op 
+/– om de screensaver af te sluiten.
Pagina: 132
Afspelen
disc/USB
37NL
[AAN]: Het screensaverbeeld
verschijnt als u het systeem
gedurende ongeveer 15 minuten
niet gebruikt.
[UIT]: Uitschakelen van de functie.
Het screensaverbeeld verschijnt
niet.
[ACHTERGROND]
Selecteren van de achtergrondkleur
of het beeld dat op het TV-scherm
wordt getoond.
[HOESBEELD]: De hoesafbeelding
(stilbeeld) van de disc wordt als
achtergrond gebruikt.
[GRAFISCH]: Een in het systeem
vastgelegd beeld wordt als
achtergrond gebruikt.
[BLAUW]: De achtergrondkleur is
blauw.
[ZWART]: De achtergrondkleur is
zwart.
[KINDERBEVEILIGING]
Instellen van weergavebeperkingen.
Voor meer informatie, zie "Beperken
van de weergave van een disc
(Kinderslot)" (pagina 32).
[MULTI-DISC RESUME]
[AAN]: In het geheugen vastleggen
van het punt voor het voortzetten
van de weergave voor maximaal 6
discs.
[UIT]: Het afspelen start alleen bij
het te hervatten afspeelpunt voor de
huidige disc in het systeem.
[HERSTELLEN]
Zet de setupmenu-instellingen
terug naar de standaardinstellingen.
Voor meer informatie, zie "De
setupmenu-instellingen naar de
standaardinstellingen terugzetten"
(pagina 85).
Instellen van de HDMI-
opties –
[HDMI-INSTELLING]
[HDMI-RESOLUTIE]
Selecteert de TV-uitgangsresolutie
wanneer de TV is aangesloten via
een HDMI-kabel.
[AUTO(1920×1080p)]:
Voert videosignalen uit in
overeenstemming met de resolutie
van de TV.
[1920×1080i]/[1280×720p]/
[720×480p]*1/[720×480/576p]*2:
Voert videosignalen uit in
overeenstemming met de
geselecteerde resolutie-instelling.
*1 Alleen voor modellen uit Latijns-
Amerika.
*2 Voor overige modellen.
[YCBCR/RGB(HDMI)]
[YCBCR]: Weergave van YCBCR-
videosignalen.
[RGB]: Weergave van RGB-
videosignalen.
[GELUID(HDMI)]
[AUTO]: Voert audiosignalen in
origineel formaat uit via HDMI OUT
(TV) ARC-aansluiting.
[PCM]: 2-kanaals lineaire PCM-
signalen uitgevoerd via HDMI OUT
(ARC)-aansluiting.
[CONTROLE VOOR HDMI]
[AAN]: De functie Controle voor
HDMI is ingeschakeld. U kunt het
systeem en de tv tussen onderling
verbonden met een HDMI-kabel.
[UIT]: Uit.
Pagina: 133
38NL
[AUDIO RETURN CHANNEL]
Stel deze functie in wanneer
het systeem is aangesloten op
een HDMI IN-aansluiting van
de TV die compatibel is met
het Audio-retourkanaal. Deze
functie is beschikbaar wanneer u
[CONTROLE VOOR HDMI] op [AAN]
stelt.
[AAN]: Via de luidsprekers van
het systeem kunt u naar TV-geluid
luisteren.
[UIT]: Uit.
[STAND-BY GEKOPPELD AAN TV]
Deze functie is beschikbaar wanneer
u [CONTROLE VOOR HDMI] op [AAN]
stelt.
[AUTO]: Wanneer u de TV
uitschakelt, schakelt het systeem
automatisch uit in de volgende
omstandigheden:
—
—tijdens het afspelen van video in
DVD/CD- of USB-functie
—
—wanneer het afspelen van audio
wordt gestopt in DVD/CD- of USB-
functie
—
—wanneer de TV-functie is
geselecteerd
[AAN]: Het systeem wordt,
ongeacht de functie, automatisch
uitgeschakeld wanneer u de
televisie uitschakelt.
[UIT]: Het systeem wordt niet
uitgeschakeld wanneer u de
televisie uitschakelt.
USB-overdracht
Alvorens u het USB-
apparaat gebruikt
Zie "Websites voor compatibele
apparaten" (pagina 12) voor
compatibele USB-apparaten.
(U kunt uw iPhone/iPod alleen
gebruiken met dit systeem via de
BLUETOOTH-verbinding.)
Overdragen van muziek
U kunt muziek van een disc (alleen
AUDIO CD of MP3 disc) naar een
USB-apparaat overbrengen dat is
aangesloten op de (USB)-poort.
Het audioformaat of de bestanden
overgebracht door dit systeem is
MP3.
Opmerking
•
• Verwijder het USB-apparaat niet tijdens
de overdracht of wishandelingen. Als
u het apparaat toch verwijdert kan de
data op het USB-apparaat of het USB-
apparaat zelf beschadigen.
•
• MP3-bestanden worden met dezelfde
bitsnelheid overgedragen als de
originele bestanden.
•
• Voor het versturen van de AUDIO
CD, kunt u de bitwaarde alvorens te
versturen selecteren.
•
• De USB-overdracht en het wissen
kunnen niet worden uitgevoerd
wanneer de disclade is geopend.
Opmerking over de auteursrechtelijk
beschermende content
De overgedragen muziek is beperkt
tot alleen privégebruik. Gebruik van
de muziek buiten deze grens, vereist
toestemming van de auteursrechtelijke
eigenaren.
Pagina: 134
USB-overdracht
39NL
Selecteren van de bitwaarde
U kunt een hogere bitsnelheid
selecteren om de kwaliteit van
de muziek bij de overdracht te
verbeteren.
1 Druk op OPTIONS.
2 Druk herhaaldelijk op / om
"BIT RATE" te selecteren en druk
dan op .
3 Druk herhaaldelijk op / om de
gewenste bitwaarde te
selecteren en druk dan op .
•
• "128 KBPS": gecodeerde
MP3-bestanden hebben een
kleiner bestandsformaat en een
lagere audiokwaliteit.
•
• "256 KBPS": gecodeerde
MP3-bestanden hebben een
groter bestandsformaat, maar
een hogere audiokwaliteit.
Druk op OPTIONS om het optiemenu
te sluiten.
Muziek overbrengen vanaf een
disc
U kunt als volgt muziek overdragen
naar een USB-apparaat dat met de
(USB)-poort is verbonden:
•
• Gesynchroniseerde overdracht:
Verplaats alle tracks of MP3-
bestanden van een disc naar USB.
•
• REC1-overdracht: Overdragen van
een enkel track of MP3-bestand
tijdens weergave.
1 Sluit een overdraagbaar
USB-apparaat aan op de
(USB)-poort op de eenheid.
Opmerking
U kunt een USB-adapter (niet
bijgeleverd) gebruiken om het USB-
apparaat op het apparaat aan te
sluiten, als het USB-apparaat niet in de
(USB)-poort gestoken kan worden.
2 Druk herhaaldelijk op
FUNCTION om "DVD/CD" te
selecteren en laad dan een disc.
3 Maak de geluidsbron gereed.
Gesynchroniseerde overdracht:
Indien het systeem de weergave
automatisch start, moet u tweemaal
op  drukken om de weergave te
stoppen.
Druk herhaaldelijk op PLAY MODE,
als het afspelen is gestopt, om de
gewenste afspeelmodus te
selecteren.
Opmerking
Als u start met overdracht in
Willekeurig afspelen of Herhaaldelijk
afspelen, dan verandert de
geselecteerde afspeelmodus
automatisch in Normaal afspelen.
REC1-overdracht:
Selecteer de track of het MP3-
bestand dat u wilt overdragen en
start het afspelen.
4 Druk op REC TO USB.
"PUSH ENTER" wordt op het display
weergegeven.
5 Druk op .
De overdracht start, vervolgens
verschijnt "DO NOT REMOVE" op het
display. Verwijder het USB-apparaat
pas nadat de overdracht is voltooid.
Wanneer de overdracht is voltooid,
gaat het systeem als volgt te werk:
Gesynchroniseerde overdracht:
De disc stopt automatisch.
Pagina: 135
40NL
REC1-overdracht:
De disc gaat door om de volgende
track of bestand af te spelen.
De overdracht stoppen
Druk op .
Opmerkingen over de overdracht
•
• U kan geen MP3-bestanden op een UDF
(Universal Disk Format) geformatteerde
disc overbrengen naar het USB-
apparaat.
•
• Tijdens de overdracht wordt er geen
geluid uitgestuurd.
•
• Informatie CD-TEXT wordt niet
overgebracht naar de gemaakte MP3-
bestanden.
•
• De overdracht stopt automatisch als:
—
— het USB-apparaat geen geheugen
meer heeft tijdens de overdracht.
—
— het aantal audiobestanden en
mappen op het USB-apparaat
bereikt de grens dat het systeem kan
herkennen.
•
• Als u een map of bestand probeert
over te brengen die al onder dezelfde
naam aanwezig is op het USB-apparaat,
wordt er een volgnummer aan de naam
toegevoegd zonder de originele map of
bestand te overschrijven.
•
• Tijdens de overdracht kunt u de
volgende handelingen niet uitvoeren:
—
— De disc uitwerpen.
—
— Een track of bestand selecteren.
—
— Het afspelen onderbreken of een
punt op de track of het bestand
zoeken.
—
— Verander de functie.
•
• Als u muziek naar een WALKMAN®
overbrengt met de optie "Media
Manager for WALKMAN", zorg er dan
voor dat dit in MP3-formaat plaatsvindt.
•
• Bij het aansluiten van een WALKMAN®
op het systeem, dient u ervoor
te zorgen dat het aansluiten pas
plaatsvindt nadat het display "Creating
Library" of "Creating Database" op de
WALKMAN® verdwenen is.
Regels voor het maken van een
map en bestand
Maximale aantal MP3-
bestanden dat kan worden
gemaakt
•
• 298 mappen
•
• 650 bestanden in een map
•
• 650 bestanden in map REC1-CD of
REC1-MP3.
Deze aantallen verschillen mogelijk
afhankelijk van de bestanden en
configuratie van mappen.
Bij de overdracht op een USB-
apparaat, wordt een "MUSIC"-map
rechtstreeks onder de "ROOT"
aangemaakt. In deze "MUSIC"-map
worden mappen en bestanden
aangemaakt overeenkomstig de
overdrachtsmethode en bron:
Gesynchroniseerde overdracht
 
Wanneer alle tracks van een
AUDIO CD worden overgezet
Naam map: "CDDA0001"*
Bestandsnaam: "TRACK001"*
 
Wanneer MP3-bestanden van
een disc worden overgezet
Naam map: Hetzelfde als de bron
Bestandsnaam: Hetzelfde als de
bron
REC1-overdracht
 
Wanneer een track van een
AUDIO CD wordt overgezet
Naam map: "REC1-CD"
Bestandsnaam: "TRACK001"*
Pagina: 136
USB-overdracht
41NL
 
Wanneer MP3-bestand van een
disc wordt overgezet
Naam map: "REC1-MP3"
Bestandsnaam: Hetzelfde als de
bron
* Daarna worden opeenvolgend map- en
bestandsnummers toegewezen.
Audiobestanden of mappen
van het USB-apparaat
verwijderen
1 Druk herhaaldelijk op
FUNCTION om "USB" te
selecteren.
2 Druk herhaaldelijk op MEDIA
MODE om de optie [MUZIEK] te
selecteren.
3 Druk wanneer de weergave is
gestopt op OPTIONS.
4 Druk herhaaldelijk op / om
"ERASE" te selecteren en druk
dan op .
De maplijst wordt op het TV-scherm
weergegeven.
5 Druk herhaaldelijk op / om
een map te selecteren en druk
dan op .
De bestandlijst wordt op het
TV-scherm weergegeven.
6 Druk herhaaldelijk op / om
het te wissen audiobestand te
selecteren en druk dan op .
Als u alle audiobestanden in de
map wilt wissen, selecteer dan
[ALLE MUZIEKSTUKKEN] in de lijst.
"FOLDER ERASE" of "TRACK ERASE"
en "PUSH ENTER" verschijnen op het
display.
Druk op  om wissen van
bewerkingen te annuleren.
7 Druk op .
"COMPLETE" wordt op het display
weergegeven.
Druk op OPTIONS om het
optiemenu te sluiten.
Opmerking
•
• U kunt alleen het ondersteunde
audiobestand, MP4-bestandsformaat
en 3GP-bestandsformaat wissen.
•
• U kunt geen audiobestanden of
mappen wissen wanneer Willekeurig
afspelen is geselecteerd. Kies Normaal
afspelen alvorens te wissen.
•
• Wissen is niet mogelijk wanneer de
disclade open is.
Pagina: 137
42NL
Tuner
Naar de radio luisteren
1 Druk herhaaldelijk op
FUNCTION om "TUNER FM" te
selecteren.
2 Stem af op een station.
Voor automatisch scannen:
Houd TUNING +/– ingedrukt totdat
de frequentie begint te veranderen
op het display.
Het scannen stopt automatisch als
op een zender is afgestemd. "ST"
(alleen voor FM-
stereoprogramma’s) licht op het
display op.
Druk op  indien het scannen niet
automatisch stopt. Voer daarna
handmatig afstemming uit (zie
hieronder).
Handmatige afstemming:
Druk herhaaldelijk op TUNING+/–
om op de gewenste zender af te
stemmen.
Opmerking
Als u op een FM-zender afstemt die
RDS-diensten aanbiedt, wordt er extra
informatie verstrekt door uitzendingen
zoals de servicenaam of de naam van
de zender. U kunt de RDS-informatie
controleren door herhaaldelijk op
DISPLAY te drukken.
Tip
Om de statische ruis te verminderen bij
een zwakke FM-stereozender, drukt u
herhaaldelijk op FM MODE totdat "ST"
op het display dooft. Het stereo-effect
gaat verloren maar de ontvangst wordt
verbeterd.
Radiozenders instellen
U kunt maximaal 20 FM-zenders als
uw favoriete zenders instellen.
1 Afstem af op de gewenste
zender.
2 Druk op DVD/TUNER MENU.
3 Druk herhaaldelijk op / om
het gewenste voorkeurnummer
te selecteren en druk dan op .
"COMPLETE" verschijnt op display
en de zender is opgeslagen.
Indien reeds een andere zender aan
het geselecteerde voorkeurnummer
is toegewezen, wordt die zender
door de nieuwe vervangen.
Naar de voorkeurzender
luisteren
Druk herhaaldelijk op PRESET+/– om
het gewenste voorkeurnummer te
selecteren.
Of houd SHIFT ingedrukt en druk op
de cijfertoetsen en druk vervolgens
op .
Pagina: 138
Tuner
/
BLUETOOTH-verbinding
43NL
BLUETOOTH-verbinding
Meer over de draadloze
BLUETOOTH-
technologie
De draadloze BLUETOOTH-
technologie is een draadloze
korteafstandstechnologie die
draadloze datacommunicatie
mogelijk maakt tussen digitale
apparaten.
Ondersteunde BLUETOOTH-
versie, -profielen en -codecs
Voor meer informatie, zie
"BLUETOOTH-gedeelte"
(pagina 90).
Compatibele BLUETOOTH-
apparaten
Voor meer informatie, zie "Websites
voor compatibele apparaten"
(pagina 12).
De BLUETOOTH-indicator
De BLUETOOTH-indicator op het
apparaat licht blauw op of knippert
om de BLUETOOTH-status weer te
geven.
Systeemstatus Indicatorstatus
BLUETOOTH-
stand-by
Knippert
langzaam
BLUETOOTH
koppelen
Knippert snel
BLUETOOTH-
verbinding is
gemaakt
Licht op
Dit systeem met een
BLUETOOTH-apparaat
koppelen
Koppelen is een handeling waarbij
BLUETOOTH-apparaten vooraf
bij elkaar geregistreerd worden.
Zodra een koppelingshandeling
is uitgevoerd, hoeft deze niet
nogmaals te worden uitgevoerd.
Als uw apparaat een NFC-
compatibel BLUETOOTH-
apparaat betreft, hoeft u de
koppelingsprocedure niet
handmatig uit te voeren. (Zie "One-
touch BLUETOOTH-verbinding met
NFC" (pagina 46).)
1 Plaats het BLUETOOTH-apparaat
binnen een afstand van 1 meter
van het apparaat.
2 Raak herhaaldelijk FUNCTION
aan op het apparaat om
"BLUETOOTH" te selecteren.
Tip
•
• Wanneer op het systeem geen
koppelingsinformatie beschikbaar
is (bijvoorbeeld wanneer u de
BLUETOOTH-functie voor het eerst
gebruikt na aankoop), knippert
"PAIRING" op het display en gaat het
systeem naar de koppelingsmodus.
Ga verder naar stap 4.
•
• Als het systeem op een BLUETOOTH-
apparaat is aangesloten, dient u
BLUETOOTH aan te raken om de
verbinding met het BLUETOOTH-
apparaat te verbreken.
3 Houd PAIRING op het
apparaat 2 seconden of langer
aangeraakt.
"PAIRING" knippert op het display.
Pagina: 139
44NL
4 Schakel de BLUETOOH-functie
op het BLUETOOTH-apparaat in
en voer de
koppelingsprocedure uit.
Zie voor details de
Gebruiksaanwijzing van uw
BLUETOOTH-apparaat.
5 Selecteer de naam van het
systeem (bijvoorbeeld
"MHC-V81D") op het display
van het BLUETOOTH-apparaat.
Voer deze stap binnen 5 minuten
uit, daar het koppelen anders wordt
geannuleerd. Herhaal in dat geval
de procedure vanaf stap 3.
Opmerking
Als een wachtwoord vereist is op
het BLUETOOTH-apparaat, voer dan
"0000". "Wachtwoord" kan afhankelijk
van het apparaat ook "Passcode",
"PIN-code", "PIN-nummer" of
"Password" worden genoemd.
6 Maak een verbinding met het
BLUETOOTH-apparaat.
Als de koppelingsprocedure
voltooid is en de BLUETOOTH-
verbinding tot stand is gekomen,
wordt de naam van het
BLUETOOTH-apparaat op het
display weergegeven.
Afhankelijk van het BLUETOOTH-
apparaat kan de verbinding
automatisch starten nadat de
koppelingsprocedure is voltooid.
U kunt het adres van het
BLUETOOTH-apparaat ook
controleren door herhaaldelijk op
DISPLAY te drukken.
Opmerking
•
• U kunt maximaal 8 BLUETOOTH-
apparaten koppelen. Als het 9e
BLUETOOTH-apparaat is gekoppeld,
wordt het oudste gekoppelde apparaat
verwijderd.
•
• Herhaal stap 1 tot 6 als u een koppeling
wilt maken met een ander BLUETOOTH-
apparaat.
De koppelingsprocedure
annuleren
Houd PAIRING op het apparaat
langer dan 2 seconden ingedrukt
totdat "BT AUDIO" op het display
wordt weergegeven.
Koppelingsinformatie wissen
U kunt ook alle koppelingsinformatie
wissen door het systeem te resetten.
Zie "Het systeem resetten" (pagina
84).
Opmerking
Na het resetten van het systeem kunt u
mogelijk geen verbinding maken met
uw iPhone/iPod touch. Verwijder in dat
geval de koppelingsinformatie van het
systeem op uw iPhone/iPod touch en
voer vervolgens de koppelingsbewerking
opnieuw uit.
Luisteren naar muziek
op een BLUETOOTH-
apparaat
U kunt op het BLUETOOTH-apparaat
naar muziek luisteren en met behulp
van de toetsen op het apparaat of
de afstandsbediening het afspelen
regelen.
Controleer de volgende zaken
voordat u muziek gaat afspelen:
—
—De BLUETOOTH-functie van
het BLUETOOTH-apparaat is
geactiveerd.
—
—Het koppelen is voltooid
(pagina 43).
Pagina: 140
BLUETOOTH-verbinding
45NL
Nadat het systeem en het
BLUETOOTH-apparaat eenmaal zijn
verbonden, kunt u de weergave
regelen met , , , / en
/.
1 Raak BLUETOOTH op het
apparaat aan om de
BLUETOOTH-functie te
selecteren.
"BLUETOOTH" wordt op het display
weergegeven.
2 Maak een verbinding met het
BLUETOOTH-apparaat.
Raak BLUETOOTH aan op het
apparaat om het laatst aangesloten
BLUETOOTH-apparaat te verbinden.
Breng een BLUETOOTH-verbinding
van het BLUETOOTH-apparaat tot
stand als het apparaat niet
verbonden is.
Zodra de verbinding tot stand is
gekomen, wordt de naam van het
BLUETOOTH-apparaat op het
display weergegeven.
3 Raak  aan om het afspelen te
starten.
Afhankelijk van het BLUETOOTH-
apparaat,
—
—het kan zijn dat u  twee keer
moet aanraken.
—
—het kan zijn dat u het afspelen van
een audiobron op het
BLUETOOTH-apparaat moet
starten.
4 Stel het volume.
Stel het volume van het
BLUETOOTH-apparaat eerst in. Als
het volume dan nog te laag is,
verhoog het dan met het systeem.
Opmerking
Als het systeem niet is aangesloten op
een BLUETOOTH-apparaat, dan maakt het
systeem automatisch verbinding met het
laatst aangesloten BLUETOOTH-apparaat
wanneer u BLUETOOTH of  aanraakt op
het apparaat.
Gebruik van de
Gebarenbesturing tijdens het
afspelen
Zie “De Gebarenbesturing gebruiken
tijdens het afspelen” (pagina 51).
De BLUETOOTH-verbinding
beëindigen
Raak BLUETOOTH aan op het
apparaat. "BT AUDIO" wordt op het
display weergegeven.
Afhankelijk van het BLUETOOTH-
apparaat wordt de BLUETOOTH-
verbinding mogelijk automatisch
beëindigd als u met afspelen stopt.
Dit systeem met
meerdere BLUETOOTH-
apparaten verbinden
(Meervoudige
apparatenverbinding)
Met een A2DP/AVRCP-verbinding
kunt u met maximaal drie
BLUETOOTH-apparaten tegelijkertijd
verbinding maken.
Voordat u het volgende
BLUETOOTH-apparaat koppelt,
vergeet niet te controleren of
de BLUETOOTH-functie op het
systeem is ingeschakeld en het
eerste BLUETOOTH-apparaat is
aangesloten op het systeem.
Pagina: 141
46NL
Koppelen met het tweede of
derde apparaat
Herhaal stap 1 tot 6 van "Dit systeem
met een BLUETOOTH-apparaat
koppelen" (pagina 43).
Van afspeelbron veranderen
Start het afspelen op een ander
verbonden BLUETOOTH-apparaat
terwijl het huidige apparaat
muziek afspeelt. Het systeem zal
via het laatste apparaat het geluid
uitvoeren.
Opmerking
•
• Bewerkingen kunnen verschillen
afhankelijk van het BLUETOOTH-
apparaat. Een BLUETOOTH-apparaat
kan afhankelijk van de combinatie
van de apparaten mogelijk geen
verbinding maken. Zie voor details de
Gebruiksaanwijzing van het apparaat.
•
• Als u verbinding met het vierde
BLUETOOTH-apparaat probeert te
maken, wordt de verbinding met het
oudste afspeelapparaat verbroken.
•
• Afhankelijk van het BLUETOOTH-
apparaat kunt u mogelijk niet
gelijktijdig verbinding maken met drie
BLUETOOTH-verbindingen.
•
• U kunt de meervoudige
apparatenverbinding niet tot stand
brengen wanneer de Draadloze
Feestgroep-functie, Luidspreker
Toevoegen-functie of handsfree
oproepfunctie wordt gebruikt.
De verbinding van een
BLUETOOTH-apparaat met de
meervoudige
apparatenverbinding verbreken
U kunt de BLUETOOTH-verbinding
verbreken van het BLUETOOTH-
apparaat dat u wilt ontkoppelen.
De verbinding van alle
BLUETOOTH-apparaten van de
meervoudige
apparatenverbinding verbreken
Raak BLUETOOTH aan op het
apparaat.
One-touch BLUETOOTH-
verbinding met NFC
NFC (Near Field Communication)
is een technologie die draadloze
communicatie in een klein bereik
mogelijk maakt tussen diverse
apparaten, zoals smartphones en
IC-tags.
Wanneer u het systeem aanraakt
met een NFC-compatibel
BLUETOOTH-apparaat, zal het
systeem automatisch:
—
—inschakelen in de BLUETOOTH-
functie.
—
—voltooit het koppelen en de
BLUETOOTH-verbinding.
Compatibele BLUETOOTH-
apparaten
BLUETOOTH-apparaten met
ingebouwde NFC-functie (OS:
AndroidTM 2.3.3 of later, exclusief
Android 3.x)
Opmerking
•
• Het systeem kan slechts één NFC-
compatibel BLUETOOTH-apparaat
tegelijkertijd herkennen en verbinden.
Als u probeert een ander NFC-
compatibel BLUETOOTH-apparaat
met het systeem te verbinden, wordt
de verbinding met het huidige NFC-
compatibele BLUETOOTH-apparaat
verbroken.
Pagina: 142
BLUETOOTH-verbinding
47NL
•
• Afhankelijk van uw NFC-compatibele
BLUETOOTH-apparaat dient u mogelijk
van tevoren de NFC-functie in te
schakelen.
Zie voor details de Gebruiksaanwijzing
van het BLUETOOTH-apparaat.
1 Raak het BLUETOOTH-apparaat
aan op de N-Mark op het
apparaat totdat het
BLUETOOTH-apparaat op het
systeem reageert.
Voltooi de verbinding door de
instructies te volgen die op het
BLUETOOTH-apparaat worden
weergegeven.
Zodra de BLUETOOTH-verbinding
tot stand is gekomen, wordt de
naam van het BLUETOOTH-apparaat
op het display weergegeven.
2 Start het afspelen van een
audiobron op het BLUETOOTH-
apparaat.
Zie voor details de
Gebruiksaanwijzing van uw
BLUETOOTH-apparaat.
Tip
Als het koppelen en de BLUETOOTH-
verbinding mislukt, voer dan de volgende
handelingen uit.
—
— Verwijder de houder of hoes van
het BLUETOOTH-apparaat als u
gebruik maakt van een in de handel
verkrijgbare bescherming.
—
— Raak het BLUETOOTH-apparaat
nogmaals op de N-Mark op het
apparaat aan.
De BLUETOOTH-verbinding
beëindigen
Raak het BLUETOOTH-apparaat
nogmaals op de N-Mark op het
apparaat aan.
Instellen van de
BLUETOOTH-
audiocoderingen
U kunt AAC-, LDAC- of SBC-codec-
ontvangst van het BLUETOOTH-
apparaat inschakelen. AAC/LDAC
kan alleen worden geselecteerd
wanneer het BLUETOOTH-apparaat
AAC/LDAC ondersteunt.
1 Druk op OPTIONS.
2 Druk herhaaldelijk op / om
"BT CODEC" te selecteren en
druk dan op .
3 Druk herhaaldelijk op / om
de instelling te selecteren en
druk dan op .
•
• "AUTO": Schakel ontvangst in
AAC- of LDAC-codec-formaat in.
•
• "SBC": Ontvangen in SBC-
codecformaat.
Druk op OPTIONS om het
optiemenu te sluiten.
Opmerking
•
• U kunt genieten van hoge
geluidskwaliteit als AAC of LDAC wordt
geselecteerd. Selecteer "SBC" als u
niet naar AAC- of LDAC-geluid van uw
apparaat kunt luisteren of het geluid
wordt onderbroken.
Pagina: 143
48NL
•
• Als u deze instelling verandert terwijl
het systeem is aangesloten op een
BLUETOOTH-apparaat, wordt de
verbinding met het BLUETOOTH-
apparaat verbroken. Voor een
verbinding met het BLUETOOTH-
apparaat moet u de BLUETOOTH-
verbinding opnieuw maken.
Tip
LDAC is een audiocoderingstechnologie
die door Sony is ontwikkeld en waarmee
de overdracht van High-Resolution
(Hi-Res) audio-inhoud kan worden
verzonden, zelfs via een BLUETOOTH-
verbinding. In tegenstelling tot
andere BLUETOOTH-compatibele
codeertechnologieën zoals SBC, werkt
het zonder down-conversie van de Hi-Res
Audio-inhoud*1, en kunnen ongeveer
drie keer meer gegevens*2 dan door
andere technologieën worden verzonden
via een BLUETOOTH draadloos netwerk
met ongekende geluidskwaliteit, door
middel van efficiënte codering en
geoptimaliseerde pakketvorming.
*1 Exclusief inhoud van DSD-formaat.
*2 In vergelijking met SBC (Subband
Coding) wanneer de bitsnelheid van
990 kbps (96/48 kHz) of 909 kbps
(88,2/44,1 kHz) is geselecteerd.
De BLUETOOTH-stand-
bystand instellen
Met de BLUETOOTH-stand-bystand
kan het systeem automatisch
inschakelen als u een BLUETOOTH-
verbinding met een BLUETOOTH-
apparaat tot stand brengt.
1 Druk op OPTIONS.
2 Druk herhaaldelijk op / om
"BT STBY" te selecteren en druk
dan op .
3 Druk herhaaldelijk op / om
de instelling te selecteren en
druk dan op .
•
• "ON": Het systeem schakelt
automatisch in, zelfs wanneer het
systeem in stand-bymodus is.
•
• "OFF": Uitschakelen van deze
functie.
Druk op OPTIONS om het
optiemenu te sluiten.
Het BLUETOOTH-signaal
in- of uitschakelen
U kunt in alle functies van een
gekoppeld BLUETOOTH-apparaat
verbinding maken met het systeem
wanneer het BLUETOOTH-signaal
van het systeem is ingesteld op
Aan. Het BLUETOOTH-signaal wordt
standaard ingeschakeld.
Houd + en MEGA BASS op het
apparaat gedurende ongeveer
3 seconden aangeraakt.
"BT ON" of "BT OFF" wordt op het
display weergegeven.
Opmerking
•
• U kunt de volgende
bedieningshandelingen niet uitvoeren
wanneer het BLUETOOTH-signaal is
ingesteld op Uit:
—
— Met BLUETOOTH-apparaten
koppelen en/of verbinden
—
— Gebruik "Sony | Music Center"
—
— Veranderen van de BLUETOOTH-
audiocoderingen
•
• Als u de N-Mark op het apparaat
aanraakt met een NFC-compatibel
BLUETOOTH-apparaat of de stand-
bystand van BLUETOOTH, dan wordt
het BLUETOOTH-signaal automatisch
ingeschakeld.
Pagina: 144
BLUETOOTH-verbinding
49NL
Bediening van het
systeem met
gebruik van een
smartphone of
tablet (Sony |
Music Center)
"Sony | Music Center" is een speciale
app voor bediening van "Sony |
Music Center"-compatibele audio-
apparaten die zijn gefabriceerd
door Sony met gebruik van een
smartphone of tablet. Zoek naar
"Sony | Music Center" op Google
Play of App Store en download het
met uw smartphone of tablet.
Met "Sony | Music Center" kunt u:
—
—om de functie van het systeem
te wijzigen, het afspelen van het
disc/USB-apparaat te regelen en
op een FM-zender af te stemmen.
—
—door de muziek van het disc/USB-
apparaat te bladeren.
—
—de informatie van het disc/
USB-apparaat te bekijken, zoals
speelduur en titel.
—
—het volume aan te passen en
geluidsinstelling te wijzigen.
—
—meervoudige systemen te
besturen bij het gebruik van de
Draadloze Feestgroep-functie.
1 Zoek naar "Sony | Music Center"
of scan de onderstaande
tweedimensionale code.
2 Download de app "Sony | Music
Center" op uw apparaat.
3 Verbind het systeem en het
apparaat via de BLUETOOTH-
verbinding (pagina 43).
4 Start "Sony | Music Center" en
volg de instructies op het
scherm.
Opmerking
•
• We raden u aan de nieuwste "Sony |
Music Center"-versie te gebruiken.
•
• Als de applicatie "Sony | Music
Center" niet goed werkt, raak dan
BLUETOOTH op het apparaat aan om de
BLUETOOTH-verbinding te verbreken,
voer de BLUETOOTH-verbinding
vervolgens opnieuw uit zodat de
BLUETOOTH-verbinding normaal
functioneert.
•
• Beschikbare bewerkingen via "Sony |
Music Center" kunnen afhankelijk van
de audioapparaten verschillen.
•
• Zie de volgende URL voor details over
"Sony | Music Center".
http://info.vssupport.sony.net/help/
•
• Ontwerp en technische gegevens van
"Sony | Music Center" kunnen zonder
voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd.
Pagina: 145
50NL
Waanzinnige
feestjes vieren
met de
"Fiestable"-app
U kunt met de "Fiestable"-app de
feestfuncties van het Sony Home
Audio System met intuïtieve en
fraaie gebruikersinterface bedienen.
Met "Fiestable" kunt u functies
zoals DJ-effect, verlichting en
Karaoke bedienen. U kunt ook de
"Motion Control"-functie gebruiken,
waarbij u bepaalde functies
op dit systeem kunt bedienen
door uw BLUETOOTH-apparaat
in verschillende richtingen te
schudden.
"Fiestable" is een plug-in-applicatie
van "Sony | Music Center".
1 Zoek en download de "Sony |
Music Center"-app op uw
apparaat (pagina 49).
2 Zoek en download de
"Fiestable"-app op Google Play
of in de App Store met behulp
van uw apparaat.
3 Verbind het systeem en het
apparaat via de BLUETOOTH-
verbinding (pagina 43).
4 Start "Sony | Music Center" en
raak het "Fiestable"-pictogram
aan.
Opmerking
Zie de volgende URL voor details over
"Sony | Music Center".
http://info.vssupport.sony.net/help/
Een Feestvierders-
ranglijst tot stand
brengen en delen,en
bonusfuncties krijgen
met Feestkoning
Het systeem beschikt over een
unieke functie die automatisch uw
systeemgebruik kan registreren.
Op basis van uw gebruik rangschikt
het systeem u met verschillende
Feestvierders-ranglijsten op basis
van vooraf gedefinieerde criteria.
Hoe vaker u het systeem gebruikt,
hoe hoger de positie die u behaalt.
Zodra u een bepaalde positie op de
Feestvierders-ranglijst hebt behaald,
kun u uw prestatie delen via sociale
media.
Het systeem beloont je prestaties
ook nog eens met bonusfuncties.
Opmerking
Om deze functie te gebruiken, dient u
ervoor te zorgen dat de "Sony | Music
Center"- (pagina 49) en "Fiestable"-
app (pagina 50) al op uw apparaat zijn
geïnstalleerd.
1 Verbind het systeem en het
apparaat via de BLUETOOTH-
verbinding (pagina 43).
2 Start "Sony | Music Center" en
raak het "Fiestable"-pictogram
aan en volg daarna de
instructies op het scherm.
U kunt uw huidige positie en
bonusfuncties controleren en ook
vernemen hoe u uw volgende
positie kunt behalen.
Pagina: 146
Gebarenbesturing
51NL
Gebarenbesturing
Van de
Gebarenbesturing
genieten
U kunt de bewerkingen voor
PLAYBACK-, DJ-, SAMPLER- en
KARAOKE-modus regelen door
met uw hand over de GESTURE
CONTROL-sensor op het apparaat
te vegen.
Opmerking
Raak de GESTURE CONTROL-sensor
niet aan wanneer u de veegbeweging
uitvoert.
Veeg uw hand als volgt over de
GESTURE CONTROL-sensor in
6 richtingen.
Veegbeweging Veeg in deze richting
Rechts naar
links
Links naar
rechts
Beneden naar
boven
Boven naar
beneden
Rechtsom
Linksom
De Gebarenbesturing activeren
Raak GESTURE ON/OFF aan en raak
vervolgens de door u gewenste
modus aan (PLAYBACK, DJ,
SAMPLER, of KARAOKE).
GESTURE CONTROL licht op.
De Gebarenbesturing
deactiveren
Raak GESTURE ON/OFF aan.
GESTURE CONTROL dooft.
De Gebarenbesturing
gebruiken tijdens het
afspelen
U kunt de Gebarenbesturing
gebruiken om basis afspeelfuncties
te bedienen bij het afspelen van
muziek vanaf een disc, USB-
apparaat of BLUETOOTH-apparaat.
Gebruik de toetsen en GESTURE
CONTROL-sensor op het
aanraakpaneel van het apparaat om
deze bewerking uit te voeren.
1 Raak GESTURE ON/OFF aan.
GESTURE CONTROL licht op.
2 Raak PLAYBACK aan.
De PLAYBACK-modus wordt
geselecteerd.
3 Raak FUNCTION herhaaldelijk
aan om de door u gewenste
functie te selecteren.
4 Veeg uw hand over de GESTURE
CONTROL-sensor.
Functie Veeg in deze
richting
Achterwaarts
Voorwaarts

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Sony MHC-V81D.

Stel een vraag over de Sony MHC-V81D

Heb je een vraag over de Sony MHC-V81D en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Sony MHC-V81D. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Sony MHC-V81D zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.