Sony CDX-GT44U handleiding

Gerelateerde videos

Instructievideo's, unboxing video's en productvideo's. Hieronder is een selectie van interresante video's te vinden over de Sony CDX-GT44U.

Instellen

Bekijk hieronder de handleiding van de Sony CDX-GT44U. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Sony
  • Product: Autoradio
  • Model/naam: CDX-GT44U
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans

Inhoudsopgave

Pagina: 105
2
Uit veiligheidsoverwegingen moet u dit
apparaat in het dashboard van de auto
installeren. Raadpleeg de bijgeleverde
handleiding voor installatie/aansluitingen
voor meer informatie over de installatie
en aansluitingen.
Dit label bevindt zich aan de onderkant van
het apparaat.
Opmerking voor klanten: de volgende
informatie is enkel van toepassing voor
apparaten die verkocht worden in
landen die de EU-richtlijnen in acht
nemen
De fabricant van dit product is Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. De geauthoriseerde
vertegenwoordiging voor EMC en produkt
veiligheid is Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Duitsland. Voor service- of garantiezaken
verwijzen wij u graag naar de addressen in
de afzonderlijke service/garantie
documenten.
Verwijdering van oude
elektrische en elektronische
apparaten (Toepasbaar in de
Europese Unie en andere
Europese landen met
gescheiden
inzamelingssystemen)
Het symbool op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product niet
als huishoudelijk afval mag worden
behandeld. Het moet echter naar een plaats
worden gebracht waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt gerecycled.
Als u ervoor zorgt dat dit product op de
correcte manier wordt verwerkt, voorkomt
u voor mens en milieu negatieve gevolgen
die zich zouden kunnen voordoen in geval
van verkeerde afvalbehandeling. De
recycling van materialen draagt bij tot het
vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor
meer details in verband met het recyclen
van dit product, neemt u contact op met de
gemeentelijke instanties, het bedrijf of de
dienst belast met de verwijdering van
huishoudafval of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
ZAPPIN en Quick-BrowZer zijn
handelsmerken van Sony Corporation.
Windows Media is een gedeponeerd
handelsmerk of een handelsmerk van
Microsoft Corporation in de Verenigde
Staten en/of andere landen.
Pagina: 106
3
Waarschuwing als het contactslot van
de auto geen ACC-positie heeft
Zorg ervoor dat u de functie voor
automatisch uitschakelen instelt
(pagina 17). Hiermee wordt het apparaat
na de ingestelde tijdsduur automatisch
volledig uitgeschakeld nadat u het
apparaat hebt uitgeschakeld. Zo
voorkomt u dat de accu leegraakt. Als u
de functie voor automatisch uitschakelen
niet instelt, houdt u 
ingedrukt totdat het scherm verdwijnt
wanneer u het contactslot uitzet.
Dit apparaat bevat technologie die
onderhevig is aan bepaalde intellectueel-
eigendomsrechten van Microsoft. Het
gebruik of de distributie van deze
technologie buiten dit product is verboden
zonder de betreffende licentie(s) van
Microsoft.
MPEG Layer-3 audio-codeertechnologie
en -patenten gebruikt onder licentie van
Fraunhofer IIS en Thomson.
Pagina: 107
4
Inhoudsopgave
Aan de slag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
De DEMO-stand annuleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
De klok instellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Het voorpaneel verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Bedieningselementen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Hoofdeenheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Zenders opslaan en ontvangen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
RDS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Een CD afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
USB-apparaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Een USB-apparaat afspelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Tracks zoeken en afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Tracks afspelen in verschillende standen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Zoeken naar een track op naam — Quick-BrowZer™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Zoeken naar een track door te luisteren naar een gedeelte van een track
— ZAPPIN™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Geluidsinstellingen en het installatiemenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
De geluidsinstellingen wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Genieten van geavanceerde geluidsfuncties — Geavanceerde geluidsengine . . . . . . 15
Instelitems aanpassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Optionele apparaten gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Randapparatuur voor audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
RM-X114-afstandsbediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Aanvullende informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Voorzorgsmaatregelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Problemen oplossen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Pagina: 108
5
Aan de slag
De DEMO-stand
annuleren
U kunt het demonstratiescherm annuleren
dat wordt weergegeven tijdens het
uitschakelen.
1 Houd de selectietoets ingedrukt.
Het installatievenster wordt
weergegeven.
2 Verdraai de regelknop tot "DEMO"
wordt weergegeven en druk op de
regelknop.
3 Selecteer "DEMO-OFF" door de
regelknop te verdraaien en er
vervolgens op te drukken.
Het instellen is voltooid.
4 Druk op (BACK).
Het display keert terug naar de normale
ontvangst-/weergavestand.
De klok instellen
De digitale klok werkt met een 24-uurs-
aanduiding.
1 Houd de selectietoets ingedrukt.
Het installatievenster wordt
weergegeven.
2 Verdraai de regelknop tot "CLOCK-
ADJ" wordt weergegeven en druk
vervolgens op de regelknop.
De aanduiding voor het uur gaat
knipperen.
3 Stel de uren en minuten in door de
regelknop te verdraaien.
Als u de digitale aanduiding wilt
verplaatsen, drukt u op  –/+.
4 Druk op de selectietoets na het
instellen van de minuten.
Het instellen is voltooid en de klok
begint te lopen.
Als u de klok wilt weergeven, drukt u op
.
Het voorpaneel
verwijderen
U kunt ter voorkoming van diefstal het
voorpaneel van het apparaat verwijderen.
1 Houd  ingedrukt.
Het apparaat wordt uitgeschakeld.
2 Druk op en trek het voorpaneel naar
u toe.
Waarschuwingstoon
Als u de contactschakelaar in de stand OFF
zet zonder dat u het voorpaneel hebt
verwijderd, klinkt gedurende enkele
seconden de waarschuwingstoon. U hoort
de waarschuwingstoon alleen als de
ingebouwde versterker wordt gebruikt.
Opmerking
Stel het voorpaneel niet bloot aan hitte/hoge
temperaturen of vocht. Laat het voorpaneel niet
achter in een geparkeerde auto of op het
dashboard/de hoedenplank.
Het voorpaneel bevestigen
Plaats deel A van het voorpaneel op deel B
van het apparaat, zoals wordt weergegeven,
en druk op de linkerzijde tot deze vastklikt.
Pagina: 109
6
Bedieningselementen
Hoofdeenheid
In dit gedeelte vindt u informatie over de
locatie van bedieningselementen en
instructies voor algemene handelingen.
 SEEK +/– toetsen
Radio:
Automatisch afstemmen op zenders
(indrukken); handmatig zoeken naar
zenders (ingedrukt houden).
CD/USB:
Tracks overslaan (indrukken); tracks
blijven overslaan (indrukken,
vervolgens binnen 1 seconde nogmaals
indrukken en vasthouden); een track
snel terug-/vooruitspoelen (ingedrukt
houden).
 (BROWSE)-toets pagina 12
De Quick-BrowZer™-stand openen.
 SOURCE/OFF-toets
Druk op deze toets als u het apparaat
wilt inschakelen/een andere bron wilt
kiezen (Radio/CD/USB/AUX).
Houd de toets 1 seconde ingedrukt als u
het apparaat wilt uitschakelen.
Houd de toets meer dan 2 seconden
ingedrukt als u het apparaat en het
scherm wilt uitschakelen.
 Regelknop/selectietoets pagina 14,
17
Volume aanpassen (draaien);
instelitems selecteren (indrukken en
draaien).
 Discsleuf
Plaats de disk (met het label omhoog)
en het afspelen begint.
 Display
  (uitwerpen)-toets
De disk uitwerpen.
 USB-aansluiting pagina 11
 (voorpaneel loslaten)-toets
pagina 5
Pagina: 110
7
 (BACK)-toets
Druk op deze toets om terug te keren
naar het vorige scherm.
 Ontvanger voor de
afstandsbediening
 MODE-toets pagina 8
Indrukken als u de radioband wilt
selecteren (FM/MW/LW).
 AF (alternatieve frequenties)/
TA (verkeersinformatie)/
PTY (programmatype)-toets
pagina 9
AF en TA instellen (indrukken); PTY
selecteren (ingedrukt houden) in RDS.
 Cijfertoetsen
Radio:
De opgeslagen zenders ontvangen
(indrukken); zenders opslaan
(ingedrukt houden).
CD/USB:
/: ALBUM / (tijdens het
afspelen van MP3/WMA/AAC)
Albums overslaan (indrukken);
albums blijven overslaan
(ingedrukt houden).
: REP* pagina 12
: SHUF pagina 12
: ZAP pagina 13
De ZAPPIN™-stand openen.
: PAUSE
Afspelen onderbreken. Druk
nogmaals als u wilt annuleren.
 DSPL (display)/SCRL (rollen)-toets
pagina 8, 10, 11
Display-items wijzigen (indrukken); het
display-item rollen (ingedrukt houden).
 AUX-ingang pagina 19
* Deze toets beschikt over een voelstip.
Pagina: 111
8
Radio
Zenders opslaan en
ontvangen
Let op
Als u afstemt op zenders tijdens het rijden,
vermijd dan ongelukken, gebruik de BTM-
functie (geheugen voor beste afstemming).
Automatisch opslaan — BTM
1 Druk herhaaldelijk op 
tot "TUNER" wordt weergegeven.
Druk herhaaldelijk op  om de
band te wijzigen. U kunt FM1, FM2,
FM3, MW of LW selecteren.
2 Houd de selectietoets ingedrukt.
Het installatievenster wordt
weergegeven.
3 Verdraai de regelknop tot "BTM"
wordt weergegeven en druk op de
regelknop.
Het apparaat slaat de zenders in de
volgorde van frequentie op onder de
cijfertoetsen.
Handmatig opslaan
1 Als u de zender ontvangt die u wilt
opslaan, houdt u een cijfertoets (
tot ) ingedrukt tot "MEM" wordt
weergegeven.
De opgeslagen zenders
ontvangen
1 Selecteer de band en druk vervolgens
op een cijfertoets ( tot ).
Automatisch afstemmen
1 Selecteer de band en zoek de zender
door op  +/– te drukken.
Het zoeken stopt wanneer een zender
wordt ontvangen. Herhaal deze
procedure tot de zender van uw keuze
wordt ontvangen.
Tip
Als u de frequentie kent van de zender die u wilt
beluisteren, houdt u  +/– ingedrukt tot
de frequentie ongeveer is bereikt en vervolgens
stemt u nauwkeurig op de gewenste frequentie af
door herhaaldelijk op  +/– te drukken
(handmatig afstemmen).
RDS
FM-zenders met de RDS-dienst
(radiogegevenssysteem) sturen onhoorbare
digitale informatie mee met het gewone
radioprogrammasignaal.
Opmerkingen
• In bepaalde landen/regio's zijn wellicht niet alle
RDS-functies beschikbaar.
• RDS functioneert wellicht niet als het
ontvangstsignaal zwak is of als de zender
waarop u hebt afgestemd geen RDS-gegevens
verzendt.
Display-items wijzigen
Druk op .
AF (alternatieve frequenties)
en TA (verkeersinformatie)
instellen
AF stemt continu opnieuw af op de zender
met het sterkste signaal in een netwerk, en
TA biedt u de huidige verkeersinformatie of
verkeersprogramma's (TP) wanneer deze
worden ontvangen.
Pagina: 112
9
1 Druk herhaaldelijk op  tot de
instelling van uw keuze wordt
weergegeven.
RDS-zenders met de AF- en TA-
instelling opslaan
U kunt RDS-zenders vooraf instellen met de
AF-/TA-instelling. Als u de BTM-functie
gebruikt, worden alleen RDS-zenders met
dezelfde AF-/TA-instelling opgeslagen.
Als u handmatig vooraf instelt, kunt u zowel
RDS- als niet-RDS-zenders instellen met de
bijbehorende AF-/TA-instelling.
1 Stel AF/TA in en sla de zender vervolgens op
met BTM of handmatig.
Noodberichten ontvangen
Als AF of TA is ingeschakeld, wordt de
geselecteerde bron automatisch
onderbroken door de noodberichten.
Tip
Als u het volume aanpast tijdens een
verkeersbericht, wordt dat volume opgeslagen in
het geheugen voor volgende verkeersberichten,
onafhankelijk van het normale volume.
Op een regionaal programma
afgestemd blijven — REGIONAL
Als de AF-functie is ingeschakeld: met de
fabrieksinstelling van het apparaat wordt
ontvangst tot een bepaalde regio beperkt,
zodat er niet automatisch wordt
overgeschakeld naar een andere regionale
zender met een sterkere frequentie.
Wanneer u het ontvangstgebied van het
regionale programma verlaat, stelt u tijdens
FM-ontvangst "REG-OFF" in bij de
instellingen (pagina 18).
Opmerking
Deze functie werkt niet in het Verenigd
Koninkrijk en sommige andere gebieden.
Local Link-functie (alleen voor het
Verenigd Koninkrijk)
Met deze functie kunt u andere lokale
zenders in het gebied selecteren, ook als
deze niet zijn opgeslagen onder de
cijfertoetsen.
1 Druk tijdens FM-ontvangst op een
cijfertoets ( tot ) waaronder een
lokale zender is opgeslagen.
2 Druk binnen 5 seconden nogmaals op de
cijfertoets van de lokale zender.
Herhaal dit tot de lokale zender wordt
ontvangen.
PTY (programmatypen)
selecteren
Hiermee geeft u het ontvangen
programmatype weer. Hiermee zoekt u ook
naar het geselecteerde programmatype.
1 Houd  (PTY) ingedrukt tijdens
FM-ontvangst.
De naam van het huidige
programmatype verschijnt als de zender
PTY-gegevens uitzendt.
2 Verdraai de regelknop tot het gewenste
programmatype wordt weergegeven en
druk op de regelknop.
Het apparaat begint te zoeken naar een
zender die het geselecteerde
programmatype uitzendt.
Selecteer Actie
AF-ON AF inschakelen en TA
uitschakelen.
TA-ON TA inschakelen en AF
uitschakelen.
AF/TA-ON AF en TA beide
inschakelen.
AF/TA-OFF AF en TA beide
uitschakelen.
Pagina: 113
10
Programmatypen
CT (kloktijd) instellen
Met de CT-gegevens van de RDS-
uitzending wordt de klok ingesteld.
1 Stel "CT-ON" in bij de instellingen
(pagina 17).
Opmerking
Het is mogelijk dat de CT-functie niet goed
werkt, ook al wordt er wel een RDS-zender
ontvangen.
CD
Een CD afspelen
U kunt CD-DA's (ook met CD TEXT) en
CD-R's/CD-RW's (MP3-/WMA/AAC-
bestanden (pagina 21)) afspelen met dit
apparaat.
1 Plaats de CD (met het label omhoog).
Het afspelen start automatisch.
Druk op  om de disk uit te werpen.
Opmerking
Sluit tijdens het uitwerpen/inbrengen van een
disk geen USB-apparaten aan om schade aan de
disk te voorkomen.
Display-items wijzigen
De weergegeven items zijn afhankelijk van
het disktype, de opname-indeling en de
instellingen.
Druk op .
NEWS (Nieuws), AFFAIRS (Actualiteiten),
INFO (Informatie), SPORT (Sport),
EDUCATE (Educatieve programma's),
DRAMA (Toneel), CULTURE (Cultuur),
SCIENCE (Wetenschap), VARIED
(Diversen), POP M (Populaire muziek),
ROCK M (Rock-muziek), EASY M (Easy
Listening), LIGHT M (Licht klassiek),
CLASSICS (Klassiek), OTHER M (Ander
type muziek), WEATHER (Weerberichten),
FINANCE (Financiën), CHILDREN
(Kinderprogramma's), SOCIAL A (Sociale
zaken), RELIGION (Religie), PHONE IN
(Phone In), TRAVEL (Reizen), LEISURE
(Ontspanning), JAZZ (Jazz-muziek),
COUNTRY (Country-muziek), NATION M
(Nationale muziek), OLDIES (Oldies),
FOLK M (Folk-muziek), DOCUMENT
(Documentaires)
Pagina: 114
11
USB-apparaten
• USB-apparaten van het type MSC (Mass
Storage Class) die voldoen aan de USB-
norm, kunnen worden gebruikt.
• De bijbehorende codecs zijn MP3 (.mp3),
WMA (.wma), AAC (.m4a) en AAC
(.mp4).
• U kunt het best een reservekopie van de
gegevens op een USB-apparaat maken.
Ga naar de ondersteuningssite op het
achterblad voor meer informatie over de
compatibiliteit van het USB-apparaat.
Opmerking
Sluit het USB-apparaat aan nadat u de motor hebt
gestart.
Afhankelijk van het USB-apparaat kan storing of
schade ontstaan wanneer het apparaat wordt
aangesloten voordat de motor wordt gestart.
Een USB-apparaat
afspelen
1 Sluit het USB-apparaat via de USB-
kabel aan op de USB-aansluiting.
Het afspelen wordt gestart.
Als er al een USB-apparaat is aangesloten,
kunt u het afspelen starten door
herhaaldelijk op  te
drukken tot "USB" wordt weergegeven.
Om het afspelen te stoppen, houdt u
 gedurende 1 seconde
ingedrukt.
Om het USB-apparaat te verwijderen, stopt
u het afspelen ervan en verwijdert u
vervolgens het apparaat.
Opmerkingen
• Gebruik geen USB-apparaten die zo groot of
zwaar zijn dat ze kunnen vallen als ze worden
blootgesteld aan trillingen of een losse
aansluiting kunnen veroorzaken.
• Verwijder het voorpaneel niet terwijl het USB-
apparaat wordt afgespeeld, anders kunnen de
USB-gegevens worden beschadigd.
Display-items wijzigen
Welke items worden weergegeven is
afhankelijk van het USB-apparaat, de
opname-indeling en de instellingen.
Druk op .
Opmerkingen
• Het maximumaantal gegevens dat kan worden
weergegeven, is als volgt.
– mappen (albums): 128
– bestanden (tracks) per map: 500
• Het kan enige tijd duren voordat het afspelen
wordt gestart, afhankelijk van het aantal
opgenomen gegevens.
• DRM-bestanden (beheer van digitale rechten)
kunnen mogelijk niet worden afgespeeld.
• Als u een MP3-/WMA-/AAC-bestand met VBR
(variabele bitsnelheid) afspeelt of snel vooruit-/
terugspoelt, wordt de verstreken speelduur
wellicht niet nauwkeurig weergegeven.
• Het afspelen van de volgende MP3-/WMA-/
AAC-bestanden wordt niet ondersteund.
– compressie zonder gegevensverlies (lossless)
– auteursrechtelijk beveiligd
Pagina: 115
12
Tracks zoeken en
afspelen
Tracks afspelen in
verschillende standen
U kunt tracks herhaaldelijk beluisteren
(herhaaldelijk afspelen) of in een
willekeurige volgorde beluisteren
(willekeurig afspelen).
De beschikbare weergavestanden
verschillen afhankelijk van de geselecteerde
geluidsbron.
1 Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk
op  (REP) of  (SHUF) tot de
gewenste weergavestand wordt
weergegeven.
Het duurt even voor het afspelen start in
de geselecteerde weergavestand.
Herhaaldelijk afspelen
Willekeurig afspelen
*1 Alleen cd
*2 Alleen USB
Zoeken naar een track op
naam — Quick-BrowZer™
U kunt gemakkelijk op categorie zoeken
naar een track op een CD of USB-apparaat.
1 Druk op (BROWSE)*.
De Quick-BrowZer-stand op het
apparaat wordt geactiveerd en er wordt
een lijst met zoekcategorieën
weergegeven.
Wanneer de tracklijst wordt
weergegeven, drukt u herhaaldelijk op
(BACK) tot de gewenste
zoekcategorie wordt weergegeven.
* Druk tijdens het afspelen gedurende meer
dan 2 seconden op (BROWSE) om
rechtstreeks terug te keren naar het begin
van de categorielijst (alleen USB).
2 Selecteer de zoekcategorie van uw
keuze door de regelknop te verdraaien
en bevestig deze met een druk op de
regelknop.
Selecteer Actie
TRACK track herhaaldelijk
afspelen.
ALBUM album herhaaldelijk
afspelen.
OFF track in normale
volgorde afspelen
(normale weergave).
Selecteer Actie
SHUF ALBUM album in willekeurige
volgorde afspelen.
SHUF DISC*1
disk in willekeurige
volgorde afspelen.
SHUF DEVICE*2
apparaat in
willekeurige volgorde
afspelen.
SHUF OFF track in normale
volgorde afspelen
(normale weergave).
Pagina: 116
13
3 Herhaal stap 2 tot de gewenste track is
geselecteerd.
Het afspelen wordt gestart.
Druk op (BROWSE) om de Quick-
BrowZer-stand te verlaten.
Opmerking
Wanneer u de Quick-BrowZer-stand opent,
wordt de instelling voor herhaaldelijk/willekeurig
afspelen geannuleerd.
Zoeken door items over te
slaan — Overspring-stand
Wanneer er veel items in een categorie
staan, kunt u het item van uw keuze snel
zoeken.
1 Druk op  + in de Quick-
BrowZer-stand.
De itemnaam wordt weergegeven.
2 Draai aan de regelknop om een item in
de buurt van het gewenste item te
selecteren.
Er worden gedeelten in stappen van 10%
van het totale aantal items overgeslagen.
3 Druk op de selectietoets.
Het display keert terug naar de Quick-
BrowZer-stand en het geselecteerde item
wordt weergegeven.
4 Selecteer het item van uw keuze door
de regelknop te verdraaien en er
vervolgens op te drukken.
Het afspelen wordt gestart als het
geselecteerde item een track is.
Om de Overspring-stand te annuleren,
drukt u op (BACK) of  –.
Zoeken naar een track
door te luisteren naar een
gedeelte van een track
— ZAPPIN™
U kunt zoeken naar een track die u wilt
beluisteren door korte gedeelten van tracks
op een CD of USB-apparaat op volgorde af
te spelen.
De ZAPPIN-stand is geschikt voor het
zoeken naar een track in de standen voor
willekeurige volgorde of willekeurige
volgorde herhalen.
1 Druk op  (ZAP) tijdens het
afspelen.
Het afspelen wordt gestart vanaf een
gedeelte van de volgende track. U kunt
een afspeeltijd selecteren (pagina 18).
2 Druk op de selectietoets of op 
(ZAP) wanneer een track wordt
afgespeeld die u wilt beluisteren.
De track die u selecteert, wordt in de
normale weergavestand vanaf het begin
afgespeeld.
Als u op (BACK) drukt, bevestigt u
ook welke track u wilt afspelen.
Tips
• Druk in de ZAPPIN-stand op  +/– als u
een track wilt overslaan.
• Druk op / (ALBUM /) in de
ZAPPIN-stand als u een album wilt overslaan.
Het gedeelte van elke track
die wordt afgespeeld in de
ZAPPIN-stand.
Track
 (ZAP) wordt
ingedrukt.
Pagina: 117
14
Geluidsinstellingen
en het
installatiemenu
De geluidsinstellingen
wijzigen
De geluidskenmerken
aanpassen
1 Druk tijdens ontvangst/weergave op de
selectietoets.
2 Verdraai de regelknop tot het gewenste
menu-item wordt weergegeven en druk
op de regelknop.
3 Selecteer de instelling door de
regelknop te verdraaien en druk op de
regelknop.
4 Druk op (BACK).
De volgende items kunnen worden
ingesteld:
*1 Verborgen als "SET POSITION" op "OFF"
ingesteld is.
*2 Als de audio-uitvoer is ingesteld op "SUB-
OUT" (pagina 17).
*3 Wanneer AUX-bron is ingeschakeld
(pagina 19).
EQ7 PRESET (pagina 15)
EQ7 SETTING (pagina 15)
POSITION
SET POSITION (instelling
luisterpositie) (pagina 16)
ADJ POSITION*1
(aanpassing
luisterpositie) (pagina 16)
SET SW POS*1*2 (instelling
subwooferpositie) (pagina 16)
BALANCE
De geluidsbalans aanpassen:
"RIGHT-15" – "CENTER" – "LEFT-15".
FADER
Het relatieve niveau aanpassen:
"FRONT-15" – "CENTER" – "REAR-15".
DM+ (pagina 16)
RB ENH (versterking lage tonen achter)
(pagina 17)
SW LEVEL*2 (subwooferniveau)
Past het subwoofervolume aan: "+10 dB"
– "0 dB" – "-10 dB".
("ATT" wordt weergegeven bij de laagste
instelling.)
AUX VOL*3 (AUX-volumeniveau)
Past het volumeniveau aan voor
aangesloten randapparatuur: "+18 dB" –
"0 dB" – "-8 dB".
Dankzij deze instelling is het niet nodig
om het volumeniveau tussen bronnen
aan te passen.
Pagina: 118
15
Genieten van
geavanceerde
geluidsfuncties
— Geavanceerde
geluidsengine
Geavanceerde geluidsengine creëert met
digitale signaalverwerking een ideaal
geluidsveld in de auto.
De geluidskwaliteit
selecteren — EQ7 vooraf
instellen
U kunt een equalizercurve selecteren uit 7
verschillende curves (XPLOD, VOCAL,
EDGE, CRUISE, SPACE, GRAVITY,
CUSTOM of OFF).
1 Druk tijdens ontvangst/weergave op de
selectietoets.
2 Verdraai de regelknop tot "EQ7
PRESET" wordt weergegeven en druk
op de regelknop.
3 Verdraai de regelknop tot de gewenste
equalizercurve wordt weergegeven en
druk op de regelknop.
4 Druk op (BACK).
U kunt de equalizercurve annuleren door
"OFF" te selecteren in stap 3.
Tip
Voor iedere bron kan de equalizercurve in het
geheugen worden opgeslagen.
De equalizercurve aanpassen
— EQ7 instellen
Met "CUSTOM" bij EQ7 kunt u zelf
equalizerinstellingen opgeven.
1 Selecteer een bron en druk op de
selectietoets.
2 Verdraai de regelknop tot "EQ7
SETTING" wordt weergegeven en druk
op de regelknop.
3 Verdraai de regelknop tot "BASE"
wordt weergegeven en druk op de
regelknop.
U kunt een equalizercurve kiezen als
basis om verder aan te passen.
4 Selecteer de equalizercurve door de
regelknop te verdraaien en druk op de
regelknop.
5 De equalizercurve instellen.
Selecteer het frequentiebereik door de
regelknop te verdraaien en druk op de
regelknop.
BAND1: 63 Hz
BAND2: 160 Hz
BAND3: 400 Hz
BAND4: 1 kHz
BAND5: 2,5 kHz
BAND6: 6,3 kHz
BAND7: 16,0 kHz
Pas het volumeniveau aan door de
regelknop te verdraaien en druk op de
regelknop.
Het volume kan worden aangepast in
stappen van 1 dB, van –6 dB tot +6 dB.
Herhaal stap  en  als u andere
frequentiebereiken wilt aanpassen.
6 Druk twee keer op (BACK).
De equalizercurve wordt opgeslagen
onder "CUSTOM".
Pagina: 119
16
Het geluid optimaliseren
door middel van Time
Alignment — Luisterpositie
Het apparaat kan een natuurlijk geluidsveld
simuleren door het uitsturen van geluid uit
elke luidspreker te vertragen en aan te
passen aan uw positie.
De opties voor "POSITION" worden
hieronder genoemd.
U kunt ook de subwooferpositie bij
benadering instellen vanaf uw luisterpositie,
als:
– de audio-uitvoer ingesteld is op "SUB-
OUT" (pagina 17).
– de luisterpositie niet op "OFF" is ingesteld.
De opties voor "SET SW POS" worden
hieronder genoemd.
NEAR (): dichtbij
NORMAL (): normaal
FAR (): ver
1 Druk tijdens ontvangst/weergave op de
selectietoets.
2 Verdraai de regelknop tot "SET
POSITION" wordt weergegeven en
druk vervolgens op de regelknop.
3 Verdraai de regelknop en kies uit
"FRONT L", "FRONT R", "FRONT" of
"ALL", en druk op de regelknop.
4 Verdraai de regelknop tot "SET SW
POS" wordt weergegeven en druk
vervolgens op de regelknop.
5 Verdraai de regelknop om de
subwooferpositie te selecteren uit
"NEAR", "NORMAL" of "FAR" en druk
vervolgens op de regelknop.
6 Druk op (BACK).
U kunt het instellen van de luisterpositie
annuleren door "OFF" te selecteren in stap
3.
De luisterpositie aanpassen
U kunt de instelling van de luisterpositie erg
nauwkeurig afregelen.
1 Druk tijdens ontvangst/weergave op de
selectietoets.
2 Verdraai de regelknop tot "ADJ
POSITION" wordt weergegeven en
druk vervolgens op de regelknop.
3 Pas de luisterpositie aan door de
regelknop te verdraaien en druk op de
regelknop.
Aanpasbaar bereik: "+3" – "CENTER" –
"–3".
4 Druk op (BACK).
Geavanceerde DM+
Geavanceerde DM+ verbetert digitaal
gecomprimeerd geluid door hoge
frequenties die verloren zijn gegaan in het
compressieproces te herstellen.
1 Druk tijdens de weergave op de
selectietoets.
2 Verdraai de regelknop tot "DM+"
wordt weergegeven en druk op de
regelknop.
3 Selecteer "ON" door de regelknop te
verdraaien en er vervolgens op te
drukken.
4 Druk op (BACK).
FRONT L (): linksvoor
FRONT R (): rechtsvoor
FRONT (): middenvoor
ALL (): in het midden
van uw auto
OFF: geen positie
ingesteld
Pagina: 120
17
Tip
Voor iedere bron kan de instelling DM+ in het
geheugen worden opgeslagen.
De achterluidsprekers als
subwoofer gebruiken
— Versterking lage tonen
achter
Versterking lage tonen achter laat het
basgeluid toenemen door de instelling van
het laagdoorlaatfilter (pagina 18) op de
achterluidsprekers toe te passen. Door
middel van deze functie kunnen de
achterluidsprekers werken als subwoofer als
er geen subwoofer is aangesloten.
1 Druk tijdens ontvangst/weergave op de
selectietoets.
2 Verdraai de regelknop tot "RB ENH"
wordt weergegeven en druk op de
regelknop.
3 Draai aan de regelknop en kies uit "1",
"2" of "3", en druk op de regelknop.
4 Druk op (BACK).
Instelitems aanpassen
1 Houd de selectietoets ingedrukt.
Het installatievenster wordt
weergegeven.
2 Verdraai de regelknop tot het gewenste
item wordt weergegeven en druk op de
regelknop.
3 Selecteer de instelling door de
regelknop te verdraaien en druk op de
regelknop.*
Het instellen is voltooid.
4 Druk op (BACK).
* Voor de CLOCK-ADJ- en BTM-instellingen is
stap 4 niet nodig.
De volgende items kunnen ingesteld
worden, afhankelijk van de bron en de
instelling:
CLOCK-ADJ (klok aanpassen) (pagina 5)
CT (kloktijd)
De CT-functie inschakelen: "ON", "OFF"
(pagina 10).
BEEP
De pieptoon inschakelen: "ON", "OFF".
CAUT ALM*1 (waarschuwingstoon)
De waarschuwingstoon inschakelen:
"ON", "OFF" (pagina 5).
AUX-A*1
(AUX-audio)
Het AUX-bronscherm inschakelen:
"ON", "OFF" (pagina 19).
AUTO OFF
Automatisch uitschakelen na de
gewenste tijd wanneer het apparaat is
uitgeschakeld: "NO", "30S" (seconden),
"30M" (minuten), "60M" (minuten).
REAR/SUB*1
Een andere audio-uitvoer kiezen:
"SUB-OUT" (subwoofer), "REAR-OUT"
(versterker).
DEMO (demonstratie)
De demonstratie inschakelen: "ON",
"OFF".
DIMMER
De helderheid van het scherm wijzigen:
"ON", "OFF".
M.DISPLAY (bewegingsdisplay)
– "SA": bewegende patronen en
spectrumanalyzer weergeven.
– "OFF": het bewegingsdisplay
uitschakelen.
AUTO SCR (automatisch rollen)
Lange items automatisch laten rollen:
"ON", "OFF".
Pagina: 121
18
*1 Wanneer het apparaat is uitgeschakeld.
*2 Wanneer FM wordt ontvangen.
*3 Als de audio-uitvoer ingesteld is op "SUB-
OUT" of Versterking lage tonen achter niet op
"OFF" is ingesteld.
*4 Als de audio-uitvoer is ingesteld op "SUB-
OUT".
REGIONAL*2
De ontvangst beperken tot een specifieke
regio: "ON", "OFF" (pagina 9).
ZAP TIME (Zappin-tijd)
De afspeeltijd voor de ZAPPIN-functie
selecteren.
– "Z.TIME-1" (ongeveer 6 seconden),
"Z.TIME-2" (ongeveer 15 seconden),
"Z.TIME-3" (ongeveer 30 seconden).
ZAP BEEP (Zappin-piep)
De pieptoon inschakelen tussen passages
van tracks: "ON", "OFF".
LPF FREQ*3
(frequentie van
laagdoorlaatfilter)
De kantelfrequentie van de subwoofer
selecteren: "50Hz", "60Hz", "80Hz",
"100Hz", "120Hz".
LPF SLOP*3
(steilheid laagdoorlaatfilter)
De LPF-steilheid selecteren: "1", "2", "3".
SW PHASE*4
(fase subwoofer)
De fase van de subwoofer selecteren:
"NORM", "REV".
HPF FREQ (frequentie hoogdoorlaatfilter)
De kantelfrequentie van de voor-/
achterluidspreker selecteren: "OFF",
"50Hz", "60Hz", "80Hz", "100Hz",
"120Hz".
HPF SLOP (steilheid hoogdoorlaatfilter)
De HPF-steilheid selecteren (werkt
alleen als HPF FREQ niet op "OFF" is
ingesteld): "1", "2", "3".
LOUDNESS (dynamic loudness)
Hoge en lage tonen versterken voor
helder geluid bij lagere volumeniveaus:
"ON", "OFF".
ALO (automatische niveau-aanpassing)
Het volumeniveau van alle
weergavebronnen aanpassen naar het
optimale niveau: "ON", "OFF".
BTM (pagina 8)
Pagina: 122
19
Optionele apparaten
gebruiken
Randapparatuur voor
audio
Door een optioneel draagbaar
audioapparaat aan te sluiten op de AUX-
ingang (stereominiaansluiting) op het
apparaat en vervolgens de bron te
selecteren, kunt u het audioapparaat
beluisteren via de autoluidsprekers.
Een draagbaar audioapparaat
aansluiten
1 Schakel het draagbare audioapparaat uit.
2 Verlaag het volume op het apparaat.
3 Sluit het draagbare audioapparaat aan op
het apparaat via een verbindingskabel (niet
bijgeleverd)*.
* Gebruik een rechte stekker.
Het volumeniveau aanpassen
Pas het volume voor elk aangesloten
audioapparaat aan voordat u het afspelen
start.
1 Verlaag het volume op het apparaat.
2 Druk herhaaldelijk op  tot
"AUX" wordt weergegeven.
3 Start het afspelen op het draagbare
audioapparaat met een niet te hard volume.
4 Stel uw gebruikelijke luistervolume in op
het apparaat.
5 Pas het ingangsniveau aan (pagina 14).
RM-X114-
afstandsbediening
De overeenkomstige toetsen op de
afstandsbediening bedienen dezelfde
functies als die op dit apparaat.
De volgende toetsen op de afstandsbediening
verschillen van de toetsen op het apparaat of
hebben andere functies dan de toetsen op het
apparaat.
• DSPL (scherm)-toets
Display-items wijzigen.
• SOURCE-toets
Het apparaat inschakelen; een andere bron
kiezen (Radio/CD/USB/AUX).
• / (SEEK –/+)-toetsen
Radio/CD/USB bedienen, dezelfde functie
als  –/+ op het apparaat.
• SOUND-toets
Dezelfde functie als de selectietoets op het
apparaat.
• OFF-toets
Uitschakelen; de bron stoppen.
• LIST-toets
De Quick-BrowZer™-stand openen.
DISC –
ATT
OFF
DSPL MODE
SOURCE
DISC +
VOL
+
–
PRESET +
SEEK+
SEEK–
PRESET –
SOUND ENTER
MENU LIST
MODE
LIST
ENTER
ATT
DSPL
MENU*
SOURCE
</,
(SEEK –/+)
SOUND
OFF
VOL (+/–)
m/M
(DISC/
PRESET
+/–)
Pagina: 123
20
• Toetsen / (DISC/PRESET +/–)
CD/USB bedienen, dezelfde functie als de
toetsen / (ALBUM /) op het
apparaat.
• ATT (dempen)-toets
Het geluid dempen. Druk nogmaals als u
wilt annuleren.
* Niet beschikbaar voor dit apparaat.
Opmerking
Als het apparaat wordt uitgeschakeld en het
scherm verdwijnt, kunt u het apparaat pas weer
bedienen met de afstandsbediening als u het
activeert door op (SOURCE/OFF) op het
apparaat te drukken of een disk te plaatsen.
Aanvullende
informatie
Voorzorgsmaatregelen
• Laat het apparaat afkoelen als de auto
geparkeerd heeft gestaan in de volle zon.
• Laat het voorpaneel of audioapparaten niet
achter in de auto. Deze kunnen beschadigd
raken door de hoge temperaturen van direct
zonlicht.
• De elektrisch bediende antenne schuift
automatisch uit.
Condensvorming
Als er vocht condenseert in het apparaat,
verwijdert u de disk en wacht u ongeveer een
uur tot het apparaat is gedroogd; anders kan
de werking van het apparaat worden
verstoord.
Hoge geluidskwaliteit behouden
Mors geen vloeistof op het apparaat of de
disks.
Opmerkingen over disks
• Stel een disk niet bloot aan direct zonlicht of
warmtebronnen, zoals die van de
verwarming in de auto, en laat een disk niet
achter in een auto die in de volle zon staat
geparkeerd.
• Veeg een disk van het
midden naar de buitenrand
schoon met een doekje
voordat u deze afspeelt.
Gebruik geen
oplosmiddelen zoals
benzine, thinner en in de
handel verkrijgbare reinigingsmiddelen.
Pagina: 124
21
• Dit apparaat is ontworpen voor het afspelen
van disks die voldoen aan de CD-norm
(Compact Disc). DualDiscs en sommige
muziekdisks die zijn gecodeerd met
copyrightbeveiligingstechnologieën voldoen
niet aan de CD-norm (Compact Disc) en
kunnen daarom mogelijk niet worden
afgespeeld met dit apparaat.
• Disks die NIET kunnen worden
afgespeeld met dit apparaat
– Disks waarop labels, stickers, tape of papier
zijn geplakt. Hierdoor kan de werking
worden verstoord of de disk worden
beschadigd.
– Disks met afwijkende vormen (bijvoorbeeld
hart, vierkant, ster). Als u dit toch probeert,
kan het apparaat worden beschadigd.
– 8-cm-disks.
Opmerkingen over CD-R's/CD-RW's
• Het maximumaantal: (alleen CD-R/CD-
RW)
– mappen (albums): 150 (inclusief hoofdmap)
– bestanden (tracks) en mappen: 300 (mogelijk
minder dan 300 als de map-/bestandsnaam
veel tekens bevat)
– tekens die kunnen worden weergegeven voor
de naam van een map/bestand: 32 (Joliet)/
64 (Romeo)
• Als een disk met Multi Session (meerdere
sessies) begint met een CD-DA-sessie, wordt
deze herkend als een CD-DA-disk en
worden andere sessies niet afgespeeld.
• Disks die NIET kunnen worden
afgespeeld met dit apparaat
– CD-R's/CD-RW's met slechte
opnamekwaliteit.
– CD-R's/CD-RW's die zijn opgenomen met
een incompatibel opnameapparaat.
– CD-R's/CD-RW's die onjuist zijn
gefinaliseerd.
– CD-R's/CD-RW's die niet zijn opgenomen in
de muziek-CD-indeling of MP3-indeling
conform ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet/
Romeo of Multi Session (meerdere sessies).
Afspeelvolgorde van MP3-/
WMA-/AAC-bestanden
Met alle vragen of problemen met betrekking
tot dit apparaat die niet aan bod komen in
deze gebruiksaanwijzing, kunt u terecht bij uw
Sony-handelaar.
Map
(album)
MP3-/WMA-/
AAC-bestand
(track)
MP3/WMA/AAC
Pagina: 125
22
Onderhoud
De lithiumbatterij van de
afstandsbediening vervangen
Wanneer de batterij verzwakt, wordt het
bereik van de afstandsbediening kleiner.
Vervang de batterij door een nieuwe
CR2025-lithiumbatterij. Bij een andere
batterij bestaat er brand- of explosiegevaar.
Opmerkingen over de lithiumbatterij
• Houd de lithiumbatterij buiten het bereik van
kinderen. Raadpleeg meteen een arts wanneer
een batterij wordt ingeslikt.
• Veeg de batterij schoon met een droge doek
voor een goed contact.
• Houd bij het plaatsen van de batterij rekening
met de juiste polariteit.
• Houd de batterij niet vast met een metalen tang.
Hierdoor kan er kortsluiting ontstaan.
• Stel de batterij niet bloot aan extreem hoge
temperaturen, zoals direct zonlicht, vuur,
enzovoort.
Aansluitingen schoonmaken
De werking van het apparaat kan worden
verstoord als de aansluitingen tussen het
apparaat en het voorpaneel niet schoon zijn. U
kunt dit voorkomen door het voorpaneel
(pagina 5) los te maken en de aansluitingen te
reinigen met een wattenstaafje. Gebruik
hierbij niet te veel kracht. Anders kunnen de
aansluitingen worden beschadigd.
Opmerkingen
• Uit veiligheidsoverwegingen moet u de motor
uitschakelen en de sleutel uit de
contactschakelaar halen voordat u de
aansluitingen reinigt.
• Raak de aansluitingen nooit rechtstreeks aan
met uw vingers of een metalen voorwerp.
+ zijde omhoog
WAARSCHUWING
Bij oneigenlijk gebruik kan de batterij
ontploffen. Probeer niet de batterij op te
laden of te openen; werp ook een lege
batterij nooit in het vuur.
Pagina: 126
23
Technische gegevens
Tuner
FM
Afstembereik: 87,5 – 108,0 MHz
Antenne-aansluiting:
Aansluiting voor externe antenne
Tussenfrequentie: 25 kHz
Bruikbare gevoeligheid: 8 dBf
Selectiviteit: 75 dB bij 400 kHz
Signaal/ruis-afstand: 80 dB (stereo)
Scheiding: 50 dB bij 1 kHz
Frequentiebereik: 20 – 15.000 Hz
MW/LW
Afstembereik:
MW: 531 – 1.602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Antenne-aansluiting:
Aansluiting voor externe antenne
Tussenfrequentie:
9.124,5 kHz of 9.115,5 kHz/4,5 kHz
Gevoeligheid: MW: 26 μV, LW: 45 μV
CD-speler
Signaal/ruis-afstand: 120 dB
Frequentiebereik: 10 – 20.000 Hz
Snelheidsfluctuaties: minder dan meetbare waarden
USB-speler
Interface: USB (Full-speed)
Maximale voeding: 1 A
Versterker
Uitgang: luidsprekeruitgangen
Luidsprekerimpedantie: 4 – 8 ohm
Maximaal uitgangsvermogen: 45 W × 4 (bij 4 ohm)
Algemeen
Uitgangen:
Audio-uitgangen (schakelen tussen
achterluidspreker/subwoofer)
Relaisaansluiting elektrische antenne
Aansluiting versterker
Ingangen:
Afstandsbedieningsingang
Antenne-ingang
AUX-ingang (stereominiaansluiting)
USB-signaalingang
Voeding: 12 V gelijkstroom accu (negatieve aarde)
Afmetingen: ongeveer 178 × 50 × 179 mm (b/h/d)
Montageafmetingen: ongeveer 182 × 53 × 162 mm
(b/h/d)
Gewicht: ongeveer 1,2 kg
Bijgeleverd accessoire:
Onderdelen voor installatie en aansluitingen
(1 set)
Optionele accessoires/apparatuur:
Afstandsbediening: RM-X114
Het is mogelijk dat niet alle vermelde
accessoires verkrijgbaar zijn bij uw Sony-
handelaar. Neem contact op met uw Sony-
handelaar voor meer informatie.
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden zonder voorafgaande
kennisgeving.
Pagina: 127
24
Problemen oplossen
De onderstaande controlelijst kan u helpen bij
het oplossen van problemen die zich met het
apparaat kunnen voordoen.
Voordat u de onderstaande controlelijst
doorneemt, moet u eerst de aanwijzingen voor
aansluiting en gebruik controleren.
Meer informatie over het gebruik van de
zekering en het verwijderen van het apparaat
uit het dashboard vindt u in de handleiding
voor installatie/aansluitingen geleverd bij dit
apparaat.
Als het probleem niet is opgelost, gaat u naar
de ondersteuningssite op het achterblad.
Algemeen
Het apparaat wordt niet van stroom
voorzien.
 Controleer de aansluiting of de zekering.
 Als het apparaat wordt uitgeschakeld en het
display verdwijnt, kan het apparaat niet
worden bediend met de afstandsbediening.
– Schakel het apparaat in.
De elektrisch bediende antenne schuift niet
uit.
 De elektrisch bediende antenne heeft geen
relaisdoos.
Geen geluid.
 De ATT-functie is ingeschakeld.
 De positie van de faderregelaar "FADER" is
niet ingesteld op een systeem met 2
luidsprekers.
Geen pieptoon.
 De pieptoon is uitgeschakeld (pagina 17).
 Er is een optionele versterker aangesloten en u
gebruikt de ingebouwde versterker niet.
De geheugeninhoud is gewist.
 De voedingskabel of de accu is losgekoppeld of
niet juist aangesloten.
Opgeslagen zenders en de juiste tijd zijn
gewist.
De zekering is doorgebrand.
Maakt geluid wanneer de stand van het
contactslot wordt gewijzigd.
 De kabels zijn niet goed verbonden met de
voedingsaansluiting voor accessoires van de
auto.
Tijdens het afspelen of radio-ontvangst
wordt de demonstratie gestart.
 Als er 5 minuten geen handeling wordt
uitgevoerd en "DEMO-ON" is ingesteld, wordt
de demonstratie gestart.
– Stel "DEMO-OFF" in (pagina 17).
Het display verdwijnt van/verschijnt niet in
het display-venster.
 De dimmer is ingesteld op "DIM-ON"
(pagina 17).
 Het scherm verdwijnt als u op
 drukt en deze toets ingedrukt
houdt.
– Houd  op het apparaat
ingedrukt tot het display verschijnt.
 De aansluitingen zijn vuil (pagina 22).
De Auto Off-functie werkt niet.
 Het apparaat is ingeschakeld. De Auto Off-
functie wordt geactiveerd nadat het apparaat is
uitgeschakeld.
– Schakel het apparaat uit.
Radio-ontvangst
De zenders kunnen niet worden ontvangen.
Het geluid is gestoord.
 De aansluiting is niet juist.
– Sluit de bedieningskabel van de elektrische
antenne (blauw) of voedingskabel voor
accessoires (rood) aan op de voedingskabel
van de auto-antenneversterker (alleen als uw
auto is uitgerust met een radioantenne in de
achter- of zijruit).
– Controleer de aansluiting van de auto-
antenne.
– Als de automatische antenne niet uitschuift,
controleert u de aansluiting van de
bedieningskabel van de elektrische antenne.
Pagina: 128
25
Er kan niet worden afgestemd op
voorkeuzezenders.
 Sla de juiste frequentie op in het geheugen.
 Het signaal van de uitzending is te zwak.
Er kan niet automatisch worden afgestemd
op zenders.
 Het signaal van de uitzending is te zwak.
– Stem handmatig af.
RDS
SEEK begint na enkele seconden afspelen.
 De zender is geen TP-zender of heeft een zwak
signaal.
– Schakel TA uit (pagina 8).
Geen verkeersinformatie.
 Schakel TA in (pagina 8).
 De zender is een TP-zender, maar zendt toch
geen verkeersinformatie uit.
– Stem af op een andere zender.
PTY geeft "- - - - - - - -" weer.
 De huidige zender is geen RDS-zender.
 Geen RDS-gegevens ontvangen.
 De zender geeft het programmatype niet door.
De programmaservicenaam knippert.
 Er is geen alternatieve frequentie voor de
huidige zender.
– Druk op  +/– terwijl de
programmaservicenaam knippert. "PI SEEK"
wordt weergegeven en het apparaat gaat
zoeken naar een andere frequentie met
dezelfde PI-gegevens (programma-
identificatie).
CD's afspelen
Het lukt niet de CD te plaatsen.
 Er zit al een CD in het apparaat.
 Er is te veel kracht gebruikt bij het plaatsen van
de CD of de CD is niet goed geplaatst.
De CD wordt niet afgespeeld.
 CD defect of vuil.
 De CD-R's/CD-RW's zijn niet geschikt voor
audiogebruik (pagina 21).
MP3-/WMA-/AAC-bestanden kunnen niet
worden afgespeeld.
 De disk is niet compatibel met de MP3-/
WMA-/AAC-indeling en -versie. Ga naar de
ondersteuningssite voor meer informatie over
disks en indelingen die kunnen worden
afgespeeld.
MP3-/WMA-/AAC-bestanden worden minder
snel afgespeeld dan andere bestanden.
 Bij de volgende disks duurt het langer voordat
het afspelen wordt gestart:
– disks opgenomen met een ingewikkelde
structuur.
– disks die in Multi Session (meerdere sessies)
zijn opgenomen.
– disks waaraan gegevens kunnen worden
toegevoegd.
De display-items rollen niet.
 Bij sommige disks met heel veel tekens zullen
de tekens mogelijk niet rollen.
 "AUTO SCR" is ingesteld op "OFF".
– Stel "A.SCRL-ON" in (pagina 17).
– Houd  (SCRL) ingedrukt.
Het geluid verspringt.
 Het apparaat is niet goed geïnstalleerd.
– Installeer het apparaat in een hoek van
minder dan 45° op een stabiele plaats in de
auto.
 CD defect of vuil.
USB afspelen
U kunt items niet via een USB HUB afspelen.
 Dit apparaat kan geen USB-apparaten via een
USB-hub herkennen.
Items kunnen niet worden afgespeeld.
 Een USB-apparaat functioneert niet.
– Sluit het opnieuw aan.
Het duurt langer totdat het USB-apparaat
wordt afgespeeld.
 Het USB-apparaat bevat bestanden met een
ingewikkelde boomstructuur.
Het geluid wordt onderbroken.
 Het geluid kan worden onderbroken bij een
hoge bitsnelheid van meer dan 320 Kbps.
Pagina: 129
26
Foutmeldingen/berichten
CHECKING
 Het apparaat controleert de aansluiting van
een USB-apparaat.
– Wacht tot de controle van de aansluiting is
voltooid.
ERROR
 De disk is vuil of is omgekeerd geplaatst.
– Reinig de disk of plaats deze op de juiste
manier.
 Er is een lege disk in het apparaat geplaatst.
 De disk kan niet worden afgespeeld wegens
een probleem.
– Plaats een andere disk.
 Het USB-apparaat is niet automatisch
herkend.
– Sluit het opnieuw aan.
 Druk op  als u de disk wilt verwijderen.
FAILURE
 De luidsprekers of versterkers zijn niet correct
aangesloten.
– Raadpleeg de handleiding voor installatie/
aansluitingen van dit model en controleer de
aansluitingen.
HUB NO SUPRT (geen hub-ondersteuning )
 Een USB-hub wordt niet ondersteund door dit
apparaat.
NO AF
 Er is geen alternatieve frequentie voor de
huidige zender.
– Druk op  +/– terwijl de
programmaservicenaam knippert. Het
apparaat gaat zoeken naar een andere
frequentie met dezelfde PI-gegevens
(programma-identificatie). ("PI SEEK"
wordt weergegeven.)
NO DEV (geen apparaat)
 USB is geselecteerd als bron terwijl er geen
USB-apparaat is aangesloten. Een USB-
apparaat of een USB-kabel is losgeraakt tijdens
het afspelen.
– Het is belangrijk dat u een USB-apparaat en
een USB-kabel aansluit.
NO MUSIC
 De disk of het USB-apparaat bevat geen
muziekbestanden.
– Plaats een muziek-CD in het apparaat.
– Sluit een USB-apparaat aan waarop
muziekbestanden staan.
NO NAME
 Er is geen naam voor de disk/artiest/track of
het album naar de track geschreven.
NO TP
 Het apparaat blijft zoeken naar beschikbare
TP-zenders.
OFFSET
 Er is wellicht een interne storing.
– Controleer de verbinding. Vraag uw Sony-
handelaar advies als de foutmelding in het
display blijft staan.
OVERLOAD
 Het USB-apparaat is overbelast.
– Koppel het USB-apparaat los en wijzig de
bron met .
– Dit geeft aan dat het USB-apparaat buiten
gebruik is of dat een apparaat is aangesloten
dat niet wordt ondersteund.
READ
 Alle track- en albuminformatie op de disk
wordt gelezen.
– Wacht totdat het lezen is voltooid en het
afspelen automatisch wordt gestart.
Afhankelijk van de diskstructuur kan dit
meer dan een minuut duren.
USB NO SUPRT (geen USB-ondersteuning)
 Het aangesloten USB-apparaat wordt niet
ondersteund.
– Ga naar de ondersteuningssite voor meer
informatie over de compatibiliteit van het
USB-apparaat.
" " of " "
 Tijdens het snel terug- of vooruitspoelen hebt
u het begin of het einde van de disc bereikt en
nu kunt u niet verder.
" "
 Het teken kan niet worden weergegeven met
het apparaat.
Pagina: 130
27
Vraag uw Sony-handelaar advies als deze
oplossingen niet helpen.
Als u het apparaat ter reparatie wegbrengt
omdat CD's niet goed worden afgespeeld, kunt
u het best de disk meenemen waarmee het
probleem is begonnen.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Sony CDX-GT44U.

Stel een vraag over de Sony CDX-GT44U

Heb je een vraag over de Sony CDX-GT44U en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Sony CDX-GT44U. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Sony CDX-GT44U zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.