Solis WiFi Ceramic Heater handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Solis WiFi Ceramic Heater. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Solis
  • Product: Ruimteverwarming
  • Model/naam: WiFi Ceramic Heater
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans

Inhoudsopgave

Pagina: 37
75
74
s	 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees voor u uw Solis WiFi Ceramic Heater in gebruik neemt
aandachtig deze gebruiksaanwijzing om het apparaat te
leren kennen en veilig te bedienen. Wij raden u aan om
deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig te bewaren en te
overhandigen aan een eventuele nieuwe eigenaar van het
apparaat.
Bij het gebruik van elektrische apparatuur moeten voor uw
eigen veiligheid de volgende veiligheidsmaatregelen in acht
worden genomen:
1.	 Om elektrische schokken te voorkomen, mogen noch de
kachel, noch het netsnoer en de stekker in contact komen
met water of andere vloeistoffen. Risico op een elektrische
schok! Als het apparaat of het snoer of de stekker in contact
komt met vloeistof, trek dan met droge rubberen handschoe­
nen onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
2.	 Het apparaat nooit met natte of vochtige handen of voeten
bedienen of de stekker uit het stopcontact trekken.
3.	 Controleer voor ingebruikname of de op het typeplaatje aan­
gegeven spanning overeenkomt met uw netspanning.
4.	 Laat het snoer niet over de rand van de tafel hangen, zodat
het niet omlaag kan worden getrokken. Zorg ervoor dat het
snoer niet in contact komt met hete oppervlakken, zoals een
kookplaat of een radiator of met het apparaat zelf.
5.	 Houd het apparaat uit de buurt van heet gas, hete kachels of
andere warmte uitstralende apparatuur of warmtebronnen.
Gebruik het apparaat nooit op een nat of heet oppervlak.
Plaats het apparaat niet in de buurt van vocht, warmte en open
vuur. Houd het apparaat uit de buurt van bewegende onder­
delen of apparaten.
6.	 Niet aan het netsnoer trekken en het apparaat niet aan het
netsnoer dragen. U mag ook niets op het netsnoer plaatsen.
Trek nooit aan het snoer om het apparaat uit het stopcontact
te halen, maar trek aan de stekker.
7.	 We adviseren om met dit apparaat geen verlengsnoer te gebrui­
ken. Zet het apparaat niet direct onder een stopcontact.
8.	 Het apparaat moet tijdens het gebruik rechtop op een stevige,
droge en stabiele ondergrond staan, zodat het niet kan omval­
len.
9.	 Het apparaat is niet ontworpen voor gebruik buitenshuis. Niet
gebruiken in voertuigen of op boten.
10.	Bewaar een minimale afstand van 20 cm tussen het appa­
raat en de muren, gordijnen, textiel of andere hittegevoelige
materialen en voorwerpen en richt de luchtuitlaat nooit in de
richting van de warmtegevoelige voorwerpen. Let erop dat de
lucht vrij kan circuleren rond het apparaat, vooral de ruimte
voor de luchtinlaat (aan de achterkant) en de luchtuitlaat (aan
de voorkant) moet altijd vrij zijn.
11.	Dek het apparaat nooit af met doeken en dergelijke als het
apparaat in bedrijf is of nog warm is – gevaar op oververhitting.
12.	Trek altijd de stekker uit het stopcontact als het apparaat buiten
bedrijf of onbeheerd is en u het met de app op uw smartphone
niet wilt bedienen of als het apparaat moet worden gereinigd.
Wij raden aan een aardlekschakelaar (FI-veiligheidsschakelaar)
te gebruiken om extra bescherming te bieden bij het gebruik
van elektrische apparaten. Het is raadzaam om een​
veiligheids­
schakelaar te gebruiken met een nominale reststroom van
maximaal 30 mA. Neem voor deskundig advies contact op met
uw elektricien.
13.	Voer geen wijzigingen uit aan apparaat, kabels, stekkers en
accessoires.
14.	Onjuist gebruik kan tot letsels leiden!
15.	Probeer nooit een apparaat te pakken dat is gevallen in water
of in een ander vloeistof. Trek altijd de stekker uit het stop­
contact, voordat u het apparaat uit het water haalt. Gebruik
het apparaat pas weer als u het door Solis of een door Solis
erkend servicecenter hebt laten controleren op goede en veilige
werking.
Pagina: 38
77
76
26.	Personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens, of onwetende en onervaren mensen en kinderen
mogen de kachel niet gebruiken, tenzij onder toezicht van
een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid en
goede instructies geeft over correct gebruik van dit apparaat.
Bovendien moeten zij precies hebben begrepen welke gevaren
kunnen voortvloeien uit het apparaat en hoe het op een veilige
manier kan worden gebruikt. Reiniging en onderhoud van het
apparaat mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder
toezicht. Het apparaat mag in geen geval door kinderen jonger
dan 8 jaar worden gebruikt of gereinigd.
27.	Houd het apparaat met netsnoer tijdens het gebruik uit de
buurt van kinderen – kans op brandwonden!
28.	Er moet toezicht worden gehouden op kinderen om te zorgen
dat ze niet met de WiFi Ceramic Heater spelen.
29.	Houd het apparaat schoon. Voor de reiniging en het opbergen
moet het apparaat worden uitgeschakeld en de stekker uit het
stopcontact worden gehaald. Zie daarvoor de aanwijzingen in
het hoofdstuk "Reiniging en onderhoud" op pagina 89 van
deze handleiding.
30.	Wikkel het netsnoer altijd volledig af voordat u de stekker in
het stopcontact steekt.
31.	Bedien het apparaat alleen in een rechtopstaande positie. Als
het apparaat wordt gedraaid, schuin wordt gehouden of wordt
gekanteld, schakelt het ingebouwde veiligheidsmechanisme
van de kachel over naar de standby-modus.
32.	Schakel, voordat u het apparaat verplaatst of reinigt, het
apparaat altijd eerst uit met de AAN/UIT-knop op het bedie­
ningspaneel, zet de stroomschakelaar aan de achterkant op
"0" en trek de stekker uit het stopcontact.
33.	Gebruik het apparaat nooit in ruimtes met explosieve of ont­
vlambare stoffen of vloeistoffen, zoals spuitbussen (deodorant
sprays, haarlak, etc.). Gebruik het apparaat ook niet in stoffige
ruimtes.
34.	Spuit niets in het apparaat.
16.	Plaats het apparaat nooit zo dat het in het water kan vallen
(bijvoorbeeld in de buurt van een bad of een zwembad). Niet
gebruiken in vochtige ruimten of in de badkamer en niet bloot­
stellen aan vocht – het apparaat moet altijd helemaal droog
zijn.
17.	Dompel het apparaat of onderdelen van het apparaat zoals
het snoer of de stekker nooit onder in water en laat het geen
contact maken met water of andere vloeistoffen.
18.	Plaats het apparaat zo dat het niet aan direct zonlicht wordt
blootgesteld.
19.	Steek nooit scherpe of puntige voorwerpen en gereedschap in
de openingen van het apparaat. Het apparaat kan beschadigd
raken of er kan gevaar voor elektrocutie ontstaan!
20.	Het apparaat niet schudden of verplaatsen terwijl het in gebruik
is.
21.	Gebruik het apparaat uitsluitend zoals beschreven in deze
handleiding. Gebruik alleen de meegeleverde of door Solis
aanbevolen accessoires, onjuiste accessoires kunnen leiden
tot schade aan het apparaat of brand, elektrische schokken of
persoonlijk letsel.
22.	Het apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik,
niet voor commercieel gebruik.
23.	Verwijder verpakkingsmateriaal en eventuele stickers resp.
labels voor ingebruikname van het apparaat en zorg voor een
adequate afvalverwerking.
24.	Controleer uw WiFi Ceramic Heater voor elk gebruik en kijk of
het apparaat, het netsnoer en de stekker onbeschadigd zijn.
25.	Om elektrische schokken te voorkomen mag u het apparaat
niet gebruiken als de kabel of stekker beschadigd is of als het
apparaat andere storingen vertoont, gevallen is of anderszins
beschadigd is. Voer reparaties nooit zelf uit, maar lever het
apparaat in bij Solis of een door Solis erkend servicecenter om
het te laten controleren, repareren of mechanisch en elektrisch
te laten herstellen.
Pagina: 39
79
78
s	 APPARAATBESCHRIJVING
1
2
3 4 5
8
6 7
Voorzijde apparaat
1	 Luchtuitlaat met rooster
2	 Bedieningspaneel met functietoetsen en display
Achterzijde apparaat
3	 WLAN-knop
4	 Vak voor afstandsbediening
5	Stroomschakelaar
6	Luchtinlaat
7	Filter
8	Afdekrooster
Infrarood-afstandsbediening
Het volgende moet worden opgevolgd voordat de kachel
gebruikt wordt:
1.	 Plaats niets op het apparaat.
2.	 Dek de kachel nooit af met een deken of natte of droge stoffen
of dergelijke. Het apparaat kan oververhit en beschadigd raken
en elektrische schokken, brand of persoonlijk letsel veroorza­
ken.
3.	 Dek nooit de ventilatie-openingen aan de voor- en achterkant
van het apparaat af en blokkeer de luchtstroom niet! Houd
voldoende afstand tot gordijnen, meubels, muren of andere
hittegevoelige oppervlakken!
4.	 Schakel het apparaat nooit uit door de stekker uit het stop­
contact te trekker, maar druk altijd eerst op de AAN/UIT-knop.
Wacht vervolgens tot de afkoelfase wordt afgerond (teller loopt
van "10" naar "0") en het apparaat naar de standby-modus
gaat. Zet vervolgens de stroomschakelaar aan de achterkant op
"0" voordat u de stekker uit het stopcontact haalt.
5.	 Het apparaat nooit met natte handen bedienen of met natte
handen de stekker uit het stopcontact trekken.
6.	 Tijdens het gebruik wordt de kachel warm, raak daarom de
luchtuitlaat aan de voorzijde niet aan anders verbrandt u zich!
7.	 Richt de luchtuitlaat van de kachel nooit op baby's, jonge kin­
deren of ouderen.
8.	 Laat het apparaat altijd eerst afkoelen voordat u het verplaatst!
Het apparaat blijft na uitschakelen nog enige tijd warm!
9.	 Zet bij een abnormale geur of een abnormaal geluid altijd eerst
het apparaat uit en haal dan de stekker uit het stopcontact.
Pagina: 40
81
80
s	 APPARAATBESCHRIJVING
De knoppen op de afstandsbediening
De symbolen en functies van de knoppen op de afstandsbediening zijn iden-
tiek aan die van het bedieningspaneel:
1	 AAN / UIT-knop
2	 Knop om de temperatuur of bedrijfsduur te verhogen
3	 Knop om de temperatuur of bedrijfsduur te verlagen
4	 MODE-knop voor de timer- of temperatuurinstelling
5	 Knop om het verwarmingsvermogen in te stellen (lager of hoger verwarmings­
vermogen)
6	 Knop om de ECO-functie in en uit te schakelen
1
4
2
5
3
6
LET OP: De afstandsbediening gebruikt een CR2032-batterij. Deze is niet
inbegrepen en moet voor de ingebruikname geplaatst worden zoals
getoond.
Batterij plaatsen
s	 APPARAATBESCHRIJVING
De functietoetsen
1	 AAN / UIT-knop
2	 Knop om de temperatuur of bedrijfsduur te verhogen
3	 Knop om de temperatuur of bedrijfsduur te verlagen
4	 MODE-knop voor de timer- of temperatuurinstelling
5	 Knop om het verwarmingsvermogen in te stellen (lager of hoger verwarmings­
vermogen)
6	 Knop om de ECO-functie in en uit te schakelen
De indicatielampjes en het display
A	 Apparaat is op het stroomnet aangesloten en staat in standby-modus
B	 Apparaat staat in de automatische ECO-modus (met onwijzigbare temperatuurin­
stelling van 22 °C)
C	 Apparaat is met de WLAN verbonden (brandt permanent) en kan met de smart­
phone bediend worden
D	 Display voor temperatuur- of timerweergave
E	 Als "H" brandt dan toont het cijfer op het display de huidige timerinstelling of
de resterende bedrijfsduur
F	 Apparaat werkt in het lage verwarmingsvermogen
G	 Apparaat werkt in het hoge verwarmingsvermogen
H	 Als "°C" brandt dan toont het cijfer op het display de huidige temperatuurinstel­
ling of de kamertemperatuur
1
A H G
F
B C D E
4
2 5
3 6
Pagina: 41
83
82
s	INGEBRUIKNAME
•	 Zet het apparaat rechtop op een droge en stabiele ondergrond in de buurt van
een stopcontact. Plaats het apparaat zo dat het niet kan omvallen en niemand
kan struikelen over het netsnoer.
•	 Steek de stekker in een geschikt stopcontact.
■
■ APPARAAT INSCHAKELEN
1.	 Zet de stroomschakelaar op de achterkant op "I", er klinkt een dubbele piep­
toon en op het bedieningspaneel brandt het symbool ; om aan te geven dat
het apparaat in standby-modus staat. U kunt het apparaat nu aanzetten door
op de AAN/UIT-knop ; te drukken op het bedieningspaneel.
LET OP: Zolang het apparaat in de standby-stand staat, reageert de kachel alleen
als u de knop ; indrukt, alle andere knoppen kunnen pas bediend worden als het
apparaat met de knop ; is ingeschakeld.
AANWIJZING: Om het apparaat weer uit te zetten, drukt u weer op de knop ;.
Op het display wordt afgeteld van 10 tot 0, daarna is het apparaat uitgeschakeld
en staat het weer in de standby-modus.
2.	 Zodra het apparaat wordt ingeschakeld, licht op het display het symbool
op voor laag vermogen evenals de actuele kamertemperatuur en rechts ernaast
het symbool "°C".
■
■ VERWARMINGSVERMOGEN INSTELLEN
1.	 Met de knop kunt u het verwarmingsvermogen veranderen.
2.	 De standaardinstelling na inschakelen is het lage verwarmingsvermogen, druk
op de knop en het apparaat werkt met het hoge verwarmingsvermogen.
Door weer op de knop te drukken wordt het lage verwarmingsvermogen weer
ingesteld. Op het bedieningspaneel brandt altijd het bijbehorende symbool:
laag verwarmingsvermogen
hoog verwarmingsvermogen
LET OP: In de ECO-modus kunt u het verwarmingsvermogen niet beïnvloeden, het
verwarmingsvermogen wordt dan automatisch aangepast aan de huidige kamer­
temperatuur.
■
■ TIMER (WERKINGSDUUR) INSTELLEN
1.	 Met de MODE-knop kunt u de timer instellen en bepalen hoe lang het
apparaat moet werken voordat het zichzelf uitschakelt.
2.	 Druk eenmaal op de knop . Op het display knippert het cijfer "0"en daar­
naast brandt "H" voor het aantal uren. Druk op de knop om het aantal
uur te verhogen en op de knop om het aantal uur te verlagen. U kunt een
werkingsduur tussen 0 en 12 uur instellen. Door elke druk op de knop of
wijzigt u de instelling met een uur. Houd de knop langer dan 2 seconden
ingedrukt, het display telt nu snel naar boven of beneden.
3.	 Als u gedurende 5 seconden de twee knoppen niet meer indrukt of een andere
knop indrukt, wordt de instelling opgeslagen, het display toont de resterende
bedrijfstijd in uren en de kachel gaat dan bij bereiken van "0" automatisch naar
de standby-modus.
OPMERKINGEN:
•	 U kunt de timer alleen instellen als u eenmaal op de toets drukt zodat "H"
op het bedieningspaneel verschijnt en vervolgens kunt u met de knoppen
of de tijd instellen. Als u alleen op de toets drukt, zonder daarna
op de knoppen of te drukken, wordt er geen bedrijfstijd ingesteld,
de timer loopt niet.
•	 Als u geen bedrijfstijd wilt instellen (instelling "0" uur), dan blijft het apparaat
net zo lang werken totdat u het handmatig met de toets ; weer uitschakelt.
■
■ GEWENSTE TEMPERATUUR INSTELLEN
1.	 Met de MODE-knop kunt u ook de gewenste kamertemperatuur instellen.
2.	 Druk tweemaal op de knop . Op het display knippert het cijfer en daar­
naast brandt "°C" voor graden Celsius.
3.	 Druk op de knop om de temperatuur te verhogen of op de knop om
de temperatuur te verlagen. U kunt een gewenste kamertemperatuur instellen
tussen 5 °C en 35 °C. Door elke druk op de knop of wijzigt u de
instelling met 1 graad. Houd de knop langer dan 2 seconden ingedrukt, het
display telt nu snel naar boven of beneden.
4.	 Als u 5 seconden lang de twee knoppen niet indrukt, of op een andere knop
drukt, wordt de instelling opgeslagen.
Pagina: 42
85
84
OPMERKINGEN:
•	 U kunt de gewenste temperatuur alleen instellen als u tweemaal op de toets
drukt zodat "°C" op het bedieningspaneel verschijnt en vervolgens kunt
u met de knoppen of de temperatuur instellen. Als u maar twee­
maal op de toets drukt, zonder daarna op de knoppen of
te drukken, wordt er geen nieuwe temperatuur ingesteld maar blijft de laatst
ingestelde temperatuur opgeslagen.
•	 Als u de automatische ECO-modus hebt ingesteld, kunt u geen gewenste tem­
peratuur instellen. De standaardinstelling in de ECO-modus is onveranderlijk
22 °C.
In het algemeen geldt:
•	 De ingebouwde thermostaat heeft ongeveer 10 seconden nodig om de huidige
kamertemperatuur te detecteren. Zodra de kamertemperatuur is gedetecteerd,
treedt de keramische kachel in werking als de actuele kamertemperatuur min­
stens 2 °C lager is dan de ingestelde temperatuur. Is de huidige kamertempera­
tuur minstens 2 
°C hoger dan de ingestelde temperatuur, dan schakelt de ver­
warming uit, het display voor het lage of hoge vermogen wordt uitgeschakeld,
op het bedieningspaneel. Als de temperatuur weer daalt, schakelt het
apparaat weer automatisch in.
•	 Houdt u er rekening mee dat de thermostaat in het apparaat alleen de tempera­
tuur in de directe omgeving van het apparaat kan meten. Als u de temperatuur
op hetzelfde moment met een thermometer verder van de kachel meet (bijv.
aan de andere kant van de ruimte), dan kan de waarde van de thermometer een
paar graden lager zijn dan wat op het display van de kachel staat. Maar als de
thermometer bijvoorbeeld direct boven de kachel wordt geplaatst, dan kan de
waarde zelfs hoger zijn dan de kachel aangeeft aangezien warme lucht stijgt.
De verwarmingsfunctie van de WiFi Ceramic Heater richt zich altijd naar de
temperatuurwaarde die wordt gemeten en weergegeven door de ingebouwde
thermostaat.
•	 Als u de timer hebt ingesteld, dan branden om de 30 seconden afwisselend de
ingestelde bedrijfstijd en de huidige kamertemperatuur. Als u de timer niet hebt
ingesteld, dan brandt constant de huidige kamertemperatuur.
■
■ DE AUTOMATISCHE ECO-MODUS INSTELLEN
•	 Als u op de ECO-knop drukt, stelt u de energiebesparende en automatische
ECO-modus in, op het bedieningspaneel gaat ECO branden.
•	 In de ECO-modus is de ingestelde kamertemperatuur altijd 22 
°C, dit kan niet
worden veranderd.
•	 Als de huidige kamertemperatuur lager is dan 18 °C, dan werkt het apparaat in
de ECO-modus met het hoge verwarmingsvermogen, het bijbehorende symbool
brandt op het bedieningspaneel.
•	 Als de huidige kamertemperatuur tussen 18 
°C en 22 
°C ligt, dan werkt het
apparaat in de ECO-modus met het lage verwarmingsvermogen, het bijbeho­
rende symbool brandt op het bedieningspaneel.
•	 Zodra de temperatuur 22 °C bereikt, gaat het apparaat naar de standby-modus,
op het display wordt de huidige kamertemperatuur altijd weergegeven.
OPMERKINGEN:
•	 In de ECO-modus kunnen het verwarmingsvermogen of de gewenste kamer­
temperatuur niet worden aangepast.
•	 U kunt de timer instellen om de bedrijfstijd in de ECO-modus te bepalen.
■
■ GEHEUGENFUNCTIE
•	 Als u het apparaat niet loskoppelt van het stopcontact en/of niet de stroom­
schakelaar uitschakelt en met de knop ; opnieuw hebt ingeschakeld of andere
instellingen hebt doorgevoerd, dan werkt de kachel met de laatst geselecteerde
instellingen. Alleen de timerfunctie wordt niet overgenomen, dus er is geen
bedrijfstijd ingesteld.
•	 Als het apparaat echter van de stroom is afgehaald of met de stroomschakelaar
is uitgeschakeld, dan zijn de laatste instellingen gewist. Het systeem start bij
opnieuw inschakelen in het lage verwarmingsvermogen en de standaardtempe­
ratuurinstelling is 25 °C.
■
■ TER INFORMATIE
•	 Na ongeveer 1 minuut wordt de verlichting van de functieweergave gedimd op
het bedieningspaneel en het display zodat de verlichting u niet stoort als u 's
nachts wilt slapen. Elke keer dat u het apparaat weer bedient en op de knoppen
drukt, branden de lampjes met maximale helderheid.
Pagina: 43
87
86
■
■ KANTELBESCHERMING
•	 Mocht het apparaat vallen of worden omgestoten, dan schakelt het apparaat
onmiddellijk over naar de standby-modus en de ventilator stopt na 10 seconden.
Dit is voor uw eigen veiligheid, want een omgekeerde kachel kan brand ver­
oorzaken.
■
■ APPARAAT UITSCHAKELEN
1.	 Als u het apparaat wilt uitschakelen, drukt u op de knop ; op het bedie­
ningspaneel en wacht u tot het apparaat aftelt van 10 tot 0, dan stopt ook de
ventilator.
2.	 Zodra de cijfers op het display zijn verdwenen, zet u de stroomschakelaar op de
achterkant in de stand "0" en trekt u de stekker uit het stopcontact.
LET OP: Als u het apparaat wilt bedienen met uw smartphone, dan moet het appa­
raat op het stopcontact aangesloten zijn en moet de stroomschakelaar op aan staan
(schakelaar in stand "I"), zodat deze in de standby-modus staat. Bovendien moet
het apparaat op WLAN worden aangemeld.
■
■ WLAN-FUNCTIE (WIFI-FUNCTIE): BEDIEN UW WIFI
CERAMIC HEATER MET UW SMARTPHONE
•	 Deze moderne keramische kachel kunt u ook heel eenvoudig bedienen overal
(via hetzelfde WLAN, via een ander WLAN of via 3G- of 4G-mobiel netwerk)
met uw smartphone als u de gratis app op uw smartphone hebt gedownload.
Het enige wat u daarvoor nodig hebt zijn de kachel, een draadloze router, uw
smartphone en natuurlijk de app.
Stap 1: Download de gratis app
1.	 Als u een iPhone hebt, downloadt u de app
"Solis Heater" uit de App Store.
2.	 Als u een Android-mobiel hebt, downloadt
u de app "Solis Heater" uit de Google Play
Store.
3.	 Ga naar de functie "Zoeken" en voeren in de
zoekbalk "Solis Heater" in. Vervolgens kunt u
de app downloaden.
Stap 2: Verbind de draadloze router en de kachel met elkaar (voor verbin­
ding moeten smartphone en verwarmingsapparaat op hetzelfde WLAN worden
aangemeld)
1.	 Controleer of de kachel is aangesloten op het stroomnet (stekker in het stop­
contact) en of de stroomschakelaar aan de achterkant is ingeschakeld, zodat
deze in de standby-modus staat.
2.	 Open de app.
3.	 Zet de kachel nu aan met de AAN/UIT-knop ; en druk op de WLAN-knop
aan de achterzijde van de kachel totdat de aanduiding knippert op het
bedieningspaneel.
4.	 Klik vervolgens in de app op “De toevoeging van nieuwe apparatuur” (Afb. 1).
De gevonden WLAN wordt getoond (Afb. 2).
5.	 Voer vervolgens het juiste wachtwoord in voor de router en druk op de pijl
(Afb. 2). Wacht ongeveer 120 seconden (op de smartphone kunt u zien hoe de
tijd wordt afgeteld).
6.	 De gebruikersinterface wordt weergegeven op uw telefoon en u uw keramische
kachel nu gemakkelijk bedienen met de smartphone (Afb. 3).
Afb. 1	 Afb. 2	Afb. 3
TIP: U kunt het apparaat ook een nieuwe naam geven als u de apparaatnaam in
het in afbeelding 1 getoonde menu lang aanraakt.
LET OP: Om het apparaat te kunnen bedienen met behulp van de smartphone,
moet het worden aangesloten op het elektriciteitsnet en moet de schakelaar
op het achterpaneel in de "I" stand staan, zodat uw apparaat in standby-mo-
dus staat en op elk moment kan worden ingeschakeld en geprogrammeerd.
AANWIJZING: Als u een nieuwe WLAN wilt instellen, drukt u opnieuw op de
WLAN-knop op de achterzijde van de kachel tot de weergave knippert en her­
haalt u de voorgaande stappen.
Pagina: 44
89
88
s	 REINIGING EN ONDERHOUD
•	 Koppel het apparaat vóór het reinigen los van de stroomtoevoer en laat het
volledig afkoelen.
•	 Reinig de buitenkant van het apparaat met een licht vochtige doek.
•	 Houd puntige en scherpe voorwerpen uit de buurt van het apparaat zodat ze
het apparaat niet kunnen beschadigen.
•	 Gebruik nooit schurende of agressieve schoonmaakmiddelen, noch aceton of
alcohol.
•	 De kachel niet onderdompelen in water of op een andere manier in contact
brengen met water.
•	 Reinig van tijd tot tijd ook het afdekrooster en het filter van de luchtinlaat
op het achterpaneel. U kunt het afdekrooster verwijderen door de lipjes
omlaag te drukken en het rooster lostrekken. Het filter, dat zich onder het
afdekrooster bevindt, kan worden verwijderd en worden schoongemaakt
onder stromend water met een beetje afwasmiddel. Hetzelfde geldt voor
het afdekrooster. Laat ze beiden volledig aan de lucht drogen voordat u
het filter weer in het afdekrooster terugplaatst en met de haakjes vastzet.
Plaats vervolgens het afdekrooster weer terug op de achterzijde zodat het ver­
grendelt.
■
■ BEDIENING MET SMARTPHONE
4
5 6
7
8
9
1
2
3
1	 Bedrijfstijd
2	 Ingestelde temperatuur
3	 Temperatuur instellen
4	 Timer instellen
5	 Verwarmingsvermogen instellen
6	 ECO-modus instellen
7	AAN/UIT-knop
8	 Huidige kamertemperatuur
9	Stroomverbruik
Pagina: 45
91
90
s	 BEWAREN
•	 Bewaar het volledig afgekoelde en gereinigde apparaat het liefste in de originele
verpakking, rechtop, op een donkere en droge plaats.
•	 Plaats niets op het apparaat.
s	 TECHNISCHE SPECIFICATIES
Modelnr.	 DF-HT5C08P, type 698
Productbeschrijving	 Keramische kachel
Spanning frequentie	 220-240 V~/50 Hz
Vermogen	 2000 Watt
Afmetingen	 ca. 35,0 x 35,5 x 17,5 cm 
	 (breedte x hoogte x diepte)
Gewicht	 ca. 3,9 kg
Technische wijzigingen voorbehouden.
s		VERWIJDERING
EU 2002/96/EC
Aanwijzingen voor het verwijderen van het product volgens EU-richtlijn
2002/96/EC
Het afgedankte apparaat mag niet met het huishoudelijk vuil als restafval wor­
den verwerkt. Het afgedankte apparaat moet bij een plaatselijk afvalinzamelpunt
of leverancier worden ingeleverd zodat een milieuvriendelijke verwerking wordt
gegarandeerd. Door de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische
apparaten worden mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid
voorkomen en kunnen componenten worden hergebruikt of gerecycled, waardoor
er veel energie en grondstoffen worden bespaard. Om verplichte afvalverwerking
van het apparaat volgens de voorschriften duidelijk onder de aandacht te brengen
is hiernaast het symbool van een doorgekruiste afvalbak afgebeeld.
Solis of Switzerland AG behoudt zich het recht voor om te allen tijde technische en
optische wijzigingen en modificaties uit te voeren om zijn producten te verbeteren.
091 802 90 10
Bewaar de originele verpakking van dit product goed zodat u ze voor even-
tueel transport of verzending van het product kunt gebruiken.
Solis of Switzerland AG
Solis-Haus • CH-8152 Glattbrugg-Zürich • Zwitserland
Telefoon +41 44 874 64 54 • Fax +41 44 874 64 99
info@solis.ch • www.solis.ch • www.solis.com

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Solis WiFi Ceramic Heater.

Stel een vraag over de Solis WiFi Ceramic Heater

Heb je een vraag over de Solis WiFi Ceramic Heater en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Solis WiFi Ceramic Heater. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Solis WiFi Ceramic Heater zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.