Solis VertiVac Plus 5703 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Solis VertiVac Plus 5703. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Solis
  • Product: Vacuumverpakker
  • Model/naam: VertiVac Plus 5703
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans

Inhoudsopgave

Pagina: 82
164
NL NL
6. Laat het snoer niet over de rand van de tafel hangen, zodat
het apparaat niet omlaag kan worden getrokken. Zorg ervoor
dat de stroomkabel en stekker niet in contact komen met hete
oppervlakken, zoals een kookplaat of een radiator, of met het
apparaat zelf.
7. Leg het netsnoer zodanig dat niemand erover kan struikelen.
Houd het netsnoer uit de buurt van scherpe voorwerpen.
8. Wikkel het netsnoer altijd volledig af voordat u de stekker in
het stopcontact steekt.
9. Trek niet aan het snoer en draag het apparaat niet aan het
snoer. U mag ook niets op de stroomkabel plaatsen. Trek nooit
aan het snoer om het apparaat uit het stopcontact te halen,
maar trek aan de stekker.
10. We adviseren om met dit apparaat geen verlengsnoer te
gebruiken. Zet het apparaat niet direct onder een stopcontact.
11. Houd het apparaat uit de buurt van heet gas, hete kachels of
andere warmte uitstralende apparaten of warmtebronnen.
Gebruik het apparaat nooit op een nat of heet oppervlak.
Plaats het apparaat niet in de buurt van vocht, warmte en
open vuur. Houd het apparaat uit de buurt van bewegende
onderdelen of apparaten.
12. Het apparaat moet op een vast, vlak, droog, stabiel en vocht-
bestendig werkoppervlak staan. Gebruik de vacumeermachine
nooit op de rand van een tafel.
13. Houd minimaal 20 cm afstand tussen het apparaat en muren,
gordijnen of andere materialen en voorwerpen en zorg ervoor
dat de lucht vrij rond het apparaat kan circuleren.
14. Dek het apparaat nooit af met doeken en dergelijke als het
apparaat actief is. Plaats niets op de vacumeermachine.
15. Plaats het apparaat nooit zodanig dat het in het water kan
vallen of in contact kan komen met water (bijv. in of naast een
gootsteen).
s		BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees voor gebruik van uw Solis vacumeermachine aandach-
tig deze gebruiksaanwijzing, zodat u het apparaat leert
kennen en veilig kunt bedienen. Wij raden u aan om deze
gebruiksaanwijzing zorgvuldig te bewaren en te overhandi-
gen aan een eventuele nieuwe eigenaar van het apparaat.
Bij het gebruik van elektrische apparatuur moeten voor uw
eigen veiligheid de volgende veiligheidsmaatregelen in acht
worden genomen:
1. Om elektrische schokken te voorkomen mogen vacumeerma-
chine, netsnoer en stekker nooit in contact komen met water
of andere vloeistoffen. Risico op een elektrische schok!
Er kan water in de behuizing komen waardoor het apparaat
beschadigd kan raken! Als het apparaat, het netsnoer of de
stekker in contact komt met vloeistof, trek dan met droge
rubberen handschoenen onmiddellijk de stekker uit het stop-
contact. Gebruik het apparaat pas weer als u het door Solis of
een door Solis erkend servicepunt heeft laten controleren op
een goede en veilige werking.
2. Het apparaat nooit met natte of vochtige handen of voeten
bedienen of met natte handen de stekker uit het stopcontact
trekken of plaatsen.
3. Controleer voor ingebruikname of de op het typeplaatje van
het apparaat aangegeven spanning overeenkomt met de
netspanning. Wij raden aan het apparaat niet aan te sluiten
op een meervoudig stopcontact.
4. Voer geen wijzigingen uit aan het apparaat, het snoer, de stek-
ker en de accessoires.
5. Gebruik het apparaat uitsluitend zoals beschreven in deze
gebruiksaanwijzing. Bescherm het apparaat tegen vochtigheid
en water, en gebruik het apparaat nooit buitenshuis.
164 165
Pagina: 83
NL NL
16. Het apparaat is niet ontworpen voor gebruik buitenshuis. Het
apparaat mag niet in contact komen met regen of waterspat-
ten. Niet gebruiken in voertuigen of op boten.
17. Dompel het apparaat of onderdelen van het apparaat zoals
het snoer of de stekker nooit onder in water en laat het geen
contact maken met water of andere vloeistoffen.
18. Trek de stekker altijd uit het stopcontact als het apparaat bui-
ten werking is, als er geen toezicht is of als het moet worden
schoongemaakt. Wij raden het gebruik van een aardlekscha-
kelaar (FI-veiligheidsschakelaar) aan voor extra bescherming bij
het gebruik van elektrische apparaten. Het is raadzaam om een
veiligheidsschakelaar te gebruiken met nominale reststroom
van maximaal 30 mA. Neem voor deskundig advies contact op
met uw elektricien.
19. Voordat u de stekker van het apparaat uit het stopcontact
haalt, moet u altijd controleren of het apparaat niet in gebruik
is en het programma is voltooid.
20. Voer geen wijzigingen uit aan het apparaat, het snoer, de stek-
ker en de accessoires.
21. Laat nooit een werkende vacumeermachine zonder toezicht
achter! Onjuist gebruik kan tot lichamelijk letsel leiden!
22. Probeer nooit een apparaat te pakken dat in water of in een
ander vloeistof is gevallen. Trek altijd eerst met droge rubberen
handschoenen de kabelstekker uit het stopcontact voordat
u het apparaat uit het water of een andere vloeistof haalt.
Gebruik het apparaat pas weer als u het door Solis of een door
Solis erkend servicepunt heeft laten controleren op een goede
en veilige werking.
23. Zet het apparaat zo neer dat het niet aan direct zonlicht wordt
blootgesteld.
24. Steek nooit voorwerpen of gereedschap in de openingen van
het apparaat. Het apparaat kan beschadigd raken of er kan
gevaar voor elektrocutie ontstaan!
167
166
25. Haal de stekker altijd uit het stopcontact alvorens onderdelen
te verwijderen of terug te plaatsen.
26. Gebruik nooit een leeg apparaat.
27. Zorg er altijd voor dat het apparaat goed is gemonteerd voor u
de stekker in een stopcontact steekt en het apparaat in gebruik
neemt.
28. Schud of verplaats het apparaat niet tijdens gebruik. Verplaats
nooit een met het stopcontact verbonden apparaat! Haal de
stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat verplaatst.
29. Gebruik het apparaat uitsluitend zoals beschreven in deze
gebruiksaanwijzing. Gebruik alleen de meegeleverde of door
Solis aanbevolen accessoires. Onjuiste accessoires of misbruik
kunnen het apparaat beschadigen of brand, elektrische schok-
ken of lichamelijk letsel veroorzaken.
30. Gebruik het apparaat nooit met een externe timer of afstands-
bediening.
31. Het apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk
gebruik, niet voor commercieel gebruik.
32. Verwijder verpakkingsmateriaal en eventuele stickers of labels
(behalve het typeplaatje) voor ingebruikname van het apparaat
en zorg voor een adequate afvalverwerking.
33. Controleer uw vacumeermachine voor elk gebruik op de aan-
wezigheid van losse onderdelen en kijk of het apparaat zelf,
het netsnoer en de stekker onbeschadigd zijn.
34. Om elektrische schokken te voorkomen mag u het apparaat
niet gebruiken als de kabel of stekker beschadigd is, als het
apparaat andere storingen vertoont, gevallen is, anderszins
beschadigd is of als er onderdelen loszitten. Om gevaar te
voorkomen mag u het apparaat nooit zelf repareren. Lever
het apparaat in bij Solis of een door Solis erkend servicepunt
om het te laten controleren, repareren of mechanisch en elek-
trisch te laten herstellen.
Pagina: 84
NL NL
41. Plaats niets op het apparaat terwijl het apparaat in werking of
opgeborgen is.
42. Trek na elk gebruik altijd de stekker uit het stopcontact. Pas
dan is het apparaat helemaal uitgeschakeld.
43. Het apparaat moet na elk gebruik worden gereinigd. Raad-
pleeg hiervoor de aanwijzingen in het hoofdstuk "Reiniging
en onderhoud" op pagina 193 van deze gebruiksaanwijzing.
44. Reinig de behuizing van het apparaat alleen met een droge of
licht bevochtigde doek. Gebruik nooit agressieve, schurende of
bijtende reinigingsmiddelen.
45. Als u het apparaat wilt optillen of verplaatsen, moet u altijd
eerst de stekker uit het stopcontact halen en de vacumeerma-
chine alleen aan de basis vastpakken. Verplaats het apparaat
altijd voorzichtig, vermijd schudden of werpen om beschadi-
ging te voorkomen.
46. Neem het apparaat alleen in gebruik wanneer het juist is
gemonteerd en de deksels gesloten zijn.
47. Vermijd het aanzuigen van vloeistoffen en zorg ervoor dat ze
niet in de vacuümkamer kunnen geraken. Als er toch vloeistof-
fen worden aangezogen, komen deze terecht in de lekbak. In
dergelijke gevallen moet u de lekbak ledigen en de vloeistof in
de vacuümkamer verwijderen.
48. Trek altijd de stekker uit het stopcontact als u een abnormale
geur of een abnormaal geluid waarneemt. Gebruik het appa-
raat pas weer als u het door Solis of een door Solis erkend
servicepunt heeft laten controleren op een goede en veilige
werking.
49. Oliën of vetten mogen niet worden gebruikt met dit apparaat.
50. Raak kort na een vacummeer- en sealproces de sealstrip niet
aan! De sealstrip wordt zeer heet en u kunt zich verbranden.
169
168
35. Personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens, of onwetende en onervaren mensen en kinde-
ren mogen de vacumeermachine niet gebruiken, tenzij onder
toezicht van een persoon die verantwoordelijk is voor hun
veiligheid en hun exacte instructies geeft over het correcte
gebruik van dit apparaat. Bovendien moeten ze precies hebben
begrepen welke gevaren het apparaat kan opleveren en hoe
het op een veilige manier kan worden gebruikt. Het apparaat
mag niet door kinderen zonder toezicht worden gereinigd of
onderhouden. Het apparaat mag in geen geval door kinderen
jonger dan 8 jaar worden gebruikt of gereinigd. Houd apparaat
en netsnoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
36. Houd het apparaat met stroomkabel buiten het bereik van
kinderen en huisdieren.
37. Er moet toezicht worden gehouden op kinderen om erop toe
te zien dat ze niet met de vacumeermachine spelen.
38. Het apparaat resp. de sealstrip is uitgerust met een oververhit-
tingsbeveiliging. Als deze beveiliging wordt geactiveerd, moet
het apparaat enkele minuten afkoelen alvorens het opnieuw
kan worden ingeschakeld. Om te voorkomen dat de sealstrip
oververhit raakt, mogen er niet te veel sealprocessen achter
elkaar worden uitgevoerd. Het apparaat is uitsluitend geschikt
voor huishoudelijk gebruik en niet ontwikkeld voor continu
gebruik.
39. Controleer voor ingebruikname altijd of uw handen schoon
en droog zijn.
40. Gebruik uitsluitend de voor dit apparaat ontworpen vacuüm-
zakken of voorraadbussen van Solis. De vacuümvoorraadbus-
sen van Solis mogen niet beschadigd zijn en geen scheuren
bevatten. Gebruik het apparaat uitsluitend voor het vacume-
ren of opblazen en sealen van vacuümzakken, bijvoorbeeld
voor het marineren met behulp van Solis-voorraadbussen, en
nooit voor andere doeleinden!
Pagina: 85
NL NL
171
170
▲
▲ APPARAATBESCHRIJVING
1 Deksel van het opbergvak voor de vacuümfolierol
2 Bedieningspaneel met contactgevoelige sensorknoppen
De exacte beschrijving van de functieknoppen vindt u op pagina 172–174.
3 Aansluitingsopening voor vacuümslang
Voor aansluiting van de vacuümslang en het aanzuigen van de lucht uit voor-
raadbussen van Solis.
4 Voordeksel voor de toegang tot de vacuümkamer en met daarachter
liggend opbergvak voor de vacuümslang
5 Vacumeeropening met sealstrip
6 Start- en vergrendelingshendel
Nadat u met de sensorknoppen een functie heeft geselecteerd en het zakuit­
einde/folieuiteinde heeft geplaatst, moet u de starthendel omlaag drukken
om het apparaat te starten. Met de starthendel wordt ook de vacuümkamer
gesloten en de zak in de vacuümkamer vergrendeld. De zak kan tot het vol-
tooien van de functie niet uit het apparaat worden getrokken.
7 Opbergvak voor de vacuümfolierol
Voor het plaatsen en bewaren van de vacuümfolierol waarmee zakken wor-
den gemaakt.
8 Snijbalk met meshendel
Voor het eenvoudige afsnijden van folie van de vacuümfolierol.
9 Ontgrendelingsknoppen voor de toegang tot de vacuümkamer
Bij een geopend voordeksel kan het apparaat omlaag worden geklapt door
gelijktijdig op beide ontgrendelingsknoppen te drukken, zodat u toegang
heeft tot de sealstrip, de lekbak, het dichtingsrubber en het aandrukrubber.
10 Vacuümslang
Voor een eenvoudige toegang ligt de vacuümslang in het vak achter het voor-
deksel.
11 Sealstrip in de vacuümkamer
12 Uitneembare lekbak
De uitneembare lekbak vangt het merendeel van de vloeistof op bij het vacu-
meren van levensmiddelen met een laag vochtpercentage en kan voor een-
voudige reiniging worden verwijderd.
13 Bovenste en onderste dichting
De dichtingen garanderen dat het uiteinde van de zak tijdens het vacume-
ren luchtdicht wordt geseald en dat alle lucht kan worden weggezogen. De
onderste dichting kan voor reiniging worden verwijderd.
14 Aandrukrubber
Het tegenstuk van de sealstrip waarmee het uiteinde van de zak glad tegen
de sealstrip wordt aangedrukt en optimaal wordt geseald.
15 Kabelopening
Om veilige plaatsing van het apparaat te garanderen moet de afgewikkelde
kabel door de kabelopening worden geleid alvorens de stroomstekker in het
stopcontact te steken.
16 Stroomkabel in kabelvak
17 Antislipvoetjes
2
1
3
6
▼
▼
▼ 4
▼ ▼
▼
5
▼
1
7
9
10
12
11
9
14
13
8
4
▼
▼
10
15
16
17
17 17
17
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼ ▼
▼
Pagina: 86
NL NL
173
172
▲
▲ DE FUNCTIEKNOPPEN
A B C D E F L
G
H 3 I J K
Het bedieningspaneel, de contactgevoelige functieknoppen en de aanslui-
tingsopening voor de vacuümslang.
Afhankelijk van de functie die door het indrukken van de knop wordt geactiveerd,
zal het controlelampje van de knoppen Pulse Vacuum, Vacuum&Seal, Manual
Seal, Memory, Marinate, Canister en Pulse Blow oplichten. Zodra de functie is
voltooid, gaat het controlelampje uit.
Bovendien zullen ook de controlelampjes van de ingedrukte knoppen Vacuum
("Normal" of "Gentle"), Food ("Dry" of "Moist") en Weld ("Double" of "Single")
oplichten. Zodra het apparaat op de stroomvoorziening wordt aangesloten, lichten
de standaardinstellingen "Gentle" (via de knop Vacuum) en "Dry" (via de knop
Food) en "Single" (via de knop Weld) op en geven ze aan dat het apparaat in de
stand-bymodus staat.
A Pulse Vacuum
– Zolang u op deze knop drukt, zal het apparaat vacumeren en de blauwe
knoprand en zullen de lampjes van de voortgangsindicator branden. Zodra
u de knop loslaat, wordt het vacumeerproces gestopt en stopt de blauwe
knoprand met branden. Deze handmatige vacumeerfunctie is ideaal voor zeer
drukgevoelige levensmiddelen of voorwerpen, aangezien het vacumeerproces
op elk moment kan worden onderbroken. Het sealen wordt niet automatisch
uitgevoerd, maar moet met de knop Manual Seal worden geactiveerd.
B Cancel
– Als u op deze knop drukt wanneer het apparaat is ingeschakeld, wordt het
vacumeer-, seal- of marineerproces onmiddellijk onderbroken.
C Vacuum & Seal
– De knop met de blauwe knoprand wordt gebruikt om het vacumeerproces
te starten en de zak automatisch te sealen. Tijdens het aanzuigen van lucht
brandt alleen het controlelampje van Vacuum&Seal. Zodra het sealproces
wordt gestart gaat ook het controlelampje van Manual Seal aan. Na het
voltooien van beide processen gaan beide controlelampjes na elkaar uit.
D Voortgangsindicator
– Aan de hand van het aantal brandende blauwe lampjes kunt u de status van
de geselecteerde functie herkennen. De geselecteerde functie is voltooid
zodra alle zes lampjes blauw branden en vervolgens uitgaan. Dit wordt boven-
dien aangegeven met een geluidssignaal.
E Manual Seal
Knop met blauwe knoprand en 2 functies:
1. Voor handmatig sealen van foliezakken, bijv. wanneer u van de folie van een rol
een zak wilt maken en daarom eerst een uiteinde van de zak wilt sealen.
2. Om het vacumeerproces te stoppen en onmiddellijke het sealproces van de zak
in de functie Vacuum & Seal te starten. Voorbeeld: als u de functie Vacuum &
Seal selecteert en tijdens het vacumeren merkt dat de druk op het levensmiddel
in de zak te hoog wordt, kunt u de afzuigpomp stoppen en het sealproces star-
ten door op de knop Manual Seal te drukken.
F Memory
– De Memory-functie slaat automatisch in elke functie de laatste geactiveerde
instelling, behalve in de functies Marinate en Canister. Dankzij deze Memo-
ry-functie hoeft u alleen op de starthendel te drukken en het apparaat gaat
verder bij de laatste geactiveerde instelling. In de instellingen Pulse Vacuum
en Pulse Blow wordt zelfs de functieduur opgeslagen. De Memory-functie
kan worden geactiveerd wanneer de blauwe knoprand van de knop Memory
brandt. Als de stekker uit het stopcontact wordt gehaald of als de Memo-
ry-functie met de Memory-knop wordt uitgeschakeld, wordt het geheugen
gewist.
G Marinate
– Knop met blauwe knoprand om vlees/gevogelte/vis te marineren in de vier-
kante Solis-voorraadbus van 1,0 l of 2,8 l met behulp van de vacuümslang.
H Canister
– Knop met blauwe knoprand om een Solis-voorraadbus, wijnflesversluiting
of herbruikbare vacuümzak te vacumeren met behulp van de vacuümslang.
Nadat u het accessoire met behulp van de vacuümslang met de aanslui-
tingsopening heeft verbonden en op de knop Canister drukt, wordt de lucht
weggezogen en wordt er een vacuüm gecreëerd.
Let op: gebruik hiervoor uitsluitend originele accessoires en de vacuümslang van
Solis (meegeleverd met het apparaat of inbegrepen bij de accessoires).
I Vacuum
– Met deze knop kunt u de zuigsnelheid selecteren, hoge snelheid (Normal)
of lage snelheid (Gentle). Bij de desbetreffende ingestelde functie brandt het
groene lampje, de standaardinstelling is Gentle.
Pagina: 87
NL NL
175
174
Gentle: selecteer Gentle om een lage zuigsnelheid voor het vacumeerproces
in te stellen, bijv. bij drukgevoelige levensmiddelen. Gentle is de standaardin-
stelling die oplicht zodra het apparaat wordt ingeschakeld en is geschikt voor
alle gevoelige levensmiddelen.
Normal: selecteer Normal om een hogere zuigsnelheid voor het vacumeren
in te stellen. Normal is geschikt voor alle niet-gevoelige levensmiddelen.
J Food
– Met deze knop kunt u instellen of het te vacumeren levensmidel droog of
vochtig is, zodat het sealproces desbetreffend kan worden aangepast. Bij de
desbetreffende ingestelde functie brandt het groene lampje, de standaardin-
stelling is Dry.
Dry: selecteer Dry wanneer droge levensmiddelen moeten worden geseald.
Dry is de standaardinstelling die oplicht zodra het apparaat wordt ingescha-
keld.
Moist: selecteer Moist wanneer vochtige levensmiddelen, zoals vers vlees,
moet worden geseald.
K Weld
– Met de Weld-functie kunt u een enkele sealnaad of een dubbele sealnaad
selecteren.
Single: bij Single wordt een enkele sealnaad gebruikt, wat ruim voldoende
is voor droge levensmiddelen.
Double: bij Double wordt een dubbele sealnaad gebruikt, zodat een nog
betere dichting wordt gegarandeerd. Vooral aanbevolen bij vochtige levens-
middelen.
L Pulse Blow
– De blaasfunctie Pulse Blow blaast lucht in de zak zolang de knop wordt
ingedrukt. U kunt net zolang op de knop drukken tot er voldoende lucht in
de zak zit. Druk vervolgens op de knop Manual Seal om de zak te sealen.
Of houd de knop gedurende 90 seconden ingedrukt, waarna het blaasproces
automatisch wordt gestopt en de zak automatisch door het apparaat wordt
geseald. Met de functie Pulse Blow kunt u zakken van noppenfolie maken
om breekbare voorwerpen te bewaren of te verzenden. Bij de functie Pulse
Blow is Single de standaardinstelling voor de sealnaad. Zelfs wanneer u
Double voor de sealnaad selecteert, schakelt het apparaat automatisch terug
naar Single zodra u op de knop Pulse Blow drukt.
3 Aansluitingsopening voor de vacuümslang
– Om Solis-accessoires te vacumeren plaatst u een uiteinde van de vacuümslang
in deze opening en het andere uiteinde in het Solis-accessoire.
In het algemeen geldt:
– Selecteer altijd de gewenste instellingen alvorens het zakuiteinde in de
vacuümopening te plaatsen.
– Om het automatische vacumeer- en sealproces of het sealproces te star-
ten, moet het zakuiteinde tot tegen de aanslag in de vacuümopening
worden gelegd. Selecteer vervolgens de desgewenste functie en start
de functie door de start- en vergrendelingshendel omlaag te drukken.
De functies Pulse Vacuum en Pulse Blow worden direct gestart door op
de desbetreffende knop te drukken.
– Wanneer een geselecteerde functie is voltooid en alle zes punten van
de voortgangsindicator branden, duurt het nog ong. 3 seconden alvo-
rens de vacuüm wordt uitgeschakeld en u een geluidssignaal hoort.
Alleen hierna kunt u de zak of de vacuümslang verwijderen.
– Let erop dat na een normale beëindiging of na een handmatige onder-
breking van een proces het ong. 3 seconden duurt tot de knoppen
weer actief zijn en het apparaat opnieuw kan worden gebruikt.
– Drie minuten nadat de laatste functie is voltooid, gaan alle lampjes
van het bedieningspaneel uit. Om het bedieningspaneel opnieuw te
activeren, hoeft u alleen de desgewenste knop in te drukken.
Pagina: 88
177
NL NL
3.3 De sealnaad met de knop Weld (K) instellen
U kunt bij uw Solis vacumeermachine VertiVac Plus instellen of een enkele seal-
naad (Single) of dubbele sealnaad (Double) moet worden gemaakt.
De enkele sealnaad Single is de standaardinstelling en ideaal voor normale,
droge levensmiddelen. Wanneer u een dubbele sealnaad nodig heeft, bijv. om
levensmiddelen met hoog vochtgehalte te vacumeren, drukt u op de knop Weld
(K) om de instelling Double te activeren.
4. TIPS VOOR HET GEBRUIK VAN VACUÜMZAKKEN
Er zijn vacuümzakken van Solis in verschillende groottes of vacuümfolie waarbij
u zelf de grootte van de zak kan bepalen. Kies altijd voor een zakgrootte die bij
het levensmiddel past. Let er daarbij op dat de zak altijd minstens 8 cm langer
moet zijn dan de te vacumeren levensmiddelen en tel er 2 cm extra bij op voor
de sealnaad.
Opmerking: als u gebruiksklare vacuümzakken gebruikt, gaat u verder op
pagina 179 van deze gebruiksaanwijzing.
■
■ EEN ZAK VAN VACUÜMFOLIE
SEALEN: FUNCTIE MANUAL SEAL (E)
1. Open het apparaatdeksel (1) en klap de snijbalk (8)
omhoog. Leg de vacuümfolierol in het opbergvak (7)
(zie afb.1) en trek het uiteinde van de rol iets naar
u toe.
2. Klap vervolgens de snijbalk (8) omlaag en de folie ligt
onder de snijbalk (zie afb. 2).
Let op: wanneer u de snijbalk omlaag klapt, moet u
erop letten dat de meshendel helemaal rechts of hele-
maal links op de snijbalk ligt. De meshendel mag niet
in het midden staan, anders wordt de folie niet goed
gesneden (zie afb. 2).
3. Trek aan de folie tot u de gewenste zaklengte heeft
afgerold. Schuif nu de meshendel in een beweging
naar links of rechts naar het andere balkuiteinde. De
folie wordt snel en recht afgesneden (zie afb. 3).
Nu kunt u het zakuiteinde sealen.
4. Sluit het apparaatdeksel weer.
5. Stel desgewenst de dubbele sealnaad in door op de
knop Weld te drukken. Het controlelampje Double
gaat branden (de standaardinstelling is Single voor
een enkele sealnaad).
176
▲
▲ INGEBRUIKNAME
Let op: controleer altijd vóór de ingebruikname of het apparaat en de voor-
raadbus/zak volledig schoon en onbeschadigd zijn zodat levensmiddelen
niet kunnen worden gecontamineerd.
■
■ APPARAAT VOORBEREIDEN
1. APPARAAT NEERZETTEN
Zet het apparaat op een ruime, grote, horizontale, schone, vochtbestendige en
droge werktafel. Let er ook op dat er voldoende plaats is voor de te vacumeren
of te sealen zakken met levensmiddelen.
2. STROOMSTEKKER AANSLUITEN
Steek de stekker in een geschikt stopcontact. De lampjes van alle knoppen en
controlelampjes lichten op. Vervolgens blijven alleen nog de controlelampjes van
Gentle, Dry en Single branden.
3. INSTELLINGEN UITVOEREN
Wanneer de stekker van het apparaat in het stopcontact zit, kunt u de desge-
wenste instellingen uitvoeren. Druk daarvoor op de desbetreffende functieknop.
3.1 De zuigsnelheid met de knop Vacuum (I) instellen
Om het vacumeren eenvoudiger te maken, kunt u de zuigsnelheid voor het
te verwerken levensmiddel aanpassen. De automatische standaardinstelling is
Gentle voor drukgevoelige levensmiddelen. Als u normale stevige levensmidde-
len wilt vacumeren, selecteert u de functie Normal door op de knop Vacuum (I)
te drukken. De lucht wordt nu sneller weggezogen. U kunt het vacumeerproces
volgen en indien het sealproces vroeger starten door op de knop Manual Seal
(E) te drukken.
3.2 Het sealproces met de knop Food (J) instellen
Bij uw Solis vacumeermachine VertiVac Plus kunt u het sealproces aanpassen
volgens het vochtgehalte van het levensmiddel. U kunt kiezen uit Dry en Moist
en kunt zo altijd optimale sealnaden maken.
Dry, de standaardinstelling, is ideaal voor droge levensmiddelen, zoals koekjes,
rijst of koffie. Voor levensmiddelen met een laag vochtgehalte drukt u op de
knop Food (J) en schakelt u over naar de instelling Moist, die ideaal is voor
levensmiddelen met vocht bevatten (zoals rood vlees of vis). Voor levensmiddelen
met een hoog vochtgehalte leest u de aanwijzingen in het hoofdstuk "Tips voor
het optimaal vacumeren" in deze handleiding.
Afb. 1
Afb. 2
Afb. 3
Pagina: 89
179
178
NL NL
■
■ EEN ZAK AUTOMATISCH VACUMEREN EN SEALEN:
FUNCTIE VACUUM & SEAL (C)
1. Leg de verse levensmiddelen in de zak. Gebruik uit-
sluitend de originele vacuümzakken of vacuümfolie
van Solis voor het beste resultaat en om het apparaat
niet te beschadigen.
De artikelnummers en beschrijvingen vindt u bij de
bijgesloten bestelbon. U krijgt de accessoires voor
uw vacumeermachine bij de betere vakhandel of bij
Solis. Het contactadres vindt u achteraan in deze
gebruiksaanwijzing.
2. Reinig het open uiteinde van de zak van binnen en
van buiten en strijk het glad. Het uiteinde moet stof-
vrij zijn en mag geen vouwen vertonen.
3. Controleer de instellingen van de Vacuum-, Food- en
Weld-knoppen aan de hand van de controlelampjes.
Naargelang de drukgevoeligheid van levensmiddelen
kunt u in Vacuum selecteren of de vacuümdruk snel
(kies instelling Normal) of langzaam (kies instelling
Gentle) moet worden opgebouwd. Bij Food kunt u
kiezen uit Dry of Moist. Voor droge levensmiddelen
kiest u instelling Dry en voor vochtige levensmiddelen
kiest u instelling Moist. Bij Weld kunt u selecteren
of een enkele sealnaad (kies instelling Single) of een
dubbele sealnaad (kies instelling Double) moet wor-
den gemaakt. De standaardinstellingen zijn Gentle,
Dry en Single (zie afb.7).
4. Druk nu op de knop Vacuum & Seal (C).
5. Leg het open uiteinde van de zak in de vacumeerope-
ning. Let op: het open uiteinde van de zak moet tot
tegen de aanslag in de opening worden geschoven
(zie afb.8)!
6. Om de geselecteerde functie te starten, moet u kort
de starthendel omlaag drukken. Alleen op die manier
wordt de geselecteerde functie geactiveerd en de
vacuümkamer vergrendeld (zie afb.9).
6. Druk op de knop Manual Seal (E) om het sealproces
in te stellen.
7. Leg een open uiteinde van de zak in de vacumeer-
opening. Schuif het uiteinde van de zak tot tegen
de aanslag in de vacumeeropening voor een gladde
sealnaad (zie afb.4).
8. Druk vervolgens de starthendel kort omlaag om
het sealproces te starten. De blauwe knoprand van
Manual Seal licht op. De voortgangsindicator (D)
toont de sealstatus (zie afb. 5). Zodra het sealproces is
voltooid, gaat de knoprand en voortgangsindicator uit
en hoort u een geluidssignaal. Verwijder de zak met
het gesealde uiteinde.
9. Controleer of de sealnaad recht is en geen vouwen
vertoont (zie afb.6). Mocht dit niet het geval zijn, knip
dan de sealnaad eraf en begin opnieuw.
Afb. 11
Afb. 7
Afb. 8
Afb. 9
Afb. 10
Afb. 4
Afb. 5
Afb. 6
Pagina: 90
181
180
NL NL
■
■ GEDOSEERD VACUMEREN EN HANDMATIG SEALEN:
FUNCTIE PULSE VACUUM (A) EN MANUAL SEAL (E)
Het apparaat bereikt een behoorlijk hoge vacuümdruk in de zak. Als u drukgevoe-
lige levensmiddelen, zoals gebak, wilt vacumeren, raden we u aan om de functie
Pulse Vacuum (A) te gebruiken en deze vervolgens te sealen met de functie
Manual Seal (E). Zo kunt u nog gemakkelijk de graad van het vacuüm volgen en
een onjuiste verpakking van het levensmiddel voorkomen.
1. Leg een zakuiteinde in de vacumeeropening. Let op: het zakuiteinde moet tot
tegen de aanslag in de opening worden geschoven.
2. Druk nu op de knop Pulse Vacuum. De blauwe knoprand van Pulse Vacuum
licht op. Het zakuiteinde wordt nu in de vacuümopening geklemd en het aan-
zuigen van de lucht wordt gestart. De pomp zuigt nu de lucht weg zolang de
knop Pulse Vacuum wordt ingedrukt.
3. Zodra de zak voldoende vacuüm heeft, laat u de knop Pulse Vacuum los en
drukt u kort op de knop Manual Seal om het sealproces te starten. De sealnaad
wordt in overeenstemming met de instellingen (Moist/Dry of Single/Double)
uitgevoerd (zie hoofdstuk "Instellingen uitvoeren"). De voortgangsstatus kunt
u aan de hand van de voortgangsindicator (D) volgen. Wacht tot de knopran-
den en de voortgangsindicator uitgaan en u een geluidssignaal hoort. Nu is het
proces helemaal voltooid.
4. Controleer nogmaals of de nieuwe sealnaad recht is en geen vouwen vertoont.
Mocht dit niet het geval zijn, herhaal dan deze stappen nadat u de sealnaad
heeft afgeknipt.
■
■ VACUMEREN VAN SOLIS-VOORRAADBUSSEN MET DEKSEL:
FUNCTIE CANISTER (H)
Let op: gebruik uitsluitend voor dit apparaat geschikte voorraadbussen en vacuüm-
slangen van Solis. Enkel deze voorraadbussen zijn ontworpen voor de onderdruk
die de Solis vacumeermachine VertiVac Plus genereert.
U krijgt de accessoires voor uw vacumeermachine bij de betere vakhandel
of bij Solis. Het contactadres vindt u achteraan in deze gebruiksaanwijzing.
7. Nu wordt de zak automatisch door uw apparaat gevacumeerd en geseald. Tij-
dens het vacuümproces brandt alleen de blauwe knoprand van Vacuum & Seal
(C). Zodra het sealproces wordt gestart, gaat ook de knoprand van Manual Seal
(E) branden. De voortgangsstatus kunt u aan de hand van de voortgangsindica-
tor (D) volgen (zie afb.10). Wacht tot de knopranden en de voortgangsindicator
(D) uitgaan en u een geluidssignaal hoort. Nu is het proces helemaal voltooid.
8. Controleer nu nogmaals of de nieuwe sealnaad recht is en geen vouwen ver-
toont (zie afb.11). Mocht dit niet het geval zijn, herhaal dan deze stappen nadat
u de sealnaad heeft afgeknipt.
Opmerking: het apparaat bereikt een behoorlijk hoge vacuümdruk in de zak.
Mocht deze hoge druk kwetsbare levensmiddelen eventueel verdrukken, let
dan op de vacuümdruk in de zak tijdens het vacumeren. Als de gewenste druk
bereikt is, drukt u op de knop Manual Seal (E). Het apparaat schakelt dan
onmiddellijk de afzuigpomp voor het vacumeren uit en begint met het sealen
van de zak.
Let op: als u merkt dat de afzuigpomp geen lucht uit de zak zuigt, drukt u op de
knop Cancel en legt u de zak opnieuw in de vacumeeropening. Belangrijk is dat de
zak recht tegen de aanslag wordt geschoven zodat hij goed in de vacuümkamer zit.
Hierna gaat u verder zoals beschreven in stappen 6 tot 8.
■
■ GOED OM TE WETEN:
– Voor een optimale werking moet u na ieder vacumeerproces het apparaat min-
stens 1 minuut laten afkoelen voor u de volgende zak ertussen legt. Eventueel
vrijgekomen vocht aan de vacumeeropening moet u na gebruik altijd schoon-
vegen.
– Wanneer er teveel sealprocessen na elkaar worden uitgevoerd, kan het gebeuren
dat de thermische zekering van de sealbalk wordt geactiveerd en u het apparaat
moet laten afkoelen alvorens u het opnieuw kunt gebruiken.
– Gebruik uitsluitend vacuümzakken en vacuümfolie van Solis voor een optimaal
resultaat en om het apparaat niet te beschadigen. Gebruik geen andere zakken
of folies. Defecten die door het gebruik van ongeschikt verbruiksmateriaal wer-
den veroorzaakt, moeten ook binnen de garantieperiode tegen betaling worden
gerepareerd.
Er zijn vacuümzakken van Solis in verschillende groottes of vacuümfolie waarbij
u zelf de grootte van de zak kan bepalen. Kies altijd voor een zakgrootte die bij
het levensmiddel past. Let er daarbij op dat de zak altijd minstens 8 cm langer
moet zijn dan de te vacumeren levensmiddelen en tel er 2 cm extra bij op voor
de sealnaad.
De artikelnummers en beschrijvingen vindt u bij de bijgesloten bestelbon. U krijgt
de accessoires voor uw vacumeermachine bij de betere vakhandel of bij Solis.
Het contactadres vindt u achteraan in deze gebruiksaanwijzing.
Pagina: 91
183
182
NL NL
B. Vacumeren van Solis-voorraadbussen zonder draai-
knop op het deksel (afb.16)
De multifunctionele Solis-voorraadbussen zijn ideaal voor
het bewaren van droge levensmiddelen, levensmiddelen
in poedervorm of vers resp. droog of gepureerd fruit en
groenten. Dankzij het transparante ontwerp kunt u de
inhoud gemakkelijk zien, en de praktische datumindicator
geeft informatie over de houdbaarheid van de inhoud.
– Spoel de voorraadbus met water en maak het deksel
met een vochtige doek schoon; droog alles goed af.
– Doe de levensmiddelen in de bus en zorg ervoor dat er
tussen de levensmiddelen en de bovenste rand van de
bus een ruimte van ten minste 3 cm vrij blijft. Reinig
nog een keer de rand van de bus en de onderkant van
de afdichting van het deksel van de bus en doe het
deksel op de bus (zie afb.17).
– Haal de meegeleverde vacuümslang van het apparaat
of uit de Solis-containerset. Steek een uiteinde van de
slang in de aansluitingsopening (3) van het apparaat
en het andere einde in de opening van het deksel
van de voorraadbus (zie afb.18+19).
– Selecteer de zuigsnelheid voor de levensmiddelen in
de voorraadbus met de knop Vacuum (I): Normal
voor stevige levensmiddelen, Gentle voor drukge-
voelige levensmiddelen. Het desbetreffende controle-
lampje gaat branden.
– Druk op de knop Canister (H) (zie afb.19) om het
vacuümproces te starten. Om zeker te weten dat er
geen lucht tussen deksel en bus kan binnendringen
drukt u tijdens het vacumeren het deksel van de voor-
raadbus met uw hand naar beneden. De voortgangs-
status kunt u aan de hand van de voortgangsindicator
(D) volgen. Wacht tot de knopranden en de voort-
gangsindicator (D) uitgaan en u een geluidssignaal
hoort. Nu is het proces helemaal voltooid.
– Trek de vacuümslang voorzichtig uit het deksel van
de voorraadbus.
– Om het deksel van de voorraadbus te openen, drukt u op de knop rechts
naast de vacuümopening zodat de vacuümdruk ontsnapt. Een licht sissend
geluid betekent dat er weer lucht in de voorraadbus komt. Dit sissen is tevens
het bewijs dat in de voorraadbus een vacuüm was.
A. Vacumeren van Solis-voorraadbussen met de draai-
knop op het deksel (afb.12)
– Spoel de voorraadbus met water en maak het deksel
met een vochtige doek schoon; droog alles goed af.
– Doe de levensmiddelen in de bus en zorg ervoor dat
er tussen de levensmiddelen en de bovenste rand van
de bus een ruimte van ten minste 3 cm vrij blijft (zie
afb.13). Reinig nog een keer de rand van de bus en
de onderkant van de afdichting van het deksel van de
bus en doe het deksel op de bus. Draai de regelaar op
het deksel zodanig dat de regelaar op stand "SEAL"
staat (zie afb.12).
– Haal de meegeleverde vacuümslang van het apparaat
of uit de Solis-containerset. Steek een uiteinde van de
slang in de aansluitingsopening (3) van het apparaat
en het andere einde in de opening bij de regelaar
op het deksel van de voorraadbus (zie afb.14+15).
– Selecteer de zuigsnelheid voor de levensmiddelen in
de voorraadbus met de knop Vacuum (I): Normal
voor stevige levensmiddelen, Gentle voor drukge-
voelige levensmiddelen. Het desbetreffende controle­
lampje gaat branden.
– Druk op de knop Canister (H) (zie afb.15) om het
vacuümproces te starten. Om zeker te weten dat er
geen lucht tussen deksel en bus kan binnendringen
drukt u tijdens het vacumeren het deksel van de voor-
raadbus met uw hand naar beneden. De voortgangs-
status kunt u aan de hand van de voortgangsindicator
(D) volgen. Wacht tot de knopranden en de voort-
gangsindicator (D) uitgaan en u een geluidssignaal
hoort. Nu is het proces helemaal voltooid.
– Trek de vacuümslang voorzichtig uit het deksel van
de voorraadbus.
– Om het deksel van de voorraadbus te openen zet
u de regelaar op het deksel in de stand "OPEN". Een
licht sissend geluid betekent dat er weer lucht in de
voorraadbus komt. Dit sissen is tevens het bewijs dat
in de voorraadbus een vacuüm was.
Afb. 19
Afb. 18
Afb. 15
Afb. 14
Afb. 17
Afb. 16
Afb. 13
Afb. 12
Pagina: 92
185
184
NL NL
Als u het marineerproces eerder wilt stoppen, hoeft u alleen maar op de knop Can-
cel (B) te drukken. Als u het marineerproces weer wilt starten, drukt u nogmaals
op de knop Marinate (G). Het marineerproces wordt vervolgens opnieuw gestart.
Opmerking: controleer altijd of de afdichting van de deksel en de rand van de
voorraadbus goed schoon en droog zijn.
– Om het deksel van de voorraadbus te openen, drukt u op de knop rechts
naast de vacuümopening zodat de vacuümdruk ontsnapt. Een licht sissend
geluid betekent dat er weer lucht in de voorraadbus komt. Dit sissen is tevens
het bewijs dat in de voorraadbus een vacuüm was.
■
■ LUCHT IN DE ZAK BLAZEN EN ZAK SEALEN OM EEN
LUCHTKUSSEN TE MAKEN: FUNCTIE PULSE BLOW (L)
Wanneer u een luchtkussen wilt maken, om bijv. verpakkingsmateriaal voor drukge-
voelige of breekbare voorwerpen te maken, kunt u dit met de functie Pulse Blow
doen.
1. Leg een zakuiteinde in de vacumeeropening. Let op: het zakuiteinde moet tot
tegen de aanslag in de opening worden geschoven.
2. Druk nu op de knop Pulse Blow (L). De blauwe knoprand van Pulse Blow licht
op. Het zakuiteinde wordt nu in de vacuümopening geklemd en het opblaas-
proces wordt gestart. De pomp blaast nu lucht in de zak zolang u op de knop
Pulse Blow drukt.
Opmerking: bij de functie Pulse Blow is Single de standaardinstelling voor de
sealnaad. Zelfs wanneer u Double voor de sealnaad selecteert, schakelt het appa-
raat automatisch terug naar Single zodra u op de knop Pulse Blow drukt.
3. Zodra er voldoende lucht in de zak zit, laat u de knop Pulse Blow los en drukt u
kort op de knop Manual Seal (E) om het sealproces te starten. De voortgangs-
status kunt u aan de hand van de voortgangsindicator (D) volgen. Wacht tot de
knopranden en de voortgangsindicator uitgaan en u een geluidssignaal hoort.
Nu is het proces helemaal voltooid.
4. Controleer nogmaals of de nieuwe sealnaad recht is en geen vouwen vertoont.
Mocht dit niet het geval zijn, herhaal dan deze stappen nadat u de sealnaad
heeft afgeknipt.
Opmerking: de functie Pulse Blow wordt na 90 seconden gestopt en het sealpro-
ces wordt automatisch gestart, ook wanneer langer op de knop drukt.
Belangrijk:
– Controleer of het deksel van de voorraadbus rondom goed op de voorraadbus
is gedrukt. Druk daarna de vacuümslang langzaam en zo diep mogelijk in de
opening van het deksel en het apparaat zodat er geen lucht meer in de voor-
raadbus kan geraken.
– Probeer het deksel iets te bewegen om te controleren of er genoeg vacuümdruk
in de voorraadbus is. Als u het deksel niet meer kunt bewegen, is de vacuümdruk
perfect.
■
■ MARINEREN MET DE MARINEERFUNCTIE EN DE VIERKANTE
SOLIS-VOORRAADBUSSEN: FUNCTIE MARINATE (G)
Marineren is zeer geschikt om vlees of vis smaak te geven of malser te maken.
Dankzij de Solis VertiVac Plus marineerfunctie kunt u het vlees of de vis in slechts
een paar minuten effectief marineren, omdat het luchtvacuüm de marinade diep in
de levensmiddelen laat doordringen. Met de marineerfunctie, wordt het luchtvacu-
üm een paar minuten gehandhaafd, waarna er weer lucht wordt toegevoerd. De
levensmiddelen kunnen dan gedurende enkele seconden "rusten. Dit proces wordt
een aantal keer herhaald. U zult zien hoe goed het vlees of de vis de marinade
absorbeert. Het gehele manineerproces duurt slechts een paar minuten.
– Prik met een vork een paar keer in het vlees, het
gevogelte of de vis. Leg het vlees/de vis in de vier-
kante Solis-voorraadbus (1,0 of 2,8 liter), bedek het
vlees / de vis met de marinade en laat ten minste
3 cm afstand tussen de levensmiddelen en de boven-
rand van de voorraadbus. Sluit de voorraadbus met de
bijpassende deksel (zie afb.20).
– Haal de meegeleverde vacuümslang van het apparaat
of uit de Solis-voorraadbussenset. Steek een uiteinde
van de slang in de luchtaanzuigopening (3) van het
apparaat en het andere uiteinde in de opening van
het deksel van de voorraadbus (zie afb. 21).
– Selecteer de zuigsnelheid voor de levensmiddelen in
de voorraadbus met de knop Vacuum (I): Normal
voor stevige levensmiddelen, Gentle voor drukge-
voelige levensmiddelen. Het desbetreffende controle-
lampje gaat branden.
– Druk op de knop Marinate (G). Het marineerproces begint en duurt enkele
minuten. Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld, zodra de laatste mari-
neercyclus is voltooid. De voortgangsstatus kunt u aan de hand van de voort-
gangsindicator (D) volgen. Wacht tot de knopranden en de voortgangsindicator
(D) uitgaan en u een geluidssignaal hoort. Nu is het proces helemaal voltooid.
– Verwijder eerst de vacuümslang (10) uit de voorraadbus en vervolgens uit het
apparaat.
Afb. 20
Afb. 21
Pagina: 93
187
186
NL NL
of vloeibare levensmiddelen eveneens in zakken of voorraadbussen van Solis
doen en invriezen en pas daarna vacumeren. Voor gepureerde of fijngemalen
levensmiddelen geldt: doe de zak niet te vol en leg keukenpapier in de zak voor
u gaat vacumeren.
10. Voor de beste vacuümresultaten moeten vruchten over het algemeen
bevroren zijn en moeten groenten eerst worden geblancheerd.
11. Delicate levensmiddelen zoals gebak of bessen kunnen het beste in de
Solis-voorraadbussen vacuüm worden verpakt. U kunt ze ook eerst 24 uur
invriezen en vervolgens in de zak vacumeren.
12. Vloeistoffen moet u voor het vacumeren altijd eerst laten afkoelen. Bij
het vacumeren gaan hete vloeistoffen schuimen, worden bellen gevormd en
neemt het volume toe. Opmerking: gebruik uitsluitend voorraadbussen van
Solis voor het vacumeren.
13. Bewaar bederfelijke levensmiddelen altijd in het vriesvak of in de koel-
kast. De vacuümverpakking kan wel de houdbaarheid van levensmiddelen
verlengen maar verandert ze niet in conserveproducten (met andere woorden
een stabiel product bij kamertemperatuur).
14. Vul een zak voor 2/3 met water, seal de zak (niet vacumeren!) en leg de zak in
het vriesvak. U kunt het ijs gebruiken om de drankjes te koelen, maar u kunt het
ook gebruiken om pijn bij blessures te verzachten.
15. Veel levensmiddelen worden gevacumeerd verkocht. Met onze vacumeer-
machine kunt u deze producten na opening van de verpakking nog een
keer vacumeren (in Solis-zakken!), om de versheid en volle smaak te behouden.
Deze levensmiddelen moeten tot de datum van de oorspronkelijke verpakking
worden genuttigd.
16. Graanproducten zoals meel, rijst en kant-en-klare gemengde producten blij-
ven langer vers als ze vacuüm verpakt zijn. Noten en specerijen behouden
zo hun smaak en worden niet slecht. Ideaal voor als u lange reizen maakt.
17. Versgewassen salades en groenten kunnen in de Solis-voorraadbussen
vacuüm worden verpakt en tot een week lang in de koelkast worden
bewaard – zo is een knapperige, frisse salade altijd binnen handbereik. Wanneer
u eerst onderin wat keukenpapier in de voorraadbus doet, wordt het overtollige
vocht geabsorbeerd.
18. Poedervormige of kleine, korrelige levensmiddelen kunnen vacuüm worden
verpakt in de voorraadbussen van Solis als er keukenpapier wordt gebruikt
om de levensmiddelen af te dekken. Zo worden poeder resp. korrels niet in
de pomp resp. de afzuigslang gezogen.
19. Levensmiddelen met scherpe kanten en randen, zoals botjes of gedroogde
pasta, moeten in keukenpapier worden gewikkeld zodat ze de zak niet
beschadigd of geperforeerd raakt.
▲
▲ TIPS VOOR HET OPTIMAAL VACUMEREN
1. Doe de zak niet te vol. Laat altijd genoeg plaats vrij zodat de uiteinden van
de zak probleemloos in de vacuümkamer kunnen worden geschoven zonder
dat er plooien of golven ontstaan. Neem een afstand van 8 cm in acht tussen
de inhoud van de zak en het einde van de zak, plus 2 cm voor de sealnaad en
2,5 cm voor iedere keer dat u daarna nog van plan bent de zak te openen en
opnieuw te vacumeren.
2. Het open uiteinde van de zak mag niet nat zijn omdat een natte zak niet
kan worden geseald. Wanneer de levensmiddelen vocht bevatten of de zak aan
de binnenkant nat is, kiest u de functies Moist en Double om de sealtijd te
verlengen en de sealnaad te verdubbelen en een beter sealresultaat te behalen.
3. Zorg dat het open uiteinde van de zak schoon is en trek het recht voor
het sealen. Zorg ervoor dat er zich geen resten van levensmiddelen op de rand
bevinden en dat er geen vouwen aan de opening van de zak zijn. De gesealde
naad moet volledig glad zijn om goed af te sluiten.
4. Laat in geen geval te veel lucht in de zak zitten. Druk voor het vacumeren
iets op de zak zodat er zoveel mogelijk lucht uit de zak ontsnapt. Te veel lucht in
de zak vergt meer vermogen van de vacuümpomp waardoor ze overbelast kan
raken. Het gevolg daarvan is dat mogelijk niet alle lucht kan worden afgezogen.
5. Vacumeer geen levensmiddelen met scherpe kanten in de plastic zakken,
zoals visgraten en schelpdieren. De scherpe kanten kunnen de folie scheuren
zodat die niet meer goed afsluit. Om zulke levensmiddelen te vacumeren raden
wij aan om voorraadbussen in plaats van plastic zakken te gebruiken. U kunt
de scherpe randen natuurlijk ook in gevouwen keukenpapier wikkelen om de
zakken niet te beschadigen of te perforeren.
6. Wanneer u teveel sealprocessen na elkaar uitvoert, kan het gebeuren dat de
thermische zekering van de sealbalk wordt geactiveerd en u het apparaat
moet laten afkoelen alvorens u het opnieuw kunt gebruiken.
7. Als de vereiste vacuümdruk na ong.1 minuut om welke reden dan ook niet
is bereikt, schakelt het apparaat automatisch uit. Controleer in dergelijke
gevallen of de zak/bus niet goed is gesloten of de zak niet schoon en recht tot
aan de aanslag in de vacumeeropening resp. in de vacuümkamer is geschoven
of wat verder nog de oorzaak zou kunnen zijn.
8. Zorg er altijd voor dat de afdichtingen rond de vacuümkamer schoon zijn
en geen scheuren of vervormingen vertonen. In het eerste geval kunt u de
afdichtingen schoonmaken en drogen. In het tweede geval moeten ze vervan-
gen worden door nieuwe.
9. Tijdens het vacumeren kunnen kleine hoeveelheden vloeistof, kruimels of etens-
resten in de vacuümkamer terechtkomen waardoor de pomp verstopt kan raken
en uw apparaat beschadigd kan raken. Om dit te voorkomen raden wij u aan
om vochtige of sappige etenswaren eerst in te vriezen voor u ze vacumeert,
of om gevouwen keukenpapier onder de sealnaad in de zak te leggen. Soep
Pagina: 94
189
188
NL NL
■
■ HET VACUMEREN VOOR BEWARING IN EEN VRIEZER
1. Gebruik bij voorkeur altijd verse levensmiddelen.
2. Gevoelige producten zoals vlees, vis, bessen etc. moeten altijd eerst worden
ingevroren, zodat ze niet worden geplet tijdens het vacumeren.
Levensmiddelen kunnen tot 24 uur worden ingevroren zonder dat er vriesbrand
optreedt – deze omstandigheden kunnen we nuttig gebruiken. U verdeelt de
levensmiddelen het best in porties voor u ze invriest. Zodra ze zijn bevroren (na
ongeveer 24 uur), vacumeert u de levensmiddelen in een Solis-vacuümzak en
legt u hem weer terug in het vriesvak.
3. Wilt u soepen, stoofschotels of andere vloeibare levensmiddelen vacumeren en
invriezen, dan moet u ze bevriezen tot ze een vaste consistentie hebben. Dit kan
het beste in een Solis-voorraadbus. Na het vacumeren (in een voorraadbus of
zak van Solis) kan het levensmiddel terug in het vriesvak worden gelegd.
4. Voor producten met veel vocht geldt dezelfde procedure. Het binnendringen van
vloeistoffen in het vacuümsysteem kan het apparaat beschadigen. Dit valt niet
onder de garantie.
5. Wilt u levensmiddelen eerst vacumeren en pas daarna invriezen, dan moet de
zak 5 cm langer zijn omdat het levensmiddel in bevroren toestand toeneemt in
volume.
6. Verse groenten moet u schillen, schoonmaken en kort voor het vacumeren in
kokend water blancheren (of doorverwarmen in de magnetron). Hierdoor blijven
de groenten knapperig. Na afkoelen vriest u ze in geschikte porties in vacuüm-
zakken in.
7. Als u vis of vlees zonder vooraf invriezen vacuüm wilt verpakken en invriezen,
raden wij u aan om ze met keukenpapier in te wikkelen en in de Solis-vacuüm-
zak of Solis-voorraadbus te leggen zodat het keukenpapier het overtollige vocht
kan absorberen. Levensmiddelen die in meerdere lagen moeten worden geva-
cumeerd (zoals hamburgers, pannenkoeken of tortilla's) kunnen het beste door
middel van stukjes bakpapier van elkaar gescheiden in de zak of voorraadbus
van Solis worden geplaatst.
■
■ ONTDOOIEN VAN INGEVROREN SOLIS-VACUÜMZAKKEN
Het ontdooien van vlees, vis, fruit, groenten en andere gevoelige producten: deze
levensmiddelen moeten langzaam in de zak of voorraadbus in de koelkast worden
ontdooid.
Het ontdooien van brood en gebak: deze levensmiddelen kunnen bij kamertem-
peratuur worden ontdooid. Snij in dit geval de zak open zodat de damp kan ont-
snappen.
In ieder geval na het ontdooien direct consumeren en nooit opnieuw invriezen.
20. U kunt ook meer dan alleen voedingsmiddelen vacuüm verpakken. Cam-
pingproducten zoals lucifers, eerste-hulpverband en kleren blijven vacuüm ver-
pakt schoon en droog. Vacuüm verpakt bestek wordt niet dof en een vacuüm
verpakte kaarsen voor noodgevallen zijn altijd klaar voor gebruik.
21. Het voornaamste gebruik van de vacumeermachine is om vele levensmid-
delen langer goed en fris te houden zonder dat de smaak verloren gaat.
In het algemeen kan men stellen dat vacumeren in vergelijking met tra-
ditionele bewaarmethoden levensmiddelen tot vier keer langer bewaren.
Als u dit apparaat eenmaal gebruikt, zal het snel onmisbaar worden en
zult u minder voedingsmiddelen weggooien en geld besparen.
●
● Het is goed om bijvoorbeeld:
a) Grotere porties te koken en in kleine porties of als volledige maaltijd als voor-
raad te vacumeren.
b) Vacumeren is ook uitermate geschikt om voorbereide maaltijden voor pick-
nicks, campingreizen of barbecue-avonden vers te houden.
c) Vacumeren voorkomt vriesbrand.
d) Vacumeer vlees, vis, gevogelte, schelpdieren en groenten voor u ze in de
koelkast legt of invriest.
e) Ook gedroogde vruchten, zoals bonen, noten en granen, blijven vgeacumeerd
langer vers.
22. Vacumeren zorgt er ook voor dat u gezonder en bewuster leeft en dat u in geval
van allergieën uw maaltijden bereidt met veilige ingrediënten: als u op dieet bent
en naar het werk moet, kunt u de ingrediënten precies afwegen en vacumeren
of thuis bereide maaltijden eenvoudig en vacuüm verpakt meenemen.
23. U kunt het sealen ook gebruiken om uw waardevolle spullen te bewaren: foto’s,
belangrijke documenten, postzegelverzamelingen, boeken, sieraden, credit-
cards, stripboeken, schroeven, spijkers, medicijnen, pleisters – alles is perfect
beschermd tegen vuil en vocht als het luchtdicht is verpakt.
●
● Opmerking: bewaar het apparaat na gebruik altijd met een ontgrendeld
vergrendelingsmechanisme. Het apparaat moet altijd een programma
hebben voltooid en de zak moet uit de ontgrendelde vacuümopening
zijn gehaald.
Wanneer u voor het ontgrendelen of het voltooien van een programma
de stekker uit het stopcontact haalt, blijven de afdichtingen vergrendeld
en kunnen ze vervormen, wat de werking van het apparaat negatief zal
beïnvloeden.
Pagina: 95
191
190
NL NL
Om deze zogenoemde "gevoelige" levensmiddelen (de lijst is niet volle-
dig) kort te bewaren, legt u ze in de koelkast. Om ze langer te bewaren
legt u ze in het vriesvak en moeten ze na opwarmen onmiddellijk worden
genuttigd. Zachte kaas, gerookte vis, knoflook, ui, paddenstoelen en
rauwe melk mogen omwille van hun gevoeligheid voor anaerobe bac-
teriën over het algemeen niet worden gevacumeerd en ook niet te lang
worden bewaard.
8. Zachte kaas en gerookte vis mag men niet vacuüm verpakken aangezien dit de
vorming van anaerobe bacterie listeria kan veroorzaken waardoor een contami-
natie van levensmiddelen of listeriose kan ontstaan. Dit geldt ook voor knoflook,
uien, paddenstoelen en rauwe melk.
9. Afhankelijk van de bewaartijd, de bewaartemperatuur en de hoeveelheid zuur-
stof kunnen sommige in levensmiddelen voorkomende enzymen de kleur, de
textuur en de smaak van de levensmiddelen veranderen. Om de reactie van
enzymen te voorkomen moeten de groenten worden gestoomd of geblancheerd
of in een magnetron worden verwarmd. Levensmiddelen met een hoog zuur-
gehalte, zoals de meeste fruitsoorten hoeven niet te worden geblancheerd. Een
vacuümverpakking is in dit geval voldoende om de enzymreactie te vertragen of
te verhinderen.
10. Sommige droge voedingsmiddelen, zoals meel en granen, kunnen insectenlarven
bevatten. Als u ze niet vacumeert, kunnen de larven uitkomen tijdens de bewa-
ring en levensmiddelen bederven. Om dit te voorkomen moeten levensmiddelen
vacuüm worden verpakt.
11. In het algemeen moeten levensmiddelen bij lagere temperaturen worden
bewaard, omdat er micro-organismen zijn die zich zonder lucht kunnen voort-
planten.
12. Bij een koelkasttemperatuur boven 4°C en vooral wanneer levensmiddelen
langer worden bewaard, werkt bevorderlijk voor de uitbreiding van gevaarlijke
micro-organismen. Daarom moet de ingestelde temperatuur van uw koelkast
maximaal 4°C of lager zijn.
13. Als u temperatuur in uw vriesvak −18°C of lager is, kunnen de levensmiddelen
langer worden bewaard, maar denk eraan: invriezen doodt de micro-organismen
niet, het vertraagt alleen hun groei.
14. Hoe lager de bewaartemperatuur, hoe langer de houdbaarheid van vacuüm
verpakte droge levensmiddelen: per 10°C koudere bewaartemperatuur, wordt
de houdbaarheid met 3–4 keer verlengd.
▲
▲ WAAROM BLIJVEN VACUÜM VERPAKTE
LEVENSMIDDELEN LANGER GOED?
1. Chemische reacties van levensmiddelen met lucht en vocht, zoals enzymreacties,
de opbouw van micro-organismen of verontreiniging door insecten kunnen
levensmiddelen bederven.
2. De voornaamste reden waarom levensmiddelen voedingsstoffen, structuur en
smaak verliezen, is de zuurstof in de lucht. De opbouw van micro-organismen
ontstaan meestal doordat de lucht enerzijds vocht uit de levensmiddelen ont-
trekt en anderzijds omgevingsvocht toevoegt als ze niet luchtdicht zijn verpakt.
Bevroren levensmiddelen krijgen in de lucht van het vriesvak vaak vriesbrand.
3. Het vacuümsysteem onttrekt de lucht uit de verpakking. Omdat lucht voor
ongeveer 21 % uit zuurstof bestaat, betekent dit dat er praktisch geen zuurstof
in de vacuüm verpakte zak of voorraadbus blijft. Bij een zuurstofgehalte van
5% of minder kunnen de meeste microbacteriën zich niet meer vermeerderen.
4. In het algemeen kan men micro-organismen in drie categorieën indelen: schim-
mel, gistzwammen en bacteriën; ze zijn overal aanwezig, maar kunnen alleen
onder bepaalde omstandigheden schade veroorzaken.
5. In een omgeving met weinig zuurstof of zonder vocht kan schimmel niet
ontstaan.
6. In vocht, suiker en warme temperaturen kunnen gistzwammen zich met of
zonder lucht uitbreiden. Koelen vertraagt de groei van zwammen en invriezen
stopt de groei volledig.
7. Bacteriën kunnen zich met en zonder lucht verspreiden.
Een van de gevaarlijkste bacteriesoorten is clostridium botulinum. Die kan zich
onder bepaalde omstandigheden ook zonder lucht verspreiden – zij hebben
slechts een temperatuur nodig tussen 4°C en 46°C. Ze verspreiden zich in niet
zure levensmiddelen, in een omgeving met weinig zuurstof en bij een tempera-
tuur die een lange tijd hoger is dan 4°C.
In bevroren, gedroogde of zure levensmiddelen of levensmiddelen die veel zout
of suiker bevatten, kan de botulinumbacterie niets.
De volgende levensmiddelen kunnen door botulinum worden geïnfecteerd:
– Levensmiddelen zonder zuur, zoals vlees, zeevruchten, gevogelte, vis, eieren
en in loog geconserveerde olijven
– Levensmiddelen met weinig zuur, zoals de meeste groentesoorten
– Levensmiddelen met gemiddeld zuur, zoals tomaten, chilipepers, vijgen en
komkommers.
Pagina: 96
193
192
NL NL
■
■ OVERIGE TIPS OM SUCCESVOL TE VACUMEREN:
1. Was altijd eerst uw handen voor het bereiden en vacumeren van levensmiddelen.
Zorg er ook voor dat alle materialen en apparaten die u gebruikt goed schoon
zijn.
2. Leg de levensmiddelen na het vacumeren direct in de koelkast of in de vriezer.
Laat de levensmiddelen nooit bij kamertemperatuur liggen. Let erop dat de
temperatuur in de koelkast of de vriezer niet stijgt.
3. Vacuümverpakking verlengt de houdbaarheid van droge levensmiddelen. Levens-
middelen met een hoog vetgehalte worden door hoge temperaturen en zuurstof
snel slecht. Vacuüm verpakken verlengt de houdbaarheid van noten, kokosnoten
en granen. Bewaar ze op een koele, donkere plek.
4. Vacumeren verlengt de houdbaarheid van fruit en groenten, zoals appels, bana-
nen, aardappelen of wortelgewas niet, tenzij ze eerst worden geschild!
5. Knolgewassen zoals broccoli, bloemkool of kool scheiden gassen af als u ze vers
vacuüm verpakt voor de koelkast. Om ze langer houdbaar te maken moet u ze
voor het vacumeren blancheren en invriezen.
■
■ WAT U MOET WETEN OVER DE VERWERKING 
VAN LEVENSMIDDELEN:
Onderstaande veiligheidsaanwijzingen voor levensmiddelen zijn gebaseerd op
wetenschappelijk onderzoek en ervaring en zijn erg belangrijk voor uw gezondheid
en voor het optimaal bewaren van levensmiddelen:
1. Consumeer de levensmiddelen zodra u ze heeft verwarmd, ontdooid of uit de
koelkast heeft gehaald.
2. Levensmiddelen die in blik zijn verpakt of al gevacumeerd werden gekocht,
kunnen na openen opnieuw (in een Solis-zak) vacuüm worden verpakt. Volg de
aanwijzingen om levensmiddelen na openen koel te bewaren (niet bij kamertem-
peratuur) en bewaar gevacumeerde levensmiddelen even zorgvuldig als verse
levensmiddelen. Let op de op de originele verpakking gedrukte houdbaar-
heidsdatum!
3. Ontdooi levensmiddelen nooit in heet water of andere warmtebronnen (bijv.
magnetron), ongeacht of ze vacuüm zijn verpakt. Levensmiddelen kunt u het
best in de koelkast ontdooien.
4. Consumeer geen levensmiddelen die licht bedorven zijn en al enkele uren op
kamertemperatuur zijn. Dat is vooral gevaarlijk voor de gezondheid als ze in
dikke sausen werden voorbereid, of als ze vacuüm zijn verpakt of in een zuur-
stofarme ruimte werden bewaard.
5. Verdeel de gevacumeerde zak of voorraadbus gelijkmatig in de koelkast of vrie-
zer zodat ze zo snel mogelijk worden gekoeld.
▲
▲ REINIGING EN ONDERHOUD
Ga als volgt te werk om de vacumeermachine te reinigen:
1. Trek altijd de stroomstekker uit het stopcontact.
2. Dompel het apparaat, de stroomkabel of stekker nooit onder in water of andere
vloeistoffen en houd ze ook niet onder stromend water.
3. Gebruik voor de reiniging van het apparaat geen agressieve reinigings- of
oplosmiddelen of schurende materialen omdat die de oppervlakken kunnen
beschadigen.
4. Maak het apparaat schoon met een zachte, vochtige doek en wat afwasmiddel.
●
● Opmerking: de lekbak kan probleemloos worden verwijderd om grondig met
de hand te worden gereinigd in een warm sopje (zie afb.22). De lekbak is toe-
gankelijk nadat u de voordeksel (4) opent en het bovendeel van het apparaat
naar achteren klapt door de beide ontgrendelingsknoppen (9) gelijktijdig in te
drukken. Reinig de lekbak in een warm sopje, droog hem en plaats hem terug
in het apparaat.
Afb. 22
5. Laat het apparaat volledig drogen voor u het opbergt of opnieuw gebruikt.
6. Het apparaat mag niet worden geölied.
●
● Opmerking: u kunt de onderste afdichtingsring rondom de vacuümkamer
verwijderen en indien nodig vuil met warm water reinigen. Laat de afdichtings-
ring aan de lucht drogen alvorens hem op dezelfde plek terug te zetten. De
afdichtingsring moet altijd juist worden geïnstalleerd, zodat er geen lucht in de
vacuümkamer terecht kan komen. De bovenste afdichtingsring kan niet worden
verwijderd.
■
■ HET SNOER OPBERGEN
Als het apparaat niet in gebruik is, moeten snoer en stekker in het daarvoor
bestemde vak aan de onderkant van het apparaat worden opgeborgen. Wikkel het
snoer nooit rond het apparaat!
Pagina: 97
195
194
NL NL
▲
▲ PROBLEMEN EN MOGELIJKE OORZAKEN
■
■ HET APPARAAT WERKT NIET
1. Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit.
2. Controleer of het snoer is beschadigd. Breng in dat geval het apparaat naar Solis
of naar een door Solis erkend servicepunt en laat het snoer vervangen.
3. Controleer of het stopcontact werkt door een ander elektronisch apparaat aan
te sluiten.
4. Controleer of de zak glad tot tegen de aanslag in de vacumeeropening of vacu-
ümkamer is geplaatst.
5. Controleer of u na de instellingen de starthendel heeft ingedrukt om de functies
te activeren.
6. Wacht minstens 1 minuut voor u het apparaat opnieuw gebruikt.
7. Wanneer u teveel sealprocessen na elkaar uitvoert, kan het gebeuren dat de
thermische zekering van de sealbalk wordt geactiveerd en u het apparaat moet
laten afkoelen alvorens u het opnieuw kunt gebruiken.
■
■ HET APPARAAT SEALT DE LEGE ZAK NIET
Controleer of het zakuiteinde juist en tot tegen de aanslag in de vacuüm-
opening ligt en of u op de knop Manual Seal en de starthendel drukt.
■
■ DE LUCHT WORDT NIET VOLLEDIG UIT DE ZAK GEZOGEN
1. Om ervoor te zorgen dat de zak goed wordt geseald, moet het open uiteinde
van de zak volledig en zonder vouwen tegen de aanslag in de vacumeeropening
of vacuümkamer liggen.
2. Controleer of er een gat in de zak zit. Om dit te controleren sealt u de zak met
nog wat lucht erin en dompelt u hem vervolgens onder in water. Als er bellen
ontstaan, is de zak lek en moet u een nieuwe zak gebruiken.
3. Gebruik uitsluitend de vacuümfolie en vacuümzakken van Solis!
4. Misschien is de zak niet helemaal goed geseald omdat er kruimels, vet of vocht in
de sealnaad zat of omdat het uiteinde van de zak niet helemaal glad en vouwvrij
was. Open de zak, maak de binnenkant van het uiteinde van de zak schoon en
let erop dat het uiteinde van de zak helemaal glad en tegen de aanslag in de
vacumeeropening is geschoven.
■
■ HET SCHOONMAKEN VAN DE VACUÜMBUSSEN
1. De voorraadbus kan zonder het deksel handmatig in een warm sopje worden
schoongemaakt.
Let op: doe het deksel van de voorraadbus niet in het spoelwater of in de
vaatwasser. U kunt wel de dop aan de binnenkant van het deksel verwij-
deren en afspoelen. Neem het deksel alleen af met een vochtige doek.
Aansluitend alles goed laten drogen en de dop indien nodig terugplaat-
sen aan de onderkant van het deksel.
2. Laat alle onderdelen goed drogen voor u ze opbergt of opnieuw gebruikt.
3. We raden u aan om de rubberen afdichting van tijd tot tijd in te smeren met wat
bakolie zodat ze elastisch blijft.
▲
▲ HET APPARAAT OPBERGEN
●
● Opmerking: bewaar het apparaat na gebruik altijd met een ontgrendeld
vergrendelingsmechanisme. Het apparaat moet altijd een programma
hebben voltooid en de zak moet uit de ontgrendelde vacuümopening
zijn gehaald.
Wanneer u voor het ontgrendelen of het voltooien van een programma
de stekker uit het stopcontact haalt, blijven de afdichtingen vergrendeld
en kunnen ze vervormen, wat de werking van het apparaat negatief zal
beïnvloeden.
Bewaar het apparaat altijd op een vlakke, donkere plek, buiten het bereik van kin-
deren en bij voorkeur in de originele verpakking. De vacumeermachine mag staand
op de grond worden bewaard. U kunt deze ook zijdelings bewaren om ruimte te
besparen (korte en lange kant) (zie afb.23).
Het vergrendelingsmechanisme mag niet vergrendeld zijn zodat er geen druk op
de afdichtingen staat. Afdichtingen zijn verbruiksmateriaal en vallen niet onder de
garantie.
Afb. 23
Pagina: 98
197
196
NL NL
■
■ HET LUKT NIET OM DE VOORRAADBUS OF CONTAINER TE
VACUMEREN
1. Controleer of de vacuümslang zowel bij de vacumeeropening als bij het deksel
van de voorraadbus goed vast zit en druk de aansluitstukken zo ver mogelijk in
de openingen.
2. Druk vanaf bij het begin van het vacuümproces op het deksel of op de slangaan-
sluiting zodat de rand van de container luchtdicht is afgesloten.
3. Is de container of afsluiting zichtbaar beschadigd, vervang dan de container of
afsluiting. Controleer of het deksel van de voorraadbus rondom goed dicht zit.
4. Mocht er tijdens het vacuümproces vloeistof uit de voorraadbus komen, moet
de voorraadbus met inhoud eerst in de koelkast worden afgekoeld.
5. Controleer de werking van het apparaat.
6. Controleer of de rand van de voorraadbus en de rand van het deksel echt goed
schoon zijn en of er een afstand van 3 cm is tussen de levensmiddelen en de
bovenrand van de voorraadbus.
Als het apparaat dan nog niet werkt, brengt het apparaat dan naar Solis of een
door Solis erkend servicepunt.
■
■ DE ZESHOEKIGE VOORRAADBUSSEN HOUDEN HET
VACUÜM NIET VAST
1. Controleer of de regelaar voor, tijdens en na het vacumeren op "SEAL" staat.
2. Controleer of de rubberen afdichting correct is geplaatst en onbeschadigd is.
■
■ DE VIERKANTE VOORRAADBUSSEN HOUDEN HET
VACUÜM NIET VAST
Controleer of de rubberen afdichting correct is geplaatst en onbeschadigd is.
■
■ HET APPARAAT SEALT NIET NA HET VACUMEREN
1. In het apparaat zit een vacuümdruksensor. Als de druk niet hoog genoeg is,
wordt het sealproces niet automatisch in werking gesteld en schakelt het appa-
raat na ong.1 minuut uit. Controleer de vacuümzak op ondichte plekken of de
sealnaad op vuil. Controleer ook de correcte plaatsing en start het apparaat
opnieuw op.
2. Controleer of er een gat in de zak zit. Om dit te controleren sealt u de zak met
nog wat lucht erin en dompelt u hem vervolgens onder in water. Als er bellen
ontstaan, is de zak lek en moet u een nieuwe zak gebruiken.
3. Misschien is de zak niet helemaal goed geseald omdat er kruimels, vet of vocht in
de sealnaad zat of omdat het uiteinde van de zak niet helemaal glad en vouwvrij
was. Open de zak, maak de binnenkant van het uiteinde van de zak schoon en
let erop dat het uiteinde van de zak helemaal glad en tegen de aanslag in de
vacumeeropening is geschoven.
■
■ NA HET SEALEN KOMT ER OPNIEUW LUCHT IN DE ZAK
1. Misschien is de zak niet helemaal goed geseald omdat er kruimels, vet of vocht in
de sealnaad zat of omdat het uiteinde van de zak niet helemaal glad en vouwvrij
was. Open de zak, maak de binnenkant van het uiteinde van de zak schoon en
let erop dat het uiteinde van de zak helemaal glad en tegen de aanslag in de
vacumeeropening is geschoven.
2. Sommige levensmiddelen produceren natuurlijke gassen of gisten, zoals fruit en
groenten. Als u vermoedt dat dit is gebeurd, opent u de zak en controleert u de
levensmiddelen. Als ze gisten, gooit u de zak weg. Temperatuurschommelingen
in de koelkast kunnen ook vacuüm verpakte maaltijden bederven. Gooi bij twijfel
de levensmiddelen altijd weg.
3. Controleer of er een gat in de zak zit waarlangs lucht is binnengedrongen.
Scherpe kanten van levensmiddelen moeten altijd met gevouwen keukenpapier
worden afgedekt zodat ze kanten geen gaten kunnen veroorzaken.
■
■ DE ZAK SMELT OF WORDT NIET GOED GESEALD
Mocht de sealstrip oververhit raken, dan kan de zak smelten. Zet in dat geval het
apparaat uit en laat het enkele minuten afkoelen. Over het algemeen moet u tussen
twee vacumeerprocessen een afkoelingstijd van 1 minuut aanhouden.
Pagina: 99
199
198
NL NL
Art. nr. Artikel
922.86
Vacuümsluiting voor wijnflessen
Set van 2
plus 1 vacuümslang
922.67
Herbruikbare
zip-vacuümzak
Starterset:
3 zip-vacuümzakken 20 x 23 cm
2 zip-vacuümzakken 26 x 35 cm
plus 1 vacuümslang
en 1 sluithulpmiddel
922.68
Herbruikbare
zip-vacuümzak 20 x 23 cm
10 zakken
plus 1 sluithulpmiddel
922.69
Herbruikbare
zip-vacuümzak 26 x 35 cm
10 zakken
plus 1 sluithulpmiddel
U krijgt de accessoires voor uw vacumeermachine bij de betere vakhandel of bij
Solis. Het contactadres vindt u achteraan in deze gebruiksaanwijzing.
▲
▲ ACCESSOIRES
Art. nr. Artikel
922.52
922.51
922.50
Wegwerpvacuümfolie
2 rollen 15 x 600 cm
2 rollen 20 x 600 cm
2 rollen 30 x 600 cm
922.61
922.64
Wegwerpvacuümzakken
50 zakken 20 x 30 cm
50 zakken 30 x 40 cm
922.79
Vierkante voorraadbus
Set van 2:
1000 ml/2800 ml
plus 1 vacuümslang
922.78
Zeshoekige voorraadbus
Set van 3:
700 ml/1400 ml/2000 ml
plus 1 vacuümslang
922.85
Vacuümlunchboxen
Set van 2:
2 boxen van 700 ml
plus 1 vacuümslang
* *
*
*
*
*
*
*
*
*Geschikt voor levensmiddelen
*Geschikt voor levensmiddelen
Pagina: 100
201
200
NL NL
Bewaarplaats
Levensmidde-
len
Tempera-
tuur
Normale
houdbaar-
heid
Houdbaarheid
met vacuümver-
pakking in voor-
raadbussen of
zakken van Solis
Kamer-
temperatuur
Brood 2562 °C 1-2 dagen 6-8 dagen
Biscuits 2562 °C 4-6 maanden > 1 jaar
Meel/rijst 2562 °C 4-5 maanden > 1 jaar
Pasta 2562 °C 5-6 maanden > 1 jaar
Grondnoten en
peulvruchten
2562 °C 3-6 maanden > 1 jaar
Medicijnen 2562 °C 3-6 maanden > 1 jaar
Thee 2562 °C 5-6 maanden > 1 jaar
Koffie,
gemalen
2562 °C 2-3 maanden > 1 jaar
▲
▲ TECHNISCHE SPECIFICATIES
Modelnr. VS6310, Type 5703
Productnaam Vacumeermachine
Spanning/frequentie 220–240 V~ / 50 Hz
Vermogen 130 Watt
Afmetingen (b x h x d) ong. 38,5 x 23,0 x 12,5 cm
Gewicht ong. 3,1 kg
Technische wijzigingen voorbehouden.
▲
▲ HOUDBAARHEID
Bewaarplaats
Levensmidde-
len
Tempera-
tuur
Normale
houdbaar-
heid
Houdbaarheid
met vacuümver-
pakking in voor-
raadbussen of
zakken van Solis
Koelkast
Rauw rood
vlees
562 °C 2-3 dagen 8-9 dagen
Rauw wit vlees 562 °C 2-3 dagen 6-9 dagen
Wild 562 °C 2-3 dagen 5-7 dagen
Salami,
gesneden
562 °C 4-6 dagen 20-25 dagen
Harde kaas 562 °C 15-20 dagen 25-60 dagen
Verse vis en
schelpdieren
562 °C 1-3 dagen 4-5 dagen
Gekookt vlees 562 °C 3-5 dagen 10-14 dagen
Groente 562 °C 1-3 dagen 7-10 dagen
Fruit 562 °C 5-7 dagen 14-20 dagen
Vriezer
Vlees -1862 °C 3-5 maanden > 1 jaar
Vis -1862 °C 3-4 maanden > 1 jaar
Schelpdieren -1862 °C 3-5 maanden > 1 jaar
version
03
/
2019
Pagina: 101
203
202
NL
92
NL
s VERWIJDERING
EU 2011/65/EU
Aanwijzingen voor correcte verwijdering van het product volgens EU-richtlijn
EU 2011/65/EU.
Het afgedankte apparaat mag niet met het huishoudelijk vuil als restafval worden
verwerkt. Het afgedankte apparaat moet bij een plaatselijk afvalinzamelpunt of bij
de leverancier worden ingeleverd zodat een milieuvriendelijke verwerking wordt
gegarandeerd. Door de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische
apparaten worden mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid
voorkomen en kunnen componenten worden hergebruikt of gerecycled, waardoor
er veel energie en grondstoffen worden bespaard. Om verplichte afvalverwerking
van het apparaat volgens de voorschriften duidelijk onder de aandacht te brengen
is hiernaast het symbool van een doorgekruiste afvalbak afgebeeld.
Solis of Switzerland AG behoudt zich het recht voor om te allen tijde technische en
optische wijzigingen en modificaties uit te voeren om zijn producten te verbeteren.
SOLIS HELPLINE
Dit apparat heft een zeer lange levensduur en is erg betrouwbaar. Komt het toch
voor dat er een storing optreedt kunt u ons zonder meer bellen. Vaak is het pro-
bleem met een tip of met een trucje op te heffen, zonder dat u ons het apparaat
hoeft te sturen. Wij adviseren u graag. De contactadressen vindt aan het einde
van deze gebruikshandleiding.
Bewaar de originele verpakking van dit product goed zodat u ze voor even-
tueel transport of verzending van het product kunt gebruiken.
EU 2012/19/EU
EU 2012/19/EU.
s Solis Kundendienst
Helpline
Für Warenretouren und Repara-
tursendungen nehmen Sie bitte
vorgängig mit uns Kontakt auf.
Wir werden Ihnen dann gerne
die entsprechende Anschrift
bekanntgeben. Oder gehen Sie
einfach auf www.solis.com.
s Solis Helpline – Service
d’assistance
Pour tout retour de marchan-
dises ou envoi pour réparations
prenez tout d’abord contact
avec nous. Nous vous com-
muniquerons alors avec plaisir
l’adresse correspondante. Ou
rendez-vous simplement sur
www.solis.com.
s Servizio di assistenza
clienti Solis
Per resi di merci e spedizioni di
riparazione, La preghiamo di
contattarci in anticipo. Saremo
lieti di comunicarLe l‘indirizzo
appropriato. O semplicemente
andare su www.solis.com.
s Solis customer service
Please contact us in advance of
sending in products for return
or repair. We will gladly give
you the respective address.
Alternatively, you can simply
visit www.solis.com.
s Solis Klantendienst
Helpline
Neem contact met ons op alvo-
rens producten te retourneren
of voor reparatie te verzenden.
U krijgt van ons dan het desbe-
treffende adres. Of kijk gewoon
even op www.solis.com.
Schweiz /Suisse
Svizzera
Solis Produzione SA
Centro Solis
Via Penate 4
CH–6850 Mendrisio
Adresse für Warenretouren
abweichend – siehe:
Adresse différente pour les
retours de produit – voir:
Indirizzo differente per resi
di merce - vedi:
www.solis.com
091–802 90 10
support.ch@solis.com
www.solis.ch
Deutschland
Solis Deutschland GmbH
Marienstrasse 10
D–78054 Villingen-
Schwenningen
Adresse für Warenretouren
abweichend – siehe:
www.solis.com
0800–724 07 02
info.de@solis.com
www.solis.de
Österreich
Solis Austria
Bruderhofstrasse 10
A–6800 Feldkirch
Adresse für Warenretouren
abweichend – siehe:
www.solis.com
0800–22 03 92
info.at@solis.com
www.solis.at
Nederland
Solis Benelux BV
Stadskade 318
NL–7311 XX
Apeldoorn
Afwijkend adres voor
productretouren – zie:
www.solis.com
085–4010 722
info.nl@solis.com
www.solisonline.nl
België/Belgique
Belgien/Luxembourg
Solis Benelux BV
Stadskade 318
NL–7311 XX
Apeldoorn
Address for return shipment of
goods differs – please refer to:
Afwijkend adres voor
productretouren – zie:
Adresse différente pour les
retours de produit – voir:
www.solis.com
+32–(0)2–808 35 82
info.be@solis.com
www.solis.be
International
Solis Produzione SA
Centro Solis
Via Penate 4
CH–6850 Mendrisio
Switzerland
Address for return shipment of
goods differs – please refer to
www.solis.com
+41–91–802 90 10
support.ch@solis.com
www.solis.com

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Solis VertiVac Plus 5703.

Stel een vraag over de Solis VertiVac Plus 5703

Heb je een vraag over de Solis VertiVac Plus 5703 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Solis VertiVac Plus 5703. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Solis VertiVac Plus 5703 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.