Solis Vac Slimline 578 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Solis Vac Slimline 578. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Solis
  • Product: Vacuumverpakker
  • Model/naam: Vac Slimline 578
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans

Inhoudsopgave

Pagina: 65
131
130
s BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN
Lees voor gebruik van uw vacumeermachine aandachtig
deze gebruiksaanwijzing, zodat u het apparaat leert kennen
en veilig kunt bedienen. Wij raden u aan om deze gebruiks-
aanwijzing zorgvuldig te bewaren en te overhandigen aan
een eventuele nieuwe eigenaar van het apparaat.
Bij het gebruik van elektrische apparatuur moeten voor uw
eigen veiligheid de volgende veiligheidsmaatregelen in acht
worden genomen:
1. Om elektrische schokken te voorkomen mogen vacumeerma-
chine, netsnoer en stekker nooit in contact komen met water
of andere vloeistoffen. Er kan water in de behuizing komen
waardoor het apparaat beschadigd kan raken! Als het appa-
raat of het snoer of de stekker in contact komt met vloeistof,
trek dan met droge rubberen handschoenen onmiddellijk de
stekker uit het stopcontact. Gebruik het apparaat pas weer
als u het door Solis of een door Solis erkend servicepunt hebt
laten controleren op goede en veilige werking.
2. Het apparaat nooit met natte of vochtige handen of voeten
bedienen of de stekker uit het stopcontact trekken.
3. Controleer voor ingebruikname of de op het typeplaatje aan-
gegeven spanning overeenkomt met uw netspanning. Wij
raden aan, het apparaat niet aan te sluiten op een meervoudig
stopcontact.
4. Laat de stroomkabel niet over de rand van de tafel hangen,
om te vermijden dat het apparaat omlaag wordt getrokken.
Zorg ervoor dat het snoer niet in contact komt met hete
oppervlakken, zoals een kookplaat of een radiator of met het
apparaat zelf. Rol het netsnoer volledig uit alvorens de stekker
in het stopcontact te steken.
5. Houd het apparaat uit de buurt van heet gas, hete kachels
of andere warmte-afgevende apparaten of warmtebronnen.
Gebruik het apparaat nooit op een nat of heet oppervlak.
Plaats het apparaat niet in de buurt van vocht, warmte en
open vuur. Houd het apparaat uit de buurt van bewegende
onderdelen of apparaten.
6. Niet aan het netsnoer trekken en het apparaat niet aan het
netsnoer dragen. U mag ook niets op het netsnoer plaatsen.
Trek nooit aan het snoer om het apparaat uit het stopcontact
te halen, maar trek aan de stekker.
7. We adviseren om met dit apparaat geen verlengsnoer te
gebruiken. Zet het apparaat niet direct onder een stopcontact.
8. Controleer voor u de stekker van het apparaat uit het stop-
contact trekt altijd of het vergrendelingsmechanisme ontgren-
deld is (beide ontgrendelingsknoppen indrukken).
9. Het apparaat moet tijdens het gebruik op een harde, vochtbe-
stendige, stabiele en droge ondergrond staan, zoals een tafel
of een aanrecht. Het apparaat is niet ontworpen voor gebruik
buitenshuis.
10. Trek altijd de stekker uit het stopcontact als het apparaat
buiten bedrijf is of als er geen toezicht op is, of als het moet
worden schoongemaakt. Wij raden aan een aardlekschakelaar
(FI-veiligheidsschakelaar) te gebruiken om extra bescherming
te bieden bij het gebruik van elektrische apparaten. Het is
raadzaam om een​veiligheidsschakelaar te gebruiken met een
nominale reststroom van maximaal 30 mA. Neem voor des-
kundig advies contact op met uw elektricien.
11. Voer geen wijzigingen uit aan apparaat, kabels, stekkers en
accessoires.
12. Onjuist gebruik kan tot letsel leiden!
13. Probeer nooit een apparaat te pakken dat in het water is
gevallen. Haal altijd eerst de stekker uit het stopcontact alvo-
rens het apparaat uit het water te halen. Gebruik het apparaat
pas weer als u het door Solis of een door Solis erkend service­
punt hebt laten controleren op goede en veilige werking.
14. Plaats het apparaat nooit zodanig dat het in het water kan
vallen of in contact kan komen met water (bijv. in of naast
een gootsteen).
15. Dompel het apparaat of onderdelen van het apparaat zoals
het snoer of de stekker nooit onder in water en laat het geen
contact maken met water of andere vloeistoffen.
16. Plaats het apparaat zo dat het niet aan direct zonlicht wordt
blootgesteld.
Pagina: 66
133
132
26. Houd het apparaat en het snoer altijd buiten bereik van kin-
deren.
27. Er moet toezicht worden gehouden op kinderen om erop toe
te zien dat ze niet met de vacumeermachine spelen.
28. Het apparaat resp. de sealstrip is uitgerust met een overver-
hittingsbeveiliging. Als deze beveiliging wordt geactiveerd,
raakt het apparaat beschadigd. Het kan dan niet meer worden
gestart en moet door Solis of een servicepunt van Solis wor-
den gerepareerd. Om te voorkomen dat de sealstrip oververhit
raakt, moet na ieder seal- en vacumeerproces een afkoeltijd
van minstens 40 seconden worden aangehouden.
29. Het apparaat is niet ontworpen voor continu gebruik. Nadat
u het apparaat voor de verwerking van 5 zakken of voorraad-
bussen heeft gebruikt, moet u het altijd 5 minuut laten afkoe-
len voor u de volgende zak of voorraadbus vacumeert of sealt.
30. Controleer voor ingebruikname altijd of uw handen schoon
en droog zijn.
31. Vermijd het aanzuigen van vloeistof en zorg ervoor dat ze niet
in de vacuümkamer kan geraken. Eventueel toch aangezogen
vloeistoffen komen terecht in de lekbak. Mocht dit gebeuren,
maakt u de lekbak eerst leeg en vervolgens schoon.
32. Gebruik uitsluitend de voor dit apparaat ontworpen vacuüm-
zakken of voorraadbussen van Solis. De vacuümvoorraadbus-
sen van Solis mogen niet beschadigd zijn en geen scheuren
bevatten. Gebruik het apparaat alleen voor vacumeren en sea-
len (hermetisch afsluiten) en niet voor andere toepassingen!
33. Wikkel het netsnoer altijd volledig af voordat u de stekker in
het stopcontact steekt.
34. Oliën of vetten mogen niet worden gebruikt met dit apparaat.
17. Steek nooit scherpe of puntige voorwerpen en gereedschap in
de openingen van het apparaat. Het apparaat kan beschadigd
raken of er kan gevaar voor elektrocutie ontstaan!
18. Het apparaat niet schudden of verplaatsen terwijl het in
gebruik is.
19. Gebruik het apparaat uitsluitend zoals beschreven in deze
handleiding. Gebruik alleen de meegeleverde of door Solis
aanbevolen accessoires, onjuiste accessoires kunnen leiden
tot schade aan het apparaat of brand, elektrische schokken of
persoonlijk letsel.
20. Gebruik het apparaat nooit met een timer of afstandsbediening.
21. Het apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik,
niet voor commercieel gebruik.
22. Verwijder verpakkingsmateriaal en eventuele stickers resp.
labels voor ingebruikname van het apparaat en zorg voor een
adequate afvalverwerking.
23. Controleer uw vacumeermachine voor elk gebruik en kijk of
het apparaat, het netsnoer en de stekker onbeschadigd zijn.
24. Om elektrische schokken te voorkomen mag u het apparaat
niet gebruiken als de kabel of stekker beschadigd is of als het
apparaat andere storingen vertoont, gevallen is of anderszins
beschadigd is. Voer reparaties nooit zelf uit, maar lever het
apparaat in bij Solis of een door Solis erkend servicepunt om
het te laten controleren, repareren of​mechanisch en elek-
trisch te laten herstellen.
25. Personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens, of onwetende en onervaren mensen en kinderen
mogen de vacumeermachine niet gebruiken, tenzij onder toe-
zicht van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veilig-
heid en hun exacte instructies geeft over het correcte gebruik
van dit apparaat. Bovendien moeten zij precies hebben begre-
pen welke gevaren kunnen voortvloeien uit het apparaat en
hoe het op een veilige manier kan worden gebruikt. Reiniging
en onderhoud van het apparaat mogen niet worden uitge-
voerd door kinderen zonder toezicht. Het apparaat mag in
geen geval door kinderen onder 8 jaar worden gebruikt of
gereinigd.
Pagina: 67
134
s APPARAATBESCHRIJVING
135
s APPARAATBESCHRIJVING
1 Bedieningspaneel met contactgevoelige functieknoppen
De exacte beschrijving van de functieknoppen vindt u op pagina 136/137.
2 Vacumeeropening met daarachter liggende vacuümkamer en sealstrip
Voor het aanzuigen van de lucht uit de vacuümzak en het sealen van de folie
of zak.
3 Aansluitingsopening voor vacuümslang
Voor aansluiting van de vacuümslang en het aanzuigen van de lucht uit voor-
raadbussen van Solis.
4 Vergrendelingshendels (links en rechts)
Het vergrendelingsmechanisme fixeert de zak in de vacumeeropening en sluit
de vacuümkamer af zodat het vacumeer- en sealproces kan worden gestart.
Hiervoor moeten beide vergrendelingshendels omlaag worden gedrukt tot ze
met een "klik" vergrendelen.
5 Ontgrendelingsknoppen (links en rechts)
Door beide knoppen in te drukken wordt het vergrendelingsmechanisme ont-
grendeld en kan de vacuümzak worden verwijderd.
6 Uitneembare lekbak
De uitneembare lekbak vangt bij het vacumeren het vocht van levens-
middelen op en kan voor reiniging eenvoudig worden verwijderd.
Om de lekbak te verwijderen drukt u de lekbak lichtjes in en maakt u hem ver-
volgens los. De lekbak springt uit het apparaat en kan nu gemakkelijk worden
verwijderd.
7 Kabelopening
Om veilige plaatsing van het apparaat te garanderen moet de afgewikkelde
kabel door de kabelopening worden geleid alvorens de stroomstekker in het
stopcontact te steken.
8 Stroomkabel in kabelvak
9 Rubberen antislipvoetjes
2
▼
▼
1
1
3
3
6
5
5
4
4
7
▼
▼
▼
▼
▼
4
9
▼
▼
▼ ▼
▼
▼
▼
8
▼
2
Pagina: 68
s APPARAATBESCHRIJVING
A
B
C
D
E
F
G
Het bedieningspaneel, de contactgevoelige functieknoppen en de aanslui-
tingsopening voor de vacuümslang
Ter controle zal, afhankelijk van de functie die door het indrukken van de knop
wordt geactiveerd, het controlelampje van de knop Vac Seal, Seal of Canister
oplichten. Zodra de functie is voltooid, gaat het controlelampje uit.
Bovendien zullen ook de controlelampjes van de ingedrukte knoppen Mode ("Nor-
mal" of "Gentle") en Food ("Dry" of "Moist") oplichten. Zodra het apparaat op de
stroomvoorziening wordt aangesloten, lichten de standaardinstellingen "Normal"
(via de knop Mode) en "Dry" (via de knop Food) op en geven ze aan dat het
apparaat in de stand-bymodus staat.
A Vac Seal
Deze knop activeert automatisch het vacumeerproces en het aansluitende seal-
proces. Tijdens het aanzuigen van de lucht brandt alleen het controlelampje van
Vac Seal. Zodra het sealproces wordt gestart gaat ook het controlelampje van
Seal aan. Na het voltooien van beide processen gaan beide controlelampjes na
elkaar uit.
Aanwijzing: tussen twee sealprocessen moet men altijd een pauze van
40 seconden aanhouden.
B Seal
Deze knop heeft 2 functies:
1. Voor handmatig sealen van foliezakken, bijv. wanneer u van de folie van een rol
een zak wilt maken en daarom een uiteinde van de zak wilt sealen.
2. Om het vacumeerproces in de functie Vac Seal te stoppen en onmiddellijk een
zak te sealen. Voorbeeld: heeft u de functie Vac Seal geselecteerd en merkt u
tijdens het vacumeren dat de druk op het levensmiddel in de zak te hoog wordt,
dan kunt u de afzuigpomp stoppen en het sealproces starten door de knop Seal
aan te raken.
Zolang het apparaat het sealproces uitvoert, brandt het controlelampje van Seal.
Zodra het proces wordt voltooid, gaat het controlelampje uit.
Aanwijzing: tussen twee sealprocessen moet men altijd een pauze van
40 seconden aanhouden.
137
C Stop
Drukt u deze knop tijdens de werking van het apparaat in, dan wordt het vacu-
meer- of sealproces onmiddellijk onderbroken.
D Food
Door de knop Food in te drukken kunt u de standaardinstelling van "Dry" naar
"Moist" zetten en omgekeerd. Het desbetreffende functielampje naast "Moist"
of "Dry" gaat aan.
"Dry": de standaardinstelling licht op zodra de stekker in het stopcontact wordt
gestoken. Selecteer deze instelling wanneer u droge levensmiddelen in de vacu-
ümzak doet.
"Moist": selecteer deze instelling wanneer u lichtvochtige levensmiddelen in de
vacuümzak doet.
E Mode
Door de knop Mode in te drukken kunt u de standaardinstelling van "Normal"
naar "Gentle" zetten en omgekeerd. Het desbetreffende functielampje naast
"Gentle" of "Normaal" gaat aan.
"Normal": de standaardinstelling licht op zodra de stekker in het stopcontact
wordt gestoken. Selecteer deze instelling wanneer u robuuste levensmiddelen
in de vacuümzak doet en het gebruik van de normale vacuümdruk volstaat.
"Gentle": selecteer deze instelling wanneer u drukgevoelige levensmiddelen in
de vacuümzak doet en de vacuümdruk langzaam moet worden opgebouwd.
F Canister
Met deze knop kunt u voorraadbussen met het deksel van Solis vacumeren.
Nadat u de Solis-voorraadbus met behulp de vacuümslang met de aanslui-
tingsopening heeft verbonden en de knop Canister indrukt, wordt de lucht uit
de voorraadbus gezogen en wordt er een vacuüm gecreëerd.
Let op: gebruik hiervoor uitsluitend originele voorraadbussen en de vacuüm-
slang van Solis (meegeleverd met het apparaat of de voorraadbus van Solis).
G Aansluitingsopening voor de vacuümslang
Om een Solis-voorraadbus te vacumeren plaatst u een uiteinde van de vacuüm-
slang in deze opening en het andere uiteinde door het deksel van de Solis-voor-
raadbus.
136
Pagina: 69
139
138
I. EEN ZAK VAN VACUÜMFOLIE SEALEN
1. Knip met een schaar de juiste zaklengte van de folie af.
(zie afb.1)
2. Als het vergrendelingsmechanisme is ontgrendeld,
dan moet u beide ontgrendelingsknoppen ∞ indruk-
ken.
3. Leg een open uiteinde van de zak in de vacumeer-
opening. Schuif het uiteinde van de zak tot tegen
de aanslag in de vacumeeropening voor een gladde
sealnaad.
(zie afb.2)
4. Vergrendel het vergrendelingsmechanisme door met
beide handen de linker en rechter vergrendelings-
hendel ➍ stevig omlaag te drukken tot u aan beide
kanten een "klik" hoort. Nu is het vergrendelings­
mechanisme links en rechts vergrendeld en is de folie
geplaatst.
(zie afb.3)
Let op: druk voor vergrendeling nooit op de ont-
grendelingsknoppen ∞. Deze knoppen zijn uitslui-
tend bedoeld voor het openen van het vergrende-
lingsmechanisme.
5. Druk op de knop Seal (B) om het uiteinde van de
zak te sealen. Het controlelampje bij Seal licht op en
gaat uit zodra het sealproces is voltooid. (Aan het
begin licht ook het controlelampje bij Vac Seal kort
op.)
(zie afb.4)
6. Zodra het controlelampje bij Seal uitgaat, drukt u
beide ontgrendelingsknoppen ∞ in om het vergren-
delingsmechanisme te ontgrendelen.
(zie afb.5)
7. Verwijder de zak met het gesealde uiteinde.
8. Controleer of de sealnaad recht is en geen vouwen
bevat. Mocht dit niet het geval zijn, knip dan de
sealnaad eraf en begin opnieuw.
s INGEBRUIKNAME
Let op: voor ingebruikname altijd controleren of apparaat en voorraadbus/
zak volledig schoon en onbeschadigd zijn zodat levensmiddelen niet gecon-
tamineerd kunnen raken.
APPARAAT PLAATSEN
Zet het apparaat op een ruime, grote, horizontale, schone, vochtbestendige en
droge werktafel. Let er ook op dat er voldoende plaats is voor de te vacumeren of
te sealen zakken met levensmiddelen.
STROOMSTEKKER AANSLUITEN
Steek de stekker in een geschikt stopcontact. De controlelampjes naast "Dry" en
"Normal" branden wanneer het apparaat is ingeschakeld.
Aanwijzing: als u gebruiksklare vacuümzakken gebruikt, gaat u verder met
punt II. van deze gebruiksaanwijzing.
Afb. 2
Afb. 1
Afb. 3
Afb. 4
Afb. 5
Pagina: 70
het sealproces wordt gestart, gaat ook het controlelampje van Seal branden en
even later gaat het controlelampje van Vac Seal uit. Na het voltooien van het
sealproces gaat ook het controlelampje van Seal uit.
Aanwijzing: het apparaat bereikt een behoorlijk hoge vacuümdruk in de zak.
Mocht deze hoge druk kwetsbare levensmiddelen eventueel verdrukken, let
dan op de vacuümdruk in de zak tijdens het vacumeren. Als de gewenste druk
bereikt is, druk dan op de knop Seal (B). Het apparaat schakelt dan onmiddellijk
de afzuigpomp voor het vacumeren uit en begint met het sealen van de zak.
8. Na voltooiing van het vacumeer- en sealproces of als de controlelampjes van
knoppen Seal en Vac Seal niet branden, drukt u gelijktijdig beide ontgrende-
lingsknoppen ∞ links en rechts van het apparaat in. Het vergrendelingsmecha-
nisme wordt ontgrendeld en u kunt de zak uit het apparaat halen (zie afb. 9).
9. Controleer ook of de nieuwe sealnaad recht is en geen vouwen vertoont (zie
afb.10). Mocht dit niet het geval zijn, herhaal dan deze stappen nadat u de
sealnaad heeft afgeknipt.
Let op: merkt u dat de afzuigpomp geen lucht uit de zak zuigt, druk dan op de
knop Stop, druk beide ontgrendelingsknoppen ∞ in en leg de zak opnieuw in de
vacumeeropening. Belangrijk is dat de zak recht tegen de aanslag wordt geschoven
zodat hij goed in de vacuümkamer zit. Hierna gaat u verder zoals beschreven in
stappen 5 tot 9.
GOED OM TE WETEN:
– Voor een optimale werking moet u na ieder vacumeerproces het apparaat
minstens 40 seconden laten afkoelen voor u de volgende zak er tussen legt.
Eventueel vrijgekomen vocht aan de vacumeeropening moet u na gebruik altijd
schoonvegen.
– Als u de afkoeltijd van 40 seconden niet aanhoudt en direct verder vacumeert,
zal de sealstrip oververhit raken waardoor de thermische zekering blijvende
schade kan oplopen.
– Gebruik uitsluitend vacuümzakken en vacuümfolie van Solis voor een optimaal
resultaat en om het apparaat niet te beschadigen. Gebruik geen andere zakken
of folies. Defecten die door het gebruik van ongeschikt verbruiksmateriaal wer-
den veroorzaakt, moeten ook binnen de garantieperiode tegen betaling worden
gerepareerd.
Er zijn vacuümzakken van Solis in verschillende groottes of vacuümfolie waarbij
u zelf de grootte van de zak kan bepalen. Kies altijd voor een zakgrootte die bij
het levensmiddel past. Let er daarbij op dat de zak altijd minstens 8 cm langer
moet zijn dan de te vacumeren levensmiddelen en tel er 2 cm extra bij op voor
de sealnaad.
De artikelnummers en beschrijvingen vindt u bij de bijgesloten bestelbon. U krijgt
de accessoires voor uw vacumeermachine bij de betere vakhandel of bij Solis of
Switzerland AG.
Telefoon: 0848 804 884, fax: 0848 804 890, e-mail: info.ch@solis.com of
www.solis.ch (verzending alleen binnen Zwitserland).
– U kunt een vacuümzak die geseald is met een schaar openmaken en de levens-
middelen eruit halen.
II. EEN ZAK AUTOMATISCH VACUMEREN EN SEALEN:
FUNCTIE VAC SEAL (A)
1. Als het vergrendelingsmechanisme is vergrendeld
(overigens mag het apparaat uitsluitend met ont-
grendeld vergrendelingsmechanisme worden opge-
borgen), drukt u de beide ontgrendelingsknoppen
∞ in.
2. Leg de verse levensmiddelen in de zak. Gebruik uit-
sluitend de originele vacuümzakken of vacuümfolie
van Solis voor het beste resultaat en om het apparaat
niet te beschadigen.
De artikelnummers en beschrijvingen vindt u bij de
bijgesloten bestelbon. U krijgt de accessoires voor uw
vacumeermachine bij de betere vakhandel of bij Solis
of Switzerland AG. 
Telefoon: 0848 804 884, fax: 0848 804 890,
e-mail: info.ch@solis.com of www.solis.ch
(verzending alleen binnen Zwitserland).
3. Reinig het open uiteinde van de zak van binnen en
van buiten en strijk het glad. Het uiteinde moet stof-
vrij zijn en mag geen vouwen vertonen.
4. Leg het open uiteinde van de zak in de vacumeerope-
ning. Let op: het open uiteinde van de zak moet tot
tegen de aanslag in de opening worden geschoven
(zie afb.6)!
5. Vergrendel het vergrendelingsmechanisme door met
beide handen de linker en rechter vergrendelings-
hendel ➍ stevig omlaag te drukken tot u aan beide
kanten een "klik" hoort. Nu is het vergrendelings-
mechanisme vergrendeld en is de folie geplaatst
(zie afb.7).
6. Controleer de instellingen van de Food- en
Mode-knoppen aan de hand van de controlelamp-
jes. Bij Food kunt u kiezen uit "Dry" of "Moist".
Voor droge levensmiddelen kiest u de instelling "Dry"
en voor levensmiddelen met vocht kiest u de instel-
ling "Moist". Naargelang de drukgevoeligheid van
levensmiddelen kunt u in Mode selecteren of de
vacuümdruk snel (instelling "Normal") of langzaam
(instelling "Gentle") moet worden opgebouwd. De
standaardinstellingen zijn "Dry" en "Normal".
7. Vervolgens drukt u op de knop Vac Seal (A) en het
apparaat start automatisch het vacumeer- en seal-
proces van de zak (zie afb.8). Tijdens het aanzuigen
van lucht brandt het controlelampje Vac Seal. Zodra
140 141
Afb. 10
Afb. 6
Afb. 7
Afb. 8
Afb. 9
Pagina: 71
– Wanneer u lichtvochtige levensmiddelen vacumeert, belandt het vocht in de
uitneembare lekbak ±, die u regelmatig moet reinigen. Druk de bak licht in
de vacumeermachine en laat hem los. De lekbak springt gedeeltelijk uit en kan
gemakkelijk uit het apparaat worden gehaald. Reinig de lekbak in een warm
sopje, droog de lekbak en zet hem terug in de achterzijde van het apparaat.
III. VACUMEREN VAN SOLIS-VOORRAADBUSSEN MET DEKSEL
Let op: gebruik uitsluitend voor dit apparaat geschikte voorraadbussen en vacuüm-
slangen van Solis. Enkel deze voorraadbussen zijn ontworpen voor de onderdruk
die Solis Vac Slimline genereert.
U krijgt de accessoires voor uw vacumeermachine bij de betere vakhandel of bij
Solis of Switzerland AG. 
Telefoon: 0848 804 884, fax: 0848 804 890,
e-mail: info.ch@solis.com of www.solis.ch
(verzending alleen binnen Zwitserland).
A. Vacumeren van Solis-voorraadbussen met de
draai-knop op het deksel (afb.11)
– Spoel de voorraadbus met water en maak het deksel
met een vochtige doek schoon; droog alles goed af.
– Doe de levensmiddelen in de bus en zorg ervoor dat
er tussen de levensmiddelen en de bovenste rand van
de bus een ruimte van ten minste 3 cm vrij blijft (zie
afb.12). Reinig nog een keer de rand van de bus en
de onderkant van de afdichting van het deksel van de
bus en doe het deksel op de bus. Draai de regelaar op
het deksel zodanig dat de regelaar op stand "SEAL"
staat (zie afb.11).
– Haal de meegeleverde vacuümslang uit de apparaat of
de Solis-containerset. Steek een uiteinde van de slang
in de aansluitingsopening Æ van het apparaat en het
andere einde in de opening bij de regelaar op het
deksel van de voorraadbus (zie afb.13+14).
– Druk op de knop Canister (F) (zie afb.14) om het vacu-
ümproces te starten. Om zeker te weten dat er geen
lucht tussen deksel en bus kan binnendringen drukt u
tijdens het vacumeren het deksel van de voorraadbus
met uw hand naar beneden. Het apparaat schakelt
automatisch uit zodra het gewenste vacuüm is bereikt.
– Trek de vacuümslang voorzichtig uit het deksel van
de voorraadbus.
– Om het deksel van de voorraadbus te openen zet
u de regelaar op het deksel in de stand "OPEN". Een
licht sissend geluid betekent dat er weer lucht in de
voorraadbus komt. Dit sissen is tevens het bewijs dat
in de voorraadbus een vacuüm was.
143
142
B. Vacumeren van Solis-voorraadbussen zonder draai-
knop op het deksel (afb.15)
De multifunctionele Solis-voorraadbussen zijn ideaal voor
het bewaren van droge levensmiddelen, levensmiddelen
in poedervorm of vers resp. droog of gepureerd fruit en
groenten. Dankzij het transparante ontwerp kunt u de
inhoud gemakkelijk zien, en de praktische datumindicator
geeft informatie over de houdbaarheid van de inhoud.
– Spoel de voorraadbus met water en maak het deksel
met een vochtige doek schoon; droog alles goed af.
– Doe de levensmiddelen in de bus en zorg ervoor dat er
tussen de levensmiddelen en de bovenste rand van de
bus een ruimte van ten minste 3 cm vrij blijft. Reinig
nog een keer de rand van de bus en de onderkant van
de afdichting van het deksel van de bus en doe het
deksel op de bus (zie afb.16).
– Haal de meegeleverde vacuümslang uit de apparaat of
de Solis-containerset. Steek een uiteinde van de slang
in de aansluitingsopening Æ van het apparaat en het
andere einde in de opening op het deksel van de
voorraadbus (zie afb.17+18).
– Druk op de knop Canister (F) (zie afb.18) om het
vacuümproces te starten. Om zeker te weten dat er
geen lucht tussen deksel en bus kan binnendringen
drukt u tijdens het vacumeren het deksel van de voor-
raadbus met uw hand naar beneden. Het apparaat
schakelt automatisch uit zodra het gewenste vacuüm
is bereikt.
– Trek de vacuümslang voorzichtig uit het deksel van
de voorraadbus.
– Om het deksel van de voorraadbus te openen
drukt u op de knop rechts naast de vacumeerope-
ning zodat de vacuümdruk ontsnapt. Een licht sissend
geluid betekent dat er weer lucht in de voorraadbus
komt. Dit sissen is tevens het bewijs dat in de voor-
raadbus een vacuüm was.
BELANGRIJK:
– Controleer of het deksel van de voorraadbus rondom goed op de voorraadbus
is gedrukt. Druk daarna de vacuümslang langzaam en zo diep mogelijk in de
opening van het deksel en het apparaat zodat er geen lucht meer in de voor-
raadbus kan geraken.
– Probeer het deksel iets te bewegen om te controleren of er genoeg vacuümdruk
in de voorraadbus is. Als u het deksel niet meer kunt bewegen, is de vacuümdruk
perfect.
Afb. 11
Afb. 12
Afb. 13
Afb. 14
Afb. 15
Afb. 16
Afb. 17
Afb. 18
Pagina: 72
s TIPS VOOR HET OPTIMAAL VACUMEREN
1. Doe de zak niet te vol. Laat altijd genoeg plaats vrij zodat de uiteinden van
de zak probleemloos in de vacuümkamer kunnen worden geschoven zonder
dat er plooien of golven ontstaan. Neem een afstand van 8 cm in acht tussen
de inhoud van de zak en het einde van de zak, plus 2 cm voor de sealnaad en
2,5 cm voor iedere keer dat u daarna nog van plan bent de zak te openen en
opnieuw te vacumeren.
2. Het open uiteinde van de zak mag niet nat zijn omdat een natte zak niet
kan worden geseald.
3. Zorg dat het open uiteinde van de zak schoon is en trek het recht voor
het sealen. Zorg ervoor dat er zich geen resten van levensmiddelen op de rand
bevinden en dat er geen vouwen aan de opening van de zak zijn. De gesealde
naad moet volledig glad zijn om goed af te sluiten.
4. Laat in geen geval te veel lucht in de zak zitten. Druk voor het vacumeren
iets op de zak zodat er zoveel mogelijk lucht uit de zak ontsnapt. Te veel lucht in
de zak vergt meer vermogen van de vacuümpomp waardoor ze overbelast kan
raken. Het gevolg daarvan is dat mogelijk niet alle lucht kan worden afgezogen.
5. Vacumeer geen levensmiddelen met scherpe kanten, zoals visgraten en
schelpdieren. De scherpe kanten kunnen de folie scheuren zodat die niet meer
goed afsluit. Om zulke levensmiddelen te vacumeren raden wij aan om voor-
raadbussen in plaats van plastic zakken te gebruiken. U kunt de scherpe randen
natuurlijk ook in gevouwen keukenpapier wikkelen om de zakken niet te
beschadigen of te perforeren.
6. Laat het apparaat na elk vacumeerproces minstens 40 seconden afkoelen,
alvorens de volgende zak te vacumeren.
7. Het apparaat is niet ontworpen voor continu gebruik. Nadat u het apparaat
voor de verwerking van 5 zakken of voorraadbussen heeft gebruikt, moet
u het altijd 5 minuut laten afkoelen voor u de volgende zak of voorraadbus
vacumeert of sealt.
8. Als de vereiste vacuümdruk na ong. twee minuten om welke reden dan
ook niet is bereikt, schakelt het apparaat automatisch uit. Controleer in
dergelijke gevallen of de zak/bus niet goed is gesloten of de zak niet schoon
en recht tot aan de aanslag in de vacumeeropening resp. in de vacuümkamer is
geschoven of wat verder nog de oorzaak zou kunnen zijn.
9. Tijdens het vacumeren kunnen kleine hoeveelheden vloeistof, kruimels of etens-
resten in de vacuümkamer terechtkomen waardoor de pomp verstopt kan raken
en uw apparaat beschadigd kan raken. Om dit te voorkomen raden wij u aan
om vochtige of sappig etenswaren eerst in te vriezen voor u ze vacumeert,
of om gevouwen keukenpapier onder de sealnaad in de zak te leggen. Soep
of vloeibare levensmiddelen eveneens in zakken of voorraadbussen van Solis
doen en invriezen en pas daarna vacumeren. Voor gepureerde of fijngemalen
levensmiddelen geldt: doe de zak niet te vol en leg keukenpapier in de zak voor
u gaat vacumeren.
HET SCHOONMAKEN VAN DE VACUÜMBUSSEN
1. De voorraadbus kan zonder het deksel handmatig in een warm sopje worden
schoongemaakt.
2. Let op: doe het deksel van de voorraadbus niet in het spoelwater of in de
vaatwasser. U kunt wel de dop aan de binnenkant van het deksel verwij-
deren en afspoelen. Neem het deksel alleen af met een vochtige doek.
Aansluitend alles goed laten drogen en de dop indien nodig terugplaat-
sen aan de onderkant van het deksel.
3. Laat alle onderdelen goed drogen voor u ze opbergt of opnieuw gebruikt.
4. We raden u aan om de rubberen afdichting van tijd tot tijd in te smeren met wat
bakolie zodat ze elastisch blijft.
144 145
Pagina: 73
21. Het voornaamste gebruik van de vacumeermachine is om vele levensmid-
delen langer goed en fris te houden zonder dat de smaak verloren gaat.
In het algemeen kan men stellen dat vacumeren in vergelijking met tra-
ditionele bewaarmethoden levensmiddelen tot vier keer langer bewaren.
Als u dit apparaat eenmaal gebruikt, zal het snel onmisbaar worden en
zult u minder voedingsmiddelen weggooien en geld besparen.
• Het is goed om bijvoorbeeld:
a) Grotere porties te koken en in kleine porties of als volledige maaltijd als voor-
raad te vacumeren.
b) Vacumeren is ook uitermate geschikt om voorbereide maaltijden voor pick-
nicks, campingreizen of barbecue-avonden vers te houden.
c) Vacumeren voorkomt vriesbrand.
d) Vacumeer vlees, vis, gevogelte, schelpdieren en groenten voor u ze in de
koelkast legt of invriest.
e) Ook gedroogde vruchten, zoals bonen, noten en granen, blijven vacuüm
langer vers.
22. Vacumeren zorgt er ook voor dat u gezonder en bewuster leeft en dat u in geval
van allergieën uw maaltijden bereidt met veilige ingrediënten. Als u op dieet
bent en naar het werk moet, kunt u de ingrediënten precies afwegen en vacu-
meren of thuis bereide maaltijden eenvoudig en vacuüm verpakt meenemen.
23. U kunt ook vacumeren om u waardevolle spullen te bewaren: foto’s, belangrijke
documenten, postzegelverzamelingen, boeken, sieraden, creditcards, stripboe-
ken, schroeven, spijkers, medicijnen, plaveisel – alles is beschermd tegen vuil en
vocht als het vacuüm is verpakt.
• Aanwijzing:
bewaar na vacumeren het apparaat altijd met ontgrendeld vergrende-
lingsmechanisme (beide ontgrendelingsknoppen ∞ indrukken). Nooit
vergrendeld: hierdoor kunnen afdichtingen vervormen en kan de wer-
king van het apparaat negatief worden beïnvloed.
10. Voor de beste vacuümresultaten moeten vruchten over het algemeen bevro-
ren zijn en moeten groenten eerst worden geblancheerd.
11. Delicate levensmiddelen zoals gebak of bessen kunnen het beste in de
Solis-voorraadbussen vacuüm worden verpakt. U kunt ze ook eerst 24 uur
invriezen en vervolgens in de zak vacumeren.
12. Vloeistoffen moet u voor het vacumeren altijd eerst laten afkoelen. Bij
het vacumeren gaan hete vloeistoffen schuimen, worden bellen gevormd en
neemt het volume toe. Aanwijzing: gebruik uitsluitend voorraadbussen van
Solis voor het vacumeren.
13. Bewaar bederfelijke levensmiddelen altijd in het vriesvak of in de koel-
kast. De vacuümverpakking kan wel de houdbaarheid van levensmiddelen
verlengen maar verandert ze niet in conserveproducten (met andere woorden
een stabiele product bij kamertemperatuur).
14. Vul een zak voor 2/3 met water, seal de zak (niet vacumeren!) en leg de zak in
het vriesvak. U kunt het ijs gebruiken om de drankjes te koelen, maar u kunt het
ook gebruiken om pijn bij blessures te verzachten.
15. Veel levensmiddelen worden vacuüm verkocht. Met onze vacumeermachine
kunt u deze producten na opening van de verpakking nog een keer vacu-
meren (in Solis-zakken!), om de versheid en volle smaak te behouden. Deze
levensmiddelen moeten tot de datum van de oorspronkelijke verpakking worden
genuttigd.
16. Graanproducten zoals meel, rijst en kant-en-klare gemengde producten blij-
ven langer vers als ze vacuüm verpakt zijn. Noten en specerijen behouden
zo hun smaak en worden niet slecht. Ideaal voor als u lange reizen maakt.
17. Versgewassen salades en groenten kunnen in de Solis-voorraadbussen
vacuüm worden verpakt en tot een week lang in de koelkast worden
bewaard – zo is een knapperige, frisse salade altijd binnen handbereik. Wanneer
u eerst onderin wat keukenpapier in de voorraadbus doet, wordt het overtollige
vocht geabsorbeerd.
18. Poedervormige of kleine, korrelige levensmiddelen kunnen vacuüm worden
verpakt in de voorraadbussen van Solis als er keukenpapier wordt gebruikt
om de levensmiddelen af te dekken. Zo worden poeder resp. korrels niet in
de pomp resp. de afzuigslang gezogen.
19. Levensmiddelen met scherpe kanten en randen, zoals botjes of gedroogde
pasta, moeten in keukenpapier worden gewikkeld zodat ze de zak niet
beschadigd of geperforeerd raakt.
20. U kunt ook meer dan alleen voedingsmiddelen vacuüm verpakken. Cam-
pingproducten zoals lucifers, eerste-hulpverband en kleren blijven vacuüm ver-
pakt schoon en droog. Vacuüm verpakt bestek wordt niet dof en een vacuüm
verpakte kaarsen voor noodgevallen zijn altijd klaar voor gebruik.
146 147
Pagina: 74
s WAAROM BLIJVEN VACUÜM VERPAKTE
LEVENSMIDDELEN LANGER GOED?
1. Chemische reacties van levensmiddelen met lucht en vocht, zoals enzymreacties,
de opbouw van micro-organismen of verontreiniging door insecten kunnen
levensmiddelen bederven.
2. De voornaamste reden waarom levensmiddelen voedingsstoffen, structuur en
smaak verliezen, is de zuurstof in de lucht. De opbouw van micro-organismen
ontstaan meestal doordat de lucht enerzijds vocht uit de levensmiddelen ont-
trekt en anderzijds omgevingsvocht toevoegt als ze niet luchtdicht zijn verpakt.
Bevroren levensmiddelen krijgen in de lucht van het vriesvak vaak vriesbrand.
3. Het vacuümsysteem onttrekt tot 90% lucht uit de verpakking. Omdat lucht voor
ongeveer 21% uit zuurstof bestaat, betekent dit dat er slechts 2–3% zuurstof in
de vacuüm verpakte zak of voorraadbus overblijft. Bij een zuurstofgehalte van
5% of minder kunnen de meeste microbacteriën zich niet meer vermeerderen.
4. In het algemeen kan men micro-organismen in drie categorieën indelen: schim-
mel, gistzwammen en bacteriën; ze zijn overal aanwezig, maar kunnen alleen
onder bepaalde omstandigheden schade veroorzaken.
5. In een omgeving met weinig zuurstof of zonder vocht kan schimmel niet
ontstaan.
6. In vocht, suiker en warme temperaturen kunnen gistzwammen zich met of
zonder lucht uitbreiden. Koelen vertraagt de groei van zwammen en invriezen
stopt de groei volledig.
7. Bacteriën kunnen zich met en zonder lucht verspreiden.
Een van de gevaarlijkste bacteriesoorten is clostridium botulinum. Die kan zich
onder bepaalde omstandigheden ook zonder lucht verspreiden – zij hebben
slechts een temperatuur nodig tussen 4°C en 46°C. Ze verspreiden zich in niet
zure levensmiddelen, in een omgeving met weinig zuurstof en bij een tempera-
tuur die een lange tijd hoger is dan 4°C.
In bevroren, gedroogde of zure levensmiddelen of levensmiddelen die veel zout
of suiker bevatten, kan de botulinumbacterie niets.
De volgende levensmiddelen kunnen door botulinum worden geïnfecteerd:
– Levensmiddelen zonder zuur, zoals vlees, zeevruchten, gevogelte, vis, eieren
en in loog geconserveerde olijven
– Levensmiddelen met weinig zuur, zoals de meeste groentesoorten
– Levensmiddelen met gemiddeld zuur, zoals tomaten, chilipepers, vijgen en
komkommers.
Om deze zogenoemde "gevoelige" levensmiddelen (de lijst is niet volle-
dig) kort te bewaren, legt u ze in de koelkast. Om ze langer te bewaren
legt u ze in het vriesvak en moeten ze na opwarmen onmiddellijk worden
genuttigd. Zachte kaas, gerookte vis, knoflook, uien, paddenstoelen en
rauwe melk mogen omwille van hun gevoeligheid voor anaërobe bac-
teriën over het algemeen niet worden gevacumeerd en ook niet te lang
worden bewaard.
HET VACUMEREN VOOR BEWARING IN EEN VRIEZER
1. Gebruik bij voorkeur altijd verse levensmiddelen.
2. Gevoelige producten zoals vlees, vis, bessen etc. moeten altijd eerst worden
ingevroren, zodat ze niet worden geplet tijdens het vacumeren.
Levensmiddelen kunnen tot 24 uur worden ingevroren zonder dat er vriesbrand
optreedt – deze omstandigheden kunnen we nuttig gebruiken. U verdeelt de
levensmiddelen het best in porties voor u ze invriest. Zodra ze zijn bevroren (na
ongeveer 24 uur), vacumeert u de levensmiddelen in een Solis-vacuümzak en
legt u hem weer terug in het vriesvak.
3. Wilt u soepen, stoofschotels of andere vloeibare levensmiddelen vacumeren en
invriezen, dan moet u ze bevriezen tot ze een vaste consistentie hebben. Dit kan
het beste in een Solis-voorraadbus. Na het vacumeren (in een voorraadbus of
zak van Solis) kan het levensmiddel terug in het vriesvak worden gelegd.
4. Voor producten met veel vocht geldt dezelfde procedure. Het binnendringen van
vloeistoffen in het vacuümsysteem kan het apparaat beschadigen. Dit valt niet
onder de garantie.
5. Wilt u levensmiddelen eerst vacumeren en pas daarna invriezen, dan moet de
zak 5 cm langer zijn omdat het levensmiddel in bevroren toestand toeneemt in
volume.
6. Verse groenten moet u schillen, schoonmaken en kort voor het vacumeren in
kokend water blancheren (of indien nodig doorverwarmen in de magnetron).
Hierdoor blijven de groenten knapperig. Na afkoelen vriest u ze in geschikte
porties in vacuümzakken in.
7. Als u vis of vlees zonder vooraf invriezen vacuüm wilt verpakken en invriezen,
raden wij u aan om ze met keukenpapier in te wikkelen en in de Solis-vacuüm-
zak of Solis-voorraadbus te leggen zodat het keukenpapier het overtollige vocht
kan absorberen. Levensmiddelen die in meerdere lagen moeten worden geva-
cumeerd (zoals hamburgers, pannenkoeken of tortilla's) kunnen het beste door
middel van stukjes bakpapier van elkaar gescheiden in de zak of voorraadbus
van Solis worden geplaatst.
ONTDOOIEN VAN INGEVROREN SOLIS-VACUÜMZAKKEN
Het ontdooien van vlees, vis, fruit, groenten en andere gevoelige producten: deze
levensmiddelen moeten langzaam in de zak of voorraadbus in de koelkast worden
ontdooid.
Het ontdooien van brood en gebak: deze levensmiddelen kunnen bij kamertem-
peratuur worden ontdooid. Snij in dit geval de zak open zodat de damp kan ont-
snappen.
In ieder geval na het ontdooien direct consumeren en nooit opnieuw invriezen.
148 149
Pagina: 75
8. Zachte kaas en gerookte vis mag men niet vacuüm verpakken aangezien dit de
vorming van anaërobe bacterie listeria kan veroorzaken waardoor een contami-
natie van levensmiddelen of listeriose kan ontstaan. Dit geldt ook voor knoflook,
uien, paddenstoelen en rauwe melk.
9. Afhankelijk van de bewaartijd, de bewaartemperatuur en de hoeveelheid zuur-
stof kunnen sommige in levensmiddelen voorkomende enzymen de kleur, de
textuur en de smaak van de levensmiddelen veranderen. Om de reactie van
enzymen te voorkomen moeten de groenten worden gestoomd of geblancheerd
of in een magnetron worden verwarmd. Levensmiddelen met een hoog zuur-
gehalte, zoals de meeste fruitsoorten moeten niet worden geblancheerd. Een
vacuümverpakking is in dit geval voldoende om de enzymreactie te vertragen of
te verhinderen.
10. Sommige droge voedingsmiddelen, zoals meel en granen, kunnen insectenlarven
bevatten. Als u ze niet vacumeert, kunnen de larven uitkomen tijdens de bewa-
ring en levensmiddelen bederven. Om dit te voorkomen moeten levensmiddelen
vacuüm worden verpakt.
11. In het algemeen moeten levensmiddelen bij lagere temperaturen worden
bewaard, omdat er micro-organismen zijn die zich zonder lucht kunnen voort-
planten.
12. Bij een koelkasttemperatuur boven 4°C en vooral wanneer levensmiddelen
langer worden bewaard, werkt bevorderlijk voor de uitbreiding van gevaarlijke
micro-organismen. Daarom moet de ingestelde temperatuur van uw koelkast
maximaal 4°C of lager zijn.
13. Als u temperatuur in uw vriesvak –17°C of lager is, kunnen de levensmiddelen
langer worden bewaard, maar denk eraan: invriezen doodt de micro-organismen
niet, het vertraagt alleen hun groei.
14. Hoe lager de bewaartemperatuur, hoe langer de houdbaarheid van vacuüm
verpakte droge levensmiddelen: per 10°C koudere bewaartemperatuur, wordt
de houdbaarheid met 3–4 keer verlengd.
OVERIGE TIPS OM SUCCESVOL TE VACUMEREN:
1. Was altijd eerst uw handen voor het bereiden en vacumeren van levensmiddelen.
Zorg er ook voor dat alle materialen en apparaten die u gebruikt goed schoon zijn.
2. Leg de levensmiddelen na het vacumeren direct in de koelkast of in de vriezer.
Laat de levensmiddelen nooit bij kamertemperatuur liggen. Let erop dat de
temperatuur in de koelkast of de vriezer niet stijgt.
3. Vacuümverpakking verlengt de houdbaarheid van droge levensmiddelen. Levens-
middelen met een hoog vetgehalte worden door hoge temperaturen en zuurstof
snel slecht. Vacuüm verpakken verlengt de houdbaarheid van noten, kokosnoten
en granen. Bewaar ze op een koele, donkere plek.
4. Vacumeren verlengt de houdbaarheid van fruit en groenten, zoals appels, bana-
nen, aardappelen of wortelgewas niet, tenzij ze eerst worden geschild!
5. Knolgewassen zoals broccoli, bloemkool of kool scheiden gassen af als u ze vers
vacuüm verpakt voor de koelkast. Om ze langer houdbaar te maken moet u ze
voor het vacumeren blancheren en invriezen.
150 151
WAT U MOET WETEN OVER DE VERWERKING 
VAN LEVENSMIDDELEN:
Onderstaande veiligheidsaanwijzingen voor levensmiddelen zijn gebaseerd op
wetenschappelijk onderzoek en ervaring en zijn erg belangrijk voor uw gezondheid
en voor het optimaal bewaren van levensmiddelen:
1. Consumeer de levensmiddelen zodra u ze heeft verwarmd, ontdooid of uit de
koelkast heeft gehaald.
2. Levensmiddelen die in blik zijn verpakt of al vacuüm werden gekocht, kunnen
na openen opnieuw (in een nieuwe Solis-zak) vacuüm worden verpakt. Volg de
aanwijzingen om levensmiddelen na openen koel te bewaren (niet bij kamertem-
peratuur) en bewaar gevacumeerde levensmiddelen even zorgvuldig als verse
levensmiddelen. Let op de op de originele verpakking gedrukte houdbaar-
heidsdatum!
3. Ontdooi levensmiddelen nooit in heet water of andere warmtebronnen (bijv.
magnetron), ongeacht of ze vacuüm zijn verpakt. Levensmiddelen kunt u het
best in de koelkast ontdooien.
4. Consumeer geen levensmiddelen die licht bedorven zijn en al enkele uren op
kamertemperatuur zijn. Dat is vooral gevaarlijk voor de gezondheid als ze in
dikke sausen werden voorbereid, of als ze vacuüm zijn verpakt of in een zuur-
stofarme ruimte werden bewaard.
5. Verdeel de gevacumeerde zak of voorraadbus gelijkmatig in de koelkast of
vriezer zodat ze zo snel mogelijk worden gekoeld.
Pagina: 76
s HET APPARAAT OPBERGEN
• Let op: controleer wanneer het apparaat niet meer wordt gebruikt altijd
of het vergrendelingsmechanisme van het apparaat is ontgrendeld. Zo
niet kunnen de afdichtingen niet meer goed afsluiten. Druk voor ont-
grendeling altijd beide ontgrendelingsknoppen in.
Bewaar het apparaat altijd op een vlakke, donkere plek, buiten het bereik van kin-
deren en bij voorkeur in de originele verpakking. De vacumeermachine kan ruimte-
besparend rechtop staand op de onderkant van het apparaat worden opgeborgen
(zie afb.20).
Het vergrendelingsmechanisme mag niet vergrendeld zijn zodat er geen druk op
de afdichtingen staat. Afdichtingen zijn verbruiksmateriaal en vallen niet onder de
garantie.
Afb. 20
153
s REINIGING EN ONDERHOUD
Ga als volgt te werk om de vacumeermachine te reinigen:
1. Trek altijd de stroomstekker uit het stopcontact.
2. Dompel het apparaat, de stroomkabel of stekker nooit onder in water of andere
vloeistoffen en houd ze ook niet onder stromend water.
3. Gebruik voor de reiniging van het apparaat geen agressieve reinigings- of
oplosmiddelen of schurende materialen omdat die de oppervlakken kunnen
beschadigen.
4. Maak het apparaat schoon met een zachte, vochtige doek en wat afwasmiddel.
• Aanwijzing: de lekbak die aan de achterzijde van het apparaat zit kan, pro-
bleemloos worden verwijderd om grondig met de hand te worden gereinigd in
een warm sopje (zie afb.19). Druk de bak lichtjes in de vacumeermachine en
laat hem los. De lekbak springt er gedeeltelijk uit en kan gemakkelijk uit het
apparaat worden gehaald. Reinig de lekbak in een warm sopje, droog hem en
plaats hem terug in de achterzijde van het apparaat.
5
Afb. 19
. Laat het apparaat volledig drogen voor u het opbergt of opnieuw gebruikt.
6. Het apparaat mag niet worden geölied.
HET SNOER OPBERGEN
Als het apparaat niet in gebruik is, moeten snoer en stekker in het daarvoor
bestemde vak aan de onderkant van het apparaat worden opgeborgen. Wikkel het
snoer niet om het apparaat!
152
Pagina: 77
s PROBLEMEN EN MOGELIJKE
OORZAKEN
HET APPARAAT WERKT NIET
1. Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit.
2. Controleer of het snoer is beschadigd. Breng in dat geval het apparaat naar Solis
of naar een door Solis erkend servicepunt en laat het snoer vervangen.
3. Controleer of het stopcontact werkt door een ander elektronisch apparaat aan
te sluiten.
4. Controleer of de zak glad tot tegen de aanslag in de vacumeeropening of vacu-
ümkamer is geplaatst.
5. Controleer of beide vergrendelingshendels met een "klik" het vergrendelings-
mechanisme hebben geactiveerd.
6. Wacht minstens 40 seconden voor u het apparaat opnieuw gebruikt.
7. De vacumeermachine schakelt bij oververhitting automatisch uit (houd tussen
sealprocessen een afkoeltijd van minstens 40 seconden aan) en wordt daardoor
duurzaam beschadigd. Laat de machine bij Solis of een door Solis erkend servi-
cepunt repareren.
HET APPARAAT SEALT DE LEGE ZAK NIET
Controleer of het uiteinde van de zak correct is geplaatst en tegen aanslag in
de vacumeeropening ligt en of beide vergrendelingshendels met een "klik" het
vergrendelingsmechanisme hebben geactiveerd, zoals beschreven in paragraaf I.
(Pagina 139).
DE LUCHT WORDT NIET VOLLEDIG UIT DE ZAK GEZOGEN
1. Om ervoor te zorgen dat de zak goed wordt geseald, moet het open uiteinde
van de zak volledig en zonder vouwen tegen de aanslag in de vacumeeropening
of vacuümkamer liggen.
2. Controleer of er een gat in de zak zit. Om dit te controleren sealt u de zak met
nog wat lucht erin en dompelt u hem vervolgens onder in water. Als er bellen
ontstaan, is de zak lek en moet u een nieuwe zak gebruiken.
3. Gebruik uitsluitend de vacuümfolie en vacuümzakken van Solis!
4. Misschien is de zak niet helemaal goed geseald omdat er kruimels, vet of vocht in
de sealnaad zat of omdat het uiteinde van de zak niet helemaal glad en vouwvrij
was. Open de zak, maak de binnenkant van het uiteinde van de zak schoon en
let erop dat het uiteinde van de zak helemaal glad en tegen de aanslag in de
vacumeeropening is geschoven.
5. Controleer of het vergrendelingsmechanisme links en rechts goed is vergrendeld.
154 155
HET APPARAAT SEALT NIET NA HET VACUMEREN
1. In het apparaat zit een vacuümdruksensor. Als de druk niet hoog genoeg is,
wordt het sealproces niet automatisch in werking gesteld en schakelt het appa-
raat na ong. twee minuten uit. Controleer of de vacuümzak en sealnaad goed
schoon is en reinig ze indien nodig. Controleer ook de correcte plaatsing en start
het apparaat opnieuw op.
2. Controleer of er een gat in de zak zit. Om dit te controleren, sealt u de zak met
nog wat lucht erin en dompelt u deze daarna onder in water. Als er bellen ont-
staan, is de zak lek en moet u een nieuwe zak gebruiken.
3. Misschien is de zak niet helemaal goed geseald, omdat er kruimels, vet of vocht
in de sealnaad zat of omdat het uiteinde van de zak niet helemaal glad en vouw-
vrij was. Open de zak, maak de binnenkant van het uiteinde van de zak schoon
en let erop dat het uiteinde van de zak helemaal glad en tegen de aanslag in de
vacumeeropening is geschoven.
NA HET SEALEN KOMT ER OPNIEUW LUCHT IN DE ZAK
1. Misschien is de zak niet helemaal goed geseald, omdat er kruimels, vet of vocht
in de sealnaad zat of omdat het uiteinde van de zak niet helemaal glad en vouw-
vrij was. Open de zak, maak de binnenkant van het uiteinde van de zak schoon
en let erop dat het uiteinde van de zak helemaal glad en tegen de aanslag in de
vacumeeropening is geschoven.
2. Sommige levensmiddelen produceren natuurlijke gassen of gisten, zoals fruit en
groenten. Als u vermoedt dat dit is gebeurd, opent u de zak en controleert u de
levensmiddelen. Als ze gisten, gooit u de zak weg. Temperatuurschommelingen
in de koelkast kunnen ook vacuüm verpakte maaltijden bederven. Gooi bij twijfel
de levensmiddelen altijd weg.
3. Controleer of er een gat in de zak zit waarlangs lucht is binnengedrongen.
Scherpe kanten van levensmiddelen moeten altijd met gevouwen keukenpapier
worden afgedekt zodat ze kanten geen gaten kunnen veroorzaken.
DE ZAK SMELT OF WORDT NIET GOED GESEALD
Mocht de sealstrip oververhit raken, dan kan de zak smelten. Zet in dat geval het
apparaat uit en laat het enkele minuten afkoelen. Over het algemeen moet u tussen
twee vacumeerprocessen een afkoeltijd van 40 seconden aanhouden.
Pagina: 78
HET LUKT NIET OM DE VOORRAADBUS OF CONTAINER TE
VACUMEREN
1. Controleer of de vacuümslang zowel bij de vacumeeropening als bij het deksel
van de voorraadbus goed vast zit en druk de aansluitstukken zo ver mogelijk in
de openingen.
2. Druk vanaf bij het begin van het vacuümproces op het deksel of op de slangaan-
sluiting zodat de rand van de container luchtdicht is afgesloten.
3. Is de container of afsluiting zichtbaar beschadigd, vervang dan de container of
afsluiting. Controleer of het deksel van de voorraadbus rondom goed dicht zit.
4. Mocht er tijdens het vacuümproces vloeistof uit de voorraadbus komen, moet
de voorraadbus met inhoud eerst in de koelkast worden afgekoeld.
5. Controleer de werking van het apparaat.
6. Controleer of de rand van de voorraadbus en de rand van het deksel echt goed
schoon zijn en of er een afstand van 3 cm is tussen de levensmiddelen en de
bovenrand van de voorraadbus.
Als het apparaat dan nog niet werkt, brengt het apparaat dan naar Solis of een
door Solis erkend servicepunt.
DE ZESHOEKIGE VOORRAADBUSSEN HOUDEN HET VACUÜM
NIET VAST
1. Controleer of de regelaar voor, tijdens en na het vacumeren op "SEAL" staat.
2. Controleer of de rubberen afdichting correct is geplaatst en onbeschadigd is.
DE VIERKANTE VOORRAADBUSSEN HOUDEN HET VACUÜM
NIET VAST
Controleer of de rubberen afdichting correct is geplaatst en onbeschadigd is.
156 157
ACCESSOIRES:
Art. nr. Artikel
922.52
922.51
922.50
Vacuümfolie
2 rollen 15 x 600 cm
2 rollen 20 x 600 cm
2 rollen 30 x 600 cm
922.61
922.64
Vacuümzakken
50 zakken 20 x 30 cm
50 zakken 30 x 40 cm
922.79
Vierkante voorraadbus
Set van 2:
1000 ml/2800 ml
plus vacuümslang
922.78
Zeshoekige voorraadbus
Set van 3:
700 ml/1400 ml/2000 ml
plus vacuümslang
*
*
*
*
U krijgt de accessoires voor uw vacumeermachine bij de betere vakhandel of bij
Solis of Switzerland AG.
Telefoon: 0848 804 884, fax: 0848 804 890,
e-mail: info.ch@solis.com, www.solis.ch
(verzending alleen binnen Zwitserland)
*Geschikt voor levensmiddelen
Pagina: 79
s HOUDBAARHEID
Bewaarplaats
Levens­
middelen
Tempera-
tuur
Normale
houdbaar-
heid
Houdbaarheid
met vacuümver-
pakking in voor-
raadbussen of
zakken van Solis
Koelkast
Rauw rood
vlees
562 °C 2-3 dagen 8-9 dagen
Rauw wit vlees 562 °C 2-3 dagen 6-9 dagen
Wild 562 °C 2-3 dagen 5-7 dagen
Salami,
gesneden
562 °C 4-6 dagen 20-25 dagen
Harde kaas 562 °C 15-20 dagen 25-60 dagen
Verse vis en
schelpdieren
562 °C 1-3 dagen 4-5 dagen
Gekookt vlees 562 °C 3-5 dagen 10-15 dagen
Groente 562 °C 1-3 dagen 7-10 dagen
Fruit 562 °C 5-7 dagen 14-20 dagen
Vriezer
Vlees -1862 °C 3-5 maanden > 1 jaar
Vis -1862 °C 3-4 maanden > 1 jaar
Schelpdieren -1862 °C 3-5 maanden > 1 jaar
158 159
Bewaarplaats
Levens­
middelen
Tempera-
tuur
Normale
houdbaar-
heid
Houdbaarheid
met vacuümver-
pakking in voor-
raadbussen of
zakken van Solis
Kamer-
temperatuur
Brood 2562 °C 1-2 dagen 6-8 dagen
Biscuits 2562 °C 4-6 maanden > 1 jaar
Meel 2562 °C 4-5 maanden > 1 jaar
Pasta/rijst 2562 °C 5-6 maanden > 1 jaar
Grondnoten en
peulvruchten
2562 °C 3-6 maanden > 1 jaar
Medicijnen 2562 °C 3-6 maanden > 1 jaar
Thee 2562 °C 5-6 maanden > 1 jaar
Koffie,
gemalen
2562 °C 2-3 maanden > 1 jaar
s TECHNISCHE SPECIFICATIES
Modelnr. E6800-M, type 578
Productnaam Vacumeermachine
Spanning/frequentie 220-240 V~ / 50/60 Hz
Vermogen 110 Watt
Afmetingen (b x h x d) ong. 44,5 x 17,0 x 8,5 cm
Gewicht ong. 1,9 kg
Technische wijzigingen voorbehouden.
Pagina: 80
160 161
s VERWIJDERING
EU 2002/96/EC
Aanwijzingen voor het verwijderen van het product volgens EU-richtlijn
2002/96/EC
Het afgedankte apparaat mag niet met het huishoudelijk vuil als restafval worden
verwerkt. Het afgedankte apparaat moet bij een plaatselijk afvalinzamelpunt of bij
de leverancier worden ingeleverd zodat een milieuvriendelijke verwerking wordt
gegarandeerd. Door de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische
apparaten worden mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid
voorkomen en kunnen componenten worden hergebruikt of gerecycled, waardoor
er veel energie en grondstoffen worden bespaard. Om verplichte afvalverwerking
van het apparaat volgens de voorschriften duidelijk onder de aandacht te brengen
is hiernaast het symbool van een doorgekruiste afvalbak afgebeeld.
Solis of Switzerland AG behoudt zich het recht voor om te allen tijde technische en
optische wijzigingen en modificaties uit te voeren om zijn producten te verbeteren.
091 802 90 10
Bewaar de originele verpakking van dit product goed zodat u ze voor even-
tueel transport of verzending van het product kunt gebruiken.
Solis of Switzerland AG
Solis-Haus • CH-8152 Glattbrugg-Zürich • Zwitserland
Telefoon +41 44 874 64 54 • Fax +41 44 874 64 99
info@solis.ch • www.solis.ch • www.solis.com

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Solis Vac Slimline 578.

Stel een vraag over de Solis Vac Slimline 578

Heb je een vraag over de Solis Vac Slimline 578 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Solis Vac Slimline 578. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Solis Vac Slimline 578 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.