Solis Vac Quick 576 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Solis Vac Quick 576. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Solis
  • Product: Vacuumverpakker
  • Model/naam: Vac Quick 576
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans

Inhoudsopgave

Pagina: 61
123
122
6. Til het apparaat niet aan het snoer op, trek niet aan het snoer
en plaats niets op het snoer. Haal het apparaat alleen aan de
stekker uit het stopcontact.
7. Wij raden aan om met dit apparaat geen verlengsnoer te
gebruiken. Plaats het apparaat niet direct onder een stopcon-
tact.
8. Controleert u voordat u de stekker van het apparaat in het
stopcontact steekt of eruit haalt, dat de deksel niet gesloten is.
9. Vanwege het gebruik, moet het apparaat op een vaste, stabiele
en droge ondergrond staan, zoals een tafel of een ander wer-
koppervlak. Het apparaat moet bedoeld voor buiten gebruik.
10. Haal altijd het elektriciteitssnoer uit het stopcontact, als het
apparaat buiten bedrijf is, onbeheerd is of schoongemaakt
moet worden. We raden het gebruik van een aardlekschake-
laar aan, om een extra zekerheid van het gebruik van elektri-
sche apparatuur te waarborgen. Het is raadzaam, een veilig-
heidsschakelaar van maximaal 30 mA te gebruiken. Vakkundig
advies vindt u bij uw elektricien.
11. Voer geen wijzigen uit aan het apparaat, kabel, stekker of
toebehoren.
12. Bij onjuist gebruik bestaat letselgevaar!
13. Grijp nooit naar een apparaat dat in het water gevallen is. Haal
de stekker uit het stopcontact, voordat u het uit het water
haalt. Neem het niet eerder weer in gebruik, voordat u het
apparaat bij Solis of bij een door Solis erkend servicepunt op
zijn werking en gebruiksveiligheid heeft laten controleren.
14. Plaats het apparaat nooit zo, dat in het in water zou kunnen
vallen of met water in aanraking zou kunnen komen (bijvoor-
beeld in de buurt van een gootsteen).
15. Dompel het apparaat of delen van het apparaat, zoals het
snoer of de stekker, nooit onder in water en breng het nooit
met water of andere vloeistoffen in aanraking.
16. Plaats het apparaat zo, dat er geen direct zonlicht op gericht is.
s BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Leest u alstublieft voor gebruik van uw vacumeerapparaat
deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, zodat u uw
apparaat goed leert kennen en goed kunt bedienen. We
raden aan om deze gebruiksaanwijzing goed te bewaren
en bij eventuele overdracht van het apparaat deze ook te
overhandigen aan de nieuwe eigenaar.
Neemt u alstublieft voor uw eigen veiligheid de volgende
veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van elektrisch
apparatuur in acht:
1. Om een stroomstoot te vermijden, mogen noch het vacumeer-
apparaat noch de elektriciteitskabel en de stekker met water
of andere vloeistoffen in aanraking komen. Water kan in de
behuizing komen en het apparaat beschadigen! Mocht het
apparaat resp. het snoer of de stekker met een vloeistof in
aanraking komen, trek dan met droge rubberen handschoenen
direct de stekker uit het stopcontact.
2. Bedien het apparaat niet met natte of vochtige handen of voe-
ten en kom dan ook niet aan de stekker.
3. Controleer voor gebruik of de op de typeplaat aangegeven
spanning overeenkomt met uw netspanning.
4. Laat de elektriciteitskabel niet over de tafelranden hangen,
zodat het er niet vanaf getrokken kan worden. Let erop dat het
niet met hete oppervlakten, zoals bijvoorbeeld een kookplaat
of een radiator resp. het apparaat zelf, in contact komt. Rol het
netsnoer volledig uit alvorens de stekker in het stopcontact te
steken.
5. Houd het apparaat weg van hete lucht, hete ovens, apparaten
die warmte afgeven en andere hittebronnen. Plaats het appa-
raat nooit op een natte of warme oppervlakken gebruiken. Het
apparaat niet in de buurt van vlocht, hitte of open vuur. Houd
het apparaat weg van bewegende delen of van apparatuur.
Pagina: 62
125
124
Het apparaat mag in geen geval door kinderen jonger dan 8
jaar gebruikt worden.
26. Bewaar het apparaat en het netsnoer altijd uit de reikwijdte
van kinderen.
27. Er moet op toegezien worden, dat kinderen niet met het vacu-
meerapparaat spelen.
28. LET OP: De sealstrip wordt tijdens het gebruik erg heet!
Daarom mag deze tijdens gebruik of vlak na gebruik niet aan-
geraakt worden!
29. Het apparaat is niet ontworpen voor continu gebruik. Laat het
apparaat altijd 1 minuut afkoelen, voordat u de volgende zak
of het volgende bakje vacumeert.
30. Het apparaat resp. de sealstrip heeft een beveiliging voor over-
verhitting. Om te voorkomen dat de sealstrip oververhit wordt,
mogen er niet meer dan 30 zakken achter elkaar met de Seal
functie geseald worden.
31. Controleer voor ingebruikname altijd of uw handen schoon en
droog zijn.
32. Vermijd het aanzuigen van vloeistoffen en zorg ervoor dat ze
niet in de vacuümkamer kunnen geraken. Eventueel aangezo-
gen vloeistof wordt opgevangen in de vacuümkamer. In der-
gelijke gevallen moet u de vloeistof met keukenpapier opne-
men en vervolgens de vacuümkamer met een vochtige doek
schoonmaken.
33. Uitsluitend Solis vacuümzakken of –bussen gebruiken. Die zijn
speciaal voor dit apparaat ontworpen. De Solis vacuümbussen
moeten onbeschadigd zijn en mogen geen scheuren bevatten.
Gebruik het apparaat alleen voor vacumeren en sealen en nooit
misbruiken!
34. Rol het snoer altijd volledig uit, voordat u deze in het stopcon-
tact doet.
35. Gebruik geen olie of smeermiddelen bij dit apparaat.
17. Nooit scherpe of spitse objecten en gereedschap in de ope-
ningen van het apparaat doen. Het apparaat kan beschadigd
worden, met (als gevolg) gevaar voor stroomstoten!
18. Schud en verplaats het apparaat niet tijdens gebruik.
19. Gebruik het apparaat alleen zoals in deze gebruiksaanwijzing
is beschreven. Gebruik alleen de meegeleverde accessoires of
die door Solis geadviseerd worden. Het gebruik van verkeerde
accessoires kan tot beschadiging van het apparaat of brand,
stroomstoot of persoonlijk letsel.
20. Zet het apparaat niet aan door middel van een tijdschakelaar
of afstandsbediening.
21. Het apparaat is alleen bedoeld voor huiselijk gebruik en niet
voor commercieel gebruik.
22. Verwijder alle verpakkingsmaterialen en stickers en gooi dit weg,
voordat u het apparaat voor de eerste keer in gebruik neemt.
23. Controleer uw vacumeerapparaat voor ieder gebruik en kijk
of het apparaat, het snoer of de stekker niet beschadigd zijn.
24. Gebruik, om een stroomstoot te vermijden, het apparaat niet
als het snoer of de stekker beschadigd zijn of als het apparaat
andere storingen vertoont, gevallen is of enigszins beschadigd
is. Voer nooit zelf reparaties uit, maar geef het apparaat af bij
Solis of een, van de door Solis geautoriseerde, servicepunten,
om het te laten controleren, repareren of mechanisch en elek-
trisch in orde te maken.
25. Personen met beperkte psychische, sensorische of intellectuele
capaciteit of onwetende en onervaren personen zoals kinderen
mogen de vacumeerapparaat niet gebruiken, tenzij door een
bevoegd persoon toezicht wordt gehouden of diegene exact
uitlegt hoe het apparaat gebruikt dient te worden. Bovendien
moeten zij precies begrijpen welke gevaarlijke situaties zouden
kunnen ontstaan en hoe het apparaat gebruikt kan worden op
een veilige manier. Reiniging en onderhoud van het apparaat
mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
Pagina: 63
126
s PRODUCTBESCHRIJVING
127
s PRODUCTBESCHRIJVING
1 Folietoetsenbord met functieknoppen
– De exacte beschrijving van de knoppen en het gebruik ervan vindt u op pagina
128.
2 Deksel van het apparaat
3 Ontgrendelingsknoppen
– Het apparaat wordt ontgrendeld en kan worden geopend door de beide
knoppen omhoog te duwen. LET OP: Om te sluiten hoeft u de ontgrende-
lingsknoppen niet aan de raken, maar alleen de hoeken van op de bovenkant
van de deksel naar beneden te drukken!
4 Aandrukrubber
– Dit stuk zit precies tegenover de sealstrip en zorgt ervoor dat de zak goed
tegen de sealstrip aangedrukt wordt, zodat er optimaal geseald kan worden.
5 Vergrendelstukken
6 Canister Switch knop
Deze knop moet ingedrukt worden, om bewaardozen met deksels met de
vacuümslang te vacumeren.
LET OP: Gebruik hiervoor uitsluitend originele bewaarcontainers en de vacuüm-
slang van Solis (bij containers inbegrepen).
7 Slangaansluitpunt
– Voor het afzuigen van de lucht uit vacumeerzakken of voor het aansluiten van
de vacuümslang voor het afzuigen van lucht uit Solis bewaardozen.
8 Vacuümkamer
– Hierin ligt de open zijde van de te vacumeren zak, zodat de lucht afgezogen
kan worden.
9 Sealstrip
– De met teflon gecoate strip wordt heet en sealt zo het einde van de zak met
een sealnaad.
10 Bovenste en onderste afdichting
– Zodat het einde van de zak bij het vacumeren luchtdicht is en alle lucht ver-
wijderd kan worden; de onderste afdichting kan worden verwijderd om te
worden gereinigd.
11 Opbergruimte voor het snoer met stekker
12 Anti-slip rubberen voet
– Zorgt ervoor dat het apparaat stabiel staat tijdens gebruik.
2
▼
▼
▼
▼
▼
1
3
11
12
▼
▼
8
6
5
5
7
▼
▼
▼
▼
▼
10
4
9
▼
▼
▼
10
Pagina: 64
129
s INBEDRIJFNAME
LET OP: Voor inbedrijfname altijd controleren dat zowel het apparaat als de
voorraadbus/zakken volledig schoon en onbeschadigd zijn, zodat de levens-
middelen niet verontreinigd wordt.
HET APPARAAT NEERZETTEN
Zet het apparaat op een ruime, grote, horizontale, schone en droge ondergrond.
Let erop dat er ook genoeg plaats is voor de met levensmiddelen gevulde zakken,
die gevacumeerd of geseald moeten worden.
STEKKER AANSLUITEN
Steek de stekker in een geschikt stopcontact. Het blauwe controlelampje van de
Vacuum & Seal-toets gaat aan en wijst u erop dat het apparaat is ingeschakeld.
AANWIJZING: Als u de kant-en-klare zakken gebruikt, kunt u direct verder
naar punt II.
s PRODUCTBESCHRIJVING
A B C
Het bedieningspaneel met functietoetsen
Naargelang de functie die u door het indrukken van de toets activeert, zal het
controlelampje van de toets aangaan of knipperen (behalve bij de Cancel-toets).
Zodra de functie is voltooid, gaat het controlelampje uit. Zodra u de stekker van
het apparaat in het stopcontact steekt, gaat het blauwe controlelampje van de
toets Vacuum & Seal branden. Het blijft branden, ook wanneer het apparaat in de
stand-by modus staat.
A Vacuum & Seal
Deze toets met blauw controlelampje wordt gebruikt om het vacumeerproces
te starten en de zak automatisch te sealen. Tijdens het vacumeerproces knippert
het blauwe controlelampje en tijdens het sealproces knippert ook het groene
lampje van Seal. Na voltooiing van beide processen blijft enkel het blauwe con-
trolelampje van de toets Vaccum & Seal nog branden. Het groene controlelampje
van de toets Seal gaat uit.
B Cancel
Druk op deze toets te drukken tijdens gebruik, wordt het huidige vacumeer- of
sealproces direct onderbroken.
C Seal
Knop met groene controleverlichting en 2 functies:
1. Om handmatig een sealrand te maken voor foliezakken of voor als u vanaf de
rol een zak wilt maken en daarvoor eerst een uiteinde moet sealen.
2. Om het vacumeerproces te stoppen en direct met sealen van de zakken te begin-
nen tijdens de functie Vacuum & Seal. Bijvoorbeeld als u de functie Vacuum & Seal
heeft gekozen en tijdens het automatisch vacumeren merkt dat de druk op de
producten in de zak te hoog wordt, dan kunt u simpelweg op de toets Seal druk-
ken en de afzuigpomp wordt direct gestopt en het sealproces wordt begonnen.
Zodra het apparaat het sealproces start, begint het groene controlelampje te
knipperen. Na voltooiing van het sealproces gaat het groene controlelampje uit
en blijft alleen het blauwe controlelampje van de toets Vacuum & Seal branden.
128
Pagina: 65
II. HET AUTOMATISCHE VACUMEREN EN SEALEN
VAN EEN ZAK: FUNCTIE VACUUM & SEAL (A)
1. Open de deksel van het apparaat ≠ door de ontgren-
delingsknoppen links en rechts omhoog te duwen,
mocht de deksel van het apparaat vergrendeld zijn.
2. Leg de verse levensmiddelen in de zak. Gebruik als-
tublieft uitsluitend de originele Solis vacumeerzakken
of vacumeerfolie, om het apparaat niet te beschadi-
gen en het beste resultaat te bereiken.
De artikelnummers en beschrijvingen vindt u bij de
bijgesloten bestelbon. U krijgt de accessoires voor
uw vacumeermachine bij de betere vakhandel of bij
Solis. Het contactadres vindt u achteraan in deze
gebruiksaanwijzing.
3. Reinig de open kant van de zak van binnen en van
buiten en strijk het glad. Het uiteinde moet stofvrij
zijn en geen vouwen hebben.
4. Leg de open kant van de zak of het folie in de
vacuümkamer ≥.
LET OP: Het slangaansluitpunt ≤ mag niet door de
zak / de folie afgedekt worden (zie Afb. 6)!
5. Sluit de deksel en druk met beide handen de beide
hoeken aan de voorzijde van de deksel goed naar
beneden, totdat u een “klik” hoort. Alleen dan is het
apparaat goed afgesloten (zie Afb.7).
LET OP: Druk tijdens het sluiten van de deksel nooit
op de ontgrendelingsknoppen. Deze zijn bedoeld om
de deksel van het apparaat te openen.
6. Druk dan op de Vacuum&Seal (A) knop, en het
apparaat zal de zak automatisch vacumeren en sea-
len (zie Afb. 8). Tijdens het vacumeerproces knippert
het blauwe controlelampje en tijdens het sealproces
knippert ook het groene lampje van Seal.
I. EEN ZAK VAN VACUUMFOLIE
SEALEN
1. Knip met een schaar de juiste zaklengte van de
folie af.
(zie Afb.1)
2. Open de deksel van het apparaat ≠ door de ont-
grendelingsknoppen links en rechts omhoog te
duwen, mocht de deksel van het apparaat vergren-
deld zijn.
3. Leg een open zak op het sealstrip ¥ van het open
apparaat. De zak moet niet in te vacuümkamer ≥
zelf gelegd worden.
(zie Afb.2)
4. Sluit de deksel en druk met beide handen de beide
hoeken aan de voorzijde van de deksel goed naar
beneden, totdat u een “klik” hoort. Alleen dan is
het apparaat goed afgeslote.
(zie Afb.3)
LET OP: Druk tijdens het sluiten van de deksel nooit
op de ontgrendelingsknoppen. Deze zijn bedoeld
om de deksel van het apparaat te openen.
5. Druk de Seal (C) knop in om de zak / het folie te
sealen. Het groene controlelampje knippert meerder
keren en gaat uit, zodra het sealproces beëindigd is.
(zie Afb.4)
6. Druk de beide ontgrendelingsknoppen naar bene-
den om de deksel te open, zodra de groene contro-
leverlichting uitgaat.
(zie Afb.5)
7. Verwijder de zak met het uiteinde van net geseald is.
8. Controleer of de sealnaad recht is en geen vouwen
bevat. Mocht dit niet het geval zijn, knip dan de
sealnaad eraf en begin opnieuw.
130 131
Afb. 2
Afb. 1
Afb. 3
Afb. 4
Afb. 5 Afb. 10
Afb. 6
Afb. 7
Afb. 8
Afb. 9
Pagina: 66
OPMERKING: Het apparaat bereikt een behoorlijk hoge vacuümdruk in de zak.
Mocht deze hoge druk kwetsbare levensmiddelen eventueel verdrukken, let
dan op de vacuümdruk in de zak tijdens het vacumeren. Als de gewenste druk
bereikt is, druk dan op de Seal (C) knop. Het apparaat schakelt dan direct de
afzuigpomp uit en begint met het sealen van de zak.
7. Na voltooiing van het vacumeer- en sealproces of als alleen het blauwe con-
trolelampje brandt, trekt u gelijktijdig beide ontgrendelingsknoppen links en
rechts omhoog. De deksel gaat open en u kunt de zak uit het apparaat halen
(zie Afb.9).
8. Controleer ook of de nieuwe sealnaad recht is en geen vouwen bevat (zie
Afb.10). Mocht dit niet het geval zijn, herhaal dan deze stappen, nadat u de
sealnaad er heeft afgeknipt.
GOED OM TE WETEN:
– Voor een optimale werking, moet u na ieder vacumeerproces het apparaat
1 minuut laten afkoelen, voordat u de volgende zak er tussen legt. Eventueel
vrijgekomen vocht in de vacuümkamer altijd na gebruik schoonvegen.
– Als u de minuut afkoeltijd niet aanhoudt, en direct verder vacumeert, dan zal
het verwarmingselement oververhitten en de thermische zekering kan daardoor
blijvend beschadigd worden.
– Ons apparaat werkt alleen met de Solis vacuümzakken en –folies om een opti-
maal resultaat te behalen en het apparaat niet te beschadigen. Gebruik alstu-
blieft geen andere zakken of folies.
Er zijn Solis vacuümzakken in verschillende groottes of vacuümfolie, waarbij u
zelf de grootte van de zak kan bepalen. Kies altijd voor een zakgrootte die bij het
levensmiddel past. Let er daarbij op dat de zak altijd minstens 8 cm langer moet
zijn dan de te vacumeren levensmiddelen en telt u er 2 cm extra bij op voor de
sealnaad.
De artikelnummers en beschrijvingen vindt u bij de bijgesloten bestelbon. U krijgt
de accessoires voor uw vacumeermachine bij de betere vakhandel of bij Solis.
Het contactadres vindt u achteraan in deze gebruiksaanwijzing.
– U kunt een vacuümzak die geseald is, met een schaar open maken, en de levens-
middelen er uithalen.
133
132
III. VACUMEREN VAN SOLIS VOORRAADBUSSEN MET DEKSEL
LET OP:
Gebruik uitsluitend voor dit apparaat geschikte voorraadbussen en de vacuümslang
van Solis. Enkel deze containers zijn ontworpen voor de onderdruk die Solis Vac
Quick genereert.
De artikelnummers en beschrijvingen vindt u bij de bijgesloten bestelbon. U krijgt
de accessoires voor uw vacumeermachine bij de betere vakhandel of bij Solis. Het
contactadres vindt u achteraan in deze gebruiksaanwijzing.
A. Het vacumeren van de Solis bussen met de draai-
bare regelknop op de deksel (zie Afb.11)
– Spoel de voorraadbus met water en maak de deksel
met een vochtige doek schoon; droog alles goed af.
– Doe de levensmiddelen in de bus en zorg ervoor dat er
tussen de levensmiddelen en de bovenste rand van de
bus ten minste 3 cm ruimte vrij blijft (zie Afb.12). Rei-
nig nog een keer de rand van de bus en de onderkant
van de afdichting van de deksel van de bus en doe de
deksel op de bus. Draai de regelaar op de deksel zo,
dat de regelaar richting de stand „SEAL“ (zie Afb.11).
– Open de deksel van het apparaat. Haal de meegele-
verde vacuümslang uit de Solis-containerset. Steek
het ene einde van de slang op het slangaansluit-
punt ≤ van het apparaat en het andere einde in de
opening bij de regelknop op de deksel van de bus
(zie Afb.13+14).
– Druk op de knop Canister Switch ➏ (zie Afb.14).
Het vacuümproces begint. Op zeker te weten dat er
geen lucht tussen de deksel en de bus kan binnendrin-
gen, drukt u tijdens het vacumeren de deksel van de
bewaardoos met uw hand naar beneden. Het appa-
raat schakelt automatisch uit, zodra het gewenste
vacuüm bereikt is.
– Trek de vakuümslang voorzichtig uit de deksel van de
bus.
– Om de deksel van de bus te openen, zet u de
regelaar richting „OPEN“. U kunt dan aan een licht
sissend geluid horen dat er weer lucht in de voor-
raadbus komt. Dit sissen is tevens het bewijs, dat de
voorraadbus vacuüm was.
Afb. 11
Afb. 12
Afb. 13
Afb. 14
Pagina: 67
BELANGRIJK:
– Controleer of de deksel van de voorraadbus of bewaardoos rondom goed op
de voorraadbus of bewaardoos bevestigd is. Druk daarna de vacuümslang lang-
zaam en zo diep mogelijk in de opening van de deksel, zodat er geen lucht meer
in de voorraadbus of bewaardoos kan ontstaan.
– Probeer de deksel iets te bewegen, om zo te controleren of er genoeg vacu-
umdruk in de voorraadbus of bewaardoos is. Als u de deksel niet meer kan
bewegen, is de vacuümdruk goed.
HET SCHOONMAKEN VAN DE VACUÜMBUSSEN
1. De voorraadbus kan zonder de deksel handmatig in warm spoelwater schoon-
gemaakt worden.
2. LET OP: Doe de deksel van de voorraadbus niet in het spoelwater of in de
vaatwasser. U kunt wel de dop aan de binnenkant van de deksel verwij-
deren en schoonvegen en afspoelen. Neem de deksel alleen af met een
vochtige doek. Aansluitend alles goed laten drogen en de dop indien
nodig terug plaatsen aan de onderkant van de deksel.
3. Laat alle onderdelen goed drogen, voordat u deze opbergt of opnieuw gebruikt.
4. Wij raden u aan om de rubberen afdichting van tijd tot tijd in te smeren met wat
eetbare olie, zodat deze elastisch blijft.
B. Vacumeren van Solis voorraadbussen zonder draaibare regelknop op
de deksel (zie Afb.15)
De multi-functionele Solis voorraadbussen zijn ideaal voor het bewaren van droge
levensmiddelen, levensmiddelen in poedervorm of verse resp. droge of gepureerde
fruit of groenten. Dankzij het transparante ontwerp, kunt u gemakkelijk de inhoud
zien en de praktische datumindicator geeft informatie over de houdbaarheid van
de inhoud.
– Spoel de voorraadbus met water en maak de deksel
met een vochtige doek schoon; droog alles goed af.
– Doe de levensmiddelen in de bus en zorg ervoor dat
er tussen de levensmiddelen en de bovenste rand van
de bus ten minste 3 cm ruimte vrij blijft. Reinig nog
een keer de rand van de bus en de onderkant van de
afdichting van de deksel van de bus en doe de deksel
op de bus (zie Afb.16).
– Open de deksel van het apparaat. Haal de meegele-
verde vacuümslang uit de Solis-containerset. Steek
het ene einde van de slang op het slangaansluit-
punt ≤ van het apparaat en het andere einde in de
opening bij de regelknop op de deksel van de bus
(zie Afb.17+18).
– Druk op de knop Canister Switch ➏ (zie Afb.18).
Het vacuümproces begint. Op zeker te weten dat er
geen lucht tussen de deksel en de bus kan binnendrin-
gen, drukt u tijdens het vacumeren de deksel van de
bewaardoos met uw hand naar beneden. Het apparaat
schakelt automatisch uit, zodra het gewenste vacuüm
bereikt is.
– Trek de vakuümslang voorzichtig uit de deksel van de
bus.
– Om de deksel van de voorraadbus te openen, drukt
u op de knop rechts naast de afzuigopening, zodat
de vacuümdruk ontsnapt. U kunt aan een licht sissend
geluid horen dat er weer lucht in de voorraadbus
komt. Dit sissen is tevens het bewijs dat de voorraad-
bus vacuüm was.
134 135
Afb. 15
Afb. 16
Afb. 17
Afb. 18
Pagina: 68
10. Om het beste vacumeer resultaat te bereiken, dienen vruchten over het alge-
meen eerst bevroren te worden en groenten geblancheerd te worden.
11. Delicate producten, zoals gebak of bessen kunnen het beste in de Solis voor-
raadbussen of bewaardozen vacuüm verpakt worden. Als alternatief kunt u ze
ook eerst 24 uur bevriezen voordat u ze in een zak vacuüm verpakt.
12. Vloeistoffen moeten voor het vacumeren altijd gekoeld zijn. Hete vloei-
stoffen schuimen of er ontstaan bellen en vergroten zo het volume op het
moment dat er gevacumeerd wordt. Tip: Gebruik alleen onze Solis voorraad-
bussen en bewaardozen voor het vacumeren.
13. Bewaar levensmiddelen altijd in het vriesvak of in de koelkast. De vacu-
umverpakking kan wel de houdbaarheid van levensmiddelen verlengen maar
verandert ze niet in conserveproducten, dwz in stabiele producten bij kamer-
temperatuur.
14. Vul een zak 2/3 met water, seal de zak (niet vacumeren!) en leg de zak in de
vriezer. U kunt het ijs gebruiken om de drankjes te koelen, maar u kunt het ook
gebruiken om sportletsel te koelen.
15. Veel levensmiddelen worden al in vacuüm verkocht, zoals kaas of kant-en-
klare levensmiddelen. Met ons vacumeerapparaat kunt u deze producten,
nadat de verpakking eenmaal geopend is, nog een keer vacumeren (in de
Solis zakken!), om zo de versheid en volle smaak te behouden. Echter, deze
voedingsmiddelen kunnen desondanks tot de datum van de oorspronkelijke
verpakking gebruikt worden.
16. Graanproducten zoals meel, rijst, etc. blijven langer vers als ze vacuüm ver-
pakt zijn. Noten en specerijen houden ook hun smaak en worden niet vies.
Ideaal voor als u lange reizen maakt.
17. Versgewassen salades en groenten kunnen in de Solis bewaardozen
vacuümverpakt worden en in de koelkast tot een week bewaard worden
– zo is een knapperige, frisse salade altijd binnen handbereik. Wanneer u eerst
onderin wat keukenpapier in de bewaardoos doet, wordt het overtollige vocht
geabsorbeerd.
18. Poedervormige of kleine, korrelige voedingsmiddelen kunnen vacuümver-
pakt worden in de voorraadbussen en bewaardozen van Solis, als er keuken-
papier wordt gebruikt om de levensmiddelen af te dekken. Zo wordt het
poeder resp. de korrels niet in de pomp resp. de vacuümslang gezogen.
19. Levensmiddelen met scherpe kanten en randen, zoals botjes of gedroogde
pasta moeten in keukenpapier gewikkeld worden, zodat ze de zak niet
beschadigen en geen gaten kunnen veroorzaken.
20. U kunt ook meer dan alleen voedingsmiddelen vacuüm verpakken. Cam-
pingproducten zoals lucifers, eerste hulp verband en kleren blijven vacuümver-
pakt schoon en droog. Bestek dat vacuüm verpakt is, wordt niet dof en een
vacuümverpakte kaars voor noodgevallen is altijd klaar voor gebruik.
s TIPS VOOR HET OPTIMAAL VACUMEREN
1. Doe de zak niet te vol. Laat altijd genoeg plaats vrij, zodat de uiteinden van
de zak zonder problemen in de vacuümkamer gelegd kan worden, zonder dat
er plooien of golven ontstaan. Reken met 8 cm afstand tussen de inhoud van
de zak en het einde van de zak plus 2 cm voor de sealnaad en daarbij ook nog
2,5 cm voor iedere keer dat u daarna nog van plan bent de zak te openen en
opnieuw te vacumeren.
2. De opening van de zak mag niet nat zijn, omdat een natte zak niet geseald
kan worden.
3. Zorg dat de opening van de zak schoon is en trek het recht, voordat u het
gaat sealen. Zorg dat er geen resten levensmiddelen op de rand bevinden en dat
er geen plooiing bij de opening van de zak zit. De gesealde naad moet volledig
glad zijn, omdat hij anders niet goed afsluit.
4. Laat in geen geval te veel lucht in de zak zitten. Druk iets op de zak, zodat
er zoveel mogelijk lucht is verwijderd, voordat u met het vacumeren begint.
Te veel lucht in de zak betekent een verhoogd vermogen van de afzuigpomp,
waardoor deze eventueel overbelast kan worden. De consequentie zou kunnen
zijn, dan niet alle lucht afgezogen kan worden.
5. Vacumeer alstublieft geen levensmiddelen met scherpe kanten, zoals
bijvoorbeeld visgraten en schelpdieren. De scherpe kanten kunnen het folie
scheuren, zodat die niet meer afgesloten is. Om zulke levensmiddelen te vacu-
meren, raden wij aan om, in de plaats van plastic zakken, voorraadbussen of
bewaardozen te gebruiken. Als alternatief zou u de scherpe randen kunnen
wikkelen met gevouwen keukenpapier, zodat ze de zak niet meer kunnen
beschadigen resp. gaten kunnen veroorzaken.
6. U moet na iedere vacuümvoortgang een minuut wachten, voordat u de
volgende zak gaat vacumeren, zodat het apparaat kan afkoelen.
7. Als de benodigde vacuümdruk na een minuut om welke reden dan ook niet
bereikt wordt, dan schakelt het apparaat automatisch uit. In dit geval graag
controleren of de zak / bak niet goed gesloten is of dat het te sealen gedeelte
niet schoon en recht in de vacuümkamer ligt of wat verder nog de oorzaak zou
kunnen zijn.
8. Zorg ervoor dat de afdichtingen rondom de vacuümkamer schoon zijn en
geen vervormingen of scheuren hebben. In het eerste geval maakt u de
afdichtingen schoon en droogt u ze (de onderste afdichting kan eraf worden
gehaald), in het tweede geval moet u ze vervangen door nieuwe.
9. Tijdens het vacumeerproces kunnen er kleine hoeveelheden vloeistof, kruimerls
of stukjes eten in de vacuümkamer gezogen worden en de afzuigpomp ver-
stoppen en uw apparaat beschadigen. Om dit te voorkomen raden wij aan om
vochtige of smeuïge gerechten eerst in te vriezen, voordat u deze in de zak
gaat vacumeren of om een stukje keukenrol te vouwen en halverwege ze seal-
naad in de zak te leggen. Soepen of vloeibaar eten ook eerst in de zak of in een
Solis bewaarbox invriezen en daarna vacumeren. Voor poeders of fijn gemalen
eten geldt: doe de zak niet te vol en sluit het af door een stukje keukenrol in de
zak te leggen, voordat u gaat vacumeren.
136 137
Pagina: 69
HET VACUMEREN VOOR HET BEWAREN IN EEN VRIESVAK
1. Gebruik bij voorkeur altijd verse levensmiddelen.
2. Gevoelige producten zoals vlees, vis, bessen, enz. moeten altijd eerst bevroren
worden, zodat ze niet worden geplet tijdens het vacumeren.
Levensmiddelen kunnen tot 24 uur worden ingevroren, zonder dat er vriesbrand
optreedt – deze omstandigheden kunnen we nuttig gebruiken. Het beste kunt
u de levensmiddelen in porties verdelen, voordat u ze gaat invriezen. Zodra ze
bevroren zijn (na ongeveer 24 uur), vacumeert u de levensmiddelen in een Solis
vacuümzak en legt u deze weer terug in het vriesvak.
3. Wilt u soepen, stoofschotels of andere vloeibare levensmiddelen vacumeren en
invriezen, dan moeten deze eerst bevroren worden, tot ze een vaste consistentie
hebben. Het liefst doet u dit in een Solis bewaarbox. Na het vacumeren (in een
Solis bewaardoos of Solis zak) kan het levensmiddel weer in het vriesvak worden
teruggeplaatst.
4. Voor producten met veel vocht geldt dezelfde procedure. Het binnendringen
van vloeistoffen in de vacuümmachine kan ervoor zorgen dat deze kapot gaat.
Dit valt niet onder de garantie.
5. Mocht u de levensmiddelen willen vacumeren en invriezen, zonder deze eerst
voor te vriezen, dan moet de lengte van de zak 5 cm langer dan normaal zijn,
omdat het voedsel in de bevroren toestand toeneemt in volume.
6. Verse groenten moeten worden geschild en worden schoongemaakt en voor
het vacumeren kort in kokend water worden geblancheerd (of indien nodig
doorverwarmen in de magnetron). Hierdoor blijven de groenten knapperig. Na
het afkoelen, vriest u deze in porties voor in de vacuümzak.
7. Als u vis of vlees zonder voor te vriezen wilt vacuüm verpakken en invriezen, dan
raden wij u aan om het met keukenpapier in te wikkelen en in de Solis vacuüm-
zak of Solis bewaardoos te leggen, zodat het keukenpapier het overtollige vocht
kan absorberen. Etenswaren die in meerdere lagen gevacumeerd moeten worden
(zoals hamburgers, pannenkoeken of tortillas) kunnen het beste door middel van
stukjes bakpapier van elkaar gescheiden in de zak of Solis bewaarbox worden
geplaatst.
HET ONTDOOIEN VAN INGEVOREN SOLIS VACUÜMZAKKEN
Het ontdooien van vlees, vis, fruit, groenten en andere gevoelige producten: Deze
levensmiddelen moeten langzaam in de zak resp. bewaardoos en in de koelkast
ontdooid worden.
Ontdooien van brood en geak: Deze levensmiddelen kunnen bij kamertemperatuur
ontdooid worden. In dit geval de zak opensnijden, zodat de damp kan ontsnappen.
In ieder geval na het ontdooien direct consumeren en nooit opnieuw invriezen.
21. Het voornaamste gebruik van het vacumeerapparaat is om vele levens-
middelen langer goed en fris te houden, zonder dat daarbij de smaak
verloren gaat. In het algemeen kan men stellen, dat vacumeren de houd-
baarheid van levensmiddelen, in vergelijking met traditionele bewaar-
methoden, verviervoudigd. Als u dit apparaat eenmaal gebruikt, zal het
snel onmisbaar voor u worden en zult u hoeft u maar weinig voedings-
middelen weg te gooien, waardoor u ook geld bespaard.
• Het is goed om bijvoorbeeld:
a) Grotere porties te koken en in kleine porties of als volledige maaltijd, als
voorraad te vacumeren.
b) Vacumeren is ook uitermate geschikt om voorbereidde maaltijden voor pick-
nicks, campingreizen of barbecue avonden vers te houden.
c) Vacumeren voorkomt vriesbrand.
d) Vacumeer vlees, vis, gevogelte, schelpdieren en groenten voordat u ze in de
koelkast doet of invriest.
e) Ook gedroogde vruchten, zoals bonen, noten en granen blijven onder vacuüm
langer vers.
22. Vacumeren zorgt er ook voor dat u gezonder en bewuster leeft en dat u, in
geval van allergieën, met veilige ingrediënten uw maaltijden bereid. Als u op
dieet bent en naar het werk moet, kunt u de ingrediënten heel precies afwegen
en vacumeren of neem thuis bereide maaltijden eenvoudig en vacuümverpakt
mee.
23. U kunt het vacumeren ook gebruiken om u waardevolle spullen op te slaan:
foto’s, belangrijke documenten, postzegelverzamelingen, boeken, sieraden, cre-
ditcards, stripboeken, schroeven, spijkers, medicijnen, plaveisel – alles is perfect
beschermd tegen viezigheid en vocht als het vacuüm verpakt is.
• TIP:
Na het vacumeren het apparaat altijd met open deksel opbergen. Sluit
de deksel nooit af, omdat hierdoor de afdichtingen kunnen vervormen,
waardoor afbreuk aan de werking van het apparaat ontstaat.
138 139
Pagina: 70
s WAAROM BEHOUDEN VACUUM-
VERPAKTE LEVENSMIDDELEN LANGER?
1. Chemische reacties van levensmiddelen met lucht en vocht, zoals enzymreacties,
de opbouw van micro-organismes of verontreiniging door insecten kunnen
levensmiddelen bederven.
2. De voornaamste reden, waarom levensmiddelen voedingstoffen zijn structuur
en smaak verliest, is de zuurstof in de licht. De opbouw van micro-organismes
ontstaan meestal, doordat de lucht enerzijds vocht uit de levensmiddelen ont-
trekt en anderzijds omgevingsvocht toevoegt. Bevroren levensmiddelen krijgen
in de lucht van het vriesvak vaak vriesbrand.
3. Het vacuümsysteem ontrekt tot 90% van de lucht uit de verpakking. Omdat
lucht ongeveer 21% uit zuurstof bestaat, betekent dit, dat er slechts 2-3%
zuurstof in de vacuümverpakte zak of doos overblijft. Bij een zuurstofgehalte van
5% of minder, kunnen de meeste microbacteriën zich niet meer vermeerderen.
4. In het algemeen kan men micro-organismes in drie categorieën indelen: schim-
mel, gistzwammen en bacteriën: Ze zijn overal aanwezig, maar kunnen alleen
onder bepaalde omstandigheden schade veroorzaken.
5. In een omgeving met weinig zuurstof of zonder vocht, kan schimmel niet ont-
staan. In vocht, suiker en warme temperaturen kunnen gistzwammen zich met
of zonder lucht uitbreiden. Koelen vertraagd de groei van zwammen en invriezen
stopt de groei volledig.
6. Bacteriën kunnen zich met en zonder lucht verspreiden.
Een van de gevaarlijkste bacteriesoorten is Clostridium botulinum, die zich onder
bepaalde omstandigheden ook zonder lucht verspreiden kan – zij hebben slechts
een temperatuur nodig tussen 4 °C en 46 °C. Ze verspreiden zich in niet zure
levensmiddelen, in een omgeving met weinig zuurstof en bij een temperatuur,
die een lange tijd hoger is dan 4 °C.
7. In bevroren, gedroogde of zure levensmiddelen of die veel zout of suiker bevat-
ten, kan de bacterie niets, maar desondanks kunnen de volgende levensmidde-
len met Botulinum geïnfecteerd zijn:
– Levensmiddelen zonder zuur zoals bijvoorbeeld vlees, zeevruchten, gevogelte,
vis, eieren, paddenstoelen en in loog geconserveerde olijven
– Levensmiddelen met weinig zuur, zoals de meeste groentesoorten
– Levensmiddelen met gemiddeld zuur, zoals bijvoorbeeld tomaten, uien,
chilipepers, vijgen en komkommers
8. Om deze zogenoemde “gevaarlijke” levensmiddelen kort te bewaren, doet u
deze in de koelkast. Om ze langer te bewaren, doet u ze in het vriesvak en na
opwarmen dienen ze direct opgegeten te worden.
9. Afhankelijk van de bewaartijd, de bewaartemperatuur en natuurlijk de hoeveel-
heid zuurstof, kunnen sommige in levensmiddelen voorkomende enzymen de
kleur, de textuur en de smaak van de levensmiddelen veranderen. Om de reactie
van enzymen te voorkomen, moeten de groenten of gestoomd of geblancheerd
worden of worden verwarmd in een magnetron. Voedingsmiddelen met een
140 141
hoog zuurgehalte, zoals de meeste fruitsoorten moeten niet worden geblan-
cheerd. Een vacuüm verpakking is in dit geval voldoende om de enzymreactie
te vertragen of af te remmen.
10. Sommige droge voedingsmiddelen, zoals meel en granen, kunnen insectenlarven
bevatten. Als deze niet gevacumeerd worden, kunnen tijdens het bewaren, de
larven uitkomen en het levensmiddel bederven. Om dit te voorkomen, moeten
levensmiddelen vacuümverpakt zijn.
11. In het algemeen moeten levensmiddelen bij lagere temperaturen bewaard wor-
den, omdat er micro-organismes zijn die zich zonder lucht kunnen voortplanten.
12. Bij een koelkasttemperatuur van hoger dan 4 °C en vooral als het wat langer
bewaard wordt, kan de uitbreiding van gevaarlijke micro-organismes ontstaan.
Daarom moet de ingestelde temperatuur van uw koelkast maximaal 4°C of lager
zijn.
13. Als u temperatuur in uw vriesvak –17°C of lager is, kunnen de levensmiddelen
langer bewaard worden, maar denk eraan: invriezen dood de micro-organismes
niet, het vertraagd alleen de groei.
14. Hoe lager de bewaartemperatuur, des te langer de houdbaarheid van vacuüm-
verpakte droge levensmiddelen: Per 10 °C koudere bewaartemperatuur, wordt
de houdbaarheid met 3–4 keer vergroot.
VERDERE TIPS OM SUCCESVOL TE VACUMEREN:
1. Was altijd eerst de handen voordat u aan de slag gaat. Zorg ook dat alle mate-
rialen en apparatuur die u gebruikt is volledig schoon zijn.
2. Leg de levermiddelen na het vacumeren direct in de koelkast of in de vriezer.
Laat de voedingsmiddelen nooit bij kamertemperatuur liggen. Let erop, dat de
temperatuur in de koelkast of de vriezer niet toeneemt.
3. Vacuümverpakking verlengt de houdbaarheid van droge levensmiddelen.
Levensmiddelen met een hoog vetgehalte worden door warme temperaturen
en zuurstof snel viezig. Vacuüm verpakken verlengt de houdbaarheid van noten,
kokosnoten en granen. Bewaar deze op een koele, donkere plek.
4. Vacumeren verlengt de houdbaarheid van fruit en groenten, zoals appels, bana-
nen, aardappelen of wortelgewas niet, tenzij deze eerst worden geschild.
5. Knolgewas zoals broccoli, bloemkool of kool scheiden gassen af als u dit vers
vacuümverpakt worden en in de koelkast worden gedaan. Om deze houd-
baar te maken, moeten deze voor het vacumeren geblancheerd en ingevroren
worden.
Pagina: 71
s REINIGING EN VERZORGING
Voor het reinigen van uw apparaat raden wij het volgende aan:
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Dompel het apparaat nooit onder in water en houd het niet onder de kraan.
3. Gebruik geen agressieve reiniging- of oplosmiddelen en gebruik ook geen
schurende materialen om het apparaat schoon te maken, dit kan het oppervlak
beschadigen.
4. Neem het apparaat af met een zachte, vochtige doek en wat afwasmiddel.
• OPMERKING: De vacuümkamer ≥ mag met een vochtige doek worden gerei-
nigd. Is de onderste dichting in contact gekomen met vloeistof van levens-
middelen, dan kunt u de dichting uit het apparaat halen en met warm water
schoonmaken. Laat de dichting drogen en plaats ze vervolgens opnieuw correct
in het apparaat.
5. Laat het apparaat volledig drogen, voordat u het opbergt of opnieuw gebruikt.
6. Het apparaat moet niet geolied worden.
• OPMERKING: De onderste afdichting rondom de vacuümkamer moet in elk
geval volledig droog zijn, nadat deze is schoongemaakt, voordat u deze weer
terugplaatst. Deze moet ook op exact dezelfde plaats weer terug geplaatst
worden, zodat er geen lucht in de vacuümkamer kan komen.
HET SNOER OPBERGEN
Als het apparaat niet in gebruik is, moeten het snoer en de stekker in het daarvoor
bestemde vak worden opgeborgen. Wikkel het snoer niet om het apparaat heen!
143
WAT U OVER HET ALGEMEEN DIENT TE WETEN OVER DE
VERWERKING VAN ETENSWAREN:
Onderstaande veiligheidsvoorschriften voor levensmiddelen zijn gebaseerd op
wetenschappelijk onderzoek en ervaring en zijn heel belangrijk voor uw gezond-
heid en voor het optimaal bewaren van levensmiddelen:
1. Consumeert u de levensmiddelen zodra u deze verwarmt, ontdooid of uit de
koelkast genomen heeft.
2. Levensmiddelen die in blik verpakt zijn of al vacuüm gekocht zijn, kunnen na
het openen opnieuw (in een nieuwe Solis-zak) vacuümverpakt worden. Volg
de aanwijzingen voor het koel bewaren van levensmiddelen (niet op kamer-
temperatuur) en bewaar het opnieuw gevacumeerde voedsel zoals u ook verse
levensmiddelen zou bewaren. Let op de houdbaarheidsdatum die op de
originele verpakking wordt aangegeven!
3. Verwarm levensmiddelen nooit in heet water of andere warmtebron (bijv. de
magnetron), ongeacht of ze vacuümverpakt zijn of niet. Etenswaren kunnen het
beste in de koelkast worden ontdooid.
4. Consumeer geen levensmiddelen, die bederfelijk zijn en al enkele uren bij kamer-
temperatuur bewaard zijn. Dat is erg gevaarlijk voor de gezondheid als deze in
sauzen gebruikt worden, of als ze vacuümverpakt of in een zuurstofarme ruimte
bewaard worden.
5. Verdeel de gevacumeerde zak of bak gelijkmatig in de koelkast of vriezer, zodat
deze zo snel mogelijk gekoeld worden.
142
Pagina: 72
s HET OPBERGEN VAN HET APPARAAT
• LET OP: Controleer voordat u het apparaat opbergt altijd of de deksel niet
afgesloten is. Anders kunnen de afdichtingen niet meer goed afsluiten.
Bewaar het apparaat altijd op een vlakke, donkere plek, buiten het bereik van
kinderen en bij voorkeur in de originele verpakking. De vacumeermachine kan op
opgeborgen worden liggend zoals u hem ook gebruikt, maar hij kan ook plaats-
besparend om zijn ruggezijde of zijkant worden opgeborgen (op de rug of zijkant)
(zie Afb.19+20).
De deksel moet open blijven en de vergrendelstukken mogen niet vastzitten. Ook
mag er niets op het apparaat geplaatst worden, zodat er geen druk op de afdich-
tingen kan ontstaan. Afdichtingen zijn gebruiksmateriaal en vallen niet onder de
garantie.
Afb. 19 Afb. 20
144 145
s PROBLEMEN EN MOGELIJKE
OPLOSSINGEN
HET APPARAAT WERKT NIET
1. Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit.
2. Controleer of het snoer beschadigd is. In dat geval het apparaat naar Solis of
naar een door Solis bevoegde servicelocatie brengen en het snoer laten vervan-
gen.
3. Controleer of het stopcontact goed werkt, door een ander elektronisch apparaat
aan te sluiten
4. Controleer of de zak op de juiste manier in de vacuümkamer is geplaatst.
5. Het vacumeerapparaat schakelt bij oververhitting automatisch uit. Laat het eerst
afkoelen en start pas daarna een nieuw proces.
HET APPARAAT SEALT DE LEGE ZAK NIET
Controleer of de zak op de juiste manier op het sealstrip ligt, zoals in hoofdstuk I.
(pagina 130) beschreven wordt.
DE LUCHT IS NIET VOLLEDIG UIT DE ZAK VERWIJDERD
1. Om te zorgen dat de zak dicht goed geseald wordt, moet het open uiteinde van
de zak volledig en zonder vouwen in de vacuümkamer worden geplaatst.
2. Controleer of de sealstrip en de afdichtingen in de vacuümkamer schoon en
goed gepositioneerd zijn. De afdichtingen mogen ook niet gebroken of poreus
zijn. Maak de afdichtingen en de sealstrip schoon.
3. Controleer of de zak een lek heeft. Om dit te controleren, sealt u de zak met nog
wat lucht erin en dompelt u deze daarna onder in water. Als er bellen ontstaan,
is de zak lek en moet u een nieuwe zak gebruiken.
4. Gebruik uitsluitend de vacuümfolies en –zakken van Solis!
5. Misschien is de zak niet helemaal goed geseald, omdat er kruimels, vet of vocht
in de sealnaad zat of omdat de zak niet helemaal glad en vouwvrij was. Open
de zak, maak de binnenkant van het uiteinde van de zak, de sealstrip en het
aandrukrubber goed schoon. Let goed op dat u de zak helemaal glad in de
vacuümkamer legt.
6. Controleer of de deksel links en rechts goed afgesloten zijn.
Pagina: 73
HET APPARAAT SEALT NIET,
NADAT DEZE GEVACUMEERD HEEFT
1. In het apparaat zit een vacuümdruk sensor. Als de druk niet hoog genoeg is,
wordt het sealproces niet automatisch in werking gezet. Controleer of de seal-
strip en de afdichtingen schoon zijn en reinig ze eventueel. Controleer ook of
ze op de juiste plek zitten en start het apparaat opnieuw.
2. Controleer of de afdichtingen kapot gebroken of verdraaid zijn. Plaats ze
opnieuw of vervang ze door nieuwe. Solis of uw dichtstbijzijnde servicecentrum
kan u verder helpen.
3. Controleer of de zak een lek heeft. Om dit te controleren, sealt u de zak met
nog wat lucht erin en dompel deze daarna onder water. Als er bellen ontstaan,
is de zak lek en moet u een nieuwe zak gebruiken.
4. Misschien is de zak niet helemaal goed geseald, omdat er kruimels, vet of vocht
in de sealnaad zat of omdat de zak niet helemaal glad en vouwvrij was. Open
de zak, maak de binnenkant van het uiteinde van de zak, het aandrukrubber en
de sealstrip goed schoon. Let goed op dat u de zak helemaal glad in de vacu-
umkamer legt.
ER ONTSTAAT WEER LUCHT IN DE ZAK
NADAT DEZE GESEALD IS
1. Misschien is de zak niet helemaal goed geseald, omdat er kruimels, vet of vocht
in de sealnaad zat of omdat de zak niet helemaal glad en vouwvrij was. Open
de zak, maak de binnenkant van het uiteinde van de zak, het aandrukrubber en
de sealstrip goed schoon. Let goed op dat u de zak helemaal glad in de vacu-
umkamer legt.
2. Sommige levensmiddelen produceren natuurlijke gassen of gisten, zoals bij-
voorbeeld fruit en groenten. Als u vermoedt dat dit gebeurd is, opent u de zak
en controleert u de levensmiddelen. Als ze gisten, gooit u de zak weg. Tem-
peratuurswisselingen in de koelkast kunnen ook vacuümverpakte specerijen
bederven. Gooi in geval van twijfel altijd de voedingsmiddelen weg.
3. Controleer of de zak eventueel een gat heeft, waardoor er lucht kan binnen-
dringen. Scherpe kanten van levensmiddelen moeten altijd met gevouwen
keukenpapier worden afgedekt, zodat deze kanten geen gaten meer kan
veroorzaken.
DE ZAK SMELT RESP. IS NIET JUIST GESEALD
Mocht de sealstrip of het aandrukrubber oververhit raken, dan kan de zak smelten.
Zet in dat geval het apparaat uit, open de deksel en laat deze onderdelen enkele
minuten afkoelen.
146 147
DE VOORRAADBUS OF BEWAARDOOS KAN NIET
GEVACUMEERD WORDEN
1. Controleer of de vacuümslang zowel bij het slangaansluitpunt als bij de deksel
van de voorraadbus goed vast zit.
2. Druk gelijk bij het begin van het vacuümproces op de deksel of de slangaanslui-
ting, zodat de rand goed luchtdicht afgesloten is.
3. Als u ziet dat de bus, doos of afsluiter kapot is, wisselt u deze met een andere.
Controleer of de deksel van de voorraadbus of bewaardoos rondom goed dicht
zit.
4. Mocht er tijdens het vacuümproces vloeistof uit de bus of doos komen, dan moet
de bus of doos met inhoud eerst in de koelkast afgekoeld worden.
5. Controleer de werking van het apparaat.
6. Controleer of de rand van de bus of doos en de rand van de deksel echt goed
schoon is en er een afstand van 3 cm is tussen de levensmiddelen en de boven-
rand van de bus of doos.
Als het apparaat dan nog niet werkt, gaat u dan naar Solis of een erkend servicepunt.
DE ZESHOEKIGE VOORRAADBUS HOUDEN
HET VACUÜM NIET VAST
1. Controleer of de regelaar voor, tijdens en na het vacumeren op „SEAL“ staat.
2. Controleer of de rubberen afdichting correct geplaatst en onbeschadigd is.
DE VIERKANTE VOORRAADBUSSEN HOUDEN
HET VACUÜM NIET VAST
Controleer of de rubberen afdichting correct geplaatst en onbeschadigd is.
Pagina: 74
s HOUDBAARHEID
Bewaarplaats Levensmiddel
Tempera-
tuur
Normale
houdbaar-
heid
Houdbaarheid
met vacuümver-
pakking in Solis
voorraadbussen,
bewaardozen
of zakken
Koelkast
Rauw rood
vlees
562 °C 2–3 dagen 8–9 dagen
Rauw wit vlees 562 °C 2–3 dagen 6–9 dagen
Wild 562 °C 2–3 dagen 5–7 dagen
Salami, gesne-
den
562 °C 4–6 dagen 20–25 dagen
Zachte kaas 562 °C 5–7 dagen 14–20 dagen
Harde kaas 562 °C 15–20 dagen 25–60 dagen
Verse vis en
schelpdieren
562 °C 1–3 dagen 4–5 dagen
Gekookt vlees 562 °C 3–5 dagen 10–15 dagen
Groenten 562 °C 1–3 dagen 7–10 dagen
Fruit 562 °C 5–7 dagen 14–20 dagen
Eieren 562 °C 10–15 dagen 30–50 dagen
Vriezer
Vlees −1862 °C 3–5 maanden > 1 jaar
Vis −1862 °C 3–4 maanden > 1 jaar
Schelpdieren −1862 °C 3–5 maanden > 1 jaar
148 149
Bewaarplaats Levensmiddel
Tempera-
tuur
Normale
houdbaar-
heid
Houdbaarheid
met vacuümver-
pakking in Solis
voorraadbussen,
bewaardozen
of zakken
Kamer-
temperatuur
Brood 2562 °C 1–2 dagen 6–8 dagen
Biscuits 2562 °C 4–6 maanden > 1 jaar
Meel 2562 °C 4–5 maanden > 1 jaar
Pasta/Rijst 2562 °C 5–6 maanden > 1 jaar
Grondnoten en
peulvruchten
2562 °C 3–6 maanden > 1 jaar
Medicijnen 2562 °C 3–6 maanden > 1 jaar
Thee 2562 °C 5–6 maanden > 1 jaar
Koffie,
gemalen
2562 °C 2–3 maanden > 1 jaar
s TECHNISCHE GEGEVENS
Modelnr. Type 576
Productomschrijving Vacumeerapparaat
Spanning / Frequentie 220–240 V~/ 50 Hz
Vermogen 110 Watt
Afmetingen ca. 37 x 7 x 14,5 cm
Gewicht ca. 1,3 kg
Technische wijzigingen voorbehouden.
version
01/2019
Pagina: 75
150 151
TOEBEHOREN:
Art.nr. Artikel
922.52
922.51
922.50
Vacuümfolie
2 rollen 15 x 600 cm
2 rollen 20 x 600 cm
2 rollen 30 x 600 cm
922.61
922.64
Vacuümzakken
50 zakken 20 x 30 cm
50 zakken 30 x 40 cm
922.79
Vierkante voorraadbus
Set van 2:
1‘000 ml / 2‘800 ml
plus vacuümslang
922.78
Zeshoekige voorraadbus
Set van 3:
700 ml / 1‘400 ml / 2‘000 ml
plus vacuümslang
*
*
*
*
U krijgt de accessoires voor uw vacumeermachine bij de betere vakhandel of bij
Solis. Het contactadres vindt u achteraan in deze gebruiksaanwijzing.
*Geschikt voor levensmiddelen
s VERWIJDERING
EU 2011/65/EU
Aanwijzingen voor correcte verwijdering van het product volgens EU-richtlijn
EU 2011/65/EU.
Het afgedankte apparaat mag niet met het huishoudelijk vuil als restafval worden
verwerkt. Het afgedankte apparaat moet bij een plaatselijk afvalinzamelpunt of bij
de leverancier worden ingeleverd zodat een milieuvriendelijke verwerking wordt
gegarandeerd. Door de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische
apparaten worden mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid
voorkomen en kunnen componenten worden hergebruikt of gerecycled, waardoor
er veel energie en grondstoffen worden bespaard. Om verplichte afvalverwerking
van het apparaat volgens de voorschriften duidelijk onder de aandacht te brengen
is hiernaast het symbool van een doorgekruiste afvalbak afgebeeld.
Solis of Switzerland AG behoudt zich het recht voor om te allen tijde technische en
optische wijzigingen en modificaties uit te voeren om zijn producten te verbeteren.
SOLIS HELPLINE
Dit apparat heft een zeer lange levensduur en is erg betrouwbaar. Komt het toch
voor dat er een storing optreedt kunt u ons zonder meer bellen. Vaak is het pro-
bleem met een tip of met een trucje op te heffen, zonder dat u ons het apparaat
hoeft te sturen. Wij adviseren u graag. De contactadressen vindt aan het einde
van deze gebruikshandleiding.
Bewaar de originele verpakking van dit product goed zodat u ze voor even-
tueel transport of verzending van het product kunt gebruiken.
EU 2012/19/EU
EU 2012/19/EU.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Solis Vac Quick 576.

Stel een vraag over de Solis Vac Quick 576

Heb je een vraag over de Solis Vac Quick 576 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Solis Vac Quick 576. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Solis Vac Quick 576 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.