Solis Vac Prestige 575 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Solis Vac Prestige 575. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Solis
  • Product: Vacuumverpakker
  • Model/naam: Vac Prestige 575
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans

Inhoudsopgave

Pagina: 65
2
130
s PRODUCTBESCHRIJVING
131
s PRODUCTBESCHRIJVING
1 Bedieningspaneel met drukgevoelige tiptoetsen
– De exacte beschrijving van de knoppen en het gebruik ervan vindt u op pagina
132/133.
2 Slangaansluitpunt
– Voor het afzuigen van de lucht in voorraadbussen met behulp van meegele-
verde slang.
3 Ontgrendelingsknoppen
– Het apparaat wordt ontgrendeld en kan worden geopend door de beide
knoppen omhoog te duwen.
LET OP: Om te sluiten hoeft u de ontgrendelingsknoppen niet aan de raken,
maar alleen de hoeken van op de bovenkant van de deksel naar beneden te
drukken!
4 Deksel van het apparaat
– met speciale coating, zodat er geen vingerafdrukken achterblijven.
5 Opbergvak voor de het vacuümfolie
– Voor het inleggen van het vacuümfolie op het moment dat u een zak maakt
6 Snijrand met snijhendel
– Voor het eenvoudig kunnen afsnijden van folie van de folierol.
7 Vacuümkamer met uitneembare lekbak
– Hierin ligt de open zijde van de te vacumeren zak, zodat de lucht afgezogen
kan worden; de lekbak die hierin ligt kan eruitgehaald worden indien het
nodig is deze te reinigen.
8 Sealstrip
– De met teflon gecoate strip wordt heet en sealt zo het einde van de zak met
een sealnaad.
9 Bovenste en onderste afdichting
– Zodat het einde van de zak bij het vacumeren luchtdicht is en alle lucht ver-
wijderd kan worden; de onderste afdichting kan worden verwijderd om te
worden gereinigd.
10 Aandrukrubber
– Dit stuk zit precies tegenover de sealstrip en zorgt ervoor dat de zak goed
tegen de sealstrip aangedrukt wordt, zodat er optimaal geseald kan worden
11 Vak voor de vacuümslang met daarin de vacuümslang
– In dit smalle vak kan de vacuümslang ten alle tijden klaar voor gebruik worden
opgeborgen.
12 Opbergruimte voor het snoer met stekker
13 Anti-slip rubberen voet
– Zorgt ervoor dat het apparaat stabiel staat tijdens gebruik.
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
1
8 6 5
7
▼
▼
10
2
4
3
▼
▼
9
▼
12
13
11
▼
▼
▼
Pagina: 66
133
2. Om het vacumeerproces te stoppen en direct met sealen van de zakken te begin-
nen tijdens de functie Vacuum & Seal. Bijvoorbeeld als u de functie Vacuum &
Seal heeft gekozen en tijdens het automatisch vacumeren merkt dat de druk
op de producten in de zak te hoog wordt, dan kunt u simpelweg op de knop
Manual Seal drukken en de motorpomp wordt direct gestopt en het sealproces
wordt begonnen.
F Canister
– Knop met blauwe verlichting rondom de randen om een bewaarcontainer van
Solis met behulp van de meegeleverde slang te vacumeren.
G Marinate
– Knop met blauwe verlichting rondom de randen om vlees, gevogelte en vis in
de vierkante bewaarboxen van Solis met een inhoud van 1,0 of 2,8 liter snel
te kunnen marineren.
H Vacuum
– Met deze knop kunt u kiezen of de afzuigsnelheid juist hoog (Normal) of
laag (Gentle) moet zijn. Bij de gekozen instelling gaat er een groen lampje
branden. De standaard instelling is Normal.
Normal: Kies Normal, om een normale afzuigsnelheid tijdens het vacumeren
in te stellen. Normal is de standaard instelling die gaat branden, zodra u het
apparaat in het stopcontact doet en is geschikt voor alle producten die niet
zo drukgevoelig zijn.
Gentle: Kies Gentle, om een lagere afzuigsnelheid tijdens het vacumeren in
te stellen, resp. bij producten die wel drukgevoelig zijn.
I Food
– Met deze knop kunt u instellen of u een droog of vochtig product wilt vacu-
meren, zodat het sealproces hierop kan worden aangepast. Bij de gekozen
instelling gaat er een groen lampje branden. De standaard instelling is Dry.
Dry: Kies Dry, als u droge producten wilt sealen. Dry is de standaardinstelling
die gaat branden, zodra u het apparaat in het stopcontact doet.
Moist: Kies Moist, als u vochtige producten wilt sealen, zoals rauw vlees. Dan
stopt de afzuigpomp voor het sealen, om er zeker van te zijn dat de sealnaad
ondanks het vocht goed dicht is en er geen vochtigheid in het apparaat komt.
In het algemeen geldt: Zodra een gekozen functie afgesloten wordt en
alle zes lichtjes op de voortsgangsindicator branden, dan duurt het nog
ongeveer 3 seconden, voordat het vacuüm wordt vrijgegeven enhet
geluidsignaal klinkt. Pas dan kan de deksel van het apparaat open
gemaakt worden door de ontgrendelingsknoppen omhoog te duwen
(niet naar beneden drukken).
Houd er rekening mee dat het, na een reguliere beëindiging of na een
handmatige onderbreking van een proces, ongeveer 3 seconden duurt,
voordat u de knoppen en het apparaat weer verder kunt gebruiken.
s PRODUCTBESCHRIJVING
Het bedieningspaneel met de drukgevoelige tiptoetsen
Ter controle gaat de controleverlichting rond of bij de knoppen branden (behalve
die bij de Cancel knop). Deze branden afhankelijk van de functie die ingesteld is of
welke functie door het indrukken van de overeenkomstige knoppen is ingesteld.
A Pulse Vacuum
– Het apparaat vacumeert, zolang u deze knop ingedrukt houdt en de blauwe
lichtranden rondom de knoppen en ook de LEDs van de voortgangsindicators
branden. Als u de knop niet meer indrukt, dan stopt het vacumeerproces en
dooft het blauwe licht rondom de knoppen. Deze handmatige vacumeerfunc-
tie is ideaal voor gevoelige producten of voorwerpen, omdat het vacumeer-
proces op ieder moment afgebroken kan worden.
B Cancel
– Door op deze knop te drukken tijdens gebruik, wordt het huidige vacumeer-,
seal- of marineerproces direct onderbroken.
C Vacuum & Seal
– Knop met blauwe verlichting rondom de knop. Deze start eerst het vacumeer-
proces en sealt aansluitend automatisch.
D Voortgangsindicators
– Aan het aantal blauwe lichtpuntjes kunt u de status van de op dat moment
gekozen functie herkennen. Als alle zes de lichtpuntjes oplichten en aanslui-
tend doven, dan is de functie klaar. Bovendien hoort u dan een geluid ter
bevestiging.
E Manual Seal
Knop met blauwe verlichting rondom de randen en met 2 functies:
1. Om handmatig een sealrand te maken voor foliezakken of voor als u vanaf de
rol een zak wilt maken en daarvoor eerst een uiteinde moet sealen.
132
A B C D E F H
I
G
Pagina: 67
11. Voer geen wijzigen uit aan het apparaat, kabel, stekker of toebehoren.
12. Bij onjuist gebruik bestaat letselgevaar!
13. Grijp nooit naar een apparaat dat in het water gevallen is. Haal de stekker uit
het stopcontact, voordat u het uit het water haalt. Neem het niet eerder weer in
gebruik, voordat u het apparaat bij Solis of bij een door Solis erkend servicepunt
op zijn werking en gebruiksveiligheid heeft laten controleren.
14. Plaats het apparaat nooit zo, dat in het in water zou kunnen vallen of met water
in aanraking zou kunnen komen (bijvoorbeeld in de buurt van een gootsteen).
15. Dompel het apparaat of delen van het apparaat, zoals het snoer of de stekker,
nooit onder in water en breng het nooit met water of andere vloeistoffen in
aanraking.
16. Plaats het apparaat zo, dat er geen direct zonlicht op gericht is.
17. Nooit scherpe of spitse objecten en gereedschap in de openingen van het appa-
raat doen. Het apparaat kan beschadigd worden, met (als gevolg) gevaar voor
stroomstoten!
18. Schud en verplaats het apparaat niet tijdens gebruik.
19. Gebruik het apparaat alleen zoals in deze gebruiksaanwijzing is beschreven.
Gebruik alleen de meegeleverde accessoires of die door Solis geadviseerd wor-
den. Het gebruik van verkeerde accessoires kan tot beschadiging van het appa-
raat of brand, stroomstoot of persoonlijk letsel.
20. Zet het apparaat niet aan door middel van een tijdschakelaar of afstandsbedie-
ning.
21. Het apparaat is alleen bedoeld voor huiselijk gebruik en niet voor commercieel
gebruik.
22. Verwijder alle verpakkingsmaterialen en stickers en gooi dit weg, voordat u het
apparaat voor de eerste keer in gebruik neemt.
23. Controleer uw vacumeerapparaat voor ieder gebruik en kijk of het apparaat, het
snoer of de stekker niet beschadigd zijn.
24. Gebruik, om een stroomstoot te vermijden, het apparaat niet als het snoer of de
stekker beschadigd zijn of als het apparaat andere storingen vertoont, gevallen is
of enigszins beschadigd is. Voer nooit zelf reparaties uit, maar geef het apparaat
af bij Solis of een, van de door Solis geautoriseerde, servicepunten, om het te
laten controleren, repareren of mechanisch en elektrisch in orde te maken.
25. Personen met beperkte psychische, sensorische of intellectuele capaciteit of
onwetende en onervaren personen zoals kinderen vanaf 8 jaar mogen de vacu-
meerapparaat niet gebruiken, tenzij door een bevoegd persoon toezicht wordt
gehouden of diegene exact uitlegt hoe het apparaat gebruikt dient te worden.
Bovendien moeten zij precies begrijpen welke gevaarlijke situaties zouden kun-
nen ontstaan en hoe het apparaat gebruikt kan worden op een veilige manier.
Reiniging en onderhoud van het apparaat mag niet worden uitgevoerd door
kinderen. Het apparaat mag in geen geval door kinderen jonger dan 8 jaar
gebruikt worden.
s BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Leest u alstublieft voor gebruik van uw vacumeerapparaat deze gebruiks-
aanwijzing aandachtig door, zodat u uw apparaat goed leert kennen en
goed kunt bedienen. We raden aan om deze gebruiksaanwijzing goed te
bewaren en bij eventuele overdracht van het apparaat deze ook te overhan-
digen aan de nieuwe eigenaar.
Neemt u alstublieft voor uw eigen veiligheid de volgende veiligheidsvoor-
schriften voor het gebruik van elektrisch apparatuur in acht:
1. Om een stroomstoot te vermijden, mogen noch het vacumeerapparaat noch
de elektriciteitskabel en de stekker met water of andere vloeistoffen in aanra-
king komen. Water kan in de behuizing komen en het apparaat beschadigen!
Mocht het apparaat resp. het snoer of de stekker met een vloeistof in aanraking
komen, trek dan met droge rubberen handschoenen direct de stekker uit het
stopcontact.
2. Bedien het apparaat niet met natte of vochtige handen of voeten en kom dan
ook niet aan de stekker.
3. Controleer voor gebruik of de op de typeplaat aangegeven spanning overeen-
komt met uw netspanning.
4. Laat de elektriciteitskabel niet over de tafelranden hangen, zodat het er niet
vanaf getrokken kan worden. Let erop dat het niet met hete oppervlakten, zoals
bijvoorbeeld een kookplaat of een radiator resp. het apparaat zelf, in contact
komt.
5. Houd het apparaat weg van hete lucht, hete ovens, apparaten die warmte afge-
ven en andere hittebronnen. Plaats het apparaat nooit op een natte of warme
oppervlakken gebruiken. Het apparaat niet in de buurt van vlocht, hitte of open
vuur. Houd het apparaat weg van bewegende delen van apparatuur.
6. Til het apparaat niet aan het snoer op, trek niet aan het snoer en plaats niets op
het snoer. Haal het apparaat alleen aan de stekker uit het stopcontact.
7. Wij raden aan om met dit apparaat geen verlengsnoer te gebruiken. Plaats het
apparaat niet direct onder een stopcontact.
8. Controleert u voordat u de stekker van het apparaat in het stopcontact steekt
of eruit haalt, dat de deksel niet gesloten is.
9. Vanwege het gebruik, moet het apparaat op een vaste, stabiele ondergrond
staan, zoals een tafel of een ander werkoppervlak. Het apparaat moet bedoeld
voor buiten gebruik.
10. Haal altijd het elektriciteitssnoer uit het stopcontact, als het apparaat buiten
bedrijf is, onbeheerd is of schoongemaakt moet worden. We raden het gebruik
van een aardlekschakelaar aan, om een extra zekerheid van het gebruik van elek-
trische apparatuur te waarborgen. Het is raadzaam, een veiligheidsschakelaar
van maximaal 30 mA te gebruiken. Vakkundig advies vindt u bij uw elektricien.
134 135
Pagina: 68
26. Bewaar het apparaat en het netsnoer altijd uit de reikwijdte van kinderen.
27. Er moet op toegezien worden, dat kinderen niet met het vacumeerapparaat
spelen.
28. LET OP: De sealstrip wordt tijdens het gebruik erg heet! Daarom mag
deze tijdens gebruik of vlak na gebruik niet aangeraakt worden!
29. Het apparaat is niet ontworpen voor continu gebruik. Laat het apparaat altijd
1 minuut afkoelen, voordat u de volgende zak of het volgende bakje vacumeert.
30. Het apparaat resp. de sealstrip heeft een beveiliging voor oververhitting. Om te
voorkomen dat de sealstrip oververhit wordt, mogen er niet meer dan 30 zakken
achter elkaar met de Manual Seal functie geseald worden.
31. Controleer voor ingebruikname altijd of uw handen schoon en droog zijn.
32. Voorkom dat er vloeistoffen worden aangezogen, want deze mogen niet in de
vacuümkamer terecht komen. Eventueel toch afgezogen vloeistoffen komen
terecht in de lekbak. Mocht dit gebeuren, leeg dan de lekbak en veeg indien
nodig ook de vloeistoffen weg uit de vacuümkamer.
33. Uitsluitend Solis vacuümzakken of –bussen gebruiken. Die zijn speciaal voor
dit apparaat ontworpen. De Solis vacuümbussen moeten onbeschadigd zijn en
mogen geen scheuren bevatten. Gebruik het apparaat alleen voor vacumeren
en sealen en nooit misbruiken!
34. Rol het snoer altijd volledig uit, voordat u deze in het stopcontact doet.
35. Gebruik geen olie of smeermiddelen bij dit apparaat.
137
136
s INBEDRIJFNAME
LET OP: Voor inbedrijfname altijd controleren dat zowel het apparaat als de
voorraadbus volledig schoon en onbeschadigd zijn, zodat de levensmidde-
len niet verontreinigd wordt.
1. HET APPARAAT NEERZETTEN
Zet het apparaat op een ruime, grote, horizontale, schone en droge ondergrond.
Let erop dat er ook genoeg plaats is voor de met levensmiddelen gevulde zak-
ken, die gevacumeerd of geseald moeten worden.
2. HET APPARAAT AANSLUITEN
Stop de stekker in een goed stopcontact. De indicatieverlichting bij Normal en
Dry lichten op.
3. HET APPARAAT INSTELLEN
Kiest u, zodra het apparaat is aangesloten, het juiste programma. Dit doet u door
op de juiste gebruiksknop te drukken. Druk hiervoor op de overeenkomstige
functieknop.
3.1 Afzuigsnelheid met de Vacuum (H) knop instellen
Om het vacumeren te vereenvoudigen kunt u de afzuigsnelheid aanpassen aan
de producten die u wilt vacumeren. De automatische standaard instelling is
Normal voor normale en robuuste producten en levensmiddelen. Wilt u druk-
gevoelige producten in de zakken van Solis vacumere, dan moet u de functie
Gentle kiezen door de Vacuum (H) knop in te drukken. Het afzuigen van de
lucht geschied dan langzamer en kunt u het vacumeerproces goed volgen en
indien nodig eerder beginnen met sealen door op de Manual Seal (E) knop te
drukken.
3.2 Sealproces met de Food (I) knop instellen
Met uw SOLIS Vac Prestige vacuümmachine kunt u het sealproces naar het
vochtgehalte van uw producten aanpassen. U kunt kiezen tussen Dry en Moist
en zo kan er altijd een optimale sealnaad worden gemaakt.
Dry, de standaard instelling, is ideaal voor droge producten, zoals koek, rijst en
koffie. Voor vochtigere producten drukt u op de Food (I) knop en wisselt u de
instelling naar Moist. Deze instelling is geschikt voor alle producten die water
bevatten (zoals rood vlees en is). Kijk bij het gebruik van producten die heel
veel vocht bevatten naar de aanwijzingen in het hoofdstuk “tips voor optimaal
vacumeren” in deze gebruiksaanwijzing.
4. TIPS VOOR HET GEBRUIK VAN DE VACUÜMZAKKEN
Er zijn Solis vacuümzakken in verschillende groottes of vacuümfolie, waarbij u
zelf de grootte van de zak kan bepalen. Kies altijd voor een zakgrootte die bij het
levensmiddel past. Let er daarbij op dat de zak altijd minstens 8 cm langer moet
zijn dan de te vacumeren levensmiddelen en telt u er 2 cm extra bij op voor de
sealnaad.
AANWIJZING: Als u de kant-en-klare zakken gebruikt, kunt u direct verder
naar punt 6.
Pagina: 69
– Druk op de Manual Seal (E) knop om het sealproces
te starten (zie afbeelding E). De blauwe verlicthing
rondom de knop gaat branden, zodra het sealproces
afgesloten is. De voortgangsindicator (D) geeft de
status van het sealproces weer.
– Druk de beide ontgrendelingsknoppen naar beneden
om de deksel te open, zodra het geluidsignaal klinkt
(zie afbeelding F).
– Verwijder de zak met het uiteinde van net geseald is.
– Controleer of de sealnaad recht is en geen vouwen
bevat (zie afbeelding G). Mocht dit niet het geval zijn,
knip dan de sealnaad eraf en begin opnieuw.
5. EEN ZAK VAN VACUUMFOLIE SEALEN
– Open de deksel van het apparaat (4) door de ontgren-
delingsknoppen links en rechts omhoog te duwen en
haal de snijrand (6) omhoog. Leg de vacuümfolie in
de daarvoor bestemde ruimte (5) (zie afbeelding A)
en trek het einde van de folie iets naar u toe.
– Doe dan de snijrand (6) weer naar beneden. De folie
ligt hier nu onder (zie afbeelding B).
LET OP: Als u de snijrand naar beneden doet, zorg er
dan voor dat de snijhendel helemaal links of helemaal
rechts op de snijrand zit. Het mag niet in het midden
zitten, anders lukt het niet om de folie juist af te snij-
den (zie afbeelding B).
– Rek aan het folie, totdat u de juiste lengte voor de zak
heeft. Trek de snijhendel in een beweging van links
of rechts naar de andere kant. De folie wordt snel en
recht afgesneden (zie afbeelding C).
Nu kunt u een zak sealen.
– De deksel van het apparaat moet nog altijd in open
staan.
– Leg een open zak op het sealstrip (8).
– Sluit de deksel en druk met beide handen de beide
hoeken aan de voorzijde van de deksel goed naar
beneden, totdat u een “klik” hoort. Alleen dan is het
apparaat goed afgesloten (zie afbeelding D).
LET OP: Druk tijdens het sluiten van de deksel nooit
op de ontgrendelingsknoppen. Deze zijn bedoeld om
de deksel van het apparaat te openen.
.
138 139
A
B
E
G
F
C
D
Pagina: 70
7. GEDOSEERD VACUMEREN EN HANDMATIG SEALEN:
DE FUNCTIES PULSE VACUUM (A) EN MANUAL SEAL (E)
Het apparaat produceert een vrij hoge onderdruk in de zak. Mocht u gevoelige
voedingsmiddelen, zoals gebak vacuüm willen verpakken, dan raden wij u aan te
vacumeren met de Pulse Vacuum (A) functie en aansluitend met de Manual Seal
(E) functie te sealen. Zo zal het nog eenvoudiger worden om het vacuümproces
te volgen en beschadiging van het levensmiddel te voorkomen. Druk op de Pulse
Vacuum (A) knop en kijk naar de vacuümdruk in de zak tijdens het vacumeren.
Laat de knop los, zodra er genoeg lucht is afgezogen. De afzuigpomp stopt.
Druk nu kort op de Manual Seal (E) knop en het apparaat begint de zak te sealen.
De sealnaad wordt aan de hand van de instelling (Moist of Dry) uitgevoerd. (zie
hoofdstuk “instellingen wijzigen“.)
OPMERKING: Ook bij de automatische instelling Vacuum & Seal (C) kunt u ten
alle tijden het vacumeerproces stoppen, indien u merkt dat de onderdruk voor het
product te sterk wordt. Om het vacumeerproces te stoppen, kunt u op elk moment
simpelweg op de Manual Seal (E) knop drukken en het apparaat stopt automa-
tisch de afzuigpomp en begint met het sealen van de zak.
Goed om te weten:
– Voor een optimale werking, moet u na ieder vacuümproces het apparaat
1 minuut laten afkoelen, voordat u de volgende zak er tussen legt. Eventueel
vrijgekomen vocht in de vacuümkamer altijd na gebruik wegvegen.
– Als u de minuut afkoeltijd niet aanhoud, en direct verder vacumeert, dan scha-
kelt het apparaat zichzelf automatisch uit, totdat deze afgekoeld is. Dit om
oververhitting van de sealstrip te voorkomen.
– Ons apparaat werkt alleen met de Solis vacuümzakken en –folies om een opti-
maal resultaat te behalen en het apparaat niet te beschadigen. Gebruik alstu-
blieft geen andere zakken of folies.
De artikelnummers en beschrijvingen vindt u op de bijgeleverde bestelformulie-
ren. U kunt de accessoires van uw vacuümmachine verkrijgen bij uw speciaalzaak
of bij Solis of Switzerland AG.
Telefoonnummer: 0848 804 884, Faxnummer: 0848 804 890,
www.solis-onlineshop.ch
(Verzending alleen binnen Zwitserland).
– U kunt een vacuümzak die geseald is, met een schaar open maken, en de levens-
middelen er uithalen.
6. HET AUTOMATISCHE VACUMEREN EN SEALEN VAN EEN ZAK
– Open de deksel.
– Leg de levensmiddelen in de zak. Gebruik uitsluitend de originele Solis vacu-
ümzakken of vacuümfolie, zodat u het apparaat niet beschadigt en het beste
resultaat kunt behalen.
– Reinig de zak van binnen en buiten en strijk het glad.
Het einde moet schoon en droog zijn en mag geen
vouwen bevatten.
– Leg de open zak nu in de vacuümkamer (7) (zie afbeel-
ding H).
– Sluit de deksel en druk met beide handen de beide
hoeken aan de voorzijde van de deksel goed naar
beneden, totdat u een “klik” hoort. Alleen dan is het
apparaat goed afgesloten (zie afbeelding I).
LET OP: Druk tijdens het sluiten van de deksel nooit
op de ontgrendelingsknoppen. Deze zijn bedoeld om
de deksel van het apparaat te openen.
– Controleer nu de instellingen van het apparaat met
aan de hand van de controleverlichting. Kies met de
Vacuum (H) knop de instelling Gentle, indien het
een gevoelig product is. Mocht dit niet het geval zijn,
dan kunt u de standaard instelling Normal houden.
De overeenkomstige indicatieverlichting licht op.
– Stel met de Food (I) knop in, of het product vocht
bevat (kies de instelling Moist) of droog is (kies de
instelling Dry), zodat de sealnaad op de juiste manier
aangebracht wordt. De standaard instelling is Dry.
– Druk nu op de Vacuum & Seal (C) knop (zie afbeel-
ding J). Nu vacumeert en sealt uw apparaat de zak
automatisch. Tijdens het vacumeerproces licht de
blauwe lichtrand langs de knop Vacuum & Seal (C)
op. De lichtrand langs de knop Manual Seal (E) licht
ook op, zodra het sealen begint. De status van de
voortgang kunt u ook aan de hand van de voortgangindicators (D) volgen.
Wacht totdat de verlichting rondom de randen en de voortgangsindicators (D)
niet meer branden en u een geluidsignaal heeft gehoord. Dan is het proces
volledig afgesloten.
– Duw nu tegelijkertijd de beide ontgrendelingsknoppen links en rechts op het
apparaat naar boven. De deksel gaat open en u kunt de zak verwijderen.
– Controleer ook of de nieuwe sealnaad recht is en geen vouwen bevat (zie
afbeelding G). Mocht dit niet het geval zijn, herhaal dan deze stappen, nadat u
de sealnaad er heeft afgeknipt.
140 141
H
J
I
Pagina: 71
B. Vacumeren van Solis voorraadbussen zonder draaibare regelknop op de
deksel (afbeelding O)
De multi-functionele Solis voorraadbussen zijn ideaal voor het bewaren van droge
levensmiddelen, levensmiddelen in poedervorm of verse resp. droge of gepureerde
fruit of groenten. Dankzij het transparante ontwerp, kunt u gemakkelijk de inhoud
zien en de praktische datumindicator geeft informatie over de houdbaarheid van
de inhoud.
– Spoel de voorraadbus met water en maak de deksel
met een vochtige doek schoon; droog alles goed af.
– Doe de levensmiddelen in de bus en zorg ervoor dat
er tussen de levensmiddelen en de bovenste rand van
de bus ten minste 3 cm ruimte vrij blijft. Reinig nog
een keer de rand van de bus en de onderkant van de
afdichting van de deksel van de bus en doe de deksel
op de bus. (zie afbeelding P)
– Pak de afzuigslang (11). Steek het ene einde van de
slang op het slangaansluitpunt (2) van het apparaat
en het andere einde in de opening op de deksel van
de bus (14) (zie afbeelding Q+R).
– Kies de afzuigsnelheid voor het product in de bewaar-
box met de Vacuum (H) knop: Normal voor sterke
producten, Gentle voor drukgevoelige producten. Het
overeenkomstige controlelicht gaat branden.
– Druk op de Canister (F) knop, het vacuümproces
begint. Op zeker te weten dat er geen lucht tussen de
deksel en de bus kan binnendringen, drukt u tijdens
het vacumeren de deksel van de bewaarbox met uw
hand naar beneden. Het apparaat schakelt automa-
tisch uit, zodra het gewenste vacuüm bereikt is, u
hoort een geluidsignaal.
– Trek de afzuigslang (11) voorzichtig uit de deksel van
de bus
– Om de deksel van de voorraadbuste openen, drukt u
op de knop rechts naast de afzuigopening, zodat de
vacuümdruk ontsnapt. U kunt aan een licht sissend
geluid horen dat er weer lucht in de voorraadbus
komt. Dit sissen is tevens het bewijs dat de voorraad-
bus vacuüm was.
8. VACUMEREN VAN SOLIS VOORRAADBUSSEN MET DEKSEL
LET OP: 
Gebruik alstubkieft uitsluitend de voorraadbussen van Solis voor dit apparaat.
U vindt de accessoires voor uw vacuümmachine bij uw speciaalzaak
of bij Solis of Switzerland AG.
Telefoonnummer: 0848 804 884, Faxnummer: 0848 804 890,
www.solis-onlineshop.ch
(Verzending alleen binnen Zwitserland).
Alleen deze bussen zijn ontworpen voor de onderdruk die de SOLIS Vac Prestige
creëert.
A. Het vacumeren van de Solis bussen met de draai-
bare regelknop op de deksel (afbeelding K)
– Spoel de voorraadbus met water en maak de deksel
met een vochtige doek schoon; droog alles goed af.
– Doe de levensmiddelen in de bus en zorg ervoor dat
er tussen de levensmiddelen en de bovenste rand van
de bus ten minste 3 cm ruimte vrij blijft (zie afbeelding
L). Reinig nog een keer de rand van de bus en de
onderkant van de afdichting van de deksel van de bus
en doe de deksel op de bus. Draai de regelaar op de
deksel zo, dat de regelaar richting de stand „SEAL“
(zie afbeelding K).
– Pak de afzuigslang (11). Steek het ene einde van de
slang op het slangaansluitpunt (2) van het apparaat
en het andere einde in de opening bij de regelknop
op de deksel van de bus (14) (zie afbeelding M+N).
– Kies de afzuigsnelheid voor het product in de bewaar-
box met de Vacuum (H) knop: Normal voor sterke
producten, Gentle voor drukgevoelige producten. Het
overeenkomstige controlelicht gaat branden.
– Druk op de Canister (F) knop, het vacuümproces
begint. Op zeker te weten dat er geen lucht tussen de
deksel en de bus kan binnendringen, drukt u tijdens
het vacumeren de deksel van de bewaarbox met uw
hand naar beneden. Het apparaat schakelt automa-
tisch uit, zodra het gewenste vacuüm bereikt is, u
hoort een geluidsignaal.
– Trek de afzuigslang (11) voorzichtig uit de deksel van
de bus.
– Om de deksel van de bus te openen, zet u de regelar
richting „OPEN“. U kunt dan aan een licht sissend
geluid horen dat er weer lucht in de voorraadbus
komt. Dit sissen is tevens het bewijs, dat de voorraad-
bus vacuüm was.
142 143
K
L
M
O
P
Q
R
2
14
11
11
2
14
N
Pagina: 72
9. SNEL MARINEREN MET DE MARINEERFUNCTIE EN DE VIERKANTE
BEWAARBOXEN VAN SOLIS
Marinieren is het zeer geschikt om vlees of vis smaak te geven of malser te
maken. Dankzij de SOLIS Vac Prestige marineerfunctie, kunt u uw vlees resp. uw
vis in hoge snelheid in slechts een paar minuten, effectief manieren, omdat het
luchtvacuüm de marinade diep in de levensmiddelen laat doordringen. Met de
marineerfunctie, wordt het luchtvacuüm een paar minuten gehandhaafd, waarna
er weer lucht wordt toegevoerd. De levensmiddelen kunnen dan gedurende een
aantal seconden „rusten“. Dit proces wordt een aantal keer herhaald – u zult zien
hoe goed het vlees of de vis de marinade absorbeert. Het gehele manineerproces
duurt slechts een paar minuten.
– Prik met een vork een paar keer in het vlees, het gevogelte of de vis. Leg het vlees
/ de vis in de rechthoekige Solis bewaardoos (1,0 of 2,8 liter), bedek het vlees / de
vis met de marinade en laat ten minste 3 cm afstand tussen de levensmiddelen
en de bovenrand van de bewaardoos. Sluit de bewaardoos met de bijpassende
deksel (zie afbeelding S).
– Pak de afzuigslang (11). Sluit het ene einde van
de slang aan op het slangaansluitpunt (2) van het
apparaat en het andere einde in de opening van de
deksel van de voorraadbus (14) (zie afbeelding T).
– Kies de afzuigsnelheid voor het product in de bewaar-
box met de Vacuum (H) knop: Normal voor sterke
producten, Gentle voor drukgevoelige producten. Het
overeenkomstige controlelicht gaat branden.
– Druk op de knop Marinate (G). Het marineerproces
begint en duurt enkele minuten. Het apparaat scha-
kelt automatisch uit, zodra de laatste marineercyclus
is voltooid. De status van de voortgang kunt u ook
aan de hand van de voortgangindicators (D) volgen.
Wacht totdat de verlichting rondom de randen en de
voortgangsindicators (D) niet meer branden en u een
geluidsignaal heeft gehoord. Dan is het proces volle-
dig afgesloten.
– Verwijder de afzuigslang (11) eerst uit de bewaar-
doos en dan van het apparaat.
144 145
Als u het marineerproces eerder wilt stoppen, hoeft u alleen maar op de knop
Cancel (B) te drukken. Als u het marineerproces weer wilt starten, drukt u nog-
maals de Marinate (G) knop. Het marineerproces start vervolgens opnieuw.
OPMERKING: Controleer altijd of de afdichting van de deksel en de rand van de
bewaardoos goed schoon en droog zijn.
HET SCHOONMAKEN VAN DE VACUÜMBUSSEN
1. De voorraadbus kan zonder de deksel handmatig in warm spoelwater schoon-
gemaakt worden.
2. LET OP: Doe de deksel van de voorraadbus niet in het spoelwater of in de
vaatwasser. U kunt wel de dop aan de binnenkant van de deksel verwij-
deren en schoonvegen en afspoelen. Neem de deksel alleen af met een
vochtige doek. Aansluitend alles goed laten drogen en de dop indien
nodig terug plaatsen aan de onderkant van de deksel.
3. Laat alle onderdelen goed drogen, voordat u deze opbergt of opnieuw gebruikt.
4. Wij raden u aan om de rubberen afdichting van tijd tot tijd in te smeren met wat
eetbare olie, zodat deze elastisch blijft.
S
T
2
14
11
Pagina: 73
Solis bewaarbox invriezen en daarna vacumeren. Voor poeders of fijn gemalen
eten geldt: doe de zak niet te vol en sluit het af door een stukje keukenrol in de
zak te leggen, voordat u gaat vacumeren.
10. Om het beste vacumeer resultaat te bereiken, dienen vruchten over het alge-
meen eerst bevroren te worden en groenten geblancheerd te worden.
11. Delicate producten, zoals gebak of bessen kunnen het beste in de Solis voor-
raadbussen of bewaardozen vacuüm verpakt worden. Als alternatief kunt u ze
ook eerst 24 uur bevriezen voordat u ze in een zak vacuüm verpakt.
12. Vloeistoffen moeten voor het vacumeren altijd gekoeld zijn. Hete vloei-
stoffen schuimen of er ontstaan bellen en vergroten zo het volume op het
moment dat er gevacumeerd wordt. Tip: Gebruik alleen onze Solis voorraad-
bussen en bewaardozen voor het vacumeren.
13. Bewaar levensmiddelen altijd in het vriesvak of in de koelkast. De vacu-
ümverpakking kan wel de houdbaarheid van levensmiddelen verlengen maar
verandert ze niet in conserveproducten, dwz in stabiele producten bij kamer-
temperatuur.
14. Vul een zak 2/3 met water, seal de zak (niet vacumeren!) en leg de zak in de
vriezer. U kunt het ijs gebruiken om de drankjes te koelen, maar u kunt het ook
gebruiken om sportletsel te koelen.
15. Veel levensmiddelen worden al in vacuüm verkocht, zoals kaas of kant-en-
klare levensmiddelen. Met ons vacumeerapparaat kunt u deze producten,
nadat de verpakking eenmaal geopend is, nog een keer vacumeren (in de
Solis zakken!), om zo de versheid en volle smaak te behouden. Echter, deze
voedingsmiddelen kunnen desondanks tot de datum van de oorspronkelijke
verpakking gebruikt worden.
16. Graanproducten zoals meel, rijst, etc. blijven langer vers als ze vacuüm ver-
pakt zijn. Noten en specerijen houden ook hun smaak en worden niet vies.
Ideaal voor als u lange reizen maakt.
17. Versgewassen salades en groenten kunnen in de Solis bewaardozen
vacuümverpakt worden en in de koelkast tot een week bewaard worden
– zo is een knapperige, frisse salade altijd binnen handbereik. Wanneer u eerst
onderin wat keukenpapier in de bewaardoos doet, wordt het overtollige vocht
geabsorbeerd.
18. Poedervormige of kleine, korrelige voedingsmiddelen kunnen vacuümver-
pakt worden in de voorraadbussen en bewaardozen van Solis, als er keuken-
papier wordt gebruikt om de levensmiddelen af te dekken. Zo wordt het
poeder resp. de korrels niet in de pomp resp. de afzuigslang gezogen.
19. Levensmiddelen met scherpe kanten en randen, zoals botjes of gedroogde
pasta moeten in keukenpapier gewikkeld worden, zodat ze de zak niet
beschadigen en geen gaten kunnen veroorzaken.
20. U kunt ook meer dan alleen voedingsmiddelen vacuüm verpakken. Cam-
pingproducten zoals lucifers, eerste hulp verband en kleren blijven vacuümver-
pakt schoon en droog. Bestek dat vacuüm verpakt is, wordt niet dof en een
vacuümverpakte kaars voor noodgevallen is altijd klaar voor gebruik.
147
s TIPS VOOR HET OPTIMAAL VACUMEREN
1. Doe de zak niet te vol. Laat altijd genoeg plaats vrij, zodat de uiteinden van
de zak zonder problemen in de vacuümkamer gelegd kan worden, zonder dat
er plooien of golven ontstaan. Reken met 8 cm afstand tussen de inhoud van
de zak en het einde van de zak plus 2 cm voor de sealnaad en daarbij ook nog
2,5 cm voor iedere keer dat u daarna nog van plan bent de zak te openen en
opnieuw te vacumeren.
2. De opening van de zak mag niet nat zijn, omdat een natte zak niet geseald
kan worden. Als de levensmiddelen vocht bevatten, of als de zak van binnen
nat is, selecteer dan de Moist functie, zodat de sealtijd verlengd wordt en het
sealresultaat beter is.
3. Zorg dat de opening van de zak schoon is en trek het recht, voordat u het
gaat sealen. Zorg dat er geen resten levensmiddelen op de rand bevinden en dat
er geen plooiing bij de opening van de zak zit. De gesealde naad moet volledig
glad zijn, omdat hij anders niet goed afsluit.
4. Laat in geen geval te veel lucht in de zak zitten. Druk iets op de zak, zodat
er zoveel mogelijk lucht is verwijderd, voordat u met het vacumeren begint. Te
veel lucht in de zak betekent een verhoogd vermogen van de vacuümpomp,
waardoor deze eventueel overbelast kan worden. De consequentie zou kunnen
zijn, dan niet alle lucht afgezogen kan worden.
5. Vacumeer alstublieft geen levensmiddelen met scherpe kanten, zoals
bijvoorbeeld visgraten en schelpdieren. De scherpe kanten kunnen het folie
scheuren, zodat die niet meer afgesloten is. Om zulke levensmiddelen te vacu-
meren, raden wij aan om, in de plaats van plastic zakken, voorraadbussen of
bewaardozen te gebruiken. Als alternatief zou u de scherpe randen kunnen
wikkelen met gevouwen keukenpapier, zodat ze de zak niet meer kunnen
beschadigen resp. gaten kunnen veroorzaken.
6. U moet na iedere vacuümvoortgang een minuut wachten, voordat u de
volgende zak gaat vacumeren, zodat het apparaat kan afkoelen.
7. Als de benodigde vacuümdruk na een minuut om welke reden dan ook niet
bereikt wordt, dan schakelt het apparaat automatisch uit. In dit geval graag
controleren of de zak / bak niet goed gesloten is of dat het te sealen gedeelte
niet schoon en recht in de vacuümkamer ligt of wat verder nog de oorzaak zou
kunnen zijn.
8. Zorg ervoor dat de afdichtingen rondom de vacuümkamer schoon zijn en
geen vervormingen of scheuren hebben. In het eerste geval maakt u de
afdichtingen schoon en droogt u ze (de onderste afdichting kan eraf worden
gehaald), in het tweede geval moet u ze vervangen door nieuwe.
9. Tijdens het vacumeerproces kunnen er kleine hoeveelheden vloeistof, kruimerls
of stukjes eten in de vacuümkamer gezogen worden en de vacuümpomp ver-
stoppen en uw apparaat beschadigen. Om dit te voorkomen raden wij aan om
vochtige of smeuïge gerechten eerst in te vriezen, voordat u deze in de zak
gaat vacumeren of om een stukje keukenrol te vouwen en halverwege ze seal-
naad in de zak te leggen. Soepen of vloeibaar eten ook eerst in de zak of in een
146
Pagina: 74
21. Het voornaamste gebruik van het vacumeerapparaat is om vele levens-
middelen langer goed en fris te houden, zonder dat daarbij de smaak
verloren gaat. In het algemeen kan men stellen, dat vacumeren de houd-
baarheid van levensmiddelen, in vergelijking met traditionele bewaar-
methoden, verviervoudigd. Als u dit apparaat eenmaal gebruikt, zal het
snel onmisbaar voor u worden en zult u hoeft u maar weinig voedings-
middelen weg te gooien, waardoor u ook geld bespaard.
• Het is goed om bijvoorbeeld:
a) Grotere porties te koken en in kleine porties of als volledige maaltijd, als
voorraad te vacumeren.
b) Vacumeren is ook uitermate geschikt om voorbereidde maaltijden voor pick-
nicks, campingreizen of barbecue avonden vers te houden.
c) Vacumeren voorkomt vriesbrand.
d) Vacumeer vlees, vis, gevogelte, schelpdieren en groenten voordat u ze in de
koelkast doet of invriest.
e) Ook gedroogde vruchten, zoals bonen, noten en granen blijven onder vacuüm
langer vers.
22. Vacumeren zorgt er ook voor dat u gezonder en bewuster leeft en dat u, in
geval van allergieën, met veilige ingrediënten uw maaltijden bereid. Als u op
dieet bent en naar het werk moet, kunt u de ingrediënten heel precies afwegen
en vacumeren of neem thuis bereide maaltijden eenvoudig en vacuümverpakt
mee.
23. U kunt het vacumeren ook gebruiken om u waardevolle spullen op te slaan:
foto’s, belangrijke documenten, postzegelverzamelingen, boeken, sieraden, cre-
ditcards, stripboeken, schroeven, spijkers, medicijnen, plaveisel – alles is perfect
beschermd tegen viezigheid en vocht als het vacuüm verpakt is.
• TIP:
Na het vacumeren het apparaat altijd met open deksel opbergen. Sluit
de deksel nooit af, omdat hierdoor de afdichtingen kunnen vervormen,
waardoor afbreuk aan de werking van het apparaat ontstaat.
148 149
HET VACUMEREN VOOR HET BEWAREN IN EEN VRIESVAK
1. Gebruik bij voorkeur altijd verse levensmiddelen.
2. Gevoelige producten zoals vlees, vis, bessen, enz. moeten altijd eerst bevroren
worden, zodat ze niet worden geplet tijdens het vacumeren.
Levensmiddelen kunnen tot 24 uur worden ingevroren, zonder dat er vriesbrand
optreedt – deze omstandigheden kunnen we nuttig gebruiken. Het beste kunt
u de levensmiddelen in porties verdelen, voordat u ze gaat invriezen. Zodra ze
bevroren zijn (na ongeveer 24 uur), vacumeert u de levensmiddelen in een Solis
vacuümzak en legt u deze weer terug in het vriesvak.
3. Wilt u soepen, stoofschotels of andere vloeibare levensmiddelen vacumeren en
invriezen, dan moeten deze eerst bevroren worden, tot ze een vaste consistentie
hebben. Het liefst doet u dit in een Solis bewaarbox. Na het vacumeren (in een
Solis bewaardoos of Solis zak) kan het levensmiddel weer in het vriesvak worden
teruggeplaatst.
4. Voor producten met veel vocht geldt dezelfde procedure. Het binnendringen
van vloeistoffen in de vacuümmachine kan ervoor zorgen dat deze kapot gaat.
Dit valt niet onder de garantie.
5. Mocht u de levensmiddelen willen vacumeren en invriezen, zonder deze eerst
voor te vriezen, dan moet de lengte van de zak 5 cm langer dan normaal zijn,
omdat het voedsel in de bevroren toestand toeneemt in volume.
6. Verse groenten moeten worden geschild en worden schoongemaakt en voor
het vacumeren kort in kokend water worden geblancheerd (of indien nodig
doorverwarmen in de magnetron). Hierdoor blijven de groenten knapperig. Na
het afkoelen, vriest u deze in porties voor in de vacuümzak.
7. Als u vis of vlees zonder voor te vriezen wilt vacuüm verpakken en invriezen, dan
raden wij u aan om het met keukenpapier in te wikkelen en in de Solis vacuüm-
zak of Solis bewaardoos te leggen, zodat het keukenpapier het overtollige vocht
kan absorberen. Etenswaren die in meerdere lagen gevacumeerd moeten worden
(zoals hamburgers, pannenkoeken of tortillas) kunnen het beste door middel van
stukjes bakpapier van elkaar gescheiden in de zak of Solis bewaarbox worden
geplaatst.
HET ONTDOOIEN VAN INGEVOREN SOLIS VACUÜMZAKKEN
Het ontdooien van vlees, vis, fruit, groenten en andere gevoelige producten: Deze
levensmiddelen moeten langzaam in de zak resp. bewaardoos en in de koelkast
ontdooid worden.
Ontdooien van brood en geak: Deze levensmiddelen kunnen bij kamertemperatuur
ontdooid worden. In dit geval de zak opensnijden, zodat de damp kan ontsnappen.
In ieder geval na het ontdooien direct consumeren en nooit opnieuw invriezen.
Pagina: 75
s WAAROM BEHOUDEN VACUUM­
VERPAKTE LEVENSMIDDELEN LANGER?
1. Chemische reacties van levensmiddelen met lucht en vocht, zoals enzymreacties,
de opbouw van micro-organismes of verontreiniging door insecten kunnen
levensmiddelen bederven.
2. De voornaamste reden, waarom levensmiddelen voedingstoffen zijn structuur
en smaak verliest, is de zuurstof in de licht. De opbouw van micro-organismes
ontstaan meestal, doordat de lucht enerzijds vocht uit de levensmiddelen ont-
trekt en anderzijds omgevingsvocht toevoegt. Bevroren levensmiddelen krijgen
in de lucht van het vriesvak vaak vriesbrand.
3. Het vacuümsysteem ontrekt tot 90% van de lucht uit de verpakking. Omdat
lucht ongeveer 21% uit zuurstof bestaat, betekent dit, dat er slechts 2-3%
zuurstof in de vacuümverpakte zak of doos overblijft. Bij een zuurstofgehalte van
5% of minder, kunnen de meeste microbacteriën zich niet meer vermeerderen.
4. In het algemeen kan men micro-organismes in drie categorieën indelen: schim-
mel, gistzwammen en bacteriën: Ze zijn overal aanwezig, maar kunnen alleen
onder bepaalde omstandigheden schade veroorzaken.
5. In een omgeving met weinig zuurstof of zonder vocht, kan schimmel niet ont-
staan. In vocht, suiker en warme temperaturen kunnen gistzwammen zich met
of zonder lucht uitbreiden. Koelen vertraagd de groei van zwammen en invriezen
stopt de groei volledig.
6. Bacteriën kunnen zich met en zonder lucht verspreiden.
Een van de gevaarlijkste bacteriesoorten is Clostridium botulinum, die zich onder
bepaalde omstandigheden ook zonder lucht verspreiden kan – zij hebben slechts
een temperatuur nodig tussen 4° en 46°C. Ze verspreiden zich in niet zure
levensmiddelen, in een omgeving met weinig zuurstof en bij een temperatuur,
die een lange tijd hoger is dan Levensmiddelen 4°C.
7. In bevroren, gedroogde of zure levensmiddelen of die veel zout of suiker bevat-
ten, kan de bacterie niets, maar desondanks kunnen de volgende levensmidde-
len met Botulinum geïnfecteerd zijn:
– Levensmiddelen zonder zuur zoals bijvoorbeeld vlees, zeevruchten, gevogelte,
vis, eieren, paddenstoelen en in loog geconserveerde olijven
– Levensmiddelen met weinig zuur, zoals de meeste groentesoorten
– Levensmiddelen met gemiddeld zuur, zoals bijvoorbeeld tomaten, uien,
chilipepers, vijgen en komkommers
8. Om deze zogenoemde “gevaarlijke” levensmiddelen kort te bewaren, doet u
deze in de koelkast. Om ze langer te bewaren, doet u ze in het vriesvak en na
opwarmen dienen ze direct opgegeten te worden.
9. Afhankelijk van de bewaartijd, de bewaartemperatuur en natuurlijk de hoeveel-
heid zuurstof, kunnen sommige in levensmiddelen voorkomende enzymen de
kleur, de textuur en de smaak van de levensmiddelen veranderen. Om de reactie
van enzymen te voorkomen, moeten de groenten of gestoomd of geblancheerd
worden of worden verwarmd in een magnetron. Voedingsmiddelen met een
150 151
hoog zuurgehalte, zoals de meeste fruitsoorten moeten niet worden geblan-
cheerd. Een vacuüm verpakking is in dit geval voldoende om de enzymreactie
te vertragen of af te remmen.
10. Sommige droge voedingsmiddelen, zoals meel en granen, kunnen insectenlarven
bevatten. Als deze niet gevacumeerd worden, kunnen tijdens het bewaren, de
larven uitkomen en het levensmiddel bederven. Om dit te voorkomen, moeten
levensmiddelen vacuümverpakt zijn.
11. In het algemeen moeten levensmiddelen bij lagere temperaturen bewaard wor-
den, omdat er micro-organismes zijn die zich zonder lucht kunnen voortplanten.
12. Bij een koelkasttemperatuur van hoger dan 4°C en vooral als het wat langer
bewaard wordt, kan de uitbreiding van gevaarlijke micro-organismes ontstaan.
Daarom moet de ingestelde temperatuur van uw koelkast maximaal 4°C of lager
zijn.
13. Als u temperatuur in uw vriesvak –17°C of lager is, kunnen de levensmiddelen
langer bewaard worden, maar denk eraan: invriezen dood de micro-organismes
niet, het vertraagd alleen de groei.
14. Hoe lager de bewaartemperatuur, des te langer de houdbaarheid van vacuüm-
verpakte droge levensmiddelen: Per 10°C koudere bewaartemperatuur, wordt
de houdbaarheid met 3–4 keer vergroot.
VERDERE TIPS OM SUCCESVOL TE VACUMEREN:
1. Was altijd eerst de handen voordat u aan de slag gaat. Zorg ook dat alle mate-
rialen en apparatuur die u gebruikt is volledig schoon zijn.
2. Leg de levermiddelen na het vacumeren direct in de koelkast of in de vriezer.
Laat de voedingsmiddelen nooit bij kamertemperatuur liggen. Let erop, dat de
temperatuur in de koelkast of de vriezer niet toeneemt.
3. Vacuümverpakking verlengt de houdbaarheid van droge levensmiddelen.
Levensmiddelen met een hoog vetgehalte worden door warme temperaturen
en zuurstof snel viezig. Vacuüm verpakken verlengt de houdbaarheid van noten,
kokosnoten en granen. Bewaar deze op een koele, donkere plek.
4. Vacumeren verlengt de houdbaarheid van fruit en groenten, zoals appels, bana-
nen, aardappelen of wortelgewas niet, tenzij deze eerst worden geschild.
5. Knolgewas zoals broccoli, bloemkool of kool scheiden gassen af als u dit vers
vacuümverpakt worden en in de koelkast worden gedaan. Om deze houd-
baar te maken, moeten deze voor het vacumeren geblancheerd en ingevroren
worden.
Pagina: 76
WAT U OVER HET ALGEMEEN DIENT TE WETEN OVER DE
VERWERKING VAN ETENSWAREN:
Onderstaande veiligheidsvoorschriften voor levensmiddelen zijn gebaseerd op
wetenschappelijk onderzoek en ervaring en zijn heel belangrijk voor uw gezond-
heid en voor het optimaal bewaren van levensmiddelen:
1. Consumeert u de levensmiddelen zodra u deze verwarmt, ontdooid of uit de
koelkast genomen heeft.
2. Levensmiddelen die in blik verpakt zijn of al vacuüm gekocht zijn, kunnen na
het openen opnieuw (in een nieuwe Solis-zak) vacuümverpakt worden. Volg
de aanwijzingen voor het koel bewaren van levensmiddelen (niet op kamer-
temperatuur) en bewaar het opnieuw gevacumeerde voedsel zoals u ook verse
levensmiddelen zou bewaren. Let op de houdbaarheidsdatum die op de
originele verpakking wordt aangegeven!
3. Verwarm levensmiddelen nooit in heet water of andere warmtebron (bijv. de
magnetron), ongeacht of ze vacuümverpakt zijn of niet. Etenswaren kunnen het
beste in de koelkast worden ontdooid.
4. Consumeer geen levensmiddelen, die bederfelijk zijn en al enkele uren bij kamer-
temperatuur bewaard zijn. Dat is erg gevaarlijk voor de gezondheid als deze in
sauzen gebruikt worden, of als ze vacuümverpakt of in een zuurstofarme ruimte
bewaard worden.
5. Verdeel de gevacumeerde zak of bak gelijkmatig in de koelkast of vriezer, zodat
deze zo snel mogelijk gekoeld worden.
s REINIGING EN VERZORGING
Voor het reinigen van uw apparaat raden wij het volgende aan:
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Dompel het apparaat nooit onder in water en houd het niet onder de kraan.
3. Gebruik geen agressieve reiniging- of oplosmiddelen en gebruik ook geen
schurende materialen om het apparaat schoon te maken, dit kan het oppervlak
beschadigen.
4. Neem het apparaat af met een zachte, vochtige doek en wat afwasmiddel.
• OPMERKING: De lekbak die in de vacuümka-
mer (7) ligt kan probleemloos worden verwij-
derd om grondig met de hand te worden gerei-
nigd in wat warm afwaswater (zie afbeelding
U). Mocht de onderste afdichting met vloeibaar
etenswaar in aanraking zijn geweest, dan kan
deze ook worden verwijderd om in warm afwas-
water te worden gereinigd. Aansluitend aan de
lucht laten drogen en rondom weer op de juiste
manier terugplaatsen.
152 153
5. Laat het apparaat volledig drogen, voordat u het opbergt of opnieuw gebruikt.
6. Het apparaat moet niet geolied worden.
• OPMERKING: De onderste afdichting rondom de vacuümkamer moet in elk
geval ook volledig droog zijn, nadat deze is schoongemaakt, voordat u deze
weer terugplaatst. Deze moet ook op exact dezelfde plaats weer terug geplaatst
worden, zodat er geen lucht in de vacuümkamer kan komen.
HET SNOER OPBERGEN
Als het apparaat niet in gebruik is, moeten het snoer en de stekker in het daarvoor
bestemde vak worden opgeborgen. Wikkel het snoer niet om het apparaat heen!
s HET OPBERGEN VAN HET APPARAAT
• LET OP: Controleer voordat u het apparaat opbergt altijd of de deksel niet
afgesloten is. Anders kunnen de afdichtingen niet meer goed afsluiten.
Bewaar het apparaat altijd op een vlakke, donkere plek, buiten het bereik van
kinderen en bij voorkeur in de originele verpakking. De vacumeermachine kan op
opgeborgen worden liggend zoals u hem ook gebruikt, maar hij kan ook plaats-
besparend om zijn ruggezijde of zijkant worden opgeborgen (op de rug of zijkant)
(zie afbeelding V+W).
De deksel moet open blijven en de vergrendelstukken mogen niet vastzitten. Ook
mag er niets op het apparaat geplaatst worden, zodat er geen druk op de afdich-
tingen kan ontstaan. Afdichtingen zijn gebruiksmateriaal en vallen niet onder de
garantie.
V W
U
Pagina: 77
155
154
HET APPARAAT SEALT NIET,
NADAT DEZE GEVACUMEERD HEEFT
1. In het apparaat zit een vacuümdruk sensor. Als de druk niet hoog genoeg is,
wordt het sealproces niet automatisch in werking gezet. Controleer of de seal-
strip en de afdichtingen schoon zijn en reinig ze eventueel. Controleer ook of
ze op de juiste plek zitten en start het apparaat opnieuw.
2. Controleer of de afdichtingen kapot gebroken of verdraaid zijn. Plaats ze
opnieuw of vervang ze door nieuwe. Solis of uw dichtstbijzijnde servicecentrum
kan u verder helpen.
3. Controleer of de zak een lek heeft. Om dit te controleren, sealt u de zak met
nog wat lucht erin en dompel deze daarna onder water. Als er bellen ontstaan,
is de zak lek en moet u een nieuwe zak gebruiken.
4. Misschien is de zak niet helemaal goed geseald, omdat er kruimels, vet of vocht
in de sealnaad zat of omdat de zak niet helemaal glad en vouwvrij was. Open
de zak, maak de binnenkant van het uiteinde van de zak, het aandrukrubber en
de sealstrip goed schoon. Let goed op dat u de zak helemaal glad in de vacu-
ümkamer legt.
ER ONTSTAAT WEER LUCHT IN DE ZAK
NADAT DEZE GESEALD IS
1. Misschien is de zak niet helemaal goed geseald, omdat er kruimels, vet of vocht
in de sealnaad zat of omdat de zak niet helemaal glad en vouwvrij was. Open
de zak, maak de binnenkant van het uiteinde van de zak, het aandrukrubber en
de sealstrip goed schoon. Let goed op dat u de zak helemaal glad in de vacu-
ümkamer legt.
2. Sommige levensmiddelen produceren natuurlijke gassen of gisten, zoals bij-
voorbeeld fruit en groenten. Als u vermoedt dat dit gebeurd is, opent u de zak
en controleert u de levensmiddelen. Als ze gisten, gooit u de zak weg. Tem-
peratuurswisselingen in de koelkast kunnen ook vacuümverpakte specerijen
bederven. Gooi in geval van twijfel altijd de voedingsmiddelen weg.
3. Controleer of de zak eventueel een gat heeft, waardoor er lucht kan binnen-
dringen. Scherpe kanten van levensmiddelen moeten altijd met gevouwen
keukenpapier worden afgedekt, zodat deze kanten geen gaten meer kan
veroorzaken.
DE ZAK SMELT RESP. IS NIET JUIST GESEALD
Mocht de sealstrip of het aandrukrubber oververhit raken, dan kan de zak smelten.
Zet in dat geval het apparaat uit, open de deksel en laat deze onderdelen enkele
minuten afkoelen.
s PROBLEMEN EN MOGELIJKE
OPLOSSINGEN
HET APPARAAT WERKT NIET
1. Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit.
2. Controleer of het snoer beschadigd is. In dat geval het apparaat naar Solis of
naar een door Solis bevoegde servicelocatie brengen en het snoer laten vervan-
gen.
3. Controleer of het stopcontact goed werkt, door een ander elektronisch apparaat
aan te sluiten
4. Controleer of de zak op de juiste manier in de vacuümkamer is geplaatst.
5. Het vacumeerapparaat schakelt bij oververhitting automatisch uit. Laat het eerst
afkoelen en start pas daarna een nieuw proces.
HET APPARAAT SEALT DE LEGE ZAK NIET
Controleer of de zak op de juiste manier op het sealstrip ligt, zoals in hoofdstuk 5
(pagina 138) beschreven wordt.
DE LUCHT IS NIET VOLLEDIG UIT DE ZAK VERWIJDERD
1. Om te zorgen dat de zak dicht goed geseald wordt, moet het open uiteinde van
de zak volledig en zonder vouwen in de vacuümkamer worden geplaatst.
2. Controleer of de sealstrip en de afdichtingen in de vacuümkamer schoon en
goed gepositioneerd zijn. De afdichtingen mogen ook niet gebroken of poreus
zijn. Maak de afdichtingen en de sealstrip schoon.
3. Controleer of de zak een lek heeft. Om dit te controleren, sealt u de zak met nog
wat lucht erin en dompelt u deze daarna onder in water. Als er bellen ontstaan,
is de zak lek en moet u een nieuwe zak gebruiken.
4. Gebruik uitsluitend de vacuümfolies en –zakken van Solis!
5. Misschien is de zak niet helemaal goed geseald, omdat er kruimels, vet of vocht
in de sealnaad zat of omdat de zak niet helemaal glad en vouwvrij was. Open
de zak, maak de binnenkant van het uiteinde van de zak, de sealstrip en het
aandrukrubber goed schoon. Let goed op dat u de zak helemaal glad in de
vacuümkamer legt.
6. Controleer of de deksel links en rechts goed afgesloten zijn.
Pagina: 78
157
156
DE VOORRAADBUS OF BEWAARDOOS KAN NIET
GEVACUMEERD WORDEN
1. Controleer of de afzuigslang zowel bij het slangaansluitpunt als bij de deksel van
de voorraadbus goed vast zit.
2. Druk gelijk bij het begin van het vacuümproces op de deksel of de slangaanslui-
ting, zodat de rand goed luchtdicht afgesloten is.
3. Als u ziet dat de bus, doos of afsluiter kapot is, wisselt u deze met een andere.
Controleer of de deksel van de voorraadbus of bewaardoos rondom goed dicht
zit.
4. Mocht er tijdens het vacuümproces vloeistof uit de bus of doos komen, dan moet
de bus of doos met inhoud eerst in de koelkast afgekoeld worden.
5. Controleer de werking van het apparaat.
6. Controleer of de rand van de bus of doos en de rand van de deksel echt goed
schoon is en er een afstand van 3 cm is tussen de levensmiddelen en de boven-
rand van de bus of doos.
Als het apparaat dan nog niet werkt, gaat u dan naar Solis of een erkend servicepunt.
DE ZESHOEKIGE VOORRAADBUS HOUDEN
HET VACUÜM NIET VAST
1. Controleer of de regelaar voor, tijdens en na het vacumeren op „SEAL“ staat.
2. Controleer of de rubberen afdichting correct geplaatst en onbeschadigd is.
DE VIERKANTE VOORRAADBUSSEN HOUDEN
HET VACUÜM NIET VAST
Controleer of de rubberen afdichting correct geplaatst en onbeschadigd is.
TOEBEHOREN:
Art.-Nr. Artikel
922.52
922.51
922.50
Vacuümfolie
2 rollen 15 x 600 cm
2 rollen 20 x 600 cm
2 rollen 30 x 600 cm
922.61
922.64
Vacuümzakken
50 zakken 20 x 30 cm
50 zakken 30 x 40 cm
922.79
Vierkante voorraadbus
Set van 2:
1‘000 ml / 2‘800 ml
922.78
Zeshoekige voorraadbus
Set van 3:
700 ml / 1‘400 ml / 2‘000 ml
U vindt de accessoires voor uw vacuümmachine bij de betere speciaalzaak
of bij Solis of Switzerland AG.
Telefoon: 0848 804 884, fax: 0848 804 890, www.solis-onlineshop.ch
(verzending alleen binnen Zwitserland).
Pagina: 79
s TECHNISCHE GEGEVENS
Modelnr. Type 575
Productomschrijving Vacumeerapparaat
Spanning / Frequentie 220–240V~/50Hz
Vermogen 130 Watt
Afmetingen ca. 40 x 11 x 19 cm
Gewicht ca. 2,3 kg
s HOUDBAARHEID
Bewaarplaats Levensmiddel Temperatuur
Normale
houdbaar-
heid
Houdbaarheid
met vacuümver-
pakking in Solis
voorraadbussen,
bewaardozen
of zakken
Koelkast
Rauw rood
vlees
562 °C 2–3 dagen 8–9 dagen
Rauw wit vlees 562 °C 2–3 dagen 6–9 dagen
Wild 562 °C 2–3 dagen 5–7 dagen
Salami, gesne-
den
562 °C 4–6 dagen 20–25 dagen
Zachte kaas 562 °C 5–7 dagen 14–20 dagen
Harde kaas 562 °C 15–20 dagen 25–60 dagen
Verse vis en
schelpdieren
562 °C 1–3 dagen 4–5 dagen
Gekookt vlees
562 °C 3–5 dagen 10–15 dagen
Groenten 562 °C 1–3 dagen 7–10 dagen
Fruit 562 °C 5–7 dagen 14–20 dagen
Eieren 562 °C 10–15 dagen 30–50 dagen
Vriezer
Vlees −1862°C 3–5 maanden > 1 jaar
Vis −1862°C 3–4 maanden > 1 jaar
Schelpdieren −1862°C 3–5 maanden > 1 jaar
Bewaarplaats Levensmiddel
Tempera-
tuur
Normale
houdbaar-
heid
Houdbaarheid
met vacuümver-
pakking in Solis
voorraadbussen,
bewaardozen
of zakken
Kamer-
temperatuur
Brood 2562°C 1–2 dagen 6–8 dagen
Biscuits 2562°C 4–6 maanden > 1 jaar
Meel 2562°C 4–5 maanden > 1 jaar
Pasta/Rijst 2562°C 5–6 maanden > 1 jaar
Grondnoten en
peulvruchten
2562°C 3–6 maanden > 1 jaar
Medicijnen 2562°C 3–6 maanden > 1 jaar
Thee 2562°C 5–6 maanden > 1 jaar
Koffie,
gemalen
2562°C 2–3 maanden > 1 jaar
159
158
Pagina: 80
161
160
s VERWIJDERING
EU 2002/96/EC
Aanwijzingen voor het verwijderen van het product volgens EU-richtlijn
2002/96/EC
Doe het toestel na afdanking niet bij het normale huisvuil, maar lever het in op een
plaatselijk afvalinzamelpunt of bij een leverancier die ervoor zorgt dat het toestel op
de juiste manier wordt verwerkt. Door de gescheiden inzameling van elektrische en
elektronische apparaten worden mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de
gezondheid voorkomen en is het mogelijk dat de componenten worden hergebruikt
resp. gerecycled, waardoor er veel energie en grondstoffen worden bespaard. Om de
verplichting om het toestel volgens de voorschriften te verwijderen, duidelijk onder
de aandacht te brengen, is hiernaast het symbool van een doorgekruiste afvalbak
afgebeeld.
Solis of Switzerland AG behoudt zich te allen tijde het recht voor van technische en
optische wijzigingen en modificaties ter verbetering van haar producten.
091 802 90 10
Bewaar de originele verpakking van dit product goed, zodat u deze voor een
eventueel transport of verzending van het product gebruiken kan.
Solis of Switzerland AG
Solis-Haus • CH-8152 Glattbrugg-Zürich • Zwitserland
Telefoon +41 44 874 64 54 • Fax +41 44 874 64 99
info@solis.ch • www.solis.ch • www.solis.com

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Solis Vac Prestige 575.

Stel een vraag over de Solis Vac Prestige 575

Heb je een vraag over de Solis Vac Prestige 575 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Solis Vac Prestige 575. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Solis Vac Prestige 575 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.