Solis Vac Plus 571 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Solis Vac Plus 571. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Solis
  • Product: Vacuumverpakker
  • Model/naam: Vac Plus 571
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans

Inhoudsopgave

Pagina: 57
114 115
s PRODUCTBESCHRIJVING
1. Bedieningspaneel met gebruiksknoppen
– De exacte beschrijving van de knoppen en het gebruik ervan vindt u op
pagina 116
2. Vergrendelstukken
– Door beide vergrendelstukken in te drukken wordt de deksel van het appa-
raat ontgrendeld en kan het geopend worden
3. Slangaansluitpunt
– Voor het afzuigen van de lucht in voorraadbussen met behulp van meegele-
verde slang
4. Deksel van het apparaat
5. Ruimte voor vacuümfolie
– Voor het inleggen van het vacuümfolie op het moment dat u een zak maakt
6. Snijrand met snijhendel
– Voor het afsnijden van de folie
7. Vacuümkamer
– Hierin ligt de open zijde van de te vacumeren zak, zodat de lucht afgezogen
kan worden
8. Sealstrip
– De strip wordt heet en sealt zo het einde van de zak met een sealnaad
9. Aandrukrubber
– Dit stuk zit precies tegenover de sealstrip en zorgt ervoor dat de zak goed
tegen de sealstrip aangedrukt wordt, zodat er optimaal geseald kan worden
10. Bovenste en onderste afdichtingsring
– Zodat het einde van de zak bij het vacumeren luchtdicht is en alle lucht ver-
wijderd kan worden
11. Opbergruimte voor het snoer met stekker
12. Anti-slip rubberen voet
– Zorgt ervoor dat het apparaat stabiel staat tijdens gebruik
s PRODUCTBESCHRIJVING
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
1
2
9 6 5
7
▼
▼
▼
8
4
3
▼
10
▼
▼
12 11
▼
Pagina: 58
s BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Leest u alstublieft voor gebruik van uw vacumeerapparaat deze gebruiks-
aanwijzing aandachtig door, zodat u uw apparaat goed leert kennen en
goed kunt bedienen. We raden aan om deze gebruiksaanwijzing goed te
bewaren en bij eventuele overdracht van het apparaat deze ook te over-
handigen aan de nieuwe eigenaar.
Neemt u alstublieft voor uw eigen veiligheid de volgende veiligheidsvoorschriften
voor het gebruik van elektrisch apparatuur in acht:
1. Om een stroomstoot te vermijden, mogen noch het vacumeerapparaat noch
de elektriciteitskabel en de stekker met water of andere vloeistoffen in aanra-
king komen. Water kan in de behuizing komen en het apparaat beschadigen!
Mocht het apparaat resp. het snoer of de stekker met een vloeistof in aanraking
komen, trek dan met droge rubberen handschoenen direct de stekker uit het
stopcontact.
2. Test voor ingebruikname of de spanning het apparaat overeenkomt met uw
netspanning. Dat geldt ook voor het gebruik van een adapter.
3. Laat de elektriciteitskabel niet over de tafelranden hangen, zodat het er niet
vanaf getrokken kan worden. Let erop dat het niet met hete oppervlakten, zoals
bijvoorbeeld een kookplaat of een radiator resp. het apparaat zelf, in contact
komt.
4. Houd het apparaat weg van hete lucht, hete ovens, apparaten die warmte afge-
ven en andere hittebronnen. Plaats het apparaat nooit op een natte of warme
oppervlakken gebruiken. Het apparaat niet in de buurt van vlocht, hitte of open
vuur. Houd het apparaat weg van bewegende delen van apparatuur.
5. Het apparaat nooit aan de elektriciteitskabel vasthouden of trekken en niet op
de elektriciteitskabel plaatsen.
6. Wij raden aan om met dit apparaat geen verlengsnoer te gebruiken. Plaats het
apparaat niet direct onder een stopcontact.
7. Controleert u. voordat u de stekker van het apparaat in het stopcontact steekt
of eruit haalt, dat de deksel niet gesloten is.
8. Vanwege het gebruik, moet het apparaat op een vaste, stabiele ondergrond
staan, zoals een tafel of een ander werkoppervlak. Het apparaat moet bedoeld
voor buiten gebruik.
9. Haal altijd het elektriciteitssnoer uit het stopcontact, als het apparaat buiten
bedrijf is, onbeheerd is of schoongemaakt moet worden. We raden het gebruik
van een aardlekschakelaar aan, om een extra zekerheid van het gebruik van
elektrische apparatuur te waarborgen. Het is raadzaam, een veiligheidsscha-
kelaar van maximaal 30 mA te gebruiken. Vakkundig advies vindt u bij uw
elektricien.
10. Voer geen wijzigen uit aan het apparaat, kabel, stekker of toebehoren.
11. Bij onjuist gebruik bestaat letselgevaar!
117
116
s PRODUCTBESCHRIJVING
Het bedieningspaneel met de gebruiksknoppen
Ter controle zal, afhankelijk van de instelde functie resp. welke functie door het
indrukken van de bijbehorende knop wordt ingesteld, de indicatieverlichting op of
in de knoppen gaan branden.
A Vacuum & Seal / Cancel
– Knop met rode indicatieverlichting, die het vacumeren in gang zet en aanslui-
tend automatisch sealt. Door deze knop tijdens gebruik in te drukken, wordt
het vacumeer- resp. sealproces direct gestopt (Cancel).
B Gentle
– Knop om een lage afzuigsnelheid tijdens het vacumeren in te stellen, bijv.
voor gevoelige levensmiddelen.
C Normal
– Knop om een normale zuigsnelheid tijdens het vacumeren in te stellen. “Nor-
mal“ is de standaardinstelling, die oplicht zodra het apparaat aangezet wordt
en is geschikt voor minder gevoelige levensmiddelen.
D Moist
– Deze instelling moet worden gebruikt als u vochtige levensmiddelen wilt
sealen.
E Dry
– Deze instelling moet worden gebruikt als u droge levensmiddelen wilt sealen.
F Canister
– Knop om een Solis voorraadbus met behuko van de meegeleverde slang te
vacumeren.
G Marinate
– Knop om vlees/gevogelte/vis in een vierkante 1,0 of 2,8 liter Solis bewaarbus
in snel tempo te marineren.
H Manual Seal
– Knop met blauwe indicatieverlichting voor het handmatig sealen van folie-
zakken.
C E F G H
A B D
Pagina: 59
s INBEDRIJFNAME
Let op: Voor inbedrijfname altijd controleren dat zowel het apparaat als de
voorraadbus volledig schoon zijn, zodat de levensmiddelen niet verontrei-
nigd wordt.
1. HET APPARAAT NEERZETTEN
Zet het apparaat op een ruime, grote, horizontale, schone en droge ondergrond.
Let erop dat er ook genoeg plaats is voor de met levensmiddelen gevulde zak-
ken, die gevacumeerd of geseald moeten worden.
2. HET APPARAAT AANSLUITEN
Stop de stekker in een goed stopcontact. De indicatieverlichting bij Normal (C)
en Dry (E) lichten op.
3. HET APPARAAT INSTELLEN
Kiest u, zodra het apparaat is aangesloten, het juiste programma. Dit doet u
door op de juiste gebruiksknop te drukken.
3.1 Aanzuigsnelheid instellen
Om het vacumeren te vereenvoudigen, kunt u de aanzuigsnelheid aanpassen
aan de te verwerken levensmiddelen. De automatische standaardinstelling is
Normal (C) voor normale, stevige levensmiddelen. Als u gevoelige levensmid-
delen in een Solis zak vacumeert, dan moet u de aanzuigsnelheid Gentle (B)
kiezen. Het aanzuigen van lucht gebeurd dan langzamer en kunt u het vacu-
umproces beter in de gaten houden en naar behoefte eerder met het sealen
beginnen door de knop Manual Seal (H) in te drukken.
3.2 Sealproces instellen
Met uw Solis Vac Plus vacuümmachine kunt u het sealproces van de levensmid-
delen aanpassen. Om altijd een optimale sealnaad te krijgen, kunt u tussen twee
sealprocessen kiezen:
Dry (E) voor droge levensmiddelen zoals koekjes, rijst of koffie,
Moist (D) voor vochtige levensmiddelen of levensmiddelen die water bevatten,
zoals rood vlees of vis.
4. TIPS VOOR HET GEBRUIK VAN DE VACUÜMZAKKEN
Er zijn Solis vacuümzakken in verschillende groottes of vacuümfolie, waarbij u
zelf de grootte van de zak kan bepalen. Kies altijd voor een zakgrootte die bij
het levensmiddel past. Let er daarbij op dat de zak altijd minstens 8 cm langer
moet zijn dan de te vacumeren levensmiddelen en telt u er 2 cm extra bij op
voor de sealnaad.
Aanwijzing: Als u de kant-en-klare zakken gebruikt, kunt u direct verder
naar punt 6.
12. Grijp nooit naar een apparaat dat in het water gevallen is. Haal de stekker uit
het stopcontact, voordat u het uit het water haalt. Neem het niet eerder weer in
gebruik, voordat u het apparaat bij Solis of bij een door Solis erkend servicepunt
op zijn werking en gebruiksveiligheid heeft laten controleren.
13. Plaats het apparaat nooit zo, dat in het in water zou kunnen vallen (bijvoorbeeld
in de buurt van een gootsteen).
14. Dompel het apparaat of delen van het apparaat, zoals het snoer of de stekker,
nooit onder in water en breng het nooit met water in aanraking.
15. Plaats het apparaat zo, dat er geen direct zonlicht op gericht is.
16. Nooit scherpe of spitse objecten en gereedschap in de openingen van het appa-
raat doen. Het apparaat kan beschadigd worden, met (als gevolg) gevaar voor
stroomstoten!
17. Schud en verplaats het apparaat niet tijdens gebruik.
18. Gebruik het apparaat alleen, zoals in deze gebruiksaanwijzing is beschreven.
Gebruik alleen meegeleverde toebehoren, verkeerd toebehoren kan tot de
beschadiging van het apparaat leiden.
19. Het apparaat is alleen bedoeld voor huiselijk gebruik en niet voor commercieel
gebruik.
20. Controleer uw vacumeerapparaat voor ieder gebruik.
21. Gebruik, om een stroomstoot te vermijden, het apparaat niet als het snoer of de
stekker beschadigd zijn of als het apparaat andere storingen vertoont, gevallen is
of enigszins beschadigd is. Voer nooit zelf reparaties uit, maar geef het apparaat
af bij Solis of een, van de door Solis geautoriseerde, servicepunten, om het te
laten controleren, repareren of mechanisch en elektrisch in orde te maken.
22. Personen met beperkte psychische, sensorische of intellectuele capaciteit (ook
kinderen) of onwetende en onervaren personen mogen het vacumeerapparaat
niet gebruiken, tenzij door een bevoegd persoon toezicht wordt gehouden of
diegene exact instrueert over hoe het apparaat gebruikt dient te worden. Dit
voor hun eigen veiligheid.
23. Er moet op toegezien worden, dat kinderen niet met het vacumeerapparaat
spelen.
24. Let op: De sealstrip wordt tijdens het gebruik erg heet! Daarom mag deze
tijdens gebruik of vlak na gebruik niet aangeraakt worden!
25. Het apparaat is niet ontworpen voor continu gebruik. Laat het apparaat altijd
1 minuut afkoelen, voordat u de volgende zak of het volgende bakje vacumeert.
26. Het apparaat resp. de sealstrip heeft een beveiliging voor oververhitting. Om te
voorkomen dat de sealstrip oververhit wordt, mogen er niet meer dan 30 zakken
achter elkaar met de „Manual Seal“ functie geseald worden.
27. Controleer voor ingebruikname altijd of uw handen schoon en droog zijn.
28. Voorkom dat u vloeistoffen aanzuigt, waardoor deze in de vacuümkamer
komen. Mocht er toch vocht of een vloeistof in de vacuümkamer zijn gekomen,
veegt u deze dan direct weg.
29. Uitsluitend Solis vacuümzakken of –bussen gebruiken. Die zijn speciaal voor
dit apparaat ontworpen. De Solis vacuümbussen moeten onbeschadigd zijn en
mogen geen scheuren bevatten. Gebruik het apparaat alleen voor vacumeren
en sealen en nooit misbruiken!
118 119
Pagina: 60
5. EEN ZAK VAN VACUUMFOLIE SEALEN
– Open de deksel van het apparaat (4) en haal de snij-
rand (6) omhoog. Leg de vacuümfolie in de daarvoor
bestemde ruimte (5) (zie afbeelding A) en trek het
einde van de folie iets naar u toe.
– Druk dan de snijrand (6) weer naar beneden. De folie
ligt hier nu onder (zie afbeelding B).
Let op: Als u de snijrand naar beneden drukt, zorg er
dan voor dat de snijhendel helemaal links of helemaal
rechts op de snijrand zit. Het mag niet in het midden
zitten, anders lukt het niet om de folie juist af te snij-
den (zie afbeelding B).
– Rek aan het folie, totdat u de juiste lengte voor de zak
heeft. Trek de snijhendel in een beweging van links
of rechts naar de andere kant. De folie wordt snel en
recht afgesneden (zie afbeelding C).
Nu kunt u een zak sealen.
– De deksel van het apparaat moet nog altijd in open
staan.
– Leg een open zak op het aandrukrubber (9) (zie
afbeelding D).
120 121
– Sluit de deksel en druk met beide handen beide kan-
ten naar beneden totdat u aan beide kanten een klik
hoort. Nu is de deksel aan beide kanten gesloten (zie
afbeelding E).
– Druk op de knop Manual Seal (H) om het sealproces
te starten (zie afbeelding F). De blauwe indicatiever-
lichting licht op en gaat uit zodra het sealproces klaar
is.
– Druk op de beide vergrendelstukken (2) om de deksel
te openen (zie afbeelding G).
– Doe de deksel omhoog en verwijder de zak.
– Controleer of de sealnaad recht is en geen vouwen
bevat (zie afbeelding H). Mocht dit niet het geval zijn,
dan het proces herhalen.
A
B
C
D
E
F
G
H
Pagina: 61
6. HET VACUMEREN EN SEALEN VAN EEN ZAK
– Open de deksel.
– Leg de levensmiddelen in de zak. Gebruik uitsluitend de originele Solis vacu-
umzakken of vacuümfolie, zodat u het apparaat niet beschadigt en het beste
resultaat kunt behalen.
– Reinig de zak van binnen en buiten en strijk het glad.
Het einde moet schoon en droog zijn en mag geen
vouwen bevatten.
– Leg de open zak nu in de vacuümkamer (7) (zie
afbeelding I).
– Druk de deksel met beide handen aan beide kanten
naar beneden totdat u een klik hoort. Nu is de deksel
gesloten (zie afbeelding J).
– Controleer nu de instellingen van het apparaat aan
de hand van de indicatieverlichting. Kies de instelling
Gentle, als de levensmiddelen gevoelig zijn. Is dit niet
het geval, dan kunt u de standaard aanzuigsterkte
Normal gebruiken. De overeenkomstige indicatiever-
lichting licht op.
– Stel ook in of het levensmiddel vocht (kies de instelling
Moist) of droog is (kies de instelling Dry), zodat de
sealnaad op de juiste wijze gemaakt wordt.
– Druk nu op de knop Vacuum & Seal (A) (zie afbeel-
ding K). Nu vacumeert en sealt het apparaat auto-
matisch de zak. Zodra het vacuümproces is beëin-
digd, licht de knop Manual Seal op. Wacht tot de
indicatieverlichting bij de knoppen Vacuum & Seal
en Manual Seal uit gaan. Dan is het proces volledig
afgesloten.
122 123
– Druk nu tegelijkertijd beide vergrendelstukken (2)
links en rechts op het apparaat in. De deksel opent
en u kunt de zak verwijderen (zie afbeelding L).
– Controleer ook of de nieuwe sealnaad recht is en
geen vouwen bevat (zie afbeelding H). Mocht dit niet
het geval zijn, dan het proces herhalen.
7. HANDMATIG SEALEN: DE FUNCTIE MANUAL SEAL (H)
Het apparaat produceert een vrij hoge onderdruk in de zak. Mocht u gevoelige
voedingsmiddelen, zoals gebak vacuüm willen verpakken, dan raden wij aan om
de Gentle instelling te gebruiken, om de aanzuigsnelheid te verlagen. Zo zal het
nog eenvoudiger worden om het vacuümproces te volgen en beschadiging van
het levensmiddel te voorkomen. Druk op de knop Vacuum & Seal en houdt de
vacuümdruk tijdens het vacumeren in de gaten. Zodra er voldoende vacuüm wordt
gecreëerd, kunt u op de Manual Seal (H) knop drukken. Het apparaat stopt de
pompmotor en begint de zak te sealen. De sealnaad wordt aan de hand van de
instelling (Moist of Dry) uitgevoerd. (Zie hoofdstuk over instellingen “Aanzuigs-
nelheid instellen”).
Opmerking: Als u niet op de Manual Seal knop drukt, dan sealt het apparaat
automatisch de zak zodra de juiste vacuümdruk bereikt is.
Goed om te weten:
– Voor een optimale werking, moet u na ieder vacuümproces het apparaat
1 minuut laten afkoelen, voordat u de volgende zak er tussen legt. Eventueel
vrijgekomen vocht in de vacuümkamer altijd na gebruik wegvegen.
– Als u de minuut afkoeltijd niet aanhoud, en direct verder vacumeert, dan scha-
kelt het apparaat zichzelf automatisch uit, totdat deze afgekoeld is. Dit om
oververhitting van de sealstrip te voorkomen.
– Ons apparaat werkt alleen met de Solis vacuümzakken en –folies om een
optimaal resultaat te behalen en het apparaat niet te beschadigen. Gebruik
alstublieft geen andere zakken of folies.
De artikelnummers en beschrijvingen vindt u op de bijgeleverde bestelformulie-
ren. U kunt de accessoires van uw vacuümmachine verkrijgen bij uw speciaal-
zaak of bij Solis of Switzerland AG.
Telefoonnummer: 0848 804 884, faxnummer: 0848 804 890,
email: info.ch@solis.com of www.solis.ch
(Verzending alleen binnen Zwitserland).
– U kunt een vacuümzak die geseald is, met een schaar open maken, en de
levensmiddelen er uithalen.
I
J
K
L
Pagina: 62
B. Vacumeren van Solis voorraadbussen zonder draaibare regelknop op de
deksel (afbeelding Q)
De multi-functionele Solis voorraadbussen zijn ideaal voor het bewaren van droge
levensmiddelen, levensmiddelen in poedervorm of verse resp. droge of gepureerde
fruit of groenten. Dankzij het transparante ontwerp, kunt u gemakkelijk de inhoud
zien en de praktische datumindicator geeft informatie over de houdbaarheid van
de inhoud.
– Spoel de voorraadbus met water en maak de deksel
met een vochtige doek schoon; droog alles goed af.
– Doe de levensmiddelen in de bus en zorg ervoor dat
er tussen de levensmiddelen en de bovenste rand van
de bus ten minste 3 cm ruimte vrij blijft. Reinig nog
een keer de rand van de bus en de onderkant van de
afdichting van de deksel van de bus en doe de deksel
op de bus. (zie afbeelding R)
– Pak de afzuigslang (15). Steek het ene einde van de
slang op het slangaansluitpunt (3) van het apparaat
en het andere einde in de opening op de deksel van
de bus (16) (zie afbeelding S+T).
– Sluit de deksel van het apparaat.
– Druk op de knop Canister (F) (zie afbeelding T). Het
vacuümproces begint. Op zeker te weten dat er geen
lucht tussen de deksel en de bus kan binnendringen,
drukt u tijdens het vacumeren de deksel met uw hand
naar beneden. Het apparaat schakelt automatisch uit,
zodra het gewenste vacuüm bereikt is.
– Trek de afzuigslang voorzichtig uit de deksel van de
bus.
– Om de deksel van de voorraadbuste openen, drukt u
op de knop rechts naast de afzuigopening, zodat de
vacuümdruk ontsnapt. U kunt aan een licht sissend
geluid horen dat er weer lucht in de voorraadbus
komt. Dit sissen is tevens het bewijs dat de voorraad-
bus vacuüm was.
125
124
8. VACUMEREN VAN SOLIS VOORRAADBUSSEN MET DEKSEL
Let op:
Gebruik alstubkieft uitsluitend de voorraadbussen van Solis voor dit apparaat.
U vindt de accessoires voor uw vacuümmachine bij uw speciaalzaak
of bij Solis of Switzerland AG.
Telefoonnummer: 0848 804 884, faxnummer: 0848 804 890,
email: info.ch@solis.com of www.solis.ch
(Verzending alleen binnen Zwitserland).
Alleen deze bussen zijn ontworpen voor de onderdruk die de Solis Vac Plus creëert.
A. Het vacumeren van de Solis bussen met de draai-
bare regelknop op de deksel (afbeelding M)
– Spoel de voorraadbus met water en maak de deksel
met een vochtige doek schoon; droog alles goed af.
– Doe de levensmiddelen in de bus en zorg ervoor dat
er tussen de levensmiddelen en de bovenste rand van
de bus ten minste 3 cm ruimte vrij blijft (zie afbeelding
N). Reinig nog een keer de rand van de bus en de
onderkant van de afdichting van de deksel van de bus
en doe de deksel op de bus. Draai de regelaar op de
deksel zo, dat de regelaar richting de stand „SEAL“
(zie afbeelding M).
– Pak de afzuigslang (15). Steek het ene einde van de
slang op het slangaansluitpunt (3) van het apparaat
en het andere einde in de opening bij de regelknop
op de deksel van de bus (zie afbeelding O+P).
– Sluit de deksel van het apparaat.
– Druk op de knop Canister (F) (zie afbeelding P). Het
vacuümproces begint. Op zeker te weten dat er geen
lucht tussen de deksel en de bus kan binnendringen,
drukt u tijdens het vacumeren de deksel met uw hand
naar beneden. Het apparaat schakelt automatisch uit,
zodra het gewenste vacuüm bereikt is.
– Trek de afzuigslang voorzichtig uit de deksel van de
bus.
– Om de deksel van de bus te openen, zet u de regelar
richting „OPEN“. U kunt dan aan een licht sissend
geluid horen dat er weer lucht in de voorraadbus
komt. Dit sissen is tevens het bewijs, dat de voorraad-
bus vacuüm was.
M
N
O
Q
R
S
P
15
3
T
3
16
15
Pagina: 63
HET SCHOONMAKEN VAN DE VACUÜMBUSSEN
1. De voorraadbus kan zonder de deksel handmatig in warm spoelwater schoon-
gemaakt worden.
2. LET OP: Doe de deksel van de voorraadbus niet in het spoelwater of in
de vaatwasser. U kunt wel de dop aan de binnenkant van de deksel ver-
wijderen en schoonvegen en afspoelen. Neem de deksel alleen af met
een vochtige doek. Aansluitend alles goed laten drogen en de dop indien
nodig terug plaatsen aan de onderkant van de deksel.
3. Laat alle onderdelen goed drogen, voordat u deze opbergt of opnieuw gebruikt.
4. Wij raden u aan om de rubberen afdichting van tijd tot tijd in te smeren met
wat eetbare olie, zodat deze elastisch blijft.
127
126
9. SNEL MARINEREN MET DE MARINEERKNOP
Marinieren is het zeer geschikt om vlees of vis smaak te geven of malser te
maken. Dankzij de Solis Vac Plus marineerfunctie, kunt u uw vlees resp. uw vis
in hoge snelheid in slechts een paar minuten, effectief manieren, omdat het
luchtvacuüm de marinade diep in de levensmiddelen laat doordringen. Met de
marineerfunctie, wordt het luchtvacuüm een paar minuten gehandhaafd, waarna
er weer lucht wordt toegevoerd. De levensmiddelen kunnen dan gedurende een
aantal seconden „rusten“. Dit proces wordt een aantal keer herhaald – u zult zien
hoe goed het vlees of de vis de marinade absorbeert. Het gehele manineerproces
duurt slechts een paar minuten.
– Prik met een vork een paar keer in het vlees, het
gevogelte of de vis. Leg het vlees / de vis in de recht-
hoekige Solis bewaardoos (1,0 of 2,8 liter), bedek het
vlees / de vis met de marinade en laat ten minste 3 cm
afstand tussen de levensmiddelen en de bovenrand
van de bewaardoos. Sluit de bewaardoos met de
bijpassende deksel ( zie afbeelding U).
– Pak de afzuigslang (15). Sluit het ene einde van
de slang aan op het slangaansluitpunt (3) van het
apparaat en het andere einde in de opening van de
deksel van de voorraadbus (zie afbeelding V).
– Sluit de deksel van het apparaat.
– Druk op de knop Marinate (G). Het marineerpro-
ces begint en duurt enkele minuten. De indicatiever-
lichting knippert gedurende dit proces, het apparaat
schakelt automatisch uit, zodra de laatste marineercy-
clus is voltooid. Dan stopt ook de indicatieverlichting.
– Verwijder de afzuigslang eerst uit de bewaardoos en dan van het apparaat.
Als u het marineerproces eerder wilt stoppen, hoeft u alleen maar op de knop
Cancel (A) te drukken. Als u het marineerproces weer wilt starten, drukt u nog-
maals de Marinate (G) knop. Het marineerproces start vervolgens opnieuw.
Opmerking: Controleer altijd of de afdichting van de deksel en de rand van de
bewaardoos goed schoon en droog zijn.
U
V
15
3
Pagina: 64
11. Delicate producten, zoals gebak of bessen kunnen het beste in de Solis voor-
raadbussen of bewaardozen vacuüm verpakt worden. Als alternatief kunt u ze
ook eerst 24 uur bevriezen voordat u ze in een zak vacuüm verpakt.
12. Vloeistoffen moeten voor het vacumeren altijd gekoeld zijn. Hete vloei-
stoffen schuimen of er ontstaan bellen en vergroten zo het volume op het
moment dat er gevacumeerd wordt. Tip: Gebruik alleen onze Solis voorraad-
bussen en bewaardozen voor het vacumeren.
13. Bewaar levensmiddelen altijd in het vriesvak of in de koelkast. De vacu-
umverpakking kan wel de houdbaarheid van levensmiddelen verlengen maar
verandert ze niet in conserveproducten, dwz in stabiele producten bij kamer-
temperatuur.
14. Vul een zak 2/3 met water, seal de zak (niet vacumeren!) en leg de zak in de
vriezer. U kunt het ijs gebruiken om de drankjes te koelen, maar u kunt het ook
gebruiken om sportletsel te koelen.
15. Veel levensmiddelen worden al in vacuüm verkocht, zoals kaas of kant-en-
klare levensmiddelen. Met ons vacumeerapparaat kunt u deze producten,
nadat de verpakking eenmaal geopend is, nog een keer vacumeren (in de
Solis zakken!), om zo de versheid en volle smaak te behouden. Echter, deze
voedingsmiddelen kunnen desondanks tot de datum van de oorspronkelijke
verpakking gebruikt worden.
16. Graanproducten zoals meel, rijst, etc. blijven langer vers als ze vacuüm
verpakt zijn. Noten en specerijen houden ook hun smaak en worden niet
vies. Ideaal voor als u lange reizen maakt.
17. Versgewassen salades en groenten kunnen in de Solis bewaardozen
vacuümverpakt worden en in de koelkast tot een week bewaard worden
– zo is een knapperige, frisse salade altijd binnen handbereik. Wanneer u eerst
onderin wat keukenpapier in de bewaardoos doet, wordt het overtollige vocht
geabsorbeerd.
18. Poedervormige of kleine, korrelige voedingsmiddelen kunnen vacuümver-
pakt worden in de voorraadbussen en bewaardozen van Solis, als er keuken-
papier wordt gebruikt om de levensmiddelen af te dekken. Zo wordt het
poeder resp. de korrels niet in de pomp resp. de afzuigslang gezogen.
19. Levensmiddelen met scherpe kanten en randen, zoals botjes of gedroogde
pasta moeten in keukenpapier gewikkeld worden, zodat ze de zak niet
beschadigen en geen gaten kunnen veroorzaken.
20. U kunt ook meer dan alleen voedingsmiddelen vacuüm verpakken. Cam-
pingproducten zoals lucifers, eerste hulp verband en kleren blijven vacuümver-
pakt schoon en droog. Bestek dat vacuüm verpakt is, wordt niet dof en een
vacuümverpakte kaars voor noodgevallen is altijd klaar voor gebruik.
21. Het voornaamste gebruik van het vacumeerapparaat is om vele levens-
middelen langer goed en fris te houden, zonder dat daarbij de smaak
verloren gaat. In het algemeen kan men stellen, dat vacumeren de houd-
baarheid van levensmiddelen, in vergelijking met traditionele bewaar-
methoden, verviervoudigd. Als u dit apparaat eenmaal gebruikt, zal het
snel onmisbaar voor u worden en zult u hoeft u maar weinig voedings-
middelen weg te gooien, waardoor u ook geld bespaard.
s TIPS VOOR HET OPTIMAAL VACUMEREN
1. Doe de zak niet te vol. Laat altijd genoeg plaats vrij, zodat de uiteinden van
de zak zonder problemen in de vacuümkamer gelegd kan worden, zonder dat
er plooien of golven ontstaan.
2. De opening van de zak mag niet nat zijn, omdat een natte zak niet geseald
kan worden. Als de levensmiddelen vocht bevatten, of als de zak van binnen
nat is, selecteer dan de Moist functie, zodat de sealtijd verlengd wordt en het
sealresultaat beter is.
3. Zorg dat de opening van de zak schoon is en trek het recht, voordat u
het gaat sealen. Zorg dat er geen resten levensmiddelen op de rand bevinden
en dat er geen plooiing bij de opening van de zak zit. De gesealde naad moet
volledig glad zijn, omdat hij anders niet goed afsluit.
4. Laat in geen geval te veel lucht in de zak zitten. Druk iets op de zak, zodat
er zoveel mogelijk lucht is verwijderd, voordat u met het vacumeren begint. Te
veel lucht in de zak betekent een verhoogd vermogen van de vacuümpomp,
waardoor deze eventueel overbelast kan worden. De consequentie zou kunnen
zijn, dan niet alle lucht afgezogen kan worden.
5. Vacumeer alstublieft geen levensmiddelen met scherpe kanten, zoals
bijvoorbeeld visgraten en schelpdieren. De scherpe kanten kunnen het folie
scheuren, zodat die niet meer afgesloten is. Om zulke levensmiddelen te vacu-
meren, raden wij aan om, in de plaats van plastic zakken, voorraadbussen of
bewaardozen te gebruiken. Als alternatief zou u de scherpe randen kunnen
wikkelen met gevouwen keukenpapier, zodat ze de zak niet meer kunnen
beschadigen resp. gaten kunnen veroorzaken.
6. U moet na iedere vacuümvoortgang een minuut wachten, voordat u de
volgende zak gaat vacumeren, zodat het apparaat kan afkoelen.
7. Als de benodigde vacuümdruk na een minuut om welke reden dan ook niet
bereikt wordt, dan schakelt het apparaat automatisch uit. In dit geval graag
controleren of de zak / bak niet goed gesloten is of dat het te sealen gedeelte
niet schoon en recht in de vacuümkamer ligt of wat verder nog de oorzaak zou
kunnen zijn.
8. Zorg er altijd voor, dat de afdichtingringen rond de vacuümkamer choon
zijn en geen scheuren of vervormingen vertonen. In het eerste geval kunt
u de afdichtingringen schoonmaken en drogen. In het tweede geval moeten ze
vervangen worden door nieuwe.
9. Tijdens het vacumeren, kunnen kleine hoeveelheden vloeistof, kruimels of
etensresten in de vacuümkamer terechtkomen, waardoor de pomp verstopt
kan raken en uw apparaat beschadigd wordt. Om dit te voorkomen, raden wij
u aan om vochtige of sappig etenswaren eerst in te vriezen, voordat u deze
vacumeert, of om gevouwen keukenpapier als afsluiting in de zak te leggen.
Voor gepureerd of fijngemalen levensmiddelen geldt: doe de zak niet te vol en
leg een koffiefilter in de zak, voordat u gaat vacumeren.
10. Om het beste vacumeer resultaat te bereiken, dienen vruchten over het alge-
meen eerst bevroren te worden en groenten geblancheerd te worden.
128 129
Pagina: 65
6. Verse groenten moeten worden geschild en worden schoongemaakt en voor
het vacumeren kort in kokend water worden geblancheerd (of indien nodig
doorverwarmen in de magnetron). Hierdoor blijven de groenten knapperig. Na
het afkoelen, vriest u deze in porties voor in de vacuümzak.
7. Als u vis of vlees zonder voor te vriezen wilt vacuüm verpakken en invriezen, dan
raden wij u aan om het met keukenpapier in te wikkelen en in de Solis vacu-
umzak of Solis bewaardoos te leggen, zodat het keukenpapier het overtollige
vocht kan absorberen.
HET ONTDOOIEN VAN INGEVOREN SOLIS VACUÜMZAKKEN
Het ontdooien van vlees, vis, fruit, groenten en andere gevoelige producten: Deze
levensmiddelen moeten langzaam in de zak resp. bewaardoos en in de koelkast
ontdooid worden.
Het ontdooien van brood, soepen, stamppotten: Deze levensmiddelen kunnen bij
kamertemperatuur ontdooid worden. In dit geval de zak opensnijden, zodat de
damp kan ontsnappen.
In ieder geval na het ontdooien direct consumeren en nooit opnieuw invriezen.
WAAROM BEHOUDEN VACUUMVERPAKTE
LEVENSMIDDELEN LANGER?
1. Chemische reacties van levensmiddelen met lucht en vocht, zoals enzymreacties,
de opbouw van micro-organismes of verontreiniging door insecten kunnen
levensmiddelen bederven.
2. De voornaamste reden, waarom levensmiddelen voedingstoffen zijn structuur
en smaak verliest, is de zuurstof in de licht. De opbouw van micro-organismes
ontstaan meestal, doordat de lucht enerzijds vocht uit de levensmiddelen ont-
trekt en anderzijds omgevingsvocht toevoegt. Bevroren levensmiddelen krijgen
in de lucht van het vriesvak vaak vriesbrand.
3. Het vacuümsysteem ontrekt tot 90% van de lucht uit de verpakking. Omdat
lucht ongeveer 21% uit zuurstof bestaat, betekent dit, dat er slechts 2-3% zuur-
stof in de vacuümverpakte zak of doos overblijft. Bij een zuurstofgehalte van
5% of minder, kunnen de meeste microbacteriën zich niet meer vermeerderen.
4. In het algemeen kan men micro-organismes in drie categorieën indelen: schim-
mel, gistzwammen en bacteriën: Ze zijn overal aanwezig, maar kunnen alleen
onder bepaalde omstandigheden schade veroorzaken.
5. In een omgeving met weinig zuurstof of zonder vocht, kan schimmel niet
ontstaan. In vocht, suiker en warme temperaturen kunnen gistzwammen zich
met of zonder lucht uitbreiden. Koelen vertraagd de groei van zwammen en
invriezen stopt de groei volledig.
6. Bacteriën kunnen zich met en zonder lucht verspreiden.
Een van de gevaarlijkste bacteriesoorten is Clostridium botulinum, die zich
onder bepaalde omstandigheden ook zonder lucht verspreiden kan – zij hebben
slechts een temperatuur nodig tussen 4 °C en 46 °C. Ze verspreiden zich in niet
zure levensmiddelen, in een omgeving met weinig zuurstof en bij een tempe-
ratuur, die een lange tijd hoger is dan levensmiddelen 4 °C.
• Het is goed om bijvoorbeeld:
a) Grotere porties te koken en in kleine porties of als volledige maaltijd, als
voorraad te vacumeren.
b) Vacumeren is ook uitermate geschikt om voorbereidde maaltijden voor pick-
nicks, campingreizen of barbecue avonden vers te houden.
c) Vacumeren voorkomt vriesbrand.
d) Vacumeer vlees, vis, gevogelte, schelpdieren en groenten voordat u ze in de
koelkast doet of invriest.
e) Ook gedroogde vruchten, zoals bonen, noten en granen blijven onder
vacuüm langer vers.
22. Vacumeren zorgt er ook voor dat u gezonder en bewuster leeft en dat u, in
geval van allergieën, met veilige ingrediënten uw maaltijden bereid. Als u op
dieet bent en naar het werk moet, kunt u de ingrediënten heel precies afwegen
en vacumeren of neem thuis bereide maaltijden eenvoudig en vacuümverpakt
mee.
23. U kunt het vacumeren ook gebruiken om u waardevolle spullen op te slaan:
foto’s, belangrijke documenten, postzegelverzamelingen, boeken, sieraden, cre-
ditcards, stripboeken, schroeven, spijkers, medicijnen, plaveisel – alles is perfect
beschermd tegen viezigheid en vocht als het vacuüm verpakt is.
• Tip:
Na het vacumeren het apparaat altijd met open deksel opbergen. Sluit
de deksel nooit af, omdat hierdoor de afdichtingen kunnen vervormen,
waardoor afbreuk aan de werking van het apparaat ontstaat.
HET VACUMEREN VOOR HET BEWAREN IN EEN VRIESVAK
1. Gebruik bij voorkeur altijd verse levensmiddelen.
2. Gevoelige producten zoals vlees, vis, bessen, enz. moeten altijd eerst bevroren
worden, zodat ze niet worden geplet tijdens het vacumeren.
Levensmiddelen kunnen tot 24 uur worden ingevroren, zonder dat er vriesbrand
optreedt – deze omstandigheden kunnen we nuttig gebruiken. Het beste kunt
u de levensmiddelen in porties verdelen, voordat u ze gaat invriezen. Zodra ze
bevroren zijn (na ongeveer 24 uur), vacumeert u de levensmiddelen in een Solis
vacuümzak en legt u deze weer terug in het vriesvak.
3. Wilt u soepen, stoofschotels of andere vloeibare levensmiddelen vacumeren en
invriezen, dan moeten deze eerst bevroren worden, tot ze een vaste consistentie
hebben. Dit kan het beste in een Solis bewaardoos. Na het vacumeren (in een
Solis bewaardoos of Solis zak) kan het levensmiddel weer in het vriesvak worden
teruggeplaatst.
4. Voor producten met veel vocht geldt dezelfde procedure. Het binnendringen
van vloeistoffen in de vacuümmachine kan ervoor zorgen dat deze kapot gaat.
Dit valt niet onder de garantie.
5. Mocht u de levensmiddelen willen vacumeren en invriezen, zonder deze eerst
voor te vriezen, dan moet de lengte van de zak 5 cm langer dan normaal zijn,
omdat het voedsel in de bevroren toestand toeneemt in volume.
130 131
Pagina: 66
132 133
7. In bevroren, gedroogde of zure levensmiddelen of die veel zout of suiker bevat-
ten, kan de bacterie niets, maar desondanks kunnen de volgende levensmidde-
len met Botulinum geïnfecteerd zijn:
– Levensmiddelen zonder zuur zoals bijvoorbeeld vlees, zeevruchten, gevogelte,
vis, eieren, paddenstoelen en in loog geconserveerde olijven
– Levensmiddelen met weinig zuur, zoals de meeste groentesoorten
– Levensmiddelen met gemiddeld zuur, zoals bijvoorbeeld tomaten, uien,
chilipepers, vijgen en komkommers
8. Om deze zogenoemde “gevaarlijke” levensmiddelen kort te bewaren, doet u
deze in de koelkast. Om ze langer te bewaren, doet u ze in het vriesvak en na
opwarmen dienen ze direct opgegeten te worden.
9. Afhankelijk van de bewaartijd, de bewaartemperatuur en natuurlijk de hoeveel-
heid zuurstof, kunnen sommige in levensmiddelen voorkomende enzymen de
kleur, de textuur en de smaak van de levensmiddelen veranderen. Om de reactie
van enzymen te voorkomen, moeten de groenten of gestoomd of geblancheerd
worden of worden verwarmd in een magnetron. Voedingsmiddelen met een
hoog zuurgehalte, zoals de meeste fruitsoorten moeten niet worden geblan-
cheerd. Een vacuüm verpakking is in dit geval voldoende om de enzymreactie
te vertragen of af te remmen.
10. Sommige droge voedingsmiddelen, zoals meel en granen, kunnen insectenlar-
ven bevatten. Als deze niet gevacumeerd worden, kunnen tijdens het bewaren,
de larven uitkomen en het levensmiddel bederven. Om dit te voorkomen, moe-
ten levensmiddelen vacuümverpakt zijn.
11. In het algemeen moeten levensmiddelen bij lagere temperaturen bewaard wor-
den, omdat er micro-organismes zijn die zich zonder lucht kunnen voortplanten.
12. Bij een koelkasttemperatuur van hoger dan 4 °C en vooral als het wat langer
bewaard wordt, kan de uitbreiding van gevaarlijke micro-organismes ontstaan.
Daarom moet de ingestelde temperatuur van uw koelkast maximaal 4°C of
lager zijn.
13. Als u temperatuur in uw vriesvak –17°C of lager is, kunnen de levensmiddelen
langer bewaard worden, maar denk eraan: invriezen dood de micro-organismes
niet, het vertraagd alleen de groei.
14. Hoe lager de bewaartemperatuur, des te langer de houdbaarheid van vacuüm-
verpakte droge levensmiddelen: Per 10 °C koudere bewaartemperatuur, wordt
de houdbaarheid met 3–4 keer vergroot.
VERDERE TIPS OM SUCCESVOL TE VACUMEREN:
1. Was altijd eerst de handen voordat u aan de slag gaat. Zorg ook dat alle mate-
rialen en apparatuur die u gebruikt is volledig schoon zijn.
2. Leg de levermiddelen na het vacumeren direct in de koelkast of in de vriezer.
Laat de voedingsmiddelen nooit bij kamertemperatuur liggen. Let erop, dat de
temperatuur in de koelkast of de vriezer niet toeneemt.
3. Vacuümverpakking verlengt de houdbaarheid van droge levensmiddelen.
Levensmiddelen met een hoog vetgehalte worden door warme temperaturen
en zuurstof snel viezig. Vacuüm verpakken verlengt de houdbaarheid van noten,
kokosnoten en granen. Bewaar deze op een koele, donkere plek.
4. Vacumeren verlengt de houdbaarheid van fruit en groenten, zoals appels, bana-
nen, aardappelen of wortelgewas niet, tenzij deze eerst worden geschild.
5. Knolgewas zoals broccoli, bloemkool of kool scheiden gassen af als u dit vers
vacuümverpakt worden en in de koelkast worden gedaan. Om deze houd-
baar te maken, moeten deze voor het vacumeren geblancheerd en ingevroren
worden.
WAT U ZEKER MOET WETEN:
Onderstaande veiligheidsvoorschriften voor levensmiddelen zijn gebaseerd op
wetenschappelijk onderzoek en ervaring en zijn heel belangrijk voor uw gezond-
heid en voor het optimaal bewaren van levensmiddelen:
1. Consumeert u de levensmiddelen zodra u deze verwarmt, ontdooid of uit de
koelkast genomen heeft.
2. Levensmiddelen die in blik verpakt zijn of al vacuüm gekocht zijn, kunnen na
het openen opnieuw (in een nieuwe Solis-zak) vacuümverpakt worden. Volg
de aanwijzingen voor het koel bewaren van levensmiddelen en bewaar het
opnieuw gevacumeerde voedsel zoals u ook verse levensmiddelen zou bewaren.
Let op de houdbaarheidsdatum die op de originele verpakking wordt
aangegeven!
3. Verwarm levensmiddelen nooit in heet water of andere warmtebron, ongeacht
of ze vacuümverpakt zijn of niet.
4. Consumeer geen levensmiddelen, die bederfelijk zijn en al enkele uren bij
kamertemperatuur bewaard zijn. Dat is erg gevaarlijk voor de gezondheid als
deze in sauzen gebruikt worden, of als ze vacuümverpakt of in een zuursto-
farme ruimte bewaard worden.
5. Verdeel de gevacumeerde zak of bak gelijkmatig in de koelkast of vriezer, zodat
deze zo snel mogelijk gekoeld worden.
Pagina: 67
s REINIGING EN VERZORGING
Voor het reinigen van uw apparaat raden wij het volgende aan:
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Dompel het apparaat nooit onder in water en houd het niet onder de kraan.
3. Gebruik geen agressieve reiniging- of oplosmiddelen en gebruik ook geen
schurende materialen om het apparaat schoon te maken, dit kan het oppervlak
beschadigen.
4. Neem het apparaat af met een zachte, vochtige doek en wat afwasmiddel.
5. Laat het apparaat volledig drogen, voordat u het opbergt of opnieuw gebruikt.
6. Het apparaat moet niet geolied worden.
• Tip: Als u de afdichtingen rond de vacuümkamer uitneemt om te reinigen, dan
moeten deze in elke geval eerst volledig droog zijn, voordat u terug plaatst.
Ze moeten op exact dezelfde plaats teruggeplaatst worden, zodat er geen licht
in de vacuümkamer komen kan.
HET SNOER OPBERGEN
Als het apparaat niet in gebruik is, moeten het snoer en de stekker in het daarvoor
bestemde vak worden opgeborgen. Wikkel het snoer niet om het apparaat heen!
s HET OPBERGEN VAN HET APPARAAT
• Let op: controleer voordat u het apparaat opbergt altijd of de deksel niet
afgesloten is. Anders kunnen de afdichtingen niet meer goed afsluiten.
Bewaar het apparaat altijd op een vlakke, donkere plek, buiten het bereik van kin-
deren en bij voorkeur in de originele verpakking. Het vacumeerapparaat moet altijd
op de onderkant en nooit op de zijkant staan, omdat dit schade aan het apparaat
kan veroorzaken. Dit wordt niet door de garantie gedekt.
De deksel moet open blijven en de vergrendelstukken mogen niet vastzitten. Ook
mag er niets op het apparaat geplaatst worden, zodat er geen druk op de afdich-
tingen kan ontstaan. Afdichtingen zijn gebruiksmateriaal en vallen niet onder de
garantie.
134 135
s PROBLEMEN EN MOGELIJKE
OPLOSSINGEN
HET APPARAAT WERKT NIET
1. Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit.
2. Controleer of het snoer beschadigd is. In dat geval het apparaat naar Solis of
naar een door Solis bevoegde servicelocatie brengen en het snoer laten vervan-
gen.
3. Controleer of het stopcontact goed werkt, door een ander elektronisch apparaat
aan te sluiten
4. Controleer of de zak op de juiste manier in de vacuümkamer is geplaatst.
5. Het vacumeerapparaat schakelt bij oververhitting automatisch uit. Laat het eerst
afkoelen en start pas daarna een nieuw proces.
HET APPARAAT SEALT DE LEGE ZAK NIET
Controleer of de zak op de juiste manier op het aandrukrubber ligt, zoals in hoofd-
stuk 5 (pagina 120) beschreven wordt.
DE LUCHT IS NIET VOLLEDIG UIT DE ZAK VERWIJDERD
1. Om te zorgen dat de zak dicht goed geseald wordt, moet het open uiteinde van
de zak volledig en zonder vouwen in de vacuümkamer worden geplaatst.
2. Controleer of het sealstrip en de afdichtingen in de vacuümkamer schoon en
goed gepositioneerd zijn. De afdichtingen mogen ook niet gebroken of poreus
zijn. Maak de afdichtingen en de sealnaad schoon.
3. Controleer of de zak een lek heeft. Om dit te controleren, sealt u de zak met
nog wat lucht erin en dompelt u deze daarna onder in water. Als er bellen
ontstaan, is de zak lek en moet u een nieuwe zak gebruiken.
4. Gebruik uitsluitend de vacuümfolies en –zakken van Solis!
5. Misschien is de zak niet helemaal goed geseald, omdat er kruimels, vet of vocht
in de sealnaad zat of omdat de zak niet helemaal glad en vouwvrij was. Open
de zak, maak de binnenkant van het uiteinde van de zak, de sealstrip en het
aandrukrubber goed schoon. Let goed op dat u de zak helemaal glad in de
vacuümkamer legt.
Pagina: 68
DE VOORRAADBUS OF BEWAARDOOS KAN NIET
GEVACUMEERD WORDEN
1. Controleer of de afzuigslang zowel bij het slangaansluitpunt als bij de deksel
van de voorraadbus goed vast zit.
2. Druk gelijk bij het begin van het vacuümproces op de deksel of de slangaanslui-
ting, zodat de rand goed luchtdicht afgesloten is.
3. Als u ziet dat de bus, doos of afsluiter kapot is, wisselt u deze met een andere.
Controleer of de deksel van de voorraadbus of bewaardoos rondom goed dicht
zit.
4. Mocht er tijdens het vacuümproces vloeistof uit de bus of doos komen, dan
moet de bus of doos met inhoud eerst in de koelkast afgekoeld worden.
5. Controleer de werking van het apparaat.
6. Controleer of de rand van de bus of doos en de rand van de deksel echt goed
schoon is en er een afstand van 3 cm is tussen de levensmiddelen en de boven-
rand van de bus of doos. Als het apparaat dan nog niet werkt, gaat u dan naar
Solis of een erkend servicepunt.
DE ZESHOEKIGE VOORRAADBUS HOUDEN
HET VACUÜM NIET VAST
1. Controleer of de regelaar voor, tijdens en na het vacumeren op „SEAL“ staat.
2. Controleer of de rubberen afdichting correct geplaatst en onbeschadigd is.
DE VIERKANTE VOORRAADBUSSEN HOUDEN
HET VACUÜM NIET VAST
Controleer of de rubberen afdichting correct geplaatst en onbeschadigd is.
137
136
HET APPARAAT SEALT NIET,
NADAT DEZE GEVACUMEERD HEEFT
1. In het apparaat zit een vacuümdruk sensor. Als de druk niet hoog genoeg is,
wordt het sealproces niet automatisch in werking gezet. Controleer of de seal-
strip en de afdichtingen schoon zijn en reinig ze eventueel. Controleer ook of
ze op de juiste plek zitten en start het apparaat opnieuw.
2. Controleer of de afdichtingen kapot gebroken of verdraaid zijn. Plaats ze
opnieuw of vervang ze door nieuwe. Solis of uw dichtstbijzijnde servicecentrum
kan u verder helpen.
3. Controleer of de zak een lek heeft. Om dit te controleren, sealt u de zak met
nog wat lucht erin en dompel deze daarna onder water. Als er bellen ontstaan,
is de zak lek en moet u een nieuwe zak gebruiken.
4. Misschien is de zak niet helemaal goed geseald, omdat er kruimels, vet of vocht
in de sealnaad zat of omdat de zak niet helemaal glad en vouwvrij was. Open
de zak, maak de binnenkant van het uiteinde van de zak, de sealstrip en het
aandrukrubber goed schoon. Let goed op dat u de zak helemaal glad in de
vacuümkamer legt.
ER ONTSTAAT WEER LUCHT IN DE ZAK
NADAT DEZE GESEALD IS
1. Misschien is de zak niet helemaal goed geseald, omdat er kruimels, vet of vocht
in de sealnaad zat of omdat de zak niet helemaal glad en vouwvrij was. Open
de zak, maak de binnenkant van het uiteinde van de zak, de sealstrip en het
aandrukrubber goed schoon. Let goed op dat u de zak helemaal glad in de
vacuümkamer legt.
2. Sommige levensmiddelen produceren natuurlijke gassen of gisten, zoals bij-
voorbeeld fruit en groenten. Als u vermoedt dat dit gebeurd is, opent u de zak
en controleert u de levensmiddelen. Als ze gisten, gooit u de zak weg. Tem-
peratuurswisselingen in de koelkast kunnen ook vacuümverpakte specerijen
bederven. Gooi in geval van twijfel altijd de voedingsmiddelen weg.
3. Controleer of de zak eventueel een gat heeft, waardoor er lucht kan binnen-
dringen. Scherpe kanten van levensmiddelen moeten altijd met gevouwen
keukenpapier worden afgedekt, zodat deze kanten geen gaten meer kan
veroorzaken.
DE ZAK SMELT RESP. IS NIET JUIST GESEALD
Mocht de sealstrip of het aandrukrubber oververhit raken, dan kan de zak smelten.
Zet in dat geval het apparaat uit, open de deksel en laat deze onderdelen enkele
minuten afkoelen.
Pagina: 69
s HOUDBAARHEID
138 139
Bewaarplaats Levensmiddel
Tempera-
tuur
Normale hou-
dbaarheid
Houdbaarheid
met vacuümver-
pakking in Solis
voorraadbussen,
bewaardozen
of zakken
Koelkast
Rauw rood
vlees
562°C 2–3 dagen 8–9 dagen
Rauw wit vlees 562°C 2–3 dagen 6–9 dagen
Wild 562°C 2–3 dagen 5–7 dagen
Salami, gesne-
den
562°C 4–6 dagen 20–25 dagen
Zachte kaas 562°C 5–7 dagen 14–20 dagen
Harde kaas 562°C 15–20 dagen 25–60 dagen
Verse vis en
schelpdieren
562°C 1–3 dagen 4–5 dagen
Gekookt vlees
562°C 3–5 dagen 10–15 dagen
Groenten 562°C 1–3 dagen 7–10 dagen
Fruit 562°C 5–7 dagen 14–20 dagen
Eieren 562°C 10–15 dagen 30–50 dagen
Vriezer
Vlees −1862 °C 3–5 maanden > 1 jaar
Vis −1862 °C 3–4 maanden > 1 jaar
Schelpdieren −1862 °C 3–5 maanden > 1 jaar
s TECHNISCHE GEGEVENS
Modelnr. VS5550, type 571
Productomschrijving Vacumeerapparaat
Spanning / Frequentie 220–240 V~/ 50 Hz
Vermogen 130 Watt
Afmetingen ca. 40 x 9,5 x 19 cm
Gewicht ca. 2,15 kg
Technische wijzigingen voorbehouden.
Bewaarplaats Levensmiddel
Tempera-
tuur
Normale
houdbaar-
heid
Houdbaarheid
met vacuümver-
pakking in Solis
voorraadbussen,
bewaardozen
of zakken
Kamer-
temperatuur
Brood 2562 °C 1–2 dagen 6–8 dagen
Biscuits 2562 °C 4–6 maanden > 1 jaar
Meel 2562 °C 4–5 maanden > 1 jaar
Pasta/Rijst 2562 °C 5–6 maanden > 1 jaar
Grondnoten en
peulvruchten
2562 °C 3–6 maanden > 1 jaar
Medicijnen 2562 °C 3–6 maanden > 1 jaar
Thee 2562 °C 5–6 maanden > 1 jaar
Koffie,
gemalen
2562 °C 2–3 maanden > 1 jaar
Version
12
/
2018
Pagina: 70
141
140
TOEBEHOREN:
Art.-Nr. Artikel
922.52
922.51
922.50
Vacuümfolie
2 rollen 15 x 600 cm
2 rollen 20 x 600 cm
2 rollen 30 x 600 cm
922.61
922.64
Vacuümzakken
50 zakken 20 x 30 cm
50 zakken 30 x 40 cm
922.79
Vierkante voorraadbus
Set van 2:
1‘000 ml / 2‘800 ml
922.78
Zeshoekige voorraadbus
Set van 3:
700 ml / 1‘400 ml / 2‘000 ml
*
*
*
*
U vindt de accessoires voor uw vacuümmachine bij de betere speciaalzaak
of bij Solis of Switzerland AG.
Telefoon: 0848 804 884, fax: 0848 804 890, email: info.ch@solis.com
of www.solis.ch (verzending alleen binnen Zwitserland).
*Geschikt voor levensmiddelen
s VERWIJDERING
EU 2011/65/EU
Aanwijzingen voor correcte verwijdering van het product volgens EU-richtlijn
EU 2011/65/EU.
Het afgedankte apparaat mag niet met het huishoudelijk vuil als restafval worden
verwerkt. Het afgedankte apparaat moet bij een plaatselijk afvalinzamelpunt of bij
de leverancier worden ingeleverd zodat een milieuvriendelijke verwerking wordt
gegarandeerd. Door de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische
apparaten worden mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid
voorkomen en kunnen componenten worden hergebruikt of gerecycled, waardoor
er veel energie en grondstoffen worden bespaard. Om verplichte afvalverwerking
van het apparaat volgens de voorschriften duidelijk onder de aandacht te brengen
is hiernaast het symbool van een doorgekruiste afvalbak afgebeeld.
Solis of Switzerland AG behoudt zich het recht voor om te allen tijde technische en
optische wijzigingen en modificaties uit te voeren om zijn producten te verbeteren.
SOLIS HELPLINE
Dit apparat heft een zeer lange levensduur en is erg betrouwbaar. Komt het toch
voor dat er een storing optreedt kunt u ons zonder meer bellen. Vaak is het pro-
bleem met een tip of met een trucje op te heffen, zonder dat u ons het apparaat
hoeft te sturen. Wij adviseren u graag. De contactadressen vindt aan het einde
van deze gebruikshandleiding.
Bewaar de originele verpakking van dit product goed zodat u ze voor even-
tueel transport of verzending van het product kunt gebruiken.
EU 2012/19/EU
EU 2012/19/EU.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Solis Vac Plus 571.

Stel een vraag over de Solis Vac Plus 571

Heb je een vraag over de Solis Vac Plus 571 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Solis Vac Plus 571. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Solis Vac Plus 571 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.