Solis Vac Mini 5701 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Solis Vac Mini 5701. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Solis
  • Product: Vacuumverpakker
  • Model/naam: Vac Mini 5701
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans

Inhoudsopgave

Pagina: 53
107
106
s BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN
Lees voor gebruik van uw vacumeermachine aandachtig
deze gebruiksaanwijzing, zodat u het apparaat leert kennen
en veilig kunt bedienen. Wij raden u aan om deze gebruiks-
aanwijzing zorgvuldig te bewaren en te overhandigen aan
een eventuele nieuwe eigenaar van het apparaat.
Bij het gebruik van elektrische apparatuur moeten voor uw
eigen veiligheid de volgende veiligheidsmaatregelen in acht
worden genomen:
1. Om elektrische schokken te voorkomen mogen vacumeerma-
chine, netsnoer en stekker nooit in contact komen met water
of andere vloeistoffen. Er kan water in de behuizing komen
waardoor het apparaat beschadigd kan raken! Als het appa-
raat of het snoer of de stekker in contact komt met vloeistof,
trek dan met droge rubberen handschoenen onmiddellijk de
stekker uit het stopcontact. Gebruik het apparaat pas weer
als u het door Solis of een door Solis erkend servicepunt heeft
laten controleren op een goede en veilige werking.
2. Het apparaat nooit met natte of vochtige handen of voeten
bedienen of met natte handen de stekker uit het stopcontact
trekken of plaatsen.
3. Controleer voor ingebruikname of de op het typeplaatje van
het apparaat aangegeven spanning overeenkomt met de
netspanning. Wij raden aan het apparaat niet aan te sluiten
op een meervoudig stopcontact.
4. Laat het snoer niet over de rand van de tafel hangen, zodat
het apparaat niet omlaag kan worden getrokken. Zorg ervoor
dat stroomkabel, stekker en vacumeermachine niet in contact
komen met hete oppervlakken, zoals een kookplaat of radia-
tor. Wikkel de stroomkabel nooit rond het apparaat.
5. Houd het apparaat uit de buurt van heet gas, hete kachels
of andere warmte-afgevende apparaten of warmtebronnen.
Gebruik het apparaat nooit op een nat of heet oppervlak.
Plaats het apparaat niet in de buurt van vocht, warmte en
open vuur. Houd het apparaat uit de buurt van bewegende
onderdelen of apparaten.
6. Trek niet aan het snoer en draag het apparaat niet aan het
snoer. U mag ook niets op de stroomkabel plaatsen. Trek nooit
aan het snoer om het apparaat uit het stopcontact te halen,
maar trek aan de stekker.
7. We adviseren om met dit apparaat geen verlengsnoer te
gebruiken. Zet het apparaat niet direct onder een stopcontact.
8. Controleer voor u de stekker van het apparaat uit het stop-
contact trekt altijd of het vergrendelingsmechanisme ontgren-
deld is (ontgrendelknop indrukken).
9. Het apparaat moet tijdens het gebruik op een harde, hitte- en
vochtbestendige, stabiele en droge ondergrond staan, zoals
een tafel of een aanrecht. Het apparaat is niet ontworpen
voor gebruik buitenshuis.
10. Trek altijd de stekker uit het stopcontact als het apparaat bui-
ten bedrijf is, als er geen toezicht op is of als het moet worden
gereinigd. Wij raden aan een aardlekschakelaar (FI-veiligheids-
schakelaar) te gebruiken om extra bescherming te bieden bij
het gebruik van elektrische apparaten. Het is raadzaam om
een veiligheidsschakelaar te gebruiken met een nominale
reststroom van maximaal 30 mA. Neem voor deskundig advies
contact op met uw elektricien.
11. Voer geen wijzigingen uit aan het apparaat, het snoer, de
stekker en de accessoires.
12. Onjuist gebruik kan tot lichamelijk letsel leiden!
13. Probeer nooit een apparaat te pakken dat in het water is
gevallen. Haal altijd eerst de stekker uit het stopcontact alvo-
rens het apparaat uit het water te halen. Gebruik het apparaat
pas weer als u het door Solis of een door Solis erkend service-
punt heeft laten controleren op een goede en veilige werking.
14. Plaats het apparaat nooit zodanig dat het in het water kan
vallen of in contact kan komen met water (bijv. in of naast
een gootsteen).
15. Dompel het apparaat of onderdelen van het apparaat zoals
het snoer of de stekker nooit onder in water en laat het geen
contact maken met water of andere vloeistoffen.
16. Zet het apparaat zo neer dat het niet aan direct zonlicht wordt
blootgesteld.
Pagina: 54
109
108
26. Houd het apparaat en het snoer altijd buiten bereik van kin-
deren.
27. Er moet toezicht worden gehouden op kinderen om erop toe
te zien dat ze niet met de vacumeermachine spelen.
28. LET OP: De sealstrip wordt heet tijdens gebruik! Raak daarom
tijdens gebruik of kort erna de sealstrip niet aan!
29. Om te voorkomen dat de sealstrip oververhit raakt, moet na
ieder seal- en vacumeerproces een afkoeltijd van minstens
1 minuut worden aangehouden.
30. Het apparaat is niet ontworpen voor continu gebruik. Laat
het apparaat daarom na 5 gesealde zakken altijd 5 minuten
afkoelen voor u de volgende zak vacumeert.
31. Controleer voor ingebruikname altijd of uw handen schoon
en droog zijn.
32. Vermijd het aanzuigen van vloeistoffen om te voorkomen
dat de kwaliteit van de sealnaad wordt aangetast. Eventueel
aangezogen vloeistof wordt opgevangen in de vacuümkamer.
In dergelijke gevallen moet u de vloeistof met keukenpapier
opnemen en vervolgens de vacuümkamer met een vochtige
doek schoonmaken.
33. Gebruik uitsluitend de voor dit apparaat ontworpen vacuüm-
zakken van Solis. Gebruik het apparaat alleen voor vacumeren
en sealen (hermetisch afsluiten) en niet voor andere toepas-
singen!
34. Rol het snoer altijd helemaal uit voordat u de stekker in het
stopcontact steekt.
35. Oliën of vetten mogen niet worden gebruikt met dit apparaat.
17. Steek nooit scherpe of puntige voorwerpen en gereedschap in
de openingen van het apparaat. Het apparaat kan beschadigd
raken of er kan gevaar voor elektrocutie ontstaan!
18. Het apparaat niet schudden of verplaatsen terwijl het in
gebruik is.
19. Gebruik het apparaat uitsluitend zoals beschreven in deze
handleiding. Gebruik alleen de meegeleverde of door Solis
aanbevolen accessoires. Onjuiste accessoires kunnen leiden
tot schade aan het apparaat of brand, elektrische schokken of
lichamelijk letsel.
20. Gebruik het apparaat nooit met een timer of afstandsbedie-
ning.
21. Het apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik,
niet voor commercieel gebruik.
22. Verwijder verpakkingsmateriaal en eventuele stickers of labels
voor ingebruikname van het apparaat en zorg voor een ade-
quate afvalverwerking.
23. Controleer uw vacumeermachine voor elk gebruik en kijk of
het apparaat, het netsnoer en de stekker onbeschadigd zijn.
24. Om elektrische schokken te voorkomen mag u het apparaat
niet gebruiken als de kabel of stekker beschadigd is of als het
apparaat andere storingen vertoont, gevallen is of anderszins
beschadigd is. Voer reparaties nooit zelf uit, maar lever het
apparaat in bij Solis of een door Solis erkend servicepunt om
het te laten controleren, repareren of mechanisch en elektrisch
te laten herstellen.
25. Personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens, of onwetende en onervaren mensen en kinderen
mogen de vacumeermachine niet gebruiken, tenzij onder toe-
zicht van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veilig-
heid en hun exacte instructies geeft over het correcte gebruik
van dit apparaat. Bovendien moeten ze precies hebben
begrepen welke gevaren het apparaat kan opleveren en hoe
het op een veilige manier kan worden gebruikt. Het apparaat
mag niet door kinderen zonder toezicht worden gereinigd of
onderhouden. Het apparaat mag in geen geval door kinderen
onder 8 jaar worden gebruikt of gereinigd.
Pagina: 55
110
s APPARAATBESCHRIJVING
111
s APPARAATBESCHRIJVING
1 Functieknop Seal
– voor het sealen van zakken.
2 Functieknop VAC Seal/STOP
– om automatisch een zak te vacumeren en te sealen of het apparaat te
stoppen.
De exacte beschrijving van de functieknoppen vindt u op pagina 112.
3 Apparaatdeksel
4 Ontgrendelknop
– door deze knop in te drukken wordt het apparaatdeksel ontgrendeld en kan
het worden geopend. LET OP: Druk op het voorste gedeelte van het appa-
raatdeksel om het te sluiten, niet op de ontgrendelknop!
5 Aandrukrubber
– het tegenstuk van de sealstrip waarmee het uiteinde van de zak glad tegen
de sealstrip wordt aangedrukt en optimaal wordt geseald.
6 Luchtaanzuigopening
– om de lucht uit de vacuümzak te zuigen.
7 Vacuümkamer
– hier ligt het open uiteinde van de zak, zodat het lucht kan worden wegge-
zogen.
8 Sealstrip
– de sealstrip wordt warm en sealt het uiteinde van de zak met een sealnaad.
9 Bovenste en onderste dichting
– om het uiteinde van de zak tijdens het vacumeren luchtdicht te sealen en lucht
weg te zuigen.
10 Stroomkabel
11 Rubberen antislipvoetjes
– zorgen voor een stabiele stand tijdens gebruik.
2
1
3
11
▼
8
6
5
7
▼
▼
▼
4
▼
▼
▼
▼
▼
10
10
▼
▼
▼
▼
9
Pagina: 56
113
s INGEBRUIKNAME
LET OP: voor ingebruikname altijd controleren of apparaat en zakken vol-
ledig schoon, droog en onbeschadigd zijn, zodat de levensmiddelen niet
worden gecontamineerd.
APPARAAT PLAATSEN
Zet het apparaat op een ruime, grote, horizontale, schone, droge en vocht- en
hittebestendige werktafel. Let er ook op dat er voldoende plaats is voor de te vacu-
meren of te sealen zakken met levensmiddelen.
STROOMSTEKKER AANSLUITEN
Steek de stekker in een geschikt stopcontact.
AANWIJZING: als u gebruiksklare vacuümzakken gebruikt, gaat u verder
met punt II. van deze gebruiksaanwijzing.
s APPARAATBESCHRIJVING
A
B
DE FUNCTIEKNOPPEN
Ter controle zal door het indrukken van de knop en tijdens het gebruik van de
functie het controlelampje oplichten. Zodra de functie is voltooid, gaat het controle-
lampje uit.
A Vac Seal/STOP
Knop met twee functies:
1. Vacumeren en automatisch sealen
Druk deze knop een keer in om het vacumeerproces te starten en vervolgens de
zak automatisch te sealen. Tijdens het aanzuigen van de lucht brandt alleen het
controlelampje van VAC Seal/STOP. Zodra het sealproces wordt gestart gaat
ook het controlelampje van Seal aan. Na het voltooien van beide processen gaan
beide controlelampjes uit.
2. Stopfunctie
Druk tijdens het gebruik opnieuw op de knop VAC Seal/STOP om het vacu-
meer- of sealproces onmiddellijk te onderbreken. De controlelampjes gaan uit.
B Seal
Knop met twee functies:
1. Voor het handmatig sealen van foliezakken
Bijvoorbeeld: als u van de folie van een rol een zak wilt maken en daarom een
uiteinde van de zak moet sealen, drukt u op de knop Seal. Zolang de functie
Seal in gebruik is, brandt het controlelampje.
2. Om het vacumeerproces en onmiddellijke sealen van de zak te stoppen
in de functie VAC Seal.
Voorbeeld: heeft u de functie VAC Seal geselecteerd en merkt u tijdens het vacu-
meren dat de druk op het levensmiddel in de zak te hoog wordt, dan kunt u de
afzuigpomp stoppen en het sealproces starten door de knop Seal in te drukken.
Zolang het apparaat het sealproces uitvoert, brandt het controlelampje. Zodra
het proces wordt voltooid, gaat het controlelampje uit.
112
Pagina: 57
II. EEN ZAK AUTOMATISCH VACUMEREN EN SEALEN:
FUNCTIE VAC Seal (A)
1. Open het apparaatdeksel Æ door de ontgrendelknop
➍ in te drukken (indien vergrendeld) en klap het
deksel omhoog.
2. Leg de verse levensmiddelen in de zak. Gebruik uit-
sluitend de originele vacuümzakken of vacuümfolie
van Solis voor het beste resultaat en om het apparaat
niet te beschadigen.
De artikelnummers en beschrijvingen vindt u bij de
bijgesloten bestelbon. U krijgt de accessoires voor uw
vacumeermachine bij de betere vakhandel of bij Solis
of Switzerland AG.
Telefoon: 0848 804 884, fax: 0848 804 890,
e-mail: info.ch@solis.com of www.solis.ch
(verzending alleen binnen Zwitserland).
3. Reinig het open uiteinde van de zak van binnen en
van buiten en strijk het glad. Het uiteinde moet stof-
vrij zijn en mag geen vouwen vertonen.
4. Leg het open uiteinde van de zak in de vacuüm-
kamer ≤.
LET OP: de luchtaanzuigopening ± mag niet door
het uiteinde van de zak worden afgedekt (zie afb. 6)!
5. Druk het deksel, vooraan in het midden, goed omlaag
zodat het deksel luchtdicht wordt gesloten en intern
het vacuüm kan worden opgebouwd.
Ondertussen drukt u op de knop VAC Seal/STOP (A)
en het apparaat start automatisch het vacumeer- en
sealproces van de zak (zie afb.7). Tijdens het aan-
zuigen van de lucht brandt alleen het controlelampje
van VAC Seal/STOP. Zodra het sealproces wordt
gestart gaat ook het controlelampje van Seal aan.
AANWIJZING: het apparaat bereikt een behoorlijk
hoge vacuümdruk in de zak. Mocht deze hoge druk
kwetsbare levensmiddelen eventueel verdrukken, let
dan op de vacuümdruk in de zak tijdens het vacu-
meren. Zodra de gewenste druk wordt bereikt, drukt
u op de knop Seal (B). Het apparaat schakelt dan
onmiddellijk de afzuigpomp voor het vacumeren uit
en begint met het sealen van de zak.
I. EEN ZAK VAN VACUÜMFOLIE SEALEN:
FUNCTIE SEAL (B)
1. Knip met een schaar de juiste zaklengte van de
folie af.
(zie afb.1)
2. Open het apparaatdeksel Æ door de ontgrendel-
knop ➍ in te drukken (indien vergrendeld) en klap
het deksel omhoog.
3. Leg het open uiteinde van de zak op de sealstrip ≥
van het te openen apparaat. Het uiteinde van de zak
mag echter niet in de vacuümkamer ≤ steken.
(zie afb.2)
4. Sluit het deksel en druk met een hand vooraan op
het midden van het deksel om het te vergrendelen
zodat het aandrukrubber tegen de sealstrip aanligt.
Druk op de knop Seal (B) om het uiteinde van de
zak te sealen. Zodra het sealen wordt gestart gaat
het controlelampje aan en na voltooiing uit.
(zie afb.3)
BELANGRIJK: u moet gedurende het volledige seal-
proces het deksel, vooraan in het midden, omlaag
drukken!
5. Zodra het controlelampje bij Seal uitgaat, drukt u de
ontgrendelknop ➍ in om het deksel te openen.
(zie afb.4)
6. Verwijder de zak met het gesealde uiteinde.
7. Controleer of de sealnaad recht is en geen vouwen
bevat. Mocht dit niet het geval zijn, knip dan de
sealnaad eraf en begin opnieuw.
(zie afb.5)
114 115
Afb. 2
Afb. 1
Afb. 3
Afb. 4 Afb. 9
Afb. 6
Afb. 7
Afb. 8
Afb. 5
Pagina: 58
6. Na voltooiing van het vacumeer- en sealproces, d.w.z. beide controle-
lampjes zijn uit, drukt u rechts van het apparaat op de ontgrendel-
knop, het deksel wordt geopend en kunt u de zak verwijderen (zie
afb. 8).
7. Controleer ook of de nieuwe sealnaad recht is en geen vouwen vertoont
(zie afb.9). Mocht dit niet het geval zijn, herhaal dan deze stappen nadat u de
sealnaad heeft afgeknipt.
GOED OM TE WETEN:
– Voor een optimale werking moet u na ieder vacumeerproces het apparaat
1 minuut laten afkoelen voor u de volgende zak er tussen legt. Eventueel vloei-
stof dat in de vacuümkamer komt, moet na elk gebruik worden verwijderd.
– Als u de afkoeltijd van een minuut niet aanhoudt en direct verder vacumeert,
zal de sealstrip oververhit raken en kan het apparaat blijvende schade oplopen.
– Het apparaat functioneert alleen adequaat met vacuümzakken of vacuümfolie
van Solis. Gebruik geen andere zakken om optimale resultaten te garanderen
en het apparaat niet te beschadigen.
Er zijn vacuümzakken van Solis in verschillende groottes of vacuümfolie waarbij
u zelf de grootte van de zak kan bepalen. Kies altijd voor een zakgrootte die bij
het levensmiddel past. Let er daarbij op dat de zak altijd minstens 8 cm langer
moet zijn dan de te vacumeren levensmiddelen en tel er 2 cm extra bij op voor
de sealnaad.
De artikelnummers en beschrijvingen vindt u bij de bijgesloten bestelbon. U krijgt
de accessoires voor uw vacumeermachine bij de betere vakhandel of bij Solis of
Switzerland AG.
Telefoon: 0848 804 884, fax: 0848 804 890,
e-mail: info.ch@solis.com of www.solis.ch
(verzending alleen binnen Zwitserland).
– U kunt een vacuümzak die geseald is met een schaar openmaken en de levens-
middelen eruit halen.
117
116
s TIPS VOOR HET OPTIMAAL
VACUMEREN
1. Doe de zak niet te vol. Laat altijd genoeg plaats vrij zodat de uiteinden van
de zak probleemloos in de vacuümkamer kunnen worden geschoven zonder
dat er plooien of golven ontstaan. Neem een afstand van 8 cm in acht tussen
de inhoud van de zak en het einde van de zak, plus 2 cm voor de sealnaad en
2,5 cm voor iedere keer dat u daarna nog van plan bent de zak te openen en
opnieuw te vacumeren.
2. Het open uiteinde van de zak mag niet nat zijn omdat een natte zak niet
kan worden geseald.
3. Zorg dat het open uiteinde van de zak schoon is en trek het recht voor
het sealen. Zorg ervoor dat er zich geen resten van levensmiddelen op de rand
bevinden en dat er geen vouwen aan de opening van de zak zijn. De gesealde
naad moet volledig glad zijn om goed af te sluiten.
4. Laat in geen geval te veel lucht in de zak zitten. Druk voor het vacumeren
iets op de zak zodat er zoveel mogelijk lucht uit de zak ontsnapt. Te veel lucht in
de zak vergt meer vermogen van de vacuümpomp waardoor ze overbelast kan
raken. Het gevolg daarvan is dat mogelijk niet alle lucht kan worden afgezogen.
5. Vacumeer geen levensmiddelen met scherpe randen, zoals visgraten en
schelpdieren. De scherpe kanten kunnen de folie scheuren zodat die niet meer
goed afsluit. U kunt de scherpe randen natuurlijk ook in gevouwen keukenpapier
wikkelen, om de zakken niet te beschadigen of te perforeren.
6. Laat het apparaat na elk vacumeerproces 60 seconden afkoelen, alvorens de
volgende zak te vacumeren.
7. Als de vereiste vacuümdruk na ong. vier minuten om welke reden dan ook
niet is bereikt, schakelt het apparaat automatisch uit. Controleer in derge-
lijke gevallen of de zak open is het uiteinde van de zak niet schoon of recht in de
vacuümkamer ligt of er een andere reden is voor de automatische uitschakeling.
8. Vergewis u ervan dat de dichtingen rond de vacuümkamer schoon zijn. Reinig
en droog indien nodig de dichtingen.
9. Tijdens het vacumeren kunnen kleine hoeveelheden vloeistof, kruimels of etens-
resten in de vacuümkamer terechtkomen waardoor de pomp verstopt kan raken
en uw apparaat beschadigd kan raken. Om dit te voorkomen raden wij u aan
om vochtige of sappige etenswaren eerst in te vriezen voor u ze vacumeert,
of om gevouwen keukenpapier onder de sealnaad in de zak te leggen. Soep of
vloeibare levensmiddelen eveneens in zakken doen en invriezen en pas daarna
vacumeren. Voor gepureerde of fijngemalen levensmiddelen geldt: doe de zak
niet te vol en leg keukenpapier in de zak voor u gaat vacumeren.
10. Voor de beste vacuümresultaten moeten vruchten over het algemeen
bevroren zijn en moeten groenten eerst worden geblancheerd.
Pagina: 59
• Het is goed om bijvoorbeeld:
a) Grotere porties te koken en in kleine porties of als volledige maaltijd als voor-
raad te vacumeren.
b) Vacumeren is ook uitermate geschikt om voorbereide maaltijden voor pick-
nicks, campingreizen of barbecue-avonden vers te houden.
c) Vacumeren voorkomt vriesbrand.
d) Vacumeer vlees, vis, gevogelte, schelpdieren en groenten voor u ze in de
koelkast legt of invriest.
e) Ook gedroogde vruchten, zoals bonen, noten en granen, blijven vacuüm
langer vers.
20. Vacumeren zorgt er ook voor dat u gezonder en bewuster leeft en dat u in geval
van allergieën uw maaltijden bereidt met veilige ingrediënten: Als u op dieet
bent en naar het werk moet, kunt u de ingrediënten precies afwegen en vacu-
meren of thuis bereide maaltijden eenvoudig en vacuüm verpakt meenemen.
21. U kunt ook vacumeren om u waardevolle spullen te bewaren: foto’s, belangrijke
documenten, postzegelverzamelingen, boeken, sieraden, creditcards, stripboe-
ken, schroeven, spijkers, medicijnen, pleisters – alles is beschermd tegen vuil en
vocht als het vacuüm is verpakt.
• AANWIJZINGEN:
Bewaar na vacumeren het apparaat altijd met geopend deksel, nooit
vergrendeld. Hierdoor kunnen immers dichtingen vervormen en kan de
werking van het apparaat negatief worden beïnvloed.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor beschadigde objecten of
levensmiddelen als gevolg van het vacumeren en/of sealen.
11. Delicate levensmiddelen zoals gebak of bessen moeten voor het vacumeren
24 uur worden ingevroren, zodat ze geen schade ondervinden door de vacu-
umdruk.
12. Bewaar bederfelijke levensmiddelen altijd in het vriesvak of in de koel-
kast. De vacuümverpakking kan wel de houdbaarheid van levensmiddelen
verlengen maar verandert ze niet in conserveproducten (met andere woorden
een stabiele product bij kamertemperatuur).
13. Vul een zak voor 2/3 met water, seal de zak (niet vacumeren!) en leg de zak in
het vriesvak. U kunt het ijs gebruiken om de drankjes te koelen, maar u kunt het
ook gebruiken om pijn bij blessures te verzachten.
14. Veel levensmiddelen worden al vacuümverpakt, zoals kaas en voorbereide
maaltijden. Met onze vacumeermachine kunt u deze producten na opening
van de verpakking nog een keer vacumeren (in Solis-zakken!), om de versheid
en volle smaak te behouden. Deze levensmiddelen moeten tot de datum van de
oorspronkelijke verpakking worden genuttigd.
15. Graanproducten zoals meel, rijst en kant-en-klare gemengde producten blij-
ven langer vers als ze vacuüm verpakt zijn. Noten en specerijen behouden
zo hun smaak en worden niet slecht. Ideaal voor als u lange reizen maakt.
16. Poedervormige of kleine korrelige levensmiddelen kunnen vacuüm worden
verpakt door de levensmiddelen af te dekken met keukenpapier. Zo wor-
den poeder resp. korrels niet in de pomp gezogen.
17. Levensmiddelen met scherpe kanten en randen, zoals botjes of gedroogde
pasta, moeten in keukenpapier worden gewikkeld zodat ze de zak niet
beschadigd of geperforeerd raakt.
18. U kunt ook meer dan alleen voedingsmiddelen vacuüm verpakken. Cam-
pingproducten zoals lucifers, eerste-hulpverband en kleren blijven vacuüm ver-
pakt schoon en droog. Vacuüm verpakt bestek wordt niet dof en een vacuüm
verpakte kaarsen voor noodgevallen zijn altijd klaar voor gebruik.
19. Het voornaamste gebruik van de vacumeermachine is om vele levensmid-
delen langer goed en fris te houden zonder dat de smaak verloren gaat.
In het algemeen kan men stellen dat vacumeren in vergelijking met tra-
ditionele bewaarmethoden levensmiddelen tot vier keer langer bewaren.
Als u dit apparaat eenmaal gebruikt, zal het snel onmisbaar worden en
zult u minder voedingsmiddelen weggooien en geld besparen.
118 119
Pagina: 60
s WAAROM BLIJVEN VACUÜM VERPAKTE
LEVENSMIDDELEN LANGER GOED?
1. Chemische reacties van levensmiddelen met lucht en vocht, zoals enzymreacties,
de opbouw van micro-organismen of verontreiniging door insecten kunnen
levensmiddelen bederven.
2. De voornaamste reden waarom levensmiddelen voedingsstoffen, structuur en
smaak verliezen, is de zuurstof in de lucht. De opbouw van micro-organismen
ontstaan meestal doordat de lucht enerzijds vocht uit de levensmiddelen ont-
trekt en anderzijds omgevingsvocht toevoegt als ze niet luchtdicht zijn verpakt.
Bevroren levensmiddelen krijgen in de lucht van het vriesvak vaak vriesbrand.
3. Het vacuümsysteem onttrekt tot 90% lucht uit de verpakking. Omdat lucht voor
ongeveer 21% uit zuurstof bestaat, betekent dit dat er slechts 2–3% zuurstof
in de vacuüm verpakte zak overblijft. Bij een zuurstofgehalte van 5% of minder
kunnen de meeste microbacteriën zich niet meer vermeerderen.
4. In het algemeen kan men micro-organismen in drie categorieën indelen: schim-
mel, gistzwammen en bacteriën; ze zijn overal aanwezig, maar kunnen alleen
onder bepaalde omstandigheden schade veroorzaken.
5. In een omgeving met weinig zuurstof of zonder vocht kan schimmel niet ont-
staan. In vocht, suiker en warme temperaturen kunnen gistzwammen zich met
of zonder lucht uitbreiden. Koelen vertraagt de groei van zwammen en invriezen
stopt de groei volledig.
6. Bacteriën kunnen zich met en zonder lucht verspreiden.
Een van de gevaarlijkste bacteriesoorten is clostridium botulinum. Die kan zich
onder bepaalde omstandigheden ook zonder lucht verspreiden – zij hebben
slechts een temperatuur nodig tussen 4 °C en 46 °C. Ze verspreiden zich in niet
zure levensmiddelen, in een omgeving met weinig zuurstof en bij een tempera-
tuur die een lange tijd hoger is dan 4 °C.
7. In bevroren, gedroogde of zure levensmiddelen of levensmiddelen die veel zout
of suiker bevatten, kan de botulinumbacterie niets.
De volgende levensmiddelen kunnen door botulinum worden geïnfecteerd:
– Levensmiddelen zonder zuur, zoals vlees, zeevruchten, gevogelte, vis, eieren,
paddenstoelen en in loog geconserveerde olijven
– Levensmiddelen met weinig zuur, zoals de meeste groentesoorten
– Levensmiddelen met gemiddeld zuur, zoals tomaten, uien, chilipepers, vijgen
en komkommers.
8. Om deze zogenoemde "delicate" levensmiddelen kort te bewaren, legt u ze in
de koelkast. Om ze langer te bewaren legt u ze in het vriesvak en moeten ze na
opwarmen onmiddellijk worden genuttigd.
HET VACUMEREN VOOR BEWARING IN EEN VRIEZER
1. Gebruik bij voorkeur altijd verse levensmiddelen.
2. Gevoelige producten zoals vlees, vis, bessen etc. moeten altijd eerst worden
ingevroren, zodat ze niet worden geplet tijdens het vacumeren.
Levensmiddelen kunnen tot 24 uur worden ingevroren zonder dat er vriesbrand
optreedt – deze omstandigheden kunnen we nuttig gebruiken. U verdeelt de
levensmiddelen het best in porties voor u ze invriest. Zodra ze zijn bevroren (na
ongeveer 24 uur), vacumeert u de levensmiddelen in een Solis-vacuümzak en
legt u hem weer terug in het vriesvak.
3. Wilt u soepen, stoofschotels of andere vloeibare levensmiddelen vacumeren en
invriezen, dan moet u ze bevriezen tot ze een vaste consistentie hebben. Na het
vacumeren kan het levensmiddel terug in het vriesvak worden gelegd.
4. Voor producten met veel vocht geldt dezelfde procedure. Het binnendringen van
vloeistoffen in het vacuümsysteem kan het apparaat beschadigen. Dit valt niet
onder de garantie.
5. Wilt u levensmiddelen eerst vacumeren en pas daarna invriezen, dan moet de
zak 5 cm langer zijn omdat het levensmiddel in bevroren toestand toeneemt in
volume.
6. Verse groenten moet u schillen, schoonmaken en kort voor het vacumeren in
kokend water blancheren (of indien nodig doorverwarmen in de magnetron).
Hierdoor blijven de groenten knapperig. Na afkoelen vriest u ze in geschikte
porties in vacuümzakken in.
7. Als u vis of vlees zonder vooraf invriezen vacuüm wilt verpakken en invriezen,
raden wij u aan om ze met keukenpapier in te wikkelen en in de Solis-vacuüm-
zak te leggen zodat het keukenpapier het overtollige vocht kan absorberen.
Levensmiddelen die in meerdere lagen moeten worden gevacumeerd (zoals
hamburgers, pannenkoeken of tortilla's) kunnen het beste door middel van
stukjes bakpapier van elkaar gescheiden in de zak worden geplaatst.
ONTDOOIEN VAN INGEVROREN SOLIS-VACUÜMZAKKEN
Het ontdooien van vlees, vis, fruit, groenten en andere gevoelige producten: deze
levensmiddelen moeten langzaam in de zak in de koelkast worden ontdooid.
Het ontdooien van brood en gebak: deze levensmiddelen kunnen bij kamertem-
peratuur worden ontdooid. Snij in dit geval de zak open zodat de damp kan ont-
snappen.
In ieder geval na het ontdooien direct consumeren en nooit opnieuw invriezen.
120 121
Pagina: 61
WAT U MOET WETEN OVER DE VERWERKING
VAN LEVENSMIDDELEN:
Onderstaande veiligheidsaanwijzingen voor levensmiddelen zijn gebaseerd op
wetenschappelijk onderzoek en ervaring en zijn erg belangrijk voor uw gezondheid
en voor het optimaal bewaren van levensmiddelen:
1. Consumeer de levensmiddelen zodra u ze heeft verwarmd, ontdooid of uit de
koelkast heeft gehaald.
2. Levensmiddelen die in blik zijn verpakt of al vacuüm werden gekocht, kunnen
na openen opnieuw (in een nieuwe Solis-zak) vacuüm worden verpakt. Volg de
aanwijzingen om levensmiddelen na openen koel te bewaren (niet bij kamertem-
peratuur) en bewaar gevacumeerde levensmiddelen even zorgvuldig als verse
levensmiddelen. Let op de op de originele verpakking gedrukte houdbaar-
heidsdatum!
3. Ontdooi levensmiddelen nooit in heet water of andere warmtebronnen (bijv.
magnetron), ongeacht of ze vacuüm zijn verpakt. Levensmiddelen kunt u het
best in de koelkast ontdooien.
4. Consumeer geen levensmiddelen die licht bedorven zijn en al enkele uren op
kamertemperatuur zijn. Dat is vooral gevaarlijk voor de gezondheid als ze in
dikke sausen werden voorbereid, of als ze vacuüm zijn verpakt of in een zuur-
stofarme ruimte werden bewaard.
5. Verdeel de gevacumeerde zakken gelijkmatig in de koelkast of vriezer zodat ze
zo snel mogelijk worden gekoeld.
ACCESSOIRES:
Art. nr. Artikel
922.52
922.51
922.50
Vacuümfolie
2 rollen 15 x 600 cm
2 rollen 20 x 600 cm
2 rollen 30 x 600 cm
922.61
922.64
Vacuümzakken
50 zakken 20 x 30 cm
50 zakken 30 x 40 cm
U krijgt de accessoires voor uw vacumeermachine bij de betere vakhandel of bij
Solis of Switzerland AG.
Telefoon: 0848 804 884, fax: 0848 804 890,
e-mail: info.ch@solis.com, www.solis.ch
(verzending alleen binnen Zwitserland).
*Geschikt voor
levensmiddelen
*
*
*Geschikt voor
levensmiddelen
9. Afhankelijk van de bewaartijd, de bewaartemperatuur en de hoeveelheid zuur-
stof kunnen sommige in levensmiddelen voorkomende enzymen de kleur, de
textuur en de smaak van de levensmiddelen veranderen. Om de reactie van
enzymen te voorkomen moeten de groenten worden gestoomd of geblancheerd
of in een magnetron worden verwarmd. Levensmiddelen met een hoog zuur-
gehalte, zoals de meeste fruitsoorten moeten niet worden geblancheerd. Een
vacuümverpakking is in dit geval voldoende om de enzymreactie te vertragen of
te verhinderen.
10. Sommige droge voedingsmiddelen, zoals meel en granen, kunnen insectenlarven
bevatten. Als u ze niet vacumeert, kunnen de larven uitkomen tijdens de bewa-
ring en levensmiddelen bederven. Om dit te voorkomen moeten levensmiddelen
vacuüm worden verpakt.
11. In het algemeen moeten levensmiddelen bij lagere temperaturen worden
bewaard, omdat er micro-organismen zijn die zich zonder lucht kunnen voort-
planten.
12. Bij een koelkasttemperatuur boven 4 °C en vooral wanneer levensmiddelen
langer worden bewaard, werkt bevorderlijk voor de uitbreiding van gevaarlijke
micro-organismen. Daarom moet de ingestelde temperatuur van uw koelkast
maximaal 4 °C of lager zijn.
13. Als u temperatuur in uw vriesvak -17 °C of lager is, kunnen de levensmiddelen
langer worden bewaard, maar denk eraan: invriezen doodt de micro-organismen
niet, het vertraagt alleen hun groei.
14. Hoe lager de bewaartemperatuur, hoe langer de houdbaarheid van vacuüm
verpakte droge levensmiddelen: per 10 °C koudere bewaartemperatuur, wordt
de houdbaarheid met 3–4 keer verlengd.
OVERIGE TIPS OM SUCCESVOL TE VACUMEREN:
1. Was altijd eerst uw handen voor het bereiden en vacumeren van levensmiddelen.
Zorg er ook voor dat alle materialen en apparaten die u gebruikt goed schoon
zijn.
2. Leg de levensmiddelen na het vacumeren direct in de koelkast of in de vriezer.
Laat de levensmiddelen nooit bij kamertemperatuur liggen. Let erop dat de
temperatuur in de koelkast of de vriezer niet stijgt.
3. Vacuümverpakking verlengt de houdbaarheid van droge levensmiddelen. Levens-
middelen met een hoog vetgehalte worden door hoge temperaturen en zuurstof
snel slecht. Vacuüm verpakken verlengt de houdbaarheid van noten, kokosnoten
en granen. Bewaar ze op een koele, donkere plek.
4. Vacumeren verlengt de houdbaarheid van fruit en groenten, zoals appels, bana-
nen, aardappelen of wortelgewas niet, tenzij ze eerst worden geschild!
5. Knolgewassen zoals broccoli, bloemkool of kool scheiden gassen af als u ze vers
vacuüm verpakt voor de koelkast. Om ze langer houdbaar te maken moet u ze
voor het vacumeren blancheren en invriezen.
122 123
Pagina: 62
s REINIGING EN ONDERHOUD
Ga als volgt te werk om de vacumeermachine te reinigen:
1. Trek altijd de stroomstekker uit het stopcontact.
2. Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen en houd het
nooit onder stromend water.
3. Gebruik voor de reiniging van het apparaat geen agressieve reinigings- of
oplosmiddelen of schurende materialen omdat die de oppervlakken kunnen
beschadigen.
4. Maak het apparaat schoon met een zachte, vochtige doek en wat afwasmiddel.
• AANWIJZING: de vacuümkamer ≤ kan met een vochtige doek worden gerei-
nigd. Maak vervolgens beide dichtingen goed droog.
5. Laat het apparaat volledig drogen voor u het opbergt of opnieuw gebruikt.
• AANWIJZINGEN: Het apparaat hoeft niet te worden geölied. Wikkel het snoer
nooit rond het apparaat!
s HET APPARAAT OPBERGEN
• LET OP: controleer voor het opbergen van het apparaat dat het deksel
niet is vergrendeld! Zo niet kunnen de afdichtingen niet meer goed
afsluiten.
Bewaar het apparaat altijd op een vlakke, droge en donkere plek, buiten het bereik
van kinderen en bij voorkeur in de originele verpakking. De vacumeermachine mag
staand op de grond, maar ook ruimtebesparend op de lange kant liggend worden
bewaard (zie afb.10).
Bewaar het apparaat na vacumeren altijd met ontgrendeld deksel. Laat het dek-
sel nooit vergrendeld, aangezien de dichtingen anders kunnen vervormen en de
werking van het apparaat negatief kan worden beïnvloed. Er mogen geen andere
voorwerpen op het apparaat worden geplaatst waardoor de dichtingen onder
druk komen te staan. Afdichtingen zijn verbruiksmateriaal en vallen niet onder de
garantie.
Afb. 10
124 125
s PROBLEMEN EN MOGELIJKE
OORZAKEN
HET APPARAAT WERKT NIET
1. Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit.
2. Controleer of het snoer is beschadigd. Breng in dat geval het apparaat naar Solis
of naar een door Solis erkend servicepunt en laat het snoer vervangen.
3. Controleer of het stopcontact werkt door een ander elektronisch apparaat aan
te sluiten.
4. Controleer of het uiteinde van de zak goed in de vacuümkamer ligt.
5. Druk tijdens het sealen of vacumeren en sealen met een hand vooraan op het
midden van het deksel zodat er een vacuüm in de vacuümkamer kan ontstaan.
HET APPARAAT SEALT DE ZAK NIET
1. Controleer of het uiteinde van de zak correct op de sealstrip ligt, zoals beschre-
ven in hoofdstuk I. (pagina 114) en II. (pagina's 115/116).
2. Druk tijdens het sealen of vacumeren en sealen met een hand vooraan op het
midden van het deksel zodat er een vacuüm in de vacuümkamer kan ontstaan.
Pagina: 63
NA HET SEALEN KOMT ER OPNIEUW LUCHT IN DE ZAK
1. Misschien is de zak niet helemaal goed geseald omdat er kruimels, vet of vocht in
de sealnaad zat of omdat het uiteinde van de zak niet helemaal glad en vouwvrij
was. Open de zak, reinig de binnenkant van het uiteinde van de zak, het aan-
drukrubber en de sealstrip en let erop dat het uiteinde van de zak volledig vlak
in de vacuümkamer ligt.
2. Sommige levensmiddelen produceren natuurlijke gassen of gisten, zoals fruit en
groenten. Als u vermoedt dat dit is gebeurd, opent u de zak en controleert u de
levensmiddelen. Als ze gisten, gooit u de zak weg. Temperatuurschommelingen
in de koelkast kunnen ook vacuüm verpakte maaltijden bederven. Gooi bij twijfel
de levensmiddelen altijd weg.
3. Vacumeer geen hete of warme levensmiddelen! Tijdens het afkoelen verliezen
warme of hete levensmiddelen volume en lijkt het alsof er opnieuw lucht in de
zak zit.
4. Controleer of er een gat in de zak zit waarlangs lucht is binnengedrongen.
Scherpe kanten van levensmiddelen moeten altijd met gevouwen keukenpapier
worden afgedekt zodat ze kanten geen gaten kunnen veroorzaken.
DE ZAK SMELT OF WORDT NIET GOED GESEALD
Mocht de sealstrip of het aandrukrubber oververhitten, dan kan de zak smelten.
Haal in dergelijke gevallen de stekker uit het stopcontact, open het deksel en laat
alle onderdelen minstens 5 minuten afkoelen.
127
DE LUCHT WORDT NIET VOLLEDIG UIT DE ZAK GEZOGEN
1. Om ervoor te zorgen dat de zak goed wordt geseald, moet het open uiteinde
van de zak volledig en zonder vouwen in de vacuümkamer liggen.
2. Controleer of de sealstrip en de dichtingen van de vacuümkamer vrij zijn van
vuil en juist zijn gepositioneerd. Daarnaast mogen de dichtingen niet gebroken
of poreus zijn. Reinig de dichtingen en de sealstrip.
3. Controleer of er een gat in de zak zit. Om dit te controleren sealt u de zak met
nog wat lucht erin en dompelt u hem vervolgens onder in water. Als er bellen
ontstaan, is de zak lek en moet u een nieuwe zak gebruiken.
4. Gebruik uitsluitend de vacuümfolie en vacuümzakken van Solis!
5. Misschien is de zak niet helemaal goed geseald omdat er kruimels, vet of vocht in
de sealnaad zat of omdat het uiteinde van de zak niet helemaal glad en vouwvrij
was. Open de zak, reinig de binnenkant van het uiteinde van de zak, de sealstrip
en het aandrukrubber en let erop dat het uiteinde van de zak volledig vlak in de
vacuümkamer ligt.
6. Controleer of het deksel is gesloten. Is het mogelijk om het deksel te openen
zonder dat u daarvoor de ontgrendelknop moet indrukken, dan betekent dit
dat het deksel niet luchtdicht was gesloten. Om deze reden moet u tijdens het
sealen altijd met een hand vooraan in het midden het deksel omlaag drukken.
HET APPARAAT SEALT NIET NA HET VACUMEREN
1. In het apparaat zit een vacuümdruksensor. Is er niet voldoende druk, dan wordt
het sealproces niet automatisch uitgevoerd. Controleer de sealstrip en dichtingen
op vuil en reinig indien nodig. Controleer ook de correcte plaatsing en start het
apparaat opnieuw op.
2. Controleer of dichtingen gebroken of verdraaid zijn. Plaats de dichting opnieuw
of vervang ze door nieuwe dichtingen. Solis of een Solis-erkend servicepunt bij
u in de buurt helpen u graag verder.
3. Controleer of er een gat in de zak zit. Om dit te controleren sealt u de zak met
nog wat lucht erin en dompelt u hem vervolgens onder in water. Als er bellen
ontstaan, is de zak lek en moet u een nieuwe zak gebruiken.
4. Misschien is de zak niet helemaal goed geseald omdat er kruimels, vet of vocht in
de sealnaad zat of omdat het uiteinde van de zak niet helemaal glad en vouwvrij
was. Open de zak, reinig de binnenkant van het uiteinde van de zak, het aan-
drukrubber en de sealstrip en let erop dat het uiteinde van de zak volledig vlak
in de vacuümkamer ligt.
126
Pagina: 64
s HOUDBAARHEID
Bewaarplaats
Levens-
middelen
Tempera-
tuur
Normale
houd-
baarheid
Houdbaarheid
met vacuümver-
pakking in Solis-
vacuümzakken
Koelkast
Rauw rood
vlees
562 °C 2-3 dagen 8-9 dagen
Rauw wit vlees 562 °C 2-3 dagen 6-8 dagen
Wild 562 °C 2-3 dagen 5-7 dagen
Salami, gesne-
den
562 °C 4-6 dagen 20-25 dagen
Zachte kaas 562 °C 5-7 dagen 14-20 dagen
Harde kaas 562 °C 15-20 dagen 25-60 dagen
Verse vis en
schelpdieren
562 °C 1-3 dagen 4-5 dagen
Gekookt vlees 562 °C 3-5 dagen 10-15 dagen
Groente 562 °C 1-3 dagen 7-10 dagen
Fruit 562 °C 5-7 dagen 14-20 dagen
Eieren 562 °C 10-15 dagen 30-50 dagen
Vriezer
Vlees -1862 °C 3-5 maanden > 1 jaar
Vis -1862 °C 3-4 maanden > 1 jaar
Schelpdieren -1862 °C 3-5 maanden > 1 jaar
128 129
Bewaarplaats
Levens-
middelen
Tempera-
tuur
Normale
houd-
baarheid
Houdbaarheid
met vacuümver-
pakking in Solis-
vacuümzakken
Kamer-
temperatuur
Brood 2562 °C 1-2 dagen 6-8 dagen
Biscuits 2562 °C 4-6 maanden > 1 jaar
Meel 2562 °C 4-5 maanden > 1 jaar
Pasta/rijst 2562 °C 5-6 maanden > 1 jaar
Grondnoten en
peulvruchten
2562 °C 3-6 maanden > 1 jaar
Medicijnen 2562 °C 3-6 maanden > 1 jaar
Thee 2562 °C 5-6 maanden > 1 jaar
Koffie,
gemalen
2562 °C 2-3 maanden > 1 jaar
s TECHNISCHE SPECIFICATIES
Modelnr. E1800-C, Type 5701
Productnaam Vacumeermachine
Spanning/frequentie 220–240V~/50 Hz
Vermogen 100 Watt
Afmetingen ca. 39,5 x 5,5 x 8,0 cm (b x h x d)
Gewicht ca. 0,83 kg
Technische wijzigingen voorbehouden
Pagina: 65
130
s VERWIJDERING
EU 2011/65/EU
Aanwijzingen voor het verwijderen van het product volgens EU-richtlijn
EU 2011/65/EU
Het afgedankte apparaat mag niet met het huishoudelijk vuil als restafval worden
verwerkt. Het afgedankte apparaat moet bij een plaatselijk afvalinzamelpunt of bij
de leverancier worden ingeleverd zodat een milieuvriendelijke verwerking wordt
gegarandeerd. Door de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische
apparaten worden mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid
voorkomen en kunnen componenten worden hergebruikt of gerecycled, waardoor
er veel energie en grondstoffen worden bespaard. Om verplichte afvalverwerking
van het apparaat volgens de voorschriften duidelijk onder de aandacht te brengen
is hiernaast het symbool van een doorgekruiste afvalbak afgebeeld.
Solis of Switzerland AG behoudt zich het recht voor om te allen tijde technische en
optische wijzigingen en modificaties uit te voeren om zijn producten te verbeteren.
091 802 90 10
Bewaar de originele verpakking van dit product goed zodat u ze voor even-
tueel transport of verzending van het product kunt gebruiken.
Solis of Switzerland AG
Solis-Haus • Europastrasse 11 • CH-8152 Glattbrugg-Zürich • Zwitserland
Telefoon +41 44 874 64 54 • Fax +41 44 874 64 99
info@solis.ch • www.solis.ch • www.solis.com

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Solis Vac Mini 5701.

Stel een vraag over de Solis Vac Mini 5701

Heb je een vraag over de Solis Vac Mini 5701 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Solis Vac Mini 5701. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Solis Vac Mini 5701 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.