Solis Ultrasonic Pure 7217 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Solis Ultrasonic Pure 7217. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Solis
  • Product: Luchtbevochtiger
  • Model/naam: Ultrasonic Pure 7217
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans

Inhoudsopgave

Pagina: 46
93
92
▲
▲ BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees voor u de Solis luchtbevochtiger Ultrasonic Pure in ge-
bruik neemt, aandachtig deze gebruiksaanwijzing door om
het apparaat te leren kennen en veilig te kunnen bedienen.
Wij raden aan deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig te bewa-
ren en te overhandigen aan een eventuele nieuwe eigenaar
van het apparaat.
Bij gebruik van elektrische apparatuur moeten voor uw ei-
gen veiligheid de volgende veiligheidsmaatregelen in acht
worden genomen:
1. Om elektrische schokken te voorkomen, mogen het apparaat
(met uitzondering van het waterreservoir en de verstuifkamer),
het snoer en de stekker nooit in contact komen met water of
andere vloeistoffen. Gevaar voor een elektrische schok!
Als het apparaat, het snoer of de stekker in contact komt met
vloeistof, onmiddellijk met droge rubberen handschoenen de
stekker uit het stopcontact trekken. Gebruik het apparaat pas
weer als u het door Solis of een door Solis erkend servicepunt
heeft laten controleren op een goede en veilige werking.
2. Het apparaat nooit met natte of vochtige handen of voeten
bedienen of de stekker uit het stopcontact trekken.
3. Controleer voor ingebruikname of de op het typeplaatje van
het apparaat aangegeven spanning overeenkomt met de
netspanning. Wij raden aan het apparaat niet aan te sluiten
op een meervoudig stopcontact.
4. Laat het snoer niet over de rand van de tafel hangen, zodat
het niet omlaag kan worden getrokken. Zorg ervoor dat het
snoer niet in contact komt met hete oppervlakken, zoals een
kookplaat of een radiator of met het apparaat zelf.
5. Houd het apparaat uit de buurt van heet gas, hete kachels
of andere warmte-afgevende apparaten, warmtebronnen of
elektrische apparaten. Gebruik het apparaat nooit op een nat
of heet oppervlak. Plaats het apparaat niet in de buurt van
vocht, warmte en open vuur. Houd de luchtbevochtiger uit de
buurt van bewegende onderdelen of apparaten.
6. Houd minimaal 20 cm afstand tussen het apparaat en muren,
gordijnen of andere vochtgevoelige materialen en voorwerpen
en zorg ervoor dat de lucht vrij rond het apparaat kan circule-
ren. Als de warmnevelfunctie is geactiveerd, moet u zich niet
in de buurt van de warme nevel ophouden. Dek het apparaat
nooit af met doeken en dergelijke als het apparaat actief is.
De openingen van de luchtingang en -uitgang moeten altijd
vrij blijven. Leg niks op de luchtbevochtiger en ga nooit op het
apparaat zitten.
7. Trek niet aan het snoer en draag het apparaat niet aan het
snoer. U mag ook niks op het snoer plaatsen. Trek nooit aan
het snoer om het apparaat uit het stopcontact te halen, maar
trek aan de stekker.
8. Wij raden aan voor dit apparaat geen verlengsnoer te gebrui-
ken. Zet het apparaat niet direct onder een stopcontact.
9. Controleer voordat u de stekker van het apparaat uit het stop-
contact trekt, altijd of het apparaat niet in gebruik is.
10. Het apparaat moet tijdens het gebruik op een vlakke, schone,
stabiele, hitte- en vochtbestendige en droge ondergrond staan.
Plaats het apparaat nooit op een plek waar het kan omvallen
of kan worden omgestoten. Het apparaat mag niet dicht
op de rand van een tafel of een werkoppervlak staan.
Let op: zet het apparaat niet op een vochtgevoelige onder-
grond omdat de vochtige nevel snel omlaag gaat en het daar
vochtig wordt. U kunt het apparaat het best op een iets hogere
plaats zetten, zodat de vochtige nevel goed over de kamer
wordt verdeeld en helemaal kan oplossen voordat de nevel
de vloer bereikt. Zet het apparaat nooit op de vloer. Er kan
condensatie (vorming van vocht) onder het apparaat ontstaan.
11. Het apparaat is niet ontworpen voor gebruik buitenshuis en
mag niet worden gebruikt op boten of in caravans.
Pagina: 47
95
94
20. Steek nooit scherpe of puntige voorwerpen en gereedschap in
de openingen van het apparaat en steek er ook nooit uw hand
in. Het apparaat kan daardoor beschadigd raken of er kan ge-
vaar voor een elektrische schok en lichamelijk letsel ontstaan!
21. Gebruik het apparaat uitsluitend zoals in deze gebruiksaanwij-
zing is beschreven. Gebruik alleen de meegeleverde of door
Solis aanbevolen accessoires. Onjuiste accessoires kunnen lei-
den tot schade aan het apparaat of brand, elektrische schok-
ken of lichamelijk letsel.
22. Gebruik het apparaat nooit met een externe timer of afstands-
bediening.
23. Het apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik,
niet voor commercieel gebruik.
24. Verwijder verpakkingsmateriaal en eventuele stickers of labels
voor ingebruikname van het apparaat en zorg voor een ade-
quate afvalverwerking.
25. Controleer de luchtbevochtiger voor elk gebruik en kijk of het
apparaat, het snoer en de stekker onbeschadigd zijn.
26. Om elektrische schokken te voorkomen, mag het apparaat
niet worden gebruikt als de kabel of stekker beschadigd is
of als het apparaat andere storingen vertoont, gevallen is of
anderszins beschadigd is. Voer reparaties nooit zelf uit, maar
lever het apparaat in bij Solis of een erkend Solis-servicepunt
om het te laten controleren, repareren of mechanisch en elek-
trisch te laten herstellen.
27. Personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vaardigheden of onwetende en onervaren mensen en kinderen
mogen de luchtbevochtiger niet gebruiken, tenzij dit onder
toezicht gebeurt van een persoon die verantwoordelijk is voor
hun veiligheid en ze exacte instructies geeft over het correcte
gebruik van dit apparaat. Bovendien moeten ze precies hebben
begrepen welke gevaren het apparaat kan opleveren en hoe
het op een veilige manier kan worden gebruikt. Het apparaat
mag niet door kinderen zonder toezicht worden gereinigd of
12. Gebruik het apparaat niet in vochtige ruimtes of omgevingen
zoals een badkamer of zwembad. Gevaar voor een elektrische
schok en brand!
13. Trek altijd de stekker uit het stopcontact als het apparaat
buiten bedrijf is, als er geen toezicht op is of als het moet
worden gereinigd. Dat geldt ook als u het apparaat verplaatst,
monteert, demonteert of opbergt. Wij raden aan een aard-
lekschakelaar (FI-veiligheidsschakelaar) te gebruiken als extra
bescherming bij het gebruik van elektrische apparaten. Het is
raadzaam een veiligheidsschakelaar te gebruiken met een no-
minale reststroom van maximaal 30 mA. Neem voor deskundig
advies contact op met uw elektricien.
14. Voer geen wijzigingen uit aan het apparaat, het snoer, de
stekker en de accessoires.
15. Onjuist gebruik kan tot lichamelijk letsel leiden! Wij zijn niet
aansprakelijk voor eventueel geleden schade of verwondingen.
16. Probeer nooit een apparaat vast te pakken dat in water of in
een ander vloeistof is gevallen. Trek altijd eerst de stekker uit
het stopcontact voordat u het apparaat uit het water haalt.
Gebruik het apparaat pas weer als u het door Solis of een door
Solis erkend servicepunt heeft laten controleren op een goede
en veilige werking.
17. Zet het apparaat nooit zo neer dat het in het water kan vallen
of in contact kan komen met water of een andere vloeistof
(bijv. in of naast een gootsteen).
18. Dompel het apparaat of onderdelen van het apparaat, zoals
het snoer, de afstandsbediening of de stekker, nooit onder in
water en laat het niet in contact komen met water of andere
vloeistoffen.
19. Zet het apparaat zo neer dat het niet aan direct zonlicht wordt
blootgesteld. Ook extreem lage temperaturen moeten worden
vermeden. De plastic onderdelen kunnen anders verkleuren of
vervormen.
Pagina: 48
97
96
34. Gebruik het apparaat nooit als het op een scheve ondergrond
staat.
35. Als het apparaat is gevuld met water, moet het niet worden
omgedraaid.
36. Schud of verplaats het apparaat niet tijdens gebruik. Verplaats
het apparaat nooit als het met water is gevuld en aanstaat!
Om het apparaat te kunnen verplaatsen, moet u het eerst uit-
zetten, de stekker uit het stopcontact trekken en het waterre-
servoir uit het apparaat halen. De verstuifkamer is ook nog met
water gevuld als het waterreservoir uit het apparaat is gehaald.
Giet het water in de richting van de pijl aan de onderkant van
de verstuifkamer weg.
37. Til het waterreservoir nooit op als het apparaat wordt gebruikt.
Het apparaat wordt dan meteen uitgeschakeld.
38. Om het apparaat te bewegen, onderdelen terug te plaatsen
of eruit te halen of het apparaat te reinigen of op te bergen,
moet u het apparaat eerst uitschakelen en de stekker uit het
stopcontact trekken. U moet het apparaat eerst helemaal laten
afkoelen voordat u het kunt reinigen.
39. Als u het apparaat langere tijd niet gebruikt, moet u de stek-
ker van de luchtbevochtiger altijd uit het stopcontact trekken,
water dat nog in het reservoir zit, weggieten en het apparaat
ook vanbinnen helemaal laten drogen. Berg het apparaat op
een donkere en koele plek met goede luchtcirculatie op.
40. Trek altijd de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet
wordt gebruikt.
41. Leg of plaats geen voorwerpen op het apparaat.
42. Rol het snoer altijd helemaal uit voordat u de stekker in het
stopcontact steekt.
43. Trek na elk gebruik altijd de stekker uit het stopcontact. Pas
dan is het apparaat helemaal uitgeschakeld.
onderhouden. Het apparaat mag in geen geval door kinderen
jonger dan 8 jaar worden gebruikt of gereinigd.
28. Er moet toezicht worden gehouden op kinderen om erop toe
te zien dat ze niet met de luchtbevochtiger gaan spelen.
29. Er is zorgvuldig toezicht nodig als het apparaat door kinderen
of in de buurt van kinderen wordt gebruikt.
D OM EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN, MOET
U DE LUCHTBEVOCHTIGER, HET SNOER OF DE STEKKER
NOOIT ONDERDOMPELEN IN WATER OF IN CONTACT
BRENGEN MET VOCHT.
30. Zorg er altijd voor dat het apparaat goed is gemonteerd voor-
dat u de stekker in een stopcontact steekt en het apparaat
gaat gebruiken.
31. Gebruik het apparaat nooit zonder water. Let op: haal het wa-
terreservoir alleen uit het apparaat als het apparaat is uitgezet
en afgekoeld. Zet het apparaat pas weer aan als u het gevulde
waterreservoir weer heeft teruggeplaatst. Haal het waterreser-
voir uit het apparaat voordat u het apparaat verplaatst. Bij het
eruit halen en terugplaatsen van het waterreservoir kunnen er
waterdruppels op de ondergrond terechtkomen. Voorkom dit
zoveel mogelijk. Druppelt er toch water op de ondergrond,
veeg dit dan onmiddellijk op om schade te voorkomen.
32. Gebruik voor het vullen van het reservoir uitsluitend schoon,
koud kraanwater. Giet eerst het water weg wat nog in het
reservoir zit. Vul het waterreservoir helemaal met water. Voeg
geen additieven toe aan het water, zoals etherische oliën of
geurstoffen. Bij een waterhardheid van meer dan 25°fH moet
u het apparaat niet gebruiken.
33. Als u het apparaat wilt optillen of verplaatsen, moet u altijd
eerst het afgekoelde waterreservoir uit het apparaat halen en
de luchtbevochtiger bij de basis van het apparaat vastpakken.
Schud het apparaat niet en gooi er niet mee, want het kan
daardoor beschadigd raken of gaan lekken.
Pagina: 49
99
98
44. Het apparaat moet regelmatig worden gereinigd. Raadpleeg
hiervoor het hoofdstuk "Reiniging en onderhoud" op pagina
109 van deze gebruiksaanwijzing.
45. Reinig de behuizing van het apparaat alleen met een droge
of licht vochtige doek. Gebruik nooit agressieve, schurende of
bijtende reinigingsmiddelen.
46. Als de stekker van het apparaat uit het stopcontact wordt
getrokken, worden alle instellingen gewist. De instellingen
blijven wel behouden als het apparaat met de ON/OFF-knop
wordt uitgezet en de stekker niet uit het stopcontact wordt
getrokken.
Aanwijzing: let erop dat de luchtvochtigheid of -temperatuur
die op het apparaat wordt weergegeven, zelf wordt geme-
ten door het apparaat en in bepaalde omstandigheden kan
afwijken van de waarde op een hygrometer of thermometer
in dezelfde kamer.
▲
▲ DE FUNCTIES EN VOORDELEN
VAN DE SOLIS ULTRASONIC PURE
LUCHTBEVOCHTIGER
• Grote luchtbevochtigingscapaciteit
• Keuze uit koude en warme nevel
• HEPA-filter en actiefkoolfilter voor optimale luchtreiniging
• Ingebouwde hygrostaat voor constante luchtvochtigheid
(40–80% in te stellen)
• Geurfunctie
• Uv-lichtfunctie voor het doden van bacteriën in de lucht
• Negatieve-ionenfunctie voor een optimale luchtkwaliteit
• Automatische modus
• Nachtmodus
• Timer in te stellen van 1 tot 10 uur met automatische uitscha-
keling
• Automatische stop als het waterreservoir uit het apparaat
wordt gehaald of leeg is
Pagina: 50
101
100
▲
▲ APPARAATBESCHRIJVING ▲
▲ HET LEDDISPLAY EN DE
FUNCTIEKNOPPEN OP HET APPARAAT
Beschrijving van de onderdelen
1 Nevelverstuiver
2 Leddisplay en aanraakgevoelige
sensorfunctieknoppen
3 Voorkant apparaat
4 Waterreservoir met handgreep
5 Deksel van het waterreservoir met
ingeschroefde ontkalkingspatroon
6 Verstuifkamer met vernevelaar
en verwarmingselement
De functieknoppen
B ON/OFF-knop
C Knop voor bevochtigingsvermogen
(keuze uit 3 verschillende instellingen)
D Knop voor het handmatig instellen
van de luchtvochtigheid en de auto-
matische functie
E Knop voor warmnevelfunctie
F Knop voor timer en uv-lichtfunctie
G Knop voor nachtmodus
H Knop voor negatieve-ionenfunctie
De omgevingsluchtvochtigheid (%) licht 10 seconden op, daarna wordt 5 seconden
de omgevingstemperatuur (°C) weergegeven en vervolgens is weer % te zien, etc.
Negatieve-ionenfunctie
is ingeschakeld
Nachtmodus
is ingeschakeld
Automatische functie
is ingeschakeld
Warmnevelfunctie
is ingeschakeld
Uv-lichtfunctie
is ingeschakeld
Waarschuwingslampje
"Waterreservoir leeg"
--- Intensiteit van het
bevochtigingsvermogen
In het algemeen geldt: als er een
functie is geactiveerd, licht het bijbe-
horende symbool op.
7 Geurvak
8 Filterafdekking met
netfilter eronder
9 HEPA-luchtfilter met geïntegreerd
actiefkoolfilter
10 Snoer
De symbolen op het leddisplay (A)
88 Cijfer van de aangegeven waarde
% Als dit symbool achter het cijfer
oplicht, wordt met de waarde de
omgevingsluchtvochtigheid weer-
gegeven
°C Als dit symbool achter het cijfer op-
licht, wordt met de waarde de om-
gevingstemperatuur weergegeven
H Als dit symbool achter het cijfer
oplicht, is de timer ingeschakeld.
Als u op de timerknop drukt, kunt
u de resterende tijd in uren kort
op het display zien.
H G F E D C B
A
1
2
3
8
9
1
4
10
8
5
4
6
7
Pagina: 51
103
102
de luchtvochtigheid. Als de effectieve luchtvochtigheid 5% onder de waarde
ligt die u heeft ingesteld, wordt het apparaat ingeschakeld. Deze toleratie-
marge is bewust gekozen om te voorkomen dat het apparaat vaak wordt
in- en uitgeschakeld.
In ons voorbeeld betekent dit het volgende: als de luchtvochtigheid onder 45%
komt te liggen, zal het apparaat 10 seconden later weer worden ingeschakeld. De
luchtvochtigheid zal worden verhoogd tot 50%.
Aanwijzing: als het apparaat wordt aangezet (het maakt daarbij niet uit of
de stekker uit het stopcontact is gehaald of niet), wordt de luchtbevochtiger
in ieder geval voor ca. 2 minuten ingeschakeld om de actuele luchtvoch-
tigheid in de kamer te meten. Ook als de effectieve luchtvochtigheid in de
kamer boven de ingestelde waarde ligt. Hierna blijft het apparaat de kamer
bevochtigen als de waarde in ons voorbeeld lager is dan 45% of de luchtbe-
vochtiging stopt als de waarde in ons voorbeeld hoger is dan 50%.
Geheugenfunctie:
Als de luchtbevochtiger wordt aangezet en de stekker sinds de laatste instelling van
de luchtvochtigheid niet uit het stopcontact is getrokken, is de ingestelde waarde
opgeslagen. Het apparaat zal de lucht in de kamer dan bevochtigen tot de laatst
ingestelde waarde.
Als de stekker wel uit het stopcontact is getrokken, is de ingestelde waarde voor
de luchtvochtigheid gewist. In dit geval bevochtigt het apparaat de kamer tot de
af fabriek ingestelde standaardwaarde van 68%. Als u een andere waarde wenst,
moet u deze opnieuw instellen.
De automatische functie instellen:
Als de knop 3 seconden wordt ingedrukt, wordt het apparaat in de automa-
tische modus gezet. Het apparaat detecteert dan de actuele luchtvochtigheid in
de kamer en verhoogt/verlaagt de luchtvochtigheid naar een waarde tussen 55 en
68% of houdt deze waarde aan. Het apparaat kiest daarvoor zelf de optimale func-
ties uit, afhankelijk van de actuele omgevingstemperatuur en -luchtvochtigheid. Bij
deze functie kan de luchtvochtigheid of het bevochtigingsvermogen niet handmatig
worden ingesteld.
KNOP VOOR WARMNEVELFUNCTIE (E)
Als u op deze knop drukt, schakelt u de warmnevelfunctie in. U kunt bij de warm-
nevelfunctie ook het bevochtigingsvermogen met een van de 3 intensiteitsniveaus
verhogen of verlagen met de knop .
Aanwijzing: hoe hoger het bevochtigingsvermogen van de warmnevelfunctie is
ingesteld, hoe warmer de damp is. En hoe warmer de damp is, des te hoger het
bevochtigingsvermogen zal zijn. Daarom is het bevochtigingsvermogen bij warme
nevel over het algemeen hoger dan bij koude nevel.
Druk nogmaals op deze knop om de warmnevelfunctie weer uit te schakelen.
Het apparaat gebruikt dan alleen koude nevel.
▲
▲ WAT U OVER DE FUNCTIES VAN DE
LUCHTBEVOCHTIGER MOET WETEN
ON/OFF-KNOP (B)
Als u de stekker in het stopcontact steekt, hoort u een geluid. Het apparaat schakelt
naar de stand-bymodus, het leddisplay licht kort op en verdwijnt weer. Als u op de
ON/OFF-knop drukt, licht het leddisplay en het blauwe ledlampje op de basis van het
apparaat op. De luchtbevochtiger is dan klaar voor gebruik. Druk nogmaals op de
ON/OFF-knop om het apparaat weer in de stand-bymodus te zetten.
KNOP VOOR BEVOCHTIGINGSVERMOGEN (C)
U kunt met deze knop zelf de intensiteit van de verneveling instellen. Hierbij kunt u
kiezen uit drie vermogensniveaus: elke balk onder het cijfer staat voor een vermo-
gensniveau. De intensiteit wordt steeds verhoogd als u op de knop drukt. Als er één
balk oplicht, is het laagste vermogensniveau ingesteld. Lichten er drie balken op, is
het hoogste vermogensniveau ingesteld. Als het hoogste vermogensniveau is inge-
steld en er weer op de knop wordt gedrukt, wordt het laagste vermogensniveau
ingesteld. Als u de warmnevelfunctie niet heeft ingesteld, komt er koude nevel uit
de verstuiver.
KNOP VOOR HET HANDMATIG INSTELLEN VAN DE
LUCHTVOCHTIGHEID EN DE AUTOMATISCHE FUNCTIE (D)
De luchtvochtigheid handmatig instellen:
U kunt door kort op deze knop te drukken, de gewenste luchtvochtigheidswaarde
handmatig instellen: het apparaat detecteert dan de actuele luchtvochtigheid in de
kamer, verhoogt of verlaagt de luchtvochtigheid naar de ingestelde waarde en zorgt
ervoor dat deze waarde constant blijft. Er kan een waarde van 40% tot 80% in stap-
pen van 5% worden ingesteld. Elke keer dat er op deze knop wordt gedrukt, wordt
deze waarde verhoogd en op het display weergegeven. Na 80% springt de waarde
weer terug in de neutrale stand en begint dan weer bij 40%. Als de juiste waarde
is ingesteld, wordt op het display weer de actuele omgevingsluchtvochtigheid of
-temperatuur weergegeven. Als u een waarde heeft ingesteld, begint het apparaat
minimaal 2 minuten de kamer te bevochtigen. Daarbij maakt het niet uit of de inge-
stelde waarde boven de eigenlijke luchtvochtigheid in de kamer ligt of eronder. Het
apparaat wordt na deze 2 minuten uitgeschakeld als de werkelijke luchtvochtigheid
in de kamer hoger is dan de ingestelde waarde.
Een voorbeeld: als u een luchtvochtigheid van 50% instelt, controleert het apparaat
2 minuten de omgevingsluchtvochtigheid en bevochtigt de kamer intussen. Als de
luchtvochtigheid na afloop van deze 2 minuten onder de ingestelde 50% ligt (na
aftrek van de tolerantiemarge), blijft de luchtbevochtiger actief. Als de luchtvochtig-
heid rond de 50% of erboven ligt, wordt het apparaat uitgeschakeld.
Het apparaat heeft een ingebouwde hygrostaat waarmee kan worden ge-
garandeerd dat de luchtvochtigheid die u heeft ingesteld, constant wordt
gehouden. De hygrostaat meet in intervallen van 10 seconden doorlopend
Pagina: 52
105
104
Let op: als u het apparaat na langere tijd weer gebruikt, raden we in ieder ge-
val aan het waterreservoir en de verstuifkamer eerst te reinigen (zie het hoofdstuk
"Reiniging").
▲
▲ DE KNOPPEN OP DE
AFSTANDSBEDIENING
A
B
C
D
E
I
H
G
F
A ON/OFF
B Uv-lichtfunctie
C Timer
D Bevochtigingsvermogen
E Nachtmodus
F Negatieve-ionenfunctie
G De luchtvochtigheid hand-
matig instellen
H Warmnevelfunctie
I Automatische functie
Let op: voor de afstandsbediening is een batterij van het type CR2025 nodig. Er zit
al een batterij in de afstandsbediening. Haal de beschermfolie van de batterij door
de folie uit de afstandsbediening te trekken.
In het algemeen geldt:
• Mocht de meegeleverde batterij leeg zijn, plaats dan een nieuwe batterij van het
type CR2025. Let op de aangegeven polariteit. Gebruikt u de afstandsbediening
langere tijd niet? Haal dan de batterij uit de afstandsbediening en berg deze
apart op. Zo verlengt u de levensduur van de batterij.
• De reikwijdte van de afstandsbediening is maximaal 3,5 meter. Als u de afstands-
bediening niet direct op de ontvanger of in de richting van de voorkant van het
apparaat richt, is de reikwijdte minder of reageert de luchtbevochtiger niet meer
op de signalen van de afstandsbediening.
• Let op dat er geen obstakels tussen de afstandsbediening en de ontvanger zijn
geplaatst.
• Berg de afstandsbediening op een veilige plek op, zodat deze niet kan vallen
of breken.
KNOP VOOR UITSCHAKELTIMER EN
UV-LICHTFUNCTIE (F)
De timerfunctie instellen:
Als u kort op deze knop drukt, schakelt u de timerfunctie in. Elke keer dat er op
deze knop wordt gedrukt, wordt de tijdsduur verlengd met 1uur. Er kan een tijd van
1 tot 10 uur worden ingesteld. Na 10 springt het display weer in de neutrale stand
en begint dan weer bij 1. Na het verlopen van de ingestelde tijd schakelt het appa-
raat automatisch naar de stand-bymodus.
De uv-lichtfunctie instellen:
Als u de knop 3 seconden indrukt, activeert u de uv-lichtfunctie. Hiermee worden
de bacteriën in de lucht gedood.
Als u de knop nogmaals 3 seconden indrukt, schakelt u de uv-lichtfunctie weer uit.
Het uv-licht bevindt zich aan de binnenkant van het apparaat en mag niet worden
verwisseld met het nachtlicht aan de voorkant van het apparaat.
KNOP VOOR NACHTMODUS (G)
Als u op deze knop drukt, wordt het apparaat in de nachtmodus gezet. Dat wil
zeggen dat het leddisplay wordt uitgeschakeld en ook het symbool voor de inge-
schakelde nachtmodus na 20 seconden weer wordt uitgeschakeld. Zo wordt uw
nachtrust niet verstoord door storend licht.
Als u nogmaals op deze knop drukt, wordt de nachtmodus weer uitgeschakeld. Op
het leddisplay worden de waarden en symbolen weer weergegeven.
KNOP VOOR DE NEGATIEVE-IONENFUNCTIE (H)
Als u op deze knop drukt, wordt de negatieve-ionenfunctie ingeschakeld. Zo kunt u
de luchtkwaliteit verbeteren. Druk nogmaals op deze knop om de negatieve-ionen-
functie weer uit te schakelen.
Let op het volgende:
• Het werkingsbereik van de luchtbevochtiger ligt bij een temperatuur van 5°C
tot 45°C en de luchtvochtigheid in de kamer moet lager zijn dan 90%.
• De Solis Ultrasonic Pure is niet geschikt voor water dat door een wateronthar-
der met zout is behandeld. De ontkalkingspatroon van de luchtbevochtiger
kan het zout niet absorberen en daardoor vormen er zich witte resten rondom
het apparaat. Als er zich toch witte resten vormen, is de ontkalkingspatroon
vol. Dit kan, afhankelijk van de hardheid van het water, vroeger of later het
geval zijn. Vervang de ontkalkingspatroon in dat geval.
• Wij raden aan het apparaat niet te gebruiken als de waterhardheid hoger is
dan 25°fH.
• Giet geen additieven zoals etherische oliën of geurstoffen in het water!
Pagina: 53
107
106
2. APPARAAT INSCHAKELEN
Aanwijzing: de verstuiver die uit twee delen bestaat en 360° kan draaien, kan altijd
voor een optimale verdeling van het vocht worden ingesteld (afb.7).
– Steek de stekker in een geschikt stopcontact. Er is nu een geluid te horen en het
apparaat bevindt zich in de stand-bymodus.
– Druk op de ON/OFF-knop. Het leddisplay en het blauwe functielampje op de
basis van het apparaat lichten op en het apparaat wordt opgestart (afb.8).
– Druk nu op de gewenste functieknoppen om het apparaat naar wens in te
stellen (afb.9).
Afb. 7 Afb. 8 Afb. 9
➞
3. DE GEURFUNCTIE ACTIVEREN
– De Solis luchtbevochtiger kan dankzij de spons die zich in
het geurvak bevindt, ook een aangename geur versprei-
den.
– Neem het geurvak uit de houder (afb.10).
– Druppel wat in water oplosbare geurolie
op de spons (afb.11).
– Plaats het geurvak weer terug in de houder.
– Als u de luchtbevochtiger heeft ingeschakeld, is ook de
geurfunctie geactiveerd.
– Haal de geurspons uit het vak en was hem met mild
zeepsop af als u de geurfunctie wilt uitzetten of het
apparaat langere tijd niet wordt gebruikt. Laat de spons
daarna helemaal drogen. Plaats de spons daarna weer in
het geurvak. De spons kan zo in principe steeds opnieuw
worden gebruikt.
Let op: giet geen additieven zoals etherische oliën of geurstoffen in het reservoir of
in het water! Hiermee beschadigt u het apparaat!
Afb. 10
➞
Afb. 11
▲
▲ INGEBRUIKNAME
1. ONTKALKINGSPATROON PLAATSEN
EN WATER IN HET RESERVOIR GIETEN
– Til het waterreservoir aan de handgreep op en draai het om (afb.1).
– Schroef het deksel van het waterreservoir af (afb.2).
– Schroef de ontkalkingspatroon rechtsom op de schroefdraad aan de binnen-
kant van het deksel (afb.3).
– Vul het waterreservoir helemaal met koud en schoon kraanwater. Let op: giet
nooit direct water in de verstuifkamer (behalve bij de reiniging), maar altijd in
het waterreservoir (afb.4)!
– Sluit het waterreservoir weer door het deksel met de ontkalkingspatroon rechts-
om dicht te draaien. De dichtingsring moet goed worden geplaatst (afb.5).
– Draai het waterreservoir weer om en zet het weer terug, zodat het goed op de
basis is geplaatst (afb.6).
Afb. 3
Afb. 2
Afb. 5
Afb. 4
Afb. 1
Afb. 6
Pagina: 54
▲
▲ REINIGING EN ONDERHOUD
1. DE BEHUIZING EN HET RESERVOIR REINIGEN
• Zet het apparaat altijd uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het
gaat reinigen.
• Laat het apparaat helemaal afkoelen.
• Reinig het waterreservoir regelmatig (minimaal twee keer per week) en gebruik
daarvoor schoon water. Als er in het waterreservoir kalkafzettingen te vinden
zijn, wat ontkalkingsmiddel dat geschikt is voor de luchtbevochtiger, bij het
afwasmiddel doen. Let op de gebruiksvoorschriften op de fles.
• Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte, licht vochtige doek en,
indien nodig, wat mild afwasmiddel. Dompel het apparaat nooit onder in water
en spuit geen water of andere vloeistoffen op het apparaat.
• Let op: gebruik nooit agressieve of bijtende reinigingsmiddelen of een schuur-
sponsje. De kunststof behuizing kan daardoor beschadigd raken.
2. DE VERNEVELAAR, HET VERWARMINGSELEMENT
EN DE VERSTUIFKAMER REINIGEN
Let op: laat het apparaat altijd helemaal afkoelen
voordat u de vernevelaar, het verwarmingselement
en de verstuifkamer gaat reinigen!
• Giet water wat nog in het apparaat zit in de rich-
ting van de pijl (de pijl aan de onderkant van de
verstuifkamer) weg.
• Reinig de verstuifkamer, de verstuifmembraan en
het verwarmingselement een keer per week met een
zachte borstel en water waar wat mild afwasmiddel
in is gedaan. Spoel alles met wat schoon water af
en droog alles daarna goed af met een doek.
Is het water zo hard dat er zich ondanks de ontkalkingspatroon witte kalkaf-
zettingen vormen op het verwarmingselement en op het verstuifmembraan
die niet met water en afwasmiddel weg te krijgen zijn? Reinig beide dan met
wat water en ontkalkingsmiddel dat geschikt is voor de luchtbevochtiger.
• Doe wat ontkalkingsmiddel dat geschikt is voor de luchtbevochtiger, op het
verwarmingselement en de verstuifmembraan. Neem daarbij de gebruiksvoor-
schriften op de fles in acht. Vul dan beide met water en laat 10 tot 15 minuten
inwerken.
• Haal de kalk dan weg met een zachte borstel.
• Spoel de verstuifkamer, de verstuifmembraan en het verwarmingselement twee
keer af met water.
Let op: giet, behalve bij het reinigen, nooit water direct in de verstuifkamer!
Gebruik nooit agressieve of schurende reinigingsmiddelen of schuursponsjes. Hierdoor
kunnen er krassen komen op het oppervlak en kan de verstuifmembraan beschadigd
raken.
Afb. 12
➀
➁
➀▲Verstuifmembraan
➁▲Verwarmingselement
109
108
4. HET APPARAAT UITZETTEN
– Zet het apparaat met de ON/OFF-knop uit.
– Trek de stekker uit het stopcontact.
– Haal het waterreservoir van de basis en open het deksel.
Giet het water uit het reservoir en spoel het. Giet ook het water uit de verstuif-
kamer.
– Laat alle onderdelen drogen en berg het apparaat op.
5. AUTOMATISCH UITSCHAKELEN BIJ LEEG
WATERRESERVOIR
• Als het waterreservoir leeg is, is er drie keer een akoestisch geluid te horen. Op
het display licht het bijbehorende symbool op en de andere symbolen ver-
dwijnen. Het apparaat stopt automatisch met het bevochtigen van de lucht. Zet
het apparaat nu met de ON/OFF-knop uit. Laat het apparaat afkoelen voordat
u er weer water in het waterreservoir in doet.
• Let op: het apparaat en het water in de verstuifkamer kan erg heet zijn. Als u
het apparaat meteen na gebruik optilt of het waterreservoir uit het apparaat
haalt, kunt u zich verbranden aan het hete water!
• Let erop dat het waterreservoir altijd helemaal met water wordt gevuld als u
het water bijvult.
Pagina: 55
111
110
▲
▲ PROBLEEMOPLOSSING
PROBLEEM MOGELIJKE OORZAAK MOGELIJKE OPLOSSING
Er komt geen nevel
uit het apparaat.
De stekker zit niet in het
stopcontact.
ON/OFF-knop niet
geactiveerd.
Waterreservoir leeg.
Te weinig water in het
reservoir.
Stekker in het stopcontact
steken.
Op de ON/OFF-knop drukken.
Het reservoir met water vullen.
Het reservoir helemaal met
water vullen.
Onaangename geur. Nieuw apparaat.
Water vies of niet fris.
Deksel van het reservoir weg-
halen, reservoir openen en ca.
12 uur op een koele, donkere
plek laten staan.
Waterreservoir reinigen en
vullen met schoon kraanwater.
Het apparaat maakt
harde geluiden.
Reservoir niet goed
geplaatst.
Te weinig water in het
reservoir.
Apparaat staat scheef.
Reservoir goed op de basis
zetten.
Het reservoir helemaal met
water vullen.
Het apparaat op een vlakke,
stabiele ondergrond plaatsen.
Er komt rondom de
verstuiver damp vrij.
Er is ruimte tussen de
dampverstuiver en het
waterreservoir.
Haal de dampverstuiver van
het deksel van het reservoir en
spoel af met water. Plaats de
verstuiver dan weer terug.
Als het probleem met de hierboven beschreven oplossingen niet kan worden ver-
holpen of u te maken heeft met een ander probleem, kunt u contact opnemen met
Solis of een door Solis erkend servicepunt.
Deze verbruiksartikelen heeft u nodig voor de luchtbevochtiger:
• Art.nr. 700.84 ontkalkingspatroon
• Art.nr.700.83 HEPA-filter met geïntegreerd actiefkoolfilter
• U krijgt de ontkalkingspatroon en het HEPA-filter bij de betere vakhandel of bij
Solis of Switzerland AG.
Telefoonnummer: 0848 804 884, fax: 0848 804 890
e-mail: info.ch@solis.com of www.solis.ch
(verzending alleen binnen Zwitserland).
3. HET FILTER REINIGEN
U kunt de afdekking van het filtervak openen door de afdekking op de plek die met
een pijl is gemarkeerd, naar binnen te duwen en weer los te laten. De afdekking
springt dan uit de vergrendeling en kan worden weggehaald.
Meteen achter de afdekking zit een zwart groffilternet. Als dit filternet vies is, het
van de afdekking af halen en reinigen onder lauwwarm water. Laat het net helemaal
drogen voordat u het weer terugplaatst.
In het filtervak bevindt zich een HEPA-filter met een geïntegreerd actiefkoolfilter. Dit
filter moeten elk half jaar of maximaal elk jaar, dat ligt eraan hoe vaak en hoe lang u
de luchtbevochtiger gebruikt, worden vervangen. De artikelnummers zijn te vinden
in het hoofdstuk "Verbruiksartikelen" en zijn verkrijgbaar bij Solis of Switzerland AG
of bij de vakhandel.
Til het HEPA-filter gewoon uit het vak en plaats het nieuwe filter met de zwarte kant
tegen de binnenkant van het apparaat weer in het apparaat.
4. OPBERGEN
• Giet al het water uit het reservoir en de verstuifkamer. Droog het hele apparaat
met een zachte doek. Laat het apparaat zo lang open staan – waarbij het reser-
voir is weggehaald en geopend – tot het helemaal droog is.
• Berg het apparaat op een droge en donkere plek met goede luchtcirculatie op
waar het tegen stof is beschermd.
Pagina: 56
113
112
▲
▲ VERWIJDERING
EU 2002/96/EC
Aanwijzingen voor het verwijderen van het product volgens EU-richtlijn
2002/96/EC
Het afgedankte apparaat mag niet met het huishoudelijk vuil als restafval worden
verwerkt. Het afgedankte apparaat moet bij een plaatselijk afvalinzamelpunt of bij
de leverancier worden ingeleverd zodat een milieuvriendelijke verwerking wordt
gegarandeerd. Door de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische
apparaten worden mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid
voorkomen en kunnen componenten worden hergebruikt of gerecycled, waardoor
er veel energie en grondstoffen worden bespaard. Om verplichte afvalverwerking
van het apparaat volgens de voorschriften duidelijk onder de aandacht te brengen
is hiernaast het symbool van een doorgekruiste afvalbak afgebeeld.
Solis of Switzerland AG behoudt zich het recht voor om te allen tijde technische en
optische wijzigingen en modificaties uit te voeren om zijn producten te verbeteren.
091 802 90 10
Bewaar de originele verpakking van dit product goed zodat u ze voor even-
tueel transport of verzending van het product kunt gebruiken.
Solis of Switzerland AG
Solis-Haus • Europastrasse 11 • CH-8152 Glattbrugg-Zürich • Zwitserland
Telefoon +41 44 874 64 54 • Fax +41 44 874 64 99
info@solis.ch • www.solis.ch • www.solis.com
▲
▲ TECHNISCHE SPECIFICATIES
Modelnr. SH802A, type 7217
Productnaam Ultrasonic luchtbevochtiger en -reiniger
Spanning/frequentie 220–240 V~ / 50 Hz
Vermogen 25 Watt (koele luchtbevochtiging)
105 Watt (warme luchtbevochtiging)
Hygrostaat 40%–80%
Geschikte grootte van de kamer 40 m2 / 100 m3
Gewicht ca. 2,45 kg
Massa ca. 24,037,517,0 cm (bhd)
Inhoud waterreservoir 4,5 l
Technische wijzigingen voorbehouden.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Solis Ultrasonic Pure 7217.

Stel een vraag over de Solis Ultrasonic Pure 7217

Heb je een vraag over de Solis Ultrasonic Pure 7217 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Solis Ultrasonic Pure 7217. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Solis Ultrasonic Pure 7217 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.