Solis Ultra X-Press handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Solis Ultra X-Press. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Solis
  • Product: Blender
  • Model/naam: Ultra X-Press
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans, Deens

Inhoudsopgave

Pagina: 57
netsnoer volledig uit alvorens de stekker in het stopcontact te
steken.
6.	 Houd het apparaat uit de buurt van heet gas, hete kachels
of andere warmte afgevende apparaten of warmtebronnen.
Gebruik het apparaat nooit op een nat of heet oppervlak.
Plaats het apparaat niet in de buurt van vocht, warmte en
open vuur. Houd het apparaat uit de buurt van bewegende
onderdelen of apparaten.
7.	 Niet aan het netsnoer trekken en het apparaat niet aan het
netsnoer dragen. U mag ook niets op het netsnoer plaatsen.
Trek nooit aan het snoer om het apparaat uit het stopcontact
te halen, maar aan de stekker.
8.	 We adviseren om met dit apparaat geen verlengsnoer te
gebruiken. Zet het apparaat niet direct onder een stopcontact.
9.	 Trek altijd de stekker uit het stopcontact als het apparaat
buiten bedrijf is of als er geen toezicht op is, of als het moet
worden schoongemaakt. Wij raden aan een aardlekschakelaar
(FI-veiligheidsschakelaar) te gebruiken om extra bescherming
te bieden bij het gebruik van elektrische apparaten. Het is
raadzaam om een veiligheidsschakelaar te gebruiken met een
nominale reststroom van maximaal 30 mA. Neem voor deskun-
dig advies contact op met uw elektricien.
10.	Voer geen wijzigingen uit aan apparaat, kabels, stekkers en
accessoires.
11.	Laat nooit een werkende mixer zonder toezicht achter! Onjuist
gebruik kan tot letsels leiden!
12.	Probeer nooit een apparaat vast te nemen dat in water of in
een ander vloeistof is gevallen. Haal altijd eerst de stekker uit
het stopcontact alvorens het apparaat uit de vloeistof te halen.
Gebruik het apparaat pas weer als u het door Solis of een door
Solis erkend servicecenter hebt laten controleren op goede en
veilige werking.
13.	Plaats het apparaat nooit zo dat het in water of in een andere
vloeistof kan vallen (bijv. in de buurt van een gootsteen).
s		BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN
Lees voor gebruik van uw Solis Ultra X-Press aandachtig
deze gebruiksaanwijzing, zodat u het apparaat leert ken-
nen en veilig kunt bedienen. Wij raden u aan om deze
gebruiksaanwijzing zorgvuldig te bewaren en te overhandi-
gen aan een eventuele nieuwe eigenaar van het apparaat.
Bij het gebruik van elektrische apparatuur moeten voor
uw eigen veiligheid de volgende veiligheidsmaatregelen in
acht worden genomen:
1.	 Motorbasis, netsnoer en stekker van de mixer mogen nooit
in contact komen met water of andere vloeistoffen om een
elektrische schok te voorkomen. Er kan water in de behuizing
komen waardoor het apparaat beschadigd kan raken! Als de
motorbasis van de mixer, het netsnoer of de stekker in contact
komt met een vloeistof, trekt u met droge rubberen hand-
schoenen de stekker onmiddellijk uit het stopcontact.
2.		 Het apparaat nooit met natte of vochtige handen of voeten
bedienen of met natte handen de stekker uit het stopcontact
trekken. Gevaar voor elektrische schokken!
3.		 Controleer voor ingebruikname of de op het typeplaatje aan-
gegeven spanning overeenkomt met uw netspanning.
4.		 Het apparaat moet tijdens het gebruik op een vlakke, stabiele,
vochtbestendige, schone en droge ondergrond staan, zoals
een tafel of een aanrecht. Het apparaat kan tijdens gebruik
vibreren en verschuiven. Plaats daarom de standmixer nooit
in de buurt van de rand van een tafel of een gootsteen, maar
altijd minstens 10 cm van de rand. Het apparaat is niet ont-
worpen voor gebruik buitenshuis.
5.	 Laat het snoer niet over de rand van de tafel hangen, zodat
het niet omlaag kan worden getrokken. Zorg ervoor dat het
snoer niet in contact komt met hete oppervlakken, zoals een
kookplaat of een radiator of met het apparaat zelf. Rol het
114 115
Pagina: 58
14.	Gebruik het apparaat nooit op een vochtig of nat werkopper-
vlak. Gevaar voor elektrische schokken!
15.	Plaats het apparaat zo dat het niet aan direct zonlicht wordt
blootgesteld.
16.	Steek nooit scherpe of puntige voorwerpen en gereedschap in
de openingen van het apparaat; steek nooit metalen keuken-
gerei of gereedschap in de mengbeker en houd ze ook niet
tegen de motorbasis. Het apparaat kan beschadigd raken of
er kan gevaar voor elektrocutie ontstaan!
17.	Het apparaat niet schudden of verplaatsen terwijl het in gebruik
is.
18.	Gebruik het apparaat alleen zoals in deze gebruiksaanwijzing
is beschreven voor het mixen en pureren van levensmiddelen.
Doe uitsluitend levensmiddelen in de mengbeker. Gebruik
alleen de meegeleverde of door Solis aanbevolen accessoires.
Ongeschikte accessoires kunnen het apparaat beschadigen of
brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel veroorzaken.
19.	Het apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik,
niet voor commercieel gebruik. Niet gebruiken in voertuigen
of op boten.
20.	Controleer de mixer vóór elk gebruik.
21.	Om elektrische schokken te voorkomen mag u het apparaat
niet gebruiken als de kabel of stekker beschadigd is of als het
apparaat andere storingen vertoont, gevallen is of anderszins
beschadigd is. Voer reparaties nooit zelf uit, maar lever het
apparaat in bij Solis of een door Solis erkend servicecenter om
het te laten controleren, repareren of​mechanisch en elektrisch
te laten herstellen.
22.	Personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens, of onwetende en onervaren mensen, ook kinde-
ren, mogen de mixer niet gebruiken, tenzij ze onder toezicht
staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun vei-
ligheid of die goede instructies geeft over hoe dit apparaat
moet worden gebruikt. Bovendien moeten zij precies hebben
117
116
begrepen welke gevaren kunnen voortvloeien uit het appa-
raat en hoe het op een veilige manier kan worden gebruikt.
Reiniging en onderhoud van het apparaat mogen niet worden
uitgevoerd door kinderen zonder toezicht. Het apparaat mag
in geen geval door kinderen jonger dan 8 jaar worden gebruikt
of gereinigd.
23.	Houd het apparaat en het snoer altijd buiten bereik van kinde-
ren.
24.	Kinderen mogen het apparaat niet reinigen, tenzij onder toe-
zicht van een volwassene die verantwoordelijk is voor hun
veiligheid.
25. Er moet toezicht worden gehouden op kinderen om te zorgen
dat ze niet met de mixer spelen.
26.	Trek altijd het netsnoer uit het stopcontact wanneer u het
apparaat zonder toezicht achterlaat of wanneer u het apparaat
moet demonteren, monteren of reinigen.
27.	Het apparaat is uitgerust met een oververhittingsbeveiliging.
28. Bewaar een minimale afstand van 20 cm tussen het apparaat
en muren, gordijnen, textiel of andere ontvlambare voorwer-
pen. Dek een apparaat dat in gebruik is nooit af.
29.	Vergewis u ervan dat de hogesnelheidsmixer van Solis cor-
rect is gemonteerd alvorens het apparaat te gebruiken. Hoe
de verschillende onderdelen in het apparaat moeten worden
geplaatst, vindt u op pagina 131 van deze handleiding.
30.	Gebruik dit apparaat uitsluitend met de meegeleverde meng-
beker en het meegeleverde bekerdeksel of de kleine meng-
beker (als accessoire verkrijgbaar). Ongeschikte accessoires
kunnen elektrische schokken, brand of persoonlijk letsel ver-
oorzaken!
31.	Zorg er altijd voor dat het bekerdeksel goed vast zit op de
mengbeker alvorens de mixer te starten, anders kan de inhoud
eruit spatten. Ook de dekselafsluiter moet vastgedraaid in het
bekerdeksel zitten. Via de opening in het deksel kunt u tijdens
het mixen ingrediënten in kleine hoeveelheden toevoegen,
Pagina: 59
stilstaande messen extreem scherp zijn. Vermijd contact met
beweegbare delen van de mixer!
39.	Ga bij de omgang met de mengbeker altijd voorzichtig te
werk – de messen zijn extreem scherp! Ga uiterst voorzichtig
te werk bij het leegmaken of reinigen van de mengbeker. Een
verkeerde hantering van de messen kan verwondingen veroor-
zaken!
40.	Haal nooit de mengbeker van de motorbasis zolang het appa-
raat nog aanstaat en in gebruik is!
41.	Gebruik het apparaat nooit met een timer of afstandsbedie-
ning. Dit om te voorkomen dat het apparaat automatisch of
per ongeluk aangaat, bijvoorbeeld nadat de motorbeveiliging
tegen overbelasting is geactiveerd.
42.	Gebruik de hogesnelheidsmixer van Solis alleen voor de berei-
ding van eten en/of drinken.
43.	Start de mixer nooit zonder dat er levensmiddelen of vloeistof-
fen in de mengbeker zitten.
44.	Door het soep-programma te selecteren kunnen door wrijving
de messen heet worden. Door de luchtopeningen in de dek-
selafsluiter ontsnapt de eventueel gegenereerde druk. Wees
voorzichtig bij het aanraken van het deksel of de mengbe-
ker aangezien deze heet kunnen worden. Ook de koppeling-
schroef onder de mengbeker wordt door langdurig mixen erg
heet! Let er bij het verwijderen van de mengbeker op dat u de
onderkant van de mengbeker niet aanraakt!
45.	Schenk zeer warme vloeistoffen altijd voorzichtig uit in de
mengbeker. De vloeistof kan uit de beker spatten waardoor u
zich kunt verbranden!
46.	Bij het mixen van warme vloeistoffen moet u zich er altijd van
vergewissen dat de dekselafsluiter goed vastgedraaid in het
bekerdeksel zit. Door de dekselafsluiter vast te draaien voor-
komt u dat de inhoud uit de mengbeker kan spatten. Boven-
dien werken beide openingen in de afsluiter als een ventiel om
de binnendruk en dampvorming te verlagen.
119
118
maar het deksel zelf mag niet worden verwijderd zolang de
stekker in het stopcontact zit.
32.	Zet altijd de mixer uit alvorens het apparaat te verplaatsen, te
demonteren of te reinigen. Wacht tot de motor en messen
tot volledige stilstand zijn gekomen en de ventilator uit staat.
Haal vervolgens de stekker uit het stopcontact. Dit geldt ook
wanneer het apparaat niet wordt gebruikt.
33. Vul de beker nooit meer dan de MAX-markering, anders kan
de motor overbelast worden, wordt het mengsel niet goed
gemengd of kunnen de ingrediënten over de rand lopen. Denk
er ook aan dat door het mengen sommige voedingsmiddelen
een groter volume krijgen.
34.	Blijft er etenswaar rondom de messen vastzitten, schakel dan
de mixer uit en haal de stekker uit het stopcontact. Wanneer
motor en messen niet meer draaien en de ventilator is uitge-
schakeld, haalt u de mengbeker van de motorbasis. Met een
plastic spatel kunt u vervolgens de etensresten van de messen
halen of roeren om verder te mixen. Verwijder nooit etens-
waar van de messen met uw vingers – de messen zijn extreem
scherp!
35.	Neem een apparaat met beschadigde messen of met iets
anders dan levensmiddelen in de mengbeker nooit in gebruik.
36.	Zodra u de stekker in het stopcontact steekt, mag u niet meer
in de mengbeker grijpen of de messen aanraken.
37.	Houd tijdens gebruik handen, vingers, haar, kleding, sieraden
of keukenhulpmiddelen uit de buurt van de mengbeker, en
nooit naar binnen reiken. Verwondingsgevaar! U kunt de mee-
geleverde tamper gebruiken, mits het deksel goed vast zit op
de beker en na verwijdering van de dekselafsluiter.
38.	Alleen nadat u de stekker uit het stopcontact hebt gehaald
en na verwijdering van de mengbeker, mag u met uw hand
of met keukenhulpmiddelen in de mengbeker grijpen! Ga in
dergelijke gevallen uiterst voorzichtig te werk aangezien de
Pagina: 60
120
47. Draai na het mixen voorzichtig de dekselafsluiter van het dek-
sel omdat eventuele stoomdruppels uit de mengbeker kunnen
spatten.
48. Stel de mengbeker niet bloot aan grote temperatuurschom-
melingen. Leg een koude mengbeker bijvoorbeeld niet in heet
water of omgekeerd.
49. Plaats geen delen van de mixer in de magnetron!
50. Houd het apparaat schoon. Voor de reiniging en het opbergen
moet het apparaat worden uitgeschakeld en de stekker uit het
stopcontact worden gehaald. Zie daarvoor de aanwijzingen in
het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging" op pagina 136 van
deze gebruiksaanwijzing. Dompel de motorbasis nooit onder
in water en reinig geen onderdelen van de motorbasis met een
natte of erg vochtige doek.
51. Verwijder vóór inbedrijfstelling alle verpakkingen, bijsluiters en
stickers en spoel het deksel, de dekselafsluiter en de mengbe-
ker in een warm sopje met een zachte vaatdoek. Zie daarvoor
de aanwijzingen in paragraaf "Voor de eerste ingebruikname"
op pagina 130 van deze gebruiksaanwijzing.
Let op: De messen zijn zeer scherp, vermijd ieder contact met
vingers of hand!
52. Til de mengbeker niet van de motorbasis als de motor draait.
Schakel altijd eerst het apparaat uit en wacht tot motor en
messen volledig zijn gestopt en de ventilator is uitgeschakeld.
Alleen hierna mag u de mengbeker verwijderen.
53. Bij het plaatsen op de motorbasis moet de mengbeker soepel
over de vier rubberen noppen glijden. Plaats de mengbeker
nooit hard of met geweld op de motorbasis om delen van de
koppeling niet te beschadigen. Zet u de mengbeker niet goed
op de motorbasis, dan kan de mengbeker bij inschakeling van
het apparaat van de motorbasis vallen.
54. Haal de mengbeker van de motorbasis wanneer u de mixer niet
gebruikt.
121
Pagina: 61
122
s		APPARAATBESCHRIJVING
123
A	Dekselafsluiter om tijdens gebruik eenvoudig andere ingrediënten in de meng-
beker te plaatsen. Om te mengen moet de dekselafsluiter in de dekselopening
worden geplaatst en rechtsom tot aan de aanslag worden gedraaid. Tijdens het
mengproces kunt u de tamper in de dekselopening plaatsen om de ingrediënten
omlaag in de richting van de messen te drukken.
B	 Speciaal deksel voor een perfecte afdichting
C	 2 liter-mengbeker met schaalverdeling en handgreep
D	Mesbasis met zeer scherpe en sterke Japanse precisiemessen, gemonteerd in
de mengbeker
E	 Rubberen noppen (4 stuks)
F	Veiligheidsschakelaar, schakelt het apparaat automatisch uit zodra de meng-
beker van de motorbasis wordt gehaald.
G	 Hoogwaardige koppeling
H	 Bedieningspaneel met LED-display en contactgevoelige sensortoetsen
I	Motorbasis
J	 Rubberen antislipvoetjes
K	Netsnoeraansluiting
L	Tamper om ingrediënten tijdens het mengproces via de dekselopening omlaag
in de richting van de messen te drukken.
A
F
B
C
D
E
G
H
I
J
K
L
Pagina: 62
125
124
s		BESCHRIJVING VAN HET
BEDIENINGSPANEEL
Zodra u de stekker in het stopcontact steekt en het apparaat met de -knop
inschakelt, lichten de volgende symbolen op de contactgevoelige sensortoetsen op:
	AAN/UIT-knop
	 "+ 20 seconden"-tijdsknop
	Smoothie-knop
	Roomijs-knop
	Groente/vruchtensap-knop
	Soep-knop
	Noten-knop
	Pulse-knop
Balk snelheidsknoppen
s		DE FUNCTIES VAN UW
SOLIS ULTRA X-PRESS
In elk van de 5 automatische programma's kunt u een van de 8 snelheden, een
Pulse-functie en een "+ 20 seconden"-tijdsfunctie selecteren. Door een sensor-
toets kort aan te raken, wordt de functie geactiveerd en licht het geselecteerde
programma op het bedieningspaneel op. Dit geldt ook voor alle overige functies
die u kunt selecteren. Zodra een programma is voltooid, hoort u vijf pieptonen en
wordt het apparaat na enkele seconden automatisch uitgeschakeld. Alleen voor de
Pulse-knop geldt dat u de knop ingedrukt moet houden om de Pulse-functie te
activeren. Zodra u de Pulse-knop  loslaat, wordt de Pulse-functie uitgeschakeld.
Bij het uitschakelen van de Pulse-functie hoort u geen pieptoon.
AAN/UIT-knop
•	 Met de AAN/UIT-knop kunt u het apparaat in- en uitschakelen.
•	 Wanneer het symbool constant oplicht, staat het apparaat in de stand-by-
modus.
•	 Wanneer het symbool knippert, staat het apparaat in de werkingsmodus en
kunt u een van de functies selecteren en starten.
•	 Met de AAN/UIT-knop kunt u op elk moment het apparaat stoppen, ongeacht
de geactiveerde functie.
Pulse-knop
•	 U kunt de Pulse-functie activeren door de Pulse-knop in te drukken. Zolang u
de Pulse-knop indrukt, is de Pulse-functie actief en draait de mixer op een hoog
toerental. Op het tijdsdisplay wordt in seconden aangegeven hoe lang de Pul-
se-functie al is ingeschakeld. De Pulse-functie kan niet langer dan 30 seconden
zonder onderbreking worden gebruikt.
•	 Bij ingeschakelde Pulse-functie knippert de AAN/UIT-knop . Alle andere
toetsen op het bedieningspaneel zijn uit en kunnen dan ook niet worden inge-
schakeld. Zodra u de Pulse-toets loslaat, lichten alle andere toetsen op, knippert
de AAN/UIT-knop en verschijnt 0:00 op het display.
•	 Aanwijzingen:
	 De Pulse-functie kan alleen worden geactiveerd wanneer er geen andere functie
wordt gebruikt en mag uitsluitend gedurende korte intervallen worden gebruikt.
	 Bij beëindiging van de Pulse-functie hoort u geen pieptonen.
	 We raden u aan om de Pulse-functie niet te lang te gebruiken.
Display voor mixtijd met
aftelfunctie
Pagina: 63
127
126
•	 De Pulse-functie is ideaal voor alle levensmiddelen die met sterke mix-interval-
len moeten worden vermalen en verwerkt. Door de Pulse-functie worden de
levensmiddelen in de mengbeker ook tot circuleren gebracht. De Pulse-functie
is ook geschikt om ijsblokjes te vermalen.
Knop waarmee u de werkingsduur met 20 seconden kunt verlengen
•	 De -knop verlengt elke geprogrammeerde tijd met 20 seconden en kan
zowel bij automatische programma's als bij handmatig geselecteerde snel-
heidstoetsen worden geactiveerd. Deze kan alleen niet tijdens de Pulse-functie
worden gebruikt.
•	 Met elke druk op de -knop wordt de mixtijd van een programma met
20 seconden verlengd. Deze 20 seconden worden op het display bij de weerge-
geven tijdsduur opgeteld. Door de toets meerdere keren in te drukken, worden
telkens 20 seconden bij de mixtijd opgeteld. U kunt de mixtijd verlengen met
maximaal 10 minuten.
•	 Aanwijzingen:
	De -knop is alleen van invloed op de mixtijd, niet op de mixsnelheid.
	De -knop kan niet tijdens de Pulse-functie worden ingeschakeld.
n 		HANDMATIGE INSTELLING MET DE
		SNELHEIDSTOETSEN (8 STANDEN)
	
•		
Wilt u geen van de automatische programma's gebruiken, dan kunt u met
deze 8 snelheidstoetsen handmatig een lage tot zeer hoge snelheid instellen.
•		
Bij de toets helemaal links is de snelheid het laagst en bij de toets
 helemaal rechts het hoogst. Met de 6 toetsen in het midden kunt u de
snelheid constant verhogen.
•	 Begin de handmatige instelling altijd op de laagste snelheid (toets ) en ver-
hoog stapsgewijs de snelheid tot de gewenste snelheid.
•	 Tijdens het mengproces kunt u op elk moment de snelheid verhogen of verlagen
door een van deze toetsen in te drukken of de snelheid opnieuw stapsgewijs
aan te passen. Het lampje van de ingestelde snelheid brandt het sterkst.
•	 De voorgeprogrammeerde tijd bedraagt bij elke snelheid 1 minuut. Wilt u
de mixtijd verlengen, dan drukt u de -knop in om de mixtijd telkens met
20 seconden te verhogen.
	Aanwijzing: Bij de automatische programma's is de snelheid voorgeprogram-
meerd en is het niet mogelijk om de snelheid handmatig te wijzigen met de
8 snelheidstoetsen.
n 		AUTOMATISCHE PROGRAMMA'S
	
•	 Bij uw hogesnelheidsmixer van Solis heeft u de keuze uit 5 voorgeprogram-
meerde programma's waarbij de mixtijd, mixsnelheid en mixintervallen voor
bepaalde toepassingen zijn ingesteld.
•	 In het algemeen geldt:
	 U kunt elk automatisch programma pauzeren door de desbetreffende pro-
grammaknop in te drukken, bijv. om ingrediënten via de dekselopening toe te
voegen. De tijd op het display wordt gestopt en de melding "PAUS" verschijnt.
Zodra u de programmatoets opnieuw aanraakt, wordt het programma voort-
gezet en wordt de tijd verder afgeteld.
	 Bij automatische programma's is het niet mogelijk om de snelheid in te stellen,
ze worden volgens een voorgeprogrammeerd schema uitgevoerd.
	 Om de tijd bij automatische programma's te verlengen, drukt u op de -knop.
Smoothie-programma
•	 Met dit programma kunt u lekkere en lichte smoothies maken. De voorgepro-
grammeerde mixtijd bedraagt 1 minuut.
	Tip: Wanneer u meer dan 400 g aan ingrediënten gebruikt, moet u de tamper
gebruiken om de ingrediënten via de dekselopening opnieuw omlaag te druk-
ken.
Roomijs-programma
•	 Met dit programma kunt u alle soorten roomijs maken. De voorgeprogram-
meerde mixtijd bedraagt 1 minuut en 30 seconden.
	Tip: Wanneer u meer dan 300 g aan ingrediënten gebruikt, moet u de tamper
gebruiken om de ingrediënten via de dekselopening opnieuw omlaag te druk-
ken.
Groente- en vruchtensap-programma
•	 Met dit programma kunt u lekkere en gezonde sappen met wortels, andere
seizoensgroenten en rijpe vruchten maken. Pitten, harde kernen en schil-
len moet u eerst verwijderen. De voorgeprogrammeerde mixtijd bedraagt
1 minuut en 30 seconden.
Soep-programma
•	 Met dit programma kunt u romige soepen maken van voorgekookte en ook hete
groenten en andere ingrediënten. De voorgeprogrammeerde mixtijd bedraagt
6 minuten.
Pagina: 64
De kleine mengbeker met een inhoud van 500 ml is als accessoire verkrijgbaar
500 ml-mengbeker met
normaal deksel
500 ml-mengbeker met
draaideksel
Siliconen spatel
•	 De kleine mengbeker met normaal deksel is ook geschikt voor de bereiding van
kleinere hoeveelheden levensmiddelen en voor babyvoeding of paneermeel. De
leveringsomvang bevat ook een siliconen spatel waarmee u de inhoud gemak-
kelijk uit de mengbeker kunt scheppen.
•	 De kleine 500 ml-mengbeker (art.-nr. 720.08) voor uw
	 Solis Ultra X-Press vindt u bij de betere vakhandel en bij Solis of Switzerland AG.
	 Telefoon: 0848 804 884, fax: 0848 804 890,
	 email: info.ch@solis.com of www.solis.ch
	 (Verzending alleen binnen Zwitserland)
129
128
	Aanwijzing: Door het soep-programma te selecteren kunnen door wrijving de
messen heet worden. Door de luchtopeningen in het dekselafsluiter ontsnapt
de eventueel gegenereerde druk. Wees voorzichtig bij het aanraken van het
deksel of de mengbeker aangezien deze heet kunnen worden. Ook de koppe-
lingschroef onder de mengbeker wordt door langdurig mixen erg heet! Let er
bij het verwijderen van de mengbeker op dat u de onderkant van de mengbeker
niet aanraakt!
Noten-programma
•	 Met dit programma kunt u alle soorten noten of harde levensmiddelen malen.
De voorgeprogrammeerde mixtijd bedraagt 35 seconden.
	 Wilt u na afloop van het programma de ingrediënten nog verder verkleinen of
vermalen, dan kunt u ook handmatig de snelheid instellen, waarbij u de snelheid
stapsgewijs van lage snelheid tot hoge snelheid verhoogt.
	Aanwijzing: Voor het verkleinen van noten en harde levensmiddelen of berei-
ding van dikke pasta's zoals pindakaas, amandelpasta, hummus, pesto etc,
raden we naast het Noten-programma het gebruik van de kleine mengbeker
met een inhoud van 500 ml aan. Deze als accessoire te verkrijgen kleine meng-
beker wordt geleverd met een normaal deksel en een draaideksel met geïnte-
greerde schraper. Wanneer u tijdens het mixproces met de hand het draaideksel
met schraper draait, worden de ingrediënten constant van de bekerrand naar
de messen gebracht en garandeert u in korte tijd een optimaal en uniform
resultaat.
	
Pagina: 65
s		INGEBRUIKNAME
•	 Zodra u de verschillende functies van uw hogesnelheidsmixer van Solis kent,
kunt u het apparaat gebruiken.
1. 	 Zet de motorbasis op een droog, vlak, vochtbestendig en stabiel werkoppervlak,
op minstens 10 cm tot de tafelrand.
2. 	 Vul de mengbeker met ingrediënten en let daarbij op de MAX-markering op
de mengbeker. U kunt maximaal 2 liter levensmiddelen mixen. Denk eraan dat
levensmiddelen tijdens het mixen in volume kunnen toenemen.
3. 	 Plaats het deksel op de mengbeker tot de mengbeker helemaal is gesloten.
Plaats ook de dekselafsluiter op het deksel en zet de lipjes van de afsluiter in
de uitsparingen bij het symbool "open slot" op het deksel en draai de afsluiter
naar rechts tot tegen de aanslag vast.
4. 	 Zet de mengbeker op de motorbasis, waarbij de beker soepel over de vier rub-
beren noppen moet glijden en horizontaal op de motorbasis staat.
5. 	 Steek de stekker in een geschikt stopcontact. Kort daarna licht het symbool
op van de AAN/UIT-knop.
6. 	 Druk op de AAN/UIT-knop , de knop knippert en alle functieknoppen lichten
op.
	 Let op: Alvorens het mixproces te starten, moet u bij een goed gevulde of met
harde levensmiddelen gevulde mengbeker een hand op het deksel plaatsen om
te voorkomen dat het deksel loskomt van de mengbeker. Zodra de levensmid-
delen fijngemalen, kunt u het deksel loslaten.
7. 	 Druk op een van de knoppen om een programma (een van de 5 automatische
programma's of een handmatige snelheid) te selecteren. Heeft u een handma-
tige snelheid geselecteerd, begin dan bij de -toets en verhoog stapsgewijs
de snelheid tot u de gewenste snelheid heeft bereikt.
8. 	 Het geselecteerde programma wordt gestart en op het display wordt de tijds-
duur afgeteld.
9. 	 Wilt u de mixtijd verlengen, druk dan een of meerdere malen op de -knop.
De tijd wordt op het display opgeteld.
10. 	Zodra het geselecteerde programma is voltooid, wordt het apparaat uitgescha-
keld. De ingebouwde ventilator voor de motor blijft na uitschakeling nog enkele
seconden ingeschakeld. Hierdoor kan het gebeuren dat u na het uitschakelen
nog ventilatorgeluid hoort. Na korte tijd gaat ook de ventilator vanzelf uit.
11. 	Trek alleen hierna met droge handen de stekker uit het stopcontact en haal de
mengbeker van de basis. Om de mengbeker van het station te verwijderen, tilt
131
130
n 		AANWIJZINGEN OVER DE 5 AUTOMATISCHE
PROGRAMMA'S
•	 Bij alle 5 automatische programma's kan alleen de mixtijd met de -knop
worden verlengd. Dit heeft geen invloed op de mixsnelheid. Bij een geactiveerd
automatisch programma licht daarom ook niet de balk van de snelheidstoetsen
op.
•	 U kunt elk automatisch programma pauzeren door de desbetreffende pro-
grammaknop in te drukken, bijv. om ingrediënten via de dekselopening toe te
voegen. De tijd op het display wordt gestopt en de melding "PAUS" verschijnt.
Zodra u de programmatoets opnieuw aanraakt, wordt het programma voort-
gezet en wordt de tijd verder afgeteld.
•	 Wanneer een automatisch programma volledig wilt stoppen, dan kunt u op elk
moment de AAN/UIT-knop indrukken.
•	 We raden u aan om na afloop van een programma bij de weergave van 0:00
op het display niet nogmaals de knop in te drukken. Dit mag u alleen voor
het aflopen van een programma doen. Wilt u het apparaat opnieuw inschakelen
alhoewel op het display de weergave 0:00 staat, dan moet u eerst de stekker uit
het stopcontact halen, de mengbeker van het motorstation halen en na enkele
minuten de mengbeker opnieuw op het motorstation zetten en de stekker in
het stopcontact steken om het apparaat opnieuw in te schakelen.
s		VOOR DE EERSTE INGEBRUIKNAME
•	 Voordat u uw Solis Ultra X-Press voor het eerst gebruikt, moet u alle verpak-
kingsmateriaal en reclamemateriaal zoals stickers verwijderen. Steek de stekker
nog niet in het stopcontact. Reinig het deksel, afsluiter en mengbeker met
mesbasis in een warm sopje met een zachte vaatdoek. Spoel alles grondig met
schoon water na en droog alles goed af. De mengbeker en het deksel mogen
ook in de vaatwasser worden gereinigd. Let erop dat u het deksel verwijdert
voordat u de mengbeker in de vaatwasser plaatst. De motorbasis mag niet in
de vaatwasser worden geplaatst, maar mag alleen met een licht bevochtigde
zachte doek worden schoongemaakt en vervolgens gedroogd.
	 De messen zijn extreem scherp. Vermijd ieder contact met vingers of
hand!
	Aanwijzing: Als u de mixer de eerste keer gebruikt, kan er een lichte geur
ontstaan omwille van een gloednieuwe motor. Dit is normaal en verdwijnt na
een korte tijd.
Pagina: 66
133
132
u hem naar boven, niet draaien. Haal de mengbeker pas van de basis wanneer
de motor en messen volledig zijn gestopt.
12. 	Leeg de mengbeker en reinig de mengbeker met mesbasis, deksel en afsluiter
het liefst onmiddellijk na gebruik om het kleven van levensmiddelen te voorko-
men.
n 		BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN TIJDENS
		HET GEBRUIK
•	 Wilt u de tamper gebruiken om de levensmiddelen in de mengbeker in de rich-
ting van de mesbasis te drukken, dan mag dat alleen via de dekselopening in
het geplaatste deksel. Hiervoor moet u eerst de dekselafsluiter van het deksel
halen.
	 Aanwijzing: De tamper kan alleen in de grote 2 l-mengbeker worden gebruikt.
Om de tamper te gebruiken is het niet nodig om het mengproces te onderbre-
ken.
•	 Gebruik het apparaat uitsluitend met gesloten deksel. Voeg langzaam via de
opening in het deksel vloeistof of levensmiddelen toe om te voorkomen dat de
inhoud uit de mengbeker kan spatten. Let op: Haal tijdens het mixen nooit het
deksel van de mengbeker om levensmiddelen toe te voegen! Hiervoor moet u
altijd eerst het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen.
Haal vervolgens de mengbeker van het station, voeg levensmiddelen toe aan de
mengbeker, zet vervolgens de gesloten mengbeker op de motorbasis en schakel
pas dan het apparaat opnieuw in.
•	 Vul de mengbeker alleen tot aan de MAX-markering en mix niet teveel vaste
of harde levensmiddelen per mengproces, anders kan de overbelastings- en
oververhittingsbeveiliging de motor uitschakelen.
•	 Houd een hand op het deksel wanneer u de mengbeker bijna of tot aan de
MAX-markering heeft gevuld.
•	 Haalt u de mengbeker van de motorbasis, dan schakelt de veiligheidsschakelaar
automatisch het apparaat uit en worden alle ingestelde functies gewist. Zet
in dergelijke gevallen de mengbeker op de motorbasis en voer opnieuw in de
instellingen uit.
•	 Raak de functietoetsen in het midden aan zodat u niet per ongeluk twee toet-
sen indrukt. Druk u gelijktijdig twee of meerdere knoppen in, dan schakelt het
apparaat uit en verschijnt de melding "ERR" op het display. Haal in dergelijke
gevallen de stekker uit het stopcontact, steek de stekker opnieuw in het stop-
contact en schakel het apparaat opnieuw in.
•	 Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer u de mixer niet gebruikt of
voor u hem wilt demonteren, reinigen of wegzetten.
OVERBELASTINGS- EN OVERVERHITTINGSBEVEILIGING
Waarschuwing:
Om de motor te beschermen mag u het apparaat niet meer gebruiken na
activering van de automatische overbelastings- en oververhittingsbeveili-
ging en zodra de melding "ERR" op het display verschijnt.
Schakel het apparaat in deze gevallen uit, trek de stekker uit het stopcontact en
verwijder de mengbeker. Wacht 20 minuten zodat de motor kan afkoelen. Na
20 minuten zet u de mengbeker opnieuw op de motorbasis. Steek de stekker in
het stopcontact en zet het apparaat weer aan.
Als de motor voldoende is afgekoeld, start het apparaat weer en kunt u de mixer
weer gebruiken zoals in deze handleiding wordt beschreven.
De motor kan overbelast raken als de mengbeker te zwaar is gevuld of als te
lang is gemengd. Verminder in dit geval de hoeveelheid ingrediënten of schakel
de motor tijdens het mengen herhaaldelijk uit om de motor te laten afkoelen en
overbelasting te voorkomen.
Het niet overschrijden van de MAX-markering verkleint het risico dat de motor
wordt overbelast. Het kan echter gebeuren dat vaste ingrediënten een overbe-
lasting veroorzaken. Als u merkt dat de motor hapert of langzaam loopt, meng
dan 10 seconden ononderbroken of verminder de hoeveelheid ingrediënten. Ook
door vloeistoffen toe te voegen kan een vaste massa ontstaan.
m
Pagina: 67
135
134
•	 Wilt u drank met ijsblokjes of bevroren vruchten maken, dan raden we u aan
om de Pulse-functie te gebruiken.
•	 Ingrediënten worden optimaal gemengd en vermalen wanneer u een handma-
tige snelheid afwisselend met de Pulse-functie gebruikt.
•	 Dikkere mengsels kunt u het best pureren door de mengbeker slechts voor
eenvierde of de helft te vullen of hiervoor de kleine mengbeker met draaideksel
te gebruiken (als accessoire verkrijgbaar, zie pagina 129).
•	 Gebruik nooit keukengerei en gereedschap die de messen en mengbeker kun-
nen beschadigen of krassen kunnen achterlaten.
•	 Deze mixer is niet geschikt voor het kneden van deeg of pureren of stampen
van aardappels.
s		TIPS VOOR PERFECT MIXEN
•	 Overschrijd nooit de MAX-markering bij het vullen van de mengbeker met
levensmiddelen of vloeistoffen.
•	 Wees voorzichtig bij het mengen van grote hoeveelheden of vloeistoffen – het
mengsel kan door de opening in het deksel uit de mengbeker spatten!
	 Aanwijzing: De mengbeker nooit hoger dan de MAX-markering vullen! Als
de mengbeker tot net onder of tot de MAX-markering is gevuld, houd dan een
hand op het deksel zodat dit tijdens werking niet kan wegglijden.
•	 Als het volume tijdens het mixen onder de MAX-markering blijft, kunt u de dek-
selafsluiter van het deksel halen om olie of andere vloeistoffen tijdens het mixen
toe te voegen. Het deksel zelf mag tijdens het mixen nooit van de mengbeker
worden verwijderd.
•	 Gebruik de mixer maar zo lang als vereist voor levensmiddelen of het mengpro-
ces. Alleen zo garandeert u perfecte eindproducten. Mix de levensmiddelen niet
langer dan nodig!
•	 Gebruik de Pulse-functie als het voedsel te dik of te grof is om in de mengbeker
te laten circuleren.
•	 Bestanddelen kunnen tegen de wand van de beker plakken. Schakel de mixer uit
en haal de stekker uit het stopcontact om het voedsel weer terug te brengen in
de richting van de messen. Wacht tot de messen niet meer draaien en de ventila-
tor is uitgeschakeld. Neem eerst de mengbeker van de motorbasis en pas daarna
het deksel van de mengbeker. U kunt de ingrediënten met een plastic spatel van
de wand van de beker in de richting van het mes naar beneden laten bewegen.
Zet vervolgens het deksel goed vast op de mengbeker, plaats de mengbeker op
de motorbasis, steek de stekker in het stopcontact, schakel het apparaat in en
ga verder met mixen.
•	 Wilt u de tamper gebruiken om de levensmiddelen in de mengbeker in de rich-
ting van de mesbasis te drukken, dan mag alleen via de dekselopening in het
geplaatste deksel. Hiervoor moet u eerst de dekselafsluiter van het deksel halen.
•	 Als u tijdens het mixen aan de bovenkant van de motorbasis vocht of vloeistof
ziet, schakelt u het apparaat onmiddellijk uit met de AAN/UIT-knop. Wacht tot
de ventilator is uitgeschakeld en haal de stekker uit het stopcontact. Verwijder de
mengbeker en veeg de motorbasis af met een droge doek of met keukenpapier.
•	 Gebruik de Pulse-functie voor voedingsmiddelen die afzonderlijke, krachtige
mixintervallen vereisen. Bijv. om noten te hakken of om ijs te vermalen.
•	 Uw mixer kan met de 2 l-mengbeker de ijsblokjes van 12 – 14 standaard ijsblok-
jesvormen verwerken. Gebruik daarvoor de Pulse-functie.
Pagina: 68
137
n 	 ZO VERWIJDERT U HARDNEKKIGE VERKLEURING
	 EN GEUREN
•	 Levensmiddelen met sterke geur, zoals knoflook, karwijzaad/koriander of som-
mige groenten zoals wortels, kunnen geur of verkleuring achterlaten in de
mengbeker of op het deksel.
•	 Om deze te verwijderen, vult u de mengbeker met warm afwaswater en laat
u het maximaal 5 minuten inwerken. Maak de mengbeker vervolgens met de
hand schoon met een mild afwasmiddel en warm water. Vervolgens zorgvuldig
afspoelen met schoon water en afdrogen. Wegzetten met open deksel.
•	 Leg het deksel maximaal 5 minuten in warm afwaswater. Vervolgens afwassen
met een mild afwasmiddel en warm water. Vervolgens zorgvuldig afspoelen met
schoon water en afdrogen.
n 	 LET OP HET GEBRUIK VAN CITROENSAP
•	 Het sap van citrusvruchten kan de mengbeker dof maken en invloed hebben
op de levensduur. We raden u aan de mengbeker direct na gebruik schoon te
maken met warm afwaswater, na te spoelen met schoon water en goed af te
drogen. Laat de mengbeker niet weken!
n 	 OPBERGEN
•	 Bewaar uw hogesnelheidsmixer van Solis rechtop. De mengbeker dient ernaast
te staan. Plaats niets op het apparaat. Plaats het deksel niet op de mengbeker
zodat de lucht kan circuleren.
•	 Let op: Bewaar het apparaat altijd buiten bereik van kinderen op een goed
geventileerde plek en uit het directe zonlicht.
136
s ONDERHOUD EN REINIGING
n 	 MENGBEKER MET MESBASIS, DEKSEL EN
	DEKSELAFSLUITER
Om veiligheidsredenen moet de stekker na elk gebruik en voor elke reiniging
van het apparaat uit het stopcontact worden gehaald. Om te voorkomen dat de
levensmiddelen na de bereiding vastkoeken aan de messen, mengbeker of deksel,
adviseren wij u om na elk gebruik als volgt te werk te gaan:
•	 Spoel de mengbeker met mesbasis, deksel en afsluiter met water om het groot-
ste deel van de etensresten te verwijderen.
•	 Vul de mengbeker met 700 ml water, plaats het deksel incl. afsluiter op de
mengbeker en zet hem op de motorbasis. Steek de stekker in het stopcontact.
Activeer meerdere keren de Pulse-functie. Als het voedsel hardnekkig plakt,
voegt u een beetje vloeibaar wasmiddel toe.
	 Spoel de mengbeker, het deksel en de afsluiter opnieuw af met warm water of
maak alles schoon in warm water met een zachte doek of afwasborstel.
•	 Zorg ervoor dat u alle restjes van het schoonmaakmiddel met schoon water uit
de mengbeker spoelt.
•	 Wanneer mengbeker, deksel en afsluiter schoon zijn, laat u alles goed drogen.
•	 Aanwijzing: De mengbeker is best direct na gebruik te reinigen.
•	 Let op: De messen zijn extreem scherp! Raak de messen nooit met uw handen
aan!
n 	 AFWASSEN IN DE VAATWASSER
•	 De mengbeker en het deksel kunnen in de vaatwasser met een standaard afwas-
programma worden afgewassen. Let erop dat u het deksel verwijdert voordat u
de mengbeker in de vaatwasser plaatst.	
n 	 REINIGING VAN DE MOTORBASIS
•	 Maak de motorbasis met een licht bevochtigde zachte doek schoon en droog
vervolgens de basis. Verwijder ook eventuele etensresten op het netsnoer.
n 	 OPMERKING OVER REINIGINGSMIDDELEN
•	 Gebruik nooit schurende of agressieve schoonmaakmiddelen of -oplossingen
om de motorbasis of de mengbeker met deksel en de mesbasis te reinigen – dit
kan krassen op het oppervlak maken. Gebruik alleen warm water met een mild
afwasmiddel en een zachte doek.
Pagina: 69
139
s TECHNISCHE SPECIFICATIES
Modelnr.	 JT-609, type 8326
Productnaam	Hogesnelheids-standmixer
Spanning/frequentie	 220-240 V~ / 50/60 Hz
Vermogen	 1000 Watt
Afmetingen (b x h x d)	 ong. 22,0 x 46,5 x 27,0 cm
Gewicht	 ong. 5,05 kg
Technische wijzigingen voorbehouden.
n ACCESSOIRES VOOR SOLIS ULTRA X-PRESS
Art.-nr. 	 Artikel
720.08 	 mengbeker (500 ml) met normaal deksel en draaideksel
	 en siliconen spatel
U krijgt de accessoires voor uw hogesnelheidsmixer van Solis bij de betere vakhan-
del of bij Solis of Switzerland AG.
Telefoon: 0848 804 884, fax: 0848 804 890,
e-mail: info.ch@solis.com of www.solis.ch
(verzending alleen binnen Zwitserland)
138
s PROBLEMEN OPLOSSEN
Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing
Na het plaatsen
van de mengbe-
ker op de motor-
basis en het
stekken van de
stekker licht de
knop  niet op.
–	 Kortsluiting. De netspanning
is te laag. Lees de gegevens
op het typeplaatje.
–	 Stroomuitval
–	 Steek de stekker in een
geschikt stopcontact en start
het apparaat opnieuw.
–	 Wacht tot de stroomvoorzie-
ning is hersteld.
Het apparaat
stopt plotseling
tijdens het mix-
programma en
op het display
verschijnt even-
tueel "ERR".
–	 De mengbeker is te vol: de
motor raakte overbelast en
het apparaat werd uitgescha-
keld.
–	 Door het apparaat te lang te
gebruiken heeft de overver-
hittingsbeveiliging de motor
uitgeschakeld.
–	 Er werden in een mengproces
te veel vaste of harde levens-
middelen in de mengbeker
gedaan en daarom heeft de
overbelastingsbeveiliging de
motor uitgeschakeld.
–	 U heeft meerdere toetsen
gelijktijdig aangeraakt waar-
door de gewenste functie
niet kon worden geselec-
teerd.
–	 Haal een deel van de inhoud
uit de mengbeker en start het
apparaat opnieuw.
–	 Haal de stekker uit het stop-
contact en laat de motor gedu-
rende 20 minuten afkoelen.
Schakel vervolgens het appa-
raat opnieuw in.
–	 Neem een deel van de inhoud
uit de mengbeker en start het
apparaat opnieuw.
–	 Raak nooit gelijktijdig twee of
meerdere toetsen aan. Haal
de stekker uit het stopcontact,
plaats de stekker opnieuw in
het stopcontact en schakel het
apparaat opnieuw in.
Pagina: 70
140
s		VERWIJDERING
EU 2002/96/EC
Aanwijzingen voor het verwijderen van het product volgens EU-richtlijn
2002/96/EC
Het afgedankte apparaat mag niet met het huishoudelijk vuil als restafval worden
verwerkt. Het afgedankte apparaat moet bij een plaatselijk afvalinzamelpunt of bij
de leverancier worden ingeleverd zodat een milieuvriendelijke verwerking wordt
gegarandeerd. Door de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische
apparaten worden mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid
voorkomen en kunnen componenten worden hergebruikt of gerecycled, waardoor
er veel energie en grondstoffen worden bespaard. Om verplichte afvalverwerking
van het apparaat volgens de voorschriften duidelijk onder de aandacht te brengen
is hiernaast het symbool van een doorgekruiste afvalbak afgebeeld.
Solis of Switzerland AG behoudt zich het recht voor om te allen tijde technische en
optische wijzigingen en modificaties uit te voeren om zijn producten te verbeteren.
Bewaar de originele verpakking van dit product goed zodat u ze voor even-
tueel transport of verzending van het product kunt gebruiken.
Solis of Switzerland AG
Solis-Haus • CH-8152 Glattbrugg-Zürich • Zwitserland
Telefoon +41 44 874 64 54 • Fax +41 44 874 64 99
info@solis.ch • www.solis.ch • www.solis.com
30
▲ VERWIJDERING
EU 2002/96/EC
Aanwijzingen voor het verwijderen van het product volgens EU-richtlijn
2002/96/EC
Dit apparaat als koelapparaat verwijderen. Doe het toestel na afdanking niet bij het
normale huisvuil, maar lever het in op een plaatselijk afvalinzamelpunt of bij een le-
verancier die ervoor zorgt dat het toestel op de juiste manier wordt verwerkt. Door
de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische apparaten worden mo-
gelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid voorkomen en is het
mogelijk dat de componenten worden hergebruikt resp. gerecycled, waardoor er veel
energie en grondstoffen worden bespaard. Om de verplichting om het toestel vol-
gens de voorschriften te verwijderen, duidelijk onder de aandacht te brengen, is hier-
naast het symbool van een doorgekruiste afvalbak afgebeeld.
Solis of Switzerland AG behoudt zich te allen tijde het recht voor van technische en
optische wijzigingen en modificaties ter verbetering van haar producten.
Bewaar de originele verpakking van dit product goed, zodat u deze voor een
eventueel transport of verzending van het product gebruiken kan.
Dit apparaat heeft een zeer lange levensduur en is erg betrouwbaar. Komt het toch voor dat er een
storing optreedt kunt u ons zonder meer bellen. Vaak is het probleem met een tip of met een trucje
op te lossen, zonder dat u ons het apparaat hoeft te sturen. Wij adviseren u graag.
Solis of Switzerland AG
Solis-House • Glattbrugg-Zürich, Zwitserland
Telefoon +41 44 874 64 54 • Fax +41 44 874 64 99
info@solis.ch • www.solis.ch • www.solis.com

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Solis Ultra X-Press.

Stel een vraag over de Solis Ultra X-Press

Heb je een vraag over de Solis Ultra X-Press en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Solis Ultra X-Press. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Solis Ultra X-Press zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.