Solis Type 5510 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Solis Type 5510. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Solis
  • Product: Waterkoker
  • Model/naam: Type 5510
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands

Inhoudsopgave

Pagina: 0
Gebruiksaanwijzing
DESIGN KETTLE
Type 5510
S I N C E 1 9 0 8
Pagina: 1
▲ BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN
Lees voor u uw Solis Design Kettle in gebruik neemt aan-
dachtig deze gebruiksaanwijzing om het apparaat te leren
kennen en veilig te bedienen. Wij raden u aan om deze
gebruiksaanwijzing zorgvuldig te bewaren en te overhan-
digen aan een eventuele nieuwe eigenaar van het appa-
raat.
Bij gebruik van elektrische apparaten moeten voor uw
eigen veiligheid de volgende veiligheidsmaatregelen in
acht worden genomen:
1. Dompel de waterkoker, het basisstation, de stekker en elek-
trische contacten van de waterkoker nooit onder in water en
vermijd contact met andere vloeistoffen om een elektrische
schok te voorkomen. Er kan water in de behuizing komen
waardoor het apparaat beschadigd kan raken! Bij contact van
het basisstation, stroomkabel, stekker of elektrische contac-
ten van de waterkoker of het basisstation met vloeistoffen
moet u de stekker onmiddellijk met droge rubberen hand-
schoenen uit het stopcontact halen.
2. Ook de waterkoker mag niet in water of andere vloeistoffen
worden ondergedompeld en buiten- en onderkant van de
waterkoker moeten droog zijn alvorens u hem op het basis-
station plaatst.
3. Het apparaat nooit met natte of vochtige handen of voeten
bedienen of met natte handen de stekker uit het stopcontact
trekken.
4. Controleer voor ingebruikname of de op het typeplaatje aan-
gegeven spanning overeenkomt met uw netspanning.
5. Het apparaat moet tijdens het gebruik op een vlakke, stabie-
le, schone en droge ondergrond staan, zoals een tafel of een
werkvlak. Bewaar een minimale afstand van 20 cm tussen het
apparaat en de muren, gordijnen of andere vochtgevoelige
voorwerpen.
2
Pagina: 2
6. Gebruik de waterkoker nooit op tafelranden en let erop dat
het apparaat buiten handbereik van kinderen en huisdieren
blijft. Zo kan het apparaat niet vallen of omlaag worden
getrokken, beschadigd raken en kan kokend water geen
brandwonden veroorzaken.
7. Laat de stroomkabel niet over de rand van de tafel hangen
om te vermijden dat het apparaat omlaag wordt getrokken.
Zorg ervoor dat de stroomkabel niet in contact komt met hete
oppervlakken, zoals een kookplaat of een radiator, of met het
apparaat zelf. Rol de stroomkabel volledig uit alvorens de
stekker in het stopcontact te steken.
8. Houd het apparaat uit de buurt van heet gas, hete ovens of
andere warmte uitstralende apparaten of warmtebronnen.
Gebruik het apparaat nooit op een nat of heet oppervlak.
Plaats het apparaat niet in de buurt van vocht, warmte en
open vuur. Houd het apparaat uit de buurt van bewegende
onderdelen of apparaten.
9. Niet aan het netsnoer trekken en het apparaat niet aan het
netsnoer dragen. U mag ook niets op de stroomkabel plaat-
sen.
10. We adviseren u om voor dit apparaat geen verlengsnoer te
gebruiken. Zet het apparaat niet direct onder een stopcon-
tact.
11. Trek de stekker altijd uit het stopcontact als het apparaat bui-
ten werking is, als er geen toezicht is of als het moet worden
schoongemaakt. Wij raden het gebruik van een aardlekscha-
kelaar (FI-veiligheidsschakelaar) aan voor extra bescherming
bij het gebruik van elektrische apparaten. Het is raadzaam om
eenveiligheidsschakelaar te gebruiken met een nominale rest-
stroom van maximaal 30 mA. Neem voor deskundig advies
contact op met uw elektricien.
12. Voer geen wijzigingen uit aan apparaat, kabels, stekkers en
accessoires.
3
Pagina: 3
13. Laat nooit een werkende waterkoker zonder toezicht achter!
Bij onjuist gebruik bestaat verwondingsgevaar!
14. Probeer nooit een apparaat te pakken dat in het water is
gevallen. Haal altijd eerst de stekker uit het stopcontact alvo-
rens het apparaat uit het water te halen. Laat vervolgens de
goede en veilige werking van het apparaat door Solis of een
erkend Solis-servicecenter controleren alvorens het apparaat
opnieuw te gebruiken.
15. Plaats het apparaat nooit zo dat het in het water kan vallen
(bijv. in de buurt van een gootsteen).
16. Plaats het apparaat zo dat het niet aan direct zonlicht wordt
blootgesteld.
17. Steek nooit scherpe of puntige voorwerpen en gereedschap
in de openingen van het apparaat. Het apparaat kan bescha-
digd raken of er kan gevaar voor elektrocutie ontstaan!
18. Het apparaat tijdens gebruik niet schudden of verplaatsen.
19. Gebruik de Solis-waterkoker uitsluitend voor het koken van
water. Het apparaat is niet geschikt om andere vloeistoffen te
koken.
20. Schakel het apparaat alleen in met voldoende water in de
waterkoker (let op de MIN-markering!), anders kan apparaat
beschadigd raken.
21. Zit er te weinig water in de waterkoker of is het water ver-
dampt en is de oververhitting geactiveerd, haal dan de stek-
ker uit het stopcontact en laat het apparaat gedurende 15
minuten afkoelen alvorens het opnieuw met koud water te
vullen.
22. Gebruik het apparaat uitsluitend zoals beschreven in deze
gebruiksaanwijzing. Schakel het apparaat nooit in zonder
water in de waterkoker. Onjuist gebruik kan verwondingen
veroorzaken. Vul de waterkoker uitsluitend met koud water
tot aan de MIN-markering en nooit boven de MAX-marke-
ring.
4
Pagina: 4
23. Gebruik alleen de meegeleverde of door Solis aanbevolen
accessoires. Verkeerde accessoires kunnen het apparaat
beschadigen.
24. Het apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk
gebruik, niet voor commercieel gebruik. Niet gebruiken in
voertuigen of op boten.
25. Het apparaat is niet ontworpen voor gebruik buitenshuis.
26. Controleer de waterkoker vóór elk gebruik.
27. Om elektrische schokken te voorkomen mag u het apparaat
niet gebruiken als de kabel of stekker beschadigd is of als het
apparaat andere storingen vertoont, gevallen is of anderszins
beschadigd is. Voer reparaties nooit zelf uit, maar lever het
apparaat in bij Solis of een erkend Solis-servicecenter om het
te laten controleren, repareren of mechanisch en elektrisch te
laten herstellen.
28. Personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens, of onwetende en onervaren mensen en kinderen
mogen de waterkoker niet gebruiken, tenzij onder toezicht
van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of
door hem/haar worden geïnstrueerd over het correcte gebruik
van het apparaat. Bovendien moeten zij precies hebben
begrepen welke gevaren kunnen voortvloeien uit het appa-
raat en hoe het op een veilige manier kan worden gebruikt.
Reiniging en onderhoud van het apparaat mogen niet zonder
toezicht door kinderen worden uitgevoerd. Het apparaat mag
in geen geval door kinderen jonger dan 8 jaar worden
gebruikt of gereinigd.
29. Houd het apparaat en de stroomkabel altijd buiten bereik van
kinderen.
30. Kinderen mogen het apparaat niet reinigen, tenzij onder toe-
zicht van een volwassene die verantwoordelijk is voor hun vei-
ligheid.
5
Pagina: 5
6
31. Kinderen mogen niet met de waterkoker spelen. Houd ver-
pakkingsmateriaal, incl. plastic zak, buiten bereik van kinde-
ren. Verstikkingsgevaar!
32. Houd het apparaat tijdens gebruik uit de buurt van kinderen
– het water in de waterkoker is heet! Omdat de waterkoker
zelf ook warm wordt, moet u de handgreep gebruiken om de
waterkoker van het basisstation te halen.
33. Haal de waterkoker nooit tijdens het kookproces van het
basisstation. Schakel altijd eerst de waterkoker uit met de
AAN/UIT-schakelaar, controleer of de AAN/UIT-schakelaar in
de UIT-stand (stand met de rode punt) staat en of het witte
controlelampje uit is alvorens de waterkoker van het basissta-
tion te halen.
34. Vermijd tijdens en na het kookproces contact met de uit de
apparaatopening ontsnappende hete stoom. Schenk heet
water altijd voorzichtig en langzaam langs de tuit zodat het
hete water niet spettert of per ongeluk iemand verbrandt.
Houd het deksel tijdens het kookproces altijd gesloten.
35. Om veiligheidsredenen raden we u aan om heet water altijd
met gesloten deksel via de tuit uit te schenken.
36. Ga voorzichtig te werk wanneer u een met heet water gevul-
de waterkoker van het basisstation haalt of verplaatst.
37. Druk tijdens of kort na het gebruik van de waterkoker niet op
de dekselontgrendelingsknop om het deksel te openen
omdat er kokend water uit de waterkoker kan spuiten. Wilt u
het deksel openen, bijvoorbeeld om koud water bij te vullen,
dan moet u eerst het resterende hete water via de tuit met
gesloten deksel uit de waterkoker schenken.
38. Let op: het oppervlak van het verwarmingselement (in het
basisstation) blijft ook na het uitschakelen enige tijd zeer
heet!
39. Gebruik het apparaat nooit met een timer of afstandsbedie-
ning.
Pagina: 6
40. Gebruik dit apparaat uitsluitend met meegeleverde waterko-
ker en deksel. Gebruik de waterkoker niet op andere basis-
stations en zet hem nooit op een hete kookplaat. Onjuiste
accessoires kunnen het apparaat beschadigen, elektrische
schokken, brandwonden of persoonlijk letsel veroorzaken!
41. Om het apparaat te verplaatsen of te reinigen, moet u het
altijd eerst met de AAN/UIT-schakelaar uitschakelen. Vervol-
gens haalt u de stekker uit het stopcontact en laat u het appa-
raat volledig afkoelen. Wordt het apparaat niet gebruikt, haal
dan eveneens de stekker uit het stopcontact.
42. Het deksel moet tijdens het gebruik altijd gesloten zijn. Plaats
niets op het deksel.
43. Trek na elk gebruik altijd de stekker uit het stopcontact, pas
dan is het apparaat permanent uitgeschakeld.
44. Houd het apparaat schoon. Om het apparaat te reinigen of
op te bergen, moet u het eerst uitschakelen, de stekker uit
het stopcontact halen en het volledig laten afkoelen. Zie daar-
voor de aanwijzingen in het hoofdstuk "Reiniging en onder-
houd" op pagina 13 van deze gebruiksaanwijzing.
45. Gebruik voor reiniging uitsluitend een mild afwasmiddel en
een zachte doek. Agressieve reinigings- en oplosmiddelen of
schurende materialen kunnen het oppervlak beschadigen.
46. Voor u het apparaat in gebruik neemt, moet u alle verpak-
kingsmaterialen en stickers verwijderen, de waterkoker spoe-
len en het deksel reinigen. Zie daarvoor de aanwijzingen in
het hoofdstuk "Voor de ingebruikname" op pagina 10 van
deze gebruiksaanwijzing.
7
Pagina: 8
9
A Kokerdeksel met kunststofomranding en controlevenster
uit BPA-vrij materiaal
B Tuit
C Uitneembare kalkfilter achter tuit aan de binnenkant
van de waterkoker
D Waterkoker uit geborsteld roestvrij staal met een inhoud van 1,7 liter
E Waterniveau-indicatoren links en rechts van de waterkoker met
schaalverdeling en MIN- en MAX-markering; uit BPA-vrij materiaal
F Ingebouwd verwarmingselement met een vermogen van 2400 Watt
G Basisstation met snoeropwikkelaar
H Dekselontgrendelingsknop
I Thermisch geïsoleerde handgreep
J AAN/UIT-schakelaar met functielampje en signaaltoon
(bij beëindigd kookproces)
K Automatische uitschakelfunctie en oververhittingsbeveiliging
J
Pagina: 9
10
▲ VOOR DE INGEBRUIKNAME:
WATERKOKER SPOELEN
Vóór het eerste gebruik moet de waterkoker worden gespoeld. Dit doet u
als volgt:
• Druk de dekselontgrendelingsknop kort in om het deksel te ontgrendelen.
• Vul de waterkoker met koud kraanwater tot aan de MAX-markering op de
waterniveau-indicator.
Let op: de MAX-markering op de waterkoker mag niet worden overschreden,
anders kan er kokend water uit de waterkoker spuiten! De maximale vulinhoud
bedraagt 1,7 liter. De waterkoker moet minstens tot aan de MIN-markering
(0,5 liter) worden gevuld, anders kan de oververhittingsbeveiliging worden geac-
tiveerd.
• Zet de gevulde waterkoker op het basisstation en sluit het deksel.
• Steek de stekker in een geschikt stopcontact.
• Druk op de AAN/UIT-schakelaar (groene punt omlaag). Het controlelampje van
de AAN/UIT-schakelaar licht wit op en blijft aan zolang het apparaat is inge-
schakeld.
• Wacht tot het water kookt. Het einde van het kookproces wordt aangegeven door
een akoestisch signaal en het controlelampje gaat uit. Bovendien springt de
AAN/UIT-schakelaar terug naar de stand met de rode punt. Vervolgens giet u het
water met gesloten deksel uit de tuit.
• Herhaal deze spoelprocedure nog twee keer.
• Nu is het apparaat klaar voor gebruik.
Pagina: 10
11
▲ INGEBRUIKNAME
1. Plaats het basisstation op een droge, vlakke ondergrond en buiten bereik van kin-
deren. Leg de stroomkabel zodanig dat de waterkoker niet aan de stroomkabel
omlaag kan worden getrokken.
2. Haal de waterkoker van het basisstation en druk kort op de dekselontgrende-
lingsknop om het deksel te openen.
3. Vul de waterkoker met koud kraanwater (houd rekening met de MAX- en MIN-
markeringen op de waterkoker, max. 1,7 liter en min. 0,5 liter) en sluit het dek-
sel door het in te drukken zodat de waterkoker goed gesloten is. Let op: tijdens
het koken van water moet het deksel altijd gesloten zijn.
4. Droog eventueel de buitenkant van de waterkoker en het basisstation. Plaats de
waterkoker op het droge basisstation.
5. Steek de stekker in een geschikt stopcontact.
6. Druk de groene punt van de AAN/UIT-schakelaar omlaag en het witte controle-
lampje van de schakelaar licht op.
7. Zodra het water kookt hoort u één signaaltoon, het apparaat schakelt zich uit,
de schakelaar springt terug naar de UIT-stand en het witte controlelampje gaat
uit.
8. Haal de waterkoker voorzichtig van het basisstation en giet het kokend water
langzaam via de tuit in het recipiënt. Om veiligheidsredenen moet het kokend
water altijd via de tuit en nooit met geopend deksel worden uitgeschonken.
Let op: let er bij het uitschenken op dat u zich niet verbrandt aan de hete stoom!
9. Heeft u geen heet water meer nodig, haal dan de stekker uit het stopcontact, giet
het resterende water uit de waterkoker en laat het apparaat afkoelen.
Opmerkingen:
• Kantel de waterkoker nooit te veel naar voren en draai de waterkoker nooit onder-
steboven, ook niet met gesloten deksel. Ondanks het gesloten deksel zal er water
uit de waterkoker lopen!
• Sluit altijd eerst het deksel alvorens het apparaat in te schakelen.
• Het ingebouwde verwarmingselement in het basisstation is gemaakt van hoog-
waardig roestvrij staal. Constateert u bruinachtige afzettingen, dan is dit geen
roest maar kalkafzetting. Verwijder de kalkafzetting zoals beschreven in hoofd-
stuk "Ontkalken" op pagina 14.
Pagina: 11
12
■ OVERVERHITTINGSBEVEILIGING
• Bij oververhitting, bijvoorbeeld als gevolg van te weinig of geen water in de water-
koker, schakelt het apparaat zichzelf automatisch uit. Trek in dergelijke gevallen
de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat gedurende ong. 15 minuten
afkoelen om het vervolgens opnieuw te kunnen gebruiken.
▲ GOED OM TE WETEN
1. Vul de waterkoker nooit tot boven de MAX-markering met water anders kan het
hete water bij kookpunt uit de waterkoker spuiten en brandwonden of elektri-
sche schokken veroorzaken!
2. Een tot aan de MAX-markering gevulde waterkoker bevat 1,7 liter water.
3. Vul de waterkoker altijd minstens tot aan de MIN-markering (500 ml) met water,
anders kan de oververhittingsbeveiliging worden geactiveerd en schakelt het
apparaat zichzelf uit.
4. Controleer altijd of het deksel correct gesloten is alvorens de stekker in het stop-
contact te steken.
5. Droog zowel de buiten- en onderkant van de waterkoker als het basisstation alvo-
rens de stekker in het stopcontact te steken.
6. Tijdens verhitting kunt u het kookproces op elke moment beëindigen met de
AAN/UIT-schakelaar.
7. Zit er te weinig water in de waterkoker of is het water verdampt en is de over-
verhitting geactiveerd, haal dan de stekker uit het stopcontact en laat het appa-
raat gedurende 15 minuten afkoelen alvorens het opnieuw met koud water te
vullen.
8. Druk tijdens of kort na het gebruik van de waterkoker niet op de dekselont-
grendelingsknop om het deksel te openen omdat er kokend water uit de water-
koker kan spuiten. Wilt u het deksel openen, bijvoorbeeld om koud water bij te
vullen, dan moet u eerst het resterende hete water via de tuit met gesloten dek-
sel uit de waterkoker schenken.
9. Omdat er tijdens het kookproces stoom moet kunnen ontsnappen, staat de tuit
altijd open. Er kan dus water uit de waterkoker komen wanneer u de volle water-
koker naar voren kantelt of op zijn zij legt. Daarom moet de gevulde waterko-
ker altijd rechtop staan.
Pagina: 12
13
▲ REINIGING EN ONDERHOUD
1. Haal voor de reiniging de stekker uit het stopcontact en laat de waterkoker vol-
ledig afkoelen.
2. Dompel de waterkoker of het basisstation nooit onder in water of andere vloei-
stoffen, en sproei geen water of andere vloeistoffen op de apparaatonderdelen.
Risico op een elektrische schok!
3. Gebruik een licht vochtige doek om de buitenkant van de waterkoker en de bin-
nen- en buitenkant van het deksel schoon te maken en laat de binnenkant van
de waterkoker drogen. Gebruik voor de reiniging van het apparaat geen agres-
sieve reinigings- of oplosmiddelen of schurende materialen omdat die de opper-
vlakken kunnen beschadigen.
■ KALKFILTER VERWIJDEREN EN REINIGEN
• De direct achter de tuit in de waterko-
ker geplaatste kalkfilter moet regelma-
tig worden gereinigd.
• Wacht altijd tot het apparaat volledig is
afgekoeld en controleer of u de stekker
uit het stopcontact heeft gehaald.
• Trek de filter omhoog uit de geleidings-
rails.
• Maak de kalkfilter onder stromend
warm water schoon met een doek of
een afwasborstel om alle kalkafzettin-
gen te verwijderen.
• Schuif vervolgens het filter opnieuw in
de geleidingsrails en druk het tot tegen
de aanslag.
Let op: drukt u het filter niet volledig tot tegen de aanslag, dan gaat het deksel
van de waterkoker niet dicht.
Aanwijzing:
• De kalkfilter is een verbruiksartikel en kan na lang gebruik verslijten. Nieuwe kalk-
filters zijn verkrijgbaar in speciaalzaken of bij Solis of Switzerland AG, telefoon:
0848 804 884, fax: 0848 804 890, e-mail: info@solis-onlineshop.ch, www.solis-
onlineshop.ch (verzending alleen binnen Zwitserland).
Pagina: 13
14
■ DE WATERKOKER ONTKALKEN
• Na langdurig gebruik of gebruik van hardwater kunnen zich kalkafzettingen in
de waterkoker vormen die van invloed zijn op de werking van het apparaat en
op de smaak van het eindproduct.
• Solis raadt een regelmatige ontkalking van de waterkoker aan (naargelang de
waterhardheid, maar minstens één keer per maand) met een oplossing van
SOLIPOL®
forte en water. Gebruik voor de ontkalking van het apparaat uitsluitend
SOLIPOL®
forte (Art.-nr. 703.01). Schade veroorzaakt door gebruik van onge-
schikte ontkalkingsmiddelen valt niet onder de garantie.
• Giet 700 ml koud water in de waterkoker en schakel het apparaat in. Breng het
water aan de kook.
Haal de waterkoker van het basisstation, open voorzichtig het deksel (let op de
hete stoom!) en giet 1000 ml SOLIPOL®
forte in de waterkoker tot aan de MAX-
markering. Let erop dat de waterkoker op een stabiele en beschermde onder-
grond staat.
• Laat de ontkalkingsoplossing gedurende ong. 30 minuten inwerken. Niet opnieuw
koken!
• Giet de ontkalkingsoplossing langzaam via de tuit uit de waterkoker om ook de
tuit te ontkalken. Eventuele resterende kalkafzettingen in de tuit of kalkfilter kunt
u verwijderen met een doek dat u in een SOLIPOL®
forte/wateroplossing heeft
gedompeld.
• Nadat u de ontkalkingsoplossing uit de waterkoker heeft geschonken, moet u
waterkoker drie keer met schoon koud water spoelen. Vul hiervoor de waterko-
ker drie keer tot aan de MAX-markering en schenk het water uit via de tuit om
alle resten van de ontkalkingsoplossing te verwijderen.
▲ OPBERGEN
• Gaat u de waterkoker voorlopig niet meer gebruiken, haal dan de stekker uit het
stopcontact, laat het apparaat volledig afkoelen en droog het apparaat.
• Berg het afgekoelde, gereinigde en droge apparaat rechtop op, bij voorkeur in
de originele verpakking. Plaats geen voorwerpen op het apparaat.
Pagina: 14
▲ TECHNISCHE GEGEVENS
Modelnr. BKE 700, type 5510
Productbenaming Waterkoker
Spanning/frequentie 230-240V~ / 50Hz
Vermogen 2200 – 2400 Watt
Inhoud 1,7 liter
Afmetingen ong. 16 x 24 cm
(Ø basisstation x totale hoogte)
Gewicht ong. 1,4 kg
Technische wijzigingen voorbehouden.
▲ VERBRUIKSARTIKELEN
Voor uw Solis Design Kettle zijn de volgende verbruiksartikelen beschikbaar:
Art.-nr.: 703.01 SOLIPOL®
forte ontkalkingsmiddel (flacon met 1’000 ml)
SOLIPOL®
forte is verkrijgbaar in speciaalzaken en bij Solis of Switzerland AG.
Telefoon: 0848 804 884, fax: 0848 804 890
E-mail: info@solis-onlineshop.ch of www.solis-onlineshop.ch
(verzending alleen binnen Zwitserland)
15
Pagina: 15
16
▲ VERWIJDERING
EU 2002/96/EC
Aanwijzingen voor het verwijderen van het product volgens EU-richtlijn
2002/96/EC
Dit apparaat als koelapparaat verwijderen. Doe het toestel na afdanking niet bij het
normale huisvuil, maar lever het in op een plaatselijk afvalinzamelpunt of bij een le-
verancier die ervoor zorgt dat het toestel op de juiste manier wordt verwerkt. Door
de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische apparaten worden mo-
gelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid voorkomen en is het
mogelijk dat de componenten worden hergebruikt resp. gerecycled, waardoor er veel
energie en grondstoffen worden bespaard. Om de verplichting om het toestel vol-
gens de voorschriften te verwijderen, duidelijk onder de aandacht te brengen, is hier-
naast het symbool van een doorgekruiste afvalbak afgebeeld.
Solis of Switzerland AG behoudt zich te allen tijde het recht voor van technische en
optische wijzigingen en modificaties ter verbetering van haar producten.
Bewaar de originele verpakking van dit product goed, zodat u deze voor een
eventueel transport of verzending van het product gebruiken kan.
Dit apparaat heeft een zeer lange levensduur en is erg betrouwbaar. Komt het toch voor dat er een
storing optreedt kunt u ons zonder meer bellen. Vaak is het probleem met een tip of met een trucje
op te lossen, zonder dat u ons het apparaat hoeft te sturen. Wij adviseren u graag.
Solis of Switzerland AG
Solis-House • Glattbrugg-Zürich, Zwitserland
Telefoon +41 44 874 64 54 • Fax +41 44 874 64 99
info@solis.ch • www.solis.ch • www.solis.com

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Solis Type 5510.

Stel een vraag over de Solis Type 5510

Heb je een vraag over de Solis Type 5510 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Solis Type 5510. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Solis Type 5510 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.