Solis Sous-Vide Cooker Pro 8201 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Solis Sous-Vide Cooker Pro 8201. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Solis
  • Product: Overige keukenapparatuur
  • Model/naam: Sous-Vide Cooker Pro 8201
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans

Inhoudsopgave

Pagina: 49
98
s APPARAATBESCHRIJVING
99
s APPARAATBESCHRIJVING
1 Deksel met zijhandgrepen en kijkvenster
2 Rooster voor de zakjes met levensmiddelen
3 Roestvrijstalen waterbak
4 Bakbehuizing
5 Apparaatbehuizing met bediening en display, aan de achterzijde bevindt
zich de aansluiting voor het netsnoer
6 Onderkant van het apparaat
7 Bodemafdekking
Goed om te weten:
– De deksel moet tijdens het koken altijd op het apparaat bevestigd zijn. Dit om
de watertemperatuur constant te houden en te voorkomen dat er waterdamp
ontsnapt. Na het koken kunt u de deksel omgedraaid als dienblad gebruiken en
de zakjes met levensmiddelen, die u uit de waterbak hebt gehaald, erop leggen.
– Het rooster moet samen met één of meerdere levensmiddelzakjes in het water
worden geplaatst. Als u tegelijkertijd meerdere zakjes wilt bereiden, worden de
zakjes dankzij het rooster gelijkmatig over het midden van de waterbak verdeeld,
zodat het warme water optimaal rond de zakjes met levensmiddelen kan circu-
leren. Om deze reden mogen de watertoevoer en -afvoer niet worden afgedekt
door de zakjes met levensmiddelen. De zakjes kunnen horizontaal en verticaal in
het rooster worden geplaatst. Het is belangrijk dat de levensmiddelen in de zakjes
volledig onder het wateroppervlak liggen.
– In de waterbak zit een waterafvoer die het water wegzuigt en een watertoevoer
die het warme water weer terug in de waterbak pompt. Door deze watercircula-
tie wordt het water verwarmd en de temperatuur constant gehouden. Let altijd
op het MIN-streepje in de waterbak, het waterniveau mag niet lager zijn tijdens
het koken.
MIN-markering
Watertoevoer
Waterafvoer
1
2
3
4
5
6
7
LET OP: Alleen de deksel en het rooster van de levensmiddelzakjes kunnen worden
verwijderd. Alle andere onderdelen zijn vast gemonteerd en kunnen niet worden
gedemonteerd in afzonderlijke delen.
Pagina: 50
101
7. We adviseren om met dit apparaat geen verlengsnoer te gebrui-
ken. Zet het apparaat niet direct onder een stopcontact.
8. Het apparaat moet tijdens het gebruik op een stevige, droge,
stabiele en vochtongevoelige ondergrond staan, zoals een tafel
of een werkvlak.
9. Het apparaat is niet ontworpen voor gebruik buitenshuis. Niet
gebruiken in voertuigen of op boten.
10. Houd een minimale afstand van 20 cm tussen het apparaat en
de muren, gordijnen of andere warmte- en stoomgevoelige
materialen en voorwerpen en zorg ervoor dat de lucht vrij kan
circuleren over het apparaat.
11. Dek het apparaat nooit af met doeken en dergelijke als het
apparaat in bedrijf is of nog warm is.
12. Trek altijd de stekker uit het stopcontact als het apparaat buiten
bedrijf is of als er geen toezicht op is, of als het moet worden
schoongemaakt. Wij raden aan een aardlekschakelaar (FI-vei-
ligheidsschakelaar) te gebruiken om extra bescherming te bie-
den bij het gebruik van elektrische apparaten. Het is raadzaam
om een​
veiligheidsschakelaar te gebruiken met een nominale
reststroom van maximaal 30 mA. Neem voor deskundig advies
contact op met uw elektricien.
13. Voer geen wijzigingen uit aan het apparaat, kabels, stekkers
en accessoires.
14. Onjuist gebruik kan leiden tot letsel!
15. Probeer nooit een apparaat te pakken dat is gevallen in water
of in een ander vloeistof. Trek altijd de stekker uit het stopcon-
tact, voordat u het apparaat uit het water haalt. Gebruik het
apparaat pas weer als u het door Solis of een erkend Solis-ser-
vicecenter hebt laten controleren op functioneren en veiligheid.
16. Plaats het apparaat nooit zo dat het in het water kan vallen
of aan de buitenkant in contact kan komen met water of een
andere vloeistof (bijv. in de buurt van een gootsteen).
17. Dompel het apparaat of onderdelen van het apparaat zoals
de stekker/de adapter nooit onder in water en laat het geen
contact maken met water of andere vloeistoffen.
s BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees voor gebruik van uw Solis Sous-Vide Cooker Pro zorg-
vuldig deze instructies, zodat u het apparaat leert kennen
en veilig kunt bedienen. Wij raden u aan deze handleiding
zorgvuldig te bewaren en te overhandigend aan een even-
tuele nieuwe eigenaar van het apparaat.
Bij het gebruik van elektrische apparatuur moeten voor uw
eigen veiligheid de volgende veiligheidsmaatregelen in acht
worden genomen:
1. Om elektrische schokken te voorkomen, mogen noch de appa-
ratuurbehuizing aangesloten op het elektriciteitsnet, noch het
netsnoer en de stekker of de adapter in contact komen met
water of andere vloeistoffen. Risico van een elektrische
schok! Als het apparaat of het snoer of de stekker/adapter
in contact komt met vloeistof, trek dan met droge rubberen
handschoenen onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
2. Het apparaat nooit met natte of vochtige handen of voeten
bedienen of de stekker uit het stopcontact trekken.
3. Controleer voor de ingebruikname of de op het typeplaatje
aangegeven spanning overeenkomt met uw netspanning.
4. Laat het snoer niet over de rand van de tafel hangen, zodat
het niet omlaag kan worden getrokken. Zorg ervoor dat het
snoer niet in contact komt met hete oppervlakken, zoals een
kookplaat of een radiator of met het apparaat zelf.
5. Houd het apparaat uit de buurt van heet gas, hete kachels of
andere warmte uitstralende apparatuur of warmtebronnen.
Gebruik het apparaat nooit op een nat of een heet oppervlak.
Plaats het apparaat niet in de buurt van vocht, warmte en open
vuur. Houd het apparaat uit de buurt van bewegende onder-
delen of apparaten.
6. Niet aan het netsnoer trekken en het apparaat niet aan het
netsnoer dragen. Ook niets op het netsnoer zetten. Trek nooit
aan het snoer om het apparaat uit het stopcontact te halen,
maar trek aan de stekker.
100
Pagina: 51
27. Personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens, of onwetende en onervaren mensen en kinderen
mogen de Sous-Vide Cooker Pro niet gebruiken, tenzij ze onder
toezicht staan​
van een persoon die verantwoordelijk is voor hun
veiligheid en die goede instructies geeft over hoe dit apparaat
moet worden gebruikt. Bovendien moeten zij precies hebben
begrepen welke gevaren kunnen voortvloeien uit het appa-
raat en hoe het op een veilige manier gebruikt kan worden.
Reiniging en onderhoud van het apparaat mogen niet worden
uitgevoerd door kinderen zonder toezicht. Het apparaat mag
in geen geval door kinderen jonger dan 8 jaar worden gebruikt
of gereinigd.
28. Houd het apparaat met netsnoer tijdens het gebruik uit de
buurt van kinderen – Kans op brandwonden!
29. Er moet toezicht worden gehouden op kinderen om te zorgen
dat ze niet met de Sous-Vide Cooker Pro spelen.
30. LET OP: De temperaturen van de onderdelen en het water zijn
tijdens het koken en enige tijd daarna nog heel hoog!
De deksel wordt heet tijdens het koken! Til de deksel daarom
zorgvuldig op met beide handen op de zijhandgrepen en kijk
uit voor de hete damp die zich heeft opgehoopt onder de
deksel en ontsnapt bij het optillen. Er kunnen ook hete water-
druppels van de binnenkant van de deksel druppelen. Het
gebruik van het ovenhandschoenen of pannenlappen wordt
aanbevolen.
31. Houd het apparaat nooit direct onder de kraan om het water
bij te vullen. Giet het water met behulp van een maatbeker in
de waterbak.
32. Indien het apparaat niet wordt gebruikt en voor de reiniging
moet het apparaat altijd met de ON/OFF-knop worden uit-
geschakeld en de stekker en de adapter uit het stopcontact
worden gehaald. Laat het apparaat en het water daarin vol-
ledig afkoelen voordat u het water weggiet of het apparaat
schoonmaakt of verplaatst.
18. Plaats het apparaat zo dat het niet wordt blootgesteld aan
direct zonlicht.
19. Steek nooit scherpe of puntige voorwerpen en gereedschap in
de openingen van het apparaat. Het apparaat kan beschadigd
raken of er ontstaat gevaar voor elektrocutie!
20. Het apparaat niet schudden of verplaatsen terwijl het in gebruik
is. Verplaats nooit het met water gevulde en ingeschakelde
apparaat! Het hete water kan ontsnappen en brandwonden
veroorzaken!
21. Gebruik het apparaat uitsluitend zoals beschreven in deze
handleiding. Gebruik alleen de meegeleverde of door Solis
aanbevolen accessoires, onjuiste accessoires kunnen leiden
tot schade aan het apparaat of brand, elektrische schokken of
persoonlijk letsel.
22. Gebruik het apparaat nooit met een timer of afstandsbedie-
ning.
23. Het apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik
en niet voor commercieel gebruik.
24. Al het verpakkingsmateriaal en eventuele stickers resp. labels
voordat het apparaat voor het eerst wordt gebruikt verwijderen
en weggooien.
25. Controleer uw Sous-Vide Cooker Pro voor elk gebruik en kijk
of het apparaat, het netsnoer en de stekker resp. de adapter
onbeschadigd zijn.
26. Om elektrische schokken te voorkomen, mag u het apparaat
niet gebruiken als het snoer of de stekker beschadigd zijn of
als het apparaat andere storingen heeft, gevallen is of anders-
zins beschadigd is of als het apparaat lek is en water lekt. Voer
reparaties nooit zelf uit maar geef het apparaat af bij Solis of
een erkend Solis-servicecenter om het te laten controleren,
repareren of mechanisch en elektrisch te laten herstellen.
102 103
Pagina: 52
33. Steek de stekker alleen in het stopcontact of schakel het appa-
raat alleen in als de waterbak ten minste tot het MIN-streepje
gevuld is met vers kraanwater. Vul de waterbak alleen met
schoon water, niet met andere vloeistoffen.
Zorg ervoor dat het apparaat op de bodem en aan de buiten-
kant altijd volledig droog is voordat u de stekker in het stop-
contact steekt.
34. Zorg ervoor dat u de waterbak niet te vol maakt en vergeet
niet dat het waterpeil nog stijgt als u de met levensmiddelen
gevulde vacuümzak in het water legt. Wij raden u aan de hoe-
veelheid water van tevoren te controleren door de vacuümzak-
ken met levensmiddelen met het rooster in het water te leggen
voordat u het apparaat in gebruik neemt. De levensmiddelen
in de zakjes moeten volledig onder het wateroppervlak liggen.
Verwijder vervolgens de zakjes met levensmiddelen met het
rooster en ga verder zoals beschreven onder "Ingebruikname".
35. De deksel moet tijdens het gebruik altijd gesloten op het appa-
raat liggen. Plaats niets op de deksel terwijl het apparaat in
werking is of is opgeborgen.
36. Druk om het apparaat ui te schakelen 1 seconde op de ON/OFF-
knop en trek vervolgens de stekker uit het stopcontact.
37. LET OP: Als u het apparaat de eerste keer gebruikt, kan er wat
rookontwikkeling ontstaan. Dit is een normaal verschijnsel bij
apparaten die warm worden tijdens gebruik, en dit verdwijnt
na korte tijd.
38. Trek na elk gebruik altijd de stekker uit het stopcontact, alleen
dan is het apparaat permanent uitgeschakeld.
39. Houd het apparaat schoon. Voor de reiniging en het opbergen
moet het apparaat worden uitgeschakeld en de stekker uit het
stopcontact en de adapter uit de aansluiting worden gehaald.
Zie daarvoor de aanwijzingen in het hoofdstuk "Reiniging en
onderhoud" op pagina 114 van deze handleiding.
40. Wikkel het netsnoer altijd volledig af voordat u de adapter in
de aansluiting steekt of de stekker in het stopcontact steekt.
105
104
s VOOR DE INGEBRUIKNAME
–
– Voordat u uw Solis Sous-Vide Cooker Pro voor de eerste keer gebruikt, moet u
alle reclamestickers verwijderen.
–
– Maak de roestvrij stalen waterbak schoon met een vochtige, zachte doek.
–
– Veeg ook de deksel met een vochtige, zachte doek schoon.
–
– Zet de Sous-Vide Cooker Pro op een vlak, droog en warmte- en vochtbestendig
werkoppervlak en let op voldoende luchtcirculatie rond het apparaat.
–
– Vacumeer de te koken levensmiddelen met een vacuümsealer in Solis-zakjes.
–
– Controleer of het zakje perfect afgedicht en vacuüm is.
–
– Vul de waterbak op zijn minst tot aan de MIN-markering met vers leidingwater.
Gebruik een maatbeker, zet de Sous-Vide Cooker Pro nooit in een gootsteen en
houd het nooit onder een kraan.
LET OP: Als het waterniveau lager is dan de MIN-markering, start het apparaat niet
en verschijnt de storing "E001" op het display.
LET OP: Zorg ervoor dat u de waterbak niet te vol maakt en vergeet niet dat het
waterpeil nog stijgt als u de met levensmiddelen gevulde vacuümzak in het water
legt. Wij raden u aan de hoeveelheid water van tevoren te controleren door de
vacuümzakken met levensmiddelen met het rooster in het water te leggen voordat
u het apparaat in gebruik neemt. De levensmiddelen in de zakjes moeten volledig
onder het wateroppervlak liggen. Verwijder vervolgens de zakjes met levensmidde-
len met het rooster en ga verder zoals beschreven onder "Ingebruikname".
–
– Controleer of de bodem van het apparaat, de aansluiting voor de adapter en de
buitenkant van het apparaat helemaal droog zijn.
–
– Wikkel het snoer volledig af en steek de adapter in de aansluiting op het ach-
terpaneel.
Pagina: 53
s INGEBRUIKNAME
APPARAAT INSCHAKELEN EN INSTELLINGEN DOORVOEREN
1. Als u alle stappen van "Voor de ingebruikname" hebt doorgevoerd, steekt u de
stekker in een geschikt stopcontact. Het apparaat piept en het rode symbool 
van de ON/OFF-knop knippert.
2. Raak de ON/OFF-knop één seconde aan om het apparaat aan te zetten. Zodra
het apparaat is ingeschakeld, hoort u een pieptoon, brandt het rode symbool
 van de ON/OFF-knop constant en verschijnt op het display de huidige water-
temperatuur.
LET OP: Als het waterniveau boven de MIN-markering staat, maar op het display
verschijnt de foutmelding "E001", dan moet u een beetje zout aan het water
toevoegen en even doorroeren.
3. Stel nu de gewenste kooktemperatuur in:
–
– Raak de temperatuurknop aan en laat weer los. Het display knippert en
de temperatuur kan nu worden ingesteld.
–
– Gebruik de + en − knoppen om de gewenste temperatuur in te stellen. Raak
de + of − knop langer aan, de temperatuuraanduiding op het display veran-
dert dan snel omhoog of omlaag. U kunt de gewenste temperatuur instellen
tussen 25°C en 85°C (77°F en 185°F).
–
– Zodra de gewenste temperatuur op het display verschijnt, kunt u de knop
loslaten. Op het display verschijnt na 5 seconden weer de huidige watertem-
peratuur in de waterbak.
4. Stel nu de gewenste kooktijd in:
–
– Raak de timerknop , het display knippert en de kooktijd kan nu worden
ingesteld.
–
– Gebruik de + en − knoppen om de gewenste kooktijd in te stellen. Raak de
+ of − knop langer aan, de tijd op het display verandert dan snel omhoog of
omlaag. U kunt een kooktijd tussen 00:00 (niet beperkte kooktijd) en 99:00
(99 uur) instellen. Zodra de gewenste kooktijd op het display verschijnt, kunt
u de knop loslaten. Op het display verschijnt na 5 seconden weer de huidige
watertemperatuur in de waterbak.
LET OP: Het is niet noodzakelijk om de kooktijd in te stellen. Als de klok is inge-
steld op 00:00, werkt de Sous-Vide Cooker Pro net zo lang tot u het apparaat
handmatig uitschakelt.
s DE FUNCTIETOETSEN
1
1
3
6
7
2
4
5
ON/OFF-knop : Raak de ON/OFF-knop 1 seconde aan om het apparaat aan
of uit te zetten. Het display licht op zodra het apparaat wordt ingeschakeld.
Ook het rode symbool  op de ON/OFF-knop brandt constant als het apparaat
wordt ingeschakeld.
2 Start/Stop-knop : Met deze knop start of stopt u het kookproces.
3 Timerknop : Met deze knop kunt u de werkingstijd van de Sous-Vide Cooker
Pro instellen. Er is een instelling tussen 00:00 en 99:00 uur mogelijk.
LET OP! Ook als u de timerknop niet gebruikt, begint het apparaat met het kook-
proces, maar het apparaat schakelt niet automatisch uit na een bepaalde tijd.
4 + knop: Met deze knop kunt u de temperatuur of de tijd naar boven aanpassen.
Als u de knop ingedrukt houdt, kunt u de tijd of temperatuur sneller instellen.
5 − knop: Met deze knop kunt u de temperatuur of de tijd naar beneden aanpassen.
Als u de knop ingedrukt houdt, kunt u de tijd of temperatuur sneller instellen.
6 Temperatuurknop : Met deze knop kunt u de eenheid (°C of °F) selecte-
ren en de watertemperatuur instellen. Druk eenmaal op de knop en het display
knippert. Herhaalde aanraking van de knop verandert °C naar °F of omgekeerd.
Als de aanduiding knippert, kunt u met de knoppen − en + de gewenste water-
temperatuur instellen. Een temperatuur tussen 25°C en 85°C (77°F en 185°F)
is mogelijk.
7 Display: Zodra het apparaat is ingeschakeld, wordt de huidige temperatuur van
het water op het display weergegeven. Tijdens de temperatuurinstelling ver-
schijnt de ingestelde temperatuur. Tijdens de tijdinstelling verschijnt de ingestelde
tijd. Daarna keert het display terug naar de huidige temperatuur van het water.
Rechts naast het display wordt de temperatuureenheid (Celsius of Fahrenheit)
weergegeven.
LET OP: Alle knoppen zijn touch-sensorknoppen, ze hoeven alleen aange-
raakt te worden en niet ingedrukt.
106 107
Pagina: 54
8. Kooktijd is voltooid
–
– Zodra de kooktijd is voltooid, klinkt er een pieptoon en op het display brandt
"END" en het apparaat wordt uitgeschakeld. Open weer zoals hierboven
beschreven voorzichtig de deksel en verwijder met behulp van een keuken-
tang de vacuümzak met de levensmiddelen. U kunt de zak voor een kort
vervoer op de omgekeerde deksel leggen.
–
– Knip het zakje nu voorzichtig open en verwijder het gekookte voedsel.
9. Apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken
–
– Zodra het kookproces is voltooid, schakelt u het apparaat uit met de ON/OFF-
knop (1 seconde aanraken) en trekt u de stekker uit het stopcontact. Na
afloop van een geprogrammeerde kooktijd moet de ON/OFF-knop twee keer
worden aangeraakt. Haal ook altijd de adapter uit de aansluiting, zodat het
netsnoer niet meer op het apparaat is aangesloten.
–
– Laat het apparaat en het water volledig afkoelen voordat u het water weggiet
of het apparaat schoonmaakt.
OPMERKINGEN:
Om het kookproces te stoppen of te pauzeren tijdens het verloop van de ingestelde
kooktijd, raakt u één seconde de Start/Stop-knop  aan. Als u nogmaals op de
Start/Stop-knop drukt, gaat de kooktijd weer verder.
U kunt tijdens het kookproces de kooktijd of de watertemperatuur op elk moment
wijzigen, ga daarvoor te werk zoals beschreven in de punten 3 en 4.
Om de instellingen te controleren tijdens het kookproces, raakt u kort (1/2 seconde)
de timer- of de temperatuurknop aan.
Om het apparaat volledig uit te schakelen, raakt u een seconde de ON/OFF-knop
aan.
5. Start nu het kookproces:
–
– Druk op de Start/Stop-knop , u hoort een pieptoon om aan te geven dat
het opwarmproces wordt gestart. Het symbool op de knop brandt continu
blauw, op het display kunt u de huidige temperatuur van het water op elk
moment aflezen.
6. De ingestelde watertemperatuur is bereikt – 
Plaats de levensmiddelen in het water:
–
– Zodra de gewenste watertemperatuur is bereikt, hoort u een andere piep-
toon, de aanduiding op het display en het symbool  op de Start/Stop-knop
knipperen blauw om u eraan te herinneren dat u nu de levensmiddelen ver-
pakt in de vacuümzak met het rooster in het water moet plaatsen.
–
– Open voorzichtig met ovenhandschoenen of pannenlappen de deksel met
beide handen en beide handgrepen.
–
– Let ook op de hete damp en de hete waterdruppels, die zich hebben verza-
meld aan de onderzijde van de deksel en kantel de deksel van u weg zodat u
de damp niet in uw gezicht krijgt.
–
– Leg de vacuümzak in het rooster en plaats het rooster voorzichtig in het hete
water (steek uw handen niet in het water – u kunt zich anders verbranden!).
Controleer of de levensmiddelen in de vacuümzakken volledig onder water
liggen. Giet er wat heet water bij als de levensmiddelen niet volledig bedekt
zijn met water.
–
– Leg de deksel weer voorzichtig op het apparaat en druk met droge handen
op de Start/Stop-knop. Het apparaat houdt nu de watertemperatuur voor de
geprogrammeerde kooktijd constant. De display-aanduiding en het symbool
 op de Start/Stop-knop branden continu blauw.
7. Resterende kooktijd controleren
–
– Als u de kooktijd hebt ingesteld, kunt u op elk gewenst moment de timerknop
 aanraken en op het display verschijnt kort de resterende kooktijd. Daarna
keert de aanduiding terug naar de huidige temperatuur van het water.
108 109
Pagina: 55
Levens-
middelen
Dikte Tempe-
ratuur
Minimale
tijd
Maximale
tijd
Groente Bieten tot 50 mm 84°C 1 uur 6 uur
Wortelen tot 50 mm 84°C 1 uur 6 uur
Knolselderij tot 50 mm 84°C 1 uur 6 uur
Aardappel tot 50 mm 84°C 1 uur 6 uur
Asperge tot 70 mm 84°C 30 minuten 1 uur
Ui tot 70 mm 84°C 30 minuten 1 uur
Broccoli tot 70 mm 84°C 30 minuten 1 uur
Bloemkool tot 70 mm 84°C 30 minuten 1 uur
Aubergine tot 70 mm 84°C 30 minuten 1 uur
Venkel tot 70 mm 84°C 30 minuten 1 uur
Deze aanduidingen hebben uitsluitend betrekking op de aangegeven dikte van
rauwe plakjes of stukjes levensmiddelen. De dikte van de levensmiddelen heeft een
sterke invloed op de kooktijd, meer dan het gewicht.
Hier is een voorbeeld:
Zoals blijkt uit de tabel is voor een biefstuk met een dikte van 20 mm een kooktijd
nodig van minimaal 2 uur en maximaal 4 uur. Des te dikker het vlees, des te langer
de kooktijd.
Wilt u bijvoorbeeld een biefstuk bereiden van 70 mm dik, dan duurt het kookpro-
ces minstens 5 uur bij de aangegeven temperatuur. Over het algemeen moet een
biefstuk (of filet of entrecôte), die wordt bereid in de Sous-Vide Cooker Pro, niet
dikker zijn dan 70 mm.
KOOKTABEL
De volgende tabel helpt u vertrouwd te raken met uw nieuwe apparaat en geeft
advies over welk levensmiddel hoe lang en bij welke temperatuur kan worden
gekookt. Natuurlijk kunt u ook uw eigen voorkeuren gebruiken.
U kunt de temperatuurknop tot op 0,1°C instellen en zo de watertemperatuur zeer
nauwkeurig instellen.
De volgende tabel is opgesteld voor levensmiddelen die in de koelkast worden
bewaard, dus bij een temperatuur van ongeveer +5°C.
Levens-
middelen
Dikte Tempe-
ratuur
Minimale
tijd
Maximale
tijd
Rundvlees:
Filet
Steak
Entrecôte
rood van binnen 20 mm 52°C 2 uur 4 uur
medium 20 mm 55°C 2 uur 4 uur
goed doorbakken 20 mm 65°C 2 uur 4 uur
Lamsvlees,
zonder
been
medium 90 mm 55°C 20 uur 30 uur
goed doorbakken 90 mm 65°C 20 uur 30 uur
Varkens-
vlees
Filet 40 mm 64°C 2 uur 4 uur
Varkensribstuk 15 mm 60°C 4 uur 20 uur
Kip Borstfilet 25 mm 64°C 2 uur 4 uur
Vis vette vis,
licht roze
30 mm 55°C 20 minuten 40 minuten
vette vis,
doorgegaard
30 mm 60°C 20 minuten 40 minuten
magere vis,
doorgegaard
15 mm 58°C 20 minuten 40 minuten
110 111
Pagina: 56
TIPS VOOR DE KOOKTIJDEN:
Zachte vleessoorten zoals filets hoeven niet zo lang in het water te worden
gegaard (maximaal 4 of 6 uur), anders kan de vleeskwaliteit eronder lijden.
Hardere stukken vlees vereisen een langere kooktijd (6 tot 8 uur of meer), zodat
het vlees zacht wordt.
Taaie en vette stukken vlees zoals stoofvlees of lamsbout, moeten gekookt wor-
den bij temperaturen die hoog genoeg zijn zodat de collageenvezels in gelatine
kunnen "smelten", dat wil zeggen bij ten minste 60°C en ten minste 24 uur lang.
Erg taai vlees kan zelfs tot 72 uur nodig hebben, zodat het vlees sappig en mals is
aan het eind.
Gevogelte moet bereid worden in verschillende delen, omdat de holle ruimtes in
gevogelte er anders voor zorgt dat het zakje door de ingesloten lucht in het water
drijft en niet onder het wateroppervlak ligt.
Zeer vezelige groenten vereisen een hogere temperatuur dan vlees. Door langere
kooktijden krijgen groenten en fruit een zeer zachte consistentie waardoor ze uit-
stekend kunnen worden verwerkt tot soepen en puree.
Let er in het algemeen bij het vacuumeren van voedsel op dat er geen lucht in de
zak zit, omdat de zak anders op het water drijft.
TIPS VOOR HET KRUIDEN:
De kookmethode van Sous-Vide behoudt het aroma van de levensmiddelen. Als u
al kruiden en oliën toevoegt in de vacuümzak, krijgen de kruiden en specerijen een
nog intensere smaak.
Voorstel 1: Boter op smaak brengen en in de vacuümzak smeren
Meng verse of gedroogde kruiden, specerijen, zout en peper en verwerk deze
samen met ongezouten boter tot een kruidenboter. Smeer de kruidenboter in de
vacuümzak voordat u de levensmiddelen toevoegt.
LET OP: De voorzijde van de vacuümzak mag niet in contact komen met de boter
omdat de verpakking luchtdicht wordt afgesloten.
Voorstel 2: Bouillon met kruiden maken en invriezen
Bereid met kruiden, specerijen, zout en peper en eventueel groenten en vlees een
groente-, rundvlees- of kippenbouillon. Laat de bouillon afkoelen en giet de bouil-
lon in een ijsblokjeshouder en vries de bouillon in. Eventueel kunt u dan een bouil-
lon-ijsblokje in de vacuümzak doen bij de levensmiddelen, tijdens het kookproces
smelt het ijs en geeft het de smaak af aan het voedsel.
112 113
Voorstel 3: Kruidenolie maken en koelen
LET OP: Gebruik geen vierge olijfolie extra vergine, omdat dit mogelijk een bittere
of metaalachtige smaak kan ontwikkelen.
Meng kruiden en specerijen met olijfolie, koel het mengsel in de koelkast totdat
het semivast is en voeg de kruidenolie met eetlepels toe aan de levensmiddelen in
de vacuümzak.
LET OP: We raden u aan geen wijn of andere alcoholische dranken met de olie te
mengen, omdat alcohol in het Sous-Vide-apparaat een metaalachtige smaak kan
ontwikkelen.
BELANGRIJK: Het is belangrijk dat er geen kruidenmengsels in aanraking komen
met de rand van de zak, zodat de vacuümzak luchtdicht kan worden afgesloten
en verzegeld.
Als tip kunt u voor het aanbrengen van de kruiden en de levensmiddelen de rand
van de zak naar buiten omslaan, zodat de rand niet in contact kan komen met de
levensmiddelen of het kruidenmengsel. Gebruik een nieuwe vacuümzak als u de
vacuümzak niet kunt vacuumeren en verzegelen.
TIPS VOOR KROKANT GEBAKKEN VLEES OF VIS
Door het sous-vide koken wordt het vlees of de vis niet gekarameliseerd of krokant.
Daarom adviseren wij, als u uw vlees of vis liever krokant hebt, het na het sous-vide
koken in een pan of op de grill met een beetje olie te bakken op hoog vuur of
het op het rooster in de oven te grillen. U kunt ook een brander gebruiken om de
bovenste laag te karameliseren.
Er moet echter altijd maar kort (1–2 minuten) worden aangebraden, zodat alleen
de bovenste laag krokant wordt.
Pagina: 57
s ONTKALKING
–
– Afhankelijk van de hardheid van het water en de frequentie van het gebruik,
moet de Solis Sous-Vide Cooker Pro van tijd tot tijd, ongeveer een keer per
maand, worden ontkalkt, zodat het water kan blijven circuleren.
–
– Wij adviseren het gebruik van de SOLIPOL® forte ontkalker van Solis, verdund
met water.
–
– Voeg 675 ml SOLIPOL® forte en 2025 ml water toe aan de waterbak zodat de
minimale inhoud van 2700 ml tot aan het MIN-streepje wordt bereikt. De ver-
dunningsverhouding moet altijd een kwart SOLIPOL® forte op driekwart water
bedragen. Doe de stekker in het stopcontact en zet het apparaat aan, selec-
teer als temperatuur ongeveer 50°C en laat het ontkalkingsmengsel ongeveer
20 minuten circuleren. Zet het apparaat uit en laat vervolgens de ontkalkingsop-
lossing ongeveer 20 minuten inwerken. Trek de stekker of de adapter los en giet
de ontkalkingsoplossing weg.
–
– Vul de waterbak bij tot ten minste de MIN-markering met schoon kraanwater,
sluit het apparaat weer aan en schakel het in en laat deze oplossing ongeveer
20 minuten circuleren bij 85°C. Zet het apparaat vervolgens weer uit, trek de
stekker uit het stopcontact en giet het water weg.
–
– Herhaal dit een tweede keer met schoon kraanwater om alle resten van de ont-
kalkingsoplossing te verwijderen.
–
– Schade veroorzaakt door het gebruik van niet-ondersteunde ontkalkingsmidde-
len, valt niet onder de garantie.
s OPSLAG
–
– Controleer of het apparaat is uitgeschakeld en de stekker of het netsnoer is
verwijderd.
–
– Controleer het apparaat, de waterbak, het rooster en de deksel volledig koud,
schoon en droog zijn.
–
– Plaats het rooster en eventueel het netsnoer in het apparaat en sluit de deksel.
–
– Bewaar het apparaat rechtop op een droge, donkere plaats, bij voorkeur in de
originele verpakking. Plaats niets op het apparaat.
–
– Houd het apparaat en het snoer altijd buiten bereik van kinderen.
115
s REINIGING EN ONDERHOUD
–
– Schakel het apparaat uit met de ON/OFF-knop (1 seconde aanraken) en trek de
stekker uit het stopcontact. Haal de stekker volledig uit het apparaat, zodat het
niet met water in aanraking komt.
–
– Wacht tot het apparaat en het water zijn afgekoeld voordat u het water in de
gootsteen giet. Reinig de waterbak met een doek en, indien nodig, een beetje
warm water en zeep. De zeef bij de waterafvoer moet u met een zachte borstel
en wat water reinigen. De waterbak vervolgens grondig afspoelen en afdrogen.
–
– Reinig de deksel en het rooster zorgvuldig met warm afwaswater en een zachte
doek, vervolgens afspoelen en afdrogen. Laat de deksel en de waterbak altijd
volledig drogen voordat u de deksel sluit.
–
– LET OP: De Sous-Vide Cooker Pro en de deksel kunnen niet worden schoonge-
maakt in de vaatwasser.
–
– Regelmatig – in ieder geval een keer per maand of wanneer een vacuümzak is
gebarsten – moet u een reinigingscyclus uitvoeren zodat ook de binnenkant van
het apparaat zorgvuldig wordt gereinigd. Vul hiervoor schoon kraanwater bij tot
het MIN-streepje in de waterbak, voeg een beetje mild, niet-schuimend afwas-
middel toe, sluit het netsnoer aan op het apparaat en het stopcontact en schakel
het apparaat in: Temperatuurinstelling 40°C, werkduur 20 minuten. Giet het
water weg in de gootsteen en herhaal indien nodig de reinigingscyclus.
–
– Daarna de binnenkant van het apparaat en de waterbak laten drogen voordat u
de deksel terugplaatst.
–
– Gebruik in het algemeen voor de reiniging van de waterbak, de deksel en het
apparaat geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen of metalen schuur-
sponsjes, omdat deze het oppervlak kunnen beschadigen. Vul de waterbak altijd
uitsluitend met schoon kraanwater.
–
– De buitenkant en onderkant van het apparaat mogen alleen worden gereinigd
met een vochtige doek en vervolgens gedroogd. Gebruik geen alkalische reini-
gingsmiddelen, maar alleen een zachte doek en een mild schoonmaakmiddel.
–
– Dompel de Sous-Vide Cooker Pro of de stroomkabel nooit onder in water en
breng de behuizing of de onderkant van het apparaat niet in contact met water.
WAARSCHUWING:
De adapter moet worden verwijderd uit de aansluiting voordat de Sous-Vide Cooker
Pro wordt gereinigd. De aansluiting moet volledig droog zijn voordat u het apparaat
weer in gebruik neemt.
114
Pagina: 58
s PROBLEMEN OPLOSSEN
Als u het apparaat in gebruik wilt nemen en het niet aan gaat, dan advise-
ren wij het volgende:
1. Controleer of het netsnoer goed is aangesloten op het stopcontact en de adapter
goed is aangesloten op de aansluiting.
2. Controleer het netsnoer op eventuele schade.
3. Controleer of het stopcontact werkt door een ander apparaat aan te sluiten.
4. Controleer of het controlelampje  op de ON/OFF-knop constant brandt. Raak
de toets 1 seconde aan.
Foutmel-
ding
Mogelijke oorzaak Oplossing
E001 Waterbak is leeg. Vul schoon kraanwater bij tot
boven het MIN-streepje in de
waterbak.
Niet genoeg water in de water-
bak.
Vul schoon kraanwater bij tot
boven het MIN-streepje in de
waterbak.
Het apparaat staat niet water-
pas.
Zet het apparaat op een vlak
werkoppervlak.
Het systeem merkt niet dat er
water in de waterbak zit.
Doe wat zout in het water en roer
het door.
Elektronicafout Breng het apparaat naar uw
Solis-servicecenter.
E002 Het filter is vuil. Reinig het filter met een zachte
borstel en wat water.
De vacuümzak blokkeert de
wateraanvoer of waterafvoer.
Plaats de vacuümzak opnieuw,
gebruik het meegeleverde rooster.
De vacuümzak is kapot en
levensmiddelen blokkeren de
watertoevoer.
Giet het water weg en voer een
reinigingscyclus uit, zoals beschre-
ven in "Reiniging en onderhoud".
Elektronicafout Breng het apparaat naar uw
Solis-servicecenter.
E009 Elektronicafout Breng het apparaat naar uw
Solis-servicecenter.
116 117
s TECHNISCHE SPECIFICATIES
Modelnr. SC3200, type 8201
Productnaam Sous-Vide Cooker
Spanning/frequentie 220–240V~/50Hz
Vermogen 1200 Watt
Capaciteit 6 liter
Afmetingen ca. 23,5x26,5x28,0 cm (breedte x hoogte x diepte)
Gewicht ca. 3,2 kg
Technische wijzigingen voorbehouden
Pagina: 59
118 119
s ACCESSOIRES EN VERBRUIKSARTIKELEN
VOOR DE SOLIS SOUS-VIDE COOKER PRO
Artikelnr. Artikel
922.21 Vacuümsealer
Solis Vac Premium
922.20 Vacuümsealer
Solis Vac Prestige
922.11 Vacuümsealer
Solis EasyVac Pro
922.13 Vacuümsealer
Solis EasyVac Pro metal
922.16 Vacuümsealer
Solis Vac Plus
922.17 (Zwitserse stekker)
922.18 (SCHUKO-stekker)
Vacuümsealer
Solis Vac Professional
Artikelnr. Artikel
922.52 Vacuümfolie Solis
(2 rollen 15 x 600 cm)
922.51 Vacuümfolie Solis
(2 rollen 20 x 600 cm)
922.50 Vacuümfolie Solis
(2 rollen 30 x 600 cm)
922.61 Vacuümzakjes Solis
(50 stuks 20 x 30 cm)
922.64 Vacuümzakjes Solis
(50 stuks 30 x 40 cm)
703.01 SOLIPOL® forte
ontkalker
(flacon à 1000 ml)
U krijgt de accessoires voor uw Solis Sous-Vide Cooker Pro bij de betere vakhandel
of bij Solis of Switzerland AG.
Telefoon: 0848 804 884, Fax: 0848 804 890,
e-mail: info@solis-onlineshop.ch, www.solis-onlineshop.ch
(Verzending alleen binnen Zwitserland)
Pagina: 60
121
120
s VERWIJDERING
EU 2002/96/EC
Aanwijzingen voor het verwijderen van het product volgens EU-richtlijn
2002/96/EC
Doe het toestel na afdanking niet bij het normale huisvuil, maar lever het in op een
plaatselijk afvalinzamelpunt of bij een leverancier die ervoor zorgt dat het toestel op
de juiste manier wordt verwerkt. Door de gescheiden inzameling van elektrische en
elektronische apparaten worden mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de
gezondheid voorkomen en is het mogelijk dat de componenten worden hergebruikt
resp. gerecycled, waardoor er veel energie en grondstoffen worden bespaard. Om de
verplichting om het toestel volgens de voorschriften te verwijderen, duidelijk onder
de aandacht te brengen, is hiernaast het symbool van een doorgekruiste afvalbak
afgebeeld.
Solis of Switzerland AG behoudt zich te allen tijde het recht voor van technische en
optische wijzigingen en modificaties ter verbetering van haar producten.
091 802 90 10
Bewaar de originele verpakking van dit product goed, zodat u deze voor een
eventueel transport of verzending van het product gebruiken kan.
Solis of Switzerland AG
Solis-Haus • CH-8152 Glattbrugg-Zürich • Zwitserland
Telefoon +41 44 874 64 54 • Fax +41 44 874 64 99
info@solis.ch • www.solis.ch • www.solis.com

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Solis Sous-Vide Cooker Pro 8201.

Stel een vraag over de Solis Sous-Vide Cooker Pro 8201

Heb je een vraag over de Solis Sous-Vide Cooker Pro 8201 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Solis Sous-Vide Cooker Pro 8201. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Solis Sous-Vide Cooker Pro 8201 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.