Solis Slow Cooker 820 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Solis Slow Cooker 820. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Solis
  • Product: Slowcooker
  • Model/naam: Slow Cooker 820
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands

Inhoudsopgave

Pagina: 0
Gebruiksaanwijzing
SOLIS SLOW COOKER
S I N C E 1 9 0 8
Type 820
Pagina: 2
Inhoudsopgave
Beeldlegenda ..........................................................................................................................Pagina 4
Algemene aanwijzingen ..........................................................................................................Pagina 5
Werken met uw SOLIS Slow Cooker .........................................................................................Pagina 6
Gebruik van de temperatuurstanden ........................................................................................Pagina 6
Grondbeginselen voor Slow Cooking ........................................................................................Pagina 7
Gebruikerstips..........................................................................................................................Pagina 9
Onderhoud en reiniging ...........................................................................................................Pagina 9
Opbergen ................................................................................................................................Pagina 10
Afvoeren .................................................................................................................................Pagina 10
3
Pagina: 3
Leer uw Solis Slow Cooker kennen
4
1 Doorzichtige deksel uit gehard glas.
2 Uitneembare aardewerkschaal, inhoud 3 liter.
3 Cool-touch grepen (worden niet heet).
4 Verlichte schakelaar (ON).
5 Soft-Touch temperatuur schakelaar met de standen:
warmhouden (Keep Warm),
lage temperatuur (Low) en
hoge temperatuur (High).
6 RVS behuizing.
7 Rond verwarmingselement voor een gelijkmatige verhitting.
3
7
6
4
1
5
2
Pagina: 4
5
SOLIS feliciteert u met de aankoop van
uw nieuwe Slow Cooker
Bij SOLIS komt veiligheid
op de eerste plaats
Bij SOLIS staat veiligheid in alle opzichten voorop.
Bij het ontwerpen en produceren van onze producten
staat veiligheid op de eerste plaats. Wij vragen u
daarom zorgvuldig om te gaan met elektrische
apparatuur en de gebruiksaanwijzing aandachtig
door te lezen.
Belangrijke veiligheidsregels bij het
gebruik van de SOLIS Slow Cooker
•฀ Lees aandachtig alle instructies door voordat
u het apparaat in gebruik neemt Bewaar de
gebruiksaanwijzing altijd (als naslagwerk).
•฀ Verwijder (promotie) stickers voordat u het ap-
paraat in gebruik neemt.
•฀ Gebruik de SOLIS Slow Cooker altijd op een
droog, horizontaal oppervlak.
•฀ Plaats dit apparaat niet op of in de buurt van
hete oppervlakten, kookplaten of ovens.
•฀ Gebruik het apparaat niet op metalen oppervlak-
ken zoals b.v. een RVS aanrechtblad of spoelbak.
•฀ Let erop dat het apparaat op de juiste wijze
in elkaar gezet is, voordat u de slow cooker in
gebruik neemt!
•฀ Het apparaat is niet geschikt om aan automati-
sche schakelaars of op afstandsbediening aan te
sluiten.
•฀ Raak de hete oppervlakken nooit aan en laat het
apparaat volledig afkoelen voordat u de onder-
delen aanraakt of wilt schoonmaken. Gebruik
altijd ovenwanten om de aardewerkschaal uit te
nemen.
•฀ Schakel het apparaat na gebruik uit (‘off’) en
neem de stekker uit het stopcontact wanneer u
klaar bent. Laat alle delen afkoelen voordat u
deze gaat reinigen of opbergen
•฀ Houdt het apparaat en onderdelen schoon.Volg
hiervoor de reinigingstips in deze gebruiksaan-
wijzing.
Bijzondere veiligheidsre-
gels
•฀ Pak de Slow Cooker aan de handgrepen om deze
te verplaatsen. Gebruik altijd ovenwanten om de
schaal uit te nemen.
•฀ Steek de stekker nooit in het stopcontact en zet
het apparaat nooit aan als u de kookschaal nog
niet in de RVS behuizing geplaatst heeft.
•฀ Zorg ervoor dat er geen water of andere
vloeibare stoffen in de RVS behuizing terecht
komen.Alleen de uitneembare schaal is hiervoor
geschikt.
•฀ Til de glazen deksel op en verwijder deze voor-
zichtig, houdt de schaal van u af (let op zeer hete
damp). Zorg ervoor dat er geen water in de RVS
behuizing terecht komt, alleen in de schaal.
•฀ Let op dat de kookschaal tenminste voor ½ tot
¾ met ingrediënten of vocht gevuld is voordat u
het apparaat aan zet.
•฀ De uitneembare kookschaal is niet geschikt voor
het bewaren van levensmiddelen in de koelkast.
•฀ Vermijd grote temperatuur verschillen in de
kookschaal. Doe geen bevroren of zeer koude
levensmiddelen in de uitneembare schaal, zeker
niet als deze heet is.
•฀ Gebruik nooit een beschadigde of een niet
originele SOLIS schaal. Deze dient vervangen te
worden voordat u de machine weer in gebruik
neemt.
•฀ Haal de stekker altijd uit het stopcontact wan-
neer u de machine niet gebruikt, bij het schoon-
maken of bij een eventuele storing. Zorg dat de
schakelaar op ‘off’ staat.
Belangrijke veiligheidsregels voor alle
elektrische apparaten
•฀ Wikkel het elektriciteitssnoer volledig af.
•฀ Dompel de stekker/snoer en de RVS behuizing
nooit in water of andere vloeistoffen.
•฀ Laat het elektriciteitsnoer nooit over de rand
van een tafel / aanrecht hangen, of in aanraking
komen met hete oppervlaktes of in de knoop
komen.
•฀ Kinderen moeten nooit zonder toezicht worden
gelaten bij het apparaat om te voorkomen dat zij
ermee gaan spelen.
Pagina: 5
6
•฀ ฀
Dit฀apparaat฀is฀alleen฀voor฀huishoudelijk฀gebruik,฀
gebruik฀dit฀apparaat฀dus฀niet฀voor฀andere฀
doeleinden.฀Gebruik฀het฀apparaat฀niet฀in฀auto‘s฀
of฀boten.฀Gebruik฀het฀apparaat฀NIET฀buitenshuis.฀
•฀ ฀
Controleer฀regelmatig฀de฀stekker/snoer฀op฀
beschadiging.฀Voor฀service฀en฀reparaties฀kunt฀u฀deze฀฀
terugsturen฀naar฀uw฀dichtstbijzijnde฀SOLIS฀Dealer.฀฀
•฀ ฀
Iedere฀andere฀handeling฀m.u.v.฀reinigen,฀zal฀
moeten฀worden฀uitgevoerd฀door฀een฀erkend฀
SOLIS฀Service฀Centre.฀
•฀ ฀
Volg฀de฀onderhoud-฀en฀reiniginstructies฀strikt฀op.
Werken met uw Solis Slow
Cooker
Voor het eerste gebruik.
Alle฀stickers฀en฀labels฀van฀het฀apparaat฀verwijderen.฀
Was฀de฀aardewerk฀uitneembare฀schaal฀en฀deksel฀
zorgvuldig฀schoon฀in฀warm฀water฀met฀wat฀afwas-
middel.฀Goed฀afdrogen!
Ingebruikname
1.฀฀
Zorg฀dat฀ook฀de฀buitenkant฀van฀de฀uitneembare฀
schaal฀schoon฀is฀voordat฀u฀deze฀in฀de฀RVS฀behui-
zing฀plaatst,฀zodat฀deze฀een฀goed฀contact฀maakt฀
met฀het฀inwendige฀kookoppervlak.
2.฀฀
Doe฀de฀voorbereide฀levensmiddelen฀in฀de฀
uitneembare฀schaal.฀Let฀erop฀dat฀deze฀in฀gelijke฀
stukken฀goed฀verdeelt฀zijn฀over฀de฀bodem฀van฀
de฀schaal฀(niet฀alles฀aan฀1฀kant).฀Let฀op฀dat฀de฀
schaal฀tenminste฀voor฀½฀tot฀¾฀met฀ingrediënten฀
of฀vocht฀gevuld฀is,฀plaats฀de฀glazen฀deksel฀op฀de฀
schaal.
3.฀฀
De฀temperatuur฀schakelaar฀hoort฀in฀de฀OFF฀stand฀
te฀staan,฀als฀u฀de฀Stekker฀van฀de฀Slow฀Cooker฀in฀
een฀230฀Volts฀stopcontact฀steekt.
4.฀฀
Zet฀de฀temperatuurschakelaar฀op฀de฀gewenste฀of฀
recept฀voorgeschreven฀stand.
5.฀฀
Als฀de฀kookvoorgang฀klaar฀is,฀draait฀u฀de฀
temperatuurstand฀in฀de฀OFF฀positie฀en฀haalt฀u฀de฀
stekker฀uit฀het฀stopcontact.฀
6.฀฀
Laat฀de฀Slow฀Cooker฀voor฀het฀reinigen฀en฀ver-
plaatsen฀volledig฀afkoelen.
Belangrijk!
•฀ ฀
Gebruik฀de฀Slow฀Cooker฀altijd฀op฀een฀vlakke฀
droge฀ondergrond.฀Niet฀op฀RVS฀of฀ander฀metaal.
•฀ ฀
Schakel฀het฀apparaat฀niet฀aan฀als฀er฀geen฀ingre-
diënten฀of฀vloeistoffen฀in฀de฀uitneembare฀schaal฀
zit.
•฀ ฀
Schakel฀het฀apparaat฀niet฀aan฀als฀de฀uitneem-
bare฀schaal฀niet฀in฀de฀RVS฀behuizing฀is฀geplaatst.
•฀ ฀
Let฀er฀op฀dat฀tijdens฀gebruik฀altijd฀de฀glazendek-
sel฀recht฀op฀de฀kookschaal฀is฀geplaatst,฀of฀het฀
recept฀moet฀anders฀aangeven,฀b.v.฀zonder฀deksel.
•฀ ฀
Gebruik฀altijd฀droge฀pannenlappen฀of฀ovenwan-
ten,฀als฀u฀de฀aardewerkschaal฀uitneemt.
•฀ ฀
Zet฀de฀hete฀aardewerkschaal฀nooit฀op฀een฀koude฀
ondergrond฀of฀op฀een฀ondergrond฀die฀door฀de฀
hitte฀van฀de฀kookschaal฀beschadigd฀kan฀raken.
LET฀OP:฀BIJ฀HET฀AFNEMEN฀VAN฀DE฀GLAZENDEKSEL฀
KOMT฀ZEER฀HETE฀DAMP฀VRIJ!฀HOUDT฀GEZICHT฀EN฀
ANDERE฀LICHAAMDELEN฀OP฀VEILIGE฀AFSTAND.
Gebruik van de tempera-
tuurstanden
Warmhoudstand (Keep warm)
De฀warmhoudstand฀wordt฀gebruikt฀om฀gerechten฀
op฀serveertemperatuur฀te฀houden.
Het฀is฀geen฀kookstand฀en฀wordt฀alleen฀gebruikt฀om฀
na฀het฀koken฀bij฀lage฀temperatuur฀(low)฀of฀hoge฀
(high)฀het฀gerecht฀warm฀te฀houden.฀Wij฀adviseren฀u฀
om฀het฀gerecht฀niet฀langer฀dan฀4฀uur฀op฀deze฀stand฀
warm฀te฀houden.
Lage temperatuurstand (Low)
Op฀de฀lage฀temperatuurstand฀(low)฀wordt฀het฀
gerecht฀over฀een฀lange฀tijd฀op฀lage฀temperatuur฀
geschoofd.฀Bij฀deze฀stand฀hoeft฀er฀niet฀geroerd฀te฀
worden.
Hoge temperatuurstand (High)
De฀hoge฀temperatuurstand฀wordt฀ondermeer฀voor฀
het฀koken฀van฀bijv.฀gedroogde฀bonen฀en฀vruchten฀
gebruikt.฀Gerechten฀worden฀in฀ongeveer฀de฀helft฀
van฀de฀tijd฀gegaard฀in฀vergelijking฀tot฀de฀Low฀stand.฀
Sommige฀gerechten฀kunnen฀op฀de฀hoge฀tempera-
tuurstand฀(high)฀eventueel฀tot฀koken฀komen,฀zodat฀
bijschenken฀van฀vocht฀nodig฀kan฀zijn.฀Dit฀hangt฀van฀
Pagina: 6
7
N
het recept en de kooktijd af. Regelmatig omroeren
van één pan- en smoorgerechten geeft een gelijk-
matig aroma.
Grondbeginselen voor het
Slow Cooking
Vroeger werden gerechten in grote pannen en over
vele uren langzaam gestoofd, vol aroma, sappig
en mals. De Solis Slow Cooker is ontwikkeld om
hetzelfde resultaat te verkrijgen, maar u kunt in de
tussentijd andere dingen doen.
Hiermee heeft u een apparaat in huis wat perfect in
onze hectische tijd past.
Deze grondbeginselen kunnen u helpen het
Slow Cooken te vereenvoudigen, waarmee u alle
mogelijkheden benut en uw Slow Cooker tot volle
tevredenheid zult gebruiken.
Alles draait om de juiste timing!
Laat de gerechten altijd ruime tijd stoven. Het is
nagenoeg onmogelijk om iets in de Slow Cooker
aan te laten koken, zeker als u de lage stand (low)
gebruikt.
De recepten kunnen zowel op hoge als lage
temperatuur gekookt worden, alleen de kooktijd
veranderd.
Controleer altijd of de uitneembare aardewerk-
schaal฀met฀ingrediënten฀en/of฀vloeistoffen฀tenmin-
ste฀voor฀½฀tot฀max.฀¾฀฀gevuld฀is.
Een hoge luchtvochtigheid, koud water en koude
ingrediënten kunnen de kooktijden in de Solis Slow
Cooker enigszins beïnvloeden.
Kooktijden aanpassen.
Uw recepten kunnen door een halvering van de
vochthoeveelheid een aanzienlijke tijdwinst in de
kooktijd opleveren. De volgende richtlijnen kunnen
een leidraad voor aanpassingen van uw lievelings-
recepten zijn:
Originele Kooktijd in de
kooktijden Slow Cooker
15-30 min 4-6 uren op
stand “Low”
60 min 6-8 8 uren op
stand “Low”
1-3 uren 8-12 uren op
stand “Low”
Deze tijden zijn slechts een indicatie. De kooktijden
zijn afhankelijk van ingrediënten en hoeveelheden.
Vochthoeveelheid aanpassen
Bij het koken in de Solis Slow Cooker wordt
het grootste deel van het vocht in het gerecht
vastgehouden. Het is daarom raadzaam om de
hoeveelheid vocht te halveren ten opzichte van
conventioneel koken.
Blijkt dat aan het einde van de kooktijd alsnog
teveel vocht aanwezig is, neemt u dan de deksel af
en zet u de slow cooker ongeveer 30-45 min op de
hoogste stand (high) totdat voldoende vocht ver-
dampt is.Alternatief: u kunt het vocht ook indikken
door wat maizena met het vocht te mengen.
Gerecht roeren.
Als u het gerecht klaar maakt in het midden van de
kookschaal op de Low stand
hoeft u niet tot slechts af en toe te roeren. Bij
bereiding op de High stand daarentegen zorgt het
omroeren voor meer smaakbeleving (aroma).
Bereiding van vlees en gevogelte
Kies bij aankoop van vlees de magerste stukken
uit.Verwijder zoveel mogelijk het zichtbare vet van
vlees en gevogelte.Verwijder van kip en ander ge-
vogelte het vel. U voorkomt zodat dat vet oplost en
extra฀vocht฀aan฀het฀gerecht฀toevoegt.฀Hele฀stukken฀
poulet kunnen door het slow cooking proces veel
vocht en vet vormen.
Snijd het vlees voor suddergerechten in stukken
van 2,5 – 3 cm. groot. Slow cooking is ook zeer
geschikt voor minder malse stukken vlees.
Pagina: 7
8
Geschikte stukken vlees voor slow cooking:
Rund Riblappen, poulet, sukadelappen, stoof-
lappen, runderlappen, ossobuco.
Lam Lamsbout, lamskarbonaatjes, lambsrack
en lamszadel.
Kalf Poulet, karbonade en steaks, halskarbo-
nade en ossobuco.
Varken Poulet, koteletten, hamlappen, schouder-
lappen, karbonade zonder been.
Kort aanbakken voordat u gaat slow
cooking
Door het kort aanbakken van vlees en gevogelte
wordt het vlees bruin, eerst dichtgeschoeid en
blijven de meeste sappen behouden, intensiveert
de smaak en het vlees malser. Het geeft gelijktijdig
andere ingrediënten zoals uien, peper en knoflook
een vollere smaak.Aanbakken duurt wel wat langer
en is niet echt nodig, maar het resultaat loont de
moeite. Gebruik voor het aanbraden een pan met
anti aanbaklaag, zodat u weinig olie nodig heeft.
Braden
Het vlees uit de Solis Slow Cooker is mals, rijk
van smaak en gemakkelijk te snijden. Door het
lange langzame en gesloten kookproces wordt het
bind- en spierweefsel van het vlees zacht.Als u
deze methode gebruikt kunt u ook met goedkopere
stukken vlees een uitstekend resultaat krijgen. Het
vlees wordt in de slow cooker niet bruin van kleur,
daarom kunt u het beste eerst het vlees kort aan-
braden (als het resultaat gebruind moet zijn).
Bij het aanbraden geen vocht toevoegen. Leg het
gebraden stuk vlees op een omgekeerd hittebe-
stendige schotel of bordje in het midden van de
aardewerkschaal. Het oppervlak van het vlees blijft
zo droog en vrij van veten welke bij het kookproces
vrijkomen.
Geschikt vlees voor braden:
Rund Schouder, rumpsteak, ribstuk, lende,
baklappen.
Lam Lamsbout, middelste lende, lambrack,
lamskarbonade, schenkel en
lamsrug
Kalf kalfbout, lende, karbonade en schouder.
Varken Lende, nek, poot (huid en vet verwijde-
ren) karbonade.
Stoven
Voor stoven is het toevoegen van vocht noodzake-
lijk.Vul de aardewerkschaal tot het vlees voor een
derde bedekt is. Het vlees bruint tijdens het stoven
niet! Als u een bruine kleur wenst kunt u het vlees
eerst aanbraden.
Geschikt vlees voor stoven:
Rund Riblappen, sukadelappen, stooflappen,
runderlappen
Lam Poulet, schenkel, schoudervlees
Kalf Schouder, poulet
Varken Lende, nek.
Groente voorbereiden
Groente in gelijkmatige kleine stukken snijden om
een egaal kookproces te krijgen. Bevroren groenten
dienen eerst ontdooit zijn voordat het bij de andere
ingrediënten in de slow cooker gevoegd kan wor-
den.
Als vlees en groente samen in de slow cooker
gekocht wordt, kan de groente op een lagere
temperatuur gegaard worden dan het vlees.Voor
het beste resultaat legt u de groente op de bodem
en aan de zijkanten van de kookschaal en hierop
het vlees.
Gedroogde bonen en peulvruchten
Voorzover het mogelijk is, kunt u het beste
gedroogde bonen en peulvruchten een nacht laten
voorwellen. Laat ze uitlekken en verdeel ze in de
kookschaal, doe er zoveel water bij dat de eigen
omvang verdubbeld kan worden. Kook de bonen
2-4 uur of totdat ze zacht zijn op de hoogste tem-
peratuur (high). Geweekte bonen en peulvruchten
zijn iets sneller klaar.
Pagina: 8
9
Aanbevelingen en tips
•฀ ฀
Laat฀vlees฀en฀gevogelte฀altijd฀eerst฀ontdooien.
•฀ ฀
Verwijder฀het฀zichtbare฀vet฀en฀huid฀van฀vlees฀en฀
gevogelte.
•฀ ฀
Vlees฀en฀gevogelte฀hebben฀op฀de฀stand฀‘Low’฀
stand tenminste 6-7 uur kooktijd nodig (anders
blijft het rauw).
•฀ ฀
Let฀erop฀dat฀฀de฀schaal฀voor฀tenminste฀de฀½฀฀tot฀
¾ gevuld is met vocht en ingrediënten.
•฀ ฀
Als฀tegen฀het฀einde฀van฀de฀kooktijd฀het฀gerecht฀
te vochtig is, kunt u de deksel afnemen en de
temperatuurschakelaar 35-40 minuten op hoog
(high) zetten totdat het ingedikt is.
Doen
•฀ ฀
Let฀erop฀dat฀de฀aardewerkschaal฀op฀kamertem-
peratuur is, voordat u deze in de RVS behuizing
plaatst.
•฀ ฀
Stel฀de฀aardewerken฀kookschaal฀en฀deksel฀niet฀
aan฀extreme฀temperatuur฀verschillen฀bloot.฀Be-
handel de aardewerkschaal en deksel voorzich-
tig.
•฀ ฀
Gebruik฀droge฀ovenwanten฀of฀ovenlappen฀als฀u฀
de schaal uitneemt.
•฀ ฀
Zet฀de฀schaal฀op฀een฀hittebestendige฀onderleg-
ger als u de kookschaal aan tafel wilt serveren.
Niet doen
•฀ ฀
Dompel฀of฀spoel฀de฀aardewerkschaal฀en฀glazen฀
deksel nooit onder in koud water als deze nog
niet afgekoeld zijn.
•฀ ฀
Gebruik฀nooit฀de฀aardewerkschaal฀of฀glazen฀
deksel als deze beschadigd of gebroken zijn.
•฀ ฀
Gebruik฀nooit฀de฀slow฀cooker฀zonder฀de฀schaal.
•฀ ฀
Nooit฀andere฀schalen฀dan฀de฀originele฀SOLIS฀
aardewerkschaal in de slow cooker gebruiken.
•฀ ฀
Zet฀de฀schaal฀nooit฀op฀een฀vochtige฀of฀natte฀
ondergrond als deze niet is afgekoeld.
•฀ ฀
Nooit฀bevroren฀vlees฀of฀gevogelte฀direct฀in฀
de kookschaal doen om te koken, eerst laten
ontdooien.
Nooit doen!
•฀ ฀
Water฀of฀andere฀vloeistoffen฀in฀de฀RVS฀behuizing฀
laten lopen.
•฀ ฀
De฀RVS฀behuizing,฀de฀stroomkabel฀of฀de฀stekker฀
van de slow cooker in water dompelen.
•฀ Hete฀oppervlakken฀met฀blote฀handen฀aanraken.
LET EROP DAT DE AARDEWERKSCHAAL VOOR
KOOKAANVANG฀CORRECT฀IN฀DE฀RVS฀BEHUIZING฀
IS GEPLAATST!
Onderhoud en reiniging
•฀ ฀
Draai฀de฀temperatuur฀schakelaar฀voordat฀u฀gaat฀
schoonmaken terug op de OFF stand en neem de
stekker uit het stopcontact.
•฀ ฀
Laat฀de฀slow฀cooker฀altijd฀eerst฀helemaal฀afkoe-
len voordat u gaat schoonmaken.
•฀ ฀
Om฀hardnekkige฀etensresten฀te฀verwijderen,฀
kunt u het beste een zeepsopje maken en dat
ongeveer 20-30 minuten in de kookschaal laten
inwerken. Hierna met een kunststofafwasborstel
voorzichtig schrobben.
•฀ ฀
De฀uitneembare฀aardewerkschaal฀en฀glazen฀dek-
sel kunt u met een mild afwasmiddel schoonma-
ken en zorgvuldig afdrogen.
•฀ ฀
Gebruik฀geen฀schuurmiddel,฀sponsjes,฀staalwol฀
e.d. deze beschadigen de oppervlakte.
•฀ ฀
De฀kookschaal฀en฀deksel฀zijn฀vaatwasmachine฀
vast, echter is voorzichtigheid geboden dat de
kookschaal en deksel niet beschadigen of sprin-
gen in de vaatwasser.
•฀ ฀
De฀RVS฀behuizing฀kan฀met฀een฀licht฀vochtige฀
doek schoongemaakt worden, daarna zorgvuldig
afdrogen.
Pagina: 9
10
Opbergen
Zorg฀ervoor฀dat฀de฀Solis฀Slow฀Cooker฀uitgescha-
keld, afgekoeld en schoongemaakt is voordat u
deze opbergt. Plaats het apparaat altijd rechtop
compleet met de aardewerkschaal en glazen deksel
erin geplaatst. Niets erop zetten!
NOOIT฀DE฀RVS฀BEHUIZING,฀DE฀STROOMKABEL฀EN฀
DE STEKKER IN WATER OF ANDERE VLOEISTOFFEN
DOMPELLEN, DIT IS LEVENSGEVAARLIJK !
Afvoeren
EU 2002/96/EC
Breng het apparaat aan het einde van de levens-
duur terug naar uw verkooppunt of naar een
inzamelplaats voor elektrische apparatuur.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Solis Slow Cooker 820.

Stel een vraag over de Solis Slow Cooker 820

Heb je een vraag over de Solis Slow Cooker 820 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Solis Slow Cooker 820. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Solis Slow Cooker 820 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.