Solis Scala Plus Grinder 1661 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Solis Scala Plus Grinder 1661. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Solis
  • Product: Koffiemolen
  • Model/naam: Scala Plus Grinder 1661
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans

Inhoudsopgave

Pagina: 42
5. De stroomkabel moet na gebruik altijd in het kabelopberg-
vak in de onderkant van het afgekoelde apparaat worden
bewaard. Het mag niet rond het apparaat zelf worden gewik-
keld.
6. Houd het apparaat uit de buurt van heet gas, hete kachels
of andere warmte-afgevende apparaten of warmtebronnen.
Gebruik het apparaat nooit op een nat of heet oppervlak.
Plaats het apparaat niet in de buurt van vocht, warmte en
open vuur. Houd het apparaat uit de buurt van bewegende
onderdelen of apparaten.
7. Trek niet aan het snoer en draag het apparaat niet aan het
snoer. U mag ook niets op de stroomkabel plaatsen. Trek
nooit aan het snoer om het apparaat uit het stopcontact te
halen, maar trek aan de stekker.
8. We adviseren om met dit apparaat geen verlengsnoer te
gebruiken. Zet het apparaat niet direct onder een stopcon-
tact.
9. Controleer voordat u de stekker van het apparaat uit het stop-
contact trekt, altijd of het apparaat niet in gebruik is.
10. Het apparaat moet tijdens het gebruik op een vlakke, schone,
stabiele en droge ondergrond staan, zoals een tafel of een
aanrecht. Het apparaat mag niet bij de rand staan.
11. Het apparaat is niet ontworpen voor gebruik buitenshuis. Niet
gebruiken in voertuigen of op boten.
12. Dek het apparaat nooit af met doeken en dergelijke als het
apparaat actief is.
13. Trek altijd de stekker uit het stopcontact wanneer u het
apparaat niet gebruikt, geen toezicht op het apparaat heeft
of wanneer u het apparaat moet monteren, demonteren of
reinigen. Wij raden aan een aardlekschakelaar (FI-veiligheids-
schakelaar) te gebruiken om extra bescherming te bieden bij
het gebruik van elektrische apparaten. Het is raadzaam om
een veiligheidsschakelaar te gebruiken met een nominale
s BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN
Lees voor u uw Solis Scala Plus koffiemolen in gebruik
neemt aandachtig deze gebruiksaanwijzing om het appa-
raat te leren kennen en veilig te bedienen. Wij raden u aan
om deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig te bewaren en te
overhandigen aan een eventuele nieuwe eigenaar van het
apparaat.
Bij het gebruik van elektrische apparatuur moeten voor
uw eigen veiligheid de volgende veiligheidsmaatregelen in
acht worden genomen:
1. Om elektrische schokken te voorkomen, mogen noch het
apparaat, noch het netsnoer en de stekker in contact komen
met water of andere vloeistoffen. Bescherm het apparaat ook
tegen waterspetters of regen. Risico op een elektrische
schok! Als het op het stopcontact aangesloten apparaat, het
netsnoer of de stekker in contact komt met vloeistof, trek dan
met droge rubberen handschoenen onmiddellijk de stekker
uit het stopcontact. Gebruik het apparaat pas weer als u het
door Solis of een door Solis erkend servicepunt heeft laten
controleren op een goede en veilige werking.
2. Het apparaat nooit met natte of vochtige handen of voeten
bedienen of met natte handen de stekker uit het stopcontact
trekken of plaatsen.
3. Controleer voor ingebruikname of de op het typeplaatje van
het apparaat aangegeven spanning overeenkomt met de
netspanning. Wij raden aan het apparaat niet aan te sluiten
op een meervoudig stopcontact.
4. Laat het snoer niet over de rand van de tafel hangen, zodat
het apparaat niet omlaag kan worden getrokken. Zorg ervoor
dat apparaat, stroomkabel of stekker niet in contact komen
met hete oppervlakken, zoals een kookplaat of radiator.
84 85
NL NL
Pagina: 43
23. LET OP: Om te voorkomen dat door onbedoeld terugzetten
van de oververhittingsbescherming gevaren kunnen ontstaan,
mag het apparaat niet door externe schakelapparaten zoals
een schakelklok of afstandsbediening worden bediend of op
een stroomcircuit worden aangesloten dat regelmatig wordt
in- en uitgeschakeld.
24. Het apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk
gebruik, niet voor commercieel gebruik.
25. Verwijder verpakkingsmateriaal en eventuele stickers of labels
voor ingebruikname van het apparaat en zorg voor een ade-
quate afvalverwerking.
26. Controleer uw koffiemolen voor elk gebruik en kijk of het
apparaat, het netsnoer en de stekker onbeschadigd zijn.
27. Om elektrische schokken te voorkomen mag u het apparaat
niet gebruiken als de kabel of stekker beschadigd is of als het
apparaat andere storingen vertoont, gevallen is of anderszins
beschadigd is. Om gevaar te voorkomen mag u het appa-
raat nooit zelf repareren. Lever het apparaat in bij Solis of een
door Solis erkend servicepunt om het te laten controleren,
repareren of mechanisch en elektrisch te laten herstellen.
28. Personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens, of onwetende en onervaren mensen mogen de
koffiemolen niet gebruiken, tenzij onder toezicht van een per-
soon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid en hun exacte
instructies geeft over het correcte gebruik van dit apparaat.
Bovendien moeten ze precies hebben begrepen welke geva-
ren het apparaat kan opleveren en hoe het op een veilige
manier kan worden gebruikt. Dit apparaat mag in geen geval
door kinderen worden gebruikt. Houd apparaat en stroomka-
bel buiten het bereik van kinderen.
29. Er moet toezicht worden gehouden op kinderen om erop toe
te zien dat ze niet met de koffiemolen gaan spelen.
87
reststroom van maximaal 30 mA. Neem voor deskundig
advies contact op met uw elektricien.
14. Voer geen wijzigingen uit aan het apparaat, het snoer, de
stekker en de accessoires.
15. Onjuist gebruik kan tot lichamelijk letsel leiden! Wij zijn niet
aansprakelijk voor eventueel geleden schade of verwondin-
gen.
16. Probeer nooit een apparaat te pakken dat in water of in
een ander vloeistof is gevallen. Trek altijd eerst met droge
rubberen handschoenen de kabelstekker uit het stopcontact
alvorens het apparaat uit het water of een andere vloeistof te
halen. Gebruik het apparaat pas weer als u het door Solis of
een door Solis erkend servicepunt heeft laten controleren op
een goede en veilige werking.
17. Zet het apparaat nooit zo neer dat het in het water kan vallen
of in contact kan komen met water of een andere vloeistof
(bijv. in of naast een gootsteen).
18. Dompel het apparaat of onderdelen van het apparaat zoals
het snoer of de stekker nooit onder in water en laat het geen
contact maken met water of andere vloeistoffen.
19. Zet het apparaat zo neer dat het niet aan direct zonlicht
wordt blootgesteld.
20. Steek nooit scherpe of puntige voorwerpen en gereedschap
in de openingen van het apparaat. Het apparaat kan bescha-
digd raken of er kan gevaar voor elektrocutie ontstaan!
21. Het apparaat niet schudden of verplaatsen terwijl het in
gebruik is. Verplaats nooit een ingeschakeld apparaat!
22. Gebruik het apparaat uitsluitend zoals beschreven in deze
handleiding. Gebruik alleen de meegeleverde of door Solis
aanbevolen accessoires. Onjuiste accessoires of onjuist gebruik
kunnen het apparaat beschadigen of brand, elektrische
schokken of lichamelijk letsel veroorzaken.
86
NL NL
Pagina: 44
38. Trek na elk gebruik altijd de stekker uit het stopcontact. Pas
dan is het apparaat helemaal uitgeschakeld.
39. Houd het apparaat schoon. Voor de reiniging en het opber-
gen moet het apparaat worden uitgeschakeld en de stekker
uit het stopcontact worden gehaald. Zie daarvoor de aanwij-
zingen in het hoofdstuk "Reiniging en onderhoud" op pagina
96 van deze gebruiksaanwijzing.
40. Wikkel het netsnoer altijd volledig af voordat u de stekker in
het stopcontact steekt.
41. Oliën of vetten mogen niet worden gebruikt met dit apparaat.
s DE VOORDELEN VAN UW SOLIS SCALA
PLUS KOFFIEMOLEN
• Uw Scala Plus koffiemolen beschikt over een kegelmaalwerk
van gehard edelstaal en kan moeiteloos hele koffiebonen
voor alle mogelijke bereidingswijzen voor koffie malen, van de
fijnste maalgraad (Fine) voor echte espresso tot de grofste maal-
graad (Coarse) voor koffie uit een cafetière of voor filterkoffie.
• De hoeveelheid gemalen koffie wordt door een elektroni-
sche timer gestuurd. De hoeveelheid kan individueel door het
draaien van de timerregelaar aan de zijkant worden ingesteld.
Op deze manier bepaalt u hoe lang de molen in werking is. In
stand 10 maalt de molen 60 seconden, in stand 5 maalt het 30
seconden etc.
• Elke bereidingswijze vereist een andere maalgraadinstelling,
naargelang u uw espresso met een espressomachine of een
mokkapot zet of uw koffie met een cafetière of koffiezetap-
paraat zet. Elke bereidingswijze vereist een andere maalgraad
voor de optimale extractie van de koffie. Met uw Solis Scala Plus
kunt u een groot aantal maalgraden selecteren en de koffiebo-
nen naar persoonlijke voorkeur malen. Door de bonenhouder
te draaien, kunnen er in totaal 22 verschillende maalgraden
worden ingesteld.
89
88
30. Schakel de koffiemolen alleen in:
– als de bonenhouder correct op het apparaat is aangebracht
en aan het maalwerk is vergrendeld;
– als het deksel stevig op de bonenhouder is geplaatst;
– als de lege houder voor gemalen koffie met deksel in het
apparaat is geschoven.
31. LET OP: haal tijdens het gebruik het deksel niet van de
bonenhouder, steek geen vingers, handen of keukengerei in
de bonenhouder en houd haren, kleding en sieraden uit de
buurt van de houder.
32. Het apparaat is uitsluitend geschikt voor het malen van hele
koffiebonen. Vul de bonenhouder niet met gemalen koffie-
bonen of filterkoffie. Gebruik de koffiemolen niet voor het
malen van granen, vruchten, pitten, maanzaad of noten e.d.!
33. Voer niet meer dan vier malingen van maximaal 1 minuut
achtereen uit. Laat in dergelijke gevallen het apparaat na de
vierde maling 20 minuten afkoelen alvorens het opnieuw te
gebruiken (zie het hoofdstuk "Oververhittingsbeveiliging" op
pagina 96 van deze gebruiksaanwijzing).
34. De maalkegels zijn scherp. Ga daarom uiterst voorzichtig te
werk bij het ledigen van de bonenhouder of het reinigen van
het apparaat.
35. Leg of plaats geen voorwerpen op het apparaat.
36. Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het deksel
van de bonenhouder eraf haalt of de hele bonenhouder uit
het apparaat verwijdert.
37. Schakel het apparaat altijd uit met de Start/Stop-knop en
haal de kabelstekker uit het stopcontact wanneer u het niet
gebruikt en zonder toezicht achterlaat. Laat het apparaat
altijd volledig afkoelen alvorens componenten te verwijderen
of te plaatsen, het apparaat te reinigen, accessoires te ver-
vangen, of wanneer u in de buurt van tijdens het werking
bewegende delen van het apparaat komt of het apparaat wilt
verplaatsen.
NL NL
Pagina: 45
91
90
s APPARAATBESCHRIJVING s APPARAATBESCHRIJVING
A Deksel van de bonenhouder
Sluit de bonenhouder om de koffiebonen vers te houden.
B Bonenhouder
C Kegelmaalwerk van gehard edelstaal
Garandeert een nauwkeurige maling naargelang de instelling van de maal-
graad; de bovenste maalkegel kan voor reiniging worden verwijderd.
D Maalgraadkeuzeknop
22 verschillende instellingen – van "Fine" (fijn) tot "Coarse" (grof); het vlak
rechts naast "Coarse" is de ontgrendelingszone van de bonenhouder.
E Start/Stop-knop
Om de maalfunctie te starten en handmatig te beëindigen.
F Gemalen koffie-uitvoer
G Houder voor gemalen koffie met deksel en Max-markering
Vangt de gemalen koffie op.
H Timerregelaar
Met de timerregelaar kunt u zelf de hoeveelheid gemalen koffie bepalen en
aan uw voorkeuren aanpassen: een lage tijdsinstelling voor weinig gemalen
koffie, een hogere tijdsinstelling voor meer gemalen koffie. Op stand 10 maalt
het apparaat gedurende 60 seconden.
I Rubberen antislipvoetjes
J Stroomkabelopening en kabelopbergvak in de onderkant van het
apparaat
K Reinigingsborstel (niet afgebeeld)
B
D
F
G C
H
A
G
B
A
E
I
J
NL NL
Pagina: 46
92 93
s VOOR DE INGEBRUIKNAME
• Haal het apparaat voorzichtig uit de verpakking en verwijder alle stickers (excl.
typeplaatje), etiketten, bijlagen en verpakkingsmaterialen.
• Trek de houder voor gemalen koffie met deksel uit het apparaat.
• Draai de bonenhouder tot de aanslag naar rechts (zodat beide markeringen op
de bonenhouder en de apparaatbehuizing tegenover elkaar liggen) en til de
bonenhouder met deksel uit het apparaat.
• Reinig de bonenhouder, houder voor gemalen koffie en deksels met warm
afwaswater en spoel alles zorgvuldig af met schoon water. Droog de onderdelen
af.
• Reinig de behuizing van het apparaat met een zachte, licht bevochtigde doek en
maak het droog.
• Rol de stroomkabel volledig uit en leg hem door de stroomkabelopening aan de
onderkant van het apparaat.
• Schuif de droge houder voor gemalen koffie met geplaatst deksel tegen de
aanslag in het apparaat onder de gemalen koffie-uitvoer. De markering "Max"
dient zichtbaar naar voren te wijzen.
• Plaats het apparaat op een droge horizontale en stabiele ondergrond en steek
de stekker in een geschikt stopcontact.
• Let op: de behuizing van de koffiemolen, de voedingskabel en de stekker mogen
nooit worden ondergedompeld in water of een andere vloeistof, of ermee in
contact komen!
• Aanwijzing: de onderdelen van de koffiemolen en de accessoires zijn niet vaat-
wasmachinebestendig.
BONENHOUDER AANBRENGEN
• Lijn beide nokken van de bonenhouder uit met de
uitsparingen in de houderbevestiging of de bin-
nenkant van de maalgraadkeuzeknop en duw de
bonenhouder tegen de aanslag op het apparaat. De
lipjes in de sokkel van de bonenhouder staan daarbij
boven de markering rechts naast "Coarse".
• Draai de bonenhouder naar rechts om de houder op
het maalwerk te vergrendelen. Bij het draaien van de bonenhouder hoort u een
zachte "klik" zodra de bonenhouder met het maalwerk is vergrendeld en in de
maalgraadinstelling staat.
• Belangrijk: controleer of de bonenhouder recht boven de maalgraadkeuzeknop
staat en druk de bonenhouder tegen de aanslag op de behuizing. Draai pas dan
de bonenhouder naar rechts. Lukt het niet om de bonenhouder tot de aanslag
omlaag in de houderbevestiging te drukken, controleer dan of beide lipjes van
de buitenste ring van de bonenhouder in het midden van de uitsparingen in de
houderbevestiging zitten. Pas dan kunt u de bonenhouder plaatsen en vergren-
delen.
MAALGRAAD INSTELLEN
• De maalgraad kan van "Fine" tot "Coarse" en tus-
senliggende strepen en cijfers worden ingesteld.
Wanneer u een zachte "klik" hoort, bevindt de
bonenhouder zich binnen het bereik van de maal-
graadinstelling. Draai de bonenhouder zover naar
links of rechts tot de kleine pijl aan het onderste
uiteinde van de bonenhouder over het gewenste
streepje/cijfer van de maalgraadinstelling staat. Hoe
hoger het cijfer, hoe grover de maling.
• Espressomachines vereisen een fijne maalgraad (laag cijfer), koffiezetapparaten
een gemiddelde maalgraad, terwijl een cafetière een grove maalgraad vraagt
(hoog cijfer).
• Naargelang de soort koffiebonen kan bij de selectie van een zeer lage maalgraad
(Fine) nauwelijks of slechts zeer weinig koffie worden gemalen. Kies in dergelijke
gevallen een iets grovere maalgraad tot de bonen worden gemaald en gemalen
koffie wordt uitgeworpen. De instelling "Fine" zou voor een goede espresso
toereikend moeten zijn. Voor een superfijne maalgraad kunt u tot 2 klikken
links boven "Fine" selecteren. Gebruik deze instelling echter alleen wanneer
er daadwerkelijk gemalen koffie wordt uitgeworpen en voor hoogstens twee
malingen van max. 1 minuut.
NL NL
Pagina: 47
95
94
• Let op: we raden u aan om eerst de maalgraad in te stellen en pas dan
de koffiebonen in het apparaat te doen. Is het apparaat al met koffiebo-
nen gevuld, dan mag de maalgraad pas bij ingeschakelde motor worden
versteld. Denk eraan dat er eerst nog een kleine hoeveelheid gemalen
koffie wordt uitgeworpen tot de gewenste maalgraad is bereikt.
BONENHOUDER MET KOFFIEBONEN VULLEN
• Vul de houder vervolgens met de koffiebonen en plaats het deksel.
• Belangrijk: wilt u de bonenhouder van
het apparaat halen, dan moet u eerst
de koffiebonen verwijderen. Pas dan
kan de bonenhouder naar links worden
ontgrendeld tot het lipje in de sokkel
van de bonenhouder boven de marke-
ring rechts naast "Coarse" staat en uit
het apparaat worden getild.
s INGEBRUIKNAME
• De bonenhouder is geplaatst, de maalgraad ingesteld en de houder is gevuld met
koffiebonen. De houder voor de gemalen koffie met deksel is in het apparaat
geschoven.
1E STAP: DE HOEVEELHEID GEMALEN KOFFIE INSTELLEN
MET DE TIMERREGELAAR
• Draai de timerregelaar om de gewenste hoeveelheid gemalen koffie in te stellen.
Hoe langer de tijd, hoe hoger het getal, hoe langer het apparaat maalt en hoe
groter de hoeveelheid gemalen koffie. Hoe korter de tijd, hoe kleiner het getal,
hoe korter het apparaat maalt en hoe kleiner de hoeveelheid gemalen koffie. De
maximaal in te stellen tijd is 60 seconden (stand 10).
• Aanwijzing: let erop dat de timer-
regelaar enkel tot stand 10 kan wor-
den gedraaid. Hier voelt u de aan-
slag die niet met geweld mag wor-
den overschreden. Hierdoor zou u
de timer beschadigen. Kosten van
reparaties worden niet gedekt door
de garantie.
• Let op: de houder voor de gemalen
koffie mag niet overvol geraken. Naargelang de ingestelde maalgraad kan dit
al gebeuren wanneer de timerregelaar op stand 5 staat. Een overvolle houder
voor gemalen koffie veroorzaakt een verstopping van het maalwerk en een
oververhitting van de motor. Druk onmiddellijk op de Start/Stop-knop zodra de
Max-markering van de houder voor gemalen koffie is bereikt en ledig de houder
voor gemalen koffie alvorens het maalproces voort te zetten.
2E STAP: KOFFIEBONEN MALEN
• Druk op de Start/Stop-knop en het maalproces wordt gestart. Na het verlopen
van de ingestelde tijd schakelt het apparaat zich automatisch uit.
• Om het maalproces te onderbreken kunt u op elk moment op de Start/Stop-knop
drukken.
• Let op: zorg dat de houder voor gemalen koffie nooit overvol raakt! Druk op
de Start/Stop-knop en ledig de houder zodra de Max-markering wordt bereikt.
Zie hiervoor de beschrijving aan het einde van de 1e stap.
NL NL
Pagina: 48
97
96
3E STAP: GEMALEN KOFFIE VERWIJDEREN
• Trek de houder voor gemalen koffie voorzichtig uit het apparaat. Het deksel
voorkomt het rondvliegen van gemalen koffie. Haal het deksel voorzichtig van
de houder en doe de gemalen koffie in een andere houder.
DE VEILIGHEIDSUITRUSTING VAN UW SOLIS SCALA PLUS:
• Steenbeveiliging
Ook bij geselecteerde koffiesoorten kunnen er kleine steentjes in de koffiebonen
zitten die het maalwerk kunnen beschadigen. Om dergelijke schade te voor-
komen is het apparaat uitgerust met een steenbeveiliging – een zogenaamde
schuifkoppeling die een beschadiging van het maalwerk voorkomt. Mocht er een
steentje in het maalwerk terechtkomen, hoort u het maalwerk ratelen. Schakel
het apparaat onmiddellijk uit met de Start/Stop-knop en haal de stekker uit het
stopcontact. Open het apparaat zoals beschreven in het hoofdstuk "Reiniging
van het kegelmaalwerk" op pagina 97 en verwijder het steentje.
• Oververhittingsbeveiliging
Wordt het apparaat overbelast en raakt het oververhit (bijv. bij gebruik langer
dan enkele minuten), dan zal de oververhittingsbeveiliging automatisch geac-
tiveerd worden en zal het apparaat tijdelijk worden uitgeschakeld. Met dit
beschermingsmechanisme wordt permanente motorschade voorkomen. Nadat
het apparaat is afgekoeld, kunt u het opnieuw gebruiken door op de Start/Stop-
knop te drukken.
s REINIGING EN ONDERHOUD
• Een regelmatige reiniging van de maalkegel helpt om een constant maalvermo-
gen aan te houden. Dat is vooral belangrijk voor de bereiding van espresso.
REINIGING VAN ACCESSOIRES EN BEHUIZING
1. Trek de stekker uit het stopcontact voordat u begint met de reiniging.
2. Haal het deksel van de bonenhouder en verwijder de koffiebonen door het
apparaat te kantelen. Ontgrendel hierna de bonenhouder en verwijder hem (zie
pagina 94).
3. Spoel de houder voor gemalen koffie en de bonenhouder met deksels met warm
afwaswater en maak alles grondig droog.
4. Reinig de behuizing van het apparaat met een zachte, licht bevochtigde doek.
Aanwijzingen: gebruik geen alkalische of agressieve reinigingsmiddelen,
schuursponsjes of staalwol; deze kunnen het oppervlak van het apparaat bescha-
digen.
Reinig onderdelen of accessoires van de koffiemolen niet in de vaatwas-
machine!
REINIGING VAN HET KEGELMAALWERK
A. Wekelijkse reiniging van het kegelmaalwerk met GRINDZ™
• Doe een keer per week een GRINDZ™-verpakking in de bonenhouder en laat de
inhoud door de machine verwerken. Met GRINDZ™ wordt uw koffiemolen met
natuurproducten gereinigd. De tabletten zorgen voor een grondige verwijdering
van koffieresten en koffie-olie zodat uw maalwerk schoon blijft en uw koffie
altijd vers en vol smaakt.
B. Reiniging na een gebruikspauze van enkele dagen of na verwerking
van 3 kg koffiebonen
• Het maalwerk moet na het malen van ong. 3 kg koffiebonen of wanneer het
apparaat gedurende enkele dagen niet is gebruikt zoals hieronder beschreven
worden gereinigd. Zo bent u zeker dat het maalwerk altijd constant en gelijkma-
tig maalt, wat vooral belangrijk is voor de bereiding van espresso. Denk eraan dat
het maalwerk uitsluitend met de meegeleverde reinigingsborstel mag worden
gereinigd. Gebruik hiervoor nooit vloeistoffen of water. Het maalwerk mag
niet in contact komen met water of vloeistoffen.
1. Haal de stroomstekker uit het stopcontact, haal het deksel van de bonenhouder,
kantel het apparaat en houd de bonenhouder boven een andere houder om de
bonen uit de bonenhouder te halen. Plaats het deksel op de bonenhouder.
2. Steek de stroomstekker in het stopcontact en druk op de Start/Stop-knop. Maal
net zolang tot het maalwerk leeg is. Zodra het maalwerk leeg is, zet u het appa-
raat uit.
3. Haal de stroomstekker uit het stopcontact. Ontgrendel en verwijder de bonen-
houder (zie pagina 94).
4. Verwijder de bovenste maalkegel met behulp van de draadbeugel. Let op:
scherpe randen!
5. Maak de bovenste maalkegel en de onderste maalkegel in het apparaat schoon
met de reinigingsborstel.
6. Reinig de koffie-uitvoer met de reinigingsborstel.
7. Plaats de bovenste maalkegel met behulp van de draadbeugel terug in het maal-
werk, de lipjes moeten in de uitsparingen glijden.
8. Plaats en vergrendel de bonenhouder in het maalwerk (zie pagina 93).
NL NL
Pagina: 49
99
98
s ALGEMENE TIPS
• Vers gemalen koffiebonen zijn het geheim van onweerstaanbaar geurende koffie
met een vol aroma.
• Het type koffie en de sterkte zijn een kwestie van persoonlijke smaak. Probeer
verschillende koffiebonen, hoeveelheden koffie en malingen uit en ontdek zo
wat uw persoonlijke favorieten zijn.
• Gebruik uitsluitend vers gebrande koffiebonen, liefst met een aanduiding van
de datum waarop ze zijn gebrand.
• Gebruik de bonen liefst binnen 5–20 dagen na het branden. Bewaar koffiebo-
nen op een donkere, koele en droge plaats. Indien mogelijk moeten de bonen
vacuüm zijn verpakt.
• Koop bij voorkeur kleine hoeveelheden om de bewaartijd zo kort mogelijk te
houden.
• Zodra koffiebonen gemalen zijn, verliezen ze snel hun smaak en aroma. Daarom
is het raadzaam, koffiebonen direct voor de bereiding van de koffie te malen.
• Bewaar koffiebonen niet te lang in de bonenhouder, maar liefst in een vacuüm-
verpakking.
• Als u de koffiemolen langere tijd niet gebruikt, maakt u de bonenhouder leeg en
maalt u de resterende bonen, zodat er geen bonen achterblijven in het apparaat.
• Reinig regelmatig de bonenhouder, de houder voor gemalen koffie en het maal-
werk.
s PROBLEMEN OPLOSSEN
Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing
Het maalwerk
start niet na
het indrukken
van de Start/
Stop-knop.
– De stroomstekker zit niet in
het stopcontact.
– Het maalwerk is oververhit.
– De bonenhouder is verkeerd
geplaatst.
– De timerregelaar staat op 0.
– Steek de stroomstekker in een
geschikt stopcontact.
– Haal de stroomstekker uit het
stopcontact en laat het apparaat
20 minuten afkoelen alvorens
het opnieuw te gebruiken.
– Vergrendel de bonenhouder
zoals beschreven.
– Draai de timerregelaar naar een
hoger getal.
De motor
start, maar
er komt geen
gemalen
koffie uit de
uitvoer van
gemalen kof-
fie.
– De bonenhouder bevat geen
koffiebonen.
– Het maalwerk of de bonen-
houder is geblokkeerd.
– De maalgraad is te fijn inge-
steld.
– Vul de bonenhouder met verse
koffiebonen.
– Giet eerst de bonen uit de
bonenhouder en verwijder ver-
volgens de bonenhouder. Con-
troleer de bonenhouder en de
molen op een eventuele blokke-
ring. Zet alles weer in elkaar en
start het apparaat.
– Kies een grovere maalgraad.
De bonen-
houder op de
keuzeknop
voor de maal-
graad valt
niet te bewe-
gen.
– De koffiebonen zitten vast in
het maalwerk.
– De bonenhouder is niet goed
vergrendeld.
– Start de koffiemolen met de
Start/Stop-knop en draai pas
daarna de bonenhouder om de
maalgraad te wijzigen.
– Ontgrendel en installeer de
bonenhouder opnieuw.
NL NL
Pagina: 50
100
s PROBLEMEN OPLOSSEN s KOFFIE EN VERBRUIKSARTIKELEN
Voor uw Solis Scala Plus koffiemolen zijn de volgende verbruiksartikelen
beschikbaar:
Art.-nr. 993.08 SOLIS GRINDZ™ koffiemolenreiniger
Art.-nr. 992.04 SOLIS Intense Espresso koffiebonen (pak à 500 g)
Art.-nr. 992.60 SOLIS Smooth Crema koffiebonen (pak à 500 g)
U vindt de verbruiksartikelen voor uw Solis Scala Plus koffiemolen bij de
betere vakhandel of bij Solis.
De contactgegevens vindt u achteraan in deze gebruiksaanwijzing.
s TECHNISCHE SPECIFICATIES
Modelnr. Typ 1661
Productbeschrijving Koffiemolen
Spanning, frequentie 220–240V~, 50–60Hz
Vermogen 115–135 Watt
Afmetingen (b x h x d) ca. 13,5 x 28,5 x 17,0 cm
Gewicht ong. 1,54 kg
Technische wijzigingen voorbehouden.
101
Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing
De bonenhouder kan
niet worden vergren-
deld.
– Koffiebonen blokkeren
het vergrendelingsme-
chanisme.
– De bonenhouder kan
niet omlaag worden
gedrukt.
– Verwijder eerst de koffie-
bonen en vervolgens de
bonenhouder. Verwijder de
koffiebonen op de boven-
ste maalkegel. Plaats de
bonenhouder terug op het
maalwerk, en sluit deze
opnieuw.
– Lukt het niet om de bonen-
houder tegen de aanslag
omlaag in de houderbe-
vestiging te drukken, con-
troleer dan of beide lipjes
van de buitenste ring van
de bonenhouder in het
midden van de uitsparingen
in de houderbevestiging
zitten. Pas dan kunt u de
bonenhouder plaatsen en
vergrendelen.
Niet voldoende of te
veel koffie.
– Hoeveelheid koffie is
verkeerd ingesteld.
– Draai de timerregelaar om
de hoeveelheid koffie naar
wens te corrigeren: een
kortere tijd voor minder,
een langere tijd voor meer.
Moet u een noodstop
uitvoeren?
– Druk op de Start/Stop-knop
om het maalproces te stop-
pen.
– Haal de stroomstekker uit
het stopcontact.
NL NL
Pagina: 51
102
s VERWIJDERING
EU 2011/65/EU
Aanwijzingen voor correcte verwijdering van het product volgens EU-richtlijn
EU 2011/65/EU.
Het afgedankte apparaat mag niet met het huishoudelijk vuil als restafval worden
verwerkt. Het afgedankte apparaat moet bij een plaatselijk afvalinzamelpunt of bij
de leverancier worden ingeleverd zodat een milieuvriendelijke verwerking wordt
gegarandeerd. Door de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische
apparaten worden mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid
voorkomen en kunnen componenten worden hergebruikt of gerecycled, waardoor
er veel energie en grondstoffen worden bespaard. Om verplichte afvalverwerking
van het apparaat volgens de voorschriften duidelijk onder de aandacht te brengen
is hiernaast het symbool van een doorgekruiste afvalbak afgebeeld.
Solis of Switzerland AG behoudt zich het recht voor om te allen tijde technische en
optische wijzigingen en modificaties uit te voeren om zijn producten te verbeteren.
SOLIS HELPLINE
Deze artikelen kenmerken zich door hun duurzaamheid en betrouwbaarheid.
Mocht er desondanks een storing optreden, neem dan gewoon even contact op
met ons. Vaak is een storing met een nuttige tip in een handomdraai gemak-
kelijk te verhelpen zonder dat u het apparaat voor reparatie moet terugsturen.
Wij staan u graag bij met raad en daad. De contactadressen vindt u achteraan in
deze gebruiksaanwijzing.
Bewaar de originele verpakking van dit product goed zodat u ze voor even-
tueel transport of verzending van het product kunt gebruiken.
NL
s Solis Kundendienst
Helpline
Für Warenretouren und Repara-
tursendungen nehmen Sie bitte
vorgängig mit uns Kontakt auf.
Wir werden Ihnen dann gerne
die entsprechende Anschrift
bekanntgeben. Oder gehen Sie
einfach auf www.solis.com.
s Solis Helpline – Service
d’assistance
Pour tout retour de marchan-
dises ou envoi pour réparations
prenez tout d’abord contact
avec nous. Nous vous com-
muniquerons alors avec plaisir
l’adresse correspondante. Ou
rendez-vous simplement sur
www.solis.com.
s Servizio di assistenza
clienti Solis
Per resi di merci e spedizioni di
riparazione, La preghiamo di
contattarci in anticipo. Saremo
lieti di comunicarLe l‘indirizzo
appropriato. O semplicemente
andare su www.solis.com.
s Solis customer service
Please contact us in advance of
sending in products for return
or repair. We will gladly give you
the respective address. Alterna-
tively, you can simply visi www.
solis.com.
s Solis Klantendienst
Helpline
Neem contact met ons op alvo-
rens producten te retourneren
of voor reparatie te verzenden.
U krijgt van ons dan het desbe-
treffende adres. Of kijk gewoon
even op www.solis.com.
Schweiz /Suisse
Svizzera
Solis Produzione SA
Centro Solis
Via Penate 4
CH–6850 Mendrisio
Adresse für Warenretouren
abweichend – siehe:
Adresse différente pour les
retours de produit – voir:
Indirizzo differente per resi
di merce - vedi:
www.solis.com
091–802 90 10
support.ch@solis.com
www.solis.ch
Deutschland
Solis Deutschland GmbH
Marienstrasse 10
D–78054 Villingen-
Schwenningen
Adresse für Warenretouren
abweichend – siehe:
www.solis.com
0800–724 07 02
info.de@solis.com
www.solis.de
Österreich
Solis Austria
Austrasse 30
A–6832 Sulz
Adresse für Warenretouren
abweichend – siehe:
www.solis.com
0800–22 03 92
info.at@solis.com
www.solis.at
Nederland
Solis Benelux BV
Stadskade 318
NL–7311 XX
Apeldoorn
Afwijkend adres voor
productretouren – zie:
www.solis.com
085–4010 722
info.nl@solis.com
www.solisonline.nl
België/Belgique
Belgien/Luxembourg
Solis Benelux BV
Stadskade 318
NL–7311 XX
Apeldoorn
Address for return shipment of
goods differs – please refer to:
Afwijkend adres voor
productretouren – zie:
Adresse différente pour les
retours de produit – voir:
www.solis.com
+32–(0)2–808 35 82
info.be@solis.com
www.solis.be
International
Solis Produzione SA
Centro Solis
Via Penate 4
CH–6850 Mendrisio
Switzerland
Address for return shipment of
goods differs – please refer to
www.solis.com
+41–91–802 90 10
support.ch@solis.com
www.solis.com

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Solis Scala Plus Grinder 1661.

Stel een vraag over de Solis Scala Plus Grinder 1661

Heb je een vraag over de Solis Scala Plus Grinder 1661 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Solis Scala Plus Grinder 1661. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Solis Scala Plus Grinder 1661 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.