Solis Sanyo 969.97 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Solis Sanyo 969.97. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Solis
  • Product: Luchtbevochtiger
  • Model/naam: Sanyo 969.97
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans

Inhoudsopgave

Pagina: 65
66
▲
▲ BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Leest u alstublieft de volgende veiligheidsvoorschriften voor gebruik van uw
Solis Aroma Steamer luchtbevochtiger aandachtig door, zodat u uw appa-
raat goed leert kennen en goed kunt bedienen. We raden u aan om deze
gebruiksaanwijzing goed te bewaren en bij eventuele overdracht van het
apparaat deze ook te overhandigen aan de nieuwe eigenaar.
Voor uw eigen veiligheid, dient u bij het gebruik van elektrische apparatuur
de volgende veiligheidsmaatregelen in acht te nemen:
1.	 Verwijder voorzichtig alle verpakkingsmaterialen en stickers voordat u het appa-
raat voor het eerst gebruikt.
2.	 Controleer voor gebruik of de aangegeven spanning op het typeplaat overeen-
komt met uw netspanning.
3.	 Til het apparaat niet aan het snoer op en trek niet aan het snoer. Plaats niets
op het snoer.
4.	 Zet het apparaat tijdens gebruik nooit op de rand van een tafel of werkopper-
vlak. Het oppervlak moet vlak, schoon, stabiel, droog en waterbestendig zijn.
Het apparaat mag tijdens gebruik niet in de reikwijdte van kinderen staan.
LET OP: Zet het apparaat nooit op een vochtgevoelige ondergrond. Ook hoog-
polig tapijt is niet geschikt als ondergrond.
5.	 Zet het apparaat nooit in de buurt van een oven of haard of andere elektrisch
apparaat. Het mag niet in contact komen met andere warmtebronnen. Ook
direct zonlicht of extreem koude temperaturen moeten vermeden worden. De
plastic onderdelen kunnen anders verkleuren of vervormen.
6.	 Gebruik het apparaat niet in vochtige ruimtes of omgevingen zoals een badka-
mer of zwembad. Gevaar voor stroomstoten en brand! Gebruik het apparaat
nooit op een nat of warm oppervlak. Plaats het apparaat niet in de buurt van
vochtigheid, warmte of open vuur. Houdt het apparaat uit de buurt van bewe-
gelijke delen of apparaten.
7.	 Houdt het apparaat uit de buurt van wanden, meubels, gordijnen of andere
warmte- of vochtgevoelige materialen. Houdt een minimum afstand van 20 cm
aan alle kanten van het apparaat vrij. Raak de onderdelen van het apparaat tij-
dens het gebruik niet aan. Personen, vooral kinderen, en dieren moeten niet in
de buurt van de luchtbevochtiger of de stoomuitlaat hiervan komen – de stoom
en een deel van het water in de luchtbevochtiger is erg heet!
8.	 Bedek de stoomuitlaat nooit met kleding of andere voorwerpen. Raak de
stoomuitlaat nooit aan – u kunt zich aan de hete stoom branden.
9.	 Zorg er altijd voor dat u zeker weet dat het apparaat correct is opgebouwd,
voordat u de stekker in het stopcontact doet.
10.	Gebruik het apparaat nooir zonder water. LET OP: Vul het waterreservoir al-
leen als het apparaat uit staat, de stekker uit het stopcontact is gehaald en het
apparaat is afgekoeld. Vul dan met vers leidingwater en schakel het apparaat
pas weer aan als het waterreservoir gevuld is en het apparaat weer correct op-
gebouwd is. Voordat u het apparaat verplaatst, moet u deze eerst uitzetten, de
stekker uit het stopcontact halen, volledig laten afkoelen en het waterreservoir
leeg maken.
Pagina: 66
67
11.	Gebruik voor het vullen van het reservoir alleen vers, lauw leidingwater (10 °C
tot 40 °C). Vul het waterreservoir slechts tot de MAX-markering met water.
Doe nooit toevoegingen zoals essentiële oliën of parfum in het water.
Doe de essentiële oliën, parfum of aroma altijd direct en voor gebruik in de
aromaschaal. Deze mogen niet met andere delen van het apparaat in aanraking
komen of in de stoomuitlaat komen. In dit laatste geval kan heet water omhoog
spuiten en verbrandingen, letsel of schade veroorzaken. Ook tijdens gebruik
mogen er geen toevoegingen in de aromaschaal worden gegoten, omdat u zich
dan aan de hete stoom, de uitstoot, kunt verbranden.
12.	Rol het snoer voor gebruik helemaal uit.
13.	Bedien het apparaat niet met natte of vochtige handen en haal ook de stekker
dan niet uit het stopcontact.
14.	Wij raden u af om het apparaat met een verlengsnoer te gebruiken. Plaats het
apparaat niet direct onder een stopcontact.
15.	Laat het snoer niet over tafelranden hangen en let er op dat het niet in contact
komt met warme oppervlakten of met het apparaat zelf.
16.	Gebruik het apparaat alleen zoals in deze gebruiksaanwijzing beschreven staat.
Gebruik het apparaat niet buiten en bescherm deze tegen vochtigheid en nat-
tigheid.
17.	Pak het apparaat vast bij de basis als u deze apparaat optilt of verplaatst. Zet
het apparaat altijd eerst uit, haal de stekker uit het stopcontact, laat het ap-
paraat volledig afkoelen en leeg deze indien mogelijk. Verplaats het apparaat
altijd zeer voorzichtig, zodat water wat er eventueel nog in zit niet naar buiten
komt. Schud of gooi het apparaat nooit. Het kan beschadigen en niet meer
goed afsluiten.
18.	Neem het apparaat nooit op een hellend oppervlak in gebruik en verplaatst het
niet tijdens gebruik.
19.	Draai het met water gevulde apparaat niet om.
20.	Gebruik alleen meegeleverde of door Solis aanbevolen accessoires. Verkeerde
accessoires kunnen het apparaat beschadigen.
21.	Voer geen wijzigen uit aan het apparaat, het snoer, de stekker of de accessoires.
22.	Controleer uw luchtbevochtiger voor ieder gebruik.
23.	Gebruik het apparaat niet, wanneer het snoer of de stekker beschadigd is of als
het apparaat een storing aangeeft, gevallen is of anderzijds beschadigd is. Dit
om een stroomstoot te verkomen mijden. Voer nooit zelf reparaties uit, maar
breng het apparaat naar Solis of naar een door Solis erkend servicecentrum, om
het te laten controleren, repareren of mechanisch of na te kijken.
24.	Nooit scherpe of spitse objecten en gereedschap in de openingen van het appa-
raat doen. Het apparaat kan beschadigd worden, met (als gevolg) gevaar voor
stroomstoten!
25.	We raden het gebruik van een aardlekschakelaar aan, om een extra zekerheid
van het gebruik van elektrische apparatuur te waarborgen. Het is raadzaam,
een veiligheidsschakelaar van maximaal 30 mA te gebruiken. Vakkundig advies
vindt u bij uw elektricien.
Pagina: 67
68
26.	Personen met beperkte psychische, sensorische of intellectuele capaciteit of on-
wetende en onervaren personen zoals kinderen vanaf 8 jaar mogen de lucht-
bevochtiger niet gebruiken, tenzij door een bevoegd persoon toezicht wordt
gehouden of diegene exact uitlegt hoe het apparaat gebruikt dient te worden.
Bovendien moeten zij precies begrijpen welke gevaarlijke situaties zouden kun-
nen ontstaan en hoe het apparaat gebruikt kan worden op een veilige manier.
Reiniging en onderhoud van het apparaat mag niet worden uitgevoerd door
kinderen. Het apparaat mag in geen geval door kinderen jonger dan 8 jaar
gebruikt worden.
27.	Bewaar het apparaat en het netsnoer altijd uit de reikwijdte van kinderen.
28.	Er moet voor worden gewaakt dat kinderen niet met het apparaat of onderde-
len van het apparaat spelen.
29.	Toezicht is nodig, als het door kinderen of in de buurt van kinderen gebruikt
wordt.
D
D OM EEN STOOMSTOOT TE VOORKOMEN MAG U DE LUCHTBEVOCHTI-
GER, HET NETSNOER OF DE STEKKER NOOIT IN HET WATER LEGGEN OF
MET VOCHT IN AANRAKING LATEN KOMEN.
30.	Zet het apparaat altijd eerst uit, haal de stekker uit het stopcontact, laat het ap-
paraat afkoelen en leeg deze, voordat u het apparaat gaat verplaatsen, onder-
delen wilt toevoegen of verwijderen of het apparaat wilt reinigen of opbergen.
Verwijder nooit tijdens gebruik de afdichting of de aromaschaal.
31.	Voordat u de stekker uit het stopcontact wilt halen, moet het apparaat altijd
eerst uitgeschakeld worden. Pas dan kan de stekker uit het stopcontact worden
gehaald.
32.	Haal altijd de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt.
33.	Laat de luchtbevochtiger tijdens het gebruik nooit onbeheerd achter. Bij ver-
keerd gebruik is er kans op letselgevaar!
34.	Als u de afdichting, de aromaschaal of het stoomkanaal van het apparaat ver-
wijdert, houdt er dan rekening mee dat er nog heet restwater of hete water-
damp in het reservoir kan zitten!
35.	Haal de luchtbevochtiger altijd van het stroomnet als u deze langere tijd niet
gebruikt en giet het overgebleven water weg en laat ook de binnenkant goed
drogen. U kunt het apparaat het beste op een donkere, koele plek met goede
luchtventilatie bewaren.
36.	Reinig de behuizing alleen met een droge of iets vochtige doek.
37.	Volg de aanwijzingen voor reiniginge zoals beschreven op bladzijden 76 en 77
van deze gebruiksaanwijzing.
38.	Gebruik geen aggressieve, schurende of bijtende schoonmaakmiddelen.
39.	Plaats het apparaat nooit zo, dat het in het water zou kunnen vallen.
40.	Grijp nooit naar een apparaat dat in het water gevallen is. Trek altijd eerst met
droge rubberen handschoenen de stekker uit het stopcontact, voordat u het
apparaat uit het water haalt. Neem het apparaat niet weer in gebruik, totdat
u deze bij Solis of bij een door Solis erkend servicepunt op zijn werking en ge-
bruiksveiligheid heeft laten controleren.
Pagina: 68
69
41.	Het apparaat is alleen geschikt voor gebruik thuis en niet voor commer-
cieel gebruik.
42.	Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed.
DE VOORDELEN VAN UW SOLIS AROMA STEAMER
LUCHTBEVOCHTIGER
•	 Luchtbevochtiger met warm water verdamping en grote veiligheid, omdat
tijdens het gebruik alleen het water in de kleine warmtetank binnen in het wa-
terreservoir wordt verwarmd en niet de gehele inhoud van het waterreservoir.
Mocht het apparaat tijdens het gebruik omvallen, dan kan er slechts een kleine
hoeveelheid kokend heet water ontsnappen, welke ook nog eens gelijktijdig met
het koude water in het waterreservoir vermengt.
•	 Automatische stop bij het legen van het waterreservoir.
•	 Door de waterdamp wordt het water ook automatisch gesteriliseerd en worden
er vrijwel geen uitstoot van bacteriën en ziektekiemen naar de kamer.
Pagina: 70
71
A	 AAN / UIT knop
B	 Functieverlichting
C	 Afdichting
D	 Aromaschaal
E	 Treklus voor de afdichting
F	 Stoomuitlaat
G	 Netsnoer
H	 Waterstand markering MAX
I	 Stoomkanaal
J	 Verwarmingselement (toevoerkanaal, warmtetank en weerstand)
K	 Waterreservoir
Pagina: 71
72
▲
▲ HET APPARAAT GEBRUIKSKLAAR MAKEN
1.	 Haal de luchtbevochtiger uit de verpakking en controleer het apparaat op volle-
digheid en integriteit. Neem voor vragen contact op met Solis of een door Solis
erkend servicepunt.
2.	 Zet de luchtbevochtiger op een geschikte plek (kijk hiervoor in de veiligheids-
voorschriften).
3.	 Let op dat u de stoomuitlaat niet richt op personen, meubels, gordijnen, wan-
den, elektrische apparaten of andere warmte-, stoom-, of vochtgevoelige ob-
jecten.
4.	 Haal de afdichting (C) omhoog met behulp van de treklus (E) (afb. 2) en con-
troleer of het stoomkanaal (I) op een juiste manier in het waterreservoir aange-
bracht en vergrendeld is (linksom vast te draaien).
5.	 Vul het waterreservoir, met behulp van een schenkbeker, met koud leidingwater
tot de MAX-markering (H) (afb. 3). Er kan maximaal 2,8 liter water worden toe-
gevoegd. De waterstand mag niet boven de MAX-markering uitkomen.
6.	 Plaats de afdichting weer op het reservoir, zodat deze onder in de rand zit en
goed op de basis aansluit.
7.	 Indien gewenst kunt u enkele druppeltjes parfum of aromaolie in de aro-
maschaal (D) doen (afb. 4). Let op dat die (essentiële) olie niet met het opper-
vlak van de afdichting (C) in aanraking komen of over de aromaschaal druppelt
en in de stoomuitlaat (F) terecht komt. De (essentiële) oliën mogen niet in het
water in de tank noch in de binnenzijde van het apparaat terecht komen.
8.	 Doe de stekker in een juist stopcontact die, indien mogelijk, alleen voor volwas-
senen toegankelijk is.
Pagina: 73
74
▲
▲ HET APPARAAT IN GEBRUIK NEMEN
Druk de AAN/UIT knop (A) naar binnen. De functieverlichting (B) gaat aan (zie
afb. 5) en het apparaat begint op te warmen.
WAARSCHUWING: De stoom begint ongeveer 9 minuten nadat u de lucht-
bevochtiger heeft aangezet naar buiten te komen via de stoomuitlaat (F)!
Daarom mag u nooit uw gezicht of handen in de buurt van de stoomuitlaat
(F) houden of deze met objecten bedekken. De stoom is erg heet en kan
ernstige brandwonden veroorzaken.
HET WATER IS OP
Als het water in het waterreservoir (K) op is, dan stop de luchtbevochtiger. De func-
tieverlichting (B) gaat uit, maar de AAN / UIT knop (A) blijft ingedrukt en blijft dus in
de AAN stand staan.
LET OP: Het apparaat beschikt over een automatische uitschakeling, die het
verwarmingselement (J) uitzet, zodra het waterreservoir leeg is.
Zet het apparaat in dit geval uit door de AAN / UIT knop (A) in te drukken en deze
weer in de UIT stand terug komt. Haal de stekker uit het stopcontact en laat het
apparaat afkoelen. Haal voorzichtig de afdichting los en vul het waterreservoir met
een glas vers leidingwater, zoals beschreven staat in het hoofdstuk “Het apparaat
gebruiksklaar maken”.
LET OP: Het verwarmingselement en het water wat nog in het reservoir is
achtergebleven is zeer heet.
Let erop dat er stoom kan ontsnappen als u de afdichting los haalt. Laat daarom het
apparaat altijd eerst afkoelen, voordat u deze met water gaat bijvullen.
Om het apparaat opnieuw aan te zetten, moet het apparaat altijd eerst uitgescha-
keld zijn en de stekker uit het stopcontact zijn gehaald. Dan moet het verwarmings-
element afkoelen en vervolgens kan het water worden bijgevuld. Pas daarna kan
de stekker weer in het stopcontact en kunt u het apparaat weer met de AAN / UIT
knop aanzetten.
LET OP: De afdichting (C) en de aromaschaal (D) mogen nooit van de basis worden
verwijderd, voordat het apparaat is uitgezet, de stekker uit het stopcontact is ge-
haald en het apparaat afgekoeld is.
Om het apparaat aan te zetten, moet u altijd op de AAN 
/ 
UIT knop drukken (UIT
stand = de knop is niet naar binnen gedrukt).
WAARSCHUWING: Direct na het uitschakelen kan het achtergebleven water
in het verwarmingselement (J) nog enkele minuten zo heet zijn dat deze
nog doorkookt.
LET OP: Mocht de luchtbevochtiger of de basis van het apparaat bij het legen of vul-
len van het waterreservoir nat worden, veeg deze dan direct met droge doek droog,
voordat u de stekker in het stopcontact doet en het apparaat aanzet.
Pagina: 75
76
▲
▲ HET APPARAAT UITZETTEN
•	 Zet het apparaat uit met de AAN/UIT knop (A).
•	 Haal de stekker uit het stopcontact.
•	 Wacht een aantal minuten, totdat het water in het verwarmingselement (J) is
afgekoeld en trek vervolgens de afdichting (C) los.
•	 Leeg het waterreservoir (K) en spoel deze om met vers leidingwater.
•	 Laat alle onderdelen goed drogen en bouw daarna het apparaat weer op. U kunt
het apparaat het beste opbergen in de orginele verpakking.
▲
▲ REINIGING EN ONDERHOUD
WAARSCHUWING:
Voordat u het apparaat gaat reinigen of onderhouden, moet u het apparaat
altijd eerst uitzetten met de AAN / UIT knop (A) en de stekker uit het stopcon-
tact halen. Laat het apparaat altijd volledig afkoelen, ook de afdichting (C), de
aromaschaal (D) en het stoomkanaal (I).
1.	 REINIGING EN HET ONTKALKEN VAN HET WATERRESER-
VOIR, HET STOOMKANAAL, HET VERWARMINGSELEMENT
EN DE AFDICHTING
Door het gebruik bouwt kalk op in het stoomkanaal (I) en het verwarmingselement
(J). Hoe snel de kalk opbouwt is afhankelijk van de hardheid van het water en hoe
vaak u de luchtbevochtiger gebruikt. De opbouw van kalk beïnvloed het rendement
van de luchtbevochtiger en daarom moet het apparaat een keer per week ontkalkt
worden:
1.	 Verwijder de afdichting (C) met behulp van de treklus (E), zodra het apparaat
uitstaat, de stekker uit het stopcontact is gehaald en is afgekoeld.
2.	 Verwijder het stoomkaneel (I) uit het waterreservoir op de basis door deze re-
achtsom te draaien en omhoog te halen (zie afb. 6).
3.	 Vul het waterreservoir met koud leidingwater.
4.	 Spoel het reservoir nogmaals en gooi het water weg. Let op dat het water niet
op het netsnoer, de AAN / UIT knop (A) of de functieverlichting (B) stroomt (zie
afb. 7).
5.	 Verwijder met een zachte borstel de kalkopbouw van de verwarmingselement
(J) (toevoerkanaal, warmtetank en weerstand) in het midden het waterreservoir.
6.	 Vul het lege waterreservoir opnieuw met leidingwater en voeg een voor lucht-
bevochtigers geschikt ontkalkingsmiddel toe (bijv. SOLIPOL® forte). Let op de
op de fles aangegeven hoeveelheden en gebruiksvoorschriften. Laat de oplos-
sing zoals aangegeven met gesloten afdichting inwerken. Giet het water er
weer uit en veeg het binnenste deel van het reservoir met een doek droog.
Spoel het waterreservoir (K), de afdichting (C) en met name het stoomkanaal
(I) en het verwarmingselement (J) meerdere malen en droog alle onderelen met
een zachte doek. Let op dat u een geschikt ontkalkingsmiddel gebruikt. Schade
Pagina: 76
77
die wordt veroorzaakt door het gebruik van een verkeerd ontkalkingsmiddel,
worden niet door de garantie gedekt.
7.	 Plaats het stoomkanaal (I) weer in het waterreservoir over het verwarmingsele-
ment en draai deze linksom vast. Plaats de afdichting en ook de aromaschaal
terug op het apparaat.
8.	 Reinig het buitenste gedeelte van het apparaat met een zachte, vochtige doek
en indien nodig met een beetje mild schoonmaakmiddel. Dompel het apparaat
nooit onder in een vloeistof en spray ook geen water of andere vloeistoffen op
het apparaat.
LET OP: Gebruik nooit aggressieve, schurende of bijtende schoonmaakmiddelen en
ook geen schurende spons. De plastic behuizing kan anders beschadigen.
2.	OPBERGEN
•	 Giet al het water uit de tank en het verwarmingselement. Droog het gehele ap-
paraat af met een zachte doek. Laat het apparaat et zolang open staan – zonder
dat de afdichting erop zit – totdat alles volledig droog is.
•	 Berg het apparaat op in een stofvrije, droge en donkere plek met goede lucht-
circulatie.
Pagina: 77
78
▲
▲ PROBLEEMOPLOSSINGEN
PROBLEEM MOGELIJKE OORZAAK MOGELIJKE OPLOSSING
De luchtbevochtiger
werkt niet.
De stekker zit niet in het
stopcontact.
De AAN/UIT knop is niet
ingedrukt.
Het waterreservoir is leeg.
Doe de stekker in het stop­
contact.
Druk de AAN / UIT knop in.
Vul het reservoir met water.
Om de luchtbevochtiger weer
te gebruiken, nadat deze
opnieuw met water gevuld is,
altijd eerst het apparaat uit-
zetten met de AAN/UIT knop,
het verwarmingselement laten
afkoelen en dan het appa-
raat weer aanzetten met de
AAN / UIT knop.
Er is een onaange-
name geur.
Het apparaat is vies.
Het water is vies of niet
vers meer
Reinig het apparaat zoals
staat beschreven bij “Reini-
ging en Onderhoud”. Dan de
afdichting verwijderen en het
reservoir op een koele, donke-
re plek ca. 24 uur laten staan.
Reinig het waterreservoir en
voeg vers leidingwater toe.
Het apparat maakt
veel geluid.
De afdichting en/of het
stoomkanaal zijn niet goed
geplaatst.
Er zit te weinig water in
het reservoir.
Het apparaat staat op een
ongelijk oppervlak.
Het apparaat is vies.
Plaatst de afdichting en/of het
stoomkanaal op een juiste
manier op de basis.
Vul het reservoir met water.
Zet het apparaat op een
effen, stabiele ondergrond.
Reinig het apparaat zoals
staat beschreven bij “Reini-
ging en Onderhoud”. Dan de
afdichting verwijderen en het
reservoir op een koele, donke-
re plek ca. 24 uur laten staan.
Pagina: 78
▲
▲ TECHNISCHE GEGEVENS
Modelnummer 	 UM750, type 7215
Productbeschrijving	 Solis Aroma Steamer luchtbevochtiger
Spanning / Frequentie	 220–240 V~ / 50 / 60 Hz
Vermogen	 300 Watt
Geschikt voor ruimtes van 	 ca. 12,5 m2 / 30 m3
Gewicht	 ca. 1,55 kg
Afmetingen	 ca. 25,5  23  26 cm (b  h  d)
Capaciteit waterreservoir	 2,8 l
Max. verdampingsvolume	 ca. 380 ml / uur
Gebruiksduur per gevuld reservoir 	 ca. 6 /7 uur
Bewaarcondities:
Temperatuur	 –10 °C tot +70 °C
Luchtvochtigheid	 10%–90%
▲
▲ VERBRUIKSMATERIALIEN
Voor uw Solis Aroma Steamer luchtbevochtiger zijn de volgende verbruiksmateria-
len beschikbaar:
Artikelnr. 703.01 SOLIPOL® forte ontkalkingsmiddel (1 liter fles)
Deze verbruiksmaterialen zijn beschikbaar bij de speciaalzaak
of bij Solis of Switzerland AG.
Telefoon: 0848 804 884, fax: 0848 804 890, e-mail: info@solis-onlineshop.ch of
www.solis-onlineshop.ch (verzending alleen binnen Zwitserland)
79
Pagina: 79
80
▲
▲ VERWIJDERING
EU 2002 / 96 / EC
Anwijzingen voor het verwijderen van het product volgens EU-richtlijn
2002/96/EC
Doe het toestel na afdanking niet bij het normale huisvuil, maar lever het in op een
plaatselijk afvalinzamelpunt of bij een leverancier die ervoor zorgt dat het toestel op
de juiste manier wordt verwerkt. Door de gescheiden inzameling van elektrische en
elektronische apparaten worden mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de
gezondheid voorkomen en is het mogelijk dat de componenten worden hergebruikt
resp. gerecycled, waardoor er veel energie en grondstoffen worden bespaard. Om de
verplichting om het toestel volgens de voorschriften te verwijderen, duidelijk onder
de aandacht te brengen, is hiernaast het symbool van een doorgekruiste afvalbak
afgebeeld.
Solis of Switzerland AG behoudt zich te allen tijde het recht voor van technische en
optische wijzigingen en modificaties ter verbetering van haar producten.
091 802 90 10
Bewaar de originele verpakking van dit product goed, zodat u deze voor een
eventueel transport of verzending van het product gebruiken kan.
Solis of Switzerland AG
Solis-Haus • CH-8152 Glattbrugg-Zürich • Zwitserland
Telefoon +41 44 874 64 54 • Fax +41 44 874 64 99
info@solis.ch • www.solis.ch • www.solis.com

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Solis Sanyo 969.97.

Stel een vraag over de Solis Sanyo 969.97

Heb je een vraag over de Solis Sanyo 969.97 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Solis Sanyo 969.97. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Solis Sanyo 969.97 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.