Solis Personal Barista 1150 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Solis Personal Barista 1150. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Solis
  • Product: Crosstrainer
  • Model/naam: Personal Barista 1150
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans

Inhoudsopgave

Pagina: 66
133
132
NL NL
s BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN
Lees voor u uw Solis Barista Gran Gusto espressomachine in
gebruik neemt aandachtig deze gebruiksaanwijzing om het
apparaat te leren kennen en veilig te bedienen. Wij raden u
aan om deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig te bewaren en
te overhandigen aan een eventuele nieuwe eigenaar van het
apparaat.
Bij het gebruik van elektrische apparatuur moeten voor uw
eigen veiligheid de volgende veiligheidsmaatregelen in acht
worden genomen:
1. Om elektrische schokken te voorkomen, mogen noch het
apparaat, noch het netsnoer en de stekker in contact komen
met water of andere vloeistoffen. Er kan water in de behuizing
binnendringen, waardoor het apparaat beschadigd kan raken.
Risico op een elektrische schok! Als het apparaat, het net-
snoer of de stekker in contact komt met vloeistof, gebruikt u
droge rubberen handschoenen om de stekker onmiddellijk uit
het stopcontact te halen. Gebruik het apparaat pas weer als u
het door Solis of een door Solis erkend servicepunt heeft laten
controleren op een goede en veilige werking.
2. Het apparaat nooit met natte of vochtige handen of voeten
bedienen of met natte handen de stekker uit het stopcontact
trekken of plaatsen.
3. Controleer voor ingebruikname of de op het typeplaatje van
het apparaat aangegeven spanning overeenkomt met de
netspanning. Wij raden aan het apparaat niet aan te sluiten
op een meervoudig stopcontact.
4. Gebruik het apparaat uitsluitend zoals beschreven in deze
gebruiksaanwijzing voor het bereiden van koffie en heet water.
Bescherm het apparaat tegen vochtigheid en water, en gebruik
het apparaat nooit buitenshuis.
5. Laat het netsnoer niet over de rand van de tafel hangen, zodat
het niet omlaag kan worden getrokken. Zorg ervoor dat het
snoer niet in contact komt met hete oppervlakken, zoals een
kookplaat of een radiator of met het apparaat zelf.
6. Leg het netsnoer zodanig dat niemand erover kan struikelen.
Houd het netsnoer uit de buurt van scherpe voorwerpen.
7. Wikkel het netsnoer altijd volledig af voordat u de stekker in
het stopcontact steekt.
8. Houd het apparaat uit de buurt van heet gas, hete kachels of
andere warmte-afgevende apparaten of warmtebronnen. Ge-
bruik het apparaat nooit op een nat of heet oppervlak. Plaats
het apparaat niet in de buurt van vocht, warmte en open vuur.
Houd de espressomachine uit de buurt van bewegende onder-
delen of apparaten.
9. Trek niet aan het snoer en draag het apparaat niet aan het
snoer. U mag ook niets op de stroomkabel plaatsen. Trek nooit
aan het snoer om het apparaat uit het stopcontact te halen,
maar trek aan de stekker.
10. We adviseren om met dit apparaat geen verlengsnoer te ge-
bruiken. Zet het apparaat niet direct onder een stopcontact.
11. Voordat u de stekker van het apparaat in het stopcontact
steekt of hem eruit haalt, controleer altijd of het apparaat is
uitgeschakeld.
12. Het apparaat moet tijdens het gebruik op een vlak, stabiel,
vocht- en hittebestendig en droog werkoppervlak staan, zoals
een tafel of aanrecht. Het apparaat mag niet bij de rand staan.
13. Het apparaat is niet ontworpen voor gebruik buitenshuis. Het
apparaat mag niet met regen in contact komen. Niet gebruiken
in voertuigen of op boten.
14. Houd minimaal 20 cm afstand tussen het apparaat en muren,
gordijnen of andere materialen en voorwerpen en zorg ervoor
dat de lucht vrij rond het apparaat kan circuleren.
Pagina: 67
135
134
NL NL
15. Dek het apparaat nooit af met doeken en dergelijke als het
apparaat actief is. Plaats niets (behalve voor te verwarmen
kopjes) op het apparaat.
16. Schakel het apparaat uit met de AAN/UIT-knop en haal altijd
de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet wordt
gebruikt, u het onbeheerd achterlaat of als het moet worden
gereinigd. Wij raden aan een aardlekschakelaar (FI-veiligheids-
schakelaar) te gebruiken om extra bescherming te bieden bij
het gebruik van elektrische apparaten. Het is raadzaam om
een​veiligheidsschakelaar te gebruiken met een nominale rest-
stroom van maximaal 30 mA. Neem voor deskundig advies
contact op met uw elektricien.
17. Voer geen wijzigingen uit aan het apparaat, het snoer, de stek-
ker en de accessoires.
18. Onjuist gebruik kan tot lichamelijk letsel leiden!
19. Probeer nooit een apparaat te pakken dat in water of in een
ander vloeistof is gevallen. Trek altijd eerst met droge rubberen
handschoenen de kabelstekker uit het stopcontact voordat
u het apparaat uit het water of een andere vloeistof haalt.
Gebruik het apparaat pas weer als u het door Solis of een door
Solis erkend servicepunt heeft laten controleren op een goede
en veilige werking.
20. Plaats het apparaat nooit zodanig dat het in het water kan
vallen of in contact kan komen met water (bijv. in of naast een
gootsteen).
21. Dompel het apparaat of onderdelen van het apparaat (met
uitzondering van het waterreservoir), zoals het netsnoer of de
stekker, nooit onder in water en voorkom elk contact met water.
22. Zet het apparaat zo neer dat het niet aan direct zonlicht wordt
blootgesteld.
23. Steek nooit scherpe of puntige voorwerpen en gereedschap in
de openingen van het apparaat. Het apparaat kan beschadigd
raken of er kan gevaar voor elektrocutie ontstaan!
24. Schakel het apparaat altijd uit en haal de stekker uit het stop-
contact alvorens onderdelen te verwijderen of terug te plaatsen.
25. Het apparaat niet schudden of verplaatsen terwijl het in ge-
bruik is. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het
stopcontact voor u het apparaat verplaatst.
26. Gebruik het apparaat uitsluitend zoals beschreven in deze
handleiding. Gebruik alleen de meegeleverde of door Solis aan-
bevolen accessoires. Onjuiste accessoires of misbruik kunnen
het apparaat beschadigen of brand, elektrische schokken of
persoonlijk letsel veroorzaken.
27. Gebruik het apparaat nooit met een externe timer of afstands-
bediening.
28. Zorg er altijd voor dat het apparaat goed is gemonteerd voor u
de stekker in een stopcontact steekt en het apparaat in gebruik
neemt.
29. Het apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk ge-
bruik, niet voor commercieel gebruik.
30. Verwijder verpakkingsmateriaal en eventuele stickers of labels
(behalve het typeplaatje) voor ingebruikname van het apparaat
en zorg voor een adequate afvalverwerking.
31. Controleer voor elk gebruik van uw espressomachine of het
apparaat, het netsnoer en de stekker onbeschadigd zijn en er
geen losse onderdelen zijn.
32. Om elektrische schokken te voorkomen mag u het apparaat
niet gebruiken als het netsnoer of stekker beschadigd is, als
het apparaat andere storingen vertoont, gevallen is, anders-
zins beschadigd is of als er onderdelen loszitten. Om gevaar
te voorkomen mag u het apparaat nooit zelf repareren of
onderhouden, behalve voor reiniging en ontkalking. Lever het
apparaat in bij Solis of een door Solis erkend servicepunt om
het te laten controleren, repareren of mechanisch en elektrisch
te laten herstellen.
Pagina: 68
137
136
NL NL
33. Personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens, of onwetende en onervaren mensen en kinderen
mogen het apparaat niet gebruiken, tenzij onder toezicht van
een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid en hun
exacte instructies geeft over het correcte gebruik van dit appa-
raat. Bovendien moeten ze precies hebben begrepen welke
gevaren het apparaat kan opleveren en hoe het op een veilige
manier kan worden gebruikt. Het apparaat mag niet door kin-
deren zonder toezicht worden gereinigd of onderhouden. Het
apparaat mag in geen geval door kinderen jonger dan 8 jaar
worden gebruikt of gereinigd. Houd apparaat en netsnoer
buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
34. Houd het apparaat en het snoer altijd buiten bereik van
kinderen.
35. Er moet toezicht worden gehouden op kinderen om te zorgen
dat ze niet met de espressomachine spelen.
36. Trek na elk gebruik altijd de stekker uit het stopcontact. Pas
dan is het apparaat helemaal uitgeschakeld.
37. Gebruik alleen koud, schoon leidingwater voor het waterreser-
voir, nooit andere vloeistoffen.
38. Neem de espressomachine nooit met een leeg waterreservoir
in gebruik.
39. Controleer altijd of de filterhouder correct in de brouwkop
zit voordat u koffie gaat zetten.
40. Raak tijdens het gebruik of kort daarna nooit de hete on-
derdelen van het apparaat aan, zoals het stoom-/heetwa-
terpijpje, de metalen delen van de filterhouder of het filter­
element. Raak alleen de thermogeïsoleerde handgrepen,
knoppen en regelaar aan.
41. Verwijder de filterhouder nooit als het apparaat
een brouwproces uitvoert – het apparaat staat onder druk!
42. Loop nooit weg van de espressomachine, terwijl de machine
in werking is. Zeker niet als er kinderen in de buurt zijn.
43. LET OP: Het apparaat wordt heet tijdens het gebruik! Laat
het apparaat eerst volledig afkoelen voordat u delen van het
apparaat verwijdert of aanbrengt of het apparaat verplaatst,
vervoert of reinigt.
44. Er mogen alleen kopjes op het plateau voor kopjes van het
apparaat worden gezet. Plaats geen andere voorwerpen op
het apparaat!
45. Houd het apparaat en de accessoires altijd schoon. Raad-
pleeg hiervoor de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing.
46. Gebruik geen olie of smeermiddelen bij dit apparaat.
47. De omgevingstemperatuur mag tijdens het gebruik en opber-
gen niet lager zijn dan 0°C.
Pagina: 69
139
138
NL NL
s APPARAATBESCHRIJVING
A
B
C
D
E
N
M
K
L
J
H
I
G
F
O P
R
S T
Q
A AAN/UIT-knop
Deze wordt gebruikt om de espressomachine in en uit te schakelen
B Knop koffiezetten in "Automatische modus"
C Knop koffiezetten in "Handmatige modus"
D Stoom- en heetwaterknop
E Brouwgroep met brouwkop
F Plateau voor kopjes
G Waterreservoirdeksel, opklapbaar
H Waterreservoir voor 1,7 liter, verwijderbaar
I Stoom-/heetwaterregelaar
J Thermogeïsoleerde handgreep van het stoom-/heetwaterpijpje
K Beweegbaar stoom-/heetwaterpijpje
L Opschuimkop, afschroefbaar
M Lekrooster, verwijderbaar
N Lekbak, verwijderbaar
ACCESSOIRES
O Filterelement voor een kopje (58 mm)
P Filterelement voor twee kopjes (58 mm)
Q Filterhouder met dubbele uitloop (verwijderbaar)
R Enkele uitloop (op de filterhouder schroefbaar)
S Stamper
T Doseerlepel
Stand van de stoom-/heetwaterre-
gelaar (I) bij koffiezetten
(UIT-stand)
Stand van de stoom-/heetwater-
regelaar (I) bij de stoomfunctie
en heetwaterfunctie (maximale
stand)
Pagina: 70
141
140
NL NL
s DE KNOPPEN EN FUNCTIE
A AAN/UIT-KNOP
●
● Zodra u de machine met deze knop inschakelt, gaan alle knopranden gedurende
1 seconde blauw branden, begint de machine water te pompen en blijven ver-
volgens alleen de knopranden van de AAN/UIT-knop en de stoomknop aan.
De knopranden van de "Automatische modus" en de "Handmatige modus"
knipperen en geven aan dat de opwarmfase wordt uitgevoerd. Zodra de machine
de temperatuur voor het koffiezetten heeft bereikt, branden ook deze beide
knoppen constant en is het apparaat gebruiksklaar.
●
● Wanneer u op de AAN/UIT-knop drukt hoort u een geluidssignaal.
B KNOP KOFFIEZETTEN IN "AUTOMATISCHE MODUS"
●
● Zodra deze knop constant blauw brandt, is de bedrijfstemperatuur voor koffie-
zetten bereikt. Wanneer u op deze knop drukt, wordt de bereiding van de koffie
gestart en na 25 seconden automatisch gestopt. Dit is een standaardinstelling en
kan handmatig door u worden verlengd of verkort. Een instelling van 10 tot 60
seconden is mogelijk (zie pagina 153).
OPMERKING: in de automatische modus branden alleen de AAN/UIT-knop en de
Automatisch-knop.
TIP: u kunt de Automatisch-knop ook tijdens het koffiezetten indrukken en daarmee
de koffiebereiding vroegtijdig stoppen.
C KNOP KOFFIEZETTEN IN "HANDMATIGE MODUS"
Zodra deze knop constant blauw brandt, is de bedrijfstemperatuur voor koffiezetten
bereikt. Druk op deze knop wanneer u zelf wilt beslissen hoeveel koffie er moet
worden gezet. Zodra de gewenste hoeveelheid koffie is gezet, drukt u opnieuw op
deze knop om het koffiezetten te stoppen.
AANWIJZINGEN:
Tijdens het gebruik van de handmatige modus branden alleen de AAN/UIT-knop en
de knop "Handmatige modus".
In de automatische en de handmatige modus wordt eerst een kleine hoeveelheid
water in de filterhouder gepompt om de gemalen koffie vochtig te maken. Na een
korte onderbreking wordt de pomp opnieuw gestart.
D STOOMKNOP (OOK VOOR DE HEETWATERFUNCTIE)
●
● Wanneer u stoom voor het opschuimen van melk of het verwarmen van een drank
nodig heeft, drukt u op deze knop: de knop knippert wanneer de machine voor
de stoomfunctie wordt opgewarmd. Zodra de knop constant blauw brandt, is de
stoomfunctie gebruiksklaar.
●
● Door nu de stoom-/heetwaterregelaar volledig naar links open te draaien, komt
er stoom uit het stoom-/heetwaterpijpje. Door de stoom-/heetwaterregelaar dicht
te draaien, wordt de stoomuitvoer gestopt.
OPMERKING: wanneer de stoomfunctie is geactiveerd, brandt alleen de AAN/UIT-
knop en knippert de stoomknop (tijdens de opwarmfase) of branden beide knoppen
constant (wanneer de opwarmfase is voltooid).
●
● Zolang de stoomfunctie is geactiveerd, branden de beide knoppen voor koffiezet-
ten niet. Door de stoomknop in te drukken en daarmee de stoomfunctie uit
te schakelen, gaan beide knoppen voor koffiezetten opnieuw branden en kunnen
ze worden gebruikt.
AANWIJZING: Direct na het gebruiken van stoom is de espressomachine te heet
om koffie te zetten. Dit wordt aangegeven wanneer beide koffiezetten-knoppen
knipperen nadat u de koffiefunctie op de machine heeft geactiveerd. Wacht tot de
machine is afgekoeld en beide knoppen opnieuw constant branden, anders kan de
espresso een licht "verbrande" smaak hebben. U kunt dit afkoelingsproces versnellen
door wat water door de machine te laten lopen met geplaatste filterhouder (met
geplaatst filterelement, maar zonder koffiepoeder).
Pagina: 71
143
142
NL NL
s VOOR DE INGEBRUIKNAME
●
● Haal het apparaat voorzichtig uit de verpakking en verwijder alle stickers, etiketten
(behalve het typeplaatje) en verpakkingsmaterialen.
●
● Haal alle accessoires uit de verpakking en het apparaat.
●
● Haal het waterreservoir uit het apparaat. Reinig het waterreservoir, het deksel, de
stamper, de doseerlepel, de filterlementen, de filterhouder en de enkele uitloop
met warm water en een beetje mild, vloeibaar afwasmiddel. Spoel ze daarna goed
af met schoon water en afdrogen.
●
● Veeg ook de behuizing van de espressomachine en de lekbak met het lekrooster
schoon met een zachte, vochtige doek en droog alles af.
LET OP: De behuizing van de espressomachine, het netsnoer en de stekker
mogen nooit worden ondergedompeld in water of een andere vloeistof of
ermee in contact komen!
AANWIJZING: De onderdelen van de espressomachine en de accessoires zijn
niet geschikt voor de vaatwasser.
●
● Vul het waterreservoir tot de MAX-markering met koud leidingwater. Sluit het
deksel van het waterreservoir.
●
● Plaats het waterreservoir in het apparaat. Plaats hiervoor de beide haken aan
het waterreservoir in de zwarte ophangpunten aan de achterzijde van het
apparaat.
■
■ SPOEL DE MACHINE VOOR DE EERSTE INGEBRUIKNAME
EN VOOR ELK GEBRUIK
Om de binnenkant van het apparaat te reinigen, moet u voor de eerste ingebruik-
name het waterreservoir een keer volledig met water vullen en door de machine
laten lopen.
Wij raden ook aan om voor elk gebruik het apparaat gedurende ong. 20 seconden
te spoelen, zodat alle onderdelen van het apparaat worden verwarmd en de tempe-
ratuur van de brouwgroep wordt gestabiliseerd, waardoor het eerste kopje espresso
al een heerlijk, warm genot is!
Ga in beide gevallen als volgt te werk:
●
● Plaats een filterelement (zonder koffie) in de filterhouder en druk het aan tot het
filterelement goed in de filterhouder zit.
●
● Plaats de filterhouder in de brouwgroep: '
Houd de filterhouder zodanig onder de brouwkop zodat de handgreep zich aan
de linkerkant bevindt.
Pagina: 72
145
144
NL NL
●
● Druk de filterhouder naar boven tegen de brouwkop en draai de handgreep naar
rechts totdat u weerstand voelt en de handgreep onder een hoek van 90° tot de
machine staat.
●
● Plaats een kopje op het lekrooster en onder de uitloop van de filterhouder (of
gebruik bij de eerste volledige doorloop een grotere opvangbak).
●
● Controleer of de stoom-/heetwaterregelaar is gesloten (UIT-stand, naar rechts tot
tegen de aanslag draaien).
●
● Steek de stekker in een geschikt stopcontact.
●
● Druk op de AAN/UIT-knop ;. Zodra u de machine met deze knop inschakelt, gaan
alle knopranden gedurende 1 seconde blauw branden, begint de machine water
te pompen en blijven vervolgens alleen de knopranden van de AAN/UIT-knop (A)
en stoomknop (D) aan. De knopranden van de "Automatische modus" (B) en de
"Handmatige modus" (C) knipperen en geven aan dat de opwarmfase wordt
uitgevoerd. Zodra de machine de temperatuur voor het koffiezetten heeft bereikt,
branden ook deze beide knoppen constant en is het apparaat gebruiksklaar.
●
● Druk afwisselend op de knoppen "Automatische modus" (B) en "Handmatige
modus" (C) en laat water door de machine lopen.
●
● Druk op de stoomknop (D) en wacht tot deze stopt met knipperen. Houd een
RVS opvangbak onder het stoom-/heetwaterpijpje dat u naar buiten uitdraait.
Draai de stoom-/heetwaterregelaar (I) naar links naar de maximale stand en laat
hete stoom uit het stoom-/heetwaterpijpje stromen. Draai vervolgens de stoom-/
heetwaterregelaar (I) dicht en druk opnieuw op de stoomknop (D) om de stoom-
functie opnieuw uit te schakelen.
●
● Druk meerdere keren op de knop van de "Automatische modus" (B) en laat het
resterende water in het reservoir stromen.
●
● Laat voor de eerste ingebruikname het water in het gevulde reser-
voir volledig doorlopen (ledig de beker meerdere keren!). Voor elke
espresso is het voldoende om ong. 20 seconden water te laten doorlopen om de
apparaatdelen te verwarmen.
●
● Draai de handgreep van de filterhouder naar links.
●
● Verwijder de filterhouder met filterelement. 
LET OP: beide delen zijn heet. Zorg ervoor dat u zich niet verbrandt.
●
● Wanneer alle vier de blauwe knopranden constant branden, is uw apparaat ge-
reed om koffie te bereiden.
OPMERKING: Als het water voor de eerste keer door de machine wordt gepompt,
kunt u een luid geluid horen, omdat er eerst lucht doorheen wordt geduwd. Na
ongeveer 20 seconden verdwijnt dit geluid.
s ESPRESSO-BEREIDING MET UW
SOLIS BARISTA GRAN GUSTO
ESPRESSOMACHINE
OPMERKING: Controleer voor elk gebruik het waterniveau in het waterre-
servoir. Vervang het water dagelijks. Ledig en vul het waterreservoir voor elk
gebruik met vers koud leidingwater. Let op de MIN- en MAX-markeringen
op het waterreservoir. Gebruik geen gedestilleerd water, mineraalwater of
andere vloeistoffen.
■
■ HET FILTER MET KOFFIE VULLEN EN AANDRUKKEN
●
● Kies het juiste filter: gebruik het kleine filter voor 1 kopje en het grote filter voor
2 kopjes. Als u een grote koffiemok wilt zetten, gebruikt u – afhankelijk van de
gewenste koffiesterkte – het filterelement voor 2 kopjes en laat u er meer water
doorlopen.
●
● Wanneer u een enkel klein kopje gebruikt, raden we u aan om de enkele uit-
loop op de filterhouder te schroeven, zodat er geen koffie naast het koffiekopje
stroomt.
Optimaal voor 2 kopjes of
een grote beker:
de dubbele uitloop
Optimaal voor 1 kopje of
een kleine beker:
de enkele uitloop
De beide uitlopen kunnen desgewenst aan de filterhouder worden vastgeschroefd
of ervan worden losgeschroefd.
●
● Veeg het filterelement schoon met een droge doek.
●
● Plaats het filterelement in de filterhouder en vul het filterelement aan.
●
● Vul het filterelement met koffiepoeder. Gebruik 1–2 doseerlepels per kopje.
●
● Tik de filterhouder even tegen het aanrecht zodat de koffie in het filterelement
gelijkmatig verdeeld wordt. Gebruik de stamper om de koffie aan te drukken.
Pagina: 73
147
146
NL NL
●
● Verwijder na het aandrukken achtergebleven koffie van de rand van de filterhou-
der, zodat de houder juist in de brouwkop kan worden geplaatst.
●
● LET OP: Wanneer de rand van de filterhouder niet schoon is, kan de filterhou-
der niet luchtdicht op de brouwkop worden gedraaid en kan er water naast de
filterhouder lopen.
■
■ FILTERHOUDER PLAATSEN
●
● Plaats de filterhouder in de brouwgroep:
Houd de filterhouder zodanig onder de brouwkop zodat de handgreep zich aan
de linkerkant bevindt.
●
● Druk de filterhouder naar boven tegen de brouwkop en draai de handgreep naar
rechts totdat u weerstand voelt en de handgreep onder een hoek van 90° tot de
machine staat.
●
● Plaats een of twee lege kopjes (bij voorkeur de door het doorspoelen voorver-
warmde kopjes) op het lekrooster onder de uitloop/uitlopen van de filterhouder.
■
■ ESPRESSO BEREIDEN
●
● De stoom-/heetwaterregelaar (I) moet in de UIT-stand staan (naar rechts tot tegen
de aanslag draaien).
●
● Steek de stekker in het stopcontact en schakel het apparaat in met de AAN/
UIT-knop. Zodra u de machine met deze knop inschakelt, gaan alle knopranden
gedurende 1 seconde blauw branden, begint de machine water te pompen en
blijven vervolgens alleen de knopranden van de AAN/UIT-knop en de stoom-
knop aan. De knopranden van de "Automatische modus" en de "Handmatige
modus" knipperen en geven aan dat de opwarmfase wordt uitgevoerd. Zodra de
machine de temperatuur voor het koffiezetten heeft bereikt, branden ook deze
beide knoppen constant en is het apparaat gebruiksklaar.
Koffiezetten in de automatische modus met de -knop
Wanneer u koffie wilt zetten in de standaardinstelling van 25 seconden, drukt u op
de Automatisch-knop . De machine pompt eerst water voor de voorbrouwfunctie
en vervolgens loopt de vers gebrouwde espresso uit de uitloop van de filterhouder
in het kopje. Na 25 seconden wordt het brouwproces gestopt en kunt u het kopje
vanonder de filterhouder halen. Tijdens de automatische functie branden alleen de
knopranden van de AAN/UIT-knop en de Automatisch-knop.
OPMERKING: U kunt de automatische instelling desgewenst wijzigen en een tijds-
duur van 10 tot 60 seconden instellen. Hoe u dit doet, kunt u lezen op pagina 153
van het hoofdstuk "Instellingen voor automatisch koffiezetten uitvoeren".
U kunt het koffiezetten ook in de automatisch modus op elk moment onderbreken
door opnieuw op de Automatisch-knop te drukken.
Koffiezetten in de handmatige modus met de -knop
Als u zelf wilt instellen hoe sterk of hoelang de koffie moet doorlopen, drukt u op
de handmatige knop . De machine pompt eerst water voor de voorbrouwfunctie
en vervolgens loopt de vers gebrouwde espresso uit de uitloop van de filterhouder in
het kopje. Wanneer er genoeg koffie in het kopje zit, drukt u opnieuw op de knop
. Het brouwproces wordt gestopt en u kunt het kopje onder de filterhouder halen.
●
● Om nog een koffie te zetten, draait u de filterhouder uit de machine, klopt u het
koffiedik uit het filterelement en spoelt u het filterelement onmiddellijk schoon
met heet water. LET OP: de filterhouder en het filterelement zijn heet! Droog
vervolgens het filterelement met keukenpapier. Nu is het filterelement opnieuw
gebruiksklaar.
Pagina: 74
149
148
NL NL
LET OP:
Laat de espressomachine tijdens het gebruik nooit onbeheerd achter!
Raak nooit de hete oppervlakken van het apparaat aan, omdat u zich kunt
verbranden! Vooral de filterhouder, het filterelement en het stoom-/heetwa-
terpijpje zijn tijdens en na gebruik zeer heet!
■
■ TIPS VOOR EEN PERFECT KOFFIEGENOT
De koffiebonen, het tijdstip van het maalproces en de maalgraad zijn doorslaggevend
voor een goede koffie. We raden u aan om de koffiebonen direct voor de koffie-
bereiding te malen. De brouwduur dient 25 tot 30 seconden te bedragen. Als de
koffiebonen te grof zijn gemalen, loopt het water te snel door de gemalen koffie,
waardoor de koffie niet voldoende wordt geëxtraheerd. De smaak is dan slap, de
kleur is helder en de crèmelaag is dun en wit. Als de koffiebonen te fijn worden
gemalen, is de koffie te sterk geëxtraheerd, loopt het water zeer langzaam door de
gemalen koffie, is de koffie donker en is er geen crèmelaag. Voor een perfecte kof-
fie moeten de koffiebonen met een koffiemolen vers worden gemalen en moet de
hoeveelheid gemalen koffie aan de gewenste koffiehoeveelheid worden aangepast.
Gebruik 1–2 doseerlepels per kopje. De versheid van de koffiebonen en het malen
zijn doorslaggevende factoren voor de kwaliteit van de koffie. Lange opslagtijden
van koffiebonen of gemalen koffie hebben een negatieve invloed.
s MELK VOOR CAPPUCCINO /
CAFFÈ LATTE OPSCHUIMEN
Het stoom-/heetwaterpijpje uit RVS met schuimkop van uw Solis Barista Gran Gusto
espressomachine bereidt met verse koude melk het warme melkschuim voor een
lekkere cappuccino of latte.
Ga als volgt te werk:
●
● Zet eerst een espresso in een grote kop.
●
● Om stoom voor de melkschuim te bereiden, drukt u op de stoomknop : de knop
knippert wanneer de machine voor de stoomfunctie wordt opgewarmd. De beide
knoppen voor koffiezetten branden niet en kunnen niet worden gebruikt. Zodra
de stoomknop constant blauw brandt, is de stoomfunctie gebruiksklaar.
●
● Giet verse, koude volle melk in een hoge, smalle melkkan (bij voorkeur uit RVS).
De melkkan moet ong. 70 mm hoog zijn, +/− 5 mm. Houd rekening met ongeveer
100 ml melk per cappuccino of vul de melkkan tot eenderde. Denk eraan dat het
volume van koude melk verdubbelt als het schuim wordt.
●
● Zodra de blauwe knoprand van de stoomknop constant brandt, haalt u het
stoom-/heetwaterpijpje met de thermogeïsoleerde rubberen handgreep naar
onder, zodat deze boven de mazen van het lekrooster komt.
●
● Draai nu de stoom-/heetwaterregelaar (I) naar links in de maximale stoomstand.
Laat gedurende ong. 10 seconden hete stoom uit het stoom-/heetwaterpijpje
in de lekbak stromen, zodat het restwater wordt weggespoten en het stoom-/
heetwaterpijpje gereinigd wordt.
●
● Draai vervolgens de stoom-/heetwaterregelaar dicht (naar rechts tegen de aanslag
naar de UIT-positie).
●
● Draai het stoom-/heetwaterpijpje aan de thermogeïsoleerde handgreep omhoog.
●
● Breng de schuimkop van het stoom-/heetwaterpijpje
ong. 2 cm diep in de melk en draai de stoom-/heet-
waterregelaar naar links naar de maximale stoom-
stand. Er komt stoom vrij.
●
● Houd de schuimkop onder het melkoppervlak en
beweeg de melkkan al draaiend van boven naar
beneden, totdat een mooi en romig melkschuim is
ontstaan.
●
● Als de melk genoeg is opgeschuimd, draait u de
stoom-/heetwaterregelaar dicht en verwijdert u pas
daarna de melkkan.
●
● Tik de melkkan licht tegen het aanrecht zodat eventuele luchtbellen kunnen
ontsnappen en draai de kan een beetje, zodat de consistentie gelijkmatig wordt.
●
● Schenk de opgeschuimde melk direct op de espresso.
●
● Draai het stoom-/heetwaterpijpje met de thermogeïsoleerde handgreep terug
boven de gaatjes van het lekrooster, draai de stoom-/heetwaterregelaar nogmaals
naar de maximale stoomstand en blaas wat stoom in de richting van de lekbak,
zodat de melkresten in het stoom-/heetwaterpijpje worden verwijderd. Draai de
stoom-/heetwaterregelaar dicht en veeg vervolgens het stoom-/heetwaterpijpje
met een vochtige doek schoon. LET OP: Het stoom-/heetwaterpijpje is heet!
●
● Druk nogmaals op de stoomknop zodat de machine opnieuw in de koffiefunctie
komt te staan. Alle blauwe knopranden branden constant.
OPMERKING: Nadat u melk heeft opgeschuimd, is de espressomachine te heet
om koffie te bereiden. Dit wordt aangegeven wanneer beide koffiezetten-knoppen
knipperen nadat u de koffiefunctie op de machine heeft geactiveerd. Wacht tot de
machine is afgekoeld en beide knoppen opnieuw constant branden, anders kan de
espresso een licht "verbrande" smaak hebben. U kunt dit afkoelingsproces versnellen
door wat water door de machine te laten lopen met geplaatste filterhouder (met
geplaatst filterelement, maar zonder koffiepoeder).
Pagina: 75
151
150
NL NL
s NA DE BEREIDING VAN ESPRESSO/
CAPPUCCINO
●
● Schakel het apparaat na de bereiding van de espresso/cappuccino uit met de AAN/
UIT-knop. Alle knopranden gaan uit.
●
● Haal vervolgens de stekker uit het stopcontact.
●
● Draai de handgreep van de filterhouder naar links en haal de filterhouder voor-
zichtig uit de brouwkop. LET OP: De filterhouder, het filterelement en vooral
het met heet water bedrenkte koffiedik is zeer heet! Wees bij het verwij-
deren van de filterhouder erg voorzichtig. U kunt zich verbranden!
●
● Draai de filterhouder 180 graden en klop het koffiedik uit het filterelement. Gooi
het koffiedik weg met het huishoudelijk afval en niet in de gootsteen, omdat deze
anders verstopt kan raken.
●
● Spoel het filterelement en de filterhouder af onder stromend water. Veeg ze beide
droog met keukenpapier.
●
● Controleer regelmatig of de lekbak vol is en moet worden geledigd om overlopen
te verhinderen zodat de ondergrond niet wordt beschadigd.
ENERGIEBESPARINGSFUNCTIE:
AUTOMATISCHE UITSCHAKELING
Om energie te besparen, wordt de Solis Barista Gran Gusto espressomachine
automatisch uitgeschakeld wanneer deze ong. 15 minuten niet meer wordt
gebruikt of bediend.
Om de machine te activeren, drukt u gewoon op de AAN/UIT-knop.
s HEETWATERFUNCTIE
Met de stoom-/heetwaterregelaar (I) kunt u ook heet water uit het stoom-/heetwa-
terpijpje laten stromen, bijv. om thee te maken.
Ga als volgt te werk:
●
● Vul het waterreservoir met vers water. U mag de MAX-markering niet overschrij-
den.
●
● Steek de stekker in het stopcontact.
●
● Druk op de AAN/UIT-knop om het apparaat in te schakelen.
●
● Zodra u de machine met deze knop inschakelt, gaan alle knopranden gedurende
1 seconde blauw branden, begint de machine water te pompen en blijven ver-
volgens alleen de knopranden van de AAN/UIT-knop en stoomknop branden. De
knopranden van de "Automatische modus" en de "Handmatige modus" knip-
peren en geven aan dat de opwarmfase wordt uitgevoerd. Zodra de machine de
bedrijfstemperatuur bereikt, branden ook deze beide knoppen constant, is het
apparaat gebruiksklaar en kunt u de heetwaterfunctie gebruiken.
●
● Zet een beker onder het stoom-/heetwaterpijpje.
●
● Zet de stoom-/heetwaterregelaar volledig open door deze naar links te draaien.
Er loopt heet water uit het stoom-/heetwaterpijpje in de beker.
●
● Draai de stoom-/heetwaterregelaar dicht om het heet water te stoppen.
OPMERKING: Na 30 seconden stopt de heetwaterfunctie. Draai in dit geval de
stoom-/heetwaterregelaar dicht en wacht even voordat u de heetwaterfunctie op-
nieuw gebruikt.
LET OP: Raak nooit de hete oppervlakken aan, vooral niet het stoom-/heetwater-
pijpje tijdens en na het gebruiken van de heetwaterfunctie. U kunt zich verbranden!
Pagina: 76
153
152
NL NL
s WATER OF DRANKEN
MET DE STOOMFUNCTIE VERWARMEN
Met het stoom-/heetwaterpijpje en de stoomfunctie kunt u ook dranken of water
verwarmen, bijvoorbeeld voor de bereiding van warme chocolademelk.
Ga als volgt te werk:
●
● Vul het waterreservoir met vers water. U mag de MAX-markering niet overschrij-
den.
●
● U kunt het best een beker uit RVS van ong. 70 mm hoog (+/− 5 mm) gebruiken
voor het water of de drank die u wilt opwarmen om te voorkomen dat er stoom
of vloeistof uit de beker kan spatten. Vul de beker tot de helft met de te verwar-
men vloeistof.
●
● Druk op de AAN/UIT-knop om het apparaat in te schakelen.
●
● Zodra u de machine met deze knop inschakelt, gaan alle knopranden gedurende
1 seconde blauw branden, begint de machine water te pompen en blijven ver-
volgens alleen de knopranden van de AAN/UIT-knop en stoomknop branden. De
knopranden van de "Automatische modus" en de "Handmatige modus" knip-
peren en geven aan dat de opwarmfase wordt uitgevoerd. Zodra de machine de
bedrijfstemperatuur bereikt, branden ook deze beide knoppen constant en is het
apparaat gebruiksklaar.
●
● Druk nu op de stoomknop. De blauwe knoprand begint te knipperen, de knop-
randen van de beide koffiezetten-knoppen gaan uit en de machine wordt voor de
stoomfunctie opgewarmd. Zodra de knoprand van de stoomknop blijft branden,
kan de stoomfunctie worden gebruikt.
●
● Zodra de blauwe knoprand van de stoomknop constant brandt, haalt u het
stoom-/heetwaterpijpje met het thermogeïsoleerde rubberen handgreep naar
onder, zodat deze boven de mazen van het lekrooster komt.
●
● Draai nu de stoom-/heetwaterregelaar (I) naar links in de maximale stoomstand.
Laat gedurende ong. 10 seconden hete stoom uit het stoom-/heetwaterpijpje
in de lekbak stromen, zodat het restwater wordt weggespoten en het stoom-/
heetwaterpijpje gereinigd wordt.
●
● Draai vervolgens de stoom-/heetwaterregelaar dicht (naar rechts tegen de aanslag
naar de UIT-positie).
●
● Breng het stoom-/heetwaterpijpje in de te verwarmen vloeistof en draai de
stoom-/heetwaterregelaar naar links naar de maximale stoomstand.
●
● Zodra de drank de gewenste temperatuur heeft bereikt, draait u de stoom-/heet-
waterregelaar dicht. Zet de beker weg.
●
● Draai het stoom-/heetwaterpijpje met de thermogeïsoleerde handgreep terug
boven de gaatjes van het lekrooster, draai de stoom-/heetwaterregelaar nogmaals
naar de maximale stoomstand en blaas wat stoom in de richting van de lekbak,
zodat resten in het stoom-/heetwaterpijpje worden verwijderd. Draai de stoom-/
heetwaterregelaar dicht en veeg vervolgens het stoom-/heetwaterpijpje met een
vochtige doek schoon. LET OP: Het stoom-/heetwaterpijpje is heet!
●
● Druk nogmaals op de stoomknop zodat de machine opnieuw in de koffiefunctie
komt te staan. Alle knopranden gaan branden. Schakel het apparaat uit met de
AAN/UIT-knop. Alle knopranden gaan uit.
●
● Trek de stekker uit het stopcontact.
LET OP: Raak nooit de hete oppervlakken aan, vooral niet het stoom-/heetwater-
pijpje tijdens en na het gebruiken van de stoomfunctie. U kunt zich verbranden!
s INSTELLINGEN VOOR AUTOMATISCH
KOFFIEZETTEN UITVOEREN
Ga als volgt te werk om de hoeveelheid gezette koffie in de automatische
modus te wijzigen:
●
● Bereid alles voor om koffie te zetten.
●
● Wanneer de machine de bedrijfstemperatuur voor de koffiebereiding bereikt (alle
vier blauwe knopranden branden), drukt u op de knop "Automatische modus"
en houd u de knop ingedrukt tot de gewenste hoeveelheid koffie in het kopje
is gelopen. Laat vervolgens de knop los. De nieuwe hoeveelheid te zetten koffie
is opgeslagen. U kunt een tijdsduur van 10 tot 60 seconden instellen. De stan-
daardinstelling is 25 seconden. Tip: we raden u aan om een tijdsduur tussen 25
en 30 seconden in te stellen.
Pagina: 77
155
154
NL NL
s REINIGING EN ONDERHOUD
■
■ REINIGING VAN HET STOOM-/HEETWATERPIJPJE
Het stoom-/heetwaterpijpje moet altijd worden gereinigd nadat er melk is
opgeschuimd.
Ga als volgt te werk:
1. De stekker moet in het stopcontact zitten en de machine moet met de AAN/
UIT-knop worden ingeschakeld. Wanneer alle vier de knopranden constant
branden, drukt u op de stoomknop en de machine wordt voor de stoomfunctie
opgewarmd. Wacht tot de blauwe knoprand blijft branden.
2. Richt het stoom-/heetwaterpijpje in de richting van de lekbak en draai de
stoom-/heetwaterregelaar naar links naar de maximale stoomstand. Laat enkele
seconden stoom doorlopen. Hierdoor verwijdert u eventuele melkresten in het
stoom-/heetwaterpijpje.
3. Draai de stoom-/heetwaterregelaar dicht. Druk op de stoomknop om de functie
uit te schakelen. Schakel de machine uit met de AAN/UIT-knop uit en laat het
apparaat afkoelen.
4. Maak het stoom-/heetwaterpijpje aan de buitenkant schoon met een vochtige
doek.
5. Schroef de schuimkop los van het stoom-/heetwaterpijpje. Spoel de schuimkop
grondig met warm afwaswater en vervolgens met schoon water.
6. Als de kop verstopt is, steekt u een naald in de opening van de kop. Als de kop
nog steeds verstopt is, legt u de kop eerst in een glas heet water en probeert u
vervolgens opnieuw de verstopping te verwijderen met een naald.
7. Schroef de schuimkop op het stoom-/heetwaterpijpje.
■
■ DE FILTERELEMENTEN,
FILTERHOUDERS EN BROUWKOP REINIGEN
●
● Laat regelmatig heet water door de brouwkop lopen met een geplaatste
maar lege filterhouder, lopen (met geplaatst filter, maar zonder koffiepoeder).
Hierdoor worden eventuele koffieresten uit de brouwgroep gespoeld.
●
● Was de filterhouder en verwijderde filterelementen met de hand in warm afwas-
water en spoel alles goed na onder stromend water. Droog deze daarna goed af.
●
● Schroef de zeef in de brouwknop om de twee maanden los en reinig deze met
een afwasborstel onder stromend water.
●
● Wij raden aan de brouwkop, de filterhouder en de filterelementen periodiek
(ongeveer maandelijks of na minstens 250 kopjes) met SOLITABS te reinigen om
het koffievet en andere resten grondig te verwijderen. Gedetailleerde instructies
vindt u in de meegeleverde gebruiksaanwijzing van SOLITABS.
■
■ DE BEHUIZING EN HET KOPJESPLATEAU REINIGEN
Om de behuizing het reinigen, moet het apparaat worden uitgeschakeld en
de stekker uit het stopcontact worden gehaald.
Reinig de behuizing en het kopjesplateau met een zachte, licht bevochtigde doek en
droog deze daarna af met een droge doek.
Gebruik doorgaans geen schurende of agressieve reinigingsmiddelen, schuur-
sponsjes of krassende doekjes. Hierdoor kan het oppervlak beschadigen.
■
■ DE LEKBAK MET HET LEKROOSTER REINIGEN
Om de lekbak te reinigen, moet het apparaat worden uitgeschakeld en de
stekker uit het stopcontact worden gehaald.
Verwijder, ledig en reinig de lekbak en het lekrooster regelmatig, in ieder geval zodra
deze vol is.
Verwijder het lekrooster en trek de lekbak naar voren uit het apparaat. Was de lek-
bak en het lekrooster met de hand in warm afwaswater. Gebruik geen agressieve
schoonmaakmiddelen of schuursponsjes. Spoel de bak en het rooster met schoon
water na en droog alles zorgvuldig af.
LET OP: de lekbak en het lekrooster zijn niet geschikt voor reiniging in de vaatwasser.
Plaats de lekbad terug en leg het lekrooster op de lekbak.
■
■ OPBERGEN VAN DE SOLIS BARISTA GRAN GUSTO
ESPRESSOMACHINE
Draai de stoom-/heetwaterregelaar dicht en schakel het apparaat uit met de AAN/
UIT-knop. Trek de stekker uit het stopcontact.
Berg het afgekoelde, gereinigde en droge apparaat rechtopstaand op, bij voorkeur
in de originele verpakking. Plaats geen voorwerpen op het apparaat.
Pagina: 78
157
156
NL NL
s ONTKALKEN
Na langdurig gebruik of bij gebruik van hard water kunnen er al op korte termijn
kalkafzettingen op functionele delen van uw machine ontstaan, zodat het werkver-
mogen wordt verlaagd en de kwaliteit van de espresso wordt beïnvloed.
Solis raadt een regelmatige ontkalking van uw Barista Gran Gusto espressomachine
aan (naargelang de waterhardheid, maar minstens één keer per maand) met behulp
van een oplossing van SOLIPOL® special en water. Gebruik voor de ontkalking van
de machine uitsluitend SOLIPOL® special (art.-nr. 703.02). Schade veroorzaakt door
het gebruik van niet-ondersteunde ontkalkingsmiddelen, valt niet onder de garantie.
Ga als volgt te werk:
1. Plaats de filterhouder (zonder koffiepoeder) terug in de brouwkop. Doe een
oplossing uit SOLIPOL® special en water met een verhouding 1:1 in het water-
reservoir en vul deze tot de MAX-markering.
2. Steek de stekker in het stopcontact.
3. Druk op de AAN/UIT-knop en wacht tot alle knopranden constant blauw bran-
den en het apparaat de bedrijfstemperatuur heeft bereikt.
4. Zet een grote opvangbak onder de brouwkop of filterhouder en een lege melk-
kan onder het stoom-/heetwaterpijpje.
5. De stoomknop mag niet ingedrukt zijn en het apparaat moet in de koffiefunctie
staan. De stoom-/heetwaterregelaar is dichtgedraaid.
6. Druk op de knop "Handmatige modus" en er laat ong. 150 ml water doorlopen.
Druk vervolgens nogmaals op de knop om de functie te stoppen.
7. Druk op de stoomknop, zodat het apparaat in de stoomfunctie komt te staan en
wacht tot de blauwe knoprand van de stoomknop constant brandt.
8. Draai vervolgens de stoom-/heetwaterregelaar naar links naar de maximale
stoomstand en laat gedurende ong. 2 minuten stoom uit het stoom-/heetwater-
pijpje naar de lege melkkan stromen (of rechtstreeks naar de lekbak).
9. Draai vervolgens de stoom-/heetwaterregelaar dicht. Druk nogmaals op de
stoomknop zodat de machine opnieuw in de koffiefunctie komt te staan.
10. Druk op de AAN/UIT-knop om het apparaat uit te schakelen. Laat de ontkalkings-
oplossing 15 minuten inwerken.
11. Na deze 15 minuten schakelt u het apparaat in en herhaalt u stap 5 tot 10
minstens 3 keer tot het opgeloste ontkalkingsmiddel zo goed als helemaal is
verbruikt.
12. Als de ontkalkingsoplossing bijna op is, verwijdert u het waterreservoir en spoelt
u het grondig met schoon water om alle ontkalkresten weg te spoelen en vult
u het opnieuw met vers leidingwater.
13. Om nu ook de machine te spoelen en de ontkalkresten te verwijderen, herhaalt
u de stappen 5 tot 9 totdat er nog een beetje water in het waterreservoir zit.
14. Schakel het apparaat uit met de AAN/UIT-knop en haal de stekker uit het stop-
contact.
15. Haal het waterreservoir nogmaals uit het apparaat, ledig deze en vul deze op-
nieuw met vers leidingwater.
16. Verwijder de filterhouder uit de brouwkop, spoel deze af onder stromend water
en droog deze goed af.
OPMERKING: Veeg gemorste ontkalkingsoplossing onmiddellijk van de behuizing
weg, omdat het middel het oppervlak kan beschadigen.
WAARSCHUWING: Dompel het snoer, de stekker of het apparaat nooit onder
in water of een andere vloeistof. Tijdens het ontkalken nooit het waterreser-
voir verwijderen of helemaal leeg laten lopen.
Pagina: 79
159
158
NL NL
s PROBLEMEN OPLOSSEN
Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing
De machine werkt
niet.
Machine is niet ingescha­
keld of de stekker zit niet in
het stopcontact.
Kortsluiting/stopcontact
zonder stroom.
De espressomachine is
defect.
Controleer of de stekker goed in het
stopcontact zit, de AAN/UIT-knop is
ingedrukt en de blauwe knopranden
branden.
Controleer de stroomvoorziening.
Neem contact op met een Solis-ser­
vicepunt.
De koffie loopt te
langzaam of hele­
maal niet door de
filterhouder.
Het waterreservoir is leeg.
Het waterreservoir is niet
juist geplaatst.
De koffie is te fijn gemalen.
Te veel koffie in het filter­
element.
De gemalen koffie is te
sterk aangedrukt.
Het filterelement is verstopt.
Het apparaat staat in de
stoomfunctie d.w.z. dat de
stoomknop is ingedrukt (de
stoomknop brandt of knip­
pert, de knoppen en
branden niet).
De espressomachine is
defect.
Vul het waterreservoir.
Plaats het waterreservoir op de juiste
manier.
Let op de juiste maling.
Let op de juiste hoeveelheid.
Druk de gemalen koffie niet zo hard
aan.
Reinig het filter.
Druk opnieuw op de stoomknop
en wacht tot alle blauwe knopranden
branden.
Neem contact op met een Solis-ser­
vicepunt.
De koffie loopt te
snel door.
De koffie is te grof gemalen.
Te weinig koffie in het filter­
element.
De koffie is niet genoeg
aangedrukt.
Let op de juiste maling.
Let op de juiste hoeveelheid.
Druk de gemalen koffie harder aan.
Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing
De koffie is koud. De kopjes zijn niet voorver­
warmd.
De machine is niet voorver­
warmd.
De melk is niet warm
genoeg (voor cappuccino of
caffè latte).
Voorverwarm de kopjes met warm
water.
Voordat u de eerste keer koffie zet,
laat gedurende ong. 20 seconden
water door de geplaatste filterhou­
der (met filterelement, maar zonder
gemalen koffie) lopen om alle appa­
raatdelen te verwarmen.
Als de bodem van melkkan zo heet is
dat u deze niet kunt aanraken, is de
temperatuur juist.
Er staat water
onderin de
espressomachine.
De lekbak zit vol water.
De espressomachine is
defect.
Ledig en reinig de lekbak.
Neem contact op met een Solis-ser­
vicepunt.
De espresso
smaakt naar ont­
kalkingsmiddel
of heeft een zure
smaak.
Na het ontkalken is de
machine niet gespoeld.
De gemalen koffie is te lang
op een warme, vochtige
ruimte bewaard en is niet
meer goed.
Spoel de espressomachine meerdere
malen zoals beschreven in "Voor de
ingebruikname".
Gebruik altijd vers gemalen koffie en
bewaar de ongeopende verpakking
op een koele, droge plek. Sluit de
verpakking luchtdicht na het openen
en bewaar de verpakking bij voorkeur
in de koelkast.
De stoom kan de
melk niet opschui­
men.
De stoomknop is niet inge­
drukt/knippert nog.
De melkkan is te groot of
heeft een ongeschikte vorm.
U heeft magere melk
gebruikt.
Het apparaat kan alleen stoom gene­
reren nadat het apparaat de juiste
temperatuur voor de stoomfunctie
heeft bereikt. De stoomfunctie is
geactiveerd wanneer de stoomknop
blauw brandt en de knoppen en
niet branden. De stoom-/heetwa­
terregelaar moet volledig worden
opengedraaid.
Gebruik altijd een hoge, smalle beker,
bij voorkeur uit RVS.
Gebruik alleen volle of halfvolle melk.
Pagina: 80
161
160
NL NL
Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing
Er wordt geen
stoom geprodu­
ceerd.
Het stoom-/heetwaterpijpje
is verstopt.
Het waterreservoir is leeg.
De stoomknop is niet inge­
drukt/de stoom-/heetwa­
terregelaar staat niet op de
stoomstand.
De espressomachine is
defect.
Reinig het stoom-/heetwaterpijpje en
de schuimkop.
Vul het waterreservoir.
Druk op de stoomknop en wacht tot
deze stopt met knipperen. Draai de
stoom-heetwaterregelaar naar de
maximale stoomstand.
Neem contact op met een Solis-ser­
vicepunt.
De heetwater­
functie werkt niet.
Het waterreservoir is leeg.
De opwarmfase is nog niet
voltooid.
De stoom-/heetwaterrege­
laar is niet opengedraaid.
De espressomachine is
defect.
Vul het waterreservoir.
Wacht tot alle knopranden blauw
branden.
Zet de stoom-heetwaterregelaar op
de maximale stoomstand.
Neem contact op met een Solis-ser­
vicepunt.
Er loopt koffie
langs de rand de
filterhouder
Te veel koffie in het filter­
element.
Er zit gemalen koffie op
de dichtingsring van de
brouwkop.
De espressomachine is
defect.
Let op de juiste hoeveelheid.
Schakel de machine uit en wacht tot
deze is afgekoeld en reinig de filter­
elementen, filterhouder en brouwkop
met dichtingsring.
Neem contact op met een Solis-ser­
vicepunt.
Als de volgende problemen niet op u van toepassing zijn, neemt u contact op met
Solis of een door Solis erkend servicepunt.
UITLEG OVER DE KNOPLAMPJES
Knop
AAN/UIT
Knop
Automatisch
Knop
Handmatig
Knop
Stoom
Reden Oplossing
Aan knippert knippert Aan Opwarmfase
Aan Aan Aan Aan Bedrijfstempe-
ratuur bereikt
Aan Aan Uit Uit Automatisch
koffiezetten
Aan Uit Aan Uit Handmatig
koffiezetten
Aan Aan Aan Uit Heet water
Aan Uit Uit knippert Opwarmfase
van de stoom-
functie
Aan Uit Uit Aan Stoomfunctie
gereed
Aan Snel knippe-
rend
Snel knippe-
rend
Aan Temperatuur
voor de kof-
fiefunctie na
stoomgebruik
te hoog.
Wacht tot
het appa-
raat is afge-
koeld
Pagina: 81
163
162
NL NL
s KOFFIE EN VERBRUIKSARTIKELEN
Voor uw Solis Barista Gran Gusto espressomachine zijn de volgende accessoires,
koffie en verbruiksartikelen verkrijgbaar:
Art.-nr. 960.94 SOLIS Scala Plus Koffiemolen
Art.-nr. 978.40 Solis Uitklopbakje
Art.-nr. 703.02 SOLIPOL® special ontkalkingsmiddel (1000 ml)
Art.-nr. 993.02 SOLITABS-reinigingstabletten (10 stuks)
Art.-nr. 992.04 SOLIS Intense Espresso koffiebonen (500g)
Art.-nr. 992.60 SOLIS Smooth Crema koffiebonen (500g)
U krijgt de accessoires en de verbruiksartikelen voor uw Solis Barista Gran
Gusto espressomachine bij de betere vakhandel of bij Solis.
De contactadressen vindt u achteraan in deze gebruiksaanwijzing.
s TECHNISCHE SPECIFICATIES
Modelnr. CRM3005E, Type 1014
Productnaam Espressomachine
Spanning/frequentie 220–240V~ / 50Hz
Vermogen 1450 Watt
Afmetingen ca. 25,0@32,5@28,0 cm (breedte@hoogte@diepte)
Gewicht ong. 6,4 kg
Technische wijzigingen voorbehouden.
92
NL
s VERWIJDERING
EU 2011/65/EU
Aanwijzingen voor correcte verwijdering van het product volgens EU-richtlijn
EU 2011/65/EU.
Het afgedankte apparaat mag niet met het huishoudelijk vuil als restafval worden
verwerkt. Het afgedankte apparaat moet bij een plaatselijk afvalinzamelpunt of bij
de leverancier worden ingeleverd zodat een milieuvriendelijke verwerking wordt
gegarandeerd. Door de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische
apparaten worden mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid
voorkomen en kunnen componenten worden hergebruikt of gerecycled, waardoor
er veel energie en grondstoffen worden bespaard. Om verplichte afvalverwerking
van het apparaat volgens de voorschriften duidelijk onder de aandacht te brengen
is hiernaast het symbool van een doorgekruiste afvalbak afgebeeld.
Solis of Switzerland AG behoudt zich het recht voor om te allen tijde technische en
optische wijzigingen en modificaties uit te voeren om zijn producten te verbeteren.
SOLIS HELPLINE
Dit apparat heft een zeer lange levensduur en is erg betrouwbaar. Komt het toch
voor dat er een storing optreedt kunt u ons zonder meer bellen. Vaak is het pro-
bleem met een tip of met een trucje op te heffen, zonder dat u ons het apparaat
hoeft te sturen. Wij adviseren u graag. De contactadressen vindt aan het einde
van deze gebruikshandleiding.
Bewaar de originele verpakking van dit product goed zodat u ze voor even-
tueel transport of verzending van het product kunt gebruiken.
EU 2012/19/EU
EU 2012/19/EU.
version
09
/
2018

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Solis Personal Barista 1150.

Stel een vraag over de Solis Personal Barista 1150

Heb je een vraag over de Solis Personal Barista 1150 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Solis Personal Barista 1150. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Solis Personal Barista 1150 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.