Solis Perfect Air 7219 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Solis Perfect Air 7219. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Solis
  • Product: Luchtbevochtiger
  • Model/naam: Perfect Air 7219
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans

Inhoudsopgave

Pagina: 58
116
NL NL
6. Laat het snoer niet over de rand van de tafel hangen, zodat
het apparaat niet omlaag kan worden getrokken. Zorg ervoor
dat de stroomkabel en stekker niet in contact komen met hete
oppervlakken, zoals een kookplaat of een radiator, of met het
apparaat zelf.
7. Leg het netsnoer zodanig dat niemand erover kan struikelen.
Leg het netsnoer niet onder tapijten. Houd het netsnoer uit de
buurt van scherpe voorwerpen.
8. Wikkel het netsnoer altijd volledig af voordat u de stekker in
het stopcontact steekt.
9. Trek niet aan het snoer en draag het apparaat niet aan het
snoer. U mag ook niets op de stroomkabel plaatsen. Trek nooit
aan het snoer om het apparaat uit het stopcontact te halen,
maar trek aan de stekker.
10. We adviseren om met dit apparaat geen verlengsnoer te
gebruiken. Zet het apparaat niet direct onder een stopcontact.
11. Houd het apparaat uit de buurt van heet gas, hete kachels of
andere warmte uitstralende apparaten of warmtebronnen.
Gebruik het apparaat nooit op een nat of heet oppervlak.
Plaats het apparaat niet in de buurt van vocht, warmte en
open vuur. Houd het apparaat uit de buurt van bewegende
onderdelen of apparaten.
12. Het apparaat moet tijdens het gebruik op een stevige, vlakke,
droge, stabiele en vochtongevoelige ondergrond staan (hoog-
polige tapijten zijn niet geschikt als ondergrond). Plaats het
apparaat nooit op een plek waar het kan omvallen of kan
worden omgestoten. Mocht het apparaat toch omvallen, trek
dan onmiddellijk de stroomstekker uit het stopcontact en laat
het apparaat door Solis of een door Solis erkend servicepunt
controleren.
13. Houd minimaal 50 cm afstand tussen het apparaat en muren,
gordijnen of andere vochtgevoelige materialen en voorwerpen
en zorg ervoor dat de lucht vrij rond het apparaat kan circu-
leren.
s BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN
Lees voor gebruik van uw Solis luchtbevochtiger Perfect
Air aandachtig deze gebruiksaanwijzing, zodat u het appa-
raat leert kennen en veilig kunt bedienen. Wij raden u aan
om deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig te bewaren en te
overhandigen aan een eventuele nieuwe eigenaar van het
apparaat.
Bij het gebruik van elektrische apparatuur moeten voor uw
eigen veiligheid de volgende veiligheidsmaatregelen in acht
worden genomen:
1. Om elektrische schokken te voorkomen, mogen het apparaat
(met uitzondering van de binnenkant van de waterbak en het
waterreservoir), het snoer en de stekker nooit in contact komen
met water of andere vloeistoffen. Risico op een elektrische
schok! Als het apparaat, de buitenkant van de waterbak, het
snoer of de stekker in contact komen met vloeistof, trek dan
met droge rubberen handschoenen onmiddellijk de stekker uit
het stopcontact. Gebruik het apparaat pas weer als u het door
Solis of een door Solis erkend servicepunt heeft laten contro-
leren op een goede en veilige werking.
2. Het apparaat nooit met natte of vochtige handen of voeten
bedienen of met natte handen de stekker uit het stopcontact
trekken of plaatsen.
3. Controleer voor ingebruikname of de op het typeplaatje van
het apparaat aangegeven spanning overeenkomt met de
netspanning. Wij raden aan het apparaat niet aan te sluiten
op een meervoudig stopcontact.
4. Voer geen wijzigingen uit aan het apparaat, het snoer, de stek-
ker en de accessoires.
5. Gebruik het apparaat uitsluitend voor het bevochtigen van de
lucht in vertrekken zoals beschreven in deze gebruiksaanwij-
zing. Bescherm het apparaat tegen vochtigheid en water, en
gebruik het apparaat nooit buitenshuis.
116 117
Pagina: 59
NL NL
14. Dek het apparaat nooit af met doeken en dergelijke als het
apparaat actief is. De luchtingangs- en -uitgangsopeningen
moeten altijd vrij blijven. Plaats niets op de luchtbevochtiger
en ga nooit op het apparaat zitten.
15. Gebruik het apparaat niet in vochtige ruimtes of omgevingen
zoals een badkamer of zwembad. Gevaar voor een elektrische
schok en brand! Gebruik het apparaat nooit in ruimtes met
explosieve of agressieve atmosferen, met hoge concentraties
van oplosmiddelen of met extreem hoge stofbelasting.
16. Het apparaat is niet ontworpen voor gebruik buitenshuis. Het
apparaat mag niet met regen in contact komen. Niet gebruiken
in voertuigen of op boten.
17. Trek de stekker altijd uit het stopcontact als het apparaat bui-
ten werking is, als er geen toezicht is of als het moet worden
schoongemaakt. Wij raden het gebruik van een aardlekscha-
kelaar (FI-veiligheidsschakelaar) aan voor extra bescherming bij
het gebruik van elektrische apparaten. Het is raadzaam om een
veiligheidsschakelaar te gebruiken met nominale reststroom
van maximaal 30 mA. Neem voor deskundig advies contact op
met uw elektricien.
18. Controleer voordat u de stekker van het apparaat uit het stop-
contact trekt, altijd of het apparaat niet in gebruik is.
19. Voer geen wijzigingen uit aan het apparaat, het snoer, de stek-
ker en de accessoires.
20. Onjuist gebruik kan tot lichamelijk letsel leiden!
21. Probeer nooit een apparaat te pakken dat in water of in een
ander vloeistof is gevallen. Trek altijd eerst met droge rubberen
handschoenen de kabelstekker uit het stopcontact alvorens
het apparaat uit het water of een andere vloeistof te halen.
Gebruik het apparaat pas weer als u het door Solis of een door
Solis erkend servicepunt heeft laten controleren op een goede
en veilige werking.
119
118
22. Plaats het apparaat nooit zodanig dat het in het water kan
vallen of aan de buitenkant in contact kan komen met water
of een andere vloeistof.
23. Dompel het apparaat, de buitenkant van de waterbak en
onderdelen van het apparaat zoals het netsnoer of stroom-
stekker nooit onder in water en vermijd contact met water of
andere vloeistoffen.
24. Zet het apparaat zo neer dat het niet aan direct zonlicht wordt
blootgesteld. Ook extreem lage temperaturen moeten worden
vermeden. De kunststof onderdelen kunnen anders verkleuren
of vervormen.
25. Steek nooit voorwerpen of gereedschap in de openingen van
het apparaat. Het apparaat kan beschadigd raken of er kan
gevaar voor elektrocutie ontstaan!
26. Schakel het apparaat altijd eerst uit, haal de stekker uit het
stopcontact, verwijder het waterreservoir en ledig de waterbak
alvorens onderdelen te monteren of te verwijderen.
27. Gebruik het apparaat nooit zonder water. Let op: verwijder het
waterreservoir uitsluitend bij uitgeschakeld apparaat. Schakel
het apparaat alleen in nadat het gevulde waterreservoir is
geplaatst, de apparaatonderdelen correct zijn gemonteerd en
de waterbak met water is gevuld.
28. Gebruik voor het vullen van het waterreservoir uitsluitend
schoon, lauw kraanwater (10°C tot maximaal 30°C). Giet
eerst het water weg wat nog in het reservoir zit. We raden u
aan om het waterreservoir volledig met water te vullen. Voeg
geen additieven toe aan het water, zoals etherische oliën
of geurstoffen.
29. Zorg er altijd voor dat het apparaat goed is gemonteerd voor u
de stekker in een stopcontact steekt en het apparaat in gebruik
neemt.
Pagina: 60
NL NL
veiligheid en hun exacte instructies geeft over het correcte
gebruik van dit apparaat. Bovendien moeten ze precies hebben
begrepen welke gevaren het apparaat kan opleveren en hoe
het op een veilige manier kan worden gebruikt. Het apparaat
mag niet door kinderen zonder toezicht worden gereinigd of
onderhouden. Het apparaat mag in geen geval door kinderen
jonger dan 8 jaar worden gebruikt of gereinigd. Houd apparaat
en netsnoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
39. Apparaat en netsnoer moeten tijdens het gebruik buiten
het bereik van kinderen en huisdieren worden gehouden en
bewaard.
40. Er moet toezicht worden gehouden op kinderen om erop toe
te zien dat ze niet met de luchtbevochtiger gaan spelen.
41. Toezicht is vereist als het apparaat door kinderen (ouder dan 8)
of in de buurt van kinderen wordt gebruikt.
D OM EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN, MOET
U DE LUCHTBEVOCHTIGER, HET SNOER OF DE STEKKER
NOOIT ONDERDOMPELEN IN WATER OF IN CONTACT
BRENGEN MET VOCHT.
42. De luchtstroming van het apparaat mag nooit in de richting
van baby's, jonge kinderen, ouderen of zieke personen staan.
43. Het apparaat schakelt automatisch uit wanneer de waterbak
bijna leeg is en moet worden bijgevuld.
44. Schakel het apparaat altijd eerst uit alvorens de stekker uit
het stopcontact te halen, anders kan het apparaat beschadigd
raken.
45. Het waterreservoir moet tijdens het gebruik altijd correct in
het apparaat en op de waterbak zijn geplaatst. Plaats niets op
het apparaat terwijl het apparaat in werking of opgeborgen is.
46. Trek na elk gebruik altijd de stekker uit het stopcontact. Pas
dan is het apparaat helemaal uitgeschakeld.
121
120
30. Schud of verplaats het apparaat niet tijdens gebruik. Verplaats
het apparaat nooit als het met water is gevuld en ingeschakeld
is! Om het apparaat te verplaatsen moet u het uitschakelen,
de stekker uit het stopcontact halen en het waterreservoir en
de waterbak leegmaken.
31. Gebruik het apparaat uitsluitend zoals beschreven in deze
gebruiksaanwijzing. Gebruik alleen de meegeleverde of door
Solis aanbevolen accessoires. Onjuiste accessoires of misbruik
kunnen het apparaat beschadigen of brand, elektrische schok-
ken of lichamelijk letsel veroorzaken.
32. Gebruik het apparaat nooit met een externe timer of afstands-
bediening.
33. Gebruik het apparaat nooit als het op een scheve ondergrond
staat.
34. Het apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk
gebruik, niet voor commercieel gebruik.
35. Verwijder verpakkingsmateriaal en eventuele stickers of labels
(behalve het typeplaatje) voor ingebruikname van het apparaat
en zorg voor een adequate afvalverwerking.
36. Controleer de luchtbevochtiger voor elk gebruik en kijk of het
apparaat, het snoer en de stekker onbeschadigd zijn.
37. Om elektrische schokken te voorkomen mag u het apparaat
niet gebruiken als het snoer of de stekker beschadigd zijn of
als het apparaat andere storingen heeft, gevallen is of anders-
zins beschadigd is of als het apparaat lek is en water lekt. Om
gevaar te voorkomen mag u het apparaat nooit zelf repa-
reren. Lever het apparaat in bij Solis of een door Solis erkend
servicepunt om het te laten controleren, repareren of mecha-
nisch en elektrisch te laten herstellen.
38. Personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens, of onwetende en onervaren mensen en kinde-
ren mogen de luchtbevochtiger niet gebruiken, tenzij onder
toezicht van een persoon die verantwoordelijk is voor hun
Pagina: 61
NL NL
122
47. Als u het apparaat langere tijd niet gebruikt, moet u altijd het
water afgieten en ook de binnenkant drogen. Bewaar het
apparaat op een donkere, koele, goed geventileerde plek.
48. Het apparaat moet regelmatig worden gereinigd. Raadpleeg
hiervoor de aanwijzingen in het hoofdstuk "Reiniging en
onderhoud" op pagina 136 van deze gebruiksaanwijzing.
49. Reinig de behuizing van het apparaat alleen met een droge of
licht bevochtigde doek. Gebruik nooit agressieve, schurende of
bijtende reinigingsmiddelen.
50. Houd het apparaat altijd aan de basis vast wanneer u het wilt
optillen of verplaatsen. Schakel het apparaat altijd eerst uit,
haal de stekker uit het stopcontact en ledig het waterreservoir
en het waterbak. Verplaats het apparaat altijd voorzichtig,
vermijd schudden of werpen om beschadiging en lekken te
voorkomen. Er kan bovendien water uitlopen.
51. Zet bij een abnormale geur of een abnormaal geluid altijd eerst
het apparaat uit en haal dan de stekker uit het stopcontact.
Gebruik het apparaat pas weer als u het door Solis of een door
Solis erkend servicepunt heeft laten controleren op een goede
en veilige werking.
52. De ingebouwde hygrostaat van het apparaat meet de directe
luchtvochtigheid op het apparaat. Daarom is het mogelijk
dat een externe hygrostaat in bepaalde omstandigheden een
andere luchtvochtigheidswaarde kan aangeven.
53. Vul het waterreservoir alleen zoals beschreven in de gebruiks-
aanwijzing. Er mag nooit water in de luchtuitgang aan de
bovenkant van het apparaat worden gegoten.
123
s DE FUNCTIES EN VOORDELEN VAN UW
SOLIS PERFECT AIR LUCHTBEVOCHTIGER
● Waterreservoir van 5 liter
● Bevochtigingsvermogen: 350 ml/uur
● Leddisplay
● Kinderslot
● Timerinstelling van 1 tot 12 uur met automatische uitschakeling
en automatische inschakeling
● Automatische stop en alarm bij leeg waterreservoir/waterbak
● 3 verschillende ventilatieprogramma's en een automatisch programma
● Gewenste kamerluchtvochtigheid is instelbaar van 40% tot 75% of in conti-
nue bedrijfsmodus
● Inschakelbare ionenfunctie voor optimale luchtkwaliteit
Droge kamerlucht droogt de slijmvliezen uit, wat op zijn beurt verkoudheid,
luchtweginfecties en hoofdpijn kan veroorzaken. Ook vermoeidheid, concen-
tratieproblemen, broze lippen en droge ogen zijn vaak een gevolg van te droge
kamerlucht. Daarnaast is een lage kamerluchtvochtigheid ook voor allergische
personen, huisdieren en huisplanten een belasting. Muziekinstrumenten raken
ontstemd en de stofontwikkeling en elektrostatische lading van textiel met
plastic vezels worden versterkt. Met Solis luchtbevochtiger Perfect Air heeft u
een goede keuze gemaakt in de bestrijding van deze symptomen. Ideaal is een
kamerluchtvochtigheid tussen 40% en 60%.
Pagina: 62
NL NL
125
HET LEDDISPLAY EN DE FUNCTIEKNOPPEN
OP HET APPARAAT
High Speed
Normal Speed
Sleep Speed
Intelli. Speed
Water Empty Ionizer
Child Lock
Clean Mat
Timer Humidity Screen Off
Clean Mat
Ionizer On/Off
DE FUNCTIEKNOPPEN
Timer knop voor timerinstelling
Humidity knop voor de instelling van de gewenste kamerluchtvochtig-
heid
Mode 1. knop voor de instelling van de ventilatie (3 instellingen
mogelijk) of voor de automatische functie (Intelli. Speed)
2. knop voor in- en uitschakeling van de ionenfunctie
(minstens 3 seconden ingedrukt houden)
Screen Off knop voor in- en uitschakeling van het display en de
functiemeldingen
ON/OFF 1. knop voor in- en uitschakeling van het apparaat
2. knop voor in- en uitschakeling van het kinderslot
(minstens 3 seconden ingedrukt houden)
124
s APPARAATBESCHRIJVING
A Luchtuitgang voor bevochtigde lucht
B Voorkant apparaat
C Waterbak met geplaatste bevochtigingsmat; verwijderbaar
D Waterreservoir met handgreep en kijkglas; afschroefbaar reservoirdeksel
E Bedieningspaneel met functietoetsen en leddisplay
F Achterzijde apparaat
G Luchtingang met afdekking en onderliggend luchtfilter; verwijderbaar
C
D
A
B
C
E
D
G
F
Pagina: 63
127
126
NL NL
Ligt de kamerluchtvochtigheid tussen 56% en 60%, dan
kiest het apparaat het laagste vermogen Sleep Speed
Ionizer Het functielampje licht op bij ingeschakelde ionenfunc-
tie (Mode-knop minstens drie seconden ingedrukt hou-
den)
Water Empty Het functielampje licht op wanneer het waterreser-
voir/waterbak leeg is en moet worden bijgevuld
Clean Mat Het functielampje licht op wanneer de bevochtigings-
mat moet worden gereinigd
Child Lock Het functielampje licht op bij geactiveerd kinderslot
(ON/OFF-knop minstens 3 seconden ingedrukt houden)
In het algemeen geldt:
Bij activering van een functie licht de desbetreffende melding op.
HET DISPLAY EN DE FUNCTIEMELDINGEN
High Speed
Normal Speed
Sleep Speed
Intelli. Speed
Water Empty Ionizer
Child Lock
Clean Mat
Timer Humidity Screen Off
Clean Mat
Ionizer On/Off
Het display:
Het display toont de huidige kamerluchtvochtigheid en tijdens het program-
meren de geselecteerde instelling voor de kamerluchtvochtigheid of de
timer (knippert na het programmeren 3 seconden en vervolgens verschijnt
de huidige kamerluchtvochtigheid op het display).
De functies:
Met de Mode-knop kunnen verschillende ventilatieniveaus of bevochti-
gingsvermogens worden ingesteld. Het desbetreffende functielampje licht
op:
High Speed voor hoge ventilatie/bevochtiging
Normal Speed voor gemiddelde ventilatie/bevochtiging
Sleep Speed voor lage ventilatie/bevochtiging,
ideaal voor de nachtrust
Intelli. Speed voor automatische instelling naargelang de huidige
kamerluchtvochtigheid. Het doel bij Intelli. Speed is om
een kamerluchtvochtigheid van 60% bereiken. Zodra de
kamerluchtvochtigheid 60% bedraagt, stopt het appa-
raat. Het ventilatievermogen wordt automatisch aange-
past naargelang de huidige kamerluchtvochtigheid:
Ligt de kamerluchtvochtigheid onder 40%, dan kiest het
apparaat het hoogste vermogen High Speed
Ligt de kamerluchtvochtigheid tussen 41 % en 55%, dan
kiest het apparaat het gemiddelde vermogen Normal
Speed
Pagina: 64
NL NL
129
● Aanwijzing: het gebruik van niet al te koud water garandeert een efficiënte
bevochtiging. De watertemperatuur mag bovendien niet hoger zijn dan 30°C
om te vermijden dat apparaatonderdelen beschadigd raken. Om een snelle ver-
kalking te voorkomen kunt u bij sterk kalkhoudend water ook gefilterd water
gebruiken.
● Trek de waterbak uit het apparaat. Controleer of de bevochtigingsmat correct
in de zitting in de waterbak zit. Aanwijzing: de markering op de bodem van
de waterbak toont de correcte positie van de bevochtigingsmat en mathouder.
Schuif de waterbak opnieuw tot tegen de aanslag in het apparaat.
● Draai het reservoirdeksel vast op het waterreservoir en draai het reservoir terug
naar de uitgangspositie.
● Plaats het waterreservoir opnieuw terug in het apparaat.
● U hoort een gorgelend geluid terwijl het water uit het waterreservoir in de
waterbak met de bevochtigingsmat stroomt.
● Steek de stekker in het stopcontact. Druk op de ON/OFF-knop om het apparaat
in te schakelen. U hoort een signaaltoon, op het display verschijnt de huidige
kamerluchtvochtigheid en de functieweergave van de standaardinstelling (High
Speed) licht op. U kunt nu de gewenste functies instellen.
● Aanwijzing: wanneer u het waterreservoir voor het eerst vult, kan het water
een geur afgeven of licht verkleuren. Dit is normaal en heeft geen negatieve
invloed op de werking van het apparaat en uw gezondheid.
128
s VOOR DE INGEBRUIKNAME
● Voordat u uw luchtvochtiger voor de eerste keer gebruikt, moet u alle reclames-
tickers verwijderen (met uitzondering van het typeplaatje).
● Werd het apparaat bij zeer lage temperaturen bewaard, dan moet u het min-
stens 1 uur op kamertemperatuur laten komen alvorens het te gebruiken.
● Gebruik het apparaat uitsluitend bij een kamertemperatuur tussen 5°C en 40°C.
De relatieve kamerluchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 80%. Overigens:
ideaal is een kamerluchtvochtigheid tussen 40% tot 60%.
● Zet de luchtbevochtiger op een stabiele, harde, droge, vlakke en vocht-
bestendige ondergrond waar het niet kan worden omgestoten. Een
hoogpolig tapijt of tapijtvloer is geen geschikte ondergrond. Adequate
luchtcirculatie rond het apparaat is uiterst belangrijk voor een probleem-
loze en efficiënte bevochtiging. We raden een minimale afstand van
50 cm aan ten opzichte van wanden, verwarmingen en andere voorwerpen.
● Trek het reservoir aan het handvat voorzichtig omhoog.
● Draai het waterreservoir ondersteboven en draai het reservoirdeksel los.
● Houd de reservoiropening onder een waterkraan en vul het reservoir met schoon
kraanwater. We raden u aan om het reservoir volledig te vullen. Het waterpeil
is zichtbaar via het kijkglas. Het water mag niet erg koud zijn, maar ook niet
warmer dan 30°C.
● Let op: voeg geen additieven toe aan het water zoals etherische oliën of
geurstoffen! Deze additieven beschadigen uw apparaat en verkleuren
het plastic materiaal. Apparaten die door toevoeging van additieven zijn
beschadigd, vallen niet meer onder de garantie.
Pagina: 65
NL NL
130
s DE FUNCTIEKNOPPEN
● Wanneer u de functietoetsen kort indrukt, wordt de desbetreffende instelling
uitgevoerd en lichten de desbetreffende indicatielampjes op. Elk contact wordt
begeleid door een signaaltoon.
AAN / UIT-KNOP ON/OFF
● Zodra u de stroomstekker in het stopcontact steekt, kunt u de luchtbevochtiger
met de knop ON/OFF inschakelen. U hoort een signaaltoon en op het display
verschijnt de kamerluchtvochtigheid.
● Wanneer het apparaat met de ON/OFF-knop wordt ingeschakeld, wordt de
volgende standaardinstelling gebruikt: hoge ventilatie (High Speed).
● Druk nogmaals op de knop ON/OFF om het apparaat uit te schakelen. U hoort
een signaaltoon, het display gaat uit en het apparaat wordt uitgeschakeld.
KINDERSLOT MET DE ON/OFF-KNOP ACTIVEREN
● Met de ON/OFF-knop kunt u ook het kinderslot activeren of deactiveren. Om het
kinderslot te activeren houdt u de ON/OFF-knop gedurende minstens 3 secon-
den ingedrukt tot u een signaaltoon hoort en het indicatielampje naast Child
Lock oplicht. Alle knoppen (behalve de knop om het kinderslot te deactiveren)
zijn nu geblokkeerd. Om het kinderslot te deactiveren houdt u de ON/OFF-knop
gedurende minstens 3 seconden ingedrukt tot u een signaaltoon hoort en het
indicatielampje naast Child Lock oplicht.
KNOP VOOR VENTILATIESNELHEID MODE
● Met deze knop kunt u drie ventilatiesnelheden en het automatische programma
instellen:
High Speed voor hoge ventilatiesnelheid/bevochtiging
Normal Speed voor gemiddelde ventilatiesnelheid/bevochtiging
Sleep Speed voor lage ventilatiesnelheid/bevochtiging
Intelli. Speed voor automatisch aangepaste ventilatiesnelheid/
bevochtiging:
● Het doel bij Intelli. Speed is om een kamerluchtvochtigheid van 60% bereiken.
Zodra de kamerluchtvochtigheid 60% bedraagt, stopt het apparaat. Het venti-
latie- of bevochtigingsvermogen wordt automatisch aangepast naargelang de
huidige kamerluchtvochtigheid:
– Ligt de kamerluchtvochtigheid onder 40%, dan kiest het apparaat het hoog-
ste vermogen High Speed
– Ligt de kamerluchtvochtigheid tussen 41 % en 55%, dan kiest het apparaat
het gemiddelde vermogen Normal Speed
– Ligt de kamerluchtvochtigheid tussen 56% en 60%, dan kiest het apparaat
het laagste vermogen Sleep Speed
131
● In het algemeen geldt: hoe hoger het ventilatievermogen, hoe intensiever de
luchtbevochtiging en hoe sneller de ingestelde waarde voor de kamerluchtvoch-
tigheid wordt bereikt.
● Drukt u na de instelling Intelli. Speed opnieuw op de knop, dan begint de
ventilatiesnelheid opnieuw in de instelling High Speed.
DE IONENFUNCTIE MET DE KNOP MODE ACTIVEREN
● Met de Mode-knop kunt u de ionenfunctie in- of uitschakelen. Om de ionen-
functie in te schakelen, houdt u de Mode-knop gedurende minstens 3 seconden
ingedrukt tot het indicatielampje naast Ionizer oplicht. Om de ionenfunctie uit
te schakelen, houdt de Mode-knop opnieuw gedurende 3 seconden ingedrukt
tot het indicatielampje naast Ionizer uitgaat.
KNOP VOOR BEVOCHTIGINGSVERMOGEN HUMIDITY
● Met deze knop kunt u de gewenste kamerluchtvochtigheid instellen.
De volgende instellingen zijn mogelijk:
--% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75%
● Met elke druk op de knop wordt de waarde telkens met 10 % verhoogd. Wan-
neer de ingestelde waarde (van 40% tot 75%) boven de huidige luchtvoch-
tigheid ligt, werkt het apparaat op de geselecteerde ventilatiesnelheid om de
ingestelde waarde te bereiken. Zodra de ingestelde waarde is bereikt, stopt het
apparaat. Zodra de kamerluchtvochtigheid onder de ingestelde waarde daalt,
wordt het apparaat opnieuw gestart. In de instelling --% werkt het apparaat
continu, ongeacht de huidige kamerluchtvochtigheid.
● In de functie Intelli. Speed wordt de kamerlucht tot 60% bevochtigd zonder
dat er een concrete luchtvochtigheidswaarde hoeft te worden ingevoerd.
● Drukt u opnieuw op de Humidity-knop nadat de instelling 75% is bereikt, dan
licht opnieuw de instelling --% op.
KNOP VOOR DE TIMERFUNCTIE TIMER
● In het algemeen geldt: In de standaardinstelling --h is de timerfunctie uitge-
schakeld.
● Zodra u op de knop Timer drukt, verschijnt 01h op het display, wat voor een
uur staat. Door nogmaals op de knop te drukken wordt de waarde telkens met
een uur verhoogd tot u bij 12 uur bent. Hierna verschijnt opnieuw --h op het
display en is de timer opnieuw uitgeschakeld.
● U kunt met de Timer-functie bepalen na hoeveel uren het apparaat moet worden
ingeschakeld (Automatische inschakeling) of na hoeveel uren de luchtbevoch-
tiger moet worden uitgeschakeld (Automatische uitschakeling).
Pagina: 66
NL NL
● In de beschermingsfunctie bij watergebrek is alleen de knop ON/OFF actief.
Waterreservoir met water vullen
● Schakel het apparaat met de AAN/UIT-knop ON/OFF uit. Til het waterreservoir
aan het handvat voorzichtig uit het apparaat. Draai het waterreservoir onder-
steboven, verwijder het reservoirdeksel en vul het waterreservoir met schoon
kraanwater. Plaats vervolgens het reservoirdeksel opnieuw op het waterreservoir
en zet het waterreservoir terug in het apparaat.
WEERGAVE CLEAN MAT
1. Zodra het waarschuwingslampje Clean Mat oplicht, moet het apparaat worden
uitgeschakeld, de stekker uit het stopcontact worden gehaald en de bevochti-
gingsmat worden verwijderd en gereinigd.
2. Verwijder het waterreservoir nadat u het apparaat heeft uitgeschakeld en de
stekker uit het stopcontact heeft gehaald.
3. Trek nu voorzichtig de waterbak uit de apparaatbasis en let erop dat u geen
water morst.
4. Haal de bevochtigingsmat uit de zigzaghouder.
5. Leg de bevochtigingsmat gedurende een uur in een oplossing met een mengsel
van water en witte azijn in een verhouding van 1:1. Spoel vervolgens de bevoch-
tigingsmat met schoon water. Reinig de mat nooit met ontkalkingsmiddel.
6. Nadat het azijn is uitgespoeld, legt u de bevochtigingsmat terug in de houder
en plaatst u de houder in de waterbak. De markeringen op de bodem van de
waterbak tonen de correcte plaatsing in de houder.
7. Alvorens het apparaat te gebruiken, moet u een reset uitvoeren zodat het
waarschuwingslampje Clean Mat uitgaat. Druk hiervoor gedurende minstens
3 seconden gelijktijdig de ON/OFF-knop en de Screen Off-knop in tot het
waarschuwingslampje uitgaat.
8. Nu kunt u het apparaat zoals hieronder beschreven in gebruik nemen.
133
132
Automatische inschakeling
● Wanneer de luchtbevochtiger is aangesloten, maar niet met de ON/OFF-knop
werd ingeschakeld, kunt u door de Timer-knop in te drukken instellen na
hoeveel uren het apparaat automatisch wordt ingeschakeld. Druk de knop net
zo vaak in tot u het gewenste aantal uren op het display heeft bereikt. U kunt
de instelling van 1 tot 12 uren in stappen van een uur uitvoeren. Na de laatste
knopdruk knippert het ingestelde aantal uren gedurende drie seconden. Ver-
volgens verschijnt opnieuw de waarde van de huidige kamerluchtvochtigheid
met de indicatie "h", waarmee wordt aangegeven dat de timer is geactiveerd.
Overigens: u kunt bij de automatische inschakeling ook op de andere func-
tieknoppen drukken om in te stellen in welke ventilatie en tot welke luchtvoch-
tigheid de kamerlucht moet worden bevochtigd.
● Zodra het ingestelde aantal uren is verlopen, wordt het apparaat automatisch
ingeschakeld. De indicatie "h" op het display verdwijnt.
Automatische uitschakeling
● Wanneer de luchtbevochtiger is aangesloten en met de ON/OFF-knop werd
ingeschakeld, kunt u door de Timer-knop in te drukken instellen na hoeveel
uren het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld. Druk de knop net zo
vaak in tot u het gewenste aantal uren op het display heeft bereikt. U kunt
de instelling van 1 tot 12 uren in stappen van een uur uitvoeren. Na de laatste
knopdruk knippert het ingestelde aantal uren gedurende drie seconden. Ver-
volgens verschijnt opnieuw de waarde van de huidige kamerluchtvochtigheid
met de indicatie "h", waarmee wordt aangegeven dat de timer is geactiveerd.
Overigens: ook hier kunt u vanzelfsprekend met andere functieknoppen uw
individuele instelling uitvoeren.
● Wanneer de gewenste bevochtigingsduur of het ingestelde aantal uren wordt
bereikt, wordt het apparaat zonder signaaltoon uitgeschakeld.
KNOP VOOR UITSCHAKELING VAN HET DISPLAY
OF FUNCTIELAMPJES SCREEN OFF
● Met de Screen Off-knop kunt u het bedieningspaneel volledig uitschakelen. Dit
is ideaal wanneer u het apparaat 's nachts wilt gebruiken. Wanneer u opnieuw
op de knop drukt, wordt de huidige kamerluchtvochtigheid op het display weer-
gegeven en lichten de functielampjes op.
WEERGAVE WATER EMPTY (GEEN WATER)
● Zodra u het apparaat inschakelt, controleert de luchtbevochtiger of er genoeg
water in de waterbak zit. Is dit niet het geval, dan schakelt het apparaat auto-
matisch naar de beschermingsfunctie bij watergebrek. Dit gebeurt ook wanneer
het apparaat tijdens gebruik zonder water dreigt te komen. In dergelijke gevallen
schakelt het apparaat uit.
● Het waarschuwingslampje Water Empty blijft branden zolang er water ontbreekt.
Pagina: 67
NL NL
s NA GEBRUIK
● Om het apparaat volledig uit te schakelen, moet u eerst de ON/OFF-knop
indrukken en vervolgens de stekker uit het stopcontact halen.
● Wanneer u het apparaat langer dan 2 dagen niet gebruikt, raden we u aan om
het water uit de waterbak en het waterreservoir te gieten, de waterbak met een
droge doek te drogen en de bevochtigingsmat bij geopend apparaat te laten
drogen.
● We raden u verder aan om al het water in de waterbak altijd weg te gie-
ten alvorens het waterreservoir met schoon water te vullen.
s DAGELIJKSE / WEKELIJKSE VERZORGING
VAN UW LUCHTBEVOCHTIGER
1. Vervang dagelijks het water in de waterbak en het waterreservoir. Gebruik alleen
schoon kraanwater zonder additieven.
2. Reinig wekelijks de bevochtigingsmat, het waterreservoir en de waterbak.
3. Gaat u de luchtbevochtiger langer dan 2 dagen niet gebruiken, dan raden we
u aan om het water uit de waterbak en het waterreservoir te gieten en het
apparaat open te laten staan.
4. Gaat u het apparaat voor een langere tijd niet gebruiken, dan moet u alle onder-
delen zorgvuldig reinigen en de luchtbevochtiger in de originele verpakking in
een droge ruimte bewaren.
135
134
s INGEBRUIKNAME
U kunt het apparaat opnieuw in gebruik nemen wanneer het waterreservoir met
schoon kraanwater is gevuld, het apparaat correct is samengebouwd (waterbak
met bevochtigingsmat is ingeschoven, waterreservoir is geïnstalleerd) en het appa-
raat op de stroomvoorziening is aangesloten.
Tip: we raden u aan om nog even te wachten nadat het water in de waterbak is
gelopen zodat de bevochtigingsmat de tijd heeft om het water op te nemen. Dit
zorgt voor een aanzienlijke verbetering van het bevochtigingseffect.
1. APPARAAT INSCHAKELEN
● Druk op de ON/OFF-knop om het apparaat in te schakelen. Op het display ver-
schijnen de huidige kamerluchtvochtigheid en het functielampje bij High Speed
voor de hoogste ventilatiesnelheid. Aanwijzing: de ingebouwde hygrostaat van
het apparaat meet de directe luchtvochtigheid op het apparaat. Daarom is het
mogelijk dat een externe hygrostaat in bepaalde omstandigheden een andere
luchtvochtigheidswaarde kan aangeven.
2. FUNCTIES SELECTEREN
● Selecteer de gewenste functies. Stel met de Mode-knop de ventilatiesnelheid in
en met de Humidity-knop de gewenste luchtvochtigheid (laatstgenoemde is in
de functie "Intelli. Speed" niet vereist). Activeer desgewenst de Timer-functie
(automatische uitschakeling bij ingeschakeld apparaat). U kunt daarnaast het
kinderslot activeren (minstens 3 seconden de ON/OFF-knop indrukken), de
ionenfunctie in- of uitschakelen (minstens 3 seconden de Mode-knop indruk-
ken) of de functielampjes en het display uitschakelen (Screen Off-knop indruk-
ken).
● Over het algemeen geldt: hoe hoger de kamertemperatuur, hoe sneller de
bevochtiging.
● Het apparaat schakelt automatisch uit zodra er onvoldoende water in de water-
bak zit. De weergave Water Empty licht in dergelijke gevallen op en het appa-
raat wordt uitgeschakeld (zie hoofdstuk "Weergave Water Empty (geen water)"
op pagina 132).
● Om het apparaat met water te vullen schakelt u eerst het apparaat met de ON/
OFF-knop uit. Vervolgens kunt u het waterreservoir omhoog uit het apparaat
halen. Nu kunt u het waterreservoir met schoon kraanwater vullen.
Pagina: 68
NL NL
136
s REINIGING EN ONDERHOUD
● De aanbevolen reinigingsintervallen zijn afhankelijk van de waterkwaliteit,
gebruiksduur en gebruiksfrequentie.
● Voor de reiniging moet het apparaat altijd worden uitgeschakeld en de stekker
uit het stopcontact worden gehaald.
● We raden u aan om het waterreservoir dagelijks met schoon water te vullen.
WEKELIJKSE REINIGING VAN DE WATERBAK,
BEVOCHTIGINGSMAT EN HET WATERRESERVOIR
1. DE WATERBAK REINIGEN
● Tijdens de werking verzamelen zich micro-organismen in de waterbak waardoor
de waterbak regelmatig, minstens een keer per week, moet worden gereinigd.
Haal bij verwijderd waterreservoir voorzichtig de waterbak met bevochtigingsmat
uit het apparaat. Haal de bevochtigingsmat uit de houder. Ledig de waterbak.
Reinig de waterbak met warm kraanwater (max. 30°C), een mild afwasmiddel
en een zachte doek of zacht sponsje.
● Na deze eerste reiniging moeten alle kalkafzettingen zijn verwijderd. Dompel
hiervoor een zachte doek of spons in een oplossing bestaande uit een voor de
luchtbevochtiger geschikt ontkalkingsmiddel en water. Volg de instructies op de
verpakking van het ontkalkingsmiddelvoor de juiste verhouding van water en
ontkalkingsmiddel. Als alternatief kunt u ook witte azijn gebruiken. Verwijder
de kalkafzettingen met de doordrenkte doek/spons.
Hierna spoelt u de binnenkant van de bak grondig met water. Droog de binnen-
kant van de bak met een zachte doek en laat het apparaat open drogen.
2. HET WATERRESERVOIR REINIGEN
● Reinig de waterreservoir met een vochtige doek en spoel de binnenkant met
kraanwater. Ledig vervolgens het reservoir.
● Nu moeten eventuele kalkafzettingen in het waterreservoir worden verwijderd.
Dompel hiervoor een zachte doek/spons in dezelfde ontkalkingsmiddelop-
lossing die u ook voor de waterbak heeft gebruikt. Als alternatief kunt u ook
witte azijn gebruiken. Verwijder de kalkafzettingen in het waterreservoir met de
doordrenkte doek/spons. Spoel vervolgens meerdere malen het waterreservoir
grondig met schoon water en ledig het reservoir.
● Gebruikt u het met water gevulde apparaat langer dan een week niet, dan moet
u de luchtbevochtiger ledigen en reinigen.
Let op:
Het waterreservoir en de waterbak mogen niet in de vaatwasser worden
gereinigd!
Gebruik voor de reiniging geen agressieve of schurende reinigingsmid-
delen of metalen schuursponsjes omdat die de oppervlakken kunnen
beschadigen.
De reparatie van schade die door het gebruik van een ongeschikt ontkal-
kingsmiddel is veroorzaakt, valt niet onder de garantie.
3. DE BEVOCHTIGINGSMAT REINIGEN
● De bevochtigingsmat moet een keer per week of wanneer de weergave Clean
Mat oplicht worden gereinigd.
1. Haal bij uitgeschakeld en losgekoppeld apparaat de bevochtigingsmat met
houder uit het waterbak.
2. Haal de bevochtigingsmat uit de zigzaghouder.
3. Leg de bevochtigingsmat gedurende een uur in een oplossing met een mengsel
van water en witte azijn in een verhouding van 1:1. Spoel vervolgens de bevoch-
tigingsmat met schoon water. Reinig de mat nooit met ontkalkingsmiddel.
4. Nadat het azijn is uitgespoeld, legt u de bevochtigingsmat terug in de houder
en plaatst u de houder in de waterbak. De markeringen op de bodem van de
waterbak tonen de correcte plaatsing in de houder.
5. Alvorens het apparaat opnieuw te gebruiken, moet u een reset uitvoeren zodat
het waarschuwingslampje Clean Mat uitgaat. Druk hiervoor gedurende min-
stens 3 seconden gelijktijdig de ON/OFF-knop en de Screen Off-knop in tot het
waarschuwingslampje uitgaat.
6. Nu kunt u het apparaat zoals hieronder beschreven in gebruik nemen.
137
Pagina: 69
NL NL
s OPBERGEN
● Controleer of het apparaat is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is
gehaald. Het waterreservoir moet leeg zijn.
● Controleer of het apparaat van binnen volledig schoon en droog is. Laat het
apparaat zo lang openstaan tot de bevochtigingsmat en het waterreservoir
volledig droog zijn.
● Bewaar het apparaat rechtop op een droge, donkere plaats, bij voorkeur in de
originele verpakking. Plaats niets op het apparaat.
● Houd het apparaat en het snoer altijd buiten bereik van kinderen.
139
138
DE BEHUIZING REINIGEN
● Reinig de behuizing regelmatig met een licht bevochtigde doek en een mild
reinigingsmiddel.
● Gebruik voor de reiniging geen agressieve of schurende reinigingsmiddelen of
metalen schuursponsjes omdat die de oppervlakken kunnen beschadigen.
HET FILTER REINIGEN
● Aan de achterzijde van de luchtbevochtiger bevindt zich een netfilter onder de
afdekking van de luchtingang. Te veel stof op het filter kan de efficiëntie van de
luchtbevochtiger negatief beïnvloeden. We raden u daarom aan om het netfilter
minstens een keer per maand te reinigen.
1. Haal de afdekking van de luchtingang door de beide kleine vergrendelingen
omlaag te drukken en de afdekking weg te trekken.
2. Onder de afdekking vindt u het te verwijderen zwarte netfilter.
3. Zuig het stof op het netfilter met een stofzuiger op lage zuigsterkte op. U kunt
het filter ook met een zachte borstel reinigen.
4. Na reiniging van het filter plaatst u deze terug in het apparaat en bevestigt u de
afdekking van de luchtingang. Zet hiervoor eerst de beide onderste lipjes in de
behuizing en druk vervolgens de afdekking in het apparaat.
● Let op: gebruik het apparaat nooit met incorrect geïnstalleerd netfilter
en afdekking van de luchtingang.
Pagina: 70
141
140
NL NL
s TECHNISCHE SPECIFICATIES
Modelnr. UM 585M, Type 7219
Productnaam Luchtbevochtiger
Spanning/frequentie 220-240 V~ / 50 Hz
Vermogen 25 Watt
Geluidsniveau 53 dB (A) (gemiddeld)
Inhoud waterreservoir 5,0 liter
Afmetingen (b x h x d) ca. 39,5 x 38,0 x 18,5 cm
Gewicht ca. 5,7 kg
Max. bevochtiging 350 ml/uur
Technische wijzigingen voorbehouden.
s PROBLEMEN OPLOSSEN
Probleem Mogelijke Oorzaak Oplossing
Lage bevochti-
ging
– De functie Sleep Speed
met 40% of 45% is
ingesteld.
– Het water in de water-
bak is zeer koud.
– Selecteer een hogere luchtvoch-
tigheid, bijv. 60% of 70% en
een hoger ventilatievermogen,
bijv. High Speed of Normal
Speed.
– Selecteer de luchtvochtigheid
60% of 70%.
Na enige tijd zal het bevochti-
gingsvermogen toenemen.
Geen
bevochtiging
– De stroomstekker zit niet
in het stopcontact.
– Het waarschuwings-
lampje Water Empty
licht op.
– Steek de stroomstekker in het
stopcontact.
– Schakel het apparaat uit. Vul het
waterreservoir met schoon kraan-
water en schakel het apparaat in.
Een onaf-
hankelijke
hygrostaat
meet een
andere relatie-
ve luchtvoch-
tigheid dan
het display op
het apparaat.
– Er heeft zich vuil verza-
meld in de luchtuitgang
of luchtingang.
– Het apparaat staat in de
buurt van een raam of
open deur.
– Reinig de openingen van de
luchtuitgang en de luchtingang.
Aanwijzing: in een kamer kun-
nen verschillende luchtvochtig-
heidswaarden worden gemeten.
De waarde op het apparaat heeft
altijd betrekking op de luchtvoch-
tigheid op het apparaat.
– Plaats het apparaat op een tocht-
vrije plek.
Er komt een
onaangename
geur uit het
apparaat.
– In de waterbak/het
waterreservoir zit oud
water.
– Giet het water weg en reinig het
apparaat, zoals beschreven in
"Reiniging en onderhoud". Vul
het waterreservoir met schoon
kraanwater.
Pagina: 71
143
142
NL
s Solis Kundendienst
Helpline
Für Warenretouren und Repara-
tursendungen nehmen Sie bitte
vorgängig mit uns Kontakt auf.
Wir werden Ihnen dann gerne
die entsprechende Anschrift
bekanntgeben. Oder gehen Sie
einfach auf www.solis.com.
s Solis Helpline – Service
d’assistance
Pour tout retour de marchan-
dises ou envoi pour réparations
prenez tout d’abord contact
avec nous. Nous vous com-
muniquerons alors avec plaisir
l’adresse correspondante. Ou
rendez-vous simplement sur
www.solis.com.
s Servizio di assistenza
clienti Solis
Per resi di merci e spedizioni di
riparazione, La preghiamo di
contattarci in anticipo. Saremo
lieti di comunicarLe l‘indirizzo
appropriato. O semplicemente
andare su www.solis.com.
s Solis customer service฀
Please contact us in advance of
sending in products for return
or repair. We will gladly give you
the respective address. Alterna-
tively, you can simply visit www.฀
solis.com.
s Solis Klantendienst
Helpline
Neem contact met ons op alvo-
rens producten te retourneren
of voor reparatie te verzenden.
U krijgt van ons dan het desbe-
treffende adres. Of kijk gewoon
even op www.solis.com.
Schweiz /Suisse
Svizzera
Solis Produzione SA
Centro Solis
Via Penate 4
CH–6850 Mendrisio
Adresse für Warenretouren
abweichend – siehe:
Adresse différente pour les
retours de produit – voir:
Indirizzo differente per resi
di merce - vedi:
www.solis.com
091–802 90 10
support.ch@solis.com
www.solis.ch
Deutschland
Solis Deutschland GmbH
Marienstrasse 10
D–78054 Villingen-
Schwenningen
Adresse für Warenretouren
abweichend – siehe:
www.solis.com
0800–724 07 02
info.de@solis.com
www.solis.de
Österreich
Solis Austria
Austrasse 30
A–6832 Sulz
Adresse für Warenretouren
abweichend – siehe:
www.solis.com
0800–22 03 92
info.at@solis.com
www.solis.at
Nederland
Solis Benelux BV
Stadskade 318
NL–7311 XX
Apeldoorn
Afwijkend adres voor
productretouren – zie:
www.solis.com
085–4010 722
info.nl@solis.com
www.solisonline.nl
België/Belgique
Belgien/Luxembourg
Solis Benelux BV
Stadskade 318
NL–7311 XX
Apeldoorn
Address for return shipment of
goods differs – please refer to:
Afwijkend adres voor
productretouren – zie:
Adresse différente pour les
retours de produit – voir:
www.solis.com
+32–(0)2–808 35 82
info.be@solis.com
www.solis.be
International
Solis Produzione SA
Centro Solis
Via Penate 4
CH–6850 Mendrisio
Switzerland
Address for return shipment of
goods differs – please refer to
www.solis.com
+41–91–802 90 10
support.ch@solis.com
www.solis.com
s VERWIJDERING
EU 2011/65/EU
Aanwijzingen voor correcte verwijdering van het product volgens EU-richtlijn
EU 2011/65/EU.
Het afgedankte apparaat mag niet met het huishoudelijk vuil als restafval worden
verwerkt. Het afgedankte apparaat moet bij een plaatselijk afvalinzamelpunt of bij
de leverancier worden ingeleverd zodat een milieuvriendelijke verwerking wordt
gegarandeerd. Door de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische
apparaten worden mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid
voorkomen en kunnen componenten worden hergebruikt of gerecycled, waardoor
er veel energie en grondstoffen worden bespaard. Om verplichte afvalverwerking
van het apparaat volgens de voorschriften duidelijk onder de aandacht te brengen
is hiernaast het symbool van een doorgekruiste afvalbak afgebeeld.
Solis of Switzerland AG behoudt zich het recht voor om te allen tijde technische en
optische wijzigingen en modificaties uit te voeren om zijn producten te verbeteren.
SOLIS HELPLINE
Dit apparat heft een zeer lange levensduur en is erg betrouwbaar. Komt het toch
voor dat er een storing optreedt kunt u ons zonder meer bellen. Vaak is het pro-
bleem met een tip of met een trucje op te heffen, zonder dat u ons het apparaat
hoeft te sturen. Wij adviseren u graag. De contactadressen vindt aan het einde
van deze gebruikshandleiding.
Bewaar de originele verpakking van dit product goed zodat u ze voor even-
tueel transport of verzending van het product kunt gebruiken.
EU 2012/19/EU
EU 2012/19/EU.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Solis Perfect Air 7219.

Stel een vraag over de Solis Perfect Air 7219

Heb je een vraag over de Solis Perfect Air 7219 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Solis Perfect Air 7219. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Solis Perfect Air 7219 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.