Solis Mulinetto 1610 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Solis Mulinetto 1610. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Solis
  • Product: Koffiemolen
  • Model/naam: Mulinetto 1610
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans

Inhoudsopgave

Pagina: 49
▲ BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN
Lees voor u uw Solis Mulinetto Plus in gebruik neemt aan-
dachtig deze gebruiksaanwijzing om het apparaat te leren
kennen en veilig te bedienen. Wij raden u aan om deze
gebruiksaanwijzing zorgvuldig te bewaren en te overhan-
digen aan een eventuele nieuwe eigenaar van het appa-
raat.
Bij het gebruik van elektrische apparatuur moeten voor uw
eigen veiligheid de volgende veiligheidsmaatregelen in
acht worden genomen:
1. Basisstation, netsnoer en stekker mogen nooit in contact
komen met water of andere vloeistoffen om een elektrische
schok te voorkomen. Er kan water in de behuizing komen
waardoor het apparaat beschadigd kan raken! Als het appa-
raat, het netsnoer of de stekker in contact komt met een vlo-
eistof, trekt u met droge rubberen handschoenen de stekker
onmiddellijk uit het stopcontact.
2. Ook de bonencontainer moet van binnen, buiten en onder-
kant helemaal droog zijn alvorens hem op het basisstation te
zetten. Dat geldt ook voor het mes.
3. Het apparaat nooit met natte of vochtige handen of voeten
bedienen of met natte handen de stekker uit het stopcontact
trekken.
4. Controleer voor ingebruikname of de op het typeplaatje aan-
gegeven spanning overeenkomt met uw netspanning.
5. Het apparaat moet tijdens het gebruik op een vlakke, stabie-
le, schone en droge ondergrond staan, zoals een tafel of een
werkvlak.
6. Laat het snoer niet over de rand van de tafel hangen, zodat
het niet omlaag kan worden getrokken. Zorg ervoor dat het
snoer niet in contact komt met hete oppervlakken, zoals een
kookplaat of een radiator of met het apparaat zelf.
50
SOLIS Mulinetto NL_2016 07.04.16 09:13 Seite 50
Pagina: 50
7. Houd het apparaat uit de buurt van heet gas, hete kachels of
andere warmte uitstralende apparatuur of warmtebronnen.
Gebruik het apparaat nooit op een nat of heet oppervlak.
Plaats het apparaat niet in de buurt van vocht, warmte en
open vuur. Houd het apparaat uit de buurt van bewegende
onderdelen of apparaten.
8. Niet aan het netsnoer trekken en het apparaat niet aan het
netsnoer dragen. U mag ook niets op het netsnoer plaatsen.
Trek nooit aan het snoer om het apparaat uit het stopcontact
te halen, maar aan de stekker.
9. Rol de stroomkabel volledig uit alvorens de stekker in het
stopcontact te steken.
10. We adviseren om met dit apparaat geen verlengsnoer te
gebruiken. Zet het apparaat niet direct onder een stopcon-
tact.
11. Trek altijd de stekker uit het stopcontact als het apparaat bui-
ten bedrijf is of als er geen toezicht op is, of als het moet wor-
den schoongemaakt. Wij raden aan een aardlekschakelaar (FI-
veiligheidsschakelaar) te gebruiken om extra bescherming te
bieden bij het gebruik van elektrische apparaten. Het is raad-
zaam om eenveiligheidsschakelaar te gebruiken met een
nominale reststroom van maximaal 30 mA. Neem voor des-
kundig advies contact op met uw elektricien.
12. Voer geen wijzigingen uit aan apparaat, kabels, stekkers en
accessoires.
13. Laat nooit een werkende koffiemolen zonder toezicht achter!
Onjuist gebruik kan tot letsels leiden!
14. Probeer nooit een apparaat te pakken dat in het water of
andere vloeistoffen is gevallen. Haal altijd eerst de stekker uit
het stopcontact alvorens het apparaat uit het water of vloei-
stoffen te halen. Laat vervolgens de goede en veilige werking
van het apparaat door Solis of een door Solis erkend service-
center controleren alvorens het apparaat opnieuw te gebrui-
ken.
51
SOLIS Mulinetto NL_2016 07.04.16 09:13 Seite 51
Pagina: 51
15. Plaats het apparaat nooit zo dat het in het water kan vallen
(bijv. in de buurt van een gootsteen).
16. Plaats het apparaat zo dat het niet aan direct zonlicht wordt
blootgesteld.
17. Steek nooit scherpe of puntige voorwerpen en gereedschap
in de openingen van het apparaat. Het apparaat kan bescha-
digd raken of er kan gevaar voor elektrocutie ontstaan!
18. Het apparaat niet schudden of verplaatsen terwijl het in
gebruik is.
19. Gebruik de Solis Mulinetto Plus alleen voor het vermalen van
koffiebonen. Het apparaat is niet geschikt voor het verkleinen
of malen van andere levensmiddelen.
20. Raak het draaiende mes nooit aan. U kunt zich daarbij erns-
tig verwonden!
21. Om de motor niet te overbelasten en oververhitting te voor-
komen, mag het apparaat maximaal 30 seconden worden
gebruikt en moet het vervolgens afkoelen.
22. Gebruik het apparaat nooit als er water of andere vloeistoffen
in de bonencontainer zitten.
23. Gebruik het apparaat uitsluitend zoals beschreven in deze
handleiding. Schakel het apparaat nooit in wanneer de
bonencontainer leeg is. Onjuist gebruik kan verwondingen
veroorzaken. Vul de bonencontainer altijd met hele koffiebo-
nen en overschrijd daarbij nooit de MAX-markering.
24. Gebruik alleen de meegeleverde of door Solis aanbevolen
accessoires. Verkeerde accessoires kunnen het apparaat
beschadigen.
25. Het apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk
gebruik, niet voor commercieel gebruik.
26. Het apparaat is niet ontworpen voor gebruik buitenshuis.
27. Controleer de koffiemolen vóór elk gebruik.
28. Om elektrische schokken te voorkomen mag u het apparaat
niet gebruiken als de kabel of stekker beschadigd is of als het
52
SOLIS Mulinetto NL_2016 07.04.16 09:13 Seite 52
Pagina: 52
apparaat andere storingen vertoont, gevallen is of anderszins
beschadigd is. Voer reparaties nooit zelf uit, maar lever het
apparaat in bij Solis of een door Solis erkend servicecenter om
het te laten controleren, repareren of mechanisch en elek-
trisch te laten herstellen.
29. Personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens, of onwetende en onervaren mensen, ook kinde-
ren, mogen de koffiemolen niet gebruiken, tenzij ze onder
toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor
hun veiligheid of die goede instructies geeft over hoe dit
apparaat moet worden gebruikt. Bovendien moeten zij pre-
cies hebben begrepen welke gevaren kunnen voortvloeien uit
het apparaat en hoe het op een veilige manier kan worden
gebruikt. Reiniging en onderhoud van het apparaat mogen
niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht. Het
apparaat mag in geen geval door kinderen jonger dan 8 jaar
worden gebruikt of gereinigd.
30. Houd het apparaat en het snoer altijd buiten bereik van kin-
deren.
31. Kinderen mogen het apparaat niet reinigen, tenzij onder toe-
zicht van een volwassene die verantwoordelijk is voor hun vei-
ligheid.
32. Kinderen mogen niet met de koffiemolen spelen. Houd ver-
pakkingsmateriaal, incl. plastic zak, buiten bereik van kinde-
ren. Verstikkingsgevaar!
33. Gebruik het apparaat nooit met een timer of afstandsbedie-
ning.
34. Gebruik dit apparaat uitsluitend met het meegeleverde deksel
en bonencontainer. Gebruik de bonencontainer ook niet op
andere basisstations. Onjuiste accessoires kunnen het appa-
raat beschadigen, elektrische schokken, brandwonden of per-
soonlijk letsel veroorzaken!
35. Het deksel moet altijd correct worden geplaatst anders kan
het apparaat niet worden gestart. Plaats niets op het deksel.
53
SOLIS Mulinetto NL_2016 07.04.16 09:13 Seite 53
Pagina: 53
54
36. Om de gemalen koffie uit het apparaat te halen, moet u altijd
wachten tot het mes niet meer draait en vervolgens de stek-
ker uit het stopcontact halen. Vervolgens kunt u de gemalen
koffie uit de container nemen. Let op: het mes is scherp!
37. Trek na elk gebruik altijd de stekker uit het stopcontact, pas
dan is het apparaat permanent uitgeschakeld.
38. Houd het apparaat schoon. Om het apparaat te reinigen of
op te bergen, moet u eerst de stekker uit het stopcontact
halen en het volledig laten afkoelen. Zie daarvoor de aan-
wijzingen in het hoofdstuk "Reiniging en onderhoud" op
pagina 58 van deze gebruiksaanwijzing.
39. Gebruik voor reiniging uitsluitend een mild afwasmiddel en
een zachte doek. Agressieve reinigings- en oplosmiddelen of
schurende materialen kunnen het oppervlak beschadigen.
40. De bonencontainer mag in de vaatwasser worden gereinigd.
Wanneer u de container handmatig schoonmaakt, gebruikt u
hiervoor een doek of een zachte borstel om het mes voor-
zichtig schoon te maken. Het mes is scherp! Raak het mes
niet aan met uw handen.
41. Voor u het apparaat in gebruik neemt, moet u alle verpak-
kingsmaterialen en stickers verwijderen, de container van bin-
nen en buiten schoonmaken en het deksel spoelen. Zie daar-
voor de aanwijzingen in paragraaf "Voor de ingebruikname"
op pagina 56 van deze gebruiksaanwijzing.
SOLIS Mulinetto NL_2016 07.04.16 09:13 Seite 54
Pagina: 54
▲ APPARAATBESCHRIJVING
55
1 Deksel
2 Bonencontainer (verwijderbaar) met MAX-markering
3 Mes
4 Basisstation met snoeropwikkelaar
1
2
4
4
3
SOLIS Mulinetto NL_2016 07.04.16 09:13 Seite 55
Pagina: 55
56
▲ VOOR DE INGEBRUIKNAME
• Om het apparaat in gebruik te nemen, moet u eerst deksel, bonencontainer en
mes goed schoonmaken.
• Vergewis u ervan dat de stekker van het apparaat niet in het stopcontact zit.
• Haal het deksel van het apparaat.
• Draai de bonencontainer naar links om hem van
het basisstation te halen.
Let op: houd hiervoor de container aan de bui-
tenkant of bovenrand vast en vermijd elk contact
met het mes!
• Maak container en mes en het deksel schoon met
een zachte doek of borstel en warm afwaswater.
Droog de binnen-, buiten- en onderkant van de
container en het deksel met een droge doek. De
container (inclusief mes) moet van binnen, van
buiten en aan de onderkant volledig droog zijn
voor u hem vult met koffiebonen en voor u het
apparaat in gebruik neemt. Hetzelfde geldt voor
het deksel.
• Maak het basisstation met een lichte vochtige doek schoon.
• Plaats de droge bonencontainer opnieuw op het basisstation en draai hem
rechtsom vast (let op: raak het mes niet aan!). De container moet goed in de ver-
grendeling zitten.
SOLIS Mulinetto NL_2016 07.04.16 09:13 Seite 56
Pagina: 56
57
▲ INGEBRUIKNAME
• Zet het schone en droge apparaat op een droge en stabiele ondergrond. Verge-
wis u ervan dat de bonencontainer correct vastzit in het basisstation.
• Vul de bonencontainer met hele koffiebonen en overschrijd daarbij niet de MAX-
markering op de container. U kunt de container met ong. 70 g koffiebonen vul-
len.
• Let op: vul de container uitsluitend met koffiebonen. Doe geen water of andere
vloeistoffen in de container.
• Plaats het deksel op de bonencontainer. Steek de
stekker in een geschikt stopcontact.
• Zodra u het deksel omlaag drukt, start het appa-
raat het maalproces.
• Maal de koffiebonen tot de gewenste maalfijnheid.
• Zodra u geen druk meer op het deksel uitoefent,
stopt het apparaat.
• Let op: gebruik het apparaat nooit ononder-
broken langer dan 30 seconden! Laat vervol-
gens de motor afkoelen!
• Wacht tot het mes niet meer draait en haal ver-
volgens de stekker uit het stopcontact.
• Verwijder de deksel en haal voorzichtig de gema-
len koffie uit de bonencontainer.
• Let op: denk eraan dat het mes scherp is en raak het niet aan met uw handen!
■ VEILIGHEIDSMECHANISME
• De koffiemolen kan alleen worden gebruikt wanneer het deksel goed op de con-
tainer zit en omlaag wordt gedrukt.
SOLIS Mulinetto NL_2016 07.04.16 09:13 Seite 57
Pagina: 57
58
▲ REINIGING EN ONDERHOUD
1. Haal voor de reiniging de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoe-
len.
2. Verwijder het deksel en draai de bonencontainer linksom van het basisstation.
3. Reinig de bonencontainer met mes en het deksel met een zachte doek of afwas-
borstel in warm afwaswater. Droog vervolgens binnen- en buitenkant van de
bonencontainer en het deksel met een zachte droge doek. U kunt de bonen-
container ook in de vaatwasser plaatsen.
4. Let erop dat u het mes niet met uw handen aanraakt om verwondingen te voor-
komen!
5. Reinig het basisstation met een licht bevochtigde doek en droog het.
6. Dompel basisstation, netsnoer en stekker nooit onder in water of andere vloei-
stoffen, en sproei geen water of andere vloeistoffen op de apparaatonderdelen.
Risico op een elektrische schok!
Gebruik geen agressieve reinigings- of oplosmiddelen of schurende mate-
rialen. Hierdoor kunt u oppervlakken beschadigen.
▲ OPBERGEN
• Gaat u de koffiemolen voorlopig niet meer gebruiken, haal dan de stekker uit het
stopcontact, maak het apparaat schoon en droog.
• Het netsnoer moet met de snoeropwikkelaar worden opgewikkeld.
• Berg het afgekoelde, gereinigde en droge apparaat rechtopstaand op, bij voor-
keur in de originele verpakking. Plaats geen voorwerpen op het apparaat.
SOLIS Mulinetto NL_2016 07.04.16 09:13 Seite 58
Pagina: 59
60
▲ VERWIJDERING
EU 2002/96/EC
Aanwijzingen voor het verwijderen van het product volgens EU-richtlijn
2002/96/EC
Het afgedankte apparaat mag niet met het huishoudelijk vuil als restafval worden ver-
werkt. Het afgedankte apparaat moet bij een plaatselijk afvalinzamelpunt of lever-
ancier worden ingeleverd zodat een milieuvriendelijke verwerking wordt gegaran-
deerd. Door de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische apparaten
worden mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid voorkomen
en kunnen componenten worden hergebruikt of gerecycled, waardoor er veel ener-
gie en grondstoffen worden bespaard. Om verplichte afvalverwerking van het appa-
raat volgens de voorschriften duidelijk onder de aandacht te brengen is hiernaast het
symbool van een doorgekruiste afvalbak afgebeeld.
Solis of Switzerland AG behoudt zich het recht voor om te allen tijde technische en
optische wijzigingen en modificaties uit te voeren om zijn producten te verbeteren.
Bewaar de originele verpakking van dit product goed zodat u ze voor even-
tueel transport of verzending van het product kunt gebruiken.
Solis of Switzerland AG
Solis-Haus • CH-8152 Glattbrugg-Zürich • Zwitserland
Telefoon +41 44 874 64 54 • Fax +41 44 874 64 99
info@solis.ch • www.solis.ch • www.solis.com
Dit apparaat heeft een zeer lange levensduur en is erg betrouwbaar. Komt het toch voor dat er een
storing optreedt kunt u ons zonder meer bellen. Vaak is het probleem met een tip of met een trucje
op te lossen, zonder dat u ons het apparaat hoeft te sturen. Wij adviseren u graag.
SOLIS Mulinetto NL_2016 07.04.16 09:13 Seite 60

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Solis Mulinetto 1610.

Stel een vraag over de Solis Mulinetto 1610

Heb je een vraag over de Solis Mulinetto 1610 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Solis Mulinetto 1610. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Solis Mulinetto 1610 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.