Solis Mini-Tower 749 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Solis Mini-Tower 749. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Solis
  • Product: Ventilator
  • Model/naam: Mini-Tower 749
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans

Inhoudsopgave

Pagina: 30
61
60
NL NL
komt met hete oppervlakken, zoals een kookplaat of een ra-
diator, of met het apparaat zelf.
5. Houd het apparaat uit de buurt van heet gas, hete kachels
of andere warmte-afgevende apparaten of warmtebronnen.
Gebruik het apparaat nooit op een nat of heet oppervlak.
Plaats het apparaat niet in de buurt van vocht, warmte en
open vuur. Houd de ventilator uit de buurt van bewegende
onderdelen of apparaten. Gebruik het apparaat niet in ruimtes
met explosieve of ontvlambare stoffen of vloeistoffen. Gebruik
de ventilator niet in ruimtes met een hoge luchtvochtigheid,
bij kamertemperaturen boven de 40°C of in stoffige ruimtes.
6. Houd altijd een veiligheidsafstand aan tussen apparaat en
muren of andere gevoelige materialen, zoals textiel, gordijnen
of schermen. Controleer dat de ventilator vrij kan draaien. De
ruimte boven de ventilator moet altijd vrij zijn en de ventilator
mag nooit worden afgedekt. Men dient erop te letten dat er
geen voorwerpen in de actieradius van de ventilator staan die
door de ventilator kunnen worden gegrepen of de werking
kunnen blokkeren. Loop nooit weg van een werkende venti-
lator.
7. Het apparaat moet tijdens het gebruik op een vlakke, schone,
stabiele en droge ondergrond staan. Plaats de ventilator niet
op een onstabiele of met textiel beklede ondergrond. Vergewis
u ervan dat het apparaat stabiel staat en niet per ongeluk kan
worden omgestoten. Om het apparaat heen moet een vrije
ruimte van ong. 50 cm worden aangehouden. Het apparaat is
niet ontworpen voor gebruik buitenshuis en mag niet worden
gebruikt op boten of in caravans.
8. Gebruik de ventilator nooit op tafelranden en let erop dat
het apparaat buiten handbereik van kinderen en huisdieren
blijft. Zo kan het apparaat niet omlaag worden getrokken en
beschadigd raken.
▲
▲ BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees voor u uw Solis torenventilator “Mini-Tower” in gebruik
neemt aandachtig deze gebruiksaanwijzing om het appa-
raat te leren kennen en veilig te bedienen. Wij raden u aan
om deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig te bewaren en te
overhandigen aan een eventuele nieuwe eigenaar van het
apparaat.
Bij het gebruik van elektrische apparatuur moeten voor uw
eigen veiligheid de volgende veiligheidsmaatregelen in acht
worden genomen:
1. Om elektrische schokken te voorkomen, mogen noch het
apparaat, noch het netsnoer en de stekker in contact komen
met water of andere vloeistoffen. Er kan water in de behuizing
komen waardoor het apparaat beschadigd kan raken. Risico
op een elektrische schok! Als het apparaat of het snoer of
de stekker in contact komt met vloeistof, trek dan met droge
rubberen handschoenen onmiddellijk de stekker uit het stop-
contact. Gebruik het apparaat pas weer als u het door Solis of
een door Solis erkend servicepunt heeft laten controleren op
een goede en veilige werking.
2. Het apparaat nooit met natte of vochtige handen of voeten
bedienen of met natte handen de stekker uit het stopcontact
trekken of erin steken.
3. Controleer voor ingebruikname of de op het typeplaatje van
het apparaat aangegeven spanning overeenkomt met de
netspanning. Wij raden aan het apparaat niet aan te sluiten
op een meervoudig stopcontact.
4. Leg de stroomkabel zodanig dat niemand erover kan struike-
len, het apparaat kan omvallen en beschadigen of een gevaar
voor personen kan vormen. Laat het netsnoer ook niet over de
rand van de tafel hangen, zodat het niet omlaag kan worden
getrokken. Zorg ervoor dat de stroomkabel niet in contact
Pagina: 31
63
62
NL NL
17. Dompel het apparaat of onderdelen van het apparaat zoals
het snoer of de stekker nooit onder in water en laat het geen
contact maken met water of andere vloeistoffen.
18. Zet het apparaat zo neer dat het niet aan direct zonlicht wordt
blootgesteld.
19. Steek nooit voorwerpen en gereedschap in de apparaatope-
ningen of het ventilatorrooster, ook geen vingers of handen.
Het apparaat kan daardoor beschadigd raken of er kan gevaar
voor een elektrische schok en lichamelijk letsel ontstaan! Let er
vooral op dat kinderen de ventilator niet aanraken.
20. Spuit niets in de ventilator, ook geen insectenspray.
21. Verplaats of til nooit een ventilator op die in gebruik is.
22. Gebruik het apparaat uitsluitend zoals beschreven in deze
handleiding. Gebruik alleen de meegeleverde of door Solis
aanbevolen accessoires. Onjuiste accessoires of misbruik kun-
nen het apparaat beschadigen of brand, elektrische schokken
of persoonlijk letsel veroorzaken.
23. Gebruik het apparaat nooit met een externe timer of een af-
standsbediening.
24. Het apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk ge-
bruik, niet voor commercieel gebruik.
25. Verwijder verpakkingsmateriaal en eventuele stickers of labels
(behalve het typeplaatje), voor ingebruikname van het appa-
raat en zorg voor een adequate afvalverwerking.
26. Controleer voor elk gebruik van uw ventilator of het apparaat,
het netsnoer en de stekker onbeschadigd zijn en er geen losse
onderdelen zijn.
27. Om elektrische schokken te voorkomen mag u het apparaat
niet gebruiken als het netsnoer of de stekker beschadigd is, als
het apparaat andere storingen vertoont, gevallen is, anderszins
beschadigd is of als er onderdelen loszitten. Om gevaar te
voorkomen, mag u het apparaat nooit zelf repareren. Lever
9. Trek niet aan het snoer en draag het apparaat niet aan het
snoer. U mag ook niets op de stroomkabel plaatsen. Trek nooit
aan het snoer om het apparaat uit het stopcontact te halen,
maar trek aan de stekker.
10. We adviseren om met dit apparaat geen verlengsnoer te ge-
bruiken. Zet het apparaat niet direct onder een stopcontact.
11. Controleer voordat u de stekker van het apparaat uit het stop-
contact trekt, altijd of het apparaat niet in gebruik is.
12. Trek altijd de stekker uit het stopcontact als het apparaat bui-
ten bedrijf is, als er geen toezicht op is of als het moet worden
gereinigd. Dat geldt ook wanneer u het apparaat verplaatst of
opbergt. Wij raden aan een aardlekschakelaar (FI-veiligheids-
schakelaar) te gebruiken om extra bescherming te bieden
bij het gebruik van elektrische apparaten. Het is raadzaam
om een​veiligheidsschakelaar te gebruiken met een nominale
reststroom van maximaal 30 mA. Neem voor deskundig advies
contact op met uw elektricien.
13. Voer geen wijzigingen uit aan het apparaat, het snoer, de
stekker en de accessoires.
14. Onjuist gebruik kan tot lichamelijk letsel leiden! Wij zijn niet
aansprakelijk voor eventueel geleden schade of verwondingen.
15. Probeer nooit een apparaat vast te nemen dat in water of in
een ander vloeistof is gevallen. Trek altijd eerst met droge rub-
beren handschoenen de stekker uit het stopcontact, voordat
u het apparaat uit het water of een andere vloeistof haalt.
Gebruik het apparaat pas weer als u het door Solis of een door
Solis erkend servicepunt heeft laten controleren op een goede
en veilige werking.
16. Zet het apparaat nooit zo neer dat het in het water kan vallen
of in contact kan komen met water of een andere vloeistof
(bijv. in of naast een zwembad).
Pagina: 32
65
64
NL NL
37. Rol het snoer altijd helemaal uit voordat u de stekker in het
stopcontact steekt.
38. Trek na elk gebruik altijd de stekker uit het stopcontact. Pas
dan is het apparaat helemaal uitgeschakeld.
39. Monteer het apparaat niet tegen de muur of het plafond.
Nooit in liggende positie in gebruik nemen! De ventilator is
uitsluitend ontworpen voor vrijstaand, verticaal gebruik.
40. Gebruik voor de reiniging uitsluitend een zachte, licht bevoch-
tigde doek. Agressieve reinigings- en oplosmiddelen of schu-
rende materialen kunnen het oppervlak beschadigen.
41. Zorg ervoor dat de ventilator vrij kan draaien en dat de ven-
tilalor tijdens het draaien niet wordt geblokkeerd door een
voorwerp.
42. Zorg ervoor dat er geen haar, gordijnen, tafelkleden of iets der-
gelijks in de buurt van de ventilator zijn. Dit kan worden opge-
zogen en persoonlijk letsel en materiële schade veroorzaken.
het apparaat in bij Solis of een door Solis erkend servicepunt
om het te laten controleren, repareren of mechanisch en elek-
trisch te laten herstellen.
28. Personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens, of onwetende en onervaren mensen en kinderen
mogen de ventilator niet gebruiken, tenzij onder toezicht van
een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid en hun
exacte instructies geeft over het correcte gebruik van dit ap-
paraat. Bovendien moeten ze precies hebben begrepen welke
gevaren het apparaat kan opleveren en hoe het op een veilige
manier kan worden gebruikt. Het apparaat mag niet door kin-
deren zonder toezicht worden gereinigd of onderhouden. Het
apparaat mag in geen geval door kinderen jonger dan 8 jaar
worden gebruikt of gereinigd.
29. Houd het apparaat en het snoer altijd buiten bereik van kinde-
ren. Houd verpakkingsmateriaal, incl. plastic zak, buiten bereik
van kinderen. Verstikkingsgevaar!
30. Er moet toezicht worden gehouden op kinderen om te zorgen
dat ze niet met de ventilator spelen.
31. Alvorens het apparaat te verplaatsen of te reinigen moet u het
apparaat uitschakelen en wachten tot de ventilator volledig
tot stilstand is gekomen. Haal vervolgens de stekker uit het
stopcontact. Dit geldt ook wanneer het apparaat niet wordt
gebruikt.
32. Let er in het bijzonder op als er kinderen, oudere personen of
dieren in de buurt van de ventilator zijn.
33. De luchtstroom van de ventilator mag niet direct op oudere of
zieke personen of op kinderen of huisdieren worden gericht.
34. Dek het apparaat tijdens het gebruik niet af met dekens, kle-
ding of dergelijke. De ruimte boven het apparaat en rond de
ventilator moeten altijd vrij blijven.
35. Loop nooit weg van een werkende ventilator.
36. Leg of plaats geen voorwerpen op het apparaat.
Pagina: 33
67
66
NL NL
67
66
▲
▲ APPARAATBESCHRIJVING
A Bedieningspaneel
B LED-display
C Luchtuitlaat
D Voetstuk
E Luchtinlaat boven
E Luchtinlaat onder
F Stroomkabel
met stekker
Achterzijde apparaat
Voorzijde apparaat
Pagina: 34
69
68
NL NL
Met deze functie kunt u bovendien de ventilatiesnelheid instellen ook nog met de
knop SPEED instellen om de toe- en afnemende wind sterker of zwakker in te stellen.
SOFT
SLEEP
OFF
TIMER TIMER-knop
Door op de TIMER-knop te drukken kunt u de gebruiksduur van het apparaat
instellen.
Er is een instelling van 1 uur (1H), 2 uur (2H), 4 uur (4H) en 8 uur (8H) mogelijk. Elke
keer dat de knop wordt gedrukt, springt de instelling nog een stap verder. De instel-
ling wordt aangegeven door het rode LED-lampje, dat op de ingestelde tijd oplicht.
Na het verlopen van de ingestelde tijd schakelt het apparaat zich automatisch uit.
Als u nogmaals op de TIMER-knop drukt, wordt de timerfunctie weer uitgeschakeld
en bij de bedrijfstijd wordt geen LED weergegeven. Het apparaat bevindt zich dan
in permanente bedrijfsmodus en blijft net zo lang werken totdat u het weer met de
ON/OFF-knop uitschakelt.
OFF
1H 2H 4H 8H
ION ION-knop
Door op de ION-knop te drukken, kunt u de ionfunctie inschakelen, het blauwe LED-
lampje bij ION gaat branden. In de ionfunctie wordt de lucht verrijkt met negatieve
ionen, wat resulteert in een verbeterde luchtkwaliteit en meer welzijn.
Als u nogmaals op de ION-knop drukt, wordt de ionfunctie weer uitgeschakeld en
gaat de LED uit.
OSC. OSC-knop (oscillatie)
Met deze knop kunt u de oscillatiefunctie instellen. Als u op deze knop drukt, be-
weegt de ventilator langzaam van links naar rechts. Druk nogmaals op de knop om
het draaien te stoppen.
69
68
▲
▲ DE FUNCTIEKNOPPEN
OP UW APPARAAT
Natural
SLEEP
TIMER SPEED
ION
OSC. ON/OFF
ON/OFF ON/OFF-knop AAN/UIT
Met deze knop kunt u het apparaat in- en uitschakelen.
SPEED SPEED-knop (snelheid)
Met deze knop kunt u de ventilatorsnelheid veranderen. Wanneer u de stekker
aansluit en het apparaat inschakelt met de ON/OFF-knop, is de standaardinstelling
LOW (lage snelheid). Druk op de SPEED-knop om de snelheid te wijzigen naar MED
(gemiddeld). Druk nogmaals op de SPEED-knop om de snelheid te wijzigen naar HI
(hoog). Druk een derde keer op de SPEED-knop om de snelheid weer te wijzigen naar
LOW (laag). De betreffende instelling wordt met een rood LED-lampje aangegeven
op het display.
LOW
MED
HI
Natural
SLEEP
Natural / SLEEP-knop
(natuurlijk briesje en slaapmodus)
Met deze knop kunt u de functie "natuurlijk briesje" of "slaapmodus" instellen. Als
u eenmaal op deze knop drukt, bevindt de ventilator zich in de "modus natuurlijk
briesje", d.w.z. het rode LED-lampje bij "SOFT" gaat branden, de wind neemt toe
en af. Als u twee keer op deze knop drukt, bevindt de ventilator zich in de "slaap-
modus", ook hier neemt de wind toe en af, maar nog zachter. Het rode LED-lampje
bij "SLEEP" gaat branden.
Pagina: 35
71
70
NL NL
71
70
▲
▲ REINIGING EN ONDERHOUD
●
● Alvorens het apparaat te reinigen, te verplaatsen en op te slaan moet u de ven-
tilator altijd eerst met de ON/OFF-knop uitschakelen en de stroomstekker uit het
stopcontact trekken.
●
● De buitenkant van de ventilator moet een keer per maand met een licht bevoch-
tigde doek worden gereinigd. Vergeet niet om de stof op het achterste bescherm-
rooster te verwijderen om een ongehinderde luchtcirculatie te garanderen.
●
● Dompel het apparaat nooit onder in water of een andere vloeistof en spuit geen
water of andere vloeistof in het apparaat!
●
● Gebruik geen agressieve of chemische reinigingsmiddelen of scherpe of harde
schuursponsjes of vergelijkbare hulpmiddelen. U kunt daarmee het oppervlak van
de ventilator beschadigen.
●
● Bewaar het apparaat rechtop in een droge ruimte, bij voorkeur in de originele
verpakking. Plaats niets op het apparaat.
▲
▲ TECHNISCHE SPECIFICATIES
Modelnr. FT14MI, Type 749
Productbeschrijving Torenventilator
Spanning/frequentie 220–240 V~ / 50 Hz
Vermogen 35 Watt
Afmetingen ca. 38 x 16 cm (H x Ø sokkel)
Gewicht ong. 1,82 kg
Technische wijzigingen voorbehouden.
▲
▲ ALVORENS HET APPARAAT
IN GEBRUIK TE NEMEN
●
● Haal het apparaat voorzichtig uit de verpakking en verwijder alle stickers, etiketten
(behalve het typeplaatje) en verpakkingsmaterialen.
●
● Controleer of het apparaat onbeschadigd, goed gemonteerd en gebruiksklaar is.
Mocht u twijfelen, gebruik het apparaat dan niet en neem contact op met het
dichtstbijzijnde door Solis erkende servicepunt.
●
● Let op dat niemand met de verpakking speelt, met name niet met de plastic zak-
jes. Dit vanwege verstikkingsgevaar!
●
● Plaats het apparaat op een droge, stabiele ondergrond, zoals in de veiligheids-
voorschriften wordt beschreven.
●
● Steek de stekker in een geschikt stopcontact. Nu kunt u het apparaat zoals hier-
onder beschreven in gebruik nemen.
▲
▲ INGEBRUIKNAME
In het algemeen geldt:
Elke ingestelde functie wordt aangegeven door het bijbehorende LED-lampje op
het display.
APPARAAT INSCHAKELEN
1. Druk op de ON/OFF-knop om het apparaat in te schakelen. Het apparaat begint
te werken in de laagste ventilatiesnelheid, de rode LED bij LOW gaat branden.
2. Stel nu de verschillende functies zoals gewenst in met de functieknoppen. Gebruik
de TIMER-knop als u wilt dat het apparaat na een bepaalde gebruiksperiode wordt
uitgeschakeld.
APPARAAT UITSCHAKELEN
●
● Wanneer u het apparaat wilt uitschakelen, drukt u op de ON/OFF-knop en wacht
u tot het apparaat tot stilstand is gekomen.
●
● Vervolgens haalt u de stekker uit het stopcontact. Wordt het apparaat niet ge-
bruikt, dan mag de stekker niet in het stopcontact zitten.
version
10
/
2018
Pagina: 36
73
72
NL
73
72
92
NL
s VERWIJDERING
EU 2011/65/EU
Aanwijzingen voor correcte verwijdering van het product volgens EU-richtlijn
EU 2011/65/EU.
Het afgedankte apparaat mag niet met het huishoudelijk vuil als restafval worden
verwerkt. Het afgedankte apparaat moet bij een plaatselijk afvalinzamelpunt of bij
de leverancier worden ingeleverd zodat een milieuvriendelijke verwerking wordt
gegarandeerd. Door de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische
apparaten worden mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid
voorkomen en kunnen componenten worden hergebruikt of gerecycled, waardoor
er veel energie en grondstoffen worden bespaard. Om verplichte afvalverwerking
van het apparaat volgens de voorschriften duidelijk onder de aandacht te brengen
is hiernaast het symbool van een doorgekruiste afvalbak afgebeeld.
Solis of Switzerland AG behoudt zich het recht voor om te allen tijde technische en
optische wijzigingen en modificaties uit te voeren om zijn producten te verbeteren.
SOLIS HELPLINE
Dit apparat heft een zeer lange levensduur en is erg betrouwbaar. Komt het toch
voor dat er een storing optreedt kunt u ons zonder meer bellen. Vaak is het pro-
bleem met een tip of met een trucje op te heffen, zonder dat u ons het apparaat
hoeft te sturen. Wij adviseren u graag. De contactadressen vindt aan het einde
van deze gebruikshandleiding.
Bewaar de originele verpakking van dit product goed zodat u ze voor even-
tueel transport of verzending van het product kunt gebruiken.
EU 2012/19/EU
EU 2012/19/EU.
s Solis Kundendienst
Helpline
Für Warenretouren und Repara-
tursendungen nehmen Sie bitte
vorgängig mit uns Kontakt auf.
Wir werden Ihnen dann gerne
die entsprechende Anschrift
bekanntgeben. Oder gehen Sie
einfach auf www.solis.com.
s Solis Helpline – Service
d’assistance
Pour tout retour de marchan-
dises ou envoi pour réparations
prenez tout d’abord contact
avec nous. Nous vous com-
muniquerons alors avec plaisir
l’adresse correspondante. Ou
rendez-vous simplement sur
www.solis.com.
s Servizio di assistenza
clienti Solis
Per resi di merci e spedizioni di
riparazione, La preghiamo di
contattarci in anticipo. Saremo
lieti di comunicarLe l‘indirizzo
appropriato. O semplicemente
andare su www.solis.com.
s Solis customer service
Please contact us in advance of
sending in products for return
or repair. We will gladly give
you the respective address.
Alternatively, you can simply
visit www.solis.com.
s Solis Klantendienst
Helpline
Neem contact met ons op alvo-
rens producten te retourneren
of voor reparatie te verzenden.
U krijgt van ons dan het desbe-
treffende adres. Of kijk gewoon
even op www.solis.com.
Schweiz /Suisse
Svizzera
Solis Produzione SA
Centro Solis
Via Penate 4
CH–6850 Mendrisio
Adresse für Warenretouren
abweichend – siehe:
Adresse différente pour les
retours de produit – voir:
Indirizzo differente per resi
di merce - vedi:
www.solis.com
091–802 90 10
support.ch@solis.com
www.solis.ch
Deutschland
Solis Deutschland GmbH
Marienstrasse 10
D–78054 Villingen-
Schwenningen
Adresse für Warenretouren
abweichend – siehe:
www.solis.com
0800–724 07 02
info.de@solis.com
www.solis.de
Österreich
Solis Austria
Bruderhofstrasse 10
A–6800 Feldkirch
Adresse für Warenretouren
abweichend – siehe:
www.solis.com
0800–22 03 92
info.at@solis.com
www.solis.at
Nederland
Solis Benelux BV
Stadskade 318
NL–7311 XX
Apeldoorn
Afwijkend adres voor
productretouren – zie:
www.solis.com
085–4010 722
info.nl@solis.com
www.solisonline.nl
België/Belgique
Belgien/Luxembourg
Solis Benelux BV
Stadskade 318
NL–7311 XX
Apeldoorn
Address for return shipment of
goods differs – please refer to:
Afwijkend adres voor
productretouren – zie:
Adresse différente pour les
retours de produit – voir:
www.solis.com
+32–(0)2–808 35 82
info.be@solis.com
www.solis.be
International
Solis Produzione SA
Centro Solis
Via Penate 4
CH–6850 Mendrisio
Switzerland
Address for return shipment of
goods differs – please refer to
www.solis.com
+41–91–802 90 10
support.ch@solis.com
www.solis.com

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Solis Mini-Tower 749.

Stel een vraag over de Solis Mini-Tower 749

Heb je een vraag over de Solis Mini-Tower 749 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Solis Mini-Tower 749. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Solis Mini-Tower 749 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.