Solis Master 5000 handleiding

Gerelateerde videos

Instructievideo's, unboxing video's en productvideo's. Hieronder is een selectie van interresante video's te vinden over de Solis Master 5000.

Ontkalken
Reinigen

Bekijk hieronder de handleiding van de Solis Master 5000. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Solis
  • Product: Koffiezetapparaat
  • Model/naam: Master 5000
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Engels, Duits, Nederlands

Inhoudsopgave

Pagina: 1
2
8a
1
2
8
14
10
16
7
12
6
11
4
9
3
15
5
13
SOLIS
MASTER
5000
gebruiksaanwijzing
Geachte
Klant,
Gefeliciteerd!
Met
de
MASTER
5000
volautomatische
espressomachine
heeft
u
een
Zwitsers
kwaliteitsproduct
aangeschaft.
Lees
de
gebruiksaanwijzing
a.u.b.
aandachtig
door
en
volg
de
aanwijzingen
op.
Als
u
dit
doet
zult
u
genieten
van
een
heerlijk
kopje
koffi
e.
Bewaart
u
deze
gebruiksaanwijzing
zorgvuldig.
Indien
er
onduidelijkheden
of
vragen
bestaan
neemt
u
dan
contact
op
met
uw
SOLIS
verkooppunt
of
met
ons.
Wij
helpen
u
graag!
SOLIS
NEDERLAND
Inhoudsopgave
Legenda,
bedieningspaneel
met
controlelampjes,
toelichting
bij
de
controlelampjes
Blz.
3
1.0
Veiligheidsvoorschriften
Blz.
4
2.0
Algemene
opmerkingen
Blz.
5
3.0
Opstarten
/
eerste
ingebruikname
Blz.
6
4.0
Koffi
e
bereiden
/
hoeveelheidinstelling
Blz.
7
5.0
Heetwater
Blz.
7
6.0
Stoomfunctie
Blz.
8
7.0
Bonenmolen
/
instelling
maalfi
jnheid
Blz.
9
8.0
Reinigen
Blz.
9
9.0
Ontkalken
Blz.
11
10.0
Problemen
oplossen
Blz.
12
11.0
Service
en
onderhoud
Blz.
13
12.0
Nuttige
tips
m.b.t.
koffi
e
Blz.
13
13.0
Aanbevolen
accessoires
Blz.
14
14.0
Technische
gegevens
Blz.
15
15.0
Verwijdering
Blz.
15
Pagina: 2
3
gebruiksaanwijzing
SOLIS
MASTER
5000
17
21
19
18
20
19a
18a
Legenda
1.
Afneembaar
waterreservoir
met
deksel
2.
Kopjes
opzetplaat
met
deksel
3.
Draaibare
stoom/heetwater
uitloop
4.
Stoom/heetwater
kraan
5.
Opzetplaat
6.
Uitneembare
lekbak
met
‘vol’
vlotter
7.
Uitneembare
koffi
e
residubak
8.
Bonencontainer
met
deksel
8
a.
Maalfi
jnheid
instelknop
9.
Hoofdschakelaar
AAN
/
UIT
10.
Service
deur
11.
Uitneembare
koffi
ezetgroep
12.
In
hoogte
verstelbare
koffi
e
uitloop
13.
Draaiplateau
14.
Bedieningspaneel
met
controlelampjes
15.
Aansluitsnoer
16.
Accessoires:
Sleutel
voor
zetgroep,
reinigingsborstel
Bedieningspaneel
/
Controlelampjes
17.
AAN
/
UIT
schakelaar
18.
Koffi
e
selectietoets
(1
of
2
kopjes)
18
a.
Koffi
etemperatuur
indicator
19.
Stoomtoets
19a.
Stoomtemperatuur
indicator
20.
Koffi
ehoeveelheid
draaiknop
21.
Algemeen
waarschuwingslampje:
Verklaring
controlelampjes
AAN
/
UIT
indicator
(17).
Brandt
wanneer
het
apparaat
middels
de
hoofdschakelaar
(9)
aangeschakeld
wordt.
Koffi
etemperatuur
indicator
(18a):
Knippert:
•
Indien
de
machine
aangezet
wordt
tot
de
machine
de
juiste
temperatuur
heeft
bereikt.
Tijdens
deze
opwarmfase
is
de
machine
geblokkeerd.
•
Tijdens
het
koffi
ezetten
van
1
kop
(knippert
1
keer)
•
Tijdens
het
koffi
ezetten
van
2
koppen
(knippert
2
keer)
Brandt:
Ca.
2
minuten
nadat
de
machine
is
aangezet.
De
machine
is
nu
klaar
voor
gebruik.
Stoomtemperatuur
indicator
(19a):
Knippert:
Als
de
stoomtoets
ingedrukt
wordt
Brandt:
Wanneer
de
stoomtemperatuur
is
bereikt.
Er
kan
nu
gestoomd
worden.
Belangrijk:
Wanneer
zowel
de
koffi
e-
als
de
stoomtemperatuur
indicatoren
(18a
en
19a)
beide
knipperen,
is
de
temperatuur
te
hoog
om
koffi
e
te
bereiden.
De
machine
dient
eerst
ontlucht
te
worden
(zie
hoofdstuk
3.5).
Algemeen
waarschuwingslampje
(21):
Brandt:
Wanneer
het
waterreservoir
of
bonenreservoir
leeg
zijn
Wanneer
het
waterreservoir
leeg
is
geraakt
tijdens
het
koffi
e
bereiden,
is
het
essentieel
dat
de
machine
ontlucht
wordt
nadat
het
reservoir
gevuld
is
(zie
hoofdstuk
3.5).
Wanneer
het
waarschu-
wingslampje
brandt,
zal
de
machine
niet
werken
totdat
deze
goed
ontlucht
is.
Wanneer
de
bonenreservoir
leeg
is,
stopt
de
molen
met
malen.
Na
het
vullen
van
het
reservoir,
drukt
u
nogmaals
op
de
koffi
etoets.
Knippert:
Residubak
(7)
vol,
koffi
ezetgroep
(11)
of
lekbak
(6)
niet
goed
geplaatst
/
ontbreekt.
Pagina: 3
4
SOLIS
MASTER
5000
gebruiksaanwijzing
Gevaar!
Stroom
kan
dodelijk
zijn.
Onderdelen
welke
in
contact
staan
met
stroom
mogen
nooit
in
contact
komen
met
water.
Kan
kortsluiting
veroorzaken!
In
geval
van
brand,
een
carbon
dioxide
blusmiddel
gebruiken.
Water
of
poeder
zijn
niet
geschikt.
Kinderen
kennen
de
gevaren
van
elektrische
apparatuur
niet.
Laat
kinderen
daarom
nooit
zonder
toezicht
bij
elektrische
apparatuur.
Gebruiksaanwijzing:
gebruik
het
apparaat
pas
na
zorgvuldige
bestudering
van
de
gebruiksaanwijzing.
Personen
die
niet
bekend
zijn
met
de
gebruiksaanwij-
zing,
kinderen
of
personen
onder
invloed
van
drugs,
alcohol
of
medicijnen
mogen
het
apparaat
niet
of
uitsluitend
onder
deskundig
toezicht
gebruiken.
Stroomaansluiting:
gebruik
het
apparaat
nooit
met
een
beschadigde
stroomkabel.
Bij
gebruik
van
een
ver-
lengsnoer
zorg
dat
deze
eveneens
in
perfecte
conditie
is.
Plaats
het
snoer
of
verlengsnoer
in
een
dusdanige
positie
dat
niemand
erover
kan
struikelen.
Zorg
dat
kinderen
of
huisdieren
hier
niet
bij
kunnen.
Trek
de
stekker
niet
aan
de
stroomkabel
uit
het
stopcontact.
Raak
de
stroomkabel
nooit
met
natte
handen
aan.
1.0
Veiligheidsvoorschriften
Neemt
u
de
beschreven
veiligheidsvoorschriften
a.u.b.
ter
harte
voor
uw
persoonlijke
veiligheid
en
voor
de
veiligheid
van
anderen
Reparaties
/
onderhoud:
in
het
geval
van
eendefect,
laat
het
apparaat
dan
door
eengeautoriseerde
SOLIS
service-
dienst
repareren.
Dit
geldt
ook
voor
een
beschadigde
stroomkabel,
bij
vervanging
is
speciaal
gereedschap
nodig.
Reiniging:
dompel
het
apparaat
nooit
geheel
of
gedeeltelijk
onder
water.
Bedien
de
machine
niet
met
natte
handen.
Neem
voor
reiniging
eerst
de
stekker
uit
het
stopcontact.
Voorkom
dat
de
stroomkabel
met
hete
delen
in
aanraking
komt.
Laat
het
apparaat
niet
zonder
toezicht
aanstaan:
om
veiligheidsrede-
nen
en
om
energie
te
sparen,
het
wordt
aanbevolen
om
het
apparaat
‘s
nachts
en
bij
afwezigheid
uit
te
schakelen.
Stroomaansluiting:
sluit
het
apparaat
alleen
aan
op
een
geaard
stopcontact.
Wij
raden
het
gebruik
van
een
veilig-
heidsschakelaar
aan
(verkrijgbaar
bij
de
elektrotechnische
vakhandel).
Pagina: 4
5
gebruiksaanwijzing
SOLIS
MASTER
5000
10
cm
10
cm
TYPE
511
Series
no.
xxxxxxxxx
230v-50Hz
1250W
Installatie
van
de
machine:
plaats
het
apparaat
op
een
stabiele,
vlakke
(waterpas)
ondergrond.
De
ondergrond
mag
niet
warm
of
heet
zijn.
Kies
een
plaats
buiten
bereik
van
kinderen
en
huisdieren.
De
vrije
ruimte
rond
het
apparaat
dient
tenminste
10
cm.
te
bedragen.
Gebruik
het
apparaat
niet
buiten
en
stel
het
dus
niet
bloot
aan
weersomstandigheden
(regen,
sneeuw,
vorst,
e.d.).
Gevaar
van
verbranden:
wees
voorzichtig
met
het
aanraken
van
het
stoompijpje
omdat
deze
heet
wordt
bij
gebruik.
Richt
het
stoom-
en
heetwater-
pijpje
niet
richting
lichaamsdelen
(gevaar
van
brandwonden).
Stroom
aansluitwaarde:
controleer
voor
ingebruikname
of
de
netspanning
(voltage)
overeenkomstig
is
aan
de
voltage
van
het
apparaat
zoals
aangege-
ven
op
het
type
plaatje.
Gebruiksdoeleinden:
deze
espressoma-
chine
is
ontwikkelt
voor
huishoudelijk
gebruik.
Gebruik
het
apparaat
niet
voor
andere
doeleinden.
Technische
aanpas-
singen
of
ondoelmatig
gebruik
zijn
ten
strengsteverboden
gezien
de
gevaren
die
daarin
schuilen.
2.0.
Algemene
opmerkingen
Inhoud:
controleer
of
u
de
volgende
onderdelen
ontvangen
heeft:
•
espressomachine
•
sleutel
voor
koffi
ezetgroep
•
reinigingsborstel
•
gebruiksaanwijzing
en
garantiekaart
Bedrijfsmatig
gebruik:
dit
apparaat
is
ontwikkeld
voor
huishoudelijk
gebruik.
Wanneer
het
bedrijfsmatig
gebruikt
wordt,
veranderen
de
garantievoorwaar-
den.
Leest
u
de
garantievoorwaarden
a.u.b.
aandachtig
door.
Verpakking:
de
originele
verpakking
is
speciaal
ontwikkeld
voor
vervoer
van
de
machine
per
post
t.b.v.
verzending
ter
reparatie
of
onderhoud.
Bewaart
u
daarom
de
complete
verpakking.
Pagina: 5
6
SOLIS
MASTER
5000
gebruiksaanwijzing
Let
op:
Gebruik
uitsluitend
vers,
koud
water.
Gebruik
geen
koolzuurhoudend
water,
melk
of
andere
vloeistoffen.
3.3
Trek
het
aansluitsnoer
uit
de
machine
tot
voldoende
lengte
voor
het
stopcontact.
De
rest
van
het
snoer
blijft
in
het
snoer
opbergvak.
Sluit
de
machine
aan
op
een
geaard
stopcontact.
3.4
Druk
op
de
AAN
/
UIT
knop
op
de
achterzijde
van
de
machine.
Het
groene
lampje
(17)
zal
gaan
branden
en
de
machine
test
zichzelf.
Geluiden
tijdens
deze
test
zijn
normaal.
3.5
Ontluchten
van
het
systeem.
Plaats
een
kan
onder
de
stoom/heetwater
uitloop
(3).
Draai
de
stoom
/
heetwater
kraan
(4)
open
totdat
u
een
constante
stroom
water
krijgt
(zonder
lucht).
Draai
de
knop
weer
dicht.
De
machine
is
nu
ontlucht.
Koude
of
vorst:
het
apparaat
veiligstel-
len
voor
koude
of
vorst,
laat
het
daarom
nooit
tijdens
de
winter
in
bijvoorbeeld
een
auto
of
schuur
staan.
3.1
De
bonencontainer:
Neem
de
deksel
van
de
bonencontainer
en
vul
deze
met
verse
espressobonen
(max.
300
gram).
Controleer
of
de
knop
voor
de
maalfi
jnheid
(8a)
op
de
positie
8
(+/-
2)
staat.
Sluit
het
bonenreservoir
met
de
deksel
goed
af.
3.2
Verwijder
de
deksel
van
het
waterreservoir,
neem
deze
van
de
machine
en
vul
het
reservoir
met
vers
en
koud
water
(max.
1,8
liter).
Plaats
het
reservoir
terug
op
de
machine
en
druk
deze
licht
aan,
zodat
deze
goed
geplaatst
is.
Doe
de
deksel
op
het
reservoir.
3.0
Opstarten
/
eerste
ingebruikname
Voor
ingebruikname
van
uw
espressomachine,
lees
a.u.b.
de
veiligheid-
voorschriften
zorgvuldig
door
(hoofdstuk
1.0).
Gebruik
het
apparaat
nooit
zonder
water
of
espressobonen.
Neem
de
sleutel
voor
de
zetgroep
en
de
reinigingsborstel
uit
de
residubak
(7)
en
bewaar
deze
voor
het
onderhoud.
Pagina: 6
7
gebruiksaanwijzing
SOLIS
MASTER
5000
3.6
Klaar
voor
gebruik
/
1e
Koffi
e.
Wanneer
de
koffi
etemperatuur
indicator
brandt,
plaatst
u
een
kop
onder
de
koffi
e
uitloop
en
drukt
u
de
koffi
etoets
(18)
in.
De
eerste
koffi
e
wordt
bereidt
(wanneer
het
koffi
etemperatuur
lampje
knippert
werkt
de
machine
nog
niet).
De
koffi
ehoeveelheid
knop
(20)
kunt
u
op
de
positie
middelgrote
kop
zetten.
Om
hygiënische
redenen,
wordt
het
aanbevolen
de
eerste
kop
koffi
e
niet
te
nuttigen.
4.1
Plaats
1
of
2
koppen
onder
de
koffi
e
uitloop
en
druk
op
de
koffi
etoets
(18):
Voor
1
kop
=
druk
éénmaal
Voor
2
koppen
=
druk
tweemaal
Noot:
De
SOLIS
MASTER
5000
is
voor-
zien
van
een
automatische
voorwel-
functie.
Hierbij
wordt
de
koffi
e
kort
bevochtigd,
waarna
het
daadwerkelijke
koffi
e
bereiden
start.
Noot:
De
koffi
e
uitloop
is
in
hoogte
verstelbaar.
U
kunt
hiermee
zowel
grote
koppen
of
bekers
gebruiken
als
kleine
espressokopjes.
Past
u
de
uitloop
tel-
kens
aan
op
hoogte
van
het
kopje
of
beker
dat
u
gebruikt.
4.2
Koffi
ehoeveelheid.
Met
de
koffi
ehoeveelheid
draaiknop
(20)
kunt
u
het
gewenste
volume
als
volgt
bepalen:
espresso
café
crème
grote
koffi
e
5.0
Heet
water
voor
thee,
soepen,
e.d.
5.1
Plaats
een
hittebestendig
glas
of
kop
onder
de
stoom/heetwater
uit-
loop
en
draai
de
stoom/heetwater
kraan
langzaam
open.
Het
hete
water
zal
auto-
matisch
beginnen
te
lopen.
Om
de
heet-
water
toevoer
te
stoppen,
draait
u
de
kraan
weer
dicht.
Noot:
Het
beste
is
om
te
ontluchten
wanneer
de
machine
nog
koud
is.
Start
daarom
het
ontluchten
direct
na
het
aanzetten
van
de
machine.
Belangrijk:
Om
hygiënische
redenen
wordt
het
aanbevolen
om
de
machine
te
ontluchten
wanneer
deze
een
langere
periode
niet
gebruikt
is
(bijv.
vakantie).
Uw
espressomachine
is
nu
klaar
voor
gebruik!
4.0
Koffi
e
bereiden
De
machine
is
klaar
voor
gebruik
volgens
de
in
Hoofdstuk
3.0
omschre-
ven
handelingen.
Dat
wil
zeggen
het
waterreservoir
gevuld
is
met
koud
water,
het
bonenreservoir
gevuld
met
verse
espressobonen
en
het
tem-
peratuurlampje
(18a)
brandt.
Dit
zijn
algemene
indicaties.
Test
zelf
totdat
u
de
exacte
afstellingen
heeft
bepaald
voor
de
maat
kopjes
welke
u
gebruikt.
Noot:
U
kunt
de
koffi
ebereiding
altijd
onderbreken
door
nogmaals
kort
op
de
koffi
etoets
(18)
te
drukken.
Door
2
maal
achter
elkaar
op
deze
toets
te
drukken
bereidt
u
een
dubbele
hoeveelheid
koffi
e
voor
2
koppen
of
bijvoorbeeld
een
dubbele
espresso.
Pagina: 7
8
SOLIS
MASTER
5000
gebruiksaanwijzing
6.0
Stoomfunctie
Om
melk
of
andere
dranken
op
te
warmen
of
om
een
cappuccino
te
bereiden.
6.1
Druk
op
de
stoomtoets
(19)
en
wacht
tot
dat
het
stoomtemperatuur
lampje
brandt
(deze
knippert
tijdens
het
opwarmen).
Richt
de
stoom/heetwater
uit-
loop
richting
de
lekbak.
6.2
Draai
de
stoom/heetwater
kraan
rustig
open
en
laat
het
restwater
uit
de
boiler
in
de
lekbak
lopen
tot
dat
u
vrijwel
droge
stoom
verkrijgt.
Draai
de
kraan
dicht.
Houdt
de
stoom/heetwater
uitloop
in
een
maximaal
half
gevulde
kan
met
vloeistof.
Draai
de
kraan
weer
volledig
open
en
maak
een
rustige
draaiende
beweging
en
beweeg
tegelijk
van
boven
naar
beneden.
6.3
Indien
u
geen
stoom
meer
nodig
heeft
draait
u
de
kraan
weer
dicht.
Druk
de
stoomtoets
(19)
uit.
Belangrijk:
De
stoom/heetwater
uitloop
is
extreem
heet
na
het
gebruik
van
stoom
of
heetwater.
Vermijdt
aanraking
met
de
huid
-
verbrandingsgevaar!
6.4
Houdt
een
kan
onder
de
stoom/
heetwater
uitloop.
Met
de
stoom-
functie
(19)
uit
(zowel
de
koffi
e-
als
het
stoomlampje
knipperen),
open
de
stoom/heetwater
kraan
tot
een
constante
stroom
water
wordt
bereikt.
De
koffi
e-
en
stoomlampjes
stoppen
met
knipperen
en
het
koffi
e
temperatuurlampje
brandt.
Draai
de
kraan
dicht.
De
machine
is
nu
weer
klaar
om
koffi
e
te
bereiden.
6.5
Stomen
met
een
speciaal
stoompijpje/panarello
(optioneel
verkrijgbaar
accessoire).
Het
is
aan
te
bevelen
om
een
panarello
te
gebruiken
voor
het
gemakkelijk
opschui-
men
van
melk
(volgens
hoofdstuk
6.1).
Deze
panarello
is
éénvoudig
te
reinigen
doordat
de
buitenzijde
af
te
nemen
is.
Pagina: 8
9
gebruiksaanwijzing
SOLIS
MASTER
5000
7.0
Bonenmolen
/
Instelling
van
de
maalfi
jnheid.
Belangrijk:
de
bonenmolen
mag
alleen
versteld
worden
tijdens
het
malen!
De
standaard
positie
van
de
bonenmolen
8
(+/-
2)
is
geschikt
voor
de
meeste
espressobonen.
U
heeft
echter
de
moge-
lijkheid
om
de
fi
jnheid
naar
eigen
wens
in
te
stellen.
Loopt
de
koffi
e
te
snel
door
(grove
maling)
dan
kunt
u
de
molen
fi
jner
stellen,
loopt
de
koffi
e
te
langzaam
door
(fi
jne
maling)
dan
kunt
de
molen
grover
instellen.
Belangrijk:
Start
de
machine
niet
eerder
dan
dat
de
steen
zorgvuldig
is
verwijdert.
De
motormolen
kan
anders
beschadigd
raken.
Indien
u
de
steen
niet
kunt
ver-
wijderen
neem
dan
contact
op
met
een
geautoriseerde
SOLIS
servicedienst.
Noot:
Waneer
u
erg
grote
of
olieachtige
espressobonen
gebruikt,
kan
het
zijn
dat
de
molen
deze
niet
kan
verwerken.
Stel
de
molen
op
een
grovere
stand
in
en
duw
de
bonen
licht
aan.
8.0
Reinigen
Houdt
uw
SOLIS
MASTER
5000
goed
schoon,
dit
verlengd
de
levensduur
en
garandeert
de
koffi
ekwaliteit.
De
behuizing
kan
het
beste
afgenomen
worden
met
een
licht
vochtige
doek.
VERMIJDT
vocht
e.d.
in
de
bonenmolen.
Belangrijk:
Voor
het
reinigen
van
de
machine
schakel
deze
uit
en
neem
de
stekker
uit
het
stopcontact.
8.1
Dagelijks
en
wekelijks
onderhoud
Reinig
regelmatig
het
waterreservoir
(1),
de
lekbak
(5)
en
de
residubak
(7).
Gebruik
warm
water
en
eventueel
een
niet-agressief
reinigingsmiddel.
Plaats
de
onderdelen
niet
in
de
vaatwasser!
Aanbevolen
moleninstelling:
Positie
8
(+/-
2)
Draai
de
moleninstelling
richting
0
=
fi
jner
/
moleninstelling
richting
18
=
grover
Noot:
Vermijdt
extreme
instellingen
van
de
molen.
Bijvoorbeeld
positie
1
of
18.
Tevens
is
het
resultaat
van
een
andere
instelling
pas
na
3
tot
4
koppen
koffi
e
merkbaar.
7.1
Elektronische
molenbeveiliging.
Zelfs
de
beste
espressobonen
kunnen
bijvoorbeeld
kleine
steentjes
bevatten.
Om
schade
te
voorkomen
is
de
molen
uitgerust
met
een
elektronische
beveiliging.
Wanneer
een
klein
steentje
in
de
molen
raakt
is
een
afwijkend
geluid
hoorbaar
tijdens
het
malen.
Zet
de
machine
direct
uit.
Wanneer
de
machine
niet
wordt
uitgezet,
blokkeert
de
molen
automatisch.
Het
algemene
waarschuwingslampje
(21)
gaat
branden.
Pagina: 9
10
SOLIS
MASTER
5000
gebruiksaanwijzing
8.2
Reinigen
van
de
koffi
e
uitloop
De
koffi
e
uitloop
kan
verwijderd
worden
om
gereinigd
te
worden
(open
eerst
de
servicedeur
(10)).
Reinig
de
uitloop
met
warm
water
met
name
de
2
pijpjes.
Bij
normaal
gebruik
reinigt
u
de
uitloop
elke
2
maanden.
8.3
Reinigen
van
de
bonenmolen
Ga
als
volgt
te
werk:
a)
Neem
de
residubak
(7)
en
lekbak
(6)
uit.
b)
Open
de
servicedeur
(10)
en
neem
de
zetgroep
uit
door
de
handgreep
vast
te
pakken
en
de
knop
“PRESS”
in
te
drukken.
De
zetgroep
kan
nu
goed
afgespoeld
worden
met
lauwwarm
water.
Gebruik
geen
heet
water
en
doe
de
zetgroep
niet
in
de
vaatwasser!
Noot:
Wanneer
u
de
servicedeur
opent
dient
de
koffi
e
uitloop
naar
beneden
geschoven
te
zijn.
De
zetgroep
kan
alleen
uitgenomen
worden
wanneer
de
residu-
bak
verwijderd
is.
c)
Reinig
de
2
metalen
zeefjes
grondig.
Het
bovenste
zeefje
kan
verwijderd
worden
door
met
de
bijgeleverde
speciale
sleutel
de
zwarte
kunststoffen
schroef
open
te
draaien.
Reinig
de
zeef
grondig
met
afwasmiddel,
spoel
deze
goed
af
en
plaats
terug.
Draai
de
zeef
weer
voorzichtig
vast
(handvast).
d)
Reinig
het
compartiment
van
de
koffi
ezetgroep
zorgvuldig
met
een
niet
agressief
reinigingsmiddel.
Koffi
eresten
kunnen
het
best
verwijderd
worden
met
een
stofzuiger.
e)
Plaats
de
schone
en
droge
zet
groep
terug
door
deze
zorgvuldig
in
de
onderste
uitsparingen
te
schuiven.
De
zetgroep
‘klikt’
wanneer
deze
op
zijn
plaats
zit.
Sluit
de
servicedeur.
Belangrijk:
Druk
bij
het
inschuiven
van
de
zetgroep
niet
op
de
knop
“PRESS”,
de
zetgroep
moet
‘vastklikken’.
Een
niet
goed
geplaatste
zetgroep
kan
schade
veroorzaken.
f)
Plaats
de
schone
residubak
en
lekbak
terug
De
bonenmolen
is
in
principe
zelf
reinigend.
Het
is
raadzaam
bonenres-
ten
met
het
reinigingsborsteltje
te
verwijderen.
Giet
NOOIT
water
of
vocht
in
de
bonenmolen,
dit
zal
de
bonenmolen
beschadigen
en
leiden
tot
kostbare
reparaties!
8.4
Reinigen
van
de
koffi
ezetgroep
De
koffi
ezetgroep
dient
bij
normaal
gebruik
1
keer
per
week
gereinigd
te
worden.
Voordat
de
servicedeur
(10)
wordt
geopend
dient
de
machine
uitgeschakeld
te
worden
middels
de
AAN/UIT
hoofd-
schakelaar
(9).
Pagina: 10
11
gebruiksaanwijzing
SOLIS
MASTER
5000
Noot:
Als
de
zetgroep
niet
goed
geplaatst
is,
zal
het
algemene
waar-
schuwingslampje
(21)
gaan
branden.
De
machine
is
geblokkeerd.
9.0
Ontkalken
Afhankelijk
van
de
hardheid
van
het
water
(ook
al
wordt
er
een
waterfi
lter
gebruikt)
zal
de
machine
regelmatig
ontkalkt
moeten
worden,
tenminste
elke
3
tot
4
maanden
en
in
gebieden
met
erg
hard
water
elke
2
maanden
of
vaker.
9.1
Gebruik
voor
het
ontkalken
altijd
het
speciale
SOLIPOL
ontkalkingsmid-
del
9.2
Schakel
de
machine
uit.
Doe
in
de
verhouding
1:1
(0,5
liter
water
en
0,5
liter
SOLIPOL)
ontkalkingsmiddel
in
het
waterreservoir.
Plaats
het
reservoir
op
de
machine.
9.3
Plaats
een
grote
kan
onder
de
stoom/heetwater
uitloop
en
open
de
stoom/heetwater
kraan.
Zet
de
machine
aan
en
laat
ca.
3
dl.
water
doorlopen.
9.4
Schakel
de
machine
uit.
Laat
het
ontkalkingsmiddel
ca.
5
minuten
inwerken.
9.5
Herhaal
de
procedure
zoals
omschreven
in
9.3
en
9.4
tenminste
3
maal
totdat
de
watertank
leeg
is.
Sluit
de
stoom/heetwater
kraan.
Spoel
het
waterreservoir
zorgvuldig
schoon
en
vul
deze
met
vers
koud
water.
9.6
Schakel
de
machine
aan
en
laat
een
vol
reservoir
water
door
de
stoom/heet
water
uitloop
lopen.
Het
zorgvuldig
spoelen
van
de
leidingen
voorkomt
een
bijsmaak
aan
uw
koffi
e.
Uw
MASTER
5000
is
nu
weer
klaar
voor
gebruik.
Belangrijk:
Regelmatig
ontkalken
van
uw
machine
voorkomt
kostbare
reparaties.
Schade
ontstaan
door
het
niet
tijdig
ontkalken,
gebruikersfouten
of
het
niet
opvolgen
van
de
aanwijzingen
in
deze
handleiding
valt
niet
onder
de
garantie.
Gebruik
nooit
azijn!
Pagina: 11
12
SOLIS
MASTER
5000
gebruiksaanwijzing
Storing
Mogelijke
oorzaak
Oplossing
De
machine
schakelt
•
Geen
stroomtoevoer
•
Controleer
stekker/snoer
niet
aan
•
Servicedeur
open
•
Sluit
servicedeur
Zet
geen
koffi
e
Lampje
(21)
brandt
•
Geen
water
•
Vul
waterreservoir
•
Geen
bonen
•
Vul
bonenreservoir
•
Bonenmolen
blokkade
•
Zie
hoofdstuk
7.1
Koffi
e-
en
stoomindicatoren
•
Tempratuur
te
hoog
•
Ontlucht
machine
(zie
hoofdstuk
3.5)
knipperen
gelijktijdig
Geen
heetwater
/
stoom
•
Stoom/heetwater
uiltoop
•
Prik
de
uitloop
door
met
een
speld
verstopt
Koffi
e
heeft
geen
crème
•
Verkeerde
koffi
ebonen
•
Gebruik
goede
espressobonen
•
Espressobonen
niet
vers
•
Gebruik
verse
bonen
•
Koude
koffi
ekop
•
Spoel
om
met
heetwater
•
Koffi
etemperatuur
te
laag
•
Ontkalk
de
machine
•
Maalfi
jnheid
te
grof
•
Stel
fi
jner
(zie
hoofdstuk
7.0)
Zetgroep
kan
niet
uitgenomen
•
Zetgroep
niet
in
middenpositie
•
Sluit
servicedeur,
residubak
worden
plaatsen,
zet
machine
uit
en
aan
Machine
warmt
te
lang
op
•
Machine
verkalkt
•
Ontkalken
(zie
hoofdstuk
9.0)
Water
loopt
langzaam
door
•
Zetgroep
verstopt
•
Reinig
zetgroep
(zie
hoofdstuk
8.4)
Koffi
e
koud
Waarschuwingslampje
•
Residubak
niet
goed
geplaatst
•
Plaats
residubak
goed
(21)
knippert
•
Lekbak
niet
goed
geplaatst
•
Plaats
lekbak
goed
•
Zetgroep
niet
goed
geplaatst
•
Controleer
en
opnieuw
plaatsen
‘klik’
•
Stoomfunctie
geactiveerd
•
Stoomtoets
indrukken
en
ontluchten
(zie
hoofdstuk
3.5)
10.0
Problemen
oplossen
Reparaties
mogen
alleen
door
een
offi
ciële
SOLIS
servicedienst
uitgevoerd
worden.
Ondeskundige
reparaties
kunnen
gevaar
opleveren
voor
de
gebruiker.
SOLIS
zal
in
deze
gevallen
niet
aansprakelijk
zijn
voor
schade
en
tevens
vervalt
de
garantie.
Voordat
u
uw
machine
in
geval
van
een
storing
terugbrengt
naar
het
verkoop-
of
servicepunt,
neem
de
navolgende
checklist
zorgvuldig
door.
Vaak
kan
een
storing
éénvoudig
verholpen
worden.
Indien
de
machine
nog
niet
naar
behoren
werkt
neemt
u
telefonisch
contact
op
met
het
verkooppunt
of
SOLIS
Nederland.
Pagina: 12
13
gebruiksaanwijzing
SOLIS
MASTER
5000
11.0
Service
en
onderhoudswerkzaamheden
Voorwaarde
voor
een
goed
functionerende
machine
is
om
deze
zorgvuldig
en
regelmatig
te
reinigen
en
te
ontkalken
volgens
de
gebruiksaanwijzing.
Ondanks
deze
goede
zorg
zal
elke
espressomachine
afhankelijk
van
de
intensiviteit
van
gebruik
na
verloop
van
tijd
slijtage
vertonen.
Tijdige
controles
en
servicebeurten
door
de
SOLIS
Service
Dienst
zal
de
levensduur
van
uw
machine
verlengen
en
een
uitstekende
koffi
e
garanderen.
Wij
adviseren
een
servicebeurt
eens
per
ca.
6.000
kopjes
koffi
e
uit
te
laten
voeren.
Voor
service
neemt
u
contact
op
met:
SOLIS
Nederland
ESP
212
5633
AC
Eindhoven
Tel.:
040-2901135
Fax.:
040-2901136
E-Mail:
info@solisnederland.nl
Internet:
www.solisnederland.nl
Voor
alle
andere
landen
waar
SOLIS
wordt
verkocht,
geldt
het
vol-
gende
bij
reparaties:
Stuurt
u
de
defecte
machine
naar
de
SOLIS
servicedienst
vermeld
op
de
garantiekaart.
Opmerking:
Alle
reparaties
dienen
uitgevoerd
te
worden
door
de
SOLIS
servicedienst
of
een
door
SOLIS
geautoriseerd
servicepunt.
12.0
Nuttige
tips
en
informatie
over
koffi
e
Goede
koffi
e
hangt
niet
alleen
af
van
de
machine
maar
tevens
van
de
kwaliteit
van
het
water,
de
espressomelange,
de
maling,
temperatuur,
etc.
Hierbij
een
aantal
tips:
•
Gebruik
altijd
verse
espressomelanges
(donkere
branding
/
goede
kwaliteit
bonen).
•
Verse
koffi
e
kan
het
beste
bewaart
worden
in
een
koele,
droge
ruimte
in
een
goed
gesloten
verpakking
•
Indien
de
koffi
e
te
snel
of
te
langzaam
doorloopt,
is
de
reden
vaak
een
verkeerde
instelling
van
de
bonenmolen.
Verstel
deze
zoals
beschreven
in
Hoofdstuk
7.0.
(Fijner
malen
=
langzamer
doorlopen
/
grover
malen
=
sneller
doorlopen).
•
Indien
de
bonenmolen
goed
is
afgesteld
(u
heeft
een
aangename
goudbruine
romige
crème
op
de
koffi
e)
bepaalt
u
de
sterkte
met
de
hoeveelheid
water
dan
wel
met
het
type
espressoboon.
Belangrijk:
Verstel
de
maalfi
jnheid
uitsluitend
tijdens
het
malen
•
Koffi
e
smaakt
het
beste
wanneer
verwarmde
koppen
gebruikt
worden.
Om
de
koppen
snel
op
te
warmen
adviseren
wij
u
ze
te
spoelen
met
de
heetwater
functie.
Pagina: 13
14
SOLIS
MASTER
5000
gebruiksaanwijzing
13.0
Aanbevolen
accessoires
Om
het
onderhoud
en
gebruik
van
uw
SOLIS
MASTER
5000
gemakkelijker
te
maken:
Waterkan
SOLIS
AQUA
SELECT
Helpt
het
water
te
verzachten
en
voor-
komt
vroegtijdige
verkalking.
Reinigingtabletten
SOLIS
SOLITABS
Speciaal
ontwikkeld
voor
het
reinigen
van
koffi
eapparatuur.
Verwijdert
op
een
effectieve
wijze
koffi
evet
en
koffi
eresten
en
garandeert
een
perfecte
koffi
e
bij
regelmatig
gebruik.
SOLIS
SOLIPOL
ontkalkingsmiddel
Speciaal
ontwikkeld
voor
effectieve
ontkalking
van
espressomachines.
In
Nederland
vindt
u
deze
accessoires
in
speciaalzaken
en
warenhuizen.
Voor
verkoopadressen
zie
onze
website
of
neem
contact
op
met:
SOLIS
Nederland
ESP
212
5633
AC
Eindhoven
Tel.
:
040-2901135
Fax.
:
040-2901136
E-Mail
:
info@solisnederland.nl
Internet
:
www.solisnederland.nl
Pagina: 14
15
gebruiksaanwijzing
SOLIS
MASTER
5000
14.0
Technische
specifi
caties
Gebruikte
materialen:
Behuizing
:
ABS
kunststof
Machine
specifi
caties:
Voltage
:
230
volt
Vermogen
:
1.250
watt
Verwarmingselement
:
thermo-blok
Pompdruk
:
15
bar
Koffi
emolen
:
conische
maalschrijven
met
steenbeveiliging
Bonenreservoir
:
ca.
300
gram
Waterreservoir
:
1,8
liter
Afmetingen
(hxbxd)
:
380
x
360
x
360
mm.
Gewicht
:
ca.
9,5
kg.
Lengte
stroomkabel
:
1,2
meter
Voorwel
systeem
:
automatisch
Opwarmtijd
koffi
e
:
ca.
2
minuten
Opwarmtijd
stoom
:
ca.
3
minuten
Koffi
eresidu
:
automatische
afvoer
Koffi
e
hoeveelheidinstelling
:
elektronisch
(draaiknop)
Stoom-
en
heetwaterpijpje
:
zwenkbaar
Productgarantie
:
volgens
bijgeleverde
garantiekaart
Toebehoren:
Sleutel
voor
koffi
ezetgroep,
reinigingsborst
CE
en
internationale
keurmerken:
Dit
product
voldoet
aan
de
EMV-richtlijn
van
de
EG
(73/23/EWG
+
89/336/EWG
+
93/68/EWG)
volgens
de
separate
conformiteit
verklaring.
Landenspecifi
eke
wijzigingen
voorbehouden.
In
het
belang
van
de
technische
doorontwikkeling
zijn
constructie-
en
uitvoeringswijzigingen
aan
de
machine
voorbehouden.
15.0
Verwijdering
Niet
meer
bruikbare
apparaten
dienen
onbruikbaar
te
worden
gemaakt.
Trek
de
stekker
uit
het
stopcontact
en
scheidt
de
stroomkabel
van
het
apparaat.
Elektrische
apparatuur
is
geen
gewoon
huisvuil
en
dient
milieuvriendelijk
verwijderd
te
worden.
Breng
uw
apparaat
naar
een
offi
ciële
inzamelplaats
voor
elektrische
apparatuur
of
terug
naar
uw
leverancier.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Solis Master 5000.

Stel een vraag over de Solis Master 5000

Heb je een vraag over de Solis Master 5000 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Solis Master 5000. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Solis Master 5000 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.