Solis Juice Master Digital 8449 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Solis Juice Master Digital 8449. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Solis
  • Product: Sapcentrifuge
  • Model/naam: Juice Master Digital 8449
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans

Inhoudsopgave

Pagina: 38
76
NL NL
6. Laat het snoer niet over de rand van de tafel hangen, zodat
het apparaat niet omlaag kan worden getrokken. Zorg ervoor
dat de stroomkabel en stekker niet in contact komen met hete
oppervlakken, zoals een kookplaat of een radiator, of met het
apparaat zelf.
7. Leg het netsnoer zodanig dat niemand erover kan struikelen.
Houd het netsnoer uit de buurt van scherpe voorwerpen.
8. Wikkel het netsnoer altijd volledig af voordat u de stekker in
het stopcontact steekt.
9. Trek niet aan het snoer en draag het apparaat niet aan het
snoer. U mag ook niets op de stroomkabel plaatsen. Trek nooit
aan het snoer om het apparaat uit het stopcontact te halen,
maar trek aan de stekker.
10. We adviseren om met dit apparaat geen verlengsnoer te
gebruiken. Zet het apparaat niet direct onder een stopcontact.
11. Houd het apparaat uit de buurt van heet gas, hete kachels of
andere warmte uitstralende apparaten of warmtebronnen.
Gebruik het apparaat nooit op een nat of heet oppervlak.
Plaats het apparaat niet in de buurt van vocht, warmte en
open vuur. Houd het apparaat uit de buurt van bewegende
onderdelen of apparaten.
12. Het apparaat moet op een vast, vlak, droog, stabiel en vocht-
bestendig werkoppervlak staan.
13. Houd minimaal 20 cm afstand tussen het apparaat en muren,
gordijnen of andere materialen en voorwerpen en zorg ervoor
dat de lucht vrij rond het apparaat kan circuleren.
14. Dek het apparaat nooit af met doeken en dergelijke als het
apparaat actief is. De luchtingangs- en -uitgangsopeningen
moeten altijd vrij blijven. Plaats niets op de sapcentrifuge.
15. Plaats het apparaat nooit zodanig dat het in het water kan
vallen of in contact kan komen met water (bijv. in of naast een
gootsteen).
▲
▲ BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN
Lees voor gebruik van uw Solis Sapcentrifuge Juice Master
Digital aandachtig deze gebruiksaanwijzing, zodat u het
apparaat leert kennen en veilig kunt bedienen. Wij raden u
aan om deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig te bewaren en
te overhandigen aan een eventuele nieuwe eigenaar van
het apparaat.
Bij het gebruik van elektrische apparatuur moeten voor uw
eigen veiligheid de volgende veiligheidsmaatregelen in acht
worden genomen:
1. Om elektrische schokken te voorkomen, mogen het motoreen-
heid, netsnoer en stekker nooit in contact komen met water of
andere vloeistoffen. Risico op een elektrische schok! Als de
motoreenheid, het netsnoer of de stekker in contact komt met
een vloeistof, trekt u met droge rubberen handschoenen de
stekker onmiddellijk uit het stopcontact. Gebruik het apparaat
pas weer als u het door Solis of een door Solis erkend service-
punt heeft laten controleren op een goede en veilige werking.
2. Het apparaat nooit met natte of vochtige handen of voeten
bedienen of met natte handen de stekker uit het stopcontact
trekken of plaatsen.
3. Controleer voor ingebruikname of de op het typeplaatje van
het apparaat aangegeven spanning overeenkomt met de
netspanning. Wij raden aan het apparaat niet aan te sluiten
op een meervoudig stopcontact.
4. Voer geen wijzigingen uit aan het apparaat, het snoer, de stek-
ker en de accessoires.
5. Gebruik het apparaat uitsluitend zoals beschreven in deze
handleiding om sap van fruit en groenten te maken. Bescherm
het apparaat tegen vochtigheid en water, en gebruik het appa-
raat nooit buitenshuis.
76 77
Pagina: 39
NL NL
16. Het apparaat is niet ontworpen voor gebruik buitenshuis. Het
apparaat mag niet met regen in contact komen. Niet gebruiken
in voertuigen of op boten.
17. Trek de stekker altijd uit het stopcontact als het apparaat bui-
ten werking is, als er geen toezicht is of als het moet worden
schoongemaakt. Wij raden het gebruik van een aardlekscha-
kelaar (FI-veiligheidsschakelaar) aan voor extra bescherming bij
het gebruik van elektrische apparaten. Het is raadzaam om een
veiligheidsschakelaar te gebruiken met nominale reststroom
van maximaal 30 mA. Neem voor deskundig advies contact op
met uw elektricien.
18. Controleer voordat u de stekker van het apparaat uit het stop-
contact trekt, altijd of het apparaat niet in gebruik is.
19. Voer geen wijzigingen uit aan het apparaat, het snoer, de stek-
ker en de accessoires.
20. Onjuist gebruik kan tot lichamelijk letsel leiden!
21. Probeer nooit een apparaat te pakken dat in water of in een
ander vloeistof is gevallen. Trek altijd eerst met droge rubberen
handschoenen de stekker uit het stopcontact, alvorens het
apparaat uit het water te halen. Gebruik het apparaat pas weer
als u het door Solis of een door Solis erkend servicepunt heeft
laten controleren op een goede en veilige werking.
22. Zet het apparaat zo neer dat het niet aan direct zonlicht wordt
blootgesteld.
23. Steek nooit voorwerpen of gereedschap in de openingen van
het apparaat. Het apparaat kan beschadigd raken of er kan
gevaar voor elektrocutie ontstaan!
24. Schakel het apparaat altijd uit en haal de stekker uit het stop-
contact alvorens onderdelen te verwijderen of terug te plaat-
sen.
25. Neem het apparaat nooit zonder fruit of groenten in gebruik.
79
78
26. Zorg er altijd voor dat het apparaat goed is gemonteerd voor u
de stekker in een stopcontact steekt en het apparaat in gebruik
neemt.
27. Grijp nooit in de vulschacht! U kunt zich ernstig verwonden!
Duw tijdens het gebruik de groenten / fruit alleen met de stam-
per omlaag. Steek nooit andere voorwerpen in de vulschacht!
28. Schud of verplaats het apparaat niet tijdens gebruik. Verplaats
nooit een met levensmiddelen gevuld apparaat of ingeschakeld
apparaat! Om het apparaat te verplaatsen moet u het uitscha-
kelen, de stekker uit het stopcontact halen en de pulphouder
en sapkan leegmaken.
29. Gebruik het apparaat uitsluitend zoals beschreven in deze
gebruiksaanwijzing. Gebruik alleen de meegeleverde of door
Solis aanbevolen accessoires. Onjuiste accessoires of misbruik
kunnen het apparaat beschadigen of brand, elektrische schok-
ken of lichamelijk letsel veroorzaken.
30. Gebruik het apparaat nooit met een externe timer of afstands-
bediening.
31. Het apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk
gebruik, niet voor commercieel gebruik.
32. Verwijder verpakkingsmateriaal en eventuele stickers of labels
(behalve het typeplaatje) voor ingebruikname van het apparaat
en zorg voor een adequate afvalverwerking.
33. Controleer de sapcentrifuge voor elk gebruik op de aanwezig-
heid van losse delen en kijk of het apparaat, het snoer en de
stekker onbeschadigd zijn.
34. Om elektrische schokken te voorkomen mag u het apparaat
niet gebruiken als het snoer of de stekker beschadigd zijn of als
het apparaat andere storingen heeft, gevallen is of anderszins
beschadigd is of als delen los zijn. Om gevaar te voorkomen
mag u het apparaat nooit zelf repareren. Lever het apparaat in
bij Solis of een door Solis erkend servicepunt om het te laten
controleren, repareren of mechanisch en elektrisch te laten
herstellen.
Pagina: 40
NL NL
sapkan / pulphouder. Verplaats het apparaat altijd voorzichtig,
vermijd schudden of werpen om beschadiging te voorkomen.
44. Zet bij een abnormale geur of een abnormaal geluid altijd eerst
het apparaat uit en haal dan de stekker uit het stopcontact.
Gebruik het apparaat pas weer als u het door Solis of een door
Solis erkend servicepunt heeft laten controleren op een goede
en veilige werking.
45. Raak nooit de raspmessen in de zeef, ze zijn zeer scherp en u
kunt zich verwonden!
46. Alvorens het deksel te verwijderen, schakel altijd eerst het
apparaat uit met de ON/OFF-knop, wacht tot de zeef volledig
tot stilstand is gekomen, druk op de ;-knop en haal de stek-
ker uit het stopcontact.
47. Wanneer u het apparaat gedurende 30 seconden gebruikt,
moet u een pauze van 30 seconden houden om oververhitting
van de motor te voorkomen.
48. Let op: om onderdelen te reiniging, te verwijderen of terug te
plaatsen, moet het apparaat altijd eerst worden uitgeschakeld,
de stekker uit het stopcontact worden gehaald en het apparaat
volledig tot stilstand zijn gekomen. Er bestaat immers verwon-
dingsgevaar.
81
80
35. Personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens, of onwetende en onervaren mensen en kinderen
mogen de sapcentrifuge niet gebruiken, tenzij onder toezicht
van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid
en hun exacte instructies geeft over het correcte gebruik van
dit apparaat. Bovendien moeten ze precies hebben begrepen
welke gevaren het apparaat kan opleveren en hoe het op een
veilige manier kan worden gebruikt. Het apparaat mag niet
door kinderen zonder toezicht worden gereinigd of onderhou-
den. Het apparaat mag in geen geval door kinderen jonger
dan 8 jaar worden gebruikt of gereinigd. Houd apparaat en
netsnoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
36. Houd het apparaat met stroomkabel buiten het bereik van
kinderen en huisdieren.
37. Er moet toezicht worden gehouden op kinderen om erop toe
te zien dat ze niet met de sapcentrifuge gaan spelen.
38. Schakel het apparaat altijd eerst uit alvorens de stekker uit
het stopcontact te halen, anders kan het apparaat beschadigd
raken.
39. Plaats niets op het apparaat terwijl het apparaat in werking of
opgeborgen is.
40. Trek na elk gebruik altijd de stekker uit het stopcontact. Pas
dan is het apparaat helemaal uitgeschakeld.
41. Het apparaat moet na elk gebruik worden gereinigd. Raad-
pleeg hiervoor de aanwijzingen in het hoofdstuk "Reiniging
en onderhoud" op pagina 91 van deze gebruiksaanwijzing.
42. Reinig de behuizing van het apparaat alleen met een droge of
licht bevochtigde doek. Gebruik nooit agressieve, schurende of
bijtende reinigingsmiddelen.
43. Houd het apparaat altijd aan de basis vast wanneer u de sap-
centrifuge wilt optillen of verplaatsen. Schakel het apparaat
altijd eerst uit, haal de stekker uit het stopcontact en ledig de
Pagina: 41
NL NL
▲
▲ APPARAATBESCHRIJVING
82 83
▲
▲ DE FUNCTIEKNOPPEN
EN HET DISPLAY
;-KNOP
●
● voor in- en uitschakeling van het apparaat
Zodra de stekker van het apparaat in het stopcontact zit, gaat de
;-knop branden, maar gaan de andere indicatielampjes nog niet aan.
Als u op de ;-knop drukt, gaan ook de andere indicatielampjes aan. U kunt
nu de knoppen +/− en ON/OFF gebruiken.
Wilt u het apparaat na het persen uitschakelen, drukt u opnieuw
op de ;-knop, alle indicatielampjes, behalve de ;-knop, gaan uit.
+/− KNOP
●
● voor het instellen van het uitpersvermogen/-snelheid;
5 selecteerbare instellingen:
5 HARD VEG voor harde groenten
4 HARD FRUIT voor hard fruit
3 MED FRUIT voor middelhard fruit
2 SOFT VEG voor zachte groenten
1 SOFT FRUIT voor zacht fruit
ON/OFF-knop
●
● voor het starten of stoppen van het rotatie-/persproces
Nadat u het persvermogen met de +/− knop heeft geselecteerd, drukt u op de
ON/OFF-knop en het apparaat start het rotatie- of persproces.
Als u het persen wilt stoppen of onderbreken, drukt u opnieuw op de ON/
OFF-knop en het rotatieproces wordt gestopt.
Aanwijzing: alle functieknoppen zijn contactgevoelige sensorknoppen en vereisen
licht contact voor activering.
DISPLAY
●
● Toont de 5 mogelijke instellingen en het cijfer van de geselecteerde instelling.
A
C
B
G
E
F
H
I D
A Stamper
B Deksel met vulschacht
C Zeef met raspmessen
D Sapschaal
E Vergrendelingsbeugel
F Motoreenheid
G Bedieningspaneel
Accessoires:
H Sapkan met schuimafscheider
(verwijderbaar)
en opklapbaar deksel
I Pulphouder
Pagina: 42
NL NL
85
84
▲
▲ DE SAPCENTRIFUGE MONTEREN
STAP 1:
●
● Plaats de motoreenheid op een droog, stabiel, vochtbestendig en vlak werkop-
pervlak in de buurt van een stopcontact. De vergrendelingsbeugel moet aan de
zijde met de uitsparing voor de schenktuit worden gelegd.
STAP 2:
●
● Plaats de sapschaal op de motoreenheid. De schenktuit van de sapschaal moet
in de desbetreffende uitsparing van de motoreenheid liggen.
STAP 3:
●
● Leg de zeef in de sapschaal. Druk de zeef aan de rand krachtig in de sapschaal,
zodat de zeef hoorbaar vastklikt. Let op: raak nooit de raspmessen in de zeef
aan, pak de zeef altijd aan de verhoogde rand vast! De raspmessen zijn scherp,
verwondingsgevaar!
STAP 4:
●
● Plaats het deksel met vulschacht op de sapschaal. Het deksel van de pulphouder
moet in de tegenovergestelde richting van de schenktuit staan. Het deksel moet
volledig in de sapschaal glijden. Het deksel voor de pulphouder moet precies over
de welving in de schaal staan.
STAP 5:
●
● Schuif nu de vergrendelingsbeugel omhoog over het deksel tot de beugel hoor-
baar vastklikt.
STAP 6:
●
● Plaats de pulphouder onder het daarvoor bestemde deksel zodat de houder op
de motoreenheid aansluit en het deksel de pulphouder volledig afsluit. Tip: om
de reiniging van de pulphouder te vereenvoudigen kunt u een dun plastic zakje
in de pulphouder plaatsen.
Pagina: 43
NL NL
87
86
STAP 7:
●
● Wanneer u het apparaat in gebruik neemt en de vulschacht met groenten / fruit
vult, kunt u ze langzaam met de stamper omlaag duwen. Gebruik de stamper
alleen om groenten / fruit omlaag te drukken. Steek nooit andere voorwerpen
of uw hand in de vulschacht!
▲
▲ DE SAPCENTRIFUGE DEMONTEREN
STAP 1:
●
● Trek de pulphouder uit het apparaat. Verwijder de sapkan.
STAP 2:
●
● Open de vergrendelingsbeugel door hem over de weerstand naar rechts omlaag
te klappen.
STAP 3:
●
● Verwijder het deksel met stamper van de sapschaal.
STAP 4:
●
● Verwijder de sapschaal met geplaatste zeef van de motoreenheid. Door beide
onderdelen gezamenlijk te verwijderen voorkomt u dat u zich aan de scherpe
zeef kunt verwonden. Trek hiervoor de sapschaal met een krachtige ruk omhoog
zodat de schaal loskomt van de motoreenheid. U kunt vervolgens de sapschaal
omdraaien zodat de zeef eruit valt. U kunt ook eerst de zeef uit de sapschaal
halen door deze krachtig omhoog te trekken. Daarbij mag de zeef uitsluitend
aan de bovenrand worden vastgepakt omdat de raspmessen in de zeef zeer
scherp zijn en niet mogen worden aangeraakt! Vervolgens kan de sapschaal
gemakkelijk van de motoreenheid worden gehaald.
▲
▲ VOOR DE INGEBRUIKNAME
●
● Voor u uw sapcentrifuge voor de eerste keer gebruikt, moet u alle reclamestic-
kers en etiketten verwijderen (met uitzondering van het typeplaatje).
●
● Demonteer het apparaat zoals beschreven in het hoofdstuk "De sapcentrifuge
demonteren" (zie pagina 86).
●
● Maak alle onderdelen van de sapcentrifuge behalve de motoreenheid schoon
met warm water (niet warmer dan 50°C) en een kleine hoeveelheid afwasmid-
del. Let erop dat u zich niet verwondt aan de scherpe raspmessen in de zeef.
U kunt voor de zeef het best een afwasborstel gebruiken. Laat alle onderdelen
goed drogen.
●
● Maak de motoreenheid met een licht bevochtigde doek schoon.
●
● Nadat alle onderdelen droog zijn, kunt u de sapcentrifuge in elkaar zetten zoals
beschreven in de hoofdstuk "De sapcentrifuge monteren" (zie pagina 84).
Pagina: 44
NL NL
89
88
▲
▲ DE SAPCENTRIFUGE IN GEBRUIK NEMEN
1. Zet het gereinigde, droge en gemonteerde apparaat op een droog, stabiel, vlak
en vochtbestendig werkoppervlak.
2. Plaats de pulphouder onder het daarvoor bestemde deksel zodat de houder op
de motoreenheid aansluit en het deksel de pulphouder volledig afsluit.
3. Plaats de sapkan zodanig dat de schenktuit van de sapcentrifuge in de schenktuit
van de sapkan steekt.
4. Was de groenten of fruit. Schil het fruit of groenten met een niet-eetbare of
dikke schil (bijv. sinaasappels). Verwijder grote kernen en pitten uit steenvruchten
(bijv. perziken, nectarines, mango's, abrikozen, kersen, pruimen etc.), anders
kunt u het apparaat beschadigen. Fruit met kleine pitten zoals watermeloenen,
druiven of appels hoeft u niet van pitten te ontdoen.
5. Snij het fruit of de groenten in stukken zodat ze in de vulschacht passen.
6. Steek de stekker in een geschikt stopcontact, de ;-knop licht op en alle andere
indicatielampjes blijven uit. Druk nu op de ;-knop en de beide andere knoppen
en het display gaan aan.
7. De standaardinstelling "3" knippert op het display en de pijl van de instelling
wijst de geselecteerde snelheid aan.
8. Selecteer vervolgens de gewenste snelheid met de +/− knop:
–
– 5 HARD VEG voor harde groenten zoals venkel, wortels etc.
–
– 4 HARD FRUIT voor hard fruit zoals appels, peren etc.
–
– 3 MED FRUIT voor middelhard fruit zoals pruimen
–
– 2 SOFT VEG voor zachte groenten zoals augurken, tomaten etc.
–
– 1 SOFT FRUIT voor zacht fruit zoals perziken, druiven etc.
●
● Tip: bij groenten en fruit met een hoog watergehalte raden we u aan om een
lage snelheid te kiezen (1 of 2).
9. Wanneer het juiste snelheidscijfer op het display oplicht, drukt u op de ON/OFF-
knop en het apparaat wordt gestart. Het snelheidscijfer blijft aan op het display.
10. Vul de vulschacht met fruit / groenten en druk het fruit / groenten in de vul­
schacht omlaag met de stamper. Om het meeste sap uit fruit en groenten te
halen, is het belangrijk om de stamper langzaam omlaag te drukken.
●
● Let op: gebruik de stamper uitsluitend om levensmiddelen in de vulschacht
omlaag te duwen. Steek nooit andere voorwerpen of uw handen in de vul­
schacht. Gevaar voor apparaatschade of verwondingen! Ook eventuele verstop-
pingen mogen nooit met de hand of ander keukengerei worden verwijderd!
Schakel altijd eerst het apparaat uit, haal de stekker uit het stopcontact en
wacht tot het apparaat volledig tot stilstand is gekomen alvorens verstoppingen
te verwijderen.
11. Het sap stroomt nu in de sapkan en het vruchtvlees gaat naar de pulphouder.
12. Zodra de sapkan of pulphouder vol is, schakelt u het apparaat met de
ON/OFF-knop uit en wacht u tot het apparaat volledig tot stilstand is gekomen
en verwijdert en ledigt u de sapkan of pulphouder.
13. Gaat u het apparaat niet meer gebruiken, schakel het dan eerst met de ON/
OFF-knop uit en wacht tot het volledig tot stilstand is gekomen. Druk nu ook
op de ;-knop, alle indicatielampjes, behalve de ;-knop zelf, gaan uit en trek
de stekker uit het stopcontact.
14. Haal na gebruik de onderdelen van het apparaat en reinig ze zoals beschreven
in het hoofdstuk "Reiniging en onderhoud" (zie pagina 91).
Let op: gebruik het apparaat nooit leeg of zonder levensmiddelen in de vulschacht.
Wanneer u het apparaat gedurende 30 seconden gebruikt, moet u een
pauze van 30 seconden houden om oververhitting van de motor te voor-
komen.
Pagina: 45
NL NL
▲
▲ REINIGING EN ONDERHOUD
●
● Het apparaat moet na elk gebruik worden gereinigd.
●
● Schakel altijd eerst het apparaat uit met de ON/OFF-knop en wacht tot het
apparaat volledig tot stilstand is gekomen alvorens het apparaat te reinigen.
Druk nu op de ;-knop en haal de stekker uit het stopcontact.
●
● Haal de sapkan en pulphouder van het apparaat.
●
● Demonteer de onderdelen van het apparaat zoals beschreven. We raden u aan
om de zeef samen met de sapschaal uit het apparaat te trekken en vervolgens de
schaal om te draaien om de zeef te verwijderen. Zo voorkomt u dat uw handen
in de buurt van de raspmessen komen.
Wilt u de zeef afzonderlijk uit het apparaat trekken, dan moet u de zeef aan de
bovenrand vastpakken zodat u de raspmessen niet aanraakt. Let op: de rasp-
messen zijn zeer scherp!
●
● Alle verwijderbare delen kunnen met water worden gereinigd. De motoreenheid
mag echter niet in contact komen met water! Droog alle delen van het apparaat.
Het zwarte plastic deel van de sapschaal kan niet worden verwijderd.
●
● U kunt de verwijderbare delen in warm afwaswater (niet warmer dan 50  °C) met
een sponsje reinigen, bijv. de zeef met een afwasborstel.
●
● Reinig regelmatig de motoreenheid met een licht bevochtigde doek en een mild
reinigingsmiddel.
●
● Let erop dat alle delen volledig droog zijn alvorens het apparaat in elkaar te
zetten.
●
● Gebruik voor de reiniging geen agressieve of schurende reinigingsmiddelen of
metalen schuursponsjes omdat die de oppervlakken kunnen beschadigen.
▲
▲ OPBERGEN
●
● Controleer of het apparaat van de stroomvoorziening is losgekoppeld en schoon
en droog is.
●
● Bewaar het apparaat volledig gemonteerd en rechtop op een droge, donkere
plaats, bij voorkeur in de originele verpakking. Plaats niets op het apparaat.
●
● Houd het apparaat en het snoer altijd buiten bereik van kinderen.
91
90
Belangrijke aanwijzingen:
●
● Verwijder harde schillen, pitten en grote kernen alvorens de levensmiddelen uit
te persen.
●
● Fruit en groenten met kleine bladeren kunnen ook in de vulschacht. Grotere
bladeren en stelen moeten echter voor het uitpersen worden verwijderd.
●
● Zeer zacht fruit zoals bananen of vijgen kunnen niet in de sapcentrifuge worden
verwerkt omdat het vruchtvlees het apparaat zal verstoppen en motorschade
kan veroorzaken.
●
● Verwerk geen bevroren groenten of fruit. Dit kan het apparaat beschadigen.
●
● Gebruik het apparaat nooit zonder levensmiddelen!
Pagina: 46
93
NL NL
92
▲ TECHNISCHE SPECIFICATIES
Modelnr. FB-818FA TOUCH, Type 8449
Productnaam High speed sapcentrifuge
Spanning/frequentie 220–240 V~ / 50 Hz
Vermogen 800 Watt
Rotatie 9000–16000 rpm
Afmetingen ca. 49,0@39,5@24,0 cm
(breedte (incl.pulphouder en sapkan)
@hoogte@diepte)
Gewicht ong. 4,08 kg
Technische wijzigingen voorbehouden.
92
NL
s VERWIJDERING
EU 2011/65/EU
Aanwijzingen voor correcte verwijdering van het product volgens EU-richtlijn
EU 2011/65/EU.
Het afgedankte apparaat mag niet met het huishoudelijk vuil als restafval worden
verwerkt. Het afgedankte apparaat moet bij een plaatselijk afvalinzamelpunt of bij
de leverancier worden ingeleverd zodat een milieuvriendelijke verwerking wordt
gegarandeerd. Door de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische
apparaten worden mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid
voorkomen en kunnen componenten worden hergebruikt of gerecycled, waardoor
er veel energie en grondstoffen worden bespaard. Om verplichte afvalverwerking
van het apparaat volgens de voorschriften duidelijk onder de aandacht te brengen
is hiernaast het symbool van een doorgekruiste afvalbak afgebeeld.
Solis of Switzerland AG behoudt zich het recht voor om te allen tijde technische en
optische wijzigingen en modificaties uit te voeren om zijn producten te verbeteren.
SOLIS HELPLINE
Dit apparat heft een zeer lange levensduur en is erg betrouwbaar. Komt het toch
voor dat er een storing optreedt kunt u ons zonder meer bellen. Vaak is het pro-
bleem met een tip of met een trucje op te heffen, zonder dat u ons het apparaat
hoeft te sturen. Wij adviseren u graag. De contactadressen vindt aan het einde
van deze gebruikshandleiding.
Bewaar de originele verpakking van dit product goed zodat u ze voor even-
tueel transport of verzending van het product kunt gebruiken.
EU 2012/19/EU
EU 2012/19/EU.
version
08
/
2018

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Solis Juice Master Digital 8449.

Stel een vraag over de Solis Juice Master Digital 8449

Heb je een vraag over de Solis Juice Master Digital 8449 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Solis Juice Master Digital 8449. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Solis Juice Master Digital 8449 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.