Solis IQ-7 Superlight handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Solis IQ-7 Superlight. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Solis
  • Product: Fohn
  • Model/naam: IQ-7 Superlight
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Engels, Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Spaans, Zweeds

Inhoudsopgave

Pagina: 10
NL NL
20 21
Technische specificaties
Model: 435
Spanning: 220-240 VAC ~ / 50 - 60 Hz
Vermogen: 1400-1700 Watt
Beschermingsklasse: II
Ontstoring: dit apparaat is conform de
ontstoringsrichtlijnen ontstoord.
EMC: dit apparaat is conform de EMC-
richtlijnen (EMC = elektromagnetische
compatibiliteit) ontstoord.
Met het oog op uw
veiligheid!
De gebruiksaanwijzing bevat bel-
angrijke veiligheidsvoorschriften
en geeft u informatie die nodig is
voor een storingsvrij gebruik van
het apparaat!
Lees de gebruiksaanwijzing helemaal
door, bewaar hem en geef hem
in voorkomend geval door aan de
volgende eigenaar van het apparaat!
Alle veiligheidsvoorschriften zijn
ook bedoeld om uw persoonlijke
veiligheid te waarborgen!
Veiligheidsvoorschriften bij
aansluiting van het apparaat
• Dit apparaat is in overeenstemming met
de erkende regels van de techniek en
de toepasselijke veiligheidsvoorschriften
voor elektrische apparaten!
• Om schade en risico‘s door een verkeerd
gebruik te vermijden, moet u de gebru-
iksaanwijzing in acht nemen en zorgvul-
dig bewaren!
• Wanneer u het apparaat aan iemand
anders geeft, moet u ook de gebruik-
saanwijzing aan deze persoon geven!
• Bij beschadiging van het netsnoer mag
dit om risico‘s te vermijden, uitsluitend
worden vervangen bij een door de fabri-
kant aangegeven reparatiewerkplaats!
Neem hiervoor s.v.p. contact op met de
fabrikant of met de klantenservice van
de fabrikant!
• De netspanning moet overeenstemmen
met de op het apparaat vermelde span-
ning (V)!
• Sluit het apparaat alleen aan op wissel-
stroom en op een geaard stopcontact.
Laat het netsnoer daarbij niet langs
scherpe randen lopen, zorg ervoor dat
het nergens klem zit en laat het niet naar
beneden hangen. Bescherm het netsnoer
tegen hitte en vocht!
• Controleer telkens voor gebruik of het
apparaat volledig in orde is. Het mag niet
in gebruik worden genomen, wanneer:
- het netsnoer beschadigd is
- het apparaat zichtbare beschadigingen
vertoont.
• Wikkel het netsnoer nooit om het
apparaat!
• Steek de netstekker alleen in het stop-
contact, wanneer het apparaat uitgescha-
keld is.
Veiligheidsvoorschriften
• Gebruik het apparaat alleen voor het
doel waarvoor het bestemd is!
• Om risico‘s te vermijden, mogen personen
met motorische stoornissen het apparaat
nooit gebruiken zonder dat er iemand bij is!
• Kinderen zijn zich niet bewust van de
gevaren die voortvloeien uit een verkeerd
gebruik van elektrische apparaten. Laat
kinderen het apparaat daarom nooit
zonder toezicht gebruiken!
• Zorg ervoor dat verpakkingsmaterialen
(bijv. foliezakken) niet in handen van
kinderen komen!
• Extra bescherming biedt de inbouw van
een aardlekschakelaar met een nominale
lekstroom van niet meer dan 30 mA in
de huisinstallatie. Informeer hiernaar bij
uw elektrotechnisch installateur!
• Haal de netstekker uit het stopcontact:
- bij storingen tijdens het gebruik
- voordat u het apparaat gaat reinigen
- na gebruik van het apparaat.
• Draag het apparaat niet aan het netsno-
er en trek nooit aan het snoer!
Veiligheidsvoorschriften
voor reiniging en onderhoud
• Haal bij storingen in de werking van het
apparaat en voordat u het gaat reinigen
en onderhouden, de netstekker uit het
stopcontact en laat het apparaat afkoelen!
• Trek de stekker niet aan het netsnoer uit
het stopcontact en raak de netstekker
niet aan met natte handen!
Let op!
		
Gevaar voor elektrische
schokken!
		 Bescherm het apparaat tegen vocht!
		 Dompel het niet in water!
Gebruiksdoel
Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor
het drogen en stylen van menselijk
hoofdhaar. Wanneer het apparaat wordt
gebruikt voor een ander doel dan dat
waarvoor het bestemd is, verkeerd wordt
bediend of gerepareerd, kunnen wij niet
aansprakelijk worden gesteld voor daaruit
voortvloeiende schade en komen eventuele
garantieaanspraken te vervallen.
Let op!
		 Gevaar voor elektrische
schokken!
		 Raak het apparaat niet aan met natte
handen en gebruik het niet in de buurt
van een badkuip of douche of boven
een met water gevulde wastafel.
Wanneer het apparaat toch een keer
in het water valt, haal dan onmiddellijk
de netstekker uit het stopcontact.
Steek uw handen in geen geval in het
water, wanneer het apparaat nog
aangesloten is!
		 Let op!
Gevaar voor elektrische
schokken!
		 Wanneer het apparaat wordt gebruikt
in een badkamer, moet de stekker na
gebruik uit het stopcontact worden
gehaald, omdat de nabijheid van water
gevaarlijk is – ook als het apparaat is
uitgeschakeld!
• Leg het apparaat wanneer het ingescha-
keld is, nooit op een zacht kussen of een
deken!
• Leg het apparaat en het netsnoer niet op
hete oppervlakken (bijv. verwarmingsplaten)
en houd ze uit de buurt van open vuur!
• Om beschadiging van het haar te voor-
komen, mag u de luchtaanzuigopening
niet te dicht bij het haar houden!
• Dek de luchtaanzuig- en luchtuitlaa-
topening tijdens het gebruik van het
apparaat niet af!
• Wanneer u het drogen van uw haar ge-
durende langere tijd onderbreekt, moet
u het apparaat uitschakelen!
• Het apparaat is voorzien van een over-
verhittingsbeveiliging die het bij overbe-
lasting (bijv. wanneer de luchtuitlaat- of
luchtinlaatopening wordt afgedekt)
uitschakelt.
Solis_IQ-7_DesignLine_Betreibsanleitung_esp-swe-ned.indd 20-21 07.12.10 08:11
Pagina: 11
NL
22 23
Afvalverwerking
			
		
		 EU 2002/96/EG
Afvalverwerking
Geef het apparaat aan het einde van de
levensduur ter bescherming van het milieu
in overeenstemming met richtlijn 2002/96/
EG betreffende afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur (AEEA) af bij een
inzamelpunt voor elektrische apparaten.
Reiniging en onderhoud
• Gevaar voor elektrische
		 schokken!
		 Haal voordat u het
		 apparaat gaat reinigen,
		 altijd eerst de netstekker
		 uit het stopcontact.
• Gevaar voor verbran-­
		 ding!
		 Laat het apparaat
		 helemaal afkoelen.
i AFBEELDING 1 - 4
• Bescherm het apparaat tegen stof, vuil en
pluisjes. Verwijder en reinig het luchtin-
laatrooster A regelmatig (zie pagina 3).
Voordat u het rooster terugplaatst, moet
het helemaal droog zijn.
• Haal voordat u het apparaat gaat rei-
nigen, altijd eerst de netstekker uit het
stopcontact of schakel het uit met de
aan-uit-schakelaar.
• Dompel het apparaat nooit in water.
• Zorg ervoor dat het apparaat niet
beschadigd raakt!
Gebruik geen scherpe of schurende
reinigingsmiddelen.
• Neem het apparaat alleen af met een
licht bevochtigde doek en droog het na
met een zachte, droge doek.
Schakelstanden
WANDHOUDER
Type 435
Gebruiksaanwijzing
verschillende
ventilatie- en
warmtestanden
aan-uit-
schakelaar
opening
oor netsnoer
spiraalkabel
(haardroger)
Solis_IQ-7_DesignLine_Betreibsanleitung_esp-swe-ned.indd 22-23 07.12.10 08:11
Pagina: 12
Fig. 2
NL NL
min. 60 cm min. 60 cm
ca.
130
cm
20 mm 6,5 mm
4 mm
4
24 25
Montagehandleiding
voor de wandhouder
- Markeer met een potlood de plaatsen
waar de gaten voor de pluggen moeten
worden geboord (boormal, fig. 3).
- Boor de twee gaten met een 4-mm-boor.
- Steek de meegeleverde pluggen
in de gaten.
- Draai een van de meegeleverde schro-
even zover in de bovenste plug tot de
afstand tussen de wand en de schroefkop
ca. 6,5 mm bedraagt (zie fig. 1).
- U kunt de wandhouder nu ophangen
aan de bovenste schroef en hem met
de onderste schroef vastzetten
Belangrijke aanwijzing
Bevestig de wandhouder zo, dat iemand die
het bad of de douche gebruikt, er niet bij
kan (zie fig. 2).
Houd bij de montage ook rekening met de
lengte van het netsnoer en de aanwezigheid
van een stopcontact.
Fig. 1
Boormal
Fig. 3
boorgat
79
mm
boorgat
Solis_IQ-7_DesignLine_Betreibsanleitung_esp-swe-ned.indd 24-25 07.12.10 08:11
Pagina: 13
NL
TECHNOLOGY
CERAMIC
TOURMALINE
December
2010
26 27
Fig. 5
1
3
Fig. 4
Fig. 5
2
1
3
3
3
2
Aansluiting op het elektriciteitsnet
De wandhouder mag uitsluitend worden gemonteerd door een gekwalificeerde vakman.
1. Maak de frontafdekking los en verwijder hem (zie fig. 4).
2. Aansluiting met netsnoer: bevestig het netsnoer in de klem (2) en zet het vast met
de kabelklem (3) (zie fig. 5).
Aansluiting met ingelaten bedrading: open de wandhouder op de daarvoor bedoelde
plaats (1) en sluit de aansluitdraden (230/240 V) aan op de klem (2) (zie fig. 5).
3. Controleer of de bedrading correct is aangesloten en monteer de frontafdekking.
4. Schakel de stroom en de aan-uit-schakelaar in.
1. Zet de aan-uit-schakelaar op „0“.
2. Ontgrendel de frontafdekking door twee
puntige voorwerpen in de twee openin-
gen aan de onderkant van de afdekking
te steken.
3. Trek de frontafdekking naar boven toe los.
1 Ingangsopening voor de bedrading
2 Klem
3 Kabelklem
SOLIS AG
Solis-House • CH-8152 Glattbrugg-Zürich, Zwitserland
Telefoon +41 44 874 64 54 • Fax +41 44 874 64 99
info@solis.ch • www.solis.ch • www.solis.com
Solis_IQ-7_DesignLine_Betreibsanleitung_esp-swe-ned.indd 26-27 07.12.10 08:11

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Solis IQ-7 Superlight.

Stel een vraag over de Solis IQ-7 Superlight

Heb je een vraag over de Solis IQ-7 Superlight en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Solis IQ-7 Superlight. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Solis IQ-7 Superlight zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.