Solis Grill & More 7952 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Solis Grill & More 7952. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Solis
  • Product: Grillplaat
  • Model/naam: Grill & More 7952
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans

Inhoudsopgave

Pagina: 46
93
92
NL NL
6. Laat het snoer niet over de rand van de tafel hangen, zodat
het apparaat niet omlaag kan worden getrokken. Zorg ervoor
dat de stroomkabel en stekker niet in contact komen met hete
oppervlakken, zoals een kookplaat of een radiator, of met het
apparaat zelf.
7. Leg het netsnoer zodanig dat niemand erover kan struikelen.
Houd het netsnoer uit de buurt van scherpe voorwerpen.
8. Wikkel het netsnoer altijd volledig af voordat u de stekker in
het stopcontact steekt.
9. Trek niet aan het snoer en draag het apparaat niet aan het
snoer. U mag ook niets op de stroomkabel plaatsen. Trek nooit
aan het snoer om het apparaat uit het stopcontact te halen,
maar trek aan de stekker.
10. We adviseren om met dit apparaat geen verlengsnoer te
gebruiken. Zet het apparaat niet direct onder een stopcontact.
11. Houd het apparaat uit de buurt van heet gas, hete kachels of
andere warmte uitstralende apparaten of warmtebronnen.
Gebruik het apparaat nooit op een nat of heet oppervlak.
Plaats het apparaat niet in de buurt van vocht, warmte en
open vuur. Houd het apparaat uit de buurt van bewegende
onderdelen of apparaten.
12. Het apparaat moet op een vast, vlak, droog, stabiel, vocht- en
hittebestendig werkoppervlak staan. Plaats de contactgrill niet
op een onstabiele of met textiel beklede ondergrond.
13. Houd minimaal 20 cm afstand tussen het apparaat en muren,
gordijnen of andere materialen en voorwerpen en zorg ervoor
dat de lucht vrij rond het apparaat kan circuleren.
14. Dek het apparaat nooit af met doeken en dergelijke als het
apparaat actief is. De luchtingangs- en -uitgangsopeningen
moeten altijd vrij blijven. Plaats niets op de contactgrill.
15. Plaats het apparaat nooit zodanig dat het in het water kan
vallen of in contact kan komen met water (bijv. in of naast een
gootsteen).
▲
▲ BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN
Lees voor gebruik van uw Solis Contactgrill Grill & More aan-
dachtig deze gebruiksaanwijzing, zodat u het apparaat leert
kennen en veilig kunt bedienen. Wij raden u aan om deze
gebruiksaanwijzing zorgvuldig te bewaren en te overhandi-
gen aan een eventuele nieuwe eigenaar van het apparaat.
Bij het gebruik van elektrische apparatuur moeten voor uw
eigen veiligheid de volgende veiligheidsmaatregelen in acht
worden genomen:
1. De contactgrill, het netsnoer en de stekker mogen nooit in
contact komen met water of andere vloeistoffen om een elek-
trische schok te voorkomen. Risico op een elektrische schok!
Als de contactgrill, het netsnoer of de stekker in contact komt
met een vloeistof, trekt u met droge rubberen handschoenen
de stekker onmiddellijk uit het stopcontact. Gebruik het appa-
raat pas weer als u het door Solis of een door Solis erkend
servicepunt heeft laten controleren op een goede en veilige
werking.
2. Het apparaat nooit met natte of vochtige handen of voeten
bedienen of met natte handen de stekker uit het stopcontact
trekken of plaatsen.
3. Controleer voor ingebruikname of de op het typeplaatje van
het apparaat aangegeven spanning overeenkomt met de
netspanning. Wij raden aan het apparaat niet aan te sluiten
op een meervoudig stopcontact.
4. Voer geen wijzigingen uit aan het apparaat, het snoer, de stek-
ker en de accessoires.
5. Gebruik het apparaat uitsluitend in overeenstemming met het
in deze gebruiksaanwijzing beschreven gebruik om levens-
middelen te grillen en te roosteren. Bescherm het apparaat
tegen vochtigheid en water, en gebruik het apparaat nooit
buitenshuis.
Pagina: 47
95
94
NL NL
16. Het apparaat is niet ontworpen voor gebruik buitenshuis. Het
apparaat mag niet in contact komen met regen of andere
soorten neerslag. Niet gebruiken in voertuigen of op boten.
17. Trek de stekker altijd uit het stopcontact als het apparaat bui-
ten werking is, als er geen toezicht is of als het moet worden
schoongemaakt. Wij raden het gebruik van een aardlekscha-
kelaar (FI-veiligheidsschakelaar) aan voor extra bescherming bij
het gebruik van elektrische apparaten. Het is raadzaam om een
veiligheidsschakelaar te gebruiken met nominale reststroom
van maximaal 30 mA. Neem voor deskundig advies contact op
met uw elektricien.
18. Alvorens u de stekker van het apparaat uit het stopcontact
haalt, controleert u altijd of het apparaat niet in gebruik is en
met de AAN/UIT-schakelaar is uitgeschakeld.
19. Voer geen wijzigingen uit aan het apparaat, het snoer, de stek-
ker en de accessoires.
20. Onjuist gebruik kan tot lichamelijk letsel leiden!
21. Probeer nooit een apparaat te pakken dat in water of in een
ander vloeistof is gevallen. Trek altijd eerst met droge rubberen
handschoenen de kabelstekker uit het stopcontact voordat
u het apparaat uit het water of een andere vloeistof haalt.
Gebruik het apparaat pas weer als u het door Solis of een door
Solis erkend servicepunt heeft laten controleren op een goede
en veilige werking.
22. Zet het apparaat zo neer dat het niet aan direct zonlicht wordt
blootgesteld.
23. Steek nooit voorwerpen of gereedschap in de openingen van
het apparaat. Het apparaat kan beschadigd raken of er kan
gevaar voor elektrocutie ontstaan!
24. Schakel het apparaat altijd eerst uit met de AAN/UIT-schakelaar
en haal de stekker uit het stopcontact voordat u onderdelen
verwijdert of terugplaatst. Wacht tot het apparaat volledig is
afgekoeld.
25. Zorg er altijd voor dat het apparaat goed is gemonteerd voor u
de stekker in een stopcontact steekt en het apparaat in gebruik
neemt.
26. Schud of verplaats het apparaat niet tijdens gebruik. Verplaats
nooit een apparaat dat ingeschakeld is! Om het apparaat te
verplaatsen moet u het uitschakelen, de stekker uit het stop-
contact halen en het volledig laten afkoelen.
27. Gebruik het apparaat uitsluitend zoals beschreven in deze
gebruiksaanwijzing. Gebruik alleen de meegeleverde of door
Solis aanbevolen accessoires. Onjuiste accessoires of misbruik
kunnen het apparaat beschadigen of brand, elektrische schok-
ken of lichamelijk letsel veroorzaken.
28. Gebruik het apparaat nooit met een externe timer of afstands-
bediening.
29. Het apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk
gebruik, niet voor commercieel gebruik.
30. Verwijder verpakkingsmateriaal en eventuele stickers of labels
(behalve het typeplaatje) voor ingebruikname van het apparaat
en zorg voor een adequate afvalverwerking.
31. Controleer de contactgrill voor elk gebruik op de aanwezigheid
van losse delen en kijk of het apparaat, de grillplaten, het snoer
en de stekker onbeschadigd zijn.
32. Om elektrische schokken te voorkomen, mag u het apparaat
niet gebruiken als het apparaat zelf, de grillplaten, het net-
snoer of de stekker beschadigd zijn of als het apparaat andere
storingen vertoont, gevallen is of anderszins beschadigd is
of als delen los zijn. Om gevaar te voorkomen mag u het
apparaat nooit zelf repareren. Lever het apparaat in bij Solis of
een door Solis erkend servicepunt om het te laten controleren,
repareren of mechanisch en elektrisch te laten herstellen.
33. Personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens, of onwetende en onervaren mensen en kinderen
mogen de contactgrill niet gebruiken, tenzij onder toezicht
Pagina: 48
97
96
NL NL
Neem bij het gebruik van de contactgrill altijd de volgende
aanwijzingen in acht:
●
● Verwijder al het verpakkingsmateriaal en alle stickers (met uitzondering van het
typeplaatje).
●
● Zet de grill nooit op de rand van een tafel of werkblad, zodat hij niet kan vallen.
Het oppervlak waarop u het apparaat neerzet, moet groot genoeg, stabiel, hitte-
en vochtbestendig, droog, vlak en schoon zijn. Zet de grill daarom bijvoorbeeld
nooit in een spoelbak of op een tafelkleed.
●
● Zet de grill nooit op of naast een gasfornuis, gasbrander of elektrisch fornuis.
●
● Het deksel en de buitenkant van de grill worden heet tijdens het gebruik! De grill
moet daarom op minimaal 20 cm afstand van gordijnen, wanden, meubels en
andere hittegevoelige of ontvlambare oppervlakken worden geplaatst.
●
● Nadat het apparaat is uitgeschakeld, blijft het apparaat nog enige tijd zeer heet!
Raak het niet aan voordat het helemaal is afgekoeld.
●
● Controleer voordat u de contactgrill in gebruik neemt altijd of er geen onder-
delen ontbreken.
●
● Rol altijd het netsnoer volledig af alvorens u de stekker in het stopcontact steekt.
●
● Plaats nooit voorwerpen op het deksel van het apparaat, ook niet wanneer het
gesloten is of het apparaat is opgeborgen.
●
● Om het apparaat uit te schakelen, zet u de temperatuurregelaar altijd in de
stand MIN, de AAN/UIT-schakelaar in de stand "0" en haalt u de stekker uit
het stopcontact. Laat het apparaat altijd eerst afkoelen alvorens u het reinigt,
vervoert of opbergt!
●
● Zorg voor een goede hygiëne en reinig de grill telkens na gebruik zoals wordt
beschreven in het hoofdstuk "Reiniging". Voordat u de gereinigde grillplaten
terugplaatst in het apparaat, moeten de randen en beide kanten volledig droog
zijn.
van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid
en hun exacte instructies geeft over het correcte gebruik van
dit apparaat. Bovendien moeten ze precies hebben begrepen
welke gevaren het apparaat kan opleveren en hoe het op een
veilige manier kan worden gebruikt. Het apparaat mag niet
door kinderen zonder toezicht worden gereinigd of onderhou-
den. Het apparaat mag in geen geval door kinderen jonger dan
8 jaar worden gebruikt of gereinigd. Houd apparaat en net-
snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
34. Houd het apparaat met stroomkabel buiten het bereik van
kinderen en huisdieren.
35. Er moet toezicht worden gehouden op kinderen om erop toe
te zien dat ze niet met de contactgrill gaan spelen.
36. Schakel altijd eerst het apparaat uit met de AAN/UIT-schakelaar
alvorens de stekker uit het stopcontact te halen, anders kan het
apparaat worden beschadigd.
37. Haal altijd na gebruik de stekker uit het stopcontact.
38. Het apparaat moet na elk gebruik worden gereinigd. Raad-
pleeg hiervoor de aanwijzingen in het hoofdstuk "Reiniging
en onderhoud” op pagina 109 van deze gebruiksaanwijzing.
39. Plaats niets op het apparaat terwijl het apparaat in werking of
opgeborgen is.
40. Reinig de behuizing van het apparaat alleen met een droge of
licht bevochtigde doek. Gebruik nooit agressieve, schurende of
bijtende reinigingsmiddelen.
41. Verplaats het apparaat altijd voorzichtig, vermijd schudden of
werpen om beschadiging te voorkomen.
42. Raak het metalen deksel van de bovenste grillplaat en de grill-
platen zelf niet aan, omdat ze zeer heet worden.
Pagina: 49
99
98
NL NL
I Handgreep voor het instellen van de hellingshoek van de bovenste grill-
plaat
De bovenste grillplaat kan worden bewogen en kan met de thermogeïsoleerde
handgreep onder een hellingshoek worden ingesteld.
J AAN/UIT-schakelaar
De voedingsschakelaar bevindt zich aan de achterkant van het apparaat en heeft
een rood functielampje.
K Kabelwikkelaar voor het oprollen van het netsnoer
Het netsnoer kan in de onderkant van het apparaat worden gewikkeld. Vóór het
gebruik moet het netsnoer volledig worden afgerold.
L Reinigingsspatel
Met de hittebestendige kunststof reinigingsspatel kunt u moeiteloos voedselres-
ten verwijderen van de geribbelde grillplaten.
Aanwijzing: als accessoires zijn sandwichplaten (art.-nr. 720.13) en wafelplaten
(art.-nr. 720.12) verkrijgbaar. Informatie hierover vindt u op pagina 112 van deze
gebruiksaanwijzing.
A I
B
C
C
D
F
H
E
Meer afbeeldingen op pagina 100/101
▲
▲ APPARAATBESCHRIJVING
A Warmte-isolerende metalen handgreep
Met deze metalen handgreep kunt u de bovenste grillplaat heffen en de grill
openen.
B 2 grillplaten, geribbeld
Grillplaten met anti-aanbaklaag uit gegoten aluminium voor gezond grillen
zonder olie of vet. Om de grillplaten eenvoudig te reinigen, kunnen deze apart
met een drukknop uit het apparaat worden gehaald. Ze zijn ook geschikt voor
reiniging in de vaatwasser. De aan de onderkant ingebouwde verwarmingsele-
menten garanderen de beste warmteoverdracht. De bovenste grillplaat is in de
hoogte verstelbaar en kan dankzij de hoogteschuiver en de scharnierbevestiging
boven de onderste grillplaat zweven.
C Ontgrendelingsknoppen voor de grillplaten
De beide grillplaten kunnen onafhankelijk van elkaar worden verwijderd en zijn
uitwisselbaar. Met de drukknoppen links op de apparaatbehuizing kunnen de
grillplaten worden ontgrendeld.
D Vetopvangschaal
Deze kan in het apparaat worden geschoven en kan voor reiniging eenvoudig
worden verwijderd.
E Controlelampjes Gebruik en Gereed
Het rode controlelampje POWER licht op zodra het apparaat met de AAN/
UIT-schakelaar wordt ingeschakeld. Het groene controlelampje READY licht op
zodra de grillplaten de met de temperatuurregelaar ingestelde temperatuur
bereiken.
F Temperatuurregelaar
Traploze temperatuurregelaar instelbaar van MIN tot MAX. Voor de bereiding
van sandwiches en panini's wordt een instelling in het middenbereik aanbevolen,
voor het grillen een hogere instelling.
G Uitneembare opzetstukken voor de hellingshoek van de grill
Als u beide opzetstukken aan de voorste apparaatpootjes monteert, staat de
grill horizontaal (ideaal voor de bereiding van wafels, sandwiches, panini's,
enz.). Door de beide opzetstukken te verwijderen, heeft de grill de neiging naar
voren te kantelen, zodat het vet, bijv. vleesvet, beter naar de vetopvangschaal
kan stromen. Beide verwijderde opzetstukken kunnen in de openingen achter
de voorste pootjes in de onderkant van het apparaat worden opgeborgen waar
ze door magneten worden vastgeklikt. Zo kunt u ze ook niet verliezen.
H Hoogteschuiver voor de hoogte-instelling van de bovenste grillplaat en
het sluiten of openen van de grill
Als u het apparaat niet gebruikt of verticaal opbergt, moet de schui-
ver in de stand LOCK staan. Tijdens het gebruik moet de schuiver in de
stand OPEN of in een van de 4 hoogtestanden (van LOW tot HIGH) staan.
Met de hoogtestanden kunt u de bovenste grillplaat over de onderste grillplaat
laten "zweven". Voor het grillen van drukgevoelige levensmiddelen zoals vis,
kunt u de bovenste grillplaat met de 4 hoogtestanden boven het eten laten
zweven of zacht op het eten plaatsen, zonder dat het volledige gewicht van de
bovenste grillplaat op het eten ligt. Ook ideaal om te gratineren.
Pagina: 50
101
100
NL NL
▲
▲ APPARAATBESCHRIJVING
B
J K D
G
F
E
D
L
A I
B
C
C
D
F
H
E
H
●
● Hoogteschuiver met kijkvenster voor het instellingen van de hoogte van de
bovenste grillplaat.
●
● Met aangebrachte opzetpootjes: de grill staat horizontaal.
●
● Zonder opzetpootjes: de grill kantelt lichtjes naar voren.
●
● De opzetpootjes kunnen ruimtebesparend en magnetisch aan de onderkant van
het apparaat worden opgeborgen.
Pagina: 51
103
102
NL NL
▲
▲ ALVORENS HET APPARAAT
IN GEBRUIK TE NEMEN
●
● Voordat u uw contactgrill voor de eerste keer gebruikt, moet u alle reclame­
stickers en etiketten verwijderen (met uitzondering van het typeplaatje).
●
● Zet de hoogteschuiver op de stand OPEN en open de grill.
●
● Neem de grillplaten af met een vochtige schone doek en maak ze vervolgens
droog.
●
● Controleer dat de vetopvangschaal tot tegen de aanslag in de apparaatbasis is
ingeschoven.
●
● Controleer of de grillplaten juist in het onderste en bovenste deel van de grill
zijn bevestigd (zie de beschrijving op pagina 103).
●
● Controleer of de temperatuurregelaar op MIN staat.
●
● Plaats het apparaat op een stabiel, vlak, droog en hitte- en vochtbestendig
werkoppervlak. Zorg ervoor dat het apparaat links en rechts op een afstand van
minimaal 20 cm van andere voorwerpen staat.
●
● Rol het netsnoer volledig uit en steek de stekker in een geschikt stopcontact.
●
● Schakel het apparaat in met de AAN/UIT-schakelaar aan de achterkant van het
apparaat. Het rode functielampje van de schakelaar en het rode controlelampje
bij POWER gaan branden.
●
● Verwarm de grill gedurende 5 minuten op de maximale temperatuur.
●
● Zet na 5 minuten de temperatuurregelaar op MIN, schakel het apparaat uit met
de AAN/UIT-schakelaar en haal de stekker uit het stopcontact.
●
● Laat het apparaat volledig afkoelen. Veeg de afgekoelde grillplaten schoon met
een bevochtigde doek af en droog ze.
Aanwijzing: als u het apparaat voor de eerste keer opwarmt, kan er een beetje
rook uit het apparaat komen. De rook wordt geproduceerd door het beschermlaag-
je op de verwarmingselementen. Dit is heel normaal en de rook verdwijnt na een
korte tijd. Het grillvermogen wordt hierdoor niet beïnvloed.
Zo worden de grillplaten verwijderd en geïnstalleerd
●
● Uw grill beschikt over twee ontgren-
delingsknoppen voor de grillplaten.
Hiermee kunt u de bovenste en onder-
ste grillplaat verwijderen om deze te
reinigen.
●
● De grillplaten mogen alleen worden verwijderd wanneer de grill volledig
is afgekoeld. Zet de hoogteschuiver op de stand OPEN. Open de bovenste
grillplaat met de metalen handgreep zodat deze onder een hoek van ong.
90° staat.
●
● Om de onderste grillplaat te ver-
wijderen, drukt u op de ontgrende-
lingsknop links van het apparaat en
verwijdert u de onderste grillplaat uit
het apparaat.
●
● Om de bovenste grillplaat te ver-
wijderen, zet u de bovenste grill-
plaat onder een hoek van ong. 45°
ten opzichte van de onderste grill-
plaat. Zet de bovenste grillplaat met
de greep (I) naar u toe, zodat u de
bovenste ontgrendelingsknop gemak-
kelijk kunt bereiken. Druk de ontgren-
delingsknop in en houd tegelijkertijd
uw hand onder de bovenste grillplaat
om de losgekomen grillplaat op te van-
gen. Nu kunt u de bovenste grillplaat
verwijderen.
●
● Om de grillplaten terug te plaat-
sen, volgt u deze stappen in omge-
keerde volgorde: leg de grillplaten in
de juiste positie, zodat de afgevlakte
hoeken achterin de groeven liggen en
druk de platen naar voren in de behui-
zing. U hoort een klikgeluid zodra de
platen goed vastzitten.
Let op: controleer altijd of de platen juist geplaatst zijn en goed vastzitten
voordat u het apparaat in gebruik neemt.
Pagina: 52
105
104
NL NL
▲
▲ INGEBRUIKNAME
1. Controleer of de vetopvangschaal tot tegen de aanslag in de apparaatbasis is
geschoven.
2. Controleer of de grillplaten juist zijn bevestigd.
3. Schuif de hoogteschuiver op de stand OPEN.
4. Plaats het apparaat op een stabiel, vlak, droog en hitte- en vochtbestendig
werkoppervlak. Zorg ervoor dat het apparaat links en rechts op een afstand van
minstens 20 cm van andere voorwerpen staat.
5. Stel desgewenst de hellingshoek van de grill in door beide opzetstukken voor
de voorste pootjes te verwijderen en in de openingen van de onderkant van het
apparaat op te bergen. Nadat de opzetstukken zijn verwijderd, kantelt u de grill
een klein beetje naar voren. Zo kan vet uit bijv. vlees en vis gemakkelijker in de
vetopvangschaal lopen (zien de afbeeldingen op pagina 101).
6. Rol het netsnoer volledig uit en steek de stekker in een geschikt stopcontact.
7. Schakel het apparaat met de AAN/UIT-schakelaar aan de achterkant van het
apparaat in. Het rode functielampje van de schakelaar en het rode controle-
lampje bij POWER worden ingeschakeld.
8. Stel de gewenste temperatuur in. De bovenste grillplat moet gesloten op de
onderste grillplaat liggen en de hoogteschuiver moet in de stand OPEN staan.
Draai nu de temperatuurregelaar naar rechts naar een stand tussen MIN en
MAX. Een hoge temperatuur is geschikt voor het grillen van vlees, vis en groen-
ten. Een gemiddelde temperatuur kan worden gebruikt voor de bereiding van
sandwiches en panini's.
9. Zodra het groene controlelampje READY oplicht, is de ingestelde temperatuur
bereikt en kunt u het voedsel op de onderste grillplaat leggen.
10. Open de bovenste grillplaat met de metalen handgreep onder een hoek van 90°.
11. Leg het te grillen voedsel op de onderste grillplaat.
12. Sluit de bovenste grillplaat door de metalen handgreep omlaag te zetten.
Staat de hoogteschuiver op OPEN, dan ligt de bovenste grillplaat op de
grillwaren. Als u niet wilt dat de bovenste grillplaat op het voedsel ligt, kunt
u de bovenste grillplaat boven het te grillen voedsel plaatsen met de hoogte-
schuiver (H). Hiermee kunt u bijv. het gewicht van het deksel verminderen als
u delicaat voedsel, zoals vis, wilt grillen. U kunt de hoogte dan zodanig instellen
dat de bovenste grillplaat het voedsel wel raakt, maar er niet op drukt.
Of u kunt de hoogte van de bovenste grillplaat zodanig instellen dat deze als
het ware boven het te grillen eten zweeft. Dan raakt deze het voedsel helemaal
niet. Dat is bijvoorbeeld ideaal om een kaastosti te gratineren.
Om de hoogte van het deksel in te stellen, zet u het deksel op de desgewenste
hoogte en schuift u de hoogteschuiver (H) naar de gewenste hoogtestand.
LOW is het laagste hoogteniveau
HIGH is het hoogste hoogteniveau
Het kijkvenster in de schuiver toont de ingestelde stand. Om de schuiver in de des-
betreffende hoogtestand (en niet tussen twee hoogtestanden) te zetten, moet u
altijd een zacht klikgeluid horen.
H
Zet het deksel langzaam omlaag zodat de steun van de schuiver op de desbetref-
fende hoogtestand rust.
Pagina: 53
107
106
NL NL
▲
▲ TIPS VOOR OPTIMAAL GRILLEN
●
● Wij raden u aan om bij het grillen van vlees met de contactgrill, vlees te gebrui-
ken met een zodanige dikte dat het gesloten deksel op het vlees rust en dat het
vlees tegelijkertijd de bovenste grillplaat raakt.
●
● De volgende soorten vlees zijn ideaal om met de Solis Grill&More te grillen:
rundvlees rumpsteak, rib eyesteak, lendenbiefstuk, filet
lamsvlees filet, karbonade, lende, lamsentrecote, lamsbout in plakken
varkensvlees lende, spareribs, filet, karbonade
●
● Wij raden u aan geen vlees te gebruiken met dikke botten, zoals T-bonesteaks.
●
● Wanneer u wat minder mals vlees wilt grillen, zoals halskarbonade, kunt u dit
het beste eerst een paar uur in een marinade op basis van wijn of azijn leggen.
●
● Wanneer u gemarineerd vlees wilt grillen, of u dit nu zelf hebt gemarineerd of
het gemarineerd hebt gekocht, dept u dit voor het grillen droog met keuken-
papier. Sommige marinades bevatten veel suiker, dat op de grillplaat snel bruin
wordt.
●
● Doe vóór het grillen geen zout op het vlees. Zout onttrekt vocht aan het vlees
en maakt het taai.
●
● Prik nooit met een vork in het vlees en snijd het niet tijdens het grillen. Daardoor
komt er vleessap naar buiten en wordt het vlees droog en taai.
●
● Laat het vlees nooit te lang op de grill liggen. Zelfs varkensvlees is lekkerder,
wanneer het een roze kleur heeft en sappig wordt geserveerd.
●
● Wanneer u worstjes vooraf even kookt, hoeven ze voor het grillen niet meer te
worden ingeprikt.
●
● Wanneer u vis grilt, haalt u deze van de grill met een hittebestendige kunststof
spatel.
Wanneer u het deksel in de stand OPEN direct op het te grillen voedsel legt, kunt
u met het scharnier het deksel iets naar voren of achteren kantelen. Zo ligt de
bovenste grillplaat altijd volledig op de sandwich/het te grillen voedsel. Gebruik
de zwarte handgreep (I) aan de dekselrand om de kantelhoek van de bovenste
grillplaat in te stellen.
Aanwijzingen: de grill is tijdens en na het gebruik erg heet. Als u de kantelhoek
van de bovenste grillplaat met de hand wilt instellen of corrigeren, mag u het dek-
sel nooit met blote handen vastpakken, maar moet u de instelling altijd uitvoeren
met de zwarte handgreep (I). Bovendien kunt u ook ovenwanten gebruiken om uw
handen te beschermen.
Waarschuwing: u mag de zwarte handgreep aan de voorste dekselrand NOOIT
gebruiken om het grilldeksel omhoog of omlaag te zetten! Gebruik daarvoor altijd
de hittebestendige metalen handgreep!
Spuit geen anti-aanbaksprays op de grillplaten, omdat die de anti-aanbaklaag op
de grillplaten kan beschadigen.
13. Het gegrilde voedsel van de grill nemen:
Als het voedsel goed gegrild is, opent u de bovenste grillplaat met de metalen
handgreep en haalt u het voedsel van de grillplaat met hittebestendige kunststof
of houten spatels.
Aanwijzing: gebruik nooit metalen keukengerei of keukengerei met scherpe en
puntige randen om de anti-aanbaklaag van de grillplaten niet te beschadigen. Snijd
het voedsel nooit op de grillplaten. Wij raden aan om consequent alleen keuken-
gerei te gebruiken van hittebestendig kunststof of van hout.
14. De grill uitschakelen:
Als u helemaal klaar bent met grillen, draait u de temperatuurregelaar naar
de stand MIN. Schakel het apparaat uit met de AAN/UIT-schakelaar. Het rode
functielampje van de schakelaar en het rode controlelampje bij POWER stoppen
met branden. Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen.
Pagina: 54
109
108
NL NL
▲
▲ REINIGING EN ONDERHOUD
●
● Alvorens het apparaat te reinigen, moet u het uitschakelen door de tempera-
tuurregelaar op de stand MIN te zetten en de AAN/UIT-schakelaar op de stand
"0" te zetten. Er mag geen enkel controlelampje branden. Haal de stekker uit
het stopcontact en laat de contactgrill volledig afkoelen. Reinig de grill (d.w.z.
buitenkant, grillplaten en vetopvangschaal) altijd na gebruik, zodat er geen
voedselresten kunnen aanbranden.
●
● De buitenkant van de grill reinigen
Reinig de buitenkant van de grill met een zachte, licht bevochtigde doek of met
een niet-schurende spons en eventueel met een kleine hoeveelheid mild afwas-
middel. Doe het afwasmiddel op de doek/spons en niet direct op de buitenkant
van de grill. Droog alles goed af.
●
● De vetopvangschaal reinigen
Verwijder de vetopvangschaal en reinig deze in warm afwaswater met een
zachte, niet-schurende spons. Doe het afwasmiddel altijd in het water of op de
spons en nooit direct op de vetopvangschaal. Droog deze vervolgens goed af en
schuif deze opnieuw in het apparaat.
●
● Let op: de vetopvangschaal is niet geschikt voor reiniging in vaatwasser!
●
● Waarschuwing: ga voorzichtig te werk bij het verwijderen van de vetopvang-
schaal, omdat deze na het grillen met heet vet en hete vloeistof kan zijn gevuld!
●
● De grillplaten reinigen
1. Neem de grillplaten af met zacht en schoon keukenpapier om de grotere etens-
resten te verwijderen. Mogelijk is het voldoende om de grillplaten te reinigen
met een vochtige doek. Met de meegeleverde reinigingsspatel kunnen losse
resten uit de ribbels worden verwijderd. Gebruik de reinigingspatel wanneer het
apparaat volledig is afgekoeld.
2. Als de grillplaten erg vies zijn, moet u de platen uit het apparaat halen en een
voor een reinigen.
a) Controleer of het apparaat en de grillplaten volledig zijn afgekoeld.
b) Open met de metalen handgreep en zet de grillplaten onder een hoek van
ong. 90°.
c) Druk op de bovenste ontgrendelingsknop. De bovenste grillplaat is nu ont-
grendeld en kan worden verwijderd (zie de gedetailleerde beschrijving op
pagina 103).
d) Druk op de onderste ontgrendelingsknop. De onderste grillplaat is nu ont-
grendeld en kan worden verwijderd (zie de gedetailleerde beschrijving op
pagina 103).
TIPS VOOR HET TOASTEN VAN SANDWICHES
●
● Brood
U kunt vele verschillende soorten brood toasten: witbrood, volkorenbrood, rozij-
nenbroodjes, boerenbrood, enz. De Solis Grill&More is ideaal voor het toasten
van Italiaanse focaccia's, Turks brood en stokbrood. Bij rozijnenbrood en andere
zoete broodsoorten is voorzichtigheid geboden, omdat deze door het hoge
suikergehalte snel bruin worden.
Ideaal is natuurlijk ook het klassieke toastbrood, dat zonder beleg, met beleg of
gevuld kan worden getoast of geroosterd.
●
● Vullingen
Voorzichtigheid is geboden bij het eten van brood dat is gevuld met kaas, toma-
ten of jam: de hitte wordt in deze ingrediënten opgeslagen, waardoor u uw
mond kunt branden!
●
● Vetvrije gerechten
Dankzij de anti-aanbaklaag is het niet nodig het brood aan de buitenkant te
bestrijken met boter of margarine.
Pagina: 55
111
110
NL NL
▲
▲ OPBERGEN
1. Controleer of het apparaat is uitgeschakeld, d.w.z. of de temperatuurregelaar
op MIN staat en de AAN/UIT-schakelaar is uitgeschakeld. Alle controlelampjes
mogen niet branden. Haal vervolgens de stekker uit het stopcontact.
2. Laat de grill met de grillplaten en de vetopvangschaal volledig afkoelen.
Let op: Berg het apparaat alleen op wanneer het schoon en helemaal droog is!
3. Plaats de schone, droge grillplaten opnieuw in het apparaat.
4. Schuif de schone, droge vetopvangschaal in het apparaat.
5. Sluit het apparaat en schuif de schuiver naar de stand LOCK. De beide grillplaten
zijn nu vergrendeld.
6. Wikkel het netsnoer om de kabelwikkelaar aan de onderkant van het apparaat.
7. Bewaar het apparaat horizontaal of verticaal op een donkere, droge plek.
Tip: u kunt het apparaat verticaal op de rugzijde leggen of op de zijkant met de
hoogteschuiver.
3. Reinig de grillplaten in warm afwaswater met een nylon afwasborstel of een
zachte, niet-schurende spons. Doe het milde afwasmiddel altijd in het water of
op de spons, nooit direct op de grillplaten.
4. Reinig en droog de grillplaten, de achterkant en de contactstekker zorgvuldig.
Zet vervolgens de droge grillplaten terug in het apparaat.
5. U kunt de grillplaten ook in de vaatwasser reinigen. Zet de beide grillplaten
zodanig in de vaatwaskorf van de vaatwasser dat ze elkaar niet aanraken en
reinig ze met een niet-agressief reinigingsmiddel.
●
● Aanwijzing: de onderkanten van de grillplaten kunnen na langdurig gebruik
van kleur veranderen en er kan edelroest ontstaan. Dit is normaal en heeft
geen enkele invloed op de grillfunctie. Om de verkleuring en edelroest te ver-
wijderen, kunt u het best een nylon afwasborstel of niet-schurende kunststof
borstel gebruiken om de onderkanten in afwaswater te reinigen. Daarna grondig
afspoelen en drogen.
●
● Reinig het apparaat en de onderdelen ervan nooit met agressieve, schu-
rende reinigingsmiddelen of oplosmiddelen, ovensprays, schuurlapjes,
aceton of alcohol. Gebruik geen scherpe of metalen voorwerpen. De
anti-aanbaklaag kan hierdoor beschadigd raken en er kunnen krassen
op het apparaat komen!
●
● Dompel de contactgrill nooit in water of andere vloeistoffen!
●
● Alle onderdelen van de grill moeten helemaal droog zijn en correct weer
in elkaar gezet zijn en juist gemonteerd worden voordat u de stekker
weer in het stopcontact steekt. Ook de onderkanten van de grillplaten
en de stekker moeten droog zijn!
●
● Tip: u kunt het netsnoer loskoppelen van de onderkant van het apparaat. Om
toegang te krijgen tot de aansluitbus, verwijdert u de zwarte afdekking. Vervol-
gens kunt u het netsnoer uit de aansluiting halen.
Pagina: 56
113
112
NL NL
▲
▲ TECHNISCHE GEGEVENS
Modelnr. Type 7952
Productomschrijving contactgrill
Spanning/frequentie 220–240 V~ / 50/60 Hz
Vermogen 1800 Watt
Afmetingen ca. 35,0@18,5@39 cm (B@H@T)
Gewicht ca. 7,4 kg
Technische wijzigingen voorbehouden.
Als accessoires of vervanging verkrijgbare grillplaten:
Artikelnr. Afbeelding Artikel
720.11 Grillplaten met ribbels (set met 2 stuks)
720.12 Wafelplaten (set met 2 stuks)
720.13 Sandwichplaten (set met 2 stuks)
De accessoires voor uw Solis Grill&More vindt u bij de betere vakhandel of bij Solis.
De contactadressen vindt u achteraan in deze gebruiks­
aanwijzing.
92
NL
s VERWIJDERING
EU 2011/65/EU
Aanwijzingen voor correcte verwijdering van het product volgens EU-richtlijn
EU 2011/65/EU.
Het afgedankte apparaat mag niet met het huishoudelijk vuil als restafval worden
verwerkt. Het afgedankte apparaat moet bij een plaatselijk afvalinzamelpunt of bij
de leverancier worden ingeleverd zodat een milieuvriendelijke verwerking wordt
gegarandeerd. Door de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische
apparaten worden mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid
voorkomen en kunnen componenten worden hergebruikt of gerecycled, waardoor
er veel energie en grondstoffen worden bespaard. Om verplichte afvalverwerking
van het apparaat volgens de voorschriften duidelijk onder de aandacht te brengen
is hiernaast het symbool van een doorgekruiste afvalbak afgebeeld.
Solis of Switzerland AG behoudt zich het recht voor om te allen tijde technische en
optische wijzigingen en modificaties uit te voeren om zijn producten te verbeteren.
SOLIS HELPLINE
Dit apparat heft een zeer lange levensduur en is erg betrouwbaar. Komt het toch
voor dat er een storing optreedt kunt u ons zonder meer bellen. Vaak is het pro-
bleem met een tip of met een trucje op te heffen, zonder dat u ons het apparaat
hoeft te sturen. Wij adviseren u graag. De contactadressen vindt aan het einde
van deze gebruikshandleiding.
Bewaar de originele verpakking van dit product goed zodat u ze voor even-
tueel transport of verzending van het product kunt gebruiken.
EU 2012/19/EU
EU 2012/19/EU.
version
08
/
2018

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Solis Grill & More 7952.

Stel een vraag over de Solis Grill & More 7952

Heb je een vraag over de Solis Grill & More 7952 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Solis Grill & More 7952. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Solis Grill & More 7952 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.