Solis Gelateria Pro Touch 8502 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Solis Gelateria Pro Touch 8502. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Solis
  • Product: Ijsmachine
  • Model/naam: Gelateria Pro Touch 8502
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans

Inhoudsopgave

Pagina: 66
133
132
NL NL
5. Laat het netsnoer niet over de rand van de tafel hangen, zodat
het niet omlaag kan worden getrokken. Zorg ervoor dat het
snoer niet in contact komt met hete oppervlakken, zoals een
kookplaat of een radiator of met het apparaat zelf.
6. Leg het netsnoer zodanig dat niemand erover kan struikelen.
Houd het netsnoer uit de buurt van scherpe voorwerpen.
7. Houd het apparaat uit de buurt van heet gas, hete kachels of
andere warmte-afgevende apparaten of warmtebronnen. Ge-
bruik het apparaat nooit op een nat of heet oppervlak. Plaats
het apparaat niet in de buurt van vocht, warmte en open vuur.
Houd de ijsmachine uit de buurt van bewegende onderdelen
of apparaten.
8. Houd altijd een veiligheidsafstand aan tussen apparaat en
muren of andere hittegevoelige materialen, zoals textiel, gor-
dijnen of schermen. De ruimte boven en rondom het apparaat
moet altijd vrij zijn en de ijsmachine mag nooit worden afge-
dekt. Loop nooit weg van een werkende ijsmachine.
9. Trek niet aan het snoer en draag het apparaat niet aan het
snoer. U mag ook niets op de stroomkabel plaatsen. Trek nooit
aan het snoer om het apparaat uit het stopcontact te halen,
maar trek aan de stekker.
10. We adviseren om met dit apparaat geen verlengsnoer te ge-
bruiken. Zet het apparaat niet direct onder een stopcontact.
11. Controleer voordat u de stekker van het apparaat uit het stop-
contact trekt, altijd of het apparaat niet in gebruik is.
12. Het apparaat moet tijdens het gebruik op een vlak, stabiel,
vocht- en hittebestendig en droog werkoppervlak staan, zoals
een tafel of aanrecht. Het apparaat kan tijdens gebruik vibre-
ren en verschuiven. Daarom mag de ijsmachine nooit op de
rand van een tafel worden gebruikt. Houd een veiligheidsaf-
stand aan van tenminste 10 cm tot de dichtstbijzijnde wand
om de voorkomen dat uw apparaat oververhit raakt en ervoor
▲
▲ BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees voor gebruik van uw Solis ijsmachine "Gelateria Pro
Touch" aandachtig deze gebruiksaanwijzing, zodat u het
apparaat leert kennen en veilig kunt bedienen. Wij raden u
aan om deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig te bewaren en
te overhandigen aan een eventuele nieuwe eigenaar van het
apparaat.
Bij het gebruik van elektrische apparatuur moeten voor uw
eigen veiligheid de volgende veiligheidsmaatregelen in acht
worden genomen:
1. Om elektrische schokken te voorkomen, mogen noch het
apparaat, noch het netsnoer en de stekker in contact komen
met water of andere vloeistoffen. Er kan water in de behuizing
komen waardoor het apparaat beschadigd kan raken. Risico
op een elektrische schok! Als het apparaat, het netsnoer of
de stekker in contact komt met vloeistof, trek dan met droge
rubberen handschoenen onmiddellijk de stekker uit het stop-
contact. Gebruik het apparaat pas weer als u het door Solis of
een door Solis erkend servicepunt heeft laten controleren op
een goede en veilige werking.
2. Het apparaat nooit met natte of vochtige handen of voeten
bedienen of met natte handen de stekker uit het stopcontact
trekken of plaatsen.
3. Controleer voor ingebruikname of de op het typeplaatje van
het apparaat aangegeven spanning overeenkomt met de
netspanning. Wij raden aan het apparaat niet aan te sluiten
op een meervoudig stopcontact.
4. Gebruik het apparaat uitsluitend zoals beschreven in deze
gebruiksaanwijzing voor het bereiden van ijs of yoghurt. Be-
scherm het apparaat tegen vochtigheid en water, en gebruik
het apparaat nooit buitenshuis.
Pagina: 67
NL NL
135
134
19. Probeer nooit een apparaat te pakken dat in water of in een
ander vloeistof is gevallen. Trek altijd eerst met droge rubberen
handschoenen de kabelstekker uit het stopcontact alvorens
het apparaat uit het water of een andere vloeistof te halen.
Gebruik het apparaat pas weer als u het door Solis of een door
Solis erkend servicepunt heeft laten controleren op een goede
en veilige werking.
20. Plaats het apparaat nooit zo dat het in het water kan vallen of
in contact kan komen met water of een andere vloeistof (bijv.
in de buurt van een gootsteen).
21. Dompel het apparaat of onderdelen van het apparaat zoals
het snoer of de stekker nooit onder in water en laat het geen
contact maken met water of andere vloeistoffen.
22. Zet het apparaat zo neer dat het niet aan direct zonlicht wordt
blootgesteld.
23. Steek nooit scherpe of puntige voorwerpen en gereedschap in
de openingen van het apparaat. Het apparaat kan beschadigd
raken of er kan gevaar voor een elektrische schok en letsel
ontstaan!
24. Schud of verplaats nooit een ijsmachine die in gebruik is.
25. Gebruik het apparaat uitsluitend zoals beschreven in deze
handleiding. Gebruik alleen de meegeleverde of door Solis
aanbevolen accessoires. Onjuiste accessoires of verkeerd ge-
bruik kunnen het apparaat beschadigen of brand, elektrische
schokken of persoonlijk letsel veroorzaken.
26. Gebruik het apparaat nooit met een externe timer of afstands-
bediening.
27. Het apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk ge-
bruik, niet voor commercieel gebruik.
28. Verwijder verpakkingsmateriaal en eventuele stickers of labels
(behalve het typeplaatje) voor ingebruikname van het apparaat
en zorg voor een adequate afvalverwerking.
te zorgen dat de lucht rond het apparaat kan circuleren. De
ventilatieopeningen van het apparaat moeten vrij blijven en
mogen niet worden bedekt.
13. Het apparaat is niet ontworpen voor gebruik buitenshuis en
mag niet worden gebruikt op boten of in caravans.
14. Uw Solis ijsmachine is uitgerust met een compressor die altijd
rechtop moet staan. Het apparaat mag daarom maximaal 45°
worden gekanteld. Verwijder het apparaat nooit van zijn po-
ten en plaats het apparaat altijd staande op de poten met de
vulopening naar boven. Het apparaat moet altijd op de poten
worden gebruikt en opgeborgen. Als het apparaat per ongeluk
gedurende het transport werd omgedraaid of gekanteld, moet
u het apparaat minstens drie uur op de poten zetten alvorens
het opnieuw in te schakelen.
15. Om de levensduur van de compressor te beschermen raden
we u aan om de POWER-knop niet in korte intervallen in te
drukken. Houd altijd minstens een pauze van 5 minuten aan
alvorens het apparaat opnieuw in te schakelen.
16. Trek altijd de stekker uit het stopcontact als het apparaat
buiten bedrijf is, als er geen toezicht op is of als het moet
worden gereinigd. Dat geldt ook wanneer u het apparaat ver-
plaatst, monteert, demonteert of opbergt. Wij raden aan een
aardlekschakelaar (FI-veiligheidsschakelaar) te gebruiken om
extra bescherming te bieden bij het gebruik van elektrische
apparaten. Het is raadzaam om een veiligheidsschakelaar te
gebruiken met een nominale reststroom van maximaal 30 mA.
Neem voor deskundig advies contact op met uw elektricien.
17. Voer geen wijzigingen uit aan het apparaat, het snoer, de
stekker en de accessoires.
18. Onjuist gebruik kan tot lichamelijk letsel leiden! Wij zijn niet
aansprakelijk voor eventueel geleden schade of verwondingen.
Pagina: 68
137
136
NL NL
29. Controleer voor elk gebruik van uw ijsmachine of het appa-
raat, het netsnoer en de stekker onbeschadigd zijn en er geen
losse onderdelen zijn.
30. Om elektrische schokken te voorkomen mag u het apparaat
niet gebruiken als het netsnoer of de stekker beschadigd is, als
het apparaat andere storingen vertoont, gevallen is, anderszins
beschadigd is of als er onderdelen loszitten. Om gevaar te
voorkomen, mag u het apparaat nooit zelf repareren. Lever
het apparaat in bij Solis of een door Solis erkend servicepunt
om het te laten controleren, repareren of mechanisch en elek-
trisch te laten herstellen.
31. Personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens, of onwetende en onervaren mensen en kinderen
mogen de ijsmachine niet gebruiken, tenzij onder toezicht van
een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid en hun
exacte instructies geeft over het correcte gebruik van dit ap-
paraat. Bovendien moeten ze precies hebben begrepen welke
gevaren het apparaat kan opleveren en hoe het op een veilige
manier kan worden gebruikt. Het apparaat mag niet door kin-
deren zonder toezicht worden gereinigd of onderhouden. Het
apparaat mag in geen geval door kinderen jonger dan 8 jaar
worden gebruikt of gereinigd.
32. Houd het apparaat en het snoer altijd buiten bereik van
kinderen.
33. Er moet toezicht worden gehouden op kinderen om te zorgen
dat ze niet met de ijsmachine spelen. Houd verpakkingsmate-
riaal, incl. plastic zakken, buiten bereik van kinderen. Verstik-
kingsgevaar!
34. Dek de ijsmachine of luchtopeningen nooit af wanneer de
stekker in het stopcontact zit of het apparaat wordt gebruikt.
35. Controleer of de Solis ijsmachine goed is opgebouwd voor u ze
gebruikt. In deze gebruiksaanwijzing vindt u hoe de verschil-
lende onderdelen in het apparaat moeten worden geplaatst.
36. Gebruik uitsluitend het roerwerk en de ijsemmer die met dit
apparaat werden meegeleverd.
37. Controleer altijd of het apparaat uitgeschakeld is en de stekker
niet in het stopcontact zit voor u het roerwerk aanbrengt.
38. Controleer altijd dat de ijsemmer in het apparaat zit en het
roerwerk voor de bereiding van ijs goed op de as vastzit alvo-
rens de ijsmachine aan te sluiten en te starten.
39. Neem de ijsmachine nooit in gebruik zonder levensmiddelen
of vloeistoffen in de ijsemmer.
40. Doe nooit ingrediënten in de ruimte voor de ijsemmer. De in-
grediënten mogen alleen in de ijsemmer zelf worden gedaan.
41. Controleer altijd of de ruimte voor de ijsemmer en de buiten-
kant van de ijsemmer echt goed schoon en volledig droog zijn
voor u het apparaat in gebruik neemt.
42. Verwerk geen hete of kokende vloeistoffen. Bij de bereiding
van ijs moeten de ingrediënten altijd eerst tot ong. 25 °C
(+/- 5°C) worden afgekoeld alvorens ze in de ijsemmer te
doen. Ook koudere ingrediënten moeten bij de bereiding van
ijs niet aan de ijsemmer worden toegevoegd omdat hierdoor
het roerwerk kan blokkeren bij nog niet volledig geroerd ijs.
Bij het bereiden van yoghurt moet de melk een temperatuur
van 38–40°C hebben.
43. Houd tijdens de werking geen voorwerpen in het apparaat.
Houd lange haren, sieraden, keukengerei en kleding uit de
buurt van roterende delen.
44. Zorg dat u de ijsemmer voorzichtig behandelt en niet bescha-
digt wanneer u het ijs uit de ijsemmer haalt.
45. Gebruik uitsluitend plastic keukengerei of de meegeleverde
plastic spatel om het ijs of de yoghurt uit de ijsemmer te ha-
len. Gebruik nooit metalen keukengerei of keukengerei met
scherpe of puntige randen in of in de buurt van het apparaat!
Pagina: 69
139
138
NL NL
54. Ook altijd eerst het roerwerk verwijderen voor u gaat reinigen.
55. Trek na elk gebruik altijd de stekker uit het stopcontact. Pas
dan is het apparaat helemaal uitgeschakeld.
56. Het deksel van apparaat moet ook als het niet wordt gebruikt
alleen voor een korte tijd worden verwijderd.
57. Bewaar nooit explosieve of ontvlambare substanties zoals
spuitbussen (deodorantsprays, haarspray etc.) in de ijsmachine.
Belangrijke aanwijzingen over koelmiddel
Het koelmiddel van uw ijsmachine is Isobutan R600a, een na-
tuurlijk, brandbaar en zeer milieuvriendelijk gas. Zorg ervoor
dat tijdens transport en gebruik van het apparaat geen van de
componenten van het koelmiddelcircuit worden beschadigd.
Brandgevaar!
Bij beschadiging van het koelmiddelcircuit:
– voorkom open vuur of ontstekingsbronnen;
– zorg voor adequate ventilatie in de ruimte waar het apparaat
staat;
– gebruik het apparaat uitsluitend nadat het door Solis of een
door Solis erkend servicepunt is gecontroleerd.
46. Houd het apparaat en de accessoires altijd schoon. Raadpleeg
de informatie in deze gebruiksaanwijzing. De te reinigen de-
len moeten met de hand en water en afwasmiddel worden
gereinigd en zijn niet geschikt voor reiniging in de vaatwasser.
47. Maak de ijsmachine niet schoon met een metalen schuur-
spons. Losgelaten metaaldeeltjes van de spons kunnen in
contact komen met componenten in het apparaat en een
elektrische schok veroorzaken. Om dezelfde reden mogen ook
geen andere elektrische apparaten in contact komen met de
ijsmachine.
48. Leg of plaats geen voorwerpen op het apparaat.
49. Rol het snoer altijd helemaal uit voordat u de stekker in het
stopcontact steekt.
50. Schakel het apparaat altijd eerst met de POWER-knop uit,
voordat u het apparaat verplaatst, uit elkaar haalt of gaat
reinigen. Haal daarna de stekker uit het stopcontact en wacht
tot de motor, de compressor en het roerwerk volledig tot stil-
stand zijn gekomen. Dit geldt ook wanneer het apparaat niet
wordt gebruikt.
51. Let altijd goed op als u de ijsmachine en het roerwerk gebruikt.
Kom niet in de ijsemmer en raak het roekwerk niet aan als
het apparaat aanstaat of als de stekker in het stopcontact zit.
Tijdens het gebruik mogen geen lichaamsdelen, haren, kleding
of keukengerei in de buurt van het roterende roerwerk komen.
52. Mocht een voorwerp (bijv. een spatel of keukengerei) tijdens
gebruik in de ijsemmer vallen, druk dan op de POWER-knop,
haal de stekker uit het stopcontact en verwijder het voorwerp,
zodra de motor en het roerwerk volledig tot stilstand zijn ge-
komen.
53. Schakel het apparaat altijd eerst met de POWER-knop uit,
haal de stekker uit het stopcontact en wacht tot de motor, de
compressor en het roerwerk volledig tot stilstand zijn gekomen
voor u het ijs of yoghurt uit de ijsemmer haalt.
Pagina: 70
NL NL
141
140
▲
▲ APPARAATBESCHRIJVING
A Uitneembare geanodiseerde ijsemmer, met handvat voor eenvoudige
bediening. Let op: dit apparaat mag niet in de vaatwasser en niet in het
vriesvak worden geplaatst.
B Roerwerk voor de bereiding van ijs. Roert ook het ijs aan de binnenwanden.
Let op: niet geschikt voor het vriesvak. Voor de bereiding van yoghurt wordt
het roerwerk niet in de ijsemmer gezet.
C Deksel, kan in zijn geheel worden opgetild en met de handgreep voor de helft
worden geopend om ingrediënten via de vulopening toe te voegen.
D Roestvrij stalen behuizing met ventilatieopeningen
E Bedieningspaneel met lcd-display en drukgevoelige functieknoppen
F Ruimte voor ijsemmer
G Handgrepen
voor eenvoudig vervoer
A E
B F
E
E
C
C
C
D
G
G
D
Opklapbare deksel
G
G
Pagina: 71
NL NL
143
142
▲
▲ DE FUNCTIEKNOPPEN
EN HET LCD-DISPLAY
a POWER-knop om de machine in en uit te schakelen
Zodra u de stekker in het stopcontact steekt, staat het apparaat in de stand-by-
modus en knippert de POWER-knop zwak. Wanneer u de POWER-knop gedu-
rende ong. 1 seconde aanraakt, wordt de instellingsmodus geopend. Op het
display brandt "60:00" voor de tijdsinstelling, alle knopsymbolen branden en u
kunt het programma selecteren.
Opmerking: Als u gedurende 15 seconden geen andere knop aanraakt, wor-
den de weergaven in het display gedimd. Door opnieuw op een van de knop-
pen te drukken (behalve de POWER-knop) gaat het display opnieuw aan.
Wanneer u de POWER-knop gedurende de werking gedurende ong. 1 seconde
aanraakt, wordt de stand-bymodus van het apparaat ingeschakeld.
b START/PAUSE-knop om het bereidingsproces te starten of te stoppen
Nadat u het programma en de gebruiksduur heeft ingevoerd, raakt u de START/
PAUSE-knop aan om het programma te starten. Als u tijdens het gebruik
opnieuw op deze knop drukt, worden het programma en de tijd gestopt, en
telt de timer niet meer door. Raakt u de START/PAUSE-knop opnieuw aan, dan
wordt het programma voortgezet en gaat de timer door met de aftelling.
Let op:
– Nadat u de START/PAUSE-knop aanraakt en de bereiding is gestart, kan het
bedieningspaneel niet meer worden bediend. Alle knoppen zijn geblokkeerd
(behalve de POWER-knop en de START/PAUSE-knop). Alleen nadat u de
START/PAUSE-knop opnieuw aanraakt, worden de knoppen op het bedie-
ningspaneel geactiveerd en kunnen de instellingen worden gewijzigd.
– Als u binnen 10 minuten na het pauzeren niet opnieuw op de START/PAU-
SE-knop drukt, hoort u een signaaltoon, worden de ingevoerde instellingen
verwijderd en wordt de stand-bymodus geactiveerd.
c TIMER-instellingsknoppen
Met behulp van de of knop kan de standaardtijd in het display handma-
tig worden ingesteld.
Met de -knop kan de gebruiksduur in de ijsfunctie met elke druk 1 minuut
worden verlaagd en met de -knop kan de gebruiksduur met 1 minuut wor-
den verhoogd. Door de knoppen langer dan 2 seconden aan te raken, wordt de
minuten sneller verhoogd of verlaagd. In de yoghurtfunctie wordt de gebruiks-
duur respectievelijk met elke druk op de knop met 1 uur verhoogd of verlaagd.
d Koelprogrammaknop
Met het koelprogramma kan de inhoud van de ijsemmer (of water) zonder
roeren worden afgekoeld of bevroren. U kunt het ijs na bereiding met het
koelprogramma ook langer bevroren houden om de consistentie te verharden.
Als u de koelprogrammaknop aanraakt, wordt de standaardinstelling van
30 minuten weergegeven en brandt "30:00" op het display. U kunt de koel-
duur ook handmatig met de knoppen en wijzigen. Een instelling tussen
5 en 60 minuten is mogelijk.
Het koelprogramma werkt op dezelfde manier als het ijsprogramma. De massa
wordt hierbij echter niet gemixt of geroerd. Voor het koelprogramma mag het
roerwerk niet worden geplaatst.
b
d
e f
g
c a
Pagina: 72
NL NL
145
144
▲
▲ DE ACCESSOIRES
VAN DE IJSMACHINE
e Mixprogrammaknop
Met het mixprogramma kan de inhoud van de ijsemmer zonder te vriezen wor-
den geroerd. Zo kunt u de ijsingrediënten bijv. voor het ijsprogramma mixen en
roeren.
Als u de mixprogrammaknop aanraakt, wordt de standaardinstelling van
10 minuten weergegeven en brandt "10:00" op het display. U kunt de mixduur
ook handmatig met de knoppen en wijzigen. Een instelling tussen 5 en
60 minuten is mogelijk.
Het mixprogramma werkt op dezelfde manier als het ijsprogramma. De massa
wordt hierbij echter alleen gemixt en niet bevroren. Voor het mixprogramma
moet het roerwerk worden geplaatst.
f IJsprogrammaknop
Als u de ijsprogrammaknop aanraakt, wordt de standaardinstelling van
60 minuten geactiveerd en worden de ingrediënten gemixt en bevroren. U kunt
de bereidingstijd echter ook handmatig instellen in intervallen van 1 minuut,
van 5 tot 60 minuten.
Voor het ijsprogramma moet het roerwerk worden geplaatst.
g Yoghurtprogrammaknop
Als u de yoghurtprogrammaknop aanraakt, wordt de standaardinstelling van
8 uur geactiveerd en worden de ingrediënten tot yoghurt verwerkt. U kunt de
bereidingstijd echter ook handmatig instellen in intervallen van 1 uur, van 4 tot
24 uur.
Voor het yoghurtprogramma mag het roerwerk niet worden geplaatst.
Opmerking: Het einde van een programma wordt aangegeven door 3 signaalto-
nen.
Geanodiseerde ijsemmer
Roerwerk
Om ijs voor te bereiden en
voor het mixprogramma.
Plastic schraper
Maatbeker
Met de praktische maatbeker kunt
u de ingrediënten ook uitmeten in
cup-eenheden, die in de recepten
worden aangegeven.
Pagina: 73
147
146
NL NL
▲
▲ ALVORENS HET APPARAAT
IN GEBRUIK TE NEMEN
• Let op: Uw Solis Gelateria Pro Touch is uitgerust met een compressor die altijd
rechtop moet staan. Verwijder het apparaat nooit van zijn poten en plaats het
apparaat altijd staande op de poten met de vulopening naar boven. Het appa-
raat moet altijd op de poten worden gebruikt en opgeborgen.
• Kantel het apparaat niet verder dan 45°. Als het apparaat per ongeluk gedu-
rende het transport werd omgedraaid of gekanteld, moet u het apparaat min-
stens drie uur op de poten zetten alvorens het opnieuw in te schakelen.
• Verwijder alle etiketten en stickers (behalve het typeplaatje) voor u de ijsmachine
in gebruik neemt. Controleer vooraleer het verpakkingsmateriaal weg te gooien
of alle accessoires en machine onderdelen uit de verpakking zijn gehaald.
• Haal het deksel, de ijsemmer, het roerwerk, de plastic schraper en maatbeker
uit de machine. Reinig deze onderdelen met wat zacht afwasmiddel en warm
water en spoel alles zorgvuldig af. Droog alle onderdelen.
• Let op: Let erop dat alle delen schoon en droog zijn alvorens het apparaat in te
gebruiken.
▲
▲ DE EXTRA'S VAN UW
GELATERIA PRO TOUCH
■▲ ▲ AUTOMATISCHE KOELHOUDFUNCTIE
Om het ijs of de yoghurt nog enige tijd na bereiding te koelen, wordt na afloop van
het desbetreffende programma de automatische koelhoudfunctie ingeschakeld (in
de ijsfunctie gedurende ong. 20 minuten).
In de ijsfunctie: Als na bereiding van het ijs geen andere functie wordt ingedrukt,
wordt de automatische koelhoudfunctie ingeschakeld. Na 10 minuten worden het
koelaggregaat en de ventilator ingeschakeld en verschijnt "COOL" op het display.
Na nog eens 10 minuten wordt de stand-bymodus van het apparaat ingeschakeld,
stopt de koelhoudfunctie en hoort u 3 signaaltonen.
In de yoghurtfunctie: Als na bereiding van de yoghurt geen andere functie wordt
ingedrukt, wordt de automatische koelhoudfunctie ingeschakeld en verschijnt
"COOL" op het display. Het koelaggregaat en de ventilator worden gedurende
15 minuten ingeschakeld en koelen het yoghurtmengsel af tot ong. 9 °C. Het
koelaggregaat en de ventilator worden daarna uitgeschakeld. Een sensor meet de
temperatuur van de yoghurt. Zodra de temperatuur boven de 9 °C stijgt, worden
koelaggregaat en ventilator gedurende 4 minuten ingeschakeld. De machine koelt
in dit ritme van 4 minuten verder tot het apparaat wordt uitgeschakeld.
■▲ ▲ OVERBELASTINGSBEVEILIGING VAN DE MOTOR
Zodra het ijsmengsel hard wordt en bereid is, stopt de mix-motor en draait het
roerwerk dus niet meer. Dit is een veiligheidsinrichting om de motor te beschermen
tegen overbelasting. De tijd op het display wordt afgeteld en het ijs wordt zolang
gekoeld tot het apparaat met de POWER-knop wordt uitgeschakeld of de tijd op
"00:00" staat. U kunt het apparaat met de POWER-knop uitschakelen en het ijs
verwijderen zodra het roerwerk is gestopt.
Pagina: 74
149
148
NL NL
7. Plaats het deksel op de ijsemmer en draai het naar links tot het vergrendeld is.
Let op: Open het deksel niet tijdens de bereiding, tenzij dit expliciet in het recept
wordt aangegeven. Mocht u tijdens het roeren ingrediënten moeten toevoegen,
open dan het opklapbare kleine deksel met behulp van de greep.
8. Steek de stekker in een geschikt stopcontact. Op het display knippert zwak de
POWER-knop en het apparaat staat in de stand-bymodus.
9. Raak de POWER-knop gedurende ong. 1 seconde aan om de instellingsmodus
van het apparaat in te schakelen. Op het display brandt "60:00" voor de tijdsin-
stelling en alle knopsymbolen branden.
10. Raak de ijsprogrammaknop aan om de ijsbereiding van het apparaat in te
schakelen.
11. Wijzig desgewenst de standaard bedrijfsduur door de knop of in te druk-
ken. In het ijsprogramma wordt de tijd in intervallen van 1 minuut gewijzigd. Als
u de knoppen langer dan 2 seconden aanraakt, wordt de tijd sneller gewijzigd.
Er is een instelling van 5 tot 60 minuten mogelijk.
12. Raak de START/PAUSE-knop aan om het ijsprogramma te starten. De tijd wordt
op het display afgeteld. Alle programma's die nu actief zijn knipperen, het sym-
bool wordt gemarkeerd om aan te geven dat dit programma is ingesteld.
Tips:
– U kunt de ingrediënten via het kleine klapdeksel toevoegen. Sluit daarna het
klapdeksel.
– Als u de ijsbereiding kort wil onderbreken, raakt u de START/PAUSE-knop aan.
De tijd op het display wordt gestopt. Als u de ijsbereiding wilt voortzetten, raakt
u opnieuw de START/PAUSE-knop aan. De timer gaat verder met aftellen.
▲
▲ INGEBRUIKNEMING:
BEREIDING VAN IJS
1. Controleer of de stekker uit het stopcontact is gehaald. Plaats het apparaat
rechtop op een schoon, stabiel, droog en vocht- en hittebestendig werkopper-
vlak. Wikkel de stroomkabel volledig af.
2. Draai het deksel naar rechts. Haal het deksel van de ijsemmer en neem vervol-
gens de ijsemmer uit het apparaat. Plaats het roerwerk op de as in de ijsemmer.
Let op: Het is heel belangrijk dat het roerwerk goed vast en precies op de as zit,
anders kunnen de ingrediënten niet worden geroerd. Zet het roerwerk altijd in
de ijsemmer alvorens ingrediënten in de ijsemmer te doen.
3. Doe het voorbereide ijsmengsel (op kamertemperatuur, ong. 25 °C, +/- 5 °C) in
de ijsemmer. Veeg eventuele resten van de rand van de ijsemmer af.
Let op: Doe de ijsemmer niet te vol! Aangezien het volume van het mengsel
tijdens de bereiding van het ijs toeneemt, mag de ijsemmer tot maximaal 60 %
worden gevuld, anders kan het mengsel tijdens de bereiding over de rand van
de ijsemmer lopen!
Opmerking: De ijsemmer moet zich tijdens het vullen buiten de ruimte voor de
ijsemmer bevinden. Hierdoor weet u zeker dat er geen ingrediënten in de ruimte
voor de ijsemmer kunnen komen.
4. Controleer of de ruimte voor de ijsemmer en de buitenzijde van de ijsemmer
volledig droog zijn alvorens de ijsemmer in de ruimte voor de ijsemmer te zetten.
5. Zet de ijsemmer in de ruimte voor de ijsemmer.
6. In de ruimte voor de ijsemmer zitten 2 uitsparingen. Als u de ijsemmer in de
ruimte zet, plaats de ijsemmer dan zo dat de scharnieren aan de beide grepen
in deze uitsparingen glijden.
Let op: Uw Solis ijsmachine beschikt over een ingebouwd koelaggregaat (com-
pressor) waardoor de ijsemmer niet in de vriezer moet worden geplaatst alvorens
hem te vullen.
Pagina: 75
151
150
NL NL
▲
▲ INGEBRUIKNEMING:
BEREIDING VAN YOGHURT
1. Controleer of de stekker uit het stopcontact is gehaald. Plaats het apparaat
rechtop op een schoon, stabiel, droog en vocht- en hittebestendig werkopper-
vlak. Wikkel de stroomkabel volledig af.
2. Draai het deksel naar rechts en haal het van de ijsemmer. Haal de ijsemmer uit
het apparaat. Let op: Bij de bereiding van yoghurt wordt het roerwerk niet
gebruikt!
3. Giet de goed geroerde yoghurtingrediënten (temperatuur ong. 38–40 °C) in
de ijsemmer (zie "Yoghurtrecept"). Veeg eventuele resten van de rand van de
ijsemmer af.
Let op: Doe de ijsemmer niet te vol! Doe maximaal 1 liter melk en 50 ml yoghurt
in de ijsemmer!
4. Controleer of de ruimte voor de ijsemmer en de buitenzijde van de ijsemmer
volledig droog zijn alvorens de ijsemmer in de ruimte voor de ijsemmer te zetten.
5. Zet de ijsemmer in de ruimte voor de ijsemmer.
6. In de ruimte voor de ijsemmer zitten 2 uitsparingen. Als u de ijsemmer in de
ruimte zet, plaats de ijsemmer dan zo dat de scharnieren aan de beide grepen
in deze uitsparingen glijden.
7. Plaats het deksel op de ijsemmer en draai het naar links tot het vergrendeld is.
Let op: Open het deksel niet tijdens de bereiding, tenzij dit expliciet in het recept
wordt aangegeven. Mocht u tijdens het roeren ingrediënten moeten toevoegen,
open dan het opklapbare kleine deksel met behulp van de greep.
8. Steek de stekker in een geschikt stopcontact. Op het display knippert zwak de
POWER-knop en het apparaat staat in de stand-bymodus.
9. Raak de POWER-knop gedurende ong. 1 seconde aan om de instellingsmodus
van het apparaat in te schakelen. Op het display brandt "60:00" voor de tijdsin-
stelling en alle knopsymbolen branden.
10. Raak de yoghurtprogrammaknop aan om de yoghurtbereiding van het appa-
raat in te schakelen. Op het display brandt "08H" als standaardinstelling.
11. Wijzig desgewenst de standaard bedrijfsduur door de knop of aan te
raaken. In het yoghurtprogramma wordt de tijd in intervallen van 1 uur gewij-
zigd. Als u de knoppen langer dan 2 seconden aanraakt, wordt de tijd sneller
gewijzigd. Er is een instelling van 4 tot maximaal 24 uur mogelijk.
■▲ ▲ IJSBEREIDING BEËINDIGEN
• Wanneer de tijd op het display "00:00" bereikt, schakelt u het apparaat uit door
de POWER-knop gedurende ong. 1 seconde aan te raken (het display gaat uit,
de POWER-knop blijft zwak knipperen) en haalt u vervolgens de stekker uit het
stopcontact. Draai het deksel naar rechts open, verwijder het en trek met behulp
van het handvat de ijsemmer uit het apparaat. Als de ijsemmer licht vastgevroren
is en niet gemakkelijk uit het apparaat kan worden gehaald, wacht u enkele
minuten tot u de ijsemmer kunt verwijderen.
Opmerking: Bij de bereiding van ijs kan het gebeuren dat het ijsmengsel al
hard is voordat de ingestelde tijd is verlopen. In dat geval stopt de overbelas-
tingsbeveiliging van de motor het roerwerk en draait het niet meer. De tijd op
het display wordt afgeteld en het ijs wordt zolang gekoeld tot het apparaat met
de POWER-knop wordt uitgeschakeld of de tijd op "00:00" staat. U kunt het
apparaat met de POWER-knop uitschakelen en het ijs verwijderen zodra het
roerwerk is gestopt.
• Als u het apparaat niet onmiddellijk uitschakelt wanneer "00:00" op het display
verschijnt, wordt de automatische koelhoudfunctie ingeschakeld. Na 10 minuten
worden het koelaggregat en de ventilator ingeschakeld en verschijnt "COOL" op
het display, het apparaat koelt het ijsmengsel nog 10 minuten extra af. Hierna
hoort u 3 signaaltonen, het apparaat schakelt naar stand-bymodus en stopt de
koelhoudfunctie. Het display gaat uit en alleen de POWER-knop brandt.
• Wilt u het ijs nog langer koel houden, dan kunt u de koelfunctie met de -knop
selecteren en met de START/PAUSE-knop starten. Hierbij wordt het ijs alleen
nog gekoeld en niet meer gemixt. Het kan daarbij gebeuren dat het ijsmengsel
bevriest en de ijsemmer in de machine vastvriest. Schakel in dat geval het appa-
raat uit en wacht enkele minuten alvorens de ijsemmer te verwijderen.
Belangrijk: Als u het ijs niet direct wilt nuttigen, raden we u aan om het na
bereiding in een ander luchtdicht recipiënt te doen en in de vriezer te zetten.
• Gebruik altijd de meegeleverde plastic schraper of een andere plastic spatel om
het ijs te verwijderen. Gebruik nooit metalen keukengerei in de ijsemmer.
• Zet nooit de ijsemmer zelf in de vriezer!
Pagina: 76
153
NL NL
■▲ YOGHURTRECEPT
• Gebruik 1 liter UHT-melk, hetzij koeienmelk, sojamelk of geitenmelk (ook haver-
melk en lactosevrije melk zijn mogelijk) en voeg er 50ml natuurlijke yoghurt met
levende yoghurtculturen of yoghurtpoeder aan toe (bijv. uit het reformhuis).
• Gebruik uitsluitend producten waarvan de houdbaarheidsdatum niet is over-
schreden.
• Als u UHT-melk gebruikt, hoeft ze niet extra te worden gekookt aangezien deze
melk onder zeer hoge temperaturen werd gekookt.
• Als u verse melk of rauwe melk wilt gebruiken, moet u de melk eerst tot min-
stens 90 °C verwarmen om bacteriën en kiemen in de melk onschadelijk te
maken.
• Verwarm UHT-melk tot 38–40 °C of laat gekookte verse melk of rauwe melk
tot deze temperatuur afkoelen. Voeg vervolgens de natuurlijke yoghurt of het
yoghurtpoeder toe.
• Als u yoghurtpoeder gebruikt, volgt u de aanwijzingen op de verpakking om de
yoghurtcultuur in overeenstemming met de aanwijzingen van de fabrikant voor
te bereiden.
• Denk eraan dat u kant-en-klare natuurlijke yoghurt toevoegt deze yoghurt le-
vende yoghurtculturen bevat.
• Gebruik een garde om de melk met het yoghurtpoeder of de yoghurt met le-
vende yoghurtculturen te roeren tot een uniform mengsel.
• Doe de melk met de culturen in de ijsemmer en bereid de yoghurt verder zoals
beschreven in "Bereiding van yoghurt".
• Als u groenten, vruchtenpuree, honing, chocolade of andere ingrediënten wilt
toevoegen, moet u dit doen zodra de yoghurt bereid is.
• Gebruik een plastic spatel om na bereiding de yoghurt in de ijsemmer goed te
roeren alvorens hem in kleinere glazen te gieten.
• Draai de deksels op de glazen en zet de yoghurtglazen in de koelkast.
• U kunt de yoghurt direct nuttigen of tot 10 dagen in de koelkast bewaren. Denk
eraan dat de yoghurt elke dag iets zuurder wordt. Dit komt door natuurlijk na-
zuren.
152
12. Raak de START/PAUSE-knop aan om yoghurtbereiding te starten. De tijd-
weergave en de yoghurtknop beginnen te knipperen en het symbool wordt
gemarkeerd om aan te geven dat dit programma is ingesteld. De tijd wordt op
uurbasis afgeteld.
Tips:
– U kunt de ingrediënten via het kleine klapdeksel toevoegen. Sluit daarna het
klapdeksel.
– Als u de yoghurtbereiding kort wil onderbreken, raakt u de START/PAUSE-knop
aan. De tijd op het display wordt gestopt. Als u de yoghurtbereiding wilt voort-
zetten, raakt u opnieuw de START/PAUSE-knop aan. De timer gaat verder met
aftellen.
■▲ ▲ YOGHURTBEREIDING BEËINDIGEN
• Wanneer de tijd op het display "00:00" bereikt, schakelt u het apparaat uit door
de POWER-knop gedurende ong. 1 seconde aan te raken (het display gaat uit,
de POWER-knop blijft zwak knipperen) en haalt u vervolgens de stekker uit het
stopcontact. Draai het deksel naar rechts open, verwijder het en trek met behulp
van het handvat de ijsemmer uit het apparaat.
• Als u het apparaat niet onmiddellijk uitschakelt, wordt de automatische koel-
houdfunctie ingeschakeld. Op het display verschijnt "COOL". Het koelaggregaat
en de ventilator worden gedurende 15 minuten ingeschakeld en koelen het
yoghurtmengsel af tot ong. 9 °C. Het koelaggregaat en de ventilator worden
daarna uitgeschakeld. Een sensor meet de temperatuur van de yoghurt. Zodra
de temperatuur boven de 9 °C stijgt, worden koelaggregaat en ventilator ge-
durende 4 minuten ingeschakeld. De machine koelt in dit ritme van 4 minuten
verder tot het apparaat wordt uitgeschakeld. Daarbij bestaat de kans dat het
yoghurtmengsel bevriest.
• Belangrijk: Als u de yoghurt niet direct wilt nuttigen, raden we u aan om de
yoghurt na bereiding te gieten in meerdere recipiënten, deze met een deksel af
te sluiten en vervolgens in de koelkast te zetten.
• Gebruik altijd de meegeleverde plastic schraper of een andere plastic spatel om
de yoghurt te verwijderen. Gebruik nooit metalen keukengerei in de ijsemmer.
• Zet nooit de ijsemmer zelf in de koelkast!
Pagina: 77
155
154
NL NL
▲
▲ REINIGING EN ONDERHOUD VAN UW
SOLIS GELATERIA PRO TOUCH
• Controleer alvorens het apparaat te reinigen dat de ijsmachine is uitgeschakeld
en de stekker uit het stopcontact is gehaald. Wacht tot de compressor volledig
is afgekoeld alvorens het apparaat te reinigen.
■▲ ▲ REINIGING VAN DE ROESTVAST STALEN BEHUIZING
1. Veeg de behuizing en het display schoon met een zachte, licht bevochtigde
doek. Gebruik geen droog keukenpapier of droge doek voor het display en
gebruik ook geen agressieve of schurende reinigingsmiddelen of schuursponsjes
om de behuizing of accessoires van de machine te reinigen, omdat hierdoor
krassen op de oppervlakten kunnen ontstaan.
Opmerking: Dompel de behuizing nooit onder in water en zet deze nooit in een
vaatwasser. Let op dat er geen water of reinigingsmiddelen met de knoppen of
het display in aanraking komen.
2. Om de ruimte voor de ijsemmer te reinigen moet het apparaat altijd de ka-
mertemperatuur hebben. Veeg de ruimte voor de ijsemmer met een vochtige
doek met eventueel wat afwasmiddel schoon. Eventuele resten slagroom, melk,
chocolade etc. met een zachte doek zorgvuldig verwijderen.
3. Alvorens de stekker opnieuw in het stopcontact te steken moeten alle opper-
vlakken volledig droog zijn.
■▲ ▲ REINIGING VAN DE IJSEMMER
• Vul de ijsemmer buiten het apparaat voor de helft met warm water en doe hier
wat mild afwasmiddel bij. Laat het water ca. 10 tot 20 minuten in de ijsemmer
staan, voordat u de emmer met een zachte spons te reinigen en met schoon
water af te spoelen. Plaats de ijsemmer alleen volledig droog weer terug in het
apparaat.
Let op: De ijsemmer mag niet in de vaatwasser worden gereinigd!
■▲ ▲ REINIGING VAN HET DEKSEL
• Het deksel kan in warm water met wat mild afwasmiddel en een zachte spons
worden gereinigd. Gebruik geen agressieve, schurende reinigingsmiddelen of
schuursponsjes aangezien hierdoor krassen op het oppervlak van het deksel kun-
nen ontstaan. Het deksel nu helemaal drogen en weer op de ijsemmer plaatsen.
Tips
• Hoe hoger het vetgehalte van de melk die u gebruikt, hoe romiger de yoghurt.
• U kunt een deel van de zelfgemaakte yoghurt ook voor de bereiding van nieuwe
yoghurt gebruiken.
• Als de yoghurt klonten heeft, zijn de yoghurtculturen in de melk niet goed ge-
roerd voor het apparaat werd ingeschakeld.
Pagina: 78
157
156
NL NL
• De meeste bereidingen van ijs nemen tijdens het roeren en koelen in volume toe.
Alle recepten in het receptenboek geven aan het eind ongeveer 1 liter bevroren
ijs. Mocht u een ander ijsrecept willen bereiden, gebruik dan maximaal 1000 ml
aan levensmiddelen, zodat het mengsel ook in bevroren staat genoeg ruimte
heeft.
• Alcohol voorkomt dat het mengsel bevriest. Daarom is het verstandig om de
alcohol pas aan het einde van het bereidingsproces aan het mengsel toe te
voegen.
• De consistentie van het ijs is aan het eind van de bereiding meestal zo zacht
dat men er makkelijk nog een lepel in kan doen. Als u het ijs als een bolletje, in
een wafel of op een hoorntje wilt serveren, dan is het aan te raden om het ijs
aansluitend nog 2 uur in de vriezer te doen, voordat u het serveert.
• Als u het ijs direct uit de vriezer wilt serveren, dan moet u deze 5 tot 10 minuten
van de voren op kamertemperatuur laten staan.
• Als u het ijs in de vriezer wilt bewaren, dan moet u het ijs in een luchtdicht ge-
sloten verpakking doen. Zo voorkomt u dat er ijskristallen worden opgebouwd.
Ook het plaatsen van bakpapier direct op het ijs kan voorkomen dat er ijskris-
tallen worden gevormd.
Opmerking: Zet nooit de ijsemmer in de vriezer!
• Zelfgemaakt ijs is het lekkerst als het vers, d.w.z. binnen een week, wordt ge-
nuttigd. U kunt het echter tot twee weken in de vriezer bewaren.
▲
▲ TIPS VOOR DE BEREIDING VAN
IJS MET MELK / SLAGROOM / EIEREN
Veel van onze recepten worden van/uit warme melk/slagroom/eimengsel gemaakt
om een romig ijs te maken.
Met deze tips wordt deze variatie zeker een succes:
• Alle ingrediënten moeten echt vers zijn.
• Verwerk de eieren die op kamertemperatuur moeten zijn. Alle recepten zijn
gebaseerd op middelgrote eieren van ongeveer 59 g.
• Meet alle ingrediënten af voor u met de bereiding begint en zet alles klaar.
• Gebruik een garde of handmixer. Klop het eigeel en de suiker tot er een schui-
mende dikke crème ontstaat.
■▲ ▲ REINIGING VAN HET ROERWERK
• Spoel het roerwerk met warm water en wat mild afwasmiddel af. Met de mee-
geleverde flessenwisser kunt u ook het middelste gedeelte van het roerwerk
grondig schoonmaken en alle ijsresten verwijderen. Laat het roerwerk helemaal
drogen, voordat u deze weer in de ijsemmer plaatst.
▲
▲ OPBERGEN
1. Controleer of het apparaat is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact
is gehaald.
2. Controleer of de behuizing en alle machinedelen geheel schoon en volledig
droog zijn.
3. Leg het roerwerk in de ijsemmer en plaats deze in de ruimte voor de ijsemmer.
4. Plaats het deksel op de ijsemmer.
5. Berg het apparaat altijd rechtop (het apparaat niet kantelen) in een droge,
donkere plaats op, bij voorkeur in de originele verpakking. Plaats niets op het
apparaat.
▲
▲ TIPS VOOR HET PERFECTE IJS
• Wanneer de ijsemmer met het ijsmengsel wordt gevuld, moet het op kamer-
temperatuur zijn (25°C, +/-5 °C). In het algemeen duur de bereiding van ijs
ongeveer 40–60 minuten.
• Als u een recept met warme ingrediënten voorbereid/voorbereidt, moet u het
ijsmengsel tenminste 4 uur laten afkoelen, voordat u deze in de ijsmachine doet.
• Haal de ijsemmer altijd uit de machine als u er het ijsmengsel in wilt doen.
Controleer vervolgens of de buitenkant van de ijsemmer schoon is alvorens de
emmer in de machine te zetten. Kleine ingrediënten die kort voor het einde
van de bereidingstijd moeten worden toegevoegd, kunnen via het klapdeksel
worden toegevoegd.
• De in de recepten aangegeven ingrediënten kunnen door overeenkomstige
levensmiddelen worden vervangen als dit voor de gezond, een allergie of een
dieet nodig is. Houd er dan wel rekening mee dat hierdoor ook de smaak en de
consistentie van het ijs kan veranderen.
Pagina: 79
159
158
NL NL
▲
▲ DE BELANGRIJKSTE INGREDIËNTEN
VOOR LEKKER IJS
Met de Solis Gelateria Pro Touch ijsmachine kunt u nu met lekkere, verse ingrediën-
ten eenvoudig zelf ijs maken en op ieder moment genieten van heerlijk en vers ijs.
Dit zijn de basisingrediënten:
■▲ ▲ EIEREN
• De recepten in het receptengedeelte worden gemaakt met middelgrote eieren
met een gewicht van ongeveer 59 gram. De eieren geven het mengsel volume
en stabiliseren en emulgeren het.
• Let op: Gebruik geen oude eieren, zeker niet als u het mengsel niet kookt.
Zwangere vrouwen wordt in het algemeen afgeraden om ijs te eten
omdat dit met rauwe eieren wordt bereid.
■▲ ▲ SUIKER
• In de recepten wordt geraffineerde suiker gebruikt omdat deze makkelijker
oplost en de opbouw van ijskristallen voorkomt.
• In het algemeen geldt: hoe meer suiker u toevoegt, hoe lager het vriespunt van
het water in het ijs wordt. Dit voorkomt dat de bereiding tot een grote, harde
klomp bevriest die moeilijk te scheiden is.
■▲ ▲ MELK
• In de recepten wordt volle melk gebruikt. U kunt ook magere melk gebruiken,
maar het ijs wordt minder romig en u zult niet hetzelfde resultaat bereiken. U
dient magere melk echter alleen bij recepten te gebruiken waarbij het mengsel
niet moet worden gekookt. Magere melk verhoogt de kans dat het mengsel
tijdens het verwarmen gaat schiften.
■▲ ▲ SLAGROOM
• In de recepten wordt vloeibare slagroom gebruikt. Door het gebruik van slag-
room wordt het mengsel zachter en romiger.
• Slagroom met een laag vetgehalte (koksroom) kan alleen bij recepten worden
gebruikt als het mengsel niet moet worden verwarmd, omdat ook hier het risico
hoog is dat het mengsel tijdens het verwarmen gaan schiften.
• Klop het ei-suikermengsel tijdens het verwarmen van de slagroom of de melk.
Als u eerst met mixen begint nadat de slagroom of melk al is verwarmd, kan de
slagroom of de melk te warm worden of gaan schiften.
• Gebruik voor het verwarmen een pan met een zware bodem. Als u slagroom of
melk verwarmt, breng ze dan niet aan de kook. Haal de slagroom of melk van
het vuur zodra er kleine bellen aan de rand van de melk/slagroom ontstaan.
• Let erop dat het mengsel constant met een houten lepel (bij voorkeur met rechte
rand) wordt geroerd tot het ingedikt is. Om te testen of het mengsel de juiste
consistentie heeft, doet u de lepel in het mengsel. Als u de lepel er weer uithaalt
en met een vinger over de achterzijde van de lepel veegt, moet er een spoor te
zien zijn. Als dat zo is, is het mengsel dik genoeg. Haal vervolgens de pan van
het vuur.
• Mocht het mengsel gaan schiften of stollen, is het te warm geworden. In dit
geval moet u opnieuw met de bereiding te beginnen.
• Het eimengsel heeft, afhankelijk van de hoeveelheid, ongeveer 5 tot 15 minuten
nodig om in te dikken.
• Let tijdens de bereiding en het kookproces op het mengsel.
• Laat het eimengsel bij kamertemperatuur afkoelen en roer het van tijd tot tijd
zodat de hitte kan ontsnappen en doe dit tot er geen damp meer vanaf komt.
Zodra het eimengsel tot kamertemperatuur is afgekoeld, kan het worden ge-
bruikt.
• Leg wat plasticfolie direct over het oppervlak van het eimengsel om te vermijden
dat er een velletje ontstaat.
• Om te zorgen dat het eimengsel sneller afkoelt, kunt u het mengsel ook in een
metalen kom doen en die in een koud waterbad zetten en constant roeren
totdat het tot kamertemperatuur is afgekoeld.
Pagina: 80
161
160
NL NL
▲
▲ VRAGEN EN ANTWOORDEN
VRAAG ANTWOORD
Het ijs
bevriest niet.
Het roerwerk beweegt
niet.
Het deksel wil niet ver-
grendelen.
Het ijsdessert is op de
aangegeven tijd nog
niet klaar.
De ijsemmer kan na de
bereiding niet worden
verwijderd.
Het ijs moet
harder worden.
• U heeft de START/PAUSE-knop niet aangerakt.
• Zit er alcohol in het ijs? Dan is daarvan te veel toegevoegd of
het is te vroeg toegevoegd.
• Let erop dat er voldoende luchtcirculatie rond het apparaat
is. Wij raden een minimale afstand van 10 cm aan tussen het
apparaat en het/de dichtstbijzijnde voorwerp/wand.
• Controleer of het roerwerk goed op de as zit. Beweegt ook de
as niet, neem dan contact op met een servicepunt van Solis.
• Het roerwerk en de ijsemmer zijn niet goed geplaatst. Controleer
of de grepen van de ijsemmer in de uitsparingen van de ruimte
voor de ijsemmer zijn geplaatst en het roerwerk goed op de as
is geplaatst.
• Het ijsmengsel was te warm op het moment dat u het in de ijs-
emmer deed en is daarom niet binnen de ingestelde tijd bevro-
ren.
• Verschillende ingrediënten en hoeveelheden zijn van in invloed
op de tijd die nodig is voor bevriezing. Ingrediënten zoals eieren
of alcohol hebben bijvoorbeeld meer tijd nodig.
• Misschien zijn de ingrediënten over de rand van de ijsemmer
gelopen en in de ruimte voor de ijsemmer terecht gekomen.
Schakel het apparaat uit en laat het mengsel gedurende 10 tot
20 minuten ontdooien. Verwijder vervolgens de ijsemmer en
veeg de binnenkant van de ruimte voor de ijsemmer schoon.
• Verwijder het bereide ijs uit de ijsemmer, doe dit in een lucht-
dichte bewaardoos en zet ze nog 1 tot 2 uur in de vriezer of net
zolang tot de gewenste hardheid is bereikt.
VRAAG ANTWOORD
Kan ik mijn vaste
ingrediënten niet direct
in het ijsmengsel doen?
Mijn ijsmachine lijkt
kort te vibreren.
Het bedieningspaneel
werkt niet.
Het ijs wordt niet
gekoeld terwijl de com-
pressor wel aan staat.
Mijn ijs heeft veel ijs-
kristallen. Waarom?
Als ik mijn ijs uit de
vriezer haal dan is het
heel hard. Waarom?
Kan ik de ijsemmer in
het vriesvak zetten?
• Wij raden aan om de vaste ingrediënten pas aan het einde toe
te voegen. Aanwijzing: vaak kunnen de vaste ingrediënten zoals
fruit tijdens het bereidingsproces niet goed met het mengsel
worden gemixt als u ze te vroeg toevoegt.
• De ingebouwde compressor is op speciale rubberen voeten
bevestigd om het geluid en het vibreren tijdens het gebruik tot
een minimum te beperken. Als er geen koeling nodig is, schakelt
de compressor automatisch uit en kan er gedurende 1 tot 2
seconden een kleine vibratie ontstaan. Dit is heel normaal.
• Het kinderslot wordt geactiveerd zodra u de START/PAUSE-knop
aanrakt. Raak opnieuw de START/PAUSE-knop aan om het kin-
derslot te deactiveren.
• Om de levensduur van de compressor te verlengen, is er een
automatische timer ingebouwd. Wacht 5 minuten, daarna wordt
de compressor weer geactiveerd.
• Enkele bereidingen hebben een groter aandeel water waardoor
het mengsel ijziger wordt.
• Zelfgemaakt ijs is altijd harder dan ijs dat u koopt omdat het
weinig lucht bevat. Wij raden aan om het ijs al 5 tot 10 minuten
voor het serveren uit het vriesvak te halen.
• Wij raden u af om de ijsemmer in de vriezer te zetten. Het ijs
wordt in het vriesvak erg hard en is vervolgens erg moeilijk te
verwijderen. Gebruik alstublieft nooit scherpe of metalen keu-
kengerei om het ijs uit de ijsemmer te halen. Hierdoor kunt u de
coating beschadigen.
Pagina: 81
162
NL NL
▲
▲ TECHNISCHE SPECIFICATIES
Modelnr. ICE-2038, Type 8502
Productbeschrijving IJsmachine
Spanning/frequentie 220–240 V~ / 50 Hz
Vermogen 170–200 Watt
Afmetingen ong. 43 x 25 x 29 cm (breedte x hoogte x diepte)
Gewicht ong. 12,0 kg
Technische wijzigingen voorbehouden.
163
▲
▲ VERWIJDERING▲▲
EU 2012/19/EU
Aanwijzingen voor correcte verwijdering van het product volgens EU-richtlijn
EU 2012/19/EU.
Het afgedankte apparaat mag niet met het huishoudelijk vuil als restafval worden
verwerkt. Het afgedankte apparaat moet bij een plaatselijk afvalinzamelpunt of bij
de leverancier worden ingeleverd zodat een milieuvriendelijke verwerking wordt
gegarandeerd. Door de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische
apparaten worden mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid
voorkomen en kunnen componenten worden hergebruikt of gerecycled, waardoor
er veel energie en grondstoffen worden bespaard. Om verplichte afvalverwerking
van het apparaat volgens de voorschriften duidelijk onder de aandacht te brengen
is hiernaast het symbool van een doorgekruiste afvalbak afgebeeld.
Solis of Switzerland AG behoudt zich het recht voor om te allen tijde technische en
optische wijzigingen en modificaties uit te voeren om zijn producten te verbeteren.
SOLIS HELPLINE
Deze artikelen kenmerken zich door hun duurzaamheid en betrouwbaarheid.
Mocht er desondanks een storing optreden, neem dan gewoon even contact op
met ons. Vaak is een storing met een nuttige tip in een handomdraai gemakkelijk
te verhelpen zonder dat u het apparaat voor reparatie moet terugsturen. Wij
staan u graag bij met raad en daad. De contactadressen vindt u achteraan in deze
gebruiksaanwijzing.
Bewaar de originele verpakking van dit product goed zodat u ze voor even-
tueel transport of verzending van het product kunt gebruiken.
version
11/2018

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Solis Gelateria Pro Touch 8502.

Stel een vraag over de Solis Gelateria Pro Touch 8502

Heb je een vraag over de Solis Gelateria Pro Touch 8502 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Solis Gelateria Pro Touch 8502. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Solis Gelateria Pro Touch 8502 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.