Solis Gelateria Pro 850 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Solis Gelateria Pro 850. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Solis
  • Product: Ijsmachine
  • Model/naam: Gelateria Pro 850
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands

Inhoudsopgave

Pagina: 2
▲ INHOUD
04 Beschrijving van de onderdelen
06 De display
07 De accessoires bij de ijsmachine
08 Belangrijke veiligheidsvoorschriften
12 Uw ijsmachine beschikt over deze extras
13 Voor gebruik
14 Ijsbereiding in de AUTO modus
17 Ijsbereiding in de MANUAL modus
18 "KEEP COOL" koudhoud functie
18 Apparaat uitschakelen
18 "PRE-COOL" voorkoel functie
20 Reiniging en verzorging
21 Opbergen
22 Tips voor het perfecte ijs
23 Tips voor de bereiding van ijs met hete ingrediënten
25 De belangrijkste ingrediënten voor lekker ijs
26 Vragen en antwoorden
29 Technische gegevens
30 Verwijdering / SOLIS Helpline
31 Recepten
3
SOLIS Eismaschine niederl._2013 07.08.14 11:17 Seite 3
Pagina: 3
4
▲ BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN
A Geanodiseerde ijsemmer met handvat voor en eenvoudige bediening.
Let op: Dit apparaat kan niet in de vaatwasser en mag niet in het vriesvak
worden gezet.
B Roerwerk voor de bereiding van ijs. Roert ook het ijs aan de binnenwanden.
Let op: Kan niet in het vriesvak, maar is wel geschikt voor de vaatwasser
(alleen in het bovenste rek van de vaatwasser).
C Deksel, kan in zijn geheel opgetild worden en met de lus voor de helft ge-
opend worden.
D RVS behuizing
E POWER knop om te machine aan en uit te zetten.
F START/PAUSE knop om het bereidingsproces te starten of te stoppen.
G MANUAL-TIMER knoppen. Met behulp van de of knop kan de berei-
ding handmatig ingesteld worden tussen de 5 en 180 minuten.
H PRE-COOL knop om de machine van -10 tot -30° Celsius te laten afkoelen.
Deze knop dient ook als HOLD knop om het kinderslot te activeren of te deacti-
veren.
I KEEP COOL knop om het ijs te koelen. Met de functie koud houden, wordt
het ijs tot 3 uur gekoeld en telkens geroerd.
J Keuzeregelaar voor de consistentie (Automatische timer). Met deze keu-
zeregelaar kunt u de volgende vier consistenties instellen: Sorbet, Frozen
Yogurt, Gelato (Italiaans ijs) en Ice Cream (roomijs). Als u de regelaar naar links
draait, dan wordt het mengsel zachter (SOFTER), als u de regelaar naar rechts
draait, dan wordt het mengsel harder (HARDER).
K Conversie knop om te wisselen van Celsius naar Fahrenheit.
Uw SOLIS Gelateria Pro is voorzien van een conversieknop, waarmee u de tem-
peratuurseenheid kunt veranderen. Als u de knop een keer indrukt, dan ziet u
de temperatuur. Als u nogmaals op de knop drukt, dan kunt u de eenheid
veranderen van Celsius naar Fahrenheit.
Opmerking: Als u de knop indrukt als de temperatuur in de display wordt
getoond, dan veranderd de eenheid direct.
L Volume knop: Uw SOLIS Gelateria Pro is voorzien van een geluidsignaal om
aan te duiden dat de ijsbereiding klaar is. U kunt het volume van het geluid
instellen en kiezen uit luid, rustig of stil. Daarnaast kunt u ook aan het eind een
melodie laten afspelen.
M Greep voor eenvoudige bediening
N Ruimte voor de ijsemmer
SOLIS Eismaschine niederl._2013 07.08.14 11:17 Seite 4
Pagina: 5
▲ DE DISPLAY
O LCD display toont de gekozen instelling en de huidige status van de bereiding.
Bovendien lichten afwisselend de bedrijfstijd en de huidige temperatuur in de
ijsemmer op.
P Weergavebalken voor de consistentie-instelling, van „SOFTER“ (zacht)
helemaal links tot „HARDER“ (hard) helemaal rechts, resp. het ijstype.
Q Weergavebalken voor de koeling (Cooling weergave)
R Weergave KEEP COOL functie. Licht op als de koudhoud functie ingesteld
wordt. Als deze functie is geactiveerd, dan wordt het ijs tot 3 uur gekoeld en
telkens weer geroerd.
S Weergave ADD MIX-INS. Deze weergave knippert als het juiste moment is
bereikt waarop de vaste, individuele ingrediënten kunnen worden toegevoegd.
T Weergave PRE-COOLING. Licht op als de voorkoel functie ingesteld wordt en
de compressor de machine koelt. COOLING licht op als het apparaat ijs aan het
bereiden is.
U Weergave READY. Deze weergave licht op als ofwel de voorkoelfase afge-
rond is, het ijs de juiste consistentie bereikt heeft of de ingestelde tijd in de
MANUAL modus afgelopen is.
V Weergave PRESS START. Deze weergave knippert aan het einde van de voor-
koel functie (PRE-COOL) om aan te duiden dat de machine zover afgekoeld is
dat er met de bereiding van het ijs begonnen kan worden.
W Weergave REMOVE BLADE. Deze weergave geeft aan dat de bereiding van
het ijs beëindigd is en dat het roerwerk uit de ijsemmer verwijderd kan wor-
den.
X Weergave geluidssterkte van het signaal. Deze weergave geeft aan welke
geluidssterkte ingesteld is: luid , rustig of stil . In de stand speelt het
apparaat een melodie af. Als het kinderslot geactiveerd is, dan licht op.
Y De pijl bij de weergave AUTO licht op als de automatische functie geactiveerd
is.
Z De pijl bij de weergave MANUAL licht op als de functie voor handmatige
tijdsinstelling geactiveerd is.
T Q S P O
R
Z
Y
X
U
W
V
6
SOLIS Eismaschine niederl._2013 07.08.14 11:17 Seite 6
Pagina: 6
▲ DE ACCESSOIRES BIJ DE IJSMACHINE
Geanodiseerde ijsemmer Ijsschaaf om het ijs uit de
ijsemmer te verwijderen
Roerwerk Flessenwisser om het roerwerk
en de ijsemmer te reinigen
7
SOLIS Eismaschine niederl._2013 07.08.14 11:18 Seite 7
Pagina: 7
8
▲ BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Lees voor het gebruik van uw SOLIS Gelateria Pro deze gebruiksaanwijzing
aandachtig door, zodat u uw apparaat goed leert kennen en goed kunt be-
dienen. We raden u aan om deze gebruiksaanwijzing goed te bewaren en bij
eventuele overdracht van het apparaat deze ook te overhandigen aan de
nieuwe eigenaar.
Voor uw eigen veiligheid, dient u bij het gebruik van elektrische apparatuur
de volgende veiligheidsmaatregelen in acht te nemen:
1. Om een stroomstoot te vermijden, mogen noch de ijsmachine noch het snoer
of de stekker met water of andere vloeistoffen in aanraking komen. Water kan
in de behuizing komen en het apparaat beschadigen! Mocht het apparaat, het
snoer of de stekker met een vloeistof in aanraking komen, trek dan met droge
rubberen handschoenen direct de stekker uit het stopcontact.
2. Controleer voor ingebruikname of de spanning van het apparaat overeenkomt
met uw netspanning.
3. Tijdens het gebruik, moet het apparaat op een vaste, stabiele en droge onder-
grond staan, zoals een tafel of een ander werkoppervlak. Tijdens het gebruik kan
uw apparaat vibreren en verschuiven. Gebruik de ijsmachine daarom ook nooit
bij de rand van de tafel. Houd een veiligheidsmarge van tenminste 15 cm tot de
dichtstbijzijnde wand aan, om de voorkomen dat het apparaat oververhit raakt.
4. Laat het snoer niet over de tafelranden hangen, zodat het er niet vanaf getrok-
ken kan worden. Let erop dat het niet met hete oppervlakten, zoals een kook-
plaat, een radiator of het apparaat zelf, in contact komt. Rol het snoer altijd vol-
ledig uit, voordat u deze in het stopcontact doet.
5. Houd het apparaat uit de buurt van hete lucht, hete ovens, apparaten die
warmte afgeven of andere warmtebronnen. Plaats het apparaat nooit op een
natte of warme oppervlakken gebruiken. Het apparaat niet in de buurt van
vlocht, hitte of open vuur. Houd het apparaat uit de buurt van bewegende
delen of andere apparatuur.
6. Uw SOLIS Gelateria Pro is voorzien van een compressor die altijd rechtop moet
staan. Verwijder het apparaat nooit van zijn poten en plaats het apparaat altijd
staande op de poten met de vulopening naar boven. Het apparaat moet altijd
op de poten worden gebruikt en opgeborgen.
7. Het apparaat nooit aan het snoer vasthouden of trekken en niet op het snoer
plaatsen.
8. Wij raden het af om met dit apparaat met een verlengsnoer te gebruiken. Plaats
het apparaat niet direct onder een stopcontact.
SOLIS Eismaschine niederl._2013 07.08.14 11:18 Seite 8
Pagina: 8
9
9. Haal altijd de stekker uit het stopcontact, als het apparaat buiten bedrijf is, on-
beheerd is of schoongemaakt moet worden. We raden het gebruik van een aard-
lekschakelaar aan, om een extra zekerheid van het gebruik van elektrische ap-
paratuur te waarborgen. Het is raadzaam, een veiligheidsschakelaar van
maximaal 30 mA te gebruiken. Vakkundig advies vindt u bij uw elektricien.
10. Voer geen wijzigen uit aan het apparaat, het snoer, de stekker of de accessoires.
11. Laat de ijsmachine tijdens gebruik nooit ombeheerd achter! Bij onjuist gebruik
bestaat letselgevaar!
12. Grijp nooit naar een apparaat dat in het water gevallen is. Haal de stekker uit
het stopcontact, voordat u het uit het water haalt. Neem het niet eerder weer
in gebruik, voordat u het apparaat bij SOLIS of bij een door SOLIS erkend ser-
vicepunt op zijn werking en gebruiksveiligheid heeft laten controleren.
13. Plaats het apparaat nooit zo, dat in het in water zou kunnen vallen (bijvoorbeeld
in de buurt van een gootsteen).
14. Plaats het apparaat zo, dat er geen direct zonlicht op gericht is.
15. Nooit scherpe of spitse objecten en gereedschap in de openingen van het ap-
paraat doen. Het apparaat kan beschadigd worden, met (als gevolg) gevaar voor
stroomstoten!
16. Schud en verplaats het apparaat niet tijdens gebruik.
17. Gebruik het apparaat alleen, zoals in deze gebruiksaanwijzing is beschreven.
Gebruik alleen meegeleverde accessoires, verkeerd accessoires kunnen leiden tot
de beschadiging van het apparaat.
18. Het apparaat is alleen bedoeld voor huiselijk gebruik en niet voor commercieel
gebruik.
19. Het apparaat is niet geschikt voor buiten gebruik. Gebruik het apparaat niet op
vaartuigen of boten.
20. Controleer uw ijsmachine voor ieder gebruik.
21. Gebruik, om een stroomstoot te vermijden, het apparaat niet als het snoer of
de stekker beschadigd zijn of als het apparaat andere storingen vertoont, gevallen
is of enigszins beschadigd is. Voer nooit zelf reparaties uit, maar geef het ap-
paraat af bij SOLIS of een, van de door SOLIS erkende servicepunten, om het te
laten controleren, repareren of mechanisch en elektrisch in orde te maken.
22. Personen met beperkte psychische, sensorische of intellectuele capaciteit (ook
kinderen) of onwetende en onervaren personen mogen de ijsmachine niet ge-
bruiken, tenzij door een bevoegd persoon toezicht wordt gehouden of diegene
exact instrueert over hoe het apparaat gebruikt dient te worden.
SOLIS Eismaschine niederl._2013 07.08.14 11:18 Seite 9
Pagina: 9
10
23. Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar worden bediend als zij exact geïn-
strueerd worden over hoe het apparaat veilig gebruikt kan worden en als zij wor-
den gewezen op de eventuele gevaren en deze ook begrepen hebben.
24. Het apparaat mag niet zonder toezicht door kinderen worden gereinigd.
25. Er moet op toegezien worden, dat kinderen niet met de ijsmachine spelen.
26. Controleer of de SOLIS Gelateria Pro goed is opgebouwd, voordat u deze ge-
bruikt. Hoe u dit precies moet doen, vindt u in deze gebruiksaanwijzing.
27. Gebruik uitsluitend het met dit apparaat meegeleverde roerwerk en ijsemmer.
28. Controleer altijd of het apparaat uitgeschakeld is en de stekker niet in het stop-
contact zit, voordat u her roerwerk aanbrengt.
29. Controleer altijd of het roerwerk goed op de as vast zit, voordat u de ijsmachine
start.
30. Bedek nooit de luchtopeningen zolang het apparaat in gebruik is.
31. Schakel het apparaat altijd eerst met de START/PAUSE knop en de POWER
knop uit, voordat u het apparaat verplaatst, uit elkaar haalt of gaat reinigen. Haal
daarna de stekker uit het stopcontact en wacht tot de motor, de compressor en
het roerwerk volledig tot stilstand is gekomen. Dit geldt ook als het apparaat niet
in gebruik is.
32. Let altijd goed op als u de ijsmachine en het roerwerk gebruikt. Kom niet in de
ijsemmer en raak het roekwerk niet aan als het apparaat aanstaat of als de stek-
ker in het stopcontact zit. Tijdens het gebruik mogen geen lichaamsdelen, ha-
ren, kleding of keukengerei in de buurt van het roterende roerwerk komen.
33. Mocht een object (bijvoorbeeld een spatel of keukengerei) tijdens gebruik in de
ijsemmer vallen, druk dan op de START/PAUSE en de POWER knop, haal de stek-
ker uit het stopcontact en verwijder het object, zodra de motor en het roerwerk
volledig tot stilstand zijn gekomen.
34. Schakel het apparaat altijd eerst met de START/PAUSE en de POWER knop uit,
haal de stekker uit het stopcontact en wacht tot de motor, de compressor en de
roerwerk volledig tot stilstand zijn gekomen, voordat u het ijs uit de ijsemmer
haalt.
35. Ook altijd eerst het roerwerk verwijderen voordat u gaat reinigen.
36. Gebruik de SOLIS Gelateria Pro alleen voor de bereiding van schepijs, sorbets of
roomijs.
37. Neem de ijsmachine nooit zonder levensmiddelen of vloeistoffen in de ijsemmer
in gebruik.
38. Doe nooit ingrediënten in de ruimte voor de ijsemmer. De ingrediënten mogen
alleen in de ijsemmer zelf worden gedaan.
SOLIS Eismaschine niederl._2013 07.08.14 11:18 Seite 10
Pagina: 10
39. Controleer altijd of de ruimte voor de ijsemmer en de buitenzijde van de ijsem-
mer echt goed schoon en volledig droog zijn, voordat u het apparaat gaat ge-
bruiken.
40. Verwerk geen hete of kokende vloeistoffen. Deze moeten altijd eerst afgekoeld
zijn, voordat u deze in de ijsemmer doet.
41. Houd het apparaat schoon. Kijk hiervoor in het hoofdstuk "reinigen en verzor-
ging" in deze gebruiksaanwijzing. Alleen het roerwerk is geschikt om te wor-
den gereinigd in het bovenste gedeelte van de vaatwasser. Andere delen mogen
niet in de afwasmachine gedaan worden.
42. De deksel van apparaat moet ook als het niet gebruikt wordt alleen voor een
korte tijd verwijderd worden.
43. Bewaar nooit explosieve of ontvlambare substanties zoals spuitbussen (deodo-
rant sprays of haarspray, etc.) in de ijsmachine.
11
SOLIS Eismaschine niederl._2013 07.08.14 11:18 Seite 11
Pagina: 11
12
▲ UW SOLIS GELATERIA PRO BESCHIKT
OVER DEZE EXTRAS
AUTO-MODUS
De ingebouwde auto modus roert en koelt de ingrediënten tot de gewenste hard-
heid en consistentie. Kies een van de voorgeprogrammeerde functies: Sorbet, Fro-
zen Yogurt, Gelato (Italiaans ijs) of Ice-Cream (roomijs). Er klinkt een signaal, zodra
de bereiding klaar is.
MANUAL-MODUS
Als er in het recept een exacte bereidingstijd genoemd wordt, dan kunt u de berei-
dingstijd ook handmatig instellen.
KIES TUSSEN 4 IJSSOORTEN EN IJSCONSISTENTIES
Uw SOLIS Gelateria Pro heeft vier voorgeprogrammeerde ijsfuncties - kies tussen Sor-
bet, Frozen Yogurt, Gelato of Ice-Cream.
VOORKOEL FUNCTIE (PRE-COOL)
Het is aan te raden om uw apparaat voor gebruik alvast voor te koelen, met name
als u de bereidingstijd wilt verkorten. Deze optionele functie koelt uw machine in on-
geveer 5 tot 10 minuten voor tot ongeveer -10 tot -30°C.
KOELHOUD FUNCTIE (KEEP COOL)
Zodra de gewenste consistentie bereikt is, kunt u het ijsmengsel koud houden met
de KEEP COOL functie en voorkomen dat deze gaat smelten. In deze functie wer-
ken de compressor en de motor van het roerwerk in intervallen om de gewenste con-
sistentie te behouden.
KINDERSLOT
Met het kinderslot kunt u ervoor zorgen dat kinderen de instellingen van de machine
tijdens het gebruik niet kunnen veranderen. Houdt tijdens gebruik de PRE-COOL /
HOLD knop gedurende 2 seconden ingedrukt om het kinderslot te activeren. Om
deze functie weer uit te zetten, drukt u op weer gedurende 2 seconden op de PRE-
COOL / HOLD knop.
SOLIS Eismaschine niederl._2013 07.08.14 11:18 Seite 12
Pagina: 12
13
TOEVOEGINGSFUNCTIE (ADD MIX-INS)
Vaste ingrediënten, zoals stukken chocolade of vers fruit, die niet direct bij het be-
gin kunnen worden mee verwerkt, kunnen eenvoudig via de open te klappen ope-
ning in de deksel worden toegevoegd. Uw SOLIS Gelateria Pro geeft u een geluids-
signaal en de ADD MIX-INS weergave zal kan knipperen om u aan te geven dat u
nu de vaste ingrediënten kunt toevoegen.
GELUIDSSIGNAAL „KLAAR“
Zodra uw ijsbereiding klaar is, dan hoort u een geluidssignaal. De sterkte van dit sig-
naal kunt u zelf individueel instellen: luid, rustig of stil.
Als u de instelling kiest, dan hoort u aan het einde een korte melodie.
▲ VOOR GEBRUIK
• Let op: Uw SOLIS Gelateria Pro beschikt over een compressor die altijd rechtop
moet staan. Verwijder het apparaat nooit van zijn poten en plaats het apparaat
altijd staande op de poten met de vulopening naar boven. Het apparaat moet
altijd op de poten worden gebruikt en opgeborgen.
• Verwijder alle verpakkingsmateriaal, voordat u uw ijsmachine voor de eerste keer
gaat gebruiken, controleer of alle accessoires en machine onderdelen uit de ver-
pakking zijn gehaald, voordat u deze weggooit.
• Verwijder de deksel, de ijsemmer en het roerwerk van de machine. Reinig alle
onderdelen en wat zacht afwasmiddel en warm water en spoel alles zorgvuldig
af. Droog alle onderdelen.
SOLIS Eismaschine niederl._2013 07.08.14 11:18 Seite 13
Pagina: 13
14
▲ IJSBEREIDING IN DE AUTO MODUS
1. Zet het roerwerk op de as in de ijsemmer.
2. Doe de ingrediënten in de volgorde van het recept of de reeds voorbereide
ijsmengsel in de ijsemmer. Veeg eventuele resten van de rand van de ijsemmer
af.
3. Opmerking: Zet het roerwerk altijd in de ijsemmer, voordat u de ingrediënten
hierin toevoegt. De ijsemmer moet zich tijdens het vullen buiten de ruimte voor
de ijsemmer bevinden. Hierdoor weet u zeker dat er geen ingrediënten in de
ruimte voor de ijsemmer kunnen komen.
4. Let op: Het is heel belangrijk dat het roerwerk goed vast en exact op de as zit,
anders kunnen de ingrediënten niet geroerd worden!
5. Controleer of de ruimte voor de ijsemmer en de buitenzijde van de ijsemmer
volledig droog zijn, voordat u de ijsemmer in de ruimte zet.
6. Zet de ijsemmer in de ruimte voor de ijsemmer.
7. In de ruimte voor de ijsemmer zitten 2 uitsparingen. Als u de ijsemmer in de
ruimte zet, plaats de ijsemmer dan zo, dat de schanieren aan de beide grepen
in deze uitsparingen worden vastgezet.
SOLIS Eismaschine niederl._2013 07.08.14 11:18 Seite 14
Pagina: 14
8. Leg de deksel op de ijsemmer. Om de deksel te sluiten, plaatst u de deksel zo
dat de dekselmarkering ALIGN precies onder de markering ALIGN (open
stand) op het apparaat staat en draait u de deksel met de klok mee in de posi-
tie LOCK (gesloten stand). Let op: Open de deksel niet tijdens de bereiding,
tenzij dit expliciet in het recept wordt aangegeven. Mocht u tijdens het roeren
ingrediënten moeten toevoegen, open dan de scharnierende, kleinere deksel met
behulp van de lus.
9. Rol het snoer volledig uit en doe de stekker in een juist stopcontact.
10. Druk op de POWER knop om de machine aan te zetten. De POWER knop licht
wit op. Op de LCD display verschijnt AUTO. De weergavebalken voor Cooling
en consistentie lichten ook op. De linkse, kleine pijl hoort naar AUTO te wijzen –
dit geeft aan dat de AUTO modus ingeschakeld is. Om zeker te zijn dat de ma-
chine zich in de AUTO modus bevindt, draait u de keuzeregelaar voor de con-
sistentie. Alleen in de AUTO modus kunt u de stevigheid van het ijs instellen.
15
15
Balken voor Cooling lichten op
Balken voor de consistentie lichten op
SOLIS Eismaschine niederl._2013 07.08.14 11:18 Seite 15
Pagina: 15
16
INSTELLEN VAN DE CONSISTENTIE MET DE KEUZEREGELAAR
• Om de gewenste consistentie in te stellen, draait u de keuzeregelaar naar links
of naar rechts. Links op de balken vindt u de minder vastgevroren ijsbereidingen
zoals sorbet en rechts op de balken vindt u de vastgevroren ijsbereidingen zo-
als schep- en roomijs.
IJSBEREDING STARTEN
• Om met de bereiding te starten, drukt u op de START/PAUSE knop. Het licht rond-
om deze knop licht rood op. De blokjes van de Cooling balk lichten na elkaar
op en geven aan dat het apparaat met de bereiding begint. De ijsmachine zal
alleen koelen en roeren, totdat de gewenste consistentie bereikt is. De Cooling
balk licht net zo lang van links naar rechts op, totdat het mengsel zover gekoeld
is dat het eerste blok op de consistentiebalk oplicht. Hoe langer het ijsmengsel
gekoeld wordt, hoe meer blokken achter elkaar oplichten in de consistentiebalk –
totdat u de gewenste hardheid bereikt heeft. Afhankelijk van de temperatuur
van de ingrediënten kan het even duren, voordat de balk op begint te lichten.
Als het ijsmengsel de gewenste hardheid heeft bereikt, dan knippert het laatste
blok als eindpunt van de instelling. In de display wisselt de weergave tussen reeds
verstreken bereidingstijd en de huidige koeltemperatuur.
• Zodra de gewenste instelling bereikt is stoppen de compressor en de motor en
licht READY en REMOVE BLADE op. Het geluidssignaal geeft aan dat de berei-
ding van het ijs klaar is. (Tenzij de instelling stil is gekozen). Opmerking: Tijdens
de bereiding kan de START/PAUSE knop te allen tijde ingedrukt worden om de
bereiding te stoppen. Het rode licht rondom de START/PAUSE knop begint dan
te knipperen. Drukt u nogmaals op deze knop, dan gaat het apparaat direct ver-
der met de bereiding. Het rode licht zal dan weer constant gaan branden.
1 2
4
3
1. Koelstatus
2. Huidig bereikt
consistentiewaarde
3. Gewenste hardheidsgraad
4. Bereidingstijd resp.
temperatuur
Deze consistentie instelling
is gekozen
SOLIS Eismaschine niederl._2013 07.08.14 11:18 Seite 16
Pagina: 16
▲ IJSBEREIDING IN DE MANUAL
MODUS
• Volg de punten 1 tot 10 zoals staat beschreven op pagina 14 en 15.
• Druk op de POWER knop om het apparaat aan te zetten. De POWER knop licht
wit op. In de display licht AUTO voor de automatische modus en de Cooling en
Consistentie balken op. De ijsmachine en de display beginnen altijd in de laatst
ingestelde modus.
• Druk op de MANUAL TIMER instellingsknoppen of , om in de handma-
tige modus te komen. De kleine pijl links boven moet nu MANUAL aanwijzen.
• Door meerder keren achter elkaar op de of knoppen te drukken, kunt
u de tijd in stappen van 5 minuten naar boven of naar beneden aanpassen. U
kunt een tijd van 15 tot 180 minuten instellen. De gekozen tijd verschijnt in de
display.
• De gemiddeld benodigde tijd voor het mengsel, om door middel van roeren en
koelen ijs te worden, is ongeveer 50 minuten.
• Druk op de START/PAUSE knop om met de bereiding van het ijs te starten. Het
licht rondom deze knop licht rood op en laat zien dat de bereiding van het ijs
begonnen is.
• Zodra de instelde tijd afgelopen is, stoppen zowel de compressor als ook de mo-
tor en READY licht in de display op.
• Opmerking:
- Als u tijdens de bereiding nogmaals op de START/PAUSE knop drukt, dan
wordt de bereiding gestopt. Het rode licht rondom de START/PAUSE knop be-
gint te knipperen. Om door te gaan drukt u deze knop nog een keer in.
- Als u de timer, d.w.z. de tijd opnieuw wilt instellen, houd de START/PAUSE
knop dan gedurende 2 seconden ingedrukt – hierdoor wordt de timer gewist.
- De timer kan te allen tijde opnieuw ingesteld worden.
KEUZEREGELAAR VOOR DE CONSISTENTIE
• De consistentie kan in de handmatige modus niet ingesteld worden.
17
SOLIS Eismaschine niederl._2013 07.08.14 11:18 Seite 17
Pagina: 17
18
„KEEP COOL“ KOELHOUD FUNCTIE
• De KEEP COOL koudhoud functie houdt het bevroren dessert tot 3 uur koel en
geroerd.
a) Druk na de bereiding van het ijs op de KEEP COOL knop. Rondom de knop licht
een rood licht op en op de display verschijnt KEEP COOL.
b) In deze functie koelt het roert het apparaat het ijsmengsel, zodat de gewenste
consistentie behouden blijft. Hiervoor gaat de compressor in intervallen samen
met het roerwerk aan.
• Opmerking: In de KEEP COOL modus gaat de compressor met de motor telkens
aan om de consistentie te controleren. Het roerwerk draait alleen zodra het
ijsmengsel niet langer de gewenste consistentie heeft.
• De koudhoud functie kan te allen tijd aan- of uitgezet worden door op de KEEP
COOL knop te drukken.
Exacte tijdsinstelling van de „KEEP COOL“ koudhoud functie in de
MANUAL modus:
• Als u de KEEP COOL knop indrukt als de MANUAL modus geactiveerd is, dan
wordt het ijsmengsel gedurende de instelde tijdsduur koel gehouden en geroerd.
Een rood licht zal rond de knop oplichten en in de display verschijnt KEEP
COOL, zodra deze functie gekozen wordt. Het roerwerk roert altijd alleen op het
moment dat het bereide ijs niet meer de ingestelde consistentie heeft.
APPARAAT UITSCHAKELEN
• Om het apparaat uit te schakelen, moet u altijd eerst de START/PAUSE knop en
daarna de POWER knop indrukken - alle controlelichten en de display gaan uit.
Als het apparaat niet meer gebruikt wordt, dan dient u altijd de stekker uit het
stopcontact te halen.
„PRE-COOL“ VOORKOEL FUNCTIE
• De PRE-COOL functie verlaagt de temperatuur in de ijsmachine en verkort hier-
mee de bereidingstijd. Deze kan optioneel aangezet worden en kan handig zijn
als u bijv. eerst het ijs buiten de ijsemmer moet voorbereiden of als u de aan-
sluitende ijsbereiding wilt versnellen.
• U kunt het ijs vanaf het begin direct in de ijsemmer doen en deze in de ruimte
voor de ijsemmer plaatsen, of u doet het ijs pas in de ijsemmer en dan in de
ruimte voor de ijsemmer zodra in de display READY oplicht.
a) Plaats het roerwerk op de as in de ijsemmer.
b) Doe de stekker in een juist stopcontact.
SOLIS Eismaschine niederl._2013 07.08.14 11:18 Seite 18
Pagina: 18
• Opmerking: De voorkoel functie kan alleen aangezet worden als uw apparaat
in de stand-by modus staat, d.w.z. als de stekker in de stopcontact zit, het ap-
paraat met de POWER knop aangezet is, maar de START/PAUSE knop nog niet
ingedrukt is.
c) Om de voorkoel functie te activeren, hoeft u in de stand-by modus alleen maar
op de PRE-COOL knop te drukken. Het controlelicht rondom de knop verandert
van wit naar rood en geeft daarmee aan dat de machine in de PRE COOL mo-
dus werkt en de temperatuur van de machine binnen 5 tot 10 minuten zakt naar
-10°C tot -30°C
d) In de PRE-COOL modus verschijnt op de display de temperatuur in de ruimte voor
het ijs, de weergave PRE-COOLING (T) licht op en de blokken in de Cooling balk
(Q) lichten achtereenvolgend op om hiermee aan te geven dat het apparaat zich
in de voorkoel modus bevindt.
e) Zodra de optimale temperatuur bereikt is, licht in de display READY op en knip-
pert er PRESS START. Doe nu de voorbereide ijsmengsel in de ijsemmer en
plaats deze in de ruimte voor de ijsemmer (indien deze daar nog niet in zit) en
start de breiding met behulp van de START/PAUSE knop.
• Opmerking: Als de START/PAUSE knop na het oplichten van de READY weer-
gave niet ingedrukt wordt, dan begint het roerwerk na 15 minuten te draaien.
Hiermee wordt echter niet met de bereiding van het ijs begonnen. De bereiding
van het ijs wordt pas in gang gezet, zodra de START/PAUSE knop wordt inge-
drukt.
f) Na 20 minuten keert het apparaat automatisch terug van de PRE-COOL naar de
stand-by modus. De voorkoel functie kan ook handmatig uitgezet worden, door
ofwel de PRE-COOL knop nog een keer in te drukken of door de START/PAUSE
knop in te drukken en hiermee de voorkoel functie te stoppen.
• Niet vergeten:
Om de bereiding van het ijs te starten, moet na het voorkoelen altijd
eerst de START/PAUSE knop worden ingedrukt.
De PRE-COOL functie kan niet gestart worden, als u daarvoor al op de
START/PAUSE knop heeft gedrukt.
19
SOLIS Eismaschine niederl._2013 07.08.14 11:18 Seite 19
Pagina: 19
20
▲ REINIGING EN VERZORGING VAN UW
SOLIS GELATERIA PRO
• Controleer voordat u met de reiniging begint of de ijsmachine uitgeschakeld is
en de stekker niet in het stopcontact zit. De ijsmachine staat uit als de verlich-
ting rondom de POWER knop en om het gehele bedieningspaneel uit is. Wacht
tot de compressor volledig is afgekoeld, voordat u het apparaat gaat reinigen.
REINIGING VAN DE RVS BEHUIZING
1. Veeg de behuizing en de display schoon met een zachte, iets vochtige doek. Ge-
bruik geen droog keukenpapier of droge doek voor de display en gebruik ook
geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen of schuursponzen om de be-
huizing of een van de accessoires van de machine te reinigen, omdat hierdoor
krassen op de oppervlakten kunnen ontstaan.
Opmerking: Dompel de behuizing nooit onder in water en zet deze nooit in een
vaatwasser. Let op dat er geen water of schoonmaakmiddelen met de knoppen
of de display in aanraking komen.
2. Om de ruimte voor de ijsemmer te reinigen moet het apparaat altijd de kamer-
temperatuur hebben. Veeg de ruimte voor de ijsemmer met een vochtige doek
met eventueel wat afwasmiddel schoon. Eventuele resten slagroom, melk, cho-
colade etc. met een zachte doek zorgvuldig verwijderen.
3. Voordat u de stekker weer in het stopcontact doet moeten alle oppervlakten vol-
ledig droog zijn.
REINIGING VAN DE IJSEMMER
• Vul de ijsemmer buiten het apparaat voor de helft met warm water en doe hier
wat mild afwasmiddel bij. Laat het water ca. 10 tot 20 minuten in de ijsemmer
staan, voordat u de emmer met een zachte doek schoonmaakt en met schoon
water afspoelt. Plaats de ijsemmer alleen volledig droog weer terug in het ap-
paraat.
• Let op: De ijsemmer mag niet in de vaatwasser!
REINIGING VAN DE DEKSEL
• De deksel kan in warm water met wat mild afwasmiddel en een zachte doek
schoongemaakt worden. Gebruik geen agressieve, schurende schoonmaak-
middelen of schuursponsen. Hierdoor kan het oppervlak van de deksel krassen
krijgen. De deksel nu helemaal drogen en weer op de ijsemmer plaatsen.
SOLIS Eismaschine niederl._2013 07.08.14 11:18 Seite 20
Pagina: 20
REINIGING VAN HET ROERWERK
• Spoel het roerwerk met warm water en wat mild afwasmiddel af. Met de mee-
geleverde flessenwisser kunt u ook het middelste gedeelte van het roerwerk gron-
dig schoonmaken en alle ijsresten verwijderen. Het roerwerk helemaal drogen,
voordat u deze weer in de ijsemmer plaatst.
• Let op: het roerwerk kan wel in de vaatwasser, maar alleen in het bovenste ge-
deelte.
▲ OPBERGEN
1. Controleer of het apparaat uitstaat en de stekker uit het stopcontact is gehaald.
2. Controleer of de behuizing en alle machine onderdelen geheel schoon en vol-
ledig droog zijn.
3. Leg het roerwerk in de ijsemmer en plaats deze in de ruimte voor de ijsemmer.
4. Plaats de deksel op de ijsemmer.
5. Plaats het apparaat altijd rechtop en berg het op een droge, donkere plaats en
bij voorkeur in de originele verpakking op. Plaats niets op het apparaat.
21
SOLIS Eismaschine niederl._2013 07.08.14 11:18 Seite 21
Pagina: 21
22
▲ TIPS VOOR HET PERFECTE IJS
• Houd er rekening mee dat de bereidingstijd van uw ijs afhankelijk is van ver-
schillende factoren: temperatuur in de ruimte, temperatuur van de ingrediënten
en of de machine is voorgekoeld. Hoe kouder de ingrediënten, hoe sneller de
bereiding van het ijs. In het algemeen duur de bereiding van ijs ongeveer 50 mi-
nuten.
• Als u een recept met warme ingrediënten voorbereid, dan is het beter om het
ijsmengsel al een dag eerder voor te bereiden. Als dit niet mogelijk is, dan moet
u het ijsmengsel tenminste 4 uur laten afkoelen, voordat u deze in de ijsmachine
doet.
• Haal de ijsemmer altijd uit de machine als u hierin ingrediënten wilt toevoegen.
Plaats daarna de ijsemmer terug in de machine.
• De ijsrecepten in dit receptenboek worden gemaakt met slagrom, melk, eieren
en suiker. Deze ingrediënten kunnen door overeenkomstige levensmiddelen wor-
den vervangen als dit voor de gezond, een allergie of een dieet nodig is. Houd
er dan wel rekening mee dat hierdoor ook de smak en de consistentie van het
ijs kan veranderen.
• De meeste bereidingen van ijs nemen tijdens her roeren en koelen in volume toe.
Alle recepten in dit receptenboek geven aan het eind ongeveer 1 liter bevroren
ijs, tenzij anders vermeld. Mocht u een ander ijsrecept willen maken, gebruik dan
maximaal 700 ml aan levensmiddelen, zodat de masse genoeg ruimte heeft om
in volume toe te kunnen nemen.
• Alcohol voorkomt dat het mengsel bevriest. Daarom is het verstandig om de al-
cohol pas aan het einde van het bereidingsproces aan het mengsel toe te
voegen.
• De consistentie van het ijs is aan het eind van de bereiding tenminste zo zacht
dat men er makkelijk nog een lepel in kan doen. Als u het ijs als een bolletje of
in een wafel of op een hoorntje wilt serveren, dan is het aan te raden om het
ijs aansluitend nog 2 uur in de vriezer te doen, voordat u het serveert.
• Als u het ijs in de vriezer wilt bewaren, dan dient u het ijs in een luchtdichte ver-
pakking te doen. Zo voorkomt u dat er ijskristallen worden opgebouwd. Ook het
plaatsen van bakpapier direct op het ijs kan voorkomen dat er ijskristallen wor-
den gevormd.
• Opmerking: Zet nooit de ijsemmer in de vriezer!
• Zelfgemaakt ijs is het lekkerst als het vers, d.w.z. binnen een week, genuttigd
wordt. U kunt het echter tot twee weken in de vriezen bewaren.
• Als u het ijs direct uit de vriezer wilt serveren, dan moet u deze 5 tot 10 minu-
ten van de voren op kamertemperatuur laten staan.
SOLIS Eismaschine niederl._2013 07.08.14 11:18 Seite 22
Pagina: 22
23
▲ TIPS VOOR DE BEREIDING VAN IJS
MET HETE INGREDIËNTEN
Klassieke, slagroomachtig ijs wordt van een warme melk/slagroom/ei mengsel ge-
maakt.
Met deze tips wordt deze variatie zeker een succes:
• Wees er zeker van dat alle ingrediënten echt vers zijn.
• De eieren moeten op kamertemperatuur zijn. Alle recepten zijn gebaseerd op
middelgrote eieren van ongeveer 59 gram.
• Meet alle ingrediënten af, voordat u met de bereiding begint en zet alles klaar.
• Gebruik een garde of een handmixer. Klop het eigeel en de suiker tot er een
schuimende en dikke crème ontstaat.
• Gebruik voor het verwarmen een pan met een zware bodem.
• Als u slagroom of melk verwarmt, breng deze dan niet aan de kook. Haal de slag-
room of de melk van het vuur, zodra er kleine bellen aan de rand van de slagroom
of de melk ontstaan.
• Klop de ei-suiker mengsel tijdens het verwarmen van de slagroom of de melk.
Als u dit pas doet als de slagroom of de melk al verwarmd is, dan kan dit ervoor
zorgen dat de slagroom of de melk te warm wordt of gaan schiften.
• Let erop dat het mengsel constant met een houten lepel geroerd wordt, totdat
het ingedikt is. Een houten lepel met een rechte rand is hiervoor het meest ge-
schikt. Om te testen of het mengsel de juiste consistentie heeft, doet u de lepel
hierin. Als u de lepel er nu weer uithaalt en met een vinger over de achterzijde
van de lepel veegt, dan moet er een spoor te zien zijn. Als dat inderdaad zo is,
dan is het mengsel dik genoeg en kunt u de pan van het vuur halen.
• Mocht het mengsel gaan schiften of stollen, dan is het te warm geworden. In
dit geval moet u opnieuw met de bereiding te beginnen.
• Verlies het mengsel tijden de bereiding niet uit het oog!
• Het eimengsel heeft, afhankelijk van de hoeveelheid, ongeveer 5 tot 15 minu-
ten nodig om in te dikken.
• Laat het eimengsel bij kamertemperatuur afkoelen en roer deze van tijd tot tijd,
zodat de hitte kan ontsnappen en doe dit totdat er geen damp meer vanaf komt.
Zodra het eimengsel is afgekoeld, dient u deze in de koelkast te zetten totdat
het goed afgekoeld is.
• Leg wat plasticfolie direct over het oppervlak van het eimengsel, zodat er geen
velletje ontstaat.
SOLIS Eismaschine niederl._2013 07.08.14 11:18 Seite 23
Pagina: 23
24
• Om de zorgen dat het eimengsel sneller afkoelt, kunt u het mengsel ook in een
metalen kom doen, deze in een koud waterbad zetten en constant roeren tot-
dat het goed afgekoeld is.
SOLIS Eismaschine niederl._2013 07.08.14 11:18 Seite 24
Pagina: 24
25
▲ DE BELANGRIJKSTE INGREDIËNTEN
VOOR LEKKER IJS
Met de SOLIS Gelateria Pro ijsmachine kunt u nu met lekkere, verse ingrediënten een-
voudig zelf ijs maken en op ieder moment genieten van heerlijk en vers ijs. Dit zijn
de basisingrediënten:
EIEREN
• De recepten in het receptengedeelte worden met middelgrote eieren met een
gewicht van ongeveer 59 gram gemaakt. De eieren geven het mengsel volume
en stabiliseren en emulgeren het.
• Let op: Gebruik geen oude eieren, zeker niet als u het mengsel niet kookt.
Zwangere vrouwen wordt in het algemeen afgeraden om ijs te eten, om-
dat dit met rauwe eieren bereid wordt.
SUIKER
• In de recepten wordt geraffineerde suiker gebruikt, omdat deze makkelijker
oplost en het de opbouw van ijskristallen voorkomt.
• In het algemeen geld: hoe meer suiker u toevoegt, hoe lager het vriespunt van
het water in het ijs wordt. Dit voorkomt dat de bereiding tot een grote, harde
klomp bevriest die moeilijk te scheiden is.
MELK
• In de recepten wordt volle melk gebruikt. U kunt ook magere melk gebruiken,
maar het resultaat wordt dan hier hetzelfde. U kunt magere melk alleen ge-
bruiken als het mengsel in de recepten niet gekookt hoeft te worden. Magere
melk verhoogt de kans dat het mengsel tijdens het verwarmen gaat schiften.
SLAGROOM
• In de recepten wordt vloeibare slagroom gebruikt. Door het gebruik van slagroom
wordt het mengsel zachter en romiger.
• Slagroom met een laag vetgehalte (koksroom) kan alleen bij recepten worden
gebruikt als het mengsel niet verwarmt hoeft te worden, omdat ook hier het ri-
sico hoog is dat het mengsel tijdens het verwarmen gaan schiften.
SOLIS Eismaschine niederl._2013 07.08.14 11:18 Seite 25
Pagina: 25
26
ANTWOORD
• U heeft de START/PAUSE knop niet ingedrukt.
• Zit er alcohol in het ijs? Dan is daarvan te veel toegevoegd of
het is te vroeg toegevoegd.
• Let erop dat de luchtcirculatie rondom het apparaat gewaar-
borgd is. Wij raden een minimale afstand van 15 cm aan tus-
sen het apparaat en de dichtstbijzijnde wand of voorwerp.
• Het roerwerk beweegt niet gedurende de eerste 5 minuten van
de PRE-COOL functie.
• Controleer of het roerwerk goed op de as zit. Beweegt ook de
as niet, neem dan contact op met een servicecentrum van
SOLIS.
• Het roerwerk en de ijsemmer zijn niet goed geplaatst - contro-
leer of de grepen van de ijsemmer in de uitsparingen van de
ruimte voor de ijsemmer geplaatst zijn en dat het roerwerk
goed op de as geplaatst is.
• Het ijsmengsel was te warm op het moment dat u deze in de
ijsemmer deed en is daarom niet binnen de ingestelde tijd
bevroren.
• Verschillende ingrediënten en hoeveelheden beïnvloeden de
benodigde tijd. Ingrediënten zoals eieren of alcohol hebben
bijvoorbeeld meer tijd nodig.
• Misschien zijn de ingrediënten over de rand van de ijsemmer
gelopen en in de ruimte voor de ijsemmer terecht gekomen.
Schakel het apparaat uit en laat deze gedurende 10 tot 20
minuten ontdooien. Verwijder dan de en veeg het binnenste
deel van de ruimte voor de ijsemmer schoon.
VRAAG
Het ijs bevriest
niet.
Het roerwerk
beweegt niet.
De deksel wil
niet vergrende-
len.
Het ijsdessert is
op de aangege-
ven tijd nog
niet klaar.
De ijsemmer
kan na de
bereiding niet
verwijderd
worden.
▲ VRAGEN EN ANTWOORDEN
SOLIS Eismaschine niederl._2013 07.08.14 11:18 Seite 26
Pagina: 26
27
ANTWOORD
• De op de consistentie balken aangegeven ijssoorten dien
alleen als indicatie. Probeer de zachtste instelling „Sorbet“ uit.
Mocht het ijs dan nog te zacht zijn, dan kunt u een hardere
instelling proberen.
• Verwijder het bereide ijs uit de ijsemmer en doe dit in een
luchtdichte bewaardoos en zet deze nog 1 tot 2 uur in de vrie-
zer, resp. net zolang dat de door u gewenste hardheid bereikt
is.
• Wij raden aan om de vaste ingrediënten pas aan het einde toe
te voegen, zodra de weergave ADD MIX-INS op de display
knippert. Opmerking: vaak kunnen de vaste ingrediënten zoals
fruit tijdens het bereidingsproces niet goed met het mengsel
gemixt worden als u deze te vroeg toevoegt.
• De ingebouwde compressor is op speciale rubberen voeten
bevestigd om het geluid en het vibreren tijdens het gebruik tot
een minimum te beperken. Als er geen koeling nodig is, dan
schakelt de compressor automatisch uit en kan er gedurende
1 tot 2 seconden een kleine vibratie ontstaan. Dit is heel nor-
maal.
• Heeft u het kinderslot geactiveerd? Houd de HOLD knop
gedurende 2 seconden ingedrukt, daardoor deactiveert u het
kinderslot.
• De ingebouwde computer herinnert alleen de instellingen als
de START/PAUSE knop gebruikt wordt.
• Druk op de wisselknop. Hierdoor veranderd de eenheid
naar Celsius.
VRAAG
Hoe maak ik
heel zacht ijs
(softijs)?
Ik zou mijn ijs
graag nog har-
der maken!
Kan ik mijn
vaste ingrediën-
ten niet direct in
het ijsmengsel
doen?
Mijn ijsmachine
lijkt kort te
vibreren.
Het bedienings-
paneel werkt
niet.
De ijsmachine
herinnert de
laatste instelling
niet.
De temperatuur
wordt in Fahren-
heit aangege-
ven.
SOLIS Eismaschine niederl._2013 07.08.14 11:18 Seite 27
Pagina: 27
28
ANTWOORD
• Is de PRE-COOL functie geactiveerd?
• Om de levensduur van de compressor te verlengen, is er een
automatische timer ingebouwd. Wacht 3 minuten, dan wordt
de compressor weer geactiveerd.
• Enkele bereidingen hebben een groter aandeel water. Hierdoor
wordt het mengsel ijziger.
• Zelfgemaakt ijs is altijd harder dan ijs dat u koopt, omdat het
maar weinig lucht bevat. Wij raden aan om het ijs al 5 tot 10
minuten voor het serveren uit het vriesvak te halen.
• Wij raden u af om de ijsemmer in de vriezer te zetten. Het ijs
wordt in het vriesvak erg hard en is vervolgens erg moeilijk te
verwijderen. Gebruik alstublieft nooit scherpe of metalen keu-
kengerei om het ijs uit de ijsemmer te halen. Hierdoor kunt u
de coating beschadigen.
VRAAG
Het ijs is niet
gekoeld terwijl
de compressor
wel aan staat.
Mijn ijs heeft
veel ijskristallen.
Waarom?
Als ik mijn ijs uit
de vriezer haal
dan is deze heel
hard. Waarom?
Kan ik de ijsem-
mer in het vries-
vak zetten?
SOLIS Eismaschine niederl._2013 07.08.14 11:18 Seite 28
Pagina: 29
30
▲ VERWIJDERING
EU 2002/96/EC
Aanwijzingen voor het verwijderen van het product volgens EU-richtlijn
2002/96/EC
Dit apparaat als koelapparaat verwijderen. Doe het toestel na afdanking niet bij het
normale huisvuil, maar lever het in op een plaatselijk afvalinzamelpunt of bij een le-
verancier die ervoor zorgt dat het toestel op de juiste manier wordt verwerkt. Door
de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische apparaten worden mo-
gelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid voorkomen en is het
mogelijk dat de componenten worden hergebruikt resp. gerecycled, waardoor er veel
energie en grondstoffen worden bespaard. Om de verplichting om het toestel vol-
gens de voorschriften te verwijderen, duidelijk onder de aandacht te brengen, is hier-
naast het symbool van een doorgekruiste afvalbak afgebeeld.
Solis of Switzerland AG behoudt zich te allen tijde het recht voor van technische en
optische wijzigingen en modificaties ter verbetering van haar producten.
Bewaar de originele verpakking van dit product goed, zodat u deze voor een
eventueel transport of verzending van het product gebruiken kan.
Dit apparaat heeft een zeer lange levensduur en is erg betrouwbaar. Komt het toch voor dat er een
storing optreedt kunt u ons zonder meer bellen. Vaak is het probleem met een tip of met een trucje
op te lossen, zonder dat u ons het apparaat hoeft te sturen. Wij adviseren u graag.
Solis of Switzerland AG
Solis-House • Glattbrugg-Zürich, Zwitserland
Telefoon +41 44 874 64 54 • Fax +41 44 874 64 99
info@solis.ch • www.solis.ch • www.solis.com
SOLIS Eismaschine niederl._2013 07.08.14 11:18 Seite 30
Pagina: 30
31
Recepten
Opmerking: Een kop in deze recepten komt overeen
met een kopjesgrootte van 250 ml.
De in sommige recepten beschreven lepeltest werkt
als volgt: Om te testen of het mengsel de juiste con-
sistentie heeft, doet u een houten lepel hierin. Als u
de houten lepel nu weer uit het mengsel haalt en met
een vinger over de rug van de lepel strijkt, dan moet
er een zichtbaar spoor achterblijven. In dat geval is
het mengsel dik genoeg.
SOLIS wenst u veel succes!
SOLIS Eismaschine niederl._2013 07.08.14 11:18 Seite 31
Pagina: 31
RECEPTEN
BASISRECEPT VOOR VANILLEIJS
Maakt ca. 1 liter
• Ingrediënten
2 koppen (500 ml) vloeibare slagroom
1 kop (250 ml) melk
1 vanillestokje, in de lengte ingesneden en de vanille met een lepel uitge-
schraapt of 1 theelepel vanille-extract
5 eigeel
1/2 kop (125 g) suiker
• Bereiding
1. Doe de slagroom, de melk, het vanillestokje en de vanille in een middelgrote
kookpan. Verhit het mengsel totdat deze begint te koken.
2. Klop in de tussentijd het eigeel en de suiker in een kom schuimig op tot er een
dikke, heldere crème is ontstaan.
3. Haal het vanillestokje uit de pan.
4. Roer langzaam het hete melk/slagroom mengsel door de crème.
5. Maak de pan schoon, giet het mengsel terug in de pan en warm deze op laag
vuur op. Roer constant met een houten lepel, totdat het mengsel dik is gewor-
den en voer de lepeltest uit. Als de test succesvol is, dan haalt u de pan van het
vuur.
6. Giet de crème in een hittebestendige kom, dek deze af en laat de crème afkoelen
totdat deze koud is.
7. Dan in de ijsemmer gieten, de consistentieregelaar op de gewenste hardheid in-
stellen en de bereiding van het ijs starten.
8. Als u het ijs niet direct wilt nuttigen, plaats deze dan in een luchtdichte be-
waarbus die geschikt is voor de vriezer en plaats het ijs voor max. 1 week in de
vriezer.
32
SOLIS Eismaschine niederl._2013 07.08.14 11:18 Seite 32
Pagina: 32
RECEPTEN
SNEL VANILLEIJS
Maakt ca. 1 liter
• Ingrediënten
1 kop (250 ml) vloeibare slagroom
1 1/4 kop (310 ml) volle melk
3/4 kop (185 ml) zoete condensmelk
1 theelepel vanille-extract
• Bereiding
1. Doe de slagroom, de melk, de condensmelk en het vanille-extract in een hoge
kom en roer tot alles goed vermengd is. Zet deze in de koelkast om af te koe-
len.
2. Giet het mengsel in de ijsemmer, stel met de consistentieregelaar de gewenste
hardheid in en start de bereiding van het ijs.
3. Als u het ijs niet direct wilt nuttigen, plaats deze dan in een luchtdichte be-
waarbus die geschikt is voor de vriezer en plaats het ijs voor max. 1 week in de
vriezer.
33
SOLIS Eismaschine niederl._2013 07.08.14 11:18 Seite 33
Pagina: 33
34
RECEPTEN
CHOCOLADEIJS
Maakt ca. 1 liter
• Ingrediënten
2 koppen (500 ml) vloeibare slagroom
1/2 kop (125 ml) melk
180 g donkere chocolade van goede kwaliteit, verkleind
5 eigeel
1/3 kop (80 g) suiker
• Bereiding
1. Doe de slagroom, de melk en de chocolade in een middelgrote kookpan. Ver-
warm en roer tot het mengsel begint te koken.
2. Klop in de tussentijd het eigeel en de suiker in een kom schuimig op tot er een
dikke, heldere crème is ontstaan.
3. Roer het chocolade mengsel langzaam door de crème.
4. Reinig de kookpan, giet het mengsel hier weer in en zet deze op een laag vuur.
Roer constant met een houten lepel, totdat het mengsel dik is geworden en voer
de lepeltest uit. Als de test succesvol is, dan haalt u de pan van het vuur.
5. Giet de crème in een hittebestendige kom, dek deze af en koel de crème tot-
dat deze koud is.
6. Giet dan de koude crème in de ijsemmer, stel de consistentieregelaar in op de
gewenste hardheid en start de bereiding van het ijs.
7. Als u het ijs niet direct wilt nuttigen, plaats deze dan in een luchtdichte be-
waarbus die geschikt is voor de vriezer en plaats het ijs voor max. 1 week in de
vriezer.
TIP: Wilt u uw ijs een sterkere chocolade smaak geven, voeg dan, zodra in de
display „ADD MIX-INS“ begint te knipperen nog 1/4 kop chocolade in stukjes
toe.
SOLIS Eismaschine niederl._2013 07.08.14 11:18 Seite 34
Pagina: 34
RECEPTEN
AARDBEI-RABARBERIJS
Maakt ca. 1 liter
• Ingrediënten
1 1/2 koppen (375 ml) vloeibare slagroom
1/2 kop (125 ml) melk
4 eigeel
1/3 kop (80 g) suiker
• Vruchtenmengsel
250 g verse aardbeien
200 g rabarber, geschild en gesneden in stukken van 2 cm
1/4 kop (60 g) suiker
• Bereiding
1. Om de basis te bereiden, doet u de slagroom en de melk in een middelgrote
kookpan. Verwarm het mengsel totdat deze begint te koken.
2. Klop in de tussentijd het eigeel en de suiker in een kom schuimig op tot er een
dikke, heldere crème is ontstaan.
3. Zodra het slagroom/melk mengsel heet is, roert u deze langzaam door de
crème.
4. Reinig de kookpan, giet het mengsel hier weer in en zet deze op een laag vuur.
Roer constant met een houten lepel, totdat het mengsel dik is geworden en voer
de lepeltest uit. Als de test succesvol is, dan haalt u de pan van het vuur.
5. Giet de crème in een hittebestendige kom, dek deze af en koel de crème tot-
dat deze koud is.
6. Voor het vruchtenmengsel pureert u de aardbeien totdat deze zacht zijn en door
een zeef kunnen, zodat de pitjes verwijderd worden. Doe de aardbeienpuree, de
stukken rabarber en de suiker in een kleine pan en verwarm deze op laag vuur
totdat de suiker is opgelost. Roer daarbij constant. Dan het vuur hoger zetten
en het vruchtenmengsel aan de kook brengen, tussendoor roerend, totdat het
mengsel tot een kop gereduceerd is. Niet te veel roeren, zodat de rabarber niet
uit elkaar valt. Daarna laten afkoelen.
35
SOLIS Eismaschine niederl._2013 07.08.14 11:18 Seite 35
Pagina: 35
36
RECEPTEN
7. Als de beide mengsel afgekoeld zijn, vermeng deze dan voorzichtig met elkaar.
8. Giet het mengsel in de ijsemmer, stel de consistentieregelaar in op de gewenste
hardheid en start de bereiding van het ijs.
9. Als u het ijs niet direct wilt nuttigen, plaats deze dan in een luchtdichte be-
waarbus die geschikt is voor de vriezer en plaats het ijs voor max. 1 week in de
vriezer.
SOLIS Eismaschine niederl._2013 07.08.14 11:18 Seite 36
Pagina: 36
RECEPTEN
APPELKRUIMELIJS (APPLE CRUMBLE)
Maakt ca. 1 liter
• Ingrediënten
1 1/4 kop (310 ml) vloeibare slagroom
3/4 kop (180 ml) melk
1/2 kop (125 g) zoete condensmelk
1/4 theelepel gemalen kaneel
• Ingrediënten voor het appelmengsel
1 Granny Smith appel, geschild, kern verwijderd en in dunne plakken gesneden
2 eetlepel suiker
1 eetlepel water
• Ingrediënten voor de kruimel (Crumble)
1/4 kop (60 g) meel
2 eetlepel bruine basterdsuiker
1/4 theelepel bakpoeder
1 eetlepel havermout
40 g boter (ongezouten)
• Bereiding
Voor de kruimel:
Verwarm de oven voor op 200°C. Leg een bakplaat met bakpapier klaar. Doe
alle ingrediënten voor de kruimel in een kom en met uw handen malen en men-
gen, totdat de boter en de andere ingrediënten goed gemengd zijn. Plaats het
mengsel met een lepel op de bakplaat en bak deze ca. 10 tot 15 minuten in de
oven totdat deze goudbruin is. Haal dan de bakplaat uit de oven en laat de krui-
mel afkoelen.
37
SOLIS Eismaschine niederl._2013 07.08.14 11:18 Seite 37
Pagina: 37
38
RECEPTEN
Voor het appelmengsel:
Doe de plakken appel, de suiker en het water in een kleine kookpan. Dan op mid-
delmatig vuur verwarmen en roeren totdat de suiker opgelost is. Doe een dek-
sel op de pan en laat het 5 minuten doorkoken, totdat de plakken appel zacht
zijn geworden. Haal de pan van het vuur en laat deze afkoelen. Dan in de
koelkast zetten, zodat het koud wordt.
Voor het ijs:
1. Doe de slagroom, de melk, de condensmelk en de kaneel in een hoge kom. Roer
alles totdat het goed gemengd is. Doe dit dan in de ijsemmer, stel de consis-
tentieregelaar in op de gewenste hardheid en start de bereiding van het ijs.
2. Zodra het symbool “ADD MIX-INS“ oplicht, voegt u het appelmengsel en 1/2 kop
kruimel via de deksel toe. Wacht tot de bereiding van het ijs klaar is.
3. Als u het ijs niet direct wilt nuttigen, plaats deze dan in een luchtdichte be-
waarbus die geschikt is voor de vriezer en plaats het ijs voor max. 1 week in de
vriezer.
SOLIS Eismaschine niederl._2013 07.08.14 11:18 Seite 38
Pagina: 38
RECEPTEN
KOEKJES SLAGROOMIJS
Maakt ca. 1 liter
• Ingrediënten
1 kop (250 ml) vloeibare slagroom
1 kop (250 ml) melk
1/2 kop (125 ml) zoete condensmelk
1 theelepel vanille-extract
6 koekjes, gevuld met chocoladecrème en verkleind
• Bereiding
1. Doe de slagroom, de melk, de condensmelk en het vanille-extract in een grote
kom en roer deze. Daarna in de koelkast zetten.
2. Als het mengselkoud is, dan giet u dit in de ijsemmer, stelt u de consistentie-
regelaar in op de gewenste hardheid en start u de bereiding van het ijs.
3. Zodra het symbool “ADD MIX-INS“ oplicht, voegt u de verkleinde koekjes toe.
Wacht tot de bereiding van het ijs klaar is.
4. Als u het ijs niet direct wilt nuttigen, plaats deze dan in een luchtdichte be-
waarbus die geschikt is voor de vriezer en plaats het ijs voor max. 1 week in de
vriezer.
39
SOLIS Eismaschine niederl._2013 07.08.14 11:18 Seite 39
Pagina: 39
40
RECEPTEN
ZOUTIG KARAMELIJS
Maakt ca. 1 liter
• Ingrediënten
1 1/2 kop (375 ml) melk
7 eigeel
1 kop (250 g) suiker
3 eetlepel water
1 1/4 kop (310 ml) vloeibare slagroom
1 theelepel fijn meerzout
• Bereiding
1. Doe de melk in een middelgrote kookpan. Verwarm totdat de melk begint te ko-
ken.
2. Klop in de tussentijd het eigeel in een kom schuimig op tot er een dikke, hel-
dere crème is ontstaan. Zodra de melk heet is, deze langzaam door de crème van
eigeel kloppen. Zet het mengsel even aan de kant.
3. Doe de suiker en het water in een pan en verwarm deze al roerend op een laag
vuur, totdat de suiker begint op te lossen. Zet het dan op een middelmatig vuur,
zorg dat al het suiker in het water wordt opgenomen en roer alles goed. Laat
het zolang koken, dat het mengsel karameliseert en een gouden kleur krijgt. Haal
de pan van het vuur en voeg voorzichtig de vloeibare slagroom hieraan toe.
Opmerking: Het mengsel kan ophoogspatten!
4. Plaats het mengsel terug op het vuur en roer dit op laag vuur net zolang, tot-
dat alle klonten opgelost zijn.
5. Nu de eigeel/melk crème en het zout toevoegen en al roerend zolang koken, tot-
dat het mengsel dik is geworden en de lepeltest uitgevoerd is. Zodra de test suc-
cesvol is, kunt u de pan van het vuur halen.
6. Giet de crème in een hittebestendige kom, dek deze af en koel de crème tot-
dat deze koud is.
SOLIS Eismaschine niederl._2013 07.08.14 11:18 Seite 40
Pagina: 40
RECEPTEN
7. Giet het dan in de ijsemmer, stel de consistentieregelaar in op de gewenste hard-
heid en start de bereiding van het ijs.
8. Als u het ijs niet direct wilt nuttigen, plaats deze dan in een luchtdichte be-
waarbus die geschikt is voor de vriezer en plaats het ijs voor max. 1 week in de
vriezer.
41
SOLIS Eismaschine niederl._2013 07.08.14 11:18 Seite 41
Pagina: 41
42
RECEPTEN
HONINGIJS
Maakt ca. 1 liter
• Ingrediënten
2 koppen (500 ml) vloeibare slagroom
1 kop (250 ml) melk
6 eigeel
1/2 kop (125 g) kwalitatief hoogwaardige honing
• Bereiding
1. Doe de slagroom en de melk in een middelgrote kookpan. Verwarm het meng-
sel totdat deze begint te koken.
2. Klop in de tussentijd het eigeel en de honing in een kom schuimig op tot er een
dikke, heldere crème is ontstaan.
3. Roer langzaam het hete melk/slagroom mengsel door de crème.
4. Reinig de kookpan, giet het mengsel terug en verwarm deze op laag vuur. Roer
constant met een houten lepel, totdat het mengsel dik is geworden en voer de
lepeltest uit. Als de test succesvol is, dan haalt u de pan van het vuur.
5. Giet de crème in een hittebestendige kom, dek deze af en koel het, totdat de
crème koud is.
6. Giet het dan in de ijsemmer, stel de consistentieregelaar in op de gewenste hard-
heid en start de bereiding van het ijs.
7. Als u het ijs niet direct wilt nuttigen, plaats deze dan in een luchtdichte be-
waarbus die geschikt is voor de vriezer en plaats het ijs voor max. 1 week in de
vriezer.
SOLIS Eismaschine niederl._2013 07.08.14 11:18 Seite 42
Pagina: 42
RECEPTEN
PISTACHE GELATO
Maakt ca. 1 liter
• Ingrediënten
2 koppen (500 ml) melk
1/2 kop (125 ml) vloeibare slagroom
1/2 theelepel vanille-extract
5 eigeel
1/2 kop (125g) suiker
3/4 kop geschilde, geroosterde en fijngehakte pistachenoten
• Bereiding
1. Doe de slagroom, de melk en het vanille-extract in een middelgrote kookpan.
Verwarm het mengsel totdat deze begint te koken.
2. In de tussentijd het eigeel en de suiker in een kom schuimig kloppen tot er een
dikke, heldere crème is ontstaan.
3. Roer langzaam het hete melk/slagroom mengsel door de crème
4. Reinig de kookpan, giet het mengsel terug en verwarm deze op laag vuur. Roer
constant met een houten lepel, totdat het mengsel dik is geworden en voer de
lepeltest uit. Als de test succesvol is, dan haalt u de pan van het vuur.
5. Giet de crème in een hittebestendige kom, dek deze af en koel het, totdat de
crème koud is.
6. Giet het dan in de ijsemmer, stel de consistentieregelaar in op de gewenste hard-
heid („Gelato“) en start de bereiding van het ijs.
7. Zodra op de display „ADD MIX-INS“ oplicht, voegt u de pistachenoten toe.
Wacht tot de bereiding van het ijs klaar is.
8. Als u het ijs niet direct wilt nuttigen, plaats deze dan in een luchtdichte be-
waarbus die geschikt is voor de vriezer en plaats het ijs voor max. 1 week in de
vriezer.
43
SOLIS Eismaschine niederl._2013 07.08.14 11:18 Seite 43
Pagina: 43
44
RECEPTEN
CHOCOLADE-HAZELNOOT GELATO
Maakt ca. 1 liter
• Ingrediënten
2 koppen (500 ml) melk
1/2 kop (125 ml) chocolade/hazelnoot crème (bijv. Nutella)
1/2 theelepel vanille-extract
5 eigeel
1/2 kop (125 g) suiker
3/4 kop geschilde, geroosterde en fijngehakte hazelnoten
• Bereiding
1. Doe de melk, de chocolade/hazelnoot crème en het vanille-extract in een mid-
delgrote kookpan. Verwarm deze tot de chocolade/hazelnoot crème gesmolten
is en het mengsel begint te koken.
2. In de tussentijd het eigeel en de suiker in een kom schuimig kloppen tot er een
dikke, heldere crème is ontstaan.
3. Roer het hete melk/chocolade mengsel langzaam door de crème heen.
4. Reinig de kookpan, giet het mengsel terug en verwarm deze op laag vuur. Roer
constant met een houten lepel, totdat het mengsel dik is geworden en voer de
lepeltest uit. Als de test succesvol is, dan haalt u de pan van het vuur.
5. Giet de crème in een hittebestendige kom, dek deze af en koel het, totdat de
crème koud is.
6. Giet het dan in de ijsemmer, stel de consistentieregelaar in op de gewenste hard-
heid („Gelato“) en start de bereiding van het ijs.
7. Zodra op de display „ADD MIX-INS“ oplicht, voegt u de fijngehakte hazelnoten
toe. Wacht tot de bereiding van het ijs klaar is.
8. Als u het ijs niet direct wilt nuttigen, plaats deze dan in een luchtdichte be-
waarbus die geschikt is voor de vriezer en plaats het ijs voor max. 1 week in de
vriezer.
SOLIS Eismaschine niederl._2013 07.08.14 11:18 Seite 44
Pagina: 44
RECEPTEN
MINT-CHOCOLADE GELATO
Maakt ca. 1 liter
• Ingrediënten
1 1/2 kop (375 ml) melk
1/2 kop (125 ml) vloeibare slagroom
120 g donkere chocolade van goede kwaliteit, in kleine brokken
2-3 druppels pepermunt aroma
5 eigeel
1/3 kop (80 g) suiker
Een extra 60 g chocolade van goede kwaliteit, verkleind
• Bereiding
1. Doe de melk, de chocolade en de pepermunt aroma in een middelgrote kook-
pan. Verwarm, totdat de chocolade gesmolten is en het mengsel begint te ko-
ken.
2. In de tussentijd het eigeel en de suiker in een kom schuimig kloppen tot er een
dikke, heldere crème is ontstaan.
3. Roer het hete melk/chocolade mengsel langzaam door de crème heen.
4. Reinig de kookpan, giet het mengsel terug en verwarm deze op laag vuur. Roer
constant met een houten lepel, totdat het mengsel dik is geworden en voer de
lepeltest uit. Als de test succesvol is, dan haalt u de pan van het vuur.
5. Giet de crème in een hittebestendige kom, dek deze af en koel het, totdat de
crème koud is.
6. Giet het dan in de ijsemmer, stel de consistentieregelaar in op de gewenste hard-
heid („Gelato“) en start de bereiding van het ijs.
7. Zodra op de display „ADD MIX-INS“ oplicht, voegt u de fijngehakte gram cho-
coladestukjes toe. Wacht tot de bereiding van het ijs klaar is.
8. Als u het ijs niet direct wilt nuttigen, plaats deze dan in een luchtdichte be-
waarbus die geschikt is voor de vriezer en plaats het ijs voor max. 1 week in de
vriezer.
45
SOLIS Eismaschine niederl._2013 07.08.14 11:18 Seite 45
Pagina: 45
46
RECEPTEN
PASSIEVRUCHT GELATO
Maakt ca. 1 liter
• Ingrediënten
2 koppen (500 ml) melk
1/2 kop (125 ml) vloeibare slagroom
1/2 theelepel vanille-extract
5 eigeel
1/2 kop (125 g) suiker
2 – 3 passievruchten
• Bereiding
1. Doe de slagroom, de melk en het vanille-extract in een middelgrote kookpan.
Verwarm het mengsel totdat deze begint te koken.
2. In de tussentijd het eigeel en de suiker in een kom schuimig kloppen tot er een
dikke, heldere crème is ontstaan.
3. Roer het hete melk/slagroom mengsel langzaam door de crème heen.
4. Reinig de kookpan, giet het mengsel terug en verwarm deze op laag vuur. Roer
constant met een houten lepel, totdat het mengsel dik is geworden en voer de
lepeltest uit. Als de test succesvol is, dan haalt u de pan van het vuur.
5. Giet de crème in een hittebestendige kom, dek deze af en koel het, totdat de
crème koud is.
6. Giet het dan in de ijsemmer, stel de consistentieregelaar in op de gewenste hard-
heid („Gelato“) en start de bereiding van het ijs.
7. Als u het ijs niet direct wilt nuttigen, plaats deze dan in een luchtdichte be-
waarbus die geschikt is voor de vriezer en plaats het ijs voor max. 1 week in de
vriezer.
SOLIS Eismaschine niederl._2013 07.08.14 11:18 Seite 46
Pagina: 46
RECEPTEN
CITROEN SORBET
Maakt ca. 1 liter
• Ingrediënten
3/4 kop (180 g) suiker
1 1/2 kop (375 ml) water
3/4 kop (180 ml) versgeperste, verse citroensap
Eiwit van een klein ei, bijna stijfgeklopt
• Bereiding
1. Doe de suiker en het water in een middelgrote pan. Verwam en roer op laag vuur,
totdat de suiker opgelost is. Verhoog het vuur en laat het 2 minuten doorkoken.
2. Haal de pan van het vuur en laat deze afkoelen. Daarna in de koelkast zetten.
3. Doe de suikersiroop, het citroensap en de stijfgeklopte eiwit in de ijsemmer, stel
de consistentieregelaar in op de gewenste hardheid („Sorbet“) en start de be-
reiding van het ijs.
4. Als u het ijs niet direct wilt nuttigen, plaats deze dan in een luchtdichte be-
waarbus die geschikt is voor de vriezer en plaats het sorbet voor max. 1 week
in de vriezer.
Tip: Als u een sorbet zonder eiwit wilt maken, dan kunt u uw ijsmachine via de
MANUAL modus instellen op 60 minuten. Zonder het eiwit is het eindresultaat
ongeveer 700 ml sorbet.
47
SOLIS Eismaschine niederl._2013 07.08.14 11:18 Seite 47
Pagina: 47
48
RECEPTEN
RODE GRAPEFRUIT SORBET
Maakt ca. 1 liter
• Ingrediënten
3/4 kop (180 g) suiker
1 1/2 koppen (375 ml) water
3/4 kop (180 ml) versgeperste, koude rood grapefruitsap
Eiwit van een klein ei, bijna stijfgeklopt
• Bereiding
1. Doe de suiker en het water in een middelgrote pan. Verwam en roer op laag vuur,
totdat de suiker opgelost is. Verhoog het vuur en laat het 2 minuten doorkoken.
2. Haal de pan van het vuur en laat deze afkoelen. Daarna in de koelkast zetten.
3. Doe de suikersiroop, het grapefruitsap en het geklopte eiwit in de ijsemmer, stel
de consistentieregelaar in op de gewenste hardheid („Sorbet“) en start de be-
reiding van het ijs.
4. Als u het ijs niet direct wilt nuttigen, plaats deze dan in een luchtdichte be-
waarbus die geschikt is voor de vriezer en plaats het sorbet voor max. 1 week
in de vriezer.
Tip: Als u een sorbet zonder eiwit wilt maken, dan kunt u uw ijsmachine via de
MANUAL modus instellen op 60 minuten. Zonder het eiwit is het eindresultaat
ongeveer 700 ml sorbet.
SOLIS Eismaschine niederl._2013 07.08.14 11:18 Seite 48
Pagina: 48
RECEPTEN
PEREN-VANILLE SORBET
Maakt ca. 1 liter
• Ingrediënten
3/4 kop (180 g) suiker
3/4 kop (180 ml) water
1 vanillestokje, in de lengte ingesneden en met een lepel uitgeschraapt
900 g zachte peren
1/4 kop (60 ml) versgeperste citroensap
Eiwit van een klein ei, bijna stijfgeklopt
• Bereiding
1. Doe de suiker, het water, het vanillestokje en de vanille in een middelgrote pan.
Verwam en roer op laag vuur, totdat de suiker opgelost is. Verhoog het vuur en
laat het 2 minuten doorkoken.
2. Haal de pan van het vuur en laat deze afkoelen. Daarna in de koelkast zetten.
3. Schil de peren en verwijder het klokhuis. Pureer de peren. Zeef de perenpuree.
U heeft 1 1/2 kop perensap nodig.
4. Haal het vanillestokje uit het water. Doe daarna de suikersiroop, het perensap,
het citroensap en het geklopte eiwit in de ijsemmer.
5. Stel de consistentieregelaar in op de gewenste hardheid („Sorbet“) en start de
bereiding van het ijs.
6. Als u het ijs niet direct wilt nuttigen, plaats deze dan in een luchtdichte be-
waarbus die geschikt is voor de vriezer en plaats het sorbet voor max. 1 week
in de vriezer.
Tip: Als u een sorbet zonder eiwit wilt maken, dan kunt u uw ijsmachine via de
MANUAL modus instellen op 60 minuten. Zonder het eiwit is het eindresultaat
ongeveer 700 ml sorbet.
49
SOLIS Eismaschine niederl._2013 07.08.14 11:18 Seite 49
Pagina: 49
50
RECEPTEN
FRAMBOZEN SORBET
Maakt ca. 1 liter
• Ingrediënten
3/4 kop (180 g) suiker
3/4 kop (180 ml) water
300 g bevroren frambozen
1 eetlepel versgeperste citroensap
Eiwit van een klein ei, bijna stijfgeklopt
• Bereiding
1. Doe de suiker en het water in een middelgrote pan. Verwam en roer op laag vuur,
totdat de suiker opgelost is. Verhoog het vuur en laat het 2 minuten doorkoken.
2. Haal de pan van het vuur en laat deze afkoelen. Daarna in de koelkast zetten.
3. Doe de bevroren frambozen in een kom en laat deze ontdooien. Als ze net ont-
dooid zijn, dan de frambozen met sap pureren, totdat de puree zacht is. Zeef
de puree, zodat de zaden verwijderd worden.
4. Doe de frambozenpuree, de suikersiroop, de citroensap en het geklopte eiwit
in de ijsemmer, stel de consistentieregelaar in op de gewenste hardheid („Sor-
bet“) en start de bereiding van het ijs.
5. Als u het ijs niet direct wilt nuttigen, plaats deze dan in een luchtdichte be-
waarbus die geschikt is voor de vriezer en plaats het sorbet voor max. 1 week
in de vriezer.
Tip: Als u een sorbet zonder eiwit wilt maken, dan kunt u uw ijsmachine via de
MANUAL modus instellen op 60 minuten. Zonder het eiwit is het eindresultaat
ongeveer 700 ml sorbet.
Als u 1 liter frambozen sorbet zonder eiwit wilt maken, dan kunt u de hoeveel-
heid ingrediënten verhogen: 1 kop water, 1 kop suiker, 500 g frambozen en
2 eetlepels citroensap.
SOLIS Eismaschine niederl._2013 07.08.14 11:18 Seite 50
Pagina: 50
RECEPTEN
SNELLE FROZEN YOGURT
Maakt ca. 1 liter
• Ingrediënten
750 g vruchtenyoghurt van uw keuze
• Bereiding
1. Doe de yoghurt in de ijsemmer. Stel de consistentieregelaar in op de gewenste
hardheid („Frozen Yogurt“) en start de bereiding van het ijs.
2. Als u het ijs niet direct wilt nuttigen, plaats deze dan in een luchtdichte be-
waarbus die geschikt is voor de vriezer en plaats het ijs voor max. 1 week in de
vriezer.
51
SOLIS Eismaschine niederl._2013 07.08.14 11:18 Seite 51
Pagina: 51
52
RECEPTEN
AARDBEI YOGURT-FREEZE
Maakt ca. 1 liter
• Ingrediënten
500 g verse aardbeien
2 koppen (ca. 500 ml) natuurlijke yoghurt
1/2 kop (125 g) suiker
• Bereiding
1. Pureer de aardbeien. Indien gewenst kunt u de puree even om de pitten te ver-
wijderen.
2. Doe de aardbeipuree, de yoghurt en de suiker in de ijsemmer. Stel de consis-
tentieregelaar in op de gewenste hardheid („Frozen Yogurt“) en start de berei-
ding van het ijs.
3. Als u het ijs niet direct wilt nuttigen, plaats deze dan in een luchtdichte be-
waarbus die geschikt is voor de vriezer en plaats het ijs voor max. 1 week in de
vriezer.
SOLIS Eismaschine niederl._2013 07.08.14 11:18 Seite 52
Pagina: 52
RECEPTEN
BANANA FROZEN YOGURT
Maakt ca. 1 liter
• Ingrediënten
1 1/2 kop (ca. 375 g) geprakte bananen - ongeveer 3 grote bananen
2 theelepels citroensap
2 koppen (ca. 500 ml) vanilleyoghurt
1-2 eetlepels honing, naar wens
• Bereiding
1. Doe de bananen, het citroensap, de yoghurt en de honing in de ijsemmer. Stel
de consistentieregelaar in op de gewenste hardheid („Frozen Yogurt“) en start
de bereiding van het ijs.
2. Als u het ijs niet direct wilt nuttigen, plaats deze dan in een luchtdichte be-
waarbus die geschikt is voor de vriezer en plaats het ijs voor max. 1 week in de
vriezer.
53
SOLIS Eismaschine niederl._2013 07.08.14 11:18 Seite 53
Pagina: 53
54
RECEPTEN
FROZEN YOGURT CITROEN-HONING
Maakt ca. 1 liter
• Ingrediënten
1/3 kop (80 ml) citroensap
1/4 kop (60 ml) honing
2 1/2 kop (ca. 625 ml) vanilleyoghurt
• Bereiding
1. Doe het citroensap en de honing in een kleine kookpan. Verwarm dit op een laag
vuur, totdat de honing gesmolten is. Haal de pan van het puur en laat het af-
koelen.
2. Doe het honingmengsel en de yoghurt in een kom en meng het goed door. Doe
het mengsel in de ijsemmer. Stel de consistentieregelaar in op de gewenste hard-
heid („Frozen Yogurt“) en start de bereiding van het ijs.
3. Als u het ijs niet direct wilt nuttigen, plaats deze dan in een luchtdichte be-
waarbus die geschikt is voor de vriezer en plaats het ijs voor max. 1 week in de
vriezer.
SOLIS Eismaschine niederl._2013 07.08.14 11:18 Seite 54

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Solis Gelateria Pro 850.

Stel een vraag over de Solis Gelateria Pro 850

Heb je een vraag over de Solis Gelateria Pro 850 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Solis Gelateria Pro 850. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Solis Gelateria Pro 850 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.