Solis EasyVac Professional 572 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Solis EasyVac Professional 572. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Solis
  • Product: Vacuumverpakker
  • Model/naam: EasyVac Professional 572
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans

Inhoudsopgave

Pagina: 130
131
s PRODUCTBESCHRIJVING
1. Compartiment voor vacuümfolie
met deksel
Voor het inleggen en bewaren van
de folierol, wanneer deze wordt
afgesneden tot een zak wordt
geseald.
2. Snijrand met snijhendel
Voor gemakkelijk afsnijden van de
folie.
3. Bedieningspaneel
met functieknoppen
De exacte beschrijving van de
toetsen en hun functies vindt u op
pagina 132/133.
4. Vergrendelstuk van het deksel
Door het neerdrukken en vergren-
delen van het vergrendelstuk wordt
het deksel vergrendeld zodat het
apparaat bedrijfsklaar is.
Als de vergrendelstuk naar boven
wordt gedrukt, dan wordt het
deksel weer ontgrendeld en kan
het weer worden geopend.
5. Deksel
6. Sealstrip
Op de sealstrip wordt het uiteinde
van de zak gelegd. De strip wordt
verhit en sealt hierdoor het uiteinde
van de zak met twee sealnaden.
7. Bovenste en onderste
afdichtring
Door de afdichtringen wordt het
uiteinde van de zak bij het vacume-
ren luchtdicht afgesloten en kan de
lucht worden afgezogen.
8. Vacuümkamer
Hier ligt het open einde van de
vacuümzak, zodat de lucht kan
worden afgezogen; eventuele
vloeistof uit de zak of levensmid­
delen worden hier opgevangen.
9. Aandrukrubber
Het tegenstuk voor de sealstrip,
dat ervoor zorgt dat het uiteinde
van de zak vlak tegen de sealstrip
wordt geperst en optimaal wordt
geseald.
10. Luchtopening
Deze opening mag nooit door de
ingelegde zak worden afgedekt,
omdat dit de werking van de
motorpomp kan verminderen.
11. Luchtafzuigslang
in slangcompartiment
Voor het afzuigen van de lucht uit
de voorraaddozen en bussen en
voor het marineren.
12. Antislip rubberen voeten
Vier rubberen voeten zorgen voor
stabiliteit tijdens het gebruik.
AAN DE ACHTERZIJDE:
13. Netsnoer met stekker en aan-
sluitstekker in het kabelvak
14. ON/OFF-wipschakelaar
15. Aansluiting voor aansluitstekker
(achter netsnoer verborgen)
Pagina: 131
132
s BEDIENINGSPANEEL
G F E C B
H D A
Het bedieningspaneel met de functieknoppen
Ter controle licht het controlelampje bij of in de knoppen op, afhankelijk van welke
functie is ingesteld resp. welke functie door het drukken van de bijbehorende knop
wordt geactiveerd.
A. Indicatielampje Ready
Het Ready-lampje rood op als het apparaat ingeschakeld en met het vergrendel-
stuk is gesloten en het apparaat bedrijfsklaar is. Als het lampje knippert, wacht
dan totdat het continu brandt.
B. Knop Vacuum & Seal/Cancel
Automatisch vacumeren en sealen
De knop met het blauwe indicatielampje heeft twee functies:
1. Wordt deze in de standby-modus gedrukt, dan begint het vacumeren en
wordt de zak vervolgens automatisch geseald (Vacuum & Seal-functie).
2. Als u de knop tijdens het bedrijf indrukt, wordt het vacumeren resp. sealen
direct gestopt (Cancel-functie).
C. Knop Pulse Vacuum
Handmatig vacumeren zonder automatisch sealen
Wanneer u deze knop in de standby-modus indrukt, wordt de zak gevacumeerd,
het rode indicatielampje licht op. Als u de knop loslaat, stopt het vacumeren. Zo
kunt u bv. bij drukgevoelige levensmiddelen het vacumeerproces beïnvloeden.
Zodra er een voldoende vacuüm in de zak is ontstaan, moet u voor het sealen
van de zak op de knop Manual Seal drukken.
Pagina: 132
D. Knop Manual Seal: handmatig sealen
Deze knop met het rode indicatielampje heeft twee functies: ten eerste wordt
hiermee een gevacumeerde zak geseald. Met de knop kan ook een tweede func-
tie worden geactiveerd, waarmee uit een stuk folie een zak kan worden gemaakt,
d.w.z. er wordt één uiteinde geseald.
De Manual Seal knop moet in elk geval na de Pulse Vacuum knop worden
gedrukt, zodat de gevacumeerde zak ook wordt geseald.
Let op: ook als u de functie Vacuum & Seal heeft geactiveerd, kunt u door op
de Manual Seal knop te drukken het vacumeerproces, d.w.z. de motorpomp op
elk gewenst moment stoppen en de zak direct sealen. Dit is nuttig als u merkt
dat kwetsbare levensmiddelen door de onderdruk kunnen beschadigen. Wacht
altijd op het uitdoven van het rode indicatielampje in de knop Manual Seal. Dit
lampje aangeeft dat het sealen is voltooid.
E. Knop Sealing time
Duur van de sealtijd passend bij het levensmidel instellen
Door elke druk op deze knop verandert de duur van de sealtijd. U kunt uit drie
instellingen kiezen, afhankelijk van welke levensmiddelen worden geseald:
Hoogste instelling voor een lange sealtijd: voor vochtige zakken met
levensmiddelen die een hoog vochtgehalte hebben, zoals bv. vis of rood
vlees.
Middelste instelling voor een middellange sealtijd: voor licht vochtige
zakken met levensmiddelen die weinig vocht bevatten.
Lage instelling voor een korte sealtijd: voor droge zakken en droge
levensmiddelen. Deze instelling is tegelijk de standaardinstelling.
F. Knop Marinate
Knop met rood indicatielampje, om vlees, gevleugelte of vis in de vierkante 1.0 l
of 2.8 l SOLIS-voorraaddozen snel te marineren.
G. Knop Canister
Knop met rood indicatielampje om een SOLIS-voorraaddoos met behulp van de
bijgevoegde luchtafzuigslang te vacumeren.
H. Luchtafzuigopening
In deze opening wordt de luchtslang gestoken om met SOLIS-voorraaddozen te
vacumeren of om te marineren.
133
Pagina: 133
s BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Leest u alstublieft voor gebruik van uw vacumeerapparaat deze gebruiks-
aanwijzing aandachtig door, zodat u uw apparaat goed leert kennen en
goed kunt bedienen. We raden aan om deze gebruiksaanwijzing goed te
bewaren en bij eventuele overdracht van het apparaat deze ook te overhan-
digen aan de nieuwe eigenaar.
Neemt u alstublieft voor uw eigen veiligheid de volgende veiligheidsvoorschriften
voor het gebruik van elektrisch apparatuur in acht:
1. Om een stroomstoot te vermijden, mogen noch het vacumeerapparaat noch de
elektriciteitskabel en de stekker resp. de aansluitstekker met water of andere
vloeistoffen in aanraking komen. Water kan in de behuizing komen en het
apparaat beschadigen! Mocht het apparaat resp. het snoer of de stekker resp.
aansluitstekker met een vloeistof in aanraking komen, trek dan met droge rub-
beren handschoenen direct de stekker uit het stopcontact.
2. Test voor ingebruikname of de spanning het apparaat overeenkomt met uw
netspanning.
3. Laat de elektriciteitskabel niet over de tafelranden hangen, zodat het er niet
vanaf getrokken kan worden. Let erop dat het niet met hete oppervlakten, zoals
bijvoorbeeld een kookplaat of een radiator resp. het apparaat zelf, in contact
komt.
4. Houd het apparaat weg van hete lucht, hete ovens, apparaten die warmte afge-
ven en andere hittebronnen. Plaats het apparaat nooit op een natte of warme
oppervlakken gebruiken. Het apparaat niet in de buurt van vlocht, hitte of open
vuur. Houd het apparaat weg van bewegende delen van apparatuur.
5. Het apparaat nooit aan de elektriciteitskabel vasthouden of trekken en niet op
de elektriciteitskabel plaatsen. Trek nooit aan het netsnoer als u de stekker uit
het stopcontact wilt trekken! Klem het netsnoer nooit in, knik het niet en houd
het uit de buurt van scherpe en puntige voorwerpen.
6. Wij raden aan om met dit apparaat geen verlengsnoer te gebruiken. Plaats het
apparaat niet direct onder een stopcontact.
7. Controleert u. voordat u de stekker van het apparaat in het stopcontact steekt
of eruit haalt, dat de deksel niet gesloten is.
8. Vanwege het gebruik, moet het apparaat op een vaste, stabiele ondergrond
staan, zoals een tafel of een ander werkoppervlak. Het apparaat moet bedoeld
voor buiten gebruik.
9. Haal altijd het elektriciteitssnoer uit het stopcontact, als het apparaat buiten
bedrijf is, onbeheerd is of schoongemaakt moet worden. We raden het gebruik
van een aardlekschakelaar aan, om een extra zekerheid van het gebruik van elek-
trische apparatuur te waarborgen. Het is raadzaam, een veiligheidsschakelaar
van maximaal 30 mA te gebruiken. Vakkundig advies vindt u bij uw elektricien.
134
Pagina: 134
10. Voer geen wijzigen uit aan het apparaat, kabel, net- of aansluitstekker of toe-
behoren.
11. Bij onjuist gebruik bestaat letselgevaar!
12. Grijp nooit naar een apparaat dat in het water gevallen is. Haal de stekker uit
het stopcontact, voordat u het uit het water haalt. Neem het niet eerder weer in
gebruik, voordat u het apparaat bij SOLIS of bij een door SOLIS erkend service­
punt op zijn werking en gebruiksveiligheid heeft laten controleren.
13. Plaats het apparaat nooit zo, dat in het in water zou kunnen vallen (bijvoorbeeld
in de buurt van een gootsteen).
14. Dompel het apparaat of delen van het apparaat, zoals het snoer of de net- of
aansluitstekker, nooit onder in water en breng deze nooit met water in aanra-
king.
15. Plaats het apparaat zo, dat er geen direct zonlicht op gericht is.
16. Nooit scherpe of spitse objecten en gereedschap in de openingen van het appa-
raat doen. Het apparaat kan beschadigd worden, met (als gevolg) gevaar voor
stroomstoten!
17. Schud en verplaats het apparaat niet tijdens gebruik.
18. Gebruik het apparaat alleen zoals in deze gebruiksaanwijzing is beschreven.
Gebruik alleen meegeleverde toebehoren resp. originele SOLIS toebehoren,
verkeerd toebehoren kan tot de beschadiging van het apparaat leiden.
19. Het apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik en voor semiprofes-
sioneel gebruik.
20. Controleer uw vacumeerapparaat voor ieder gebruik.
21. Gebruik, om een stroomstoot te vermijden, het apparaat niet als het snoer, de
stekker of aansluitstekker beschadigd zijn of als het apparaat andere storingen
vertoont, gevallen is of enigszins beschadigd is. Voer nooit zelf reparaties uit,
maar geef het apparaat af bij SOLIS of een door SOLIS geautoriseerd servicepunt
om het te laten controleren, repareren of mechanisch en elektrisch in orde te
maken.
22. Personen met beperkte psychische, sensorische of intellectuele capaciteit (ook
kinderen) of onwetende en onervaren personen mogen het vacumeerapparaat
niet gebruiken, tenzij door een bevoegd persoon toezicht wordt gehouden of
diegene exact instrueert over hoe het apparaat gebruikt dient te worden. Dit
voor hun eigen veiligheid.
23. Er moet op toegezien worden, dat kinderen niet met het vacumeerapparaat spe-
len. Bewaar het apparaat op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen.
24. Let op: De sealstrip wordt tijdens het gebruik erg heet! Daarom mag
deze tijdens gebruik of vlak na gebruik niet aangeraakt worden!
25. Het apparaat is niet ontworpen voor continu gebruik. Laat het apparaat altijd
1 minuut afkoelen, voordat u de volgende zak of het volgende bakje vacumeert.
135
Pagina: 135
26. Het apparaat resp. de sealstrip heeft een beveiliging voor oververhitting. Om te
voorkomen dat de sealstrip oververhit wordt, mogen er niet meer dan 30 zakken
achter elkaar met de Manual Seal functie geseald worden.
27. Controleer voor ingebruikname altijd of uw handen schoon en droog zijn.
28. Voorkom dat u vloeistoffen aanzuigt, zodat deze niet in de vacuümkamer
kunnen komen. Mocht er toch vocht of een vloeistof in de vacuümkamer zijn
gekomen, veegt u deze dan direct weg.
29. Uitsluitend SOLIS vacuümzakken of –bussen gebruiken. Die zijn speciaal voor
dit apparaat ontworpen. De SOLIS vacuümbussen moeten onbeschadigd zijn en
mogen geen scheuren bevatten. Gebruik het apparaat alleen voor vacumeren
en sealen en nooit misbruiken!
30. Oliën en smeermiddelen mogen bij dit apparaat niet worden gebruikt.
136
Pagina: 136
137
s INBEDRIJFNAME
Let op: Voor inbedrijfname altijd controleren dat zowel het apparaat als
de voorraaddozen resp. de folies en zakken volledig schoon zijn, zodat de
levensmiddelen niet verontreinigd worden.
1. HET APPARAAT NEERZETTEN
Zet het apparaat op een ruime, grote, horizontale, schone en droge ondergrond.
Let erop dat er ook genoeg plaats is voor de met levensmiddelen gevulde zakken,
die gevacumeerd of geseald moeten worden.
2. NETSNOER AANSLUITEN EN APPARAAT INSCHAKELEN
Steek de aansluitstekker in de aansluiting op de achterkant van het apparaat en
steek de stekker in een passend stopcontact. Schakel het apparaat in met de
ON/OFF-wipschakelaar op de achterzijde van het apparaat. De wipschakelaar
moet op “I” staan. Het indicatielampje bij Sealing time brandt in de laagste
positie.
3. SEALDUUR INSTELLEN
Bij uw SOLIS EasyVac Professional vacumeerapparaat kunt u de duur van het
sealen aan het levensmiddel aanpassen. Door elke druk op de knop wordt de
instelling veranderd, en licht het bijbehorende indicatielampje op. Om altijd opti-
maal gesealde naden te krijgen kunt u met de instelling Sealing time uit drie
sealtijden kiezen:
Hoogste instelling voor een lange sealtijd: voor vochtige zakken met
levensmiddelen die een hoog vochtgehalte hebben, zoals bv. vis of rood
vlees.
Middelste instelling voor een middellange sealtijd: voor licht vochtige
zakken met levensmiddelen die weinig vocht bevatten.
Lage instelling voor een korte sealtijd: voor droge zakken en droge
levensmiddelen zoals bv. koek, rijst of koffie (standaardinstelling).
4. TIPS VOOR HET GEBRUIK VAN DE VACUÜMZAKKEN
Er zijn SOLIS vacuümzakken in verschillende groottes of vacuümfolies, waarbij u
zelf de grootte van de zak kan bepalen. Kies altijd voor een zakgrootte die bij het
levensmiddel past. Let er daarbij op dat de zak altijd minstens 8 cm langer moet
zijn dan de te vacumeren levensmiddelen en telt u er 2 cm extra bij op voor de
sealnaden.
Aanwijzing: Als u de kant-en-klare zakken gebruikt, kunt u direct verder
naar punt 6.
Pagina: 137
5. EEN ZAK VAN VACUÜMFOLIE SEALEN
–
– Open het deksel van de vacuümfolie-compartiment en
klap de snijrand (2) naar boven. De snijhendel moet zich
helemaal rechts of links van de snijrand bevinden; hij
mag niet in het midden zijn, want dan kan de folie niet
worden afgesneden (zie afb. A). Leg de vacuümfolie-rol
in het foliecompartiment (1) (zie afb.A) en trek aan het
uiteinde van de folie totdat de juiste lengte voor de
benodigde zak is afgerold.
–
– Druk dan de snijrand (2) weer naar beneden, de folie
ligt er nu onder (zie afb. B).
–
– Trek nu de snijhendel in één beweging naar links of
rechts naar de andere kant van de snijrand. De folie
wordt snel en recht afgesneden (zie afb. C.) Nu kunt u
één uiteinde van de zak sealen.
–
– Sluit het deksel van het vacuümfolie-compartiment en
open het deksel van het apparaat.
–
– Leg een open uiteinde van een zak op het aandrukrub-
ber (9). Hierbij mag het uiteinde van de zak niet tot in
de vacuüm-kamer steken (zie afb. D).
138
A
B
C
D
Pagina: 138
139
–
– Sluit het deksel van het apparaat en druk het ver-
grendelstuk helemaal naar beneden. Nu is het deksel
vergrendeld (zie afb.E). Het indicatielampje bij Ready
brandt rood.
–
– Druk op de knop Manual Seal (D) om met het sealen
te beginnen (zie afb. F). Het rode indicatielampje brandt
en dooft als het sealen is voltooid.
–
– Trek het vergrendelstuk (4) omhoog om het deksel te
openen (zie afb. G).
–
– Open het deksel en neem de zak uit.
–
– Controleer of de sealnaden recht en zonder vouwen
zijn (zie afb. H). Als dit niet het geval is dient u de pro-
cedure te herhalen.
E
F
G
H
Pagina: 139
140
6. AUTOMATISCH VACUMEREN EN SEALEN VAN EEN ZAK:
FUNCTIE VACUUM & SEAL (B)
–
– Deksel openen
–
– Leg de levensmiddelen in de zak. Gebruik a.u.b. uitsluitend de originele SOLIS-
vacuüm-zakken om het apparaat niet te beschadigen en om de beste resultaten
te bereiken.
–
– Reinig het open uiteinde van de zak van binnen en
buiten en strijk het glad. Het uiteinde moet schoon,
droog en zonder vouwen zijn.
–
– Let het open uiteinde van de zak nu in de vacuümka-
mer (8) (zie afb. I). Let erop dat de luchtopening (10)
niet door de zak wordt afgedekt.
–
– Sluit het deksel en druk het vergrendelstuk helemaal
naar beneden; het rode indicatielampje Ready licht op.
Nu is het deksel vergrendeld en het apparaat bedrijfs-
klaar (zie afb. J).
–
– Controleer nu de instelling Sealing time aan de hand
van de indicatielampjes. Kies de bij het levensmiddel
passende sealduur, zodat de sealnaad passend wordt
gevormd: laag voor droge levensmiddel, middel voor
licht vochtige levensmiddelen en hoog voor vochtige
levensmiddelen. Het bijbehorende indicatielampje
brandt (zie afb. K).
–
– Druk nu op de knop Vacuum & Seal (B). Nu vacu-
meert en sealt het apparaat de zak automatisch, het
blauwe indicatielampje rond de knop licht op. Zodra
het vacumeren is voltooid licht de knop Manual Seal
(D) rood op, om aan te geven dat de zak nu wordt
geseald. Wacht totdat de indicatielampjes bij de knop-
pen Vacuum & Seal en Manual Seal zijn uitgedoofd,
dan is de procedure volledig afgesloten (zie afb. L).
Let op: uw vacumeerapparaat produceert tijdens het
automatisch vacumeren een erg hoge onderdruk. Let
er op dat de levensmiddelen in de zak tegen deze
onderdruk bestand zijn. Als u merkt dat de onderdruk
te groot wordt, druk dan op de knop Manual Seal (D).
Hierdoor stopt de motorpomp en het vacumeerproces
en begint het sealen direct.
–
– Nu kunt u het vergrendelstuk optillen, het deksel ope-
nen en de zak uitnemen.
–
– Controleer nog eens de nieuwe sealnaden, of deze
recht zijn en geen vouwen hebben (zie afb. H). Mocht
dit niet het geval zijn, dan dient u de procedure te
herhalen.
I
K
L
J
Pagina: 140
7. HANDMATIG VACUMEREN EN SEALEN VAN EEN ZAK:
FUNCTIE PULSE VACUUM (C) EN MANUAL SEAL (D)
Het apparaat produceert een relatief hoge vacuümdruk in de zak. Als u drukgevoe-
lige levensmiddelen zoals bv. gebak vacumeert, adviseren wij daarom de zak met
de functie Pulse Vacuum te vacumeren en aansluitend de functie Manual Seal
voor handmatig sealen te gebruiken. Hiermee is het nog gemakkelijker om de mate
van vacuüm te observeren en een mogelijke beschadiging van de levensmiddelen te
voorkomen. Ga te werk zoals bij punt 6 beschreven, tot aan afb. K.
1. Druk op de knop Pulse Vacuum (C) en houd de knop
ingedrukt. Observeer de vacuümdruk in de zak tijdens
het vacumeren.
2. Zodra er genoeg vacuüm is geproduceerd, laat dan de
knop Pulse Vacuum los en druk op de knop Manual
Seal (D). Het apparaat stopt de motorpomp en begint
de zak te sealen. De sealnaden worden volgens de
vooraf ingestelde instelling (laag, middel, hoog) uitge-
voerd. Wacht tot het rode indicatielampje bij de knop
Manual Seal (D) uitdooft en daarmee aangeeft dat
het sealen voltooid is.
Goed om te weten:
– Voor een optimale werking, moet u na ieder vacuümproces het apparaat
1 minuut laten afkoelen, voordat u de volgende zak er tussen legt. Eventueel
vrijgekomen vocht in de vacuümkamer altijd na gebruik wegvegen.
– Als u de minuut afkoeltijd niet aanhoud, en direct verder vacumeert, dan schakelt
het apparaat zichzelf automatisch uit, totdat deze afgekoeld is. Dit om overver-
hitting van de sealstrip te voorkomen.
– Ons apparaat werkt alleen met de SOLIS vacuümzakken en –folies om een opti-
maal resultaat te behalen en het apparaat niet te beschadigen. Gebruik alstublieft
geen andere zakken of folies.
De artikelnummers en beschrijvingen vindt u op de bijgeleverde bestelformulie-
ren. U kunt de accessoires van uw vacuümmachine verkrijgen bij uw speciaalzaak
of bij SOLIS AG.
Telefoonnummer: 0848 804 884, Faxnummer: 0848 804 890,
email: info@solis-onlineshop.ch of www.solis-onlineshop.ch
(Verzending alleen binnen Zwitserland).
– U kunt een vacuümzak die geseald is, met een schaar open maken, en de levens-
middelen er uithalen.
141
Pagina: 141
142
8. VACUMEREN VAN SOLIS VOORRAADBUSSEN MET DEKSEL
Let op:
Gebruik alstubkieft uitsluitend de voorraadbussen van SOLIS voor dit apparaat.
Alleen deze bussen zijn ontworpen voor de onderdruk die de SOLIS EasyVac
Professional creëert.
U vindt de accessoires voor uw vacuümmachine bij uw speciaalzaak
of bij SOLIS AG.
Telefoonnummer: 0848 804 884, Faxnummer: 0848 804 890,
Email: info@solis-onlineshop.ch of www.solis-onlineshop.ch
(Verzending alleen binnen Zwitserland).
A. Het vacumeren van de SOLIS bussen met de
draaibare regelknop op de deksel (afbeelding M)
–
– Spoel de voorraadbus met water en maak de deksel
met een vochtige doek schoon; droog alles goed af.
–
– Doe de levensmiddelen in de bus en zorg ervoor dat
er tussen de levensmiddelen en de bovenste rand van
de bus ten minste 3 cm ruimte vrij blijft (zie afbeelding
N). Reinig nog een keer de rand van de bus en de
onderkant van de afdichting van de deksel van de bus
en doe de deksel op de bus. Draai de regelaar op de
deksel zo, dat de regelaar richting de stand „SEAL“
(zie afbeelding M).
–
– Sluit het deksel en de vergrendeling (zie afb. J, pagina
140).
–
– Pak de afzuigslang (11). Steek het ene einde van de
slang op het slangaansluitpunt (H) van het apparaat
en het andere einde in de opening bij de regelknop op
de deksel van de bus (zie afbeelding O+P).
–
– Druk op de knop Canister (G). Het vacuümproces
begint. Op zeker te weten dat er geen lucht tussen de
deksel en de bus kan binnendringen, drukt u tijdens
het vacumeren de deksel met uw hand naar bene-
den. Het apparaat schakelt automatisch uit, zodra het
gewenste vacuüm bereikt is.
–
– Trek de luchtafzuigslang voorzichtig uit het deksel van
de bus zodra het vacumeren is afgesloten. Om de
controleren of de bus vacuüm is kunt u licht aan het
deksel trekken, dit mag niet bewegen.
–
– Om de deksel van de bus te openen, zet u de regelar
richting „OPEN“. U kunt dan aan een licht sissend
geluid horen dat er weer lucht in de voorraadbus
komt. Dit sissen is tevens het bewijs, dat de voorraad-
bus vacuüm was.
M
N
O
P
Pagina: 142
B. Vacumeren van SOLIS voorraadbussen zonder draaibare regelknop op
de deksel (afbeelding Q)
De multi-functionele SOLIS voorraadbussen zijn ideaal voor het bewaren van droge
levensmiddelen, levensmiddelen in poedervorm of verse resp. droge of gepureerde
fruit of groenten. Dankzij het transparante ontwerp, kunt u gemakkelijk de inhoud
zien en de praktische datumindicator geeft informatie over de houdbaarheid van
de inhoud.
–
– Spoel de voorraadbus met water en maak de deksel
met een vochtige doek schoon; droog alles goed af.
–
– Doe de levensmiddelen in de bus en zorg ervoor dat
er tussen de levensmiddelen en de bovenste rand van
de bus ten minste 3 cm ruimte vrij blijft. Reinig nog
een keer de rand van de bus en de onderkant van de
afdichting van de deksel van de bus en doe de deksel
op de bus (zie afbeelding R).
–
– Sluit het deksel en de vergrendeling (zie afb. J, pagina
140).
–
– Pak de afzuigslang (11). Steek het ene einde van de
slang op het slangaansluitpunt (H) van het apparaat
en het andere einde in de opening op de deksel van
de bus (zie afbeelding S+T).
–
– Druk op de knop Canister (G). Het vacuümproces
begint. Op zeker te weten dat er geen lucht tussen de
deksel en de bus kan binnendringen, drukt u tijdens
het vacumeren de deksel met uw hand naar bene-
den. Het apparaat schakelt automatisch uit, zodra het
gewenste vacuüm bereikt is.
–
– Trek de luchtafzuigslang voorzichtig uit het deksel van
de voorraaddoos zodra het vacumeren is afgesloten.
Om de controleren of de bus vacuüm is kunt u licht
aan het deksel trekken, dit mag niet bewegen.
–
– Om de deksel van de voorraadbuste openen, drukt
u op de knop rechts naast de afzuigopening, zodat
de vacuümdruk ontsnapt. U kunt aan een licht sis-
send geluid horen dat er weer lucht in de voorraadbus
komt. Dit sissen is tevens het bewijs dat de voorraad-
bus vacuüm was.
Let op: De SOLIS dozen zijn niet geschikt voor de
magnetron. Ook mogen er in de SOLIS voorraad-
dozen geen vloeistoffen worden ingevroren, ze
kunnen scheuren omdat de vloeistof tijdens het
invriezen uitzet.
143
Q
R
S
T
Pagina: 143
144
9. SNEL MARINEREN MET DE MARINEERfunctie
Marinieren is het zeer geschikt om vlees of vis smaak te geven of malser te maken.
Dankzij de SOLIS EasyVac Professional marineerfunctie, kunt u uw vlees resp. uw
vis in hoge snelheid in slechts een paar minuten, effectief manieren, omdat het
luchtvacuüm de marinade diep in de levensmiddelen laat doordringen. Met de
marineerfunctie, wordt het luchtvacuüm een paar minuten gehandhaafd, waarna
er weer lucht wordt toegevoerd. De levensmiddelen kunnen dan gedurende een
aantal seconden „rusten“. Dit proces wordt een aantal keer herhaald - u zult zien
hoe goed het vlees of de vis de marinade absorbeert. Het gehele manineerproces
duurt slechts een paar minuten.
–
– Prik met een vork een paar keer in het vlees, het gevo-
gelte of de vis. Leg het vlees / de vis in de rechthoekige
SOLIS bewaardoos (1,0 of 2,8 liter), bedek het vlees /
de vis met de marinade en laat ten minste 3 cm afstand
tussen de levensmiddelen en de bovenrand van de
bewaardoos. Sluit de bewaardoos met de bijpassende
deksel (zie afbeelding U).
–
– Sluit het deksel en de vergrendeling (zie afb. J, pagina
140).
–
– Pak de afzuigslang (11). Sluit het ene einde van de
slang aan op het slangaansluitpunt (H) van het appa-
raat en het andere einde in de opening van de deksel
van de voorraadbus (zie afbeelding V).
–
– Druk op de knop Marinate (F). Het marineerproces
begint en duurt enkele minuten. De indicatieverlichting
brandt gedurende dit proces, het apparaat schakelt
automatisch uit, zodra de laatste marineercyclus is
voltooid. Dan stopt ook de indicatieverlichting.
–
– Verwijder de afzuigslang eerst uit de bewaardoos en dan van het apparaat.
Als u het marineerproces eerder wilt stoppen, hoeft u alleen maar op de knop
Cancel (B) te drukken. Als u het marineerproces weer wilt starten, drukt u nog-
maals de Marinate (F) knop. Het marineerproces start vervolgens opnieuw.
Opmerking: Controleer altijd of de afdichting van de deksel en de rand van de
bewaardoos goed schoon en droog zijn.
Druk tijdens het marineren niet op andere knoppen, om het marineren niet de
onderbreken of te verstoren.
U kunt aan het begin van het marineerproces licht op het deksel drukken zodat er
geen lucht de voorraaddoos kan indringen.
U
V
Pagina: 144
145
HET SCHOONMAKEN VAN DE VACUÜMBUSSEN
1. De voorraadbus kan zonder de deksel handmatig in warm spoelwater schoon-
gemaakt worden.
2. LET OP: Doe de deksel van de voorraadbus niet in het spoelwater of in de
vaatwasser. U kunt wel de dop aan de binnenkant van de deksel verwij-
deren en schoonvegen en afspoelen. Neem de deksel alleen af met een
vochtige doek. Aansluitend alles goed laten drogen en de dop indien
nodig terug plaatsen aan de onderkant van de deksel.
3. Laat alle onderdelen goed drogen, voordat u deze opbergt of opnieuw gebruikt.
4. Wij raden u aan om de rubberen afdichting van tijd tot tijd in te smeren met wat
eetbare olie, zodat deze elastisch blijft.
Pagina: 145
s TIPS VOOR HET OPTIMAAL VACUMEREN
1. Doe de zak niet te vol. Laat altijd genoeg plaats vrij, zodat de uiteinden van
de zak zonder problemen in de vacuümkamer gelegd kan worden, zonder dat
er plooien of golven ontstaan.
2. De opening van de zak mag niet nat zijn, omdat een natte zak niet geseald
kan worden. Als de levensmiddelen vocht bevatten, of als de zak van binnen nat
is, selecteer dan de hoogste Sealing time instelling, zodat de sealtijd verlengd
wordt en het sealresultaat beter is.
3. Zorg dat de opening van de zak schoon is en trek het recht, voordat u het
gaat sealen. Zorg dat er geen resten levensmiddelen op de rand bevinden en dat
er geen plooiing bij de opening van de zak zit. De gesealde naad moet volledig
glad zijn, omdat hij anders niet goed afsluit.
4. Laat in geen geval te veel lucht in de zak zitten. Druk iets op de zak, zodat
er zoveel mogelijk lucht is verwijderd, voordat u met het vacumeren begint. Te
veel lucht in de zak betekent een verhoogd vermogen van de vacuümpomp,
waardoor deze eventueel overbelast kan worden. De consequentie zou kunnen
zijn, dan niet alle lucht afgezogen kan worden.
5. Vacumeer alstublieft geen levensmiddelen met scherpe kanten, zoals
bijvoorbeeld visgraten en schelpdieren. De scherpe kanten kunnen het folie
scheuren, zodat die niet meer afgesloten is. Om zulke levensmiddelen te vacu-
meren, raden wij aan om, in de plaats van plastic zakken, voorraadbussen of
bewaardozen te gebruiken. Als alternatief zou u de scherpe randen kunnen
wikkelen met gevouwen keukenpapier, zodat ze de zak niet meer kunnen
beschadigen resp. gaten kunnen veroorzaken.
6. U moet na iedere vacuümvoortgang een minuut wachten, voordat u de
volgende zak gaat vacumeren, zodat het apparaat kan afkoelen.
7. Als de benodigde vacuümdruk na een minuut om welke reden dan ook niet
bereikt wordt, dan schakelt het apparaat automatisch uit. In dit geval graag
controleren of de zak / bak niet goed gesloten is of dat het te sealen gedeelte
niet schoon en recht in de vacuümkamer ligt of wat verder nog de oorzaak zou
kunnen zijn.
8. Zorg er altijd voor, dat de afdichtingringen rond de vacuümkamer choon
zijn en geen scheuren of vervormingen vertonen. In het eerste geval kunt
u de afdichtingringen schoonmaken en drogen. In het tweede geval moeten ze
vervangen worden door nieuwe.
9. Tijdens het vacumeren, kunnen kleine hoeveelheden vloeistof, kruimels of etens-
resten in de vacuümkamer terechtkomen, waardoor de pomp verstopt kan
raken en uw apparaat beschadigd wordt. Om dit te voorkomen, raden wij u
aan om vochtige of sappig etenswaren eerst in te vriezen, voordat u deze
vacumeert, of om gevouwen keukenpapier als afsluiting in de zak te leggen.
Voor gepureerd of fijngemalen levensmiddelen geldt: doe de zak niet te vol en
leg een koffiefilter in de zak, voordat u gaat vacumeren.
146
Pagina: 146
10. Om het beste vacumeer resultaat te bereiken, dienen vruchten over het alge-
meen eerst bevroren te worden en groenten geblancheerd te worden.
11. Delicate producten, zoals gebak of bessen kunnen het beste in de SOLIS voor-
raadbussen of bewaardozen vacuüm verpakt worden. Als alternatief kunt u ze
ook eerst 24 uur bevriezen voordat u ze in een zak vacuüm verpakt.
12. Vloeistoffen moeten voor het vacumeren altijd gekoeld zijn. Hete vloei-
stoffen schuimen of er ontstaan bellen en vergroten zo het volume op het
moment dat er gevacumeerd wordt. Tip: Gebruik alleen onze SOLIS voorraad-
bussen en bewaardozen voor het vacumeren.
13. Bewaar levensmiddelen altijd in het vriesvak of in de koelkast. De vacu-
ümverpakking kan wel de houdbaarheid van levensmiddelen verlengen maar
verandert ze niet in conserveproducten, dwz in stabiele producten bij kamer-
temperatuur.
14. Vul een zak 2/3 met water, seal de zak (niet vacumeren!) en leg de zak in de
vriezer. U kunt het ijs gebruiken om de drankjes te koelen, maar u kunt het ook
gebruiken om sportletsel te koelen.
15. Veel levensmiddelen worden al in vacuüm verkocht, zoals kaas of kant-en-
klare levensmiddelen. Met ons vacumeerapparaat kunt u deze producten, nadat
de verpakking eenmaal geopend is, nog een keer vacumeren (in de SOLIS
zakken!), om zo de versheid en volle smaak te behouden. Echter, deze voedings-
middelen kunnen desondanks tot de datum van de oorspronkelijke verpakking
gebruikt worden.
16. Graanproducten zoals meel, rijst, etc. blijven langer vers als ze vacuüm ver-
pakt zijn. Noten en specerijen houden ook hun smaak en worden niet vies.
Ideaal voor als u lange reizen maakt.
17. Versgewassen salades en groenten kunnen in de SOLIS bewaardozen
vacuümverpakt worden en in de koelkast tot een week bewaard worden
– zo is een knapperige, frisse salade altijd binnen handbereik. Wanneer u eerst
onderin wat keukenpapier in de bewaardoos doet, wordt het overtollige vocht
geabsorbeerd.
18. Poedervormige of kleine, korrelige voedingsmiddelen kunnen vacuümver-
pakt worden in de voorraadbussen en bewaardozen van SOLIS, als er keuken-
papier wordt gebruikt om de levensmiddelen af te dekken. Zo wordt het
poeder resp. de korrels niet in de pomp resp. de afzuigslang gezogen.
19. Levensmiddelen met scherpe kanten en randen, zoals botjes of gedroogde
pasta moeten in keukenpapier gewikkeld worden, zodat ze de zak niet
beschadigen en geen gaten kunnen veroorzaken.
20. U kunt ook meer dan alleen voedingsmiddelen vacuüm verpakken. Cam-
pingproducten zoals lucifers, eerste hulp verband en kleren blijven vacuümver-
pakt schoon en droog. Bestek dat vacuüm verpakt is, wordt niet dof en een
vacuümverpakte kaars voor noodgevallen is altijd klaar voor gebruik.
147
Pagina: 147
21. Het voornaamste gebruik van het vacumeerapparaat is om vele levens-
middelen langer goed en fris te houden, zonder dat daarbij de smaak
verloren gaat. In het algemeen kan men stellen, dat vacumeren de houd-
baarheid van levensmiddelen, in vergelijking met traditionele bewaar-
methoden, verviervoudigd. Als u dit apparaat eenmaal gebruikt, zal het
snel onmisbaar voor u worden en zult u hoeft u maar weinig voedings-
middelen weg te gooien, waardoor u ook geld bespaard.
• Het is goed om bijvoorbeeld:
a) Grotere porties te koken en in kleine porties of als volledige maaltijd, als
voorraad te vacumeren.
b) Vacumeren is ook uitermate geschikt om voorbereidde maaltijden voor pick-
nicks, campingreizen of barbecue avonden vers te houden.
c) Vacumeren voorkomt vriesbrand.
d) Vacumeer vlees, vis, gevogelte, schelpdieren en groenten voordat u ze in de
koelkast doet of invriest.
e) Ook gedroogde vruchten, zoals bonen, noten en granen blijven onder vacuüm
langer vers.
22. Vacumeren zorgt er ook voor dat u gezonder en bewuster leeft en dat u, in
geval van allergieën, met veilige ingrediënten uw maaltijden bereid. Als u op
dieet bent en naar het werk moet, kunt u de ingrediënten heel precies afwegen
en vacumeren of neem thuis bereide maaltijden eenvoudig en vacuümverpakt
mee.
23. U kunt het vacumeren ook gebruiken om u waardevolle spullen op te slaan:
foto’s, belangrijke documenten, postzegelverzamelingen, boeken, sieraden, cre-
ditcards, stripboeken, schroeven, spijkers, medicijnen, plaveisel – alles is perfect
beschermd tegen viezigheid en vocht als het vacuüm verpakt is.
• Tip:
Na het vacumeren het apparaat altijd met open deksel opbergen. Sluit
de deksel nooit af, omdat hierdoor de afdichtingen kunnen vervormen,
waardoor afbreuk aan de werking van het apparaat ontstaat.
148
Pagina: 148
HET VACUMEREN VOOR HET BEWAREN IN EEN VRIESVAK
1. Gebruik bij voorkeur altijd verse levensmiddelen.
2. Gevoelige producten zoals vlees, vis, bessen, enz. moeten altijd eerst bevroren
worden, zodat ze niet worden geplet tijdens het vacumeren.
Levensmiddelen kunnen tot 24 uur worden ingevroren, zonder dat er vriesbrand
optreedt – deze omstandigheden kunnen we nuttig gebruiken. Het beste kunt
u de levensmiddelen in porties verdelen, voordat u ze gaat invriezen. Zodra ze
bevroren zijn (na ongeveer 24 uur), vacumeert u de levensmiddelen in een SOLIS
vacuümzak en legt u deze weer terug in het vriesvak.
3. Wilt u soepen, stoofschotels of andere vloeibare levensmiddelen vacumeren en
invriezen, dan moeten deze eerst bevroren worden, tot ze een vaste consistentie
hebben. Dit kan het beste in een SOLIS zak worden gedaan. Vloeistoffen mogen
niet in een SOLIS bewaardoos worden ingevroren omdat deze daardoor kunnen
scheuren ten gevolge van het uitzetten van de vloeistof. Na het vacumeren kan
het levensmiddel weer in het vriesvak worden teruggeplaatst.
4. Voor producten met veel vocht geldt dezelfde procedure. Het binnendringen van
vloeistoffen in de vacuümmachine kan ervoor zorgen dat deze kapot gaat. Dit
valt niet onder de garantie.
5. Mocht u de levensmiddelen willen vacumeren en invriezen, zonder deze eerst
voor te vriezen, dan moet de lengte van de zak 5 cm langer dan normaal zijn,
omdat het voedsel in de bevroren toestand toeneemt in volume.
6. Verse groenten moeten worden geschild en worden schoongemaakt en voor
het vacumeren kort in kokend water worden geblancheerd (of indien nodig
doorverwarmen in de magnetron). Hierdoor blijven de groenten knapperig. Na
het afkoelen, vriest u deze in porties voor in de vacuümzak.
7. Als u vis of vlees zonder voor te vriezen wilt vacuüm verpakken en invriezen, dan
raden wij u aan om het met keukenpapier in te wikkelen en in de SOLIS vacu-
ümzak of SOLIS bewaardoos te leggen, zodat het keukenpapier het overtollige
vocht kan absorberen.
HET ONTDOOIEN VAN INGEVOREN SOLIS VACUÜMZAKKEN
Het ontdooien van vlees, vis, fruit, groenten en andere gevoelige producten: Deze
levensmiddelen moeten langzaam in de zak resp. bewaardoos en in de koelkast
ontdooid worden.
Het ontdooien van brood, soepen, stamppotten: Deze levensmiddelen kunnen bij
kamertemperatuur ontdooid worden. In dit geval de zak opensnijden, zodat de
damp kan ontsnappen.
In ieder geval na het ontdooien direct consumeren en nooit opnieuw invriezen.
149
Pagina: 149
150
WAAROM BEHOUDEN VACUUMVERPAKTE
LEVENSMIDDELEN LANGER?
1. Chemische reacties van levensmiddelen met lucht en vocht, zoals enzymreacties,
de opbouw van micro-organismes of verontreiniging door insecten kunnen
levensmiddelen bederven.
2. De voornaamste reden, waarom levensmiddelen voedingstoffen zijn structuur
en smaak verliest, is de zuurstof in de licht. De opbouw van micro-organismes
ontstaan meestal, doordat de lucht enerzijds vocht uit de levensmiddelen ont-
trekt en anderzijds omgevingsvocht toevoegt. Bevroren levensmiddelen krijgen
in de lucht van het vriesvak vaak vriesbrand.
3. Het vacuümsysteem ontrekt tot 90% van de lucht uit de verpakking. Omdat
lucht ongeveer 21% uit zuurstof bestaat, betekent dit, dat er slechts 2–3%
zuurstof in de vacuümverpakte zak of doos overblijft. Bij een zuurstofgehalte van
5% of minder, kunnen de meeste microbacteriën zich niet meer vermeerderen.
4. In het algemeen kan men micro-organismes in drie categorieën indelen: schim-
mel, gistzwammen en bacteriën: Ze zijn overal aanwezig, maar kunnen alleen
onder bepaalde omstandigheden schade veroorzaken.
5. In een omgeving met weinig zuurstof of zonder vocht, kan schimmel niet ont-
staan. In vocht, suiker en warme temperaturen kunnen gistzwammen zich met
of zonder lucht uitbreiden. Koelen vertraagd de groei van zwammen en invriezen
stopt de groei volledig.
6. Bacteriën kunnen zich met en zonder lucht verspreiden.
Een van de gevaarlijkste bacteriesoorten is Clostridium botulinum, die zich onder
bepaalde omstandigheden ook zonder lucht verspreiden kan – zij hebben slechts
een temperatuur nodig tussen 4° en 46 °C. Ze verspreiden zich in niet zure
levensmiddelen, in een omgeving met weinig zuurstof en bij een temperatuur,
die een lange tijd hoger is dan levensmiddelen 4 °C.
7. In bevroren, gedroogde of zure levensmiddelen of die veel zout of suiker bevat-
ten, kan de bacterie niets, maar desondanks kunnen de volgende levensmidde-
len met Botulinum geïnfecteerd zijn:
–
– Levensmiddelen zonder zuur zoals bijvoorbeeld vlees, zeevruchten, gevo-
gelte, vis, eieren, paddenstoelen en in loog geconserveerde olijven
–
– Levensmiddelen met weinig zuur, zoals de meeste groentesoorten
–
– Levensmiddelen met gemiddeld zuur, zoals bijvoorbeeld tomaten, uien,
chilipepers, vijgen en komkommers
8. Om deze zogenoemde “gevaarlijke” levensmiddelen kort te bewaren, doet u
deze in de koelkast. Om ze langer te bewaren, doet u ze in het vriesvak en na
opwarmen dienen ze direct opgegeten te worden.
Pagina: 150
151
9. Afhankelijk van de bewaartijd, de bewaartemperatuur en natuurlijk de hoeveel-
heid zuurstof, kunnen sommige in levensmiddelen voorkomende enzymen de
kleur, de textuur en de smaak van de levensmiddelen veranderen. Om de reactie
van enzymen te voorkomen, moeten de groenten of gestoomd of geblancheerd
worden of worden verwarmd in een magnetron. Voedingsmiddelen met een
hoog zuurgehalte, zoals de meeste fruitsoorten moeten niet worden geblan-
cheerd. Een vacuüm verpakking is in dit geval voldoende om de enzymreactie
te vertragen of af te remmen.
10. Sommige droge voedingsmiddelen, zoals meel en granen, kunnen insectenlarven
bevatten. Als deze niet gevacumeerd worden, kunnen tijdens het bewaren, de
larven uitkomen en het levensmiddel bederven. Om dit te voorkomen, moeten
levensmiddelen vacuümverpakt zijn.
11. In het algemeen moeten levensmiddelen bij lagere temperaturen bewaard wor-
den, omdat er micro-organismes zijn die zich zonder lucht kunnen voortplanten.
12. Bij een koelkasttemperatuur van hoger dan 4°C en vooral als het wat langer
bewaard wordt, kan de uitbreiding van gevaarlijke micro-organismes ontstaan.
Daarom moet de ingestelde temperatuur van uw koelkast maximaal 4°C of lager
zijn.					
13. Als u temperatuur in uw vriesvak 0°C of lager is, kunnen de levensmiddelen
langer bewaard worden, maar denk eraan: invriezen dood de micro-organismes
niet, het vertraagd alleen de groei.
14. Hoe lager de bewaartemperatuur, des te langer de houdbaarheid van vacuüm-
verpakte droge levensmiddelen: Per 10°C koudere bewaartemperatuur, wordt
de houdbaarheid met 3–4 keer vergroot.
Pagina: 151
152
VERDERE TIPS OM SUCCESVOL TE VACUMEREN:
1. Was altijd eerst de handen voordat u aan de slag gaat. Zorg ook dat alle materi-
alen en apparatuur die u gebruikt is volledig schoon zijn.
2. Leg de levermiddelen na het vacumeren direct in de koelkast of in de vriezer.
Laat de voedingsmiddelen nooit bij kamertemperatuur liggen. Let erop, dat de
temperatuur in de koelkast of de vriezer niet toeneemt.
3. Vacuümverpakking verlengt de houdbaarheid van droge levensmiddelen. Levens-
middelen met een hoog vetgehalte worden door warme temperaturen en zuur-
stof snel viezig. Vacuüm verpakken verlengt de houdbaarheid van noten, kokos-
noten en granen. Bewaar deze op een koele, donkere plek.
4. Vacumeren verlengt de houdbaarheid van fruit en groenten, zoals appels, bana-
nen, aardappelen of wortelgewas niet, tenzij deze eerst worden geschild.
5. Knolgewas zoals broccoli, bloemkool of kool scheiden gassen af als u dit vers
vacuümverpakt worden en in de koelkast worden gedaan. Om deze houd-
baar te maken, moeten deze voor het vacumeren geblancheerd en ingevroren
worden.
WAT U ZEKER MOET WETEN:
Onderstaande veiligheidsvoorschriften voor levensmiddelen zijn gebaseerd op
wetenschappelijk onderzoek en ervaring en zijn heel belangrijk voor uw gezond-
heid en voor het optimaal bewaren van levensmiddelen:
1. Consumeert u de levensmiddelen zodra u deze verwarmt, ontdooid of uit de
koelkast genomen heeft.
2. Levensmiddelen die in blik verpakt zijn of al vacuüm gekocht zijn, kunnen na het
openen opnieuw (in een nieuwe SOLIS-zak) vacuümverpakt worden. Volg de
aanwijzingen voor het koel bewaren van levensmiddelen en bewaar het opnieuw
gevacumeerde voedsel zoals u ook verse levensmiddelen zou bewaren. Let op de
houdbaarheidsdatum die op de originele verpakking wordt aangegeven!
3. Verwarm levensmiddelen nooit in heet water of andere warmtebron, ongeacht
of ze vacuümverpakt zijn of niet.
4. Consumeer geen levensmiddelen, die bederfelijk zijn en al enkele uren bij kamer-
temperatuur bewaard zijn. Dat is erg gevaarlijk voor de gezondheid als deze in
sauzen gebruikt worden, of als ze vacuümverpakt of in een zuurstofarme ruimte
bewaard worden.
5. Verdeel de gevacumeerde zak of bak gelijkmatig in de koelkast of vriezer, zodat
deze zo snel mogelijk gekoeld worden.
Pagina: 152
153
s REINIGING EN VERZORGING
Voor het reinigen van uw apparaat raden wij het volgende aan:
1. Trek altijd de stekker uit het stopcontact en de aansluitstekker uit het apparaat.
2. Dompel het apparaat nooit onder in water en houd het niet onder de kraan.
3. Gebruik geen agressieve reiniging- of oplosmiddelen en gebruik ook geen schu-
rende materialen om het apparaat schoon te maken, dit kan het oppervlak
beschadigen.
4. Neem het apparaat inclusief de afdichtingsringen, de sealstrip en de vacuümka-
mer met een mild afwasmiddel en een zachte vochtige doek af.
5. Laat het apparaat volledig drogen, voordat u het opbergt of opnieuw gebruikt.
6. Het apparaat moet niet geolied worden.
• Tip: Als u de afdichtingen rond de vacuümkamer uitneemt om te reinigen, dan
moeten deze in elke geval eerst volledig droog zijn, voordat u terug plaatst.
Ze moeten op exact dezelfde plaats teruggeplaatst worden, zodat er geen licht
in de vacuümkamer komen kan.
HET SNOER OPBERGEN
Als het apparaat niet in gebruik is, moeten het snoer en de stekker in het daarvoor
bestemde vak worden opgeborgen. Wikkel het snoer niet om het apparaat heen!
s HET OPBERGEN VAN HET APPARAAT
• Let op: controleer voordat u het apparaat opbergt altijd of de deksel niet
afgesloten is. Anders kunnen de afdichtingen niet meer goed afsluiten.
Bewaar het apparaat altijd op een vlakke, donkere plek, buiten het bereik van kin-
deren en bij voorkeur in de originele verpakking. Het vacumeerapparaat moet altijd
op de onderkant en nooit op de zijkant staan, omdat dit schade aan het apparaat
kan veroorzaken. Dit wordt niet door de garantie gedekt.
Het deksel moet open blijven en het vergrendelstuk mag niet vastzitten. Ook mag
er niets op het apparaat geplaatst worden, zodat er geen druk op de afdichtingen
kan ontstaan. Afdichtingen zijn gebruiksmateriaal en vallen niet onder de garantie.
Pagina: 153
s PROBLEMEN EN MOGELIJKE
OPLOSSINGEN
HET APPARAAT WERKT NIET
1. Controleer of de stekker juist in het stopcontact en de aansluitstekker in het
apparaat zit.
2. Controleer of de ON/OFF-wipschakelaar op de achterzijde van het apparaat in de
stand “I” staat.
3. Controleer of het snoer beschadigd is. In dat geval het apparaat naar SOLIS of
naar een door SOLIS bevoegde servicelocatie brengen en het snoer laten vervan-
gen.
4. Controleer of het stopcontact goed werkt, door een ander elektronisch apparaat
aan te sluiten
5. Controleer of het uiteinde van de zak juist in de vacuümkamer ligt. De luchtaan-
zuigopening mag niet door de zak zijn afgedekt.
6. Het vacumeerapparaat schakelt bij oververhitting automatisch uit. Laat het eerst
afkoelen en start pas daarna een nieuw proces.
HET APPARAAT SEALT DE LEGE ZAK NIET
Controleer of de zak op de juiste manier op het aandrukrubber ligt, zoals in hoofd-
stuk 5 (pagina 138) beschreven wordt.
DE LUCHT IS NIET VOLLEDIG UIT DE ZAK VERWIJDERD
1. Om te zorgen dat de zak dicht goed geseald wordt, moet het open uiteinde van
de zak volledig en zonder vouwen in de vacuümkamer worden geplaatst. De
luchtaanzuigopening mag niet door de zak zijn afgedekt.
2. Controleer of het sealstrip en de afdichtingen in de vacuümkamer schoon en
goed gepositioneerd zijn. De afdichtingen mogen ook niet gebroken of poreus
zijn. Maak de afdichtingen en de sealnaad schoon.
3. Controleer of de zak een lek heeft. Om dit te controleren, sealt u de zak met nog
wat lucht erin en dompelt u deze daarna onder in water. Als er bellen ontstaan,
is de zak lek en moet u een nieuwe zak gebruiken.
4. Gebruik uitsluitend de vacuümfolies en –zakken van SOLIS!
5. Misschien is de zak niet helemaal goed geseald, omdat er kruimels, vet of vocht
in de sealnaden zat of omdat de zak niet helemaal glad en vouwvrij was. Open
de zak, maak de binnenkant van het uiteinde van de zak en de sealstrip goed
schoon. Let goed op dat u de zak helemaal glad in de vacuümkamer legt.
154
Pagina: 154
155
HET APPARAAT SEALT NIET,
NADAT DEZE GEVACUMEERD HEEFT
1. In het apparaat zit een vacuümdruk sensor. Als de druk niet hoog genoeg is,
wordt het sealproces niet automatisch in werking gezet. Controleer of de seal-
strip en de afdichtingen schoon zijn en reinig ze eventueel. Controleer ook of ze
op de juiste plek zitten en start het apparaat opnieuw.
2. Controleer of de afdichtingen kapot gebroken of verdraaid zijn. Plaats ze opnieuw
of vervang ze door nieuwe. SOLIS of uw dichtstbijzijnde servicecentrum kan u
verder helpen.
3. Controleer of de zak een lek heeft. Om dit te controleren, sealt u de zak met nog
wat lucht erin en dompel deze daarna onder water. Als er bellen ontstaan, is de
zak lek en moet u een nieuwe zak gebruiken.
4. Misschien is de zak niet helemaal goed geseald, omdat er kruimels, vet of vocht
in de sealnaden zat of omdat de zak niet helemaal glad en vouwvrij was. Open
de zak, maak de binnenkant van het uiteinde van de zak en de sealstrip goed
schoon. Let goed op dat u de zak helemaal glad in de vacuümkamer legt
ER ONTSTAAT WEER LUCHT IN DE ZAK
NADAT DEZE GESEALD IS
1. Misschien is de zak niet helemaal goed geseald, omdat er kruimels, vet of vocht
in de sealnaden zat of omdat de zak niet helemaal glad en vouwvrij was. Open
de zak, maak de binnenkant van het uiteinde van de zak en de sealstrip goed
schoon. Let goed op dat u de zak helemaal glad in de vacuümkamer legt.
2. Sommige levensmiddelen produceren natuurlijke gassen of gisten, zoals bijvoor-
beeld fruit en groenten. Als u vermoedt dat dit gebeurd is, opent u de zak en
controleert u de levensmiddelen. Als ze gisten, gooit u de zak weg. Tempera-
tuurswisselingen in de koelkast kunnen ook vacuümverpakte specerijen beder-
ven. Gooi in geval van twijfel altijd de voedingsmiddelen weg.
3. Controleer of de zak eventueel een gat heeft, waardoor er lucht kan bin-
nendringen. Scherpe kanten van levensmiddelen moeten altijd met gevouwen
keukenpapier worden afgedekt, zodat deze kanten geen gaten meer kan
veroorzaken.
DE ZAK SMELT RESP. IS NIET JUIST GESEALD
Mocht de sealstrip of het aandrukrubber oververhit raken, dan kan de zak smel-
ten. In dit geval het deksel openen, de stekker uit het stopcontact nemen en deze
onderdelen enkele minuten laten afkoelen.
Pagina: 155
156
DE VOORRAADBUS KAN NIET
GEVACUMEERD WORDEN
1. Controleer of de afzuigslang zowel bij het slangaansluitpunt als bij de deksel van
de voorraadbus goed vast zit.
2. Druk gelijk bij het begin van het vacuümproces op de deksel of de slangaanslui-
ting, zodat de rand goed luchtdicht afgesloten is.
3. Als u ziet dat de bus, doos of afsluiter kapot is, wisselt u deze met een andere.
Controleer of de deksel van de voorraadbus of bewaardoos rondom goed dicht
zit.
4. Mocht er tijdens het vacuümproces vloeistof uit de bus of doos komen, dan moet
de bus of doos met inhoud eerst in de koelkast afgekoeld worden.
5. Controleer of het deksel gesloten en vergrendeld is.
6. Controleer de werking van het apparaat.
7. Controleer of de rand van de bus of doos en de rand van de deksel echt goed
schoon is en er een afstand van 3 cm is tussen de levensmiddelen en de boven-
rand van de bus of doos. Als het apparaat dan nog niet werkt, gaat u dan naar
SOLIS of een erkend servicepunt.
DE ZESHOEKIGE VOORRAADBUS HOUDEN
HET VACUÜM NIET VAST
1. Controleer of de regelaar voor, tijdens en na het vacumeren op „SEAL“ staat.
2. Controleer of de rubberen afdichting correct geplaatst en onbeschadigd is.
DE VIERKANTE VOORRAADBUSSEN HOUDEN
HET VACUÜM NIET VAST
Controleer of de rubberen afdichting correct geplaatst en onbeschadigd is.
Pagina: 157
s HOUDBAARHEID
158
Bewaarplaats Levensmiddel
Tempera-
tuur
Normale hou-
dbaarheid
Houdbaarheid
met vacuümver-
pakking in SOLIS
voorraadbussen
of zakken
Koelkast
Rauw rood
vlees
562 °C 2–3 dagen 8–9 dagen
Rauw wit vlees 562 °C 2–3 dagen 6–9 dagen
Wild 562 °C 2–3 dagen 5–7 dagen
Salami, gesne-
den
562 °C 4–6 dagen 20–25 dagen
Zachte kaas 562 °C 5–7 dagen 14–20 dagen
Harde kaas 562 °C 15–20 dagen 25–60 dagen
Verse vis en
schelpdieren
562 °C 1–3 dagen 4–5 dagen
Gekookt vlees
562 °C 3–5 dagen 10–15 dagen
Groenten 562 °C 1–3 dagen 7–10 dagen
Fruit 562 °C 5–7 dagen 14–20 dagen
Eieren 562°C 10–15 dagen 30–50 dagen
Vriezer
Vlees −1862°C 3–5 maanden > 1 jaar
Vis −1862 °C 3–4 maanden > 1 jaar
Schelpdieren −1862 °C 3–5 maanden > 1 jaar
Pagina: 158
159
Bewaarplaats Levensmiddel
Tempera-
tuur
Normale
houdbaar-
heid
Houdbaarheid
met vacuümver-
pakking in SOLIS
voorraadbussen
of zakken
Kamer-
temperatuur
Brood 2562 °C 1–2 dagen 6–8 dagen
Biscuits 2562 °C 4–6 maanden > 1 jaar
Meel 2562 °C 4–5 maanden > 1 jaar
Pasta/Rijst 2562 °C 5–6 maanden > 1 jaar
Grondnoten en
peulvruchten
2562 °C 3–6 maanden > 1 jaar
Medicijnen 2562 °C 3–6 maanden > 1 jaar
Thee 2562 °C 5–6 maanden > 1 jaar
Koffie,
gemalen
2562 °C 2–3 maanden > 1 jaar
Pagina: 159
160
s Verwijdering
EU 2002/96/EC
Aanwijzingen voor het verwijderen van het product volgens EU-richtlijn
2002/96/EC
Doe het toestel na afdanking niet bij het normale huisvuil, maar lever het in op een
plaatselijk afvalinzamelpunt of bij een leverancier die ervoor zorgt dat het toestel op
de juiste manier wordt verwerkt. Door de gescheiden inzameling van elektrische en
elektronische apparaten worden mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de
gezondheid voorkomen en is het mogelijk dat de componenten worden hergebruikt
resp. gerecycled, waardoor er veel energie en grondstoffen worden bespaard. Om de
verplichting om het toestel volgens de voorschriften te verwijderen, duidelijk onder
de aandacht te brengen, is hiernaast het symbool van een doorgekruiste afvalbak
afgebeeld.
Solis of Switzerland AG behoudt zich te allen tijde het recht voor van technische en
optische wijzigingen en modificaties ter verbetering van haar producten.
Bewaar de originele verpakking van dit product goed, zodat u deze voor een
eventueel transport of verzending van het product gebruiken kan.
Solis of Switzerland AG
Solis-Haus • CH-8152 Glattbrugg-Zürich • Zwitserland
Telefoon +41 44 874 64 54 • Fax +41 44 874 64 99
info@solis.ch • www.solis.ch • www.solis.com
Pagina: 160
161
TOEBEHOREN:
Art.-Nr. Artikel
922.52
922.51
922.50
Vacuümfolie
2 rollen 15 x 600 cm
2 rollen 20 x 600 cm
2 rollen 30 x 600 cm
922.61
922.64
Vacuümzakken
50 zakken 20 x 30 cm
50 zakken 30 x 40 cm
922.79
Vierkante voorraadbus
Set van 2:
1‘000 ml / 2‘800 ml
922.78
Zeshoekige voorraadbus
Set van 3:
700 ml / 1‘400 ml / 2‘000 ml
*
*
*
*
U vindt de accessoires voor uw vacuümmachine bij de betere speciaalzaak
of bij SOLIS AG.
Telefoon: 0848 804 884, fax: 0848 804 890, email: info@solis-onlineshop.ch
of www.solis-onlineshop.ch (verzending alleen binnen Zwitserland).
*Geschikt voor levensmiddelen

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Solis EasyVac Professional 572.

Stel een vraag over de Solis EasyVac Professional 572

Heb je een vraag over de Solis EasyVac Professional 572 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Solis EasyVac Professional 572. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Solis EasyVac Professional 572 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.